Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport"

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske Bank) årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 2 Årsrapporten for 2013, der er offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslovens 27, stk. 7, og omfatter års- og koncernregnskabet, er for koncernregnskabets vedkommende aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og i henhold til IFRSbekendtgørelsen 3 for finansielle virksomheder. Moderselskabets årsregnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen 4. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Årsrapporten for 2013 er revideret af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Finanstilsynet anmodede i brev af 4. juni og 25. juli 2014 om bankens redegørelser for bankens værdiforringelsestest af goodwill og vedrørende oplysninger om markedsandele i bankens ledelsesberetning. Banken svarede herpå i breve af 27. juni 2014 og 22. august I forlængelse heraf blev der afholdt møde med banken den 24. september På mødet og i mail af 20. oktober 2014 anmodede Finanstilsynet om yderligere redegørelser, som er modtaget fra banken ved svar af 4. november Finanstilsynet sendte den 25. november 2014 udkast til afgørelse i høring hos Danske Bank A/S. I forlængelse heraf blev der afholdt møder med banken den 1. december, 8. december, 9. december og 11. december 2014, og 1 Regnskabskontrollen har alene fokuseret på en afgrænset del af årsrapporten for Det skal derfor bemærkes, at gennemgangen af årsrapporten ikke kan anses for udtømmende. 2 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni Bekendtgørelse nr af 16. december Bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014

2 2 banken fremsendte til brug for møderne samt som følge af drøftelserne en række yderligere redegørelser og beregninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet sendte på baggrund heraf i brev af 16. december 2014 et fornyet udkast til afgørelse i høring. Banken svarede herpå i brev af 18. december Afgørelse Det er Finanstilsynets vurdering, at Danske Banks årsrapport for 2013 indeholder følgende fejl: 1. Oplysninger om goodwill Der mangler en række oplysninger i henhold til IAS 36, afsnit 134, i årsrapportens note 19 om immaterielle aktiver, herunder: i) oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsgenererende enheder er mest følsomme overfor, ii) beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning, og iii) følsomhedsoplysninger for de primære forudsætninger i de tilfælde, hvor en rimeligt sandsynlig ændring i den primære forudsætning ville medføre, at den regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien. 2. Forkert angivelse af markedsandel Banken giver i ledelsesberetningen en fejlagtig oplysning vedrørende bankens markedsandel for privatkunder i Danmark, hvilket er i strid med 187, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Banken oplyser, at der har været en stigende markedsandel, selvom der reelt har været et fald i markedsandelen på det pågældende marked. Henset til at bankens aflæggelse af årsrapporten for 2014 er nært forestående, skal Finanstilsynet vedrørende pkt. 1 i medfør af 197 i lov om finansiel virksomhed, og 83, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. påbyde banken at rette forholdet i årsrapporten for 2014, ved at give følgende oplysninger om goodwill vedrørende 2013 i årsrapporten for 2014 samt oplyse, at den retter det som følge af et påbud fra Finanstilsynet. Oplysningerne skal gives for de pengestrømsgenererende enheder, hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill er væsentlig i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill: - Oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som bankens værdiforringelsestest er mest følsomme overfor, (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (i))

3 3 - Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier der er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder/ historiske erfaring (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii)) - Følsomhedsoplysninger for de primære forudsætninger, hvor en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning ville medføre, at den regnskabsmæssige værdi af den pågældende enhed ville overstige genindvindingsværdien (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)) Vedrørende pkt. 2 skal Finanstilsynet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og 83, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. påtale, at der er fejl i bankens ledelsesberetning i årsrapporten for Finanstilsynet har på baggrund af de modtagne redegørelser og dialogen med banken taget til efterretning, at værdiforringelsestesten i årsrapporten for 2013 ikke udviser en væsentlig nedskrivning af goodwill, men at der til gengæld er behov for en nedskrivning af goodwill i årsrapporten for Vedrørende øvrige forhold, som Finanstilsynet har spurgt til, har Finanstilsynet taget bankens bemærkninger og redegørelser til efterretning. Finanstilsynet skal henlede bankens opmærksomhed på, at banken i henhold til 34, stk. 2, jf. 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., er forpligtet til at offentliggøre intern viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Finanstilsynet skal yderligere oplyse, at en udsteder kan udsætte offentliggørelsen af intern viden for ikke at skade sine berettigede interesser, såfremt udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt, jf. 27, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. Hvis banken vælger at udsætte offentliggørelsen af intern viden, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det følger af 7 i Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige

4 4 erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Offentliggørelse Finanstilsynet og banken skal offentliggøre afgørelsen i medfør af 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Sagsfremstilling og vurdering For overskuelighedens skyld er sagen for hvert punkt behandlet efter følgende opbygning: - Sagsfremstilling - Finanstilsynets vurdering Det retlige grundlag fremgår af appendiks Generelt Finanstilsynet anmodede i breve af 4. juni 2014 og 25. juli 2014 Danske Bank A/S om redegørelser for bankens værdiforringelsestest af goodwill, oplysninger om markedsandele i bankens ledelsesberetning og oplysninger om aflønning. Banken svarede herpå i breve af 27. juni og 22. august I forlængelse heraf blev der afholdt møde med banken den 24. september På mødet og i mail af 20. oktober 2014 anmodede Finanstilsynet om yderligere redegørelser, som blev modtaget fra banken ved svar af 4. november Finanstilsynet sendte den 25. november 2014 udkast til afgørelse i høring til Danske Bank A/S. I forlængelse heraf blev der afholdt møder med banken den 1. december, 8. december, 9. december og 11. december 2014, og banken fremsendte til brug for møderne samt som følge af drøftelserne en række yderligere redegørelser og beregninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet sendte på baggrund heraf i brev af 16. december 2014 et fornyet udkast til afgørelse i høring. Banken svarede herpå i brev af 18. december Oplysninger vedrørende goodwill 2.1 Sagsfremstilling I henhold til IAS 36, afsnit 134 (d iii), skal længden på budgetperioden oplyses i årsrapporten. Er der anvendt en længere periode end 5 år, skal be-

5 5 grundelsen for, hvorfor det er berettiget at anvende en længere periode end fem år, angives i årsregnskabet. Banken havde i årsrapporten for 2013 ikke oplyst længden af budgetperioden. Banken havde endvidere anvendt en efterfølgende normaliseringsperiode uden at anføre en begrundelse herfor, hvilket Finanstilsynet anmodede om en redegørelse for i brev af 4. juni Vedrørende den manglende oplysning om den anvendte periode ved opstillingen af budgetterne til værdiforringelsestesten af goodwill forklarede banken i brev af 27. juni 2014, at længden på budget- og normaliseringsperiode var udeladt i årsrapporten for 2013, da det efter bankens vurdering var en oplysning, som var uvæsentlig, idet anvendelsen af en normaliseringsperiode hverken påvirkede resultatet af værdiforringelsestesten eller følsomhedsberegningerne. Dette skyldtes, at forudsætningerne i normaliseringsperioden efterhånden tilnærmelsesvist svarede til terminalperioden og dermed ækvivalerede terminalperioden. Udeladelsen var sket som led i bankens samlede indsats for at øge overblikket over noterne ved at reducere omfanget af uvæsentlige oplysninger. Af IAS 36, afsnit 134, fremgår en række oplysningskrav vedrørende goodwill og værdiforringelsestest af goodwill. Oplysningerne skal gives for hver enkelt pengestrømsfrembringende enhed, hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill er væsentlig i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill. Finanstilsynet konstaterede ved sin kontrol af årsrapporten, at banken manglede at give følgende oplysninger: a) Oplysninger om alle forudsætninger, som bankens værdiforringelsestest er mest følsomme overfor (primære forudsætninger), (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (i)) b) Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder/ historiske erfaring (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii)) c) Følsomhedsoplysninger for de primære forudsætninger, hvor en rimeligt sandsynlig ændring i den primære forudsætning ville medføre, at den regnskabsmæssige værdi af den pågældende enhed ville overstige genindvindingsværdien (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)) Ad a) + b) I bankens årsrapport for 2013 opstillede banken en tabel benævnt Forudsætninger for værdiforringelsestest, hvori banken oplyser om anvendte værdier for vækst i terminalperioden og afkastkravet før skat(diskonteringsrenten). Herudover fremgik følgende om renteniveauet:

6 6 Den økonomiske situation for koncernens bankaktivitet er fortsat vanskelig. Lave pengemarkedsrenter har fastholdt indtjeningen på et lavt niveau. Der forventes fortsat en periode med beskeden økonomisk vækst og lave pengemarkedsrenter, før økonomien finder et mere normaliseret niveau. Normaliseringen af renteniveauer forventes at øge nettoindtjeningen. Hvis normalisering ikke indtræffer i det forventede omfang, eller der opstår større omkostninger end antaget som følge af ny regulering, kan det indebære en værdiforringelse af de immaterielle aktiver. Forventningerne til budgetperioden medfører, at omkring 57 pct. af nutidsværdien af de forventede pengestrømme vedrører terminalværdien. Endvidere fremgik det af bankens svarbrev af 27. juni 2014, at det særligt er rentemarginaler, vækst i ind- og udlån og nedskrivningsniveauer, som har betydning for de forventende pengestrømme. Ad c) For alle primære forudsætninger, skal der, jf. IAS 36, afsnit 134 (f), gives en række oplysninger, hvis en rimelig sandsynlig ændring i den primære forudsætning vil forårsage, at enhedens regnskabsmæssige værdi vil overstige genindvindingsværdien. Der skal gives oplysning om det beløb: i) hvormed enhedens genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi, ii) oplysning om den værdi, der er tildelt den primære forudsætning og iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variable, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at enhedens genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi. Disse oplysninger skal for hver pengestrømsgenerende enhed gives for alle primære forudsætninger, hvor en rimeligt sandsynlig ændring af den primære forudsætning ville indebære, at der opstår et nedskrivningsbehov. Banken har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse, der blev sendt i høring den 25. november 2014, anerkendt, at noteoplysningerne i årsrapporten for 2013 godt kan udbygges, jf. bankens præsentation af 1. december I bankens svar af 18. december 2014 vedrørende høring over udkast til afgørelse skrev banken, at Finanstilsynet i udkastet til afgørelse udover vækst i terminalperioden og afkastkrav definerede renteudvikling, rentemarginalen, vækst i ind- og udlån og nedskrivninger på udlån som primære forudsætninger. Hertil bemærkede banken: Som det fremgår af vedlagte oversigt og uddrag fra årsrapporter for 2013 for et bredt udsnit af store europæiske og nordiske banker, er der ikke prak-

7 7 sis for at definere andre primære forudsætninger end afkastkrav, vækst og indtjening. Der er således eksempelvis ikke praksis for at oplyse om specifikke forudsætninger om eksempelvis rentemarginaler og tabsprocenter på udlån. Sådanne forudsætninger anser vi for fortrolige og konkurrencefølsomme oplysninger, hvorfor vi ikke finder det rimeligt såfremt Danske Bank, som den eneste bank i Europa, skal forpligtes til at offentliggøre sådanne oplysninger. 2.2 Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at banken i henhold til IAS 36, afsnit 134 (d) (i), mangler at give oplysninger om alle primære forudsætninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedernes genindvindingsværdi er mest følsom overfor. Henset til at banken direkte i årsrapporten for 2013 angiver, at de opgjorte nytteværdier er følsomme overfor ændringer i renten, og at Finanstilsynet ligeledes har konstateret dette ved gennemgangen af bankens værdiforringelsestest og efterfølgende ved drøftelser med banken og gennemgang af bankens beregninger, vurderes det, at renteudviklingen og herunder også rentemarginalen er primære forudsætninger i bankens budgetter. Da banken har indlån med meget lav rente eller 0 pct. i rente, og beregner rentemarginalen på indlån som forskellen mellem dag til dag renten og den rente, der gives til kunderne, er bankens indlånsmarginaler særligt følsomme overfor ændringer i renteniveauet. Finanstilsynet vurderer ligeledes, dels på baggrund af bankens svarbrev og dels på baggrund af Finanstilsynets gennemgang og drøftelser med banken vedrørende værdiforringelsestestene, at også vækst i ind- og udlån (som i budgetperioden følger BNP-væksten) og nedskrivning på udlån for hver enkelt pengestrømsgenererende enhed er en primær forudsætning. Vedrørende de primære forudsætninger: renteniveauer, herunder rentemarginaler, vækst i ind- og udlån (BNP- vækst) og nedskrivningsniveauer, mangler der efter Finanstilsynets vurdering oplysninger om ledelsens metode til opgørelse af de primære forudsætninger, samt oplysninger om, hvorvidt denne er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring, jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii). Af bankens svarskrivelse af 18. december 2014 fremgår det, at der ikke er praksis for at oplyse om specifikke forudsætninger som fx rentemarginaler og tabsprocenter. Finanstilsynet skal hertil bemærke, at det jf. IAS 36, afsnit 134 (f) alene er i de(t) tilfælde, hvor en rimeligt sandsynlig ændring af en primær forudsætning vil betyde en nedskrivning af goodwill, at værdien af den specifikke

8 8 forudsætning skal vises, dvs. i forbindelse med følsomhedsoplysninger for de enkelte pengestrømsgenererende enheder. Ellers vil det, jf. IAS 36, afsnit 134 (d) i) og ii), kun være en beskrivelse af de enkelte primære forudsætninger og metoden til opgørelsen af værdien, der skal oplyses. Finanstilsynet skal videre bemærke, at oplysningskravet i IAS 36, afsnit 134 (d) i) og ii), alene skal dække primære forudsætninger i budgetperioden, mens oplysningskravene vedrørende afkastkravet og vækst i terminalperioden er omfattet af andre oplysningsforpligtelser i standarden jf. IAS 36, afsnit 134 d (iv) og (v). Det er Finanstilsynets vurdering, at banken mangler at give en række følsomhedsoplysninger, idet det i henhold til IAS 36, afsnit 134 (f), skal oplyses, hvis en rimeligt sandsynlig ændring i den primære forudsætning vil forårsage, at enhedens regnskabsmæssige værdi vil overstige genindvindingsværdien. Efter reglerne skal følsomhedsoplysningerne vise den værdi, hvormed en primær forudsætning skal ændres, for at der opstår et nedskrivningsbehov. Ved beregningen af denne følsomhedsoplysning skal der tages højde for følgevirkningen på andre variable. Henset til, at der i bankens opstillede pengestrømsprognoser er en kompleks sammenhæng mellem de primære forudsætninger og øvrige (primære) variable, kan en regnskabslæser ikke ud fra de modtagne oplysninger for hver primær forudsætning vurdere, om følsomheden overfor rimeligt sandsynlige ændringer samt påvirkningen mellem variablerne tilsammen betyder en nedskrivning af goodwill. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er behov for flere følsomhedsoplysninger om flere primære forudsætninger, end det banken angiver i årsrapporten for 2013, da Finanstilsynets gennemgang af bankens værdiforringelsestest samt drøftelser med banken om værdiforringelsestesten og bankens yderligere beregninger har vist, at de beregnede nytteværdier er meget følsomme overfor ændringer i forudsætningerne, herunder også følgevirkningerne på andre (primære) forudsætninger. I den forbindelse skal Finanstilsynet bemærke, at banken alene giver følsomhedsoplysningerne samlet for alle de pengestrømsgenererende enheder, men at følsomhedsoplysningerne i henhold til standarden skal gives for hver enkelt pengestrømsgenererende enhed, hvor goodwill beløbet er væsentligt i forhold til den samlede værdi af goodwill. Det er Finanstilsynets vurdering, at det er en fravigelse fra reglerne, at banken i note 19 vedrørende goodwill i årsrapporten for 2013 ikke angiver de ovenfor nævnte oplysninger.

9 9 Den samlede goodwill i årsrapport 2013 udgør 12,7 pct. af egenkapitalen og 0,6 pct. af koncernens samlede aktiver, og vurderes dermed at være en væsentlig regnskabspost. Da der her er tale om en note, der relaterer sig til en væsentlig regnskabspost, anses det for en fejl, når der udelades væsentlige krævede oplysninger. Finanstilsynet har ved denne vurdering lagt vægt på, at der mangler en del oplysninger, og at regnskabsbrugeren derved kan have svært ved at vurdere, på hvilket grundlag banken har skønnet de opgjorte værdier af de enkelte pengestrømsgenererende enheder og hermed, på hvilket grundlag værdiforringelsestesten er udført. En værdiforringelsestest er forbundet med usikkerhed, idet værdierne alene er baseret på ledelsens skøn, hvorfor det vurderes, at de manglende oplysninger er væsentlige for en regnskabsbruger. Samlet set er det dermed Finanstilsynets vurdering, at det er en fejl, at banken ikke har medtaget de nødvendige oplysninger vedrørende goodwill i årsrapporten for Henset til, at banken ikke påbydes at komme med korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2013, men påbydes at rette forholdet for 2013 i årsrapporten for 2014 fordi bankens aflæggelse af denne er nært forestående, skal der i noten vedrørende goodwill for 2014 gives de manglende oplysninger om goodwill vedrørende årsrapporten for Finanstilsynet skal i denne forbindelse bemærke, at når banken i årsrapporten for 2014 medtager oplysninger for 2013 for at rette forholdet for 2013, skal væsentlighedsvurderingen af, for hvilke pengestrømsgenererende enheder der skal medtages oplysninger, ske på baggrund af de regnskabsmæssige værdier for Forkert angivelse af markedsandel 3.1 Sagsfremstilling I årsrapporten for 2013 beskriver Danske Bank udviklingen i sin markedsandel for udlån til privatkunder. Af ledelsesberetningen s. 19 fremgår følgende: Realkredit Danmarks andel af nye nettoudlån og vores andel af nye bankudlån i Danmark steg På s. 21 angives desuden følgende: Vi oplevede en utilfredsstillende kundeafgang i Danmark hen over året, men der var alligevel en svag stigning i vores markedsandel for bankudlån i Danmark, samtidig med at Realkredit Danmarks andel af nye nettoudlån steg Da Finanstilsynet gennem de modtagne indberetninger om udlån og garantier til privatkunder i danske pengeinstitutter ikke umiddelbart kunne udlede, at Danske Bank havde øget sin markedsandel for bankudlån til privatkunder

10 10 i Danmark, anmodede Finanstilsynet i brev af 4. juni 2014 banken om at oplyse beregningen af førnævnte markedsandel. I brev af 27. juni 2014 skrev banken, at udsagnene om bankens markedsandele på side 19 og 21 var forkerte, da banken under udarbejdelsen af udkastet til årsrapporten 2013 anvendte en internt opgjort markedsandel for oktober måned, som ved en beklagelig fejl kom med i den endelige årsrapport for Disse tal viste en svagt stigende markedsandel for bankudlån til private. Såfremt banken havde anvendt den MFI 5 -opgjorte markedsandel ultimo 2013, ville denne have vist et fald i markedsandelen fra 29,3 pct. til 27,5 pct. Danske Bank forklarede endvidere i sit brev af 27. juni 2014, at den fremover vil standse beregningen af den internt opgjorte markedsandel, samt at den alene vil opgøre markedsandelen ud fra MFI-indberetningerne til Danmarks Nationalbank. Desuden vil banken begynde at oplyse perioden for opgørelsen af markedsandelene i års- og delårsrapporter pr. 1. kvartal Banken oplyste herudover, at den selv blev opmærksom på fejlen umiddelbart efter offentliggørelsen af årsrapporten for Banken vurderede, at fejlen ikke var af en sådan karakter, at det var nødvendigt at ændre årsrapporten for Finanstilsynets vurdering I henhold til 186, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, skal ledelsesberetningen indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. For at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse efter lov om finansiel virksomhed 187, stk. 1, skal den udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger, og oplysningerne i den skal være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer jf. 187, stk. 2 og 3. Det er efter Finanstilsynets vurdering en fravigelse af de omhandlede regler, at banken i årsrapporten giver en forkert oplysning i ledelsesberetningen vedrørende bankens markedsandel. Der var i perioden op til og umiddelbart efter bankens aflæggelse af årsrapport for 2013 betydelig offentlig interesse for udviklingen i bankens markedsandel for bankudlån til privatkunder i Danmark. 5 De tal som danske pengeinstitutter indberetter til Danmarks Nationalbank til MFI-statistikken (Monetary Financial Institutions).

11 11 Udviklingen i markedsandelen for udlån til privatkunder giver regnskabsbruger information om bankens konkurrenceevne på et for banken væsentligt marked. Det er Finanstilsynets vurdering, at oplysningen om, at banken oplevede en svag stigning i denne markedsandel, selvom der reelt var et fald i markedsandelen, er en fejlinformation af væsentlig betydning for regnskabsbrugerne. Finanstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at den forkerte oplysning fremtræder to steder i ledelsesberetningen. Banken har oplyst, at den har ændret procedurer til opgørelsen af markedsandelen, således at der ikke fremover sker en lignende fejl. Kopi af denne afgørelse er ligeledes sendt til bankens eksterne revisorer og interne revisionschef.

12 12 Appendiks 1 Retligt grundlag Af IAS 36, afsnit 134 fremgår følgende: Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig sammenlignet med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid: a) den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) b) den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) c) grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) d) hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien: i) en beskrivelse af hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budgetter/fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen og, når der er anvendt en periode på mere end fem år for en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at anvende denne længere periode iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, og begrundelsen for at anvende en vækstrate, der overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande, som virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er bestemt for

13 13 v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne [..] f) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien: i) det beløb, hvormed enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi ii) den værdi, der er tildelt den primære forudsætning iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi. Af lov om finansiel virksomhed 186, stk. 1 fremgår følgende: Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Af lov om finansiel virksomhed 187 fremgår følgende: For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. 186, skal kravene i stk. 2 og 3 opfyldes. Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende eller fremtidige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede beslutninger skal i det mindste vedrøre 1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, 2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og 3) fordeling af virksomhedens ressourcer Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten,

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Dato 18. juni 2013 Ref. FleNie J.nr. 2012-0033100 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011/12 for FCM Holding A/S,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter Topdanmark A/S Supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2014 16. november 2015 Redegørelse Finanstilsynet har i forbindelse med en delvis regnskabskontrol vurderet, at koncernregnskabet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2010 Ref. mma J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Finanstilsynet har valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor der

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for RIAS A/S Industrivej Roskilde

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for RIAS A/S Industrivej Roskilde FONDSRÅDET Bestyrelsen for RIAS A/S Industrivej 9-17 4000 Roskilde 11. januar 2011 Ref. KHA J.nr. 2010-0022533 Afgørelse vedrørende delårsrapporten for 1. halvår af regnskabsåret 2009/10 for RIAS A/S,

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere