Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol"

Transkript

1 Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol Usikkerhed ved resultaterne af urinprøvekontrollen Praktisk usikkerhed Måleusikkerhed ved pladetestens udslag Statistisk usikkerhed Analyseresultater Antallet af urinprøvekontroller i Kriminalforsorgen Positive urinprøvetest Landsdækkende urinprøvescreeninger Konsekvenser af den skærpede urinprøvekontrol Skift fra hash til hårde stoffer? Andre konsekvenser?

3 1. Indledning 1. juli 24 trådte nye regler om skærpet stikprøvevis urinprøvekontrol i kraft som led i regeringens forstærkede indsats mod narkotika i Kriminalforsorgens institutioner. Den øgede indsats har betydet, at det årlige antal urinprøvekontroller, der gennemføres i Kriminalforsorgens institutioner, er steget fra ca. 13. urinprøvekontroller i 23 til ca. 4. i 25. Kriminalforsorgen udviklede i 25 et urinprøvesystem, der blev taget i brug 1. juni 25. Urinprøvesystemet har gjort det muligt løbende at følge udviklingen i antal gennemførte urinprøvekontroller, udviklingen i misbrugsmønstret og til en vis grad også reaktioner ved misbrug. I denne evaluering opsamles de indhøstede erfaringer med den forstærkede urinprøvekontrol understøttet af statistiske analyser, der er baseret på udtræk af urinprøvesystemet i perioden 1. juni juni 26. Rapporten indeholder dog ikke oplysninger om reaktioner ved misbrug (sanktioner mv.), idet det ved evalueringen er erfaret, at statistikken er behæftet med stor usikkerhed. Statistikgrundlaget forbedres derfor fremover blandt andet ved at flytte indberetningerne om urinprøvekontrollen fra urinprøvesystemet til Kriminalforsorgens generelle klientsystem. 1.1 Metode På baggrund af data i urinprøvesystemet er der blevet udarbejdet et statistisk materiale vedrørende Kriminalforsorgens urinprøvetagning. Det statistiske materiale er blevet sendt til validering og kommentering i alle fængsler og arresthuse. I denne rapport redegøres for de generelle erfaringer fra fængsler og arresthuse. Der kan være særlige vilkår i enkelte institutioner, der afviger fra det generelle billede. 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol Urinprøvekontrollerne gennemføres, ved at den indsatte afgiver en smule urin i en beholder. Afgivelsen af urinprøven sker under sikkerhedsforskrifter, der skal forhindre, at den indsatte kan skjule falsk urin i beholder i tøjet til erstatning af egen urin, og al urinaflæggelse sker under opsyn af en fængselsfunktionær. Når urinprøven er aflagt, foretager den ansatte, typisk en fængselsfunktionær, en pladetest, hvor 2 x 3 dråber urin dryppes på en plade, hvorefter der aflæses eventuelle udslag. Hvis urinprøven viser sig at være positiv for et af de stoffer, der testes for, foreholdes indsatte pladetestens resultat og nægtes indtagelse af euforiserende stoffer eller receptpligtig medicin, indsendes prøven til konfirmativ analyse på et laboratorium i Vestre Fængsel. Her testes prøven efter mere nøjagtige målemetoder, og svar sendes retur til institutionen, typisk inden for et par dage. Herefter afholdes forhør af indsatte, og der ikendes eventuel disciplinærstraf/sanktion. Udvælgelsen af, hvem der skal afgive urin sker efter 4 grundprincipper: Stikprøvevise urinprøver, hvor der gennemføres urinprøvekontrol uden konkret begrundet mistanke. Ca. 7% af urinprøverne foretages som stikprøvevise urinprøver. Urinprøvekontrol på begrundet mistanke. Urinprøvekontrol ved indsættelse i institutionen. Urinprøvekontrol ved udgang. Urinprøvekontrollen gennemføres umiddelbart før eller efter udgang. 3

4 I narkobehandlingsafdelinger og stoffri afdelinger gennemføres typisk flere stikprøvevise urinprøvekontroller end i de øvrige afdelinger, idet det er særlig vigtigt på disse afdelinger, at indsatte ikke har et misbrug af narkotika. Sideløbende med urinprøvekontrollen observeres de indsatte også nøje for andre symptomer på misbrug. Udover den daglige urinprøvekontrol er der hidtil foretaget to landsdækkende screeninger, hvor der samme dag foretages urinprøvekontrol blandt et repræsentativt udsnit af indsatte i fængsler og arresthuse. I afsnit 2.3. præsenteres resultaterne af den seneste screening, der blev gennemført i maj Usikkerhed ved resultaterne af urinprøvekontrollen Praktisk usikkerhed I forbindelse med den praktiske gennemførelse af urinprøvekontrollen og den efterfølgende registrering af resultatet og eventuelle reaktioner kan der opstå fejl, hvilket i denne rapport benævnes praktisk usikkerhed. En del af den praktiske usikkerhed henhører til de ansattes aflæsning af pladetest og registrering i urinprøvesystemet. Der er ikke noget mål for denne usikkerhed, men det må antages, at de ansatte i takt med den øgede erfaring med urinprøvekontrollen og de etablerede registreringsprocedurer reducerer denne usikkerhed. Flere arresthuse har fx nævnt, at der har været misforståelser omkring dele af registreringsproceduren indtil december 25. En anden del af den praktiske usikkerhed er forsøg fra indsattes side på at snyde pladetestresultatet. Der er konstateret forsøg på at skjule ren/falsk urin i benklæder, penisatrapper mv. i forbindelse med urinprøvetagningen, og der er forsøg på at tilsætte forskellige stoffer til urinen efter afgivelse af urinprøve. Det er imidlertid det generelle indtryk fra fængsler og arresthuse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter bevirker, at der ikke er generelle problemer med den slags snyd fra indsatte. Der konstateres endvidere forsøg på at sløre resultatet ved at indtage væsker eller andre produkter inden urinprøvetagningen. Muligheden for at påvirke resultatet af prøven på denne måde er imidlertid minimal og dermed uden generel betydning for urinprøvekontrollen Måleusikkerhed ved pladetestens udslag De pladetest, der gennemføres i institutionerne, har en estimeret risiko for at vise falsk positivt udslag for narkotika på 5-1%, eventuelt højere. Risikoen for, at en prøve ikke giver udslag for narkotika, selvom det faktisk forefindes i urinen, altså falsk negativ, ligger sandsynligvis på et noget lavere niveau, men det vides ikke med sikkerhed. Et pilotforsøg med test af negative urinprøver viste stort set ingen uoverensstemmelse mellem pladetesten og konfirmationstest i laboratorium. Resultatet af eventuelle falske positive pladetest korrigeres efterfølgende ved konfirmationstest, hvis den indsatte nægter at have indtaget stoffer. Risiko for, at konfirmationstesten giver et falsk positivt udslag for narkotika er estimeret til,1-1 %. Reelt kan det være en højere procent, men en nærmere analyse heraf kræver yderligere undersøgelser med mere avanceret udstyr, end der er til rådighed i Kriminalforsorgen. 4

5 Fra juni 25 til og med juni 26 er 89 ud af 9.84 pladetest med udslag for narkotika sendt til konfirmationstest, fordi indsatte har nægtet at have indtaget narkotika. 134 af disse pladetest, omkring 15 %, er ikke blevet bekræftet positive for narkotika ved konfirmationstesten. Af alle pladetest, der har vist udslag for et eller flere stoffer (9.84) udgør de 134 konfirmationstest, der ikke har kunnet bekræfte pladetesten, i alt 1,4% Statistisk usikkerhed Kriminalforsorgens institutioner tager i gennemsnit hver måned omkring 3.4 urinprøver. Da der kun tages urinprøvekontrol på et udsnit af indsatte, er der en usikkerhed forbundet med at generalisere fra resultaterne af de foretagne urinprøvekontroller (stikprøve) til alle indsatte (hele populationen). Resultaterne af de foretagne prøver er, når der summeres til koncernniveau, omgivet med en statistisk usikkerhed på ca. +/- 1,2 procentpoint. For de enkelte institutionstyper er usikkerheden lidt større, ca. +/- 2 procentpoint. Dette usikkerhedsinterval er indtegnet på relevante figurer. Sikkerhedsintervallet kan anvendes til en tolkning af, hvorvidt der med statistisk sikkerhed kan siges at være tale om ændringer over tid. Så længe intervallerne er overlappende, kan der ikke med statistisk sikkerhed siges at være forskel på resultaterne. Ud over den statistiske usikkerhed ved enhver stikprøveundersøgelse, knytter der sig også en usikkerhed til det faktum, at forskellige narkotiske stoffer forbliver i kroppen i forskellige tidsrum. Hvor hash kan spores i kroppen i op til 8 uger efter indtagelsen, kan fx opiater som heroin og morfin kun spores i op til 3 dage. Dette har naturligvis indflydelse på sandsynligheden for at blive fanget. Kriminalforsorgen tester hver dag ca. 2% af klienterne i almindelige fællesskabsafdelinger, hvilket betyder, at hver klient i gennemsnit vil blive testet ca. hver 5. dag. Inden for denne periode vil man med stor sandsynlighed kunne spore hash, mens sandsynligheden for at spore opiater er væsentlig mindre. Den i urinprøvestatistikken opgjorte andel af klienter, der indtager hash, vurderes på den baggrund at være ganske pålideligt, mens indtagelsen af hårde stoffer med stor sandsynlighed er underestimeret. Det billede, som urinprøvestatistikken giver over udviklingstendensen i andelen af hårde stoffer, svarer dog sandsynligvis til den faktiske udviklingstendens i misbruget af hårde stoffer. 5

6 2. Analyseresultater 2.1 Antallet af urinprøvekontroller i Kriminalforsorgen Af de ca. 3.4 urinprøvekontroller, der hver måned gennemføres i Kriminalforsorgen, foretages ca. 1. i arresthusene, 1. foretages i lukkede fængsler, og 1.3 foretages i åbne fængsler, jf. figur 1. Derudover tages ca. 1 i pensionerne. Til sammenligning har der i perioden fra 1. juni 25 til 3. juni 26 gennemsnitligt siddet omkring 4.1 indsatte i fængsler og arresthuse. I ca. 5% af urinprøvekontrollerne aflægger indsatte ikke urinprøve. I de fleste tilfælde skyldes det, at indsatte nægter at aflægge urinprøve. I nogle tilfælde skyldes det, at indsatte ikke ser sig i stand til at afgive urin inden for det tidsrum, der er afsat hertil. Hvis der ikke aflægges urinprøve, sanktioneres den indsatte, som hvis prøven havde været positiv for euforiserende stoffer, med mindre det af sagens oplysninger kan udledes, at den indsatte ikke har indtaget ulovlige stoffer. Figur 1: Antal urinprøvekontroller i Kriminalforsorgen Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Lukkede fængsler Åbne fængsler Arresthuse, incl Københavns Fængsler Koncern 2.2 Positive urinprøvetest Indsatte bliver testet for hash, opiater, benzodiazepin, kokain, metamfetamin, amfetamin og metadon. Hvis indsatte testes positiv for hash inden for 8 uger efter indsættelsen, foretages særskilt registrering i urinprøvesystemet, idet hash kan spores i urinen i op til 8 uger efter indtagelse. Resultaterne af urinprøvekontrollen er i denne rapport opdelt i 4 hovedgrupper: 1. Positive prøver i alt: Andel positive prøver i alt, eksklusiv prøver, der er testet positive for hash inden for de første 8 uger af indsættelsen. 2. Hash: Andel prøver, der er testet positive for hash, eksklusiv prøver, der er testet positive for hash inden for de første 8 uger af indsættelsen. 3. Hårde stoffer: Andel prøver, der er testet positive for opiater, benzodiazepin, kokain, metamfetamin, amfetamin og metadon. 4. Hash og hårde stoffer: Andel prøver, der er testet positive for både hash og et eller flere af de øvrige narkotiske stoffer. 6

7 I figur 2 vises udviklingen i positive urinprøvetest fra juni 25 til juni 26. Figuren viser et fald i andelen af positive prøver fra 17 % i juni 25 til 12 % i juni 26. I figuren er der indtegnet usikkerhedsintervaller for den statistiske usikkerhed ved gennemførelsen af en stikprøve. Figuren viser umiddelbart en klar reduktion i andelen af positive urinprøver. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at andre usikkerheder, som nævnt ovenfor, kan påvirke resultatet, hvorfor der ikke bør konkluderes for håndfast på den viste udvikling. Figur 2: Positive urinprøvetest (ekskl. hash første 8 uger), hele Kriminalforsorgen Procent jun-5 jul-5 aug-5 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan-6 feb-6 mar-6 apr-6 maj-6 jun-6 Figur 3 viser, at faldet i positive urinprøvetest er størst i arresthussektoren, hvor der er et fald i positive urinprøvetest fra ca. 28 % til 14 % i perioden. For øvrige institutionstyper er der samlet set et fald, der ikke er nær så markant, og som varierer mere fra måned til måned igennem perioden. Figur 3: Positive urinprøvetest (ekskl. hash første 8 uger), fordelt på institutionstyper Procent jun-5 jul-5 aug-5 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan-6 feb-6 mar-6 apr-6 maj-6 jun-6 Åbne fængsler Lukkede fængsler Københavns Fængsler Arresthuse Faldet i positive urinprøvetest skyldes primært et fald i urinprøvetest, der er positive for hash, jf. figur 4. Figur 4 viser en opdeling i urinprøver, der er testet positive for henholdsvis hash og hårde stoffer. En urinprøve kan være positiv for både hash og hårde stoffer på én gang. Den samlede andel af urinprøver, der er positive for narkotika, er derfor lavere end summen af de prøver, der er positive for hash og de prøver, der er positive for hårde stoffer. Figuren viser et fald i andelen af prøver, der er positive for hash fra omkring 13 % i juni 25 til ca. 9 % i juni 7

8 26. December og januar viser de laveste andele af positive urinprøver. Dette kan skyldes, at indsatte særligt op til og jul og nytår ikke ønsker at risikere at miste retten til udgang, hvilket kan være en af reaktionerne over for indsatte ved konstatering af positive urinprøver. Andelen af urinprøver, der testes positive for hårde stoffer, er nogenlunde konstant igennem det meste af perioden på omkring 6 %, men med et fald til 4 % i juni 26. Statistikken er som nævnt behæftet med en del usikkerhed. Ikke desto mindre stemmer tallene godt overens med tilbagemeldingerne fra fængsler og arresthuse. Det generelle billede er, at flere indsatte, særligt de, der ikke er fysisk og psykisk afhængige af narkotika, vælger at stoppe hashmisbruget for ikke at miste goder og rettigheder under afsoningen. Indsatte med stærkere afhængighedsforhold til narkotika har vanskeligere ved at stoppe narkotikamisbrug, og det vil derfor oftere være tilfældet, at disse indsatte vælger at fortsætte deres misbrug, selvom det udløser sanktioner at aflægge positive urinprøvetest. Statistikken viser, at faldet i hashmisbruget er størst i arresthusene, men at der tilsyneladende også er en faldende tendens i fængslerne, jf figur 5. Figur 4: Positive urinprøvetest (ekskl. hash de første 8 uger), hele Kriminalforsorgen, fordelt på hash og hårde stoffer 16 Procent jun-5 jul-5 aug-5 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan-6 feb-6 mar-6 apr-6 maj-6 jun-6 Hash Hårde stoffer Figur 5: Positive urinprøver for hash (ekskl. hash første 8 uger), fordelt på institutionstyper 25 2 procent jun-5 jul-5 aug-5 sep-5 okt-5 nov-5 dec-5 jan-6 feb-6 mar-6 apr-6 maj-6 jun-6 Åbne fængsler Lukkede fængsler Københavns fængsler Arresthuse 8

9 2.3 Landsdækkende urinprøvescreeninger Den 4. maj 26 blev der gennemført en landsdækkende urinprøvescreening i åbne og lukkede fængsler samt arresthuse. Det er anden gang, der er gennemført en sådan screening, den første blev gennemført i december 25. Screeningerne har til formål at skabe tværsnitsbilleder af narkotikamisbruget på én tilfældig dag og at kontrollere validiteten af den statistik, der er resultatet af de daglige urinprøvetest. Der blev ved urinprøvescreeningen i maj 26 indberettet 57 urinprøvetest. Resultaterne fra urinprøvescreeningen er på koncernniveau omgivet med en statistisk usikkerhed på ca. +/- 3 procentpoint og på institutionstypeniveau på ca. +/- 6 procentpoint. Screeningsresultaterne kan sammenlignes med de daglige urinprøver der tages som stikprøvevise urinprøver uden begrundet mistanke. På koncernniveau er disse omgivet med en statistisk usikkerhed på ca. +/- 1,4 procentpoint og på institutionstypeniveau på ca. +/- 3 procentpoint. Usikkerhedsintervallet er noget større for institutionstypen Københavns Fængsler. I figur 6 er screeningsresultatet fra maj 26 sammenlignet med resultatet af stikprøvevise urinprøver foretaget i januar-april 26. Ved screeningen var ca. 12 % af prøverne positive (eksklusiv hash første 8 uger), heraf var 1 % positive for hash og 3 % positive for hårde stoffer. Til sammenligning var ca. 14 % af de almindelige stikprøver i januar-april 26 positive, heraf var ca. 1 % positive for hash og ca. 5 % positive for hårde stoffer. Figuren viser, at der ikke er statistisk signifikant forskel i andelen af positive urinprøver ved screening i maj 26 og andelen af positive prøver ved de almindelige stikprøver foretaget i januar-april 26. Den største forskel findes for andelen af test positive for hårde stoffer og er på 2,6 procentpoint. Usikkerhedsintervallerne for de daglige stikprøver og screeningen er dog også for hårde stoffer overlappende, hvorfor der heller ikke her kan siges at være statistisk signifikant forskel på resultaterne. Figur 6: Andel af positive test (ekskl. hash første 8 uger) fordelt på stoftype, screening 26 og stikprøver jan-april 26, alle fængsler og arresthuse Procent positive test Hash Hårde stoffer Positive i alt Alm. stikprøver, 26 Screening 26 9

10 Figur 7: Andel af positive test (ekskl. hash første 8 uger) fordelt på institutionstype, screening 26 og stikprøver jan-april 26, alle fængsler og arresthuse Procent positive test Åbne fængsler Lukkede fængsler Københavns Fængsler Arresthuse Alm. stikprøver, 26 Screening 26 Figur 7 viser andelen af positive test ved screeningen i 26 sammenholdt med resultaterne af de almindelige stikprøver fordelt på hver institutionstype. Også her kan det konstateres, at der ikke er signifikante forskelle i resultaterne. Ved screeningen var andelen af positive test ca. 12 % i åbne fængsler, 12,5 % i lukkede fængsler, ca. 9 % i Københavns Fængsler og ca. 13 % i arresthusene. Til sammenligning var andelen af positive test ved de almindelige stikprøver ca. 15 % i åbne fængsler, ca. 14 % i lukkede fængsler, ca. 1 % i Københavns Fængsler og ca. 17 % i arresthusene. Screeningen i 26 viser mindre afvigelser fra de daglige test end den første screening, der blev gennemført i december 25. Hvor der for de lukkede fængsler og København Fængsler i 25 var forskelle på omkring 1 procentpoint mellem de daglige test og screeningen, er den maksimale forskel i 26 på 3,5 procentpoint (arresthusene). De større afvigelser i screeningsundersøgelsen i 25 skyldes primært, at stikprøven i 25 var ca. 2% mindre end i 26, og herudover, at fordelingen af stikprøver på institutioner i 26 er revideret på baggrund af erfaringerne fra 25. 1

11 3. Konsekvenser af den skærpede urinprøvekontrol 3.1 Skift fra hash til hårde stoffer? Der er ikke noget i statistikken, der tyder på, at indsatte generelt set udskifter hashmisbrug med misbrug af hårde stoffer, idet hashmisbruget er faldet, uden at der er konstateret en stigning i misbruget af hårde stoffer, jf. figur 4. Statistikken understøttes af langt hovedparten af tilbagemeldingerne fra fængsler og arresthuse. Det er ikke opfattelsen, at indsatte generelt set skifter misbrugsmønster på grund af den øgede urinprøvekontrol. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at det sker i visse tilfælde, men det er i givet fald sandsynligvis en meget lille gruppe indsatte og altså tilsyneladende ikke et generelt mønster. Indsatte med et blandingsmisbrug af flere narkotiske stoffer vil i kortere eller længere perioder kunne tilpasse deres misbrug efter tilgængelighed af de enkelte stoffer og andre forhold af betydning. Det kan ikke udelukkes, at den forstærkede urinprøvekontrol i et vist omfang kan spille ind på deres valg af misbrug. 3.2 Andre konsekvenser? Der er en udbredt opfattelse i fængsler og arresthuse af, at der er et fald i narkotikamisbruget. Det gælder særligt, at indsatte med et mindre eller moderat hashmisbrug undlader at fortsætte misbruget for at undgå disciplinærreaktioner og/eller at miste retten til udgang. Denne opfattelse understøttes af den foreløbige statistik, særligt i arresthusene, jf. figur 5. De svageste indsatte, der ikke kan stoppe deres misbrug, bliver til gengæld oftere end før sanktioneret med bøder og mistede udgange, hvilket fører til mere apati og resignation blandt disse indsatte på grund af gæld og manglende kontakt til pårørende. Der er endvidere en mistanke om, at nogle indsatte, der i forvejen får lægeordineret medicin, oftere har et medicinmisbrug, idet det ulovligt forøgede medicinforbrug ikke kan afsløres via urinprøvekontrollen. Der er tilbagemeldinger fra flere institutioner om, at flere indsatte end tidligere henvender sig til personalet for at få hjælp til at komme ud af deres misbrug. Der er ikke statistisk mulighed for at underbygge dette, men Kriminalforsorgen er ved at udvikle et dokumentationssystem i forbindelse med indførelsen af narkobehandlingsgaranti i Kriminalforsorgen fra 1. januar 27. Herefter vil der være langt bedre muligheder for at undersøge tilgangen af indsatte, der ønsker at påbegynde behandlingstilbud med henblik på at komme ud af et narkotikamisbrug. Nogle institutioner nævner, at urinprøvekontrollen anvendes af nogle indsatte som et redskab til at bevise, at de kan komme ud af et misbrug og dermed få adgang til frihedsgoder. Der var i begyndelsen af den skærpede urinprøvekontrol noget utilfredshed og øgede konflikter mellem personalet og de indsatte om gennemførelsen af urinprøvekontrollerne. Konflikterne er efterhånden forsvundet, og de fleste indsatte affinder sig med de nye procedurer. Der er dog fortsat omkring 5%, der nægter at aflægge urinprøve. Flere institutioner har nævnt, at der er mere ro i institutionen efter indførelsen af urinprøvekontrollen, og at det giver et mere positivt afsoningsforløb. Et enkelt fængsel har dog nævnt, at urinprøvekontrollen har ført til større konflikter mellem indsatte og ansatte. Fængslet frygter, at det på længere sigt kan betyde, at afstanden mellem indsatte og personalet 11

12 bliver større. Samtidig betyder den forøgede kontrol, at der anvendes personaleressourcer, som går fra løsningen af andre opgaver, herunder fritidsområdet. Kriminalforsorgen følger med interesse svenske forsøg med at erstatte urinprøver med andre former for narkotikatest, som er mindre indgribende overfor de indsatte og mindre arbejdsbelastende for personalet. Endnu er disse metoder dog ikke tilstrækkeligt sikre til at kunne erstatte urinprøverne. Samlet set har den øgede urinprøvekontrol sammen med de øvrige tiltag, der er gjort for at styrke behandlingsindsatsen overfor narkotikamisbrug, betydet, at personaleressourcer er allokeret til varetagelsen af denne opgave på bekostning af andre opgaver, men de foreløbige erfaringer tyder samtidig på, at det har haft en gavnlig virkning på miljøet og afsoningsforløbet de fleste steder. 12

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER? Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Faggruppernes troværdighed

Faggruppernes troværdighed Radius Kommunikation Faggruppernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere