Dimittendundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016

2 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse Dataindsamlingen Spørgeskemaet og afrapporteringen Dimittendernes beskæftigelsessituation... 3 Resumé: side Beskæftigelsessituationen Stillingsbetegnelse, ansættelse og arbejdsområde Sektorfordeling Dimittendernes brug af fagelementer fra uddannelsen i deres arbejde... 9 Resumé: side Træning og bevægelse Manuel undersøgelse og behandling Fysioterapi teori og metode Samfund og organisering El-terapi Videnskabsteori /18

3 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016 Ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA) har vi i vinteren 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra de seneste tre afgangshold. Dimittender, der afsluttede deres professionsbacheloruddannelse til fysioterapeut for henholdsvis 7, 13 og 19 måneder siden, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt kontaktede vi 193 dimittender, hvoraf 115 svarede. Dermed fik undersøgelsen en samlet svarprocent på 60 %. I tabellen nedenfor ses antal dimittender og svarprocent for de enkelte årgange. Andelen, der er medlem af vores netværk for dimittender, FIA Alumnenetværk, fremgår også. Hold Dimission Antal måneder siden dimission Antal dimittender kontaktet Svarprocent Medlem af FIA Alumnenetværk FA12V Juni mdr 67 58% 42% FA11S Januar mdr 66 61% 41% FA11V Juni mdr 60 60% 50% I alt % 44% Dimittendundersøgelse 2016 indgår i det systematiske arbejde med dimittendinddragelse, der foregår ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. En tilsvarende spørgeskemaundersøgelse blev senest gennemført i foråret Formålet var at indhente viden om vores dimittenders jobsituation og at få dimittendernes feedback på uddannelsen, efter de er overgået til arbejdsmarkedet: Hvor ofte bruger de i deres nuværende beskæftigelse de fagelementer, der undervises i på uddannelsen? Spørgsmålet er altid aktuelt og ikke mindst nu, da Fysioterapeutuddannelsens studieordning er under revision og ny skal træde i kraft fra efteråret Undersøgelsens resultater vil derfor, sammen med en række andre aktiviteter, indgå i arbejdet med udvikling af ny studieordning på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus i foråret Dataindsamlingen Dataindsamlingen foregik i perioden 29. januar til 23. februar Respondenterne fik på mail tilsendt invitation til undersøgelsen med et link til det elektroniske spørgeskema. Dimittendernes private mail-adresser var blevet indsamlet af Studieadministrationen inden dimission på hver holdårgang og var overvejende af god kvalitet. Kun 10, svarende til 5% af respondenterne, måtte frafaldes pga. ugyldige kontaktoplysninger, fordi mailen ikke kunne leveres eller fordi mailadressen ikke var oplyst. Der blev i løbet af dataindsamlingsperioden udsendt tre remindere om undersøgelsen ud over selve distributionsmailen. Undersøgelsen blev ligeledes annonceret i Facebook-gruppen FIA Alumnenetværk, hvor 44 % af dimittenderne på tværs af de tre årgange har meldt sig ind (jf. tabel ovenfor). 1/18

4 For at tilskynde til en høj svarprocent udloddede vi 3x2 biografbilletter blandt deltagerne. Som et yderligere incitament til at deltage, gjorde vi løbende opmærksom på, at rapporten ville blive delt med deltagerne via FIA Alumnenetværk og offentliggjort på vores website. Svarprocenten blandt de respondenter, som var medlem af FIA Alumnenetværksgruppen på Facebook var væsentlig højere end blandt dem, som ikke var medlem af gruppen: Blandt medlemmerne af FIA Alumnenetværk på Facebook, valgte 69% at deltage i undersøgelsen, mens deltagelsesgraden kun var på 52% blandt de respondenter, som ikke var meldt ind i gruppen. Om den højere deltagelse blandt netværkets medlemmer så skyldtes annonceringer på gruppens væg i dataindsamlingsperioden, eller om disse dimittender ville have svaret alligevel, fordi de generelt bare er engagerede i uddannelsen (og netop derfor har meldt sig ind i Facebook-gruppen), kan vi ikke afgøre. Men under alle omstændigheder er Facebook-gruppen en oplagt kommunikationskanal, når vi skal i kontakt med vores dimittender, hvilket vi inden undersøgelsen havde en antagelse om - og hvilket nu er blevet bekræftet. 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen Spørgeskemaet bestod af 22 spørgsmål, hvoraf halvdelen var batterispørgsmål med en række underspørgsmål. To åbne spørgsmål til frie kommentarer afsluttede spørgeskemaet. Spørgsmålene var grupperet under følgende emner: 1. Dimittendernes beskæftigelsessituation 8 2. Anvendelse af fagelementer fra uddannelsen i nuværende arbejde 12 -Træning og bevægelse 1 -Manuel undersøgelse og behandling 1 -Fysioterapi teori og metode 5 -Samfundsforhold 2 -El-terapi 1 -Videnskabsteori 2 3. Afslutning åbne kommentarer 2 Antal spørgsmål/batterier I rapportens afsnit 2 og 3 præsenteres undersøgelsens resultater i form af frekvenstabeller med uddybende kommentering. Ved hvert spørgsmål fremgår antal respondenter, der har svaret på spørgsmålet (N). I afsnit 2 afrapporteres på dimittendernes beskæftigelsessituation. Afsnit 3 viser hyppigheden i dimittendernes brug af de fagelementer, der undervises i på uddannelsen. Hvert afsnit indledes med et resumé af svarene, så for en hurtig læsning af rapporten kan læseren altså se resumé af dimittendernes beskæftigelsessituation på side 3 og resumé af dimittendernes brug af uddannelsens fagelementer i deres arbejde på side 9. De åbne kommentarer fremgår i et særskilt bilag til denne rapport. 2/18

5 2. Dimittendernes beskæftigelsessituation Resumé 82% af dimittenderne, der svarede på undersøgelsen, er i arbejde. I 99% af tilfældene er der tale om et fagligt relateret job i forhold til uddannelsen og et tilsvarende højt antal (96%) har en stillingsbetegnelse som fysioterapeut. En større andel af de mandlige dimittender (91%) er i arbejde end de kvindelige dimittender (79%). De mandlige dimittender er også hurtigere end de kvindelige til at komme i arbejde. Af dem, der er i arbejde, er ca. halvdelen ansat i faste stillinger, mens lidt under halvdelen er ansat i vikariater. 9 ud af 10 dimittender i arbejde fandt et job enten før dimissionen eller inden for 6 måneder efter endt uddannelse. De primære områder, som dimittenderne arbejder indenfor, er genoptræning/rehabilitering og almen fysioterapi/klinik efterfulgt af neurologi, ortopædkirurgi, sundhedsfremme og undervisning. Halvdelen af dimittenderne i undersøgelsen er ansat i den private sektor, 34% i den kommunale sektor og 17% i regionen eller i staten. Blandt de 18%, der står uden for arbejdsmarkedet, er kun halvdelen jobsøgende, mens 43% er i gang med videreuddannelse (overvejende kandidatuddannelser). 2.1 Beskæftigelsessituationen 82% af respondenter er i arbejde. Som forventet er beskæftigelsen lavest blandt de dimittender, som senest er dimitteret (77%). Beskæftigelsesgraden for de to holdårgange, der blev færdige for henholdsvis 13 og 19 måneder siden, ligger på næsten ens niveau med 85% og 83% i arbejde. Der er altså ikke en højere beskæftigelsesgrad på årgangen, der blev færdig for halvandet år siden i forhold til holdårgangen, der blev færdig for et år siden. Q1. Er du i arbejde? - krydset med antal måneder siden dimission N=115 3/18

6 Næsten alle beskæftigede har et fagligt relateret arbejde: Q2. Har du et arbejde, hvor du anvender nogle af de færdigheder og kompetencer, du har lært på Fysioterapeutuddannelsen? - krydset med antal måneder siden dimission N=94 En større andel af de mandlige dimittender (91%) er i arbejde end de kvindelige dimittender (79%). Q1. Er du i arbejde? - krydset med køn N=115 Af de 18 %, som ikke er i arbejde, er kun halvdelen egentlig jobsøgende, mens 43% er under videreuddannelse og 10% er på barsel: Q8. Af hvilken årsag er du ikke i arbejde? N=21 4/18

7 De 9, der er under videreuddannelse, er primært i gang med kandidatuddannelser: Videreuddannelse Antal Kandidat i Idræt og Sundhed 3 Kandidat i Biomedicinsk teknik 2 Kandidat i Fysioterapi 1 Kandidat i Pædagogisk psykologi 1 Medicin på SDU 1 EUS 1 I alt 9 Q6. Hvornår fik du dit første job? N=94 Hver fjerde fandt arbejde før dimissionen, mens størstedelen fandt et job inden for 6 måneder. 9% fandt arbejde 7-12 måneder efter endt uddannelse. En større andel af de mandlige dimittender fik job før dimissionen i forhold til de kvindelige dimittender. Alle mandlige dimittender i arbejde fandt arbejde inden for 6 måneder efter dimissionen, mens det kun gjaldt for 85% af de kvindelige dimittender: Q6. Hvornår fik du dit første job? krydset med køn N=94 5/18

8 2.2 Stillingsbetegnelse, ansættelse og arbejdsområde Q3. Hvad er din stillingsbetegnelse? Dimittenderne blev bedt om at skrive deres stillingsbetegnelse. Kun 4 ud af 94 angav en stillingsbetegnelse, hvor fysioterapeut ikke indgik. 49% har fastansættelse - heraf 31% på fuldtid og 18% på deltid. 46% er ansat i vikariater enten fuldtid eller deltid. De 3% der har svaret andet, har bl.a. angivet aftenskole-arbejde og løntilskud. Q4. Hvilken slags ansættelse har du? N=94 67% af de mandlige dimittender, der er i arbejde, er ansat i en fast stilling på enten fuldtid eller deltid. Hos kvinderne er det kun 43%, der er ansat i en fast stilling. Halvdelen af de kvindelige dimittender i arbejde er ansat i vikariater enten på fuld tid eller deltid. Hos mændene er det kun 29%, der er ansat i et vikariat: Q4. Hvilken slags ansættelse har du? krydset med køn N=94 6/18

9 Q7. Inden for hvilket område arbejder du primært? N=94 Tabellen med primære arbejdsområde er sorteret efter hyppighed. OBS. Antal svar og procent summerer ikke til 100%, da det var muligt at angive flere svar. Primære arbejdsområde Procentdel Genoptræning 48% Almen fysioterapi/klinik 47% Rehabilitering 31% Neurologi 20% Ortopædkirurgi 19% Sundhedsfremme 17% Undervisning 16% Børnefysioterapi 13% Geriatri 12% Medicinsk område 10% Psykiatri 10% Demens 9% Andet 9% Beskæftigelsesområdet 5% Arbejdsmiljø 4% Reumatologi 3% Konsulentvirksomhed 2% Onkologi 1% 2.3 Sektorfordeling Halvdelen af dimittenderne i undersøgelsen er ansat i den private sektor, 34% i den kommunale sektor og 17% i regionen eller statslig sektor. Q5. Inden for hvilken sektor er du ansat? N=94 Kun et lille mindretal (17%) af dimittender ansat i den private sektor er selvstændige med eget CVRnummer: 7/18

10 Q5.1 Er du selvstændig med eget CVR nummer? N=46 I modsætning til dimittendernes beskæftigelsessituation, hvor der er en klar kønsforskel i tallene, er kønsfordelingen inden for sektorerne mere jævn. Ca. lige mange kvinder og mænd er ansat i den private sektor. Største forskel er inden for den kommunale sektor, hvor 37% af de kvindelige dimittender er ansat mod kun 24% af de mandlige dimittender. Q5. Inden for hvilken sektor er du ansat? krydset med køn N=94 8/18

11 3. Dimittendernes brug af fagelementer fra uddannelsen i deres arbejde Der blev i undersøgelsen spurgt ind til konkrete fysioterapeutiske arbejdsopgaver under udvalgte centrale fagelementer i uddannelsen. Disse fagelementer var: Træning og bevægelse Manuel undersøgelse og behandling Fysioterapi teori og metode Samfund og organisering El-terapi Videnskabsteori I dette afsnit præsenteres hyppigheden af dimittendernes anvendelse af fagelementerne i form af frekvenstabeller, hvor svarfordelingen vises i søjlediagrammer ud for hvert spørgsmål. Svaret Ofte er vist med lysgrøn, Nogen gange er vist med mørk grøn, Få gange med lys blå og Aldrig med cyan-blå, og procentdelen står angivet i hver farvet andel. Summen af svarene summerer til 100%. Er søjlerne i tabellen overvejende grønne, har fagelementet altså en høj relevansfaktor i forhold til dimittendernes arbejde. Resumé Fagkundskaber i forhold til Træning og bevægelse er hyppigt anvendt af dimittenderne i undersøgelsen (Q9). Inden for Manuel undersøgelse og behandling er det lidt under halvdelen af dimittenderne, der ofte eller nogen gange anvender de behandlings- eller undersøgelsesmetoder, der spørges til. Eneste undtagelse er anatomisk palpation som undersøgelse, som 77% anvender ofte eller nogen gange i deres arbejde (Q10). Inden for Fysioterapi teori og metode er det mest akutte, muskuloskeletale skader samt degenerative og neurologiske sygdomme, dimittenderne foretager undersøgelse og behandling for i deres arbejde. Ligeledes har et stort flertal (63-71%) ofte foretaget undersøgelse af muskelstyrke samt bevægelses- og holdningsanalyse. Undersøgelse og behandling af borger/patient med lænde-, nakke og skuldersmerter er også hyppige arbejdsopgaver for dimittenderne, idet 65-71% ofte eller nogen gange har foretaget denne slags undersøgelser (Q12) og tilsvarende mange (64-70%) også har behandlet for disse smerter med en vis frekvens. Undersøgelse (Q11) og behandling (Q13) af borgere/patienter med demens, psykiatriske, respirations- eller kredsløbsproblemer er de sygdomsområder under Fysioterapi teori og metode, som færrest dimittender arbejder med. Et flertal af dimittenderne anvender ofte eller nogen gange viden om aldersbetingede forandringer, smerte samt ICF og motorisk og postural kontrol i deres arbejde (Q15). Ca. halvdelen har ofte eller nogen gange brugt deres viden om Mckenzie konceptet til enten undersøgelse eller behandling, mens den anden halvdel aldrig eller kun få gange har brugt deres viden på dette område (Q15). I forhold til fagelementer inden for Samfund og organisering er det primært vurdering af behov for og planlægning af sundhedsfremmende eller forebyggende indsatser, som dimittenderne har arbejdet med (Q17). Dimittendernes øvrige viden inden for dette område om fx organisationsteori, 9/18

12 sundhedsøkonomiske principper eller ulighed i sundhedssystemet bliver kun anvendt i begrænset omfang. Kun et lille mindretal af dimittenderne har anvendt El-terapi i deres nuværende arbejde, hvad enten som behandling eller til diagnostik (Q18). Størstedelen af dimittenderne har i deres nuværende job aldrig haft brug for den viden eller de færdigheder og kompetencer, de har med sig fra uddannelsens Videnskabsteori, som fx at gennemføre dataindsamlinger eller vurdere resultatet af andres studier eller undersøgelser (Q19 og Q20). 3.1 Træning og bevægelse Fagkundskaber i forhold til Træning og bevægelse er hyppigt anvendt af dimittenderne i undersøgelsen: Q9. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde tilrettelagt træning i forhold til? N=94 10/18

13 3.2 Manuel undersøgelse og behandling Inden for Manuel undersøgelse og behandling er det under halvdelen af dimittenderne, der ofte eller nogen gange anvender de behandlings- eller undersøgelsesmetoder, der spørges til. Undtagelsen herfra er anatomisk palpation som undersøgelse, som 77% anvender ofte eller nogen gange i deres arbejde. Q10. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde anvendt? N= Fysioterapi teori og metode Inden for Fysioterapi teori og metode er det mest akutte, muskuloskeletale skader samt degenerative og neurologiske sygdomme, dimittenderne foretager undersøgelser for i deres arbejde. Et flertal har aldrig foretaget undersøgelse for demens (69%) eller psykiatriske sygdomme (54%): 11/18

14 Q11. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde foretaget undersøgelse for? N=93 Er stort flertal (63-71%) har ofte foretaget undersøgelse af muskelstyrke samt bevægelses- og holdningsanalyse. Undersøgelse af borger/patient med lænde-, nakke og skuldersmerter samt undersøgelse af borger/patient i et bio-psyko-socialt perspektiv er også hyppige arbejdsopgaver for dimittenderne, idet 65-71% ofte eller nogen gange har foretaget denne slags undersøgelser: Q12. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde foretaget undersøgelse af? N=93 12/18

15 Tilsvarende er behandling af akutte muskuloskeletale skader, degenerative og neurologiske sygdomme samt behandling af livsstilssygdomme gennem fysisk træning hyppigt forekommende arbejdsopgaver for dimittenderne i undersøgelsen. Det samme er behandling af borger/patient med lænde-, nakke og skuldersmerter. Undersøgelse (Q11) og behandling (Q13) af borgere/patienter med demens, psykiatriske, respirations- eller kredsløbsproblemer er de sygdomsområder under Fysioterapi teori og metode, som færrest dimittender arbejder med. Q13. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde foretaget behandling af borger/patient med? N=92 13/18

16 Q14. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde foretaget behandling af borger/patient? N=92 Et flertal af dimittenderne anvender ofte eller nogen gange deres viden om aldersbetingede forandringer, smerte samt ICF og motorisk og postural kontrol i deres arbejde (Q15). Ca. halvdelen har ofte eller nogen gange brugt deres viden om Mckenzie konceptet til enten undersøgelse eller behandling, mens den anden halvdel aldrig eller kun få gange har brugt deres viden på dette område Palliation er det kun et fåtal (12%), der har arbejdet med og over halvdelen har aldrig anvendt deres viden inden for dette område: Q15. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde brugt din viden om? N=91 14/18

17 3.4 Samfund og organisering Halvdelen af dimittenderne har ofte eller nogen gange brugt deres viden om sundhedsvæsenets organisering (50%) og lovgivningen på sundhedsområdet (47%). Viden om kvalitetssikring på sundhedsområdet bliver ligeledes brugt med en vis hyppighed af ca. halvdelen (46%). Andre fagelementer, der undervises i på uddannelsen inden for Samfund og organisering, som organisationsteori, sundhedsøkonomiske principper eller ulighed i sundhedssystemet bliver kun anvendt i begrænset omfang: Q16. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde brugt din viden om? N=91 Til gengæld har et flertal ofte eller nogen gange løst opgaver, hvor de har foretaget behovsvurdering eller planlægning af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Kun et mindretal har arbejdet med vurdering eller indretning af arbejdsplads: 15/18

18 Q17. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde? N=91 16/18

19 3.5. El-terapi Kun et lille mindretal af dimittenderne har anvendt El-terapi i deres nuværende arbejde, hvad enten som behandling eller til diagnostik. Langt størsteparten har aldrig anvendt El-terapi: Q18. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde anvendt? N=91 17/18

20 3.6 Videnskabsteori Størstedelen af dimittenderne har i deres nuværende job aldrig haft brug for den viden eller de færdigheder og kompetencer, de har med sig fra fagelementet Videnskabsteori, som fx at gennemføre dataindsamlinger eller vurdere resultatet af andres studier eller undersøgelser: Q19. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde vurderet? N=91 Q20. Hvor ofte har du i dit nuværende arbejde lavet? N=91 18/18

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark Evaluering Klinisk Biomekanik November 2013 Indhold Regularitetsplan Bachelor... 3 Regularitetsplan Kandidat... 6 Evalueringsskemaer... 8 Evaluering

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Tredjesal Effekt 2013 & 2014

Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Indhold Resumé Fakta om undersøgelsen Om Tredjesal Statistik Konklusion Resumé Side 1 Undersøgelsen viser, at netværkskontoret Tredjesals positive tilgang til det selvstændige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 153_Hovedrapport_Besk_statistik_2006.doc

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere