Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 26. september 2012 J.nr.: /bdk Resumé af dialogmøde den 19. september 2012 Netværksgruppe 6 På mødet deltog: Jobcenter Faxe: Jobcenterchef Vibeke Dyhr og Afdelingsleder Lone Piil Jobcenter Greve: Udviklingschef Johnny Tvarnø Jobcenter Køge: Jobcenterchef Gorm H. Andersen Jobcenter Ringsted: Jobcenterchef Susanne Frydenlund, afdelingsleder Lisbeth Jeritslev og ac-fuldmægtig Birgitte Nielsen Jobcenter Roskilde: Jobcenterchef Anne Haarløv Jobcenter Stevns: Jobcenterchef Lotte Nielsen Jobcenter Lejre og jobcenter Solrød havde meldt afbud. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. TEMA: Puljefinansierede udviklingsaktiviteter i Initiativer over for langtidsledige incl. udfaldstruede dagpengemodtagere 4. Status på aftale om førtids- og fleksjobreformen 5. Eventuelt 6. Afrunding Ad 1. Velkomst og indledning Beskæftigelsesregionen genopfriskede de nye rammer for netværksdialogmøderne, og der var enighed om, netværksmøderne bruges af jobcentrene i netværket som et åbent og gensidigt forpligtende forum, hvor emner af interesse for jobcentrene tages op. Jobcentrene vil derfor selv melde ind med emner til møderne. Ad 2. TEMA: Puljefinansierede udviklingsaktiviteter i 2013 Drøftelserne tog afsæt i Beskæftigelsesregionens notat af 31. august 2012 med forslag til puljefinansierede aktiviteter i Generelt er der en mathed i forhold til, at aktiviteter bliver understøttet på særlige områder med projekter og puljer. Flere jobcentre oplever det efterhånden ret uoverskueligt i implementeringen og styringen af de mange forskelligartede projekter, puljer og forsøg ikke mindst i forhold til økonomistyringen. Der går mange ekstra ressourcer hermed, som kunne være anvendt ligeså godt eller bedre i den ordinære drift. De mange puljer mv. betyder i praksis, at der i den daglige drift

2 skal være et helt særligt fokus på og indsats for nærmest alle forskellige målgrupper i jobcentret. Det lader sig ganske enkelt ikke gøre! I drøftelsen fremkom følgende konkrete forslag/input for 2013: Aktiviteter med medarbejderuddannelse, fx vedr. tilgangen i sagsbehandlingen. Hvordan sikres, at uddannelsesaktiviteter tilrettelægges systematisk og mest hensigtmæssigt ift den enkelte ledige? Desuden blev nævnt, at de mange puljer og projekter kræver andre kompetencer blandt medarbejderne, som jobcentrene også har behov for at få hjælp til at overkomme. Sygemeldte a-dagpengemodtagere. Netværket frygter en stigning af sygemeldte borgere, bl.a. som følge af Akutpakken og den forkortede dagpengeperiode. Selvforsørgere. Netværket forventer et kraftigt øget pres fra borgere uden forsørgelse og fra deres a-kasser for at få indsats og aktivering. Tidlig indsats. Der ses en risiko for, at den tidlige indsats forsvinder pga den øgede fokus på Akutpakken og de udfaldstruede. Unge-indsats. Netværket er generelt bekymrede for de store grupper af unge, og indsatsen må ikke drukne. Især bør de årige mere i fokus fx de ufaglærte, der pga. økonomien har vanskeligt ved at gå i uddannelse. Viden om hvad der virker. Når de mange puljer, projekter mv. er afsluttede, forsvinder den opnåede viden ofte. Der er behov for større og mere systematisk videnspredning af erfaringerne og resultaterne fra puljer og projekter. Dette skal ske løbende, så den nyeste viden altid er tilgængelig. Ledighedsydelsesmodtagere, der jo ofte er reelt langtidsledige. Flere kommuner oplever, at nogle af disse borgere har behov for meget grundlæggende kvalifikationer for at kunne få et flexjob med få timer. Fx ville kaffedamer have større chance for job, hvis de også kan lidt IT eller telefon-pasning. Virksomhedsindsatsen, der kommer til at fylde mere fremover. Flere jobcentre påpegede, at der er behov for videndeling om mulige og virksomme konkrete aktiviteter, herunder ift. at matche de rette borgere til de fundne pladser. Beskæftigelsesregionen nævnte, at LL-puljen (langtidsledighedspuljen) kan bruges til afprøvning af konkrete aktiviteter for særlige grupper i risiko for at blive langtidsledige. Det kunne være de helt unge og de årige, hvor der på baggrund af den hidtil opnåede viden kan udformes virksomme tilbud til borgerne. Jobcenter Stevns får aktuelt hjælp fra Marselisborg Praksisvidencenter til kompetenceudvikling af medarbejderne som matchere. Det er et godt værktøj. Ad 3. Initiativer over for langtidsledige og udfaldstruede dagpengemodtagere Jobcentrene udvekslede viden og erfaringer om tilrettelæggelsen af Akutpakken indtil videre. Alle jobcentre er godt i gang med implementeringen. De første ledige med breve fra a-kasserne er allerede mødt op i jobcentrene med forventninger om en indsats. Ift. samarbejdet med a-kasserne havde flere jobcentre haft særlige møder med forventningsafstemning og om indsatsen med de kasser med flest udfaldstruede medlemmer (3F, Krifa, FOA, HK). Samarbejdet forløber indtil videre rigtig godt, men alle jobcentre ser store udfordringer ift. a-kassernes løbende beregninger af den konkrete og endelige udfaldsdato. Denne problemstilling vil komme til at 2/5

3 betyde meget i jobcentrene i de kommende måneder. Ift brugen af jobrotation som redskab har det været nødvendigt med grundig forventningsafstemning og spillereglerne ift opkvalificering: Der er ikke blevet åbnet et tag-selv-bord. Endelig blev nævnt, at ministerens udmelding om, at et job er et job er den underliggende præmis for indsatsen. Generelt nævnte jobcentrene også, at de tekniske udfordringer vil medføre en vis risiko for, at overholdelsen af rettidigheden kan skride. Ift. samarbejdet med virksomhederne understregede jobcentrene, at der er behov for en bred appel om at bidrage både fra LBR, RBR og det landsdækkende Beskæftigelsesråd. Der blev nævnt forskellige organisatoriske elementer: De fleste jobcentre bruger de erfarne medarbejdere i front i indsatsen og har så ansat nye til den ordinære drift. Ét jobcenter har ansat en særlig socialrådgiver i Sygedagpengeafsnittet til at holde fokus på borgere, der sygemeldes i forbindelse med initiativerne fra Akutpakken. Nogle jobcentre har gjort det frivilligt for de ledige at få den individuelle jobformidler andre har gjort det obligatorisk. Nogle jobcentre insisterer på 1:1 kontakt mellem jobrådgiver og den ledige andre bruger holdforløb. Flere jobcentre bruger Andre Aktører til aktiviteterne. Alle lægger op til en tæt og krævende tilgang ift de ledige: Alle må søge bredt såvel fagligt som geografisk. Flere jobcentre præsenterer de ledige for en konkret og individuel men foreløbig kontanthjælpsberegning ved første kontakt. Erfaringen hidtil er, at det ansporer i den efterfølgende jobsøgning. Desuden spørges til borgerens evt. sygdomsbillede, især ved tidligere gentagne/hyppige sygedagpengeforløb. Vedr. den konkrete indsats blev nævnt følgende aktiviteter og indsatser: De fleste jobcentre bruger i forskellige variationer og varighed - jobklubber med tæt jobsøgningssparring Dækker udgifter ved jobsøgning i Sverige og Norge. Især gode jobmuligheder i Norge. Kræver dog jobgaranti. Indtil videre ser det ikke ud til, at så mange som ventet har ret til et seniorjob. Rundbordssamtaler (ledig, akasse og jobcenter) tages så vidt muligt i umiddelbar forlængelse af hinanden, så alle sparer ressourcer. I flere jobcentre ønsker de kommunale ledelser og/eller politikere at gøre brug af jobrotation i kommunen (Faxe, Greve, Ringsted, Roskilde og Stevns) Jobcentrene afdækker i den forbindelse hvilke ledige, der evt. kan gå ind i disse jobrotationsforløb. I indsatsen prioriteres udover ordinære job privat løntilskud og evt. opkvalificering i forbindelse hermed. Offentlig løntilskud op til kvoten indgår også, hvis det kan give mening ift. den enkelte ledige. Omvendt formidling bruges i den udstrækning, det er muligt. I praksis er der tæt, intensiv kontakt med de ledige, der først falder ud. 3/5

4 Opkvalificeringsjobs (LAB 99) fungerer ikke godt i praksis. De fleste steder må opkvalificeringen finde sted før ansættelsen og ikke efter. Det er bøvlet for virksomhederne, at det er dem, der skal søge tilskuddet. Jobcentrene gav udtryk for, at denne grundige videndeling gav godt udbytte til den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen. Jobcenter Greve har udarbejdet et regneark til at opgøre resultaterne af Akutpakken, herunder antallet af ledige, der går i job, overgår til sygedagpenge, har været på virksomhedsbesøg osv. i forbindelse med indsatsen. Regnearket rundsendes til øvrige jobcentre til inspiration. 4. Status på aftale om førtids- og fleksjobreformen Beskæftigelsesregionen orienterede om status på reformen, hvor der forventes at være en bekendtgørelse klar inden jul. P.t. pågår drøftelser mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Sundhedsministeriet om sundheds-aftalerne, priserne, ansættelsen af sundhedskoordinatorer, kapacitetsbehovet mv. Beskæftigelsesregionen har inviteret de to direktører fra hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland til møde mhp. at drøfte implementeringen af reformen. Jobcentrene nævnte, at man forudser udfordringer ift. sygehusregionernes ansættelse af koordinatorer, antallet af borgere der skal til samtale i Rehabiliteringsteamet, den samlede økonomi, brugen af mentorer mv. Når disse ledige skal have op til 5-årige forløb, vil der ske en akkumulering af sagerne pr. år. KL har for nylig sendt et brev til kommunerne om forskellige problemstillinger i forbindelse med reformen. Roskilde har udarbejdet et høringssvar til reformudspillet, der rundsendes til øvrige jobcentre i netværket til inspiration. Jobcentrene drøftede procedurerne vedr. Rehab-teamet (antal møder, deltagere, formøde eller ej) samt tonen i drøftelserne på møderne. Flere var bekymrede for, at der vil komme mange holdningsdiskussioner, og at møderne bliver tidskrævende. De flestes politiske systemer er nervøse for en stigning i udgifterne. Regionen understregede, at i forhold til Brug-for-alle skal alle borgere på listen have en samtale i Rehabiliterings-teamet undtagelsesmuligheder fremgår meget præcist af projektbeskrivelsen. Som forudsætning er indregnet 1½ time pr. borger. Jobcentrene regner med at bruge erfaringerne fra Brug-for-Alle-forsøget, herunder fra de indledende work-shops, hvor det har vist sig at være en fordel at tage højde for de faglige forskelligheder på forhånd. Jobcenter Greve oplyste, at Køge Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik gerne vil bidrage ift. den kliniske funktion. Jobcenter Ringsted opfordrede til at få overblik over kommunens eksisterende tilbud, inden nyt indkøbes. Jobcenter Stevns oplyste, at Ydelseskontoret har plads i Teamet, og at man forventer at inddrage en revisor ift evt. behov for gældsaneringer og økonomisk rådgivning til borgerne. Man har desuden ansat nogle ergoterapeuter til aktiviteterne i stedet for pædagoger, og det forventer man sig meget af. Understregede vigtigheden af at gøre aktiviteterne afgrænset tidsmæssigt og sikre sig, at mentorerne ikke bliver afhængighedsskabende. 4/5

5 Beskæftigelsesregionen kvitterede for jobcentrenes indsats. Er enig i, at det er vigtigt med ledelsesmæssig opbakning til indsatsen ikke mindst af hensyn til økonomien. På møderne i Rehabiliterings-teamene vil der være behov for en klar styring. Regionen understregede, at det er vigtigt med en fast personkreds i Rehabteamet, bl.a. for at sikre den løbende videndeling og fastholde holdningerne til indsatsen. Beskæftigelsesregionen får gennem Deloitte udarbejdet Business-cases på ressourceforløb til brug for jobcentrene. Ift brugen af mentorer udarbejde regionen en Mentor-håndbog og der forventes afholdt seminarer om brugen af LAB-mentorer. Flere jobcentre bemærkede, at man samarbejder med Social- og Sundhed og ikke anvender mere end 1 mentor pr. borger (altså ikke både LAB- og LAS-mentorer til samme borger). 5. Eventuelt Jobcentrene drøftede reglerne for befordringstilskud til ledige. Jobcenter Ringsted er i færd med at afdække mulighederne. Materialet vil blive rundsendt til netværket, når det er færdigt (primo oktober) Regionen inviterer i denne uge til ekstra Temamøde i Netværket, hvor cheferne fra social- og sundhedsområdet i kommunen også kan deltage. Temamødet finder sted mandag den 22. oktober 2012, Afrunding Jobcentrene havde følgende ideer til næste netværksmøder: Status på Akutpakken (antal, lister, a-kassesamarbejdet mv.) Den nye Unge-pakke Status på FØP-Flex-reformen (endeligt lov- og bekendtgørelsesforslag ) Erfaringerne fra Brug-for-Alle Generel status på politiske temaer fx refusionsomlægning mv. Næste dialogmøde i Netværk 6 ligger tirsdag den 4. december 2012 kl i Jobcenter Faxe, på Rådhuset i Haslev, Frederiksgade 9. 5/5

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere