Håndbog i Jobrotationsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i Jobrotationsprojekter"

Transkript

1 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden

2

3 Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen Analyse af kompetenceudviklingsbehov Jobrotation eller andre redskaber Etablering af en styregruppe Udpegning af projektleder / koordinator Information Kapitel 2: Opstartsfasen Udarbejdelse af projektbeskrivelse Incitamenter til uddannelse Udarbejdelse af økonomiestimat Informationsaktiviteter i opstartsfasen Udarbejdelse af interessetilkendegivelser Vurdering af behov for evaluering Kapitel 3: Planlægningsfasen Udarbejdelse af tids- og handlingsplaner Indgåelse af uddannelsesaftaler med de fastansatte medarbejdere om kurser eller en erhvervsuddannelse Jobrotationsmedarbejderens kompetencer Fastlæggelse af incitamenter for jobrotationsmedarbejderne Rekruttering af jobrotationsmedarbejdere Kapitel 4: Driftsfase for jobrotationsmedarbejderne Start på jobrotationsmedarbejdernes kvalificering (kursus/praktik) De potentielle jobrotationsmedarbejderes vurdering af jobområdet og arbejdspladsens vurdering af jobrotationsmedarbejderens egnethed Bekræftelse eller afslag om ansættelse i jobrotationsstillingerne Kapitel 5: Driftsfase for medarbejderne Studieforberedende forløb Ansøgning om jobrotationsydelse og bevilling Start på jobrotationen Overvejelser over implementering af medarbejdernes nye kompetencer Kapitel 6: Afslutningsfasen Slut med jobrotationsmedarbejderjobbet hvad så? Medarbejderen tilbage fra uddannelse Evalueringsrapport Beslutning om evt. nyt projekt Oversigt over bilag Bilag 1: Bekendtgørelse om jobrotation Lov bekendtgørelsen for jobrotation af 14/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats senere ændringer Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afsnit VII Indsatsen over for beskæftigede Nyt ifm. AKUT-pakken Bilag 2: Checkliste over projektlederens arbejdsopgaver Bilag 3: Kommunikationsplan Bilag 4: Økonomiestimater Bilag 5: Projektmodeller Enkel model: Flere forløb faseforskudt: Jobrotation med flere involverede virksomheder: Bilag 6: Plan for et jobrotationsprojekt Bilag 7: Interessetilkendegivelser Bilag 8: Kompetenceprofil for de fastansatte medarbejdere En model for en kompetenceprofil kan se sådan ud: Bilag 9: Pjece til jobrotationsmedarbejdere ifm. praktik Checkliste ifm. praktik Vejledningssamtale ifm. praktik... 67

4 Forord Denne håndbog er tænkt som et opslagsværk, der forhåbentlig kan inspirere dig. Du kan finde oplysninger om de mest almindelige emner indenfor jobrotationsfeltet. Men håndbogen er ikke nogen endelig facitliste over, hvordan man gør. Hvert jobrotationsforløb er unikt; derfor er tilrettelæggelsen af hvert forløb også anderledes end de andre. Håndbogen er opbygget så den afspejler de faser, som er de mest almindelige i jobrotationsforløbene. Hvert kapitel handler om en sådan fase. Faserne i et typisk jobrotationsprojekt: Etableringsfasen Opstartsfasen Planlægning Driftsfase for rotationsmedarbejder Driftsfase for faste medarbejdere Afslutning Du har måske gennemført kurset: Ta teten i jobrotation. eller deltaget på 1-dages seminar om Jobrotation. Nu sidder du i en eller anden problemstilling og kan ikke finde svar i jobrotationshåndbogen. Så er du velkommen til at kontakte os enten på mail eller telefon. Vi vil gøre, hvad vi kan for at guide dig i situationen. God fornøjelse og lad det nu rotere Palle Ahle Lene Cato Håndbog i Jobrotation

5 Indledning Kort om jobrotation 1. marts 2007 blev der indført en permanent jobrotationsordning, som giver offentlige og private virksomheder ret til en jobrotationsydelse fra jobcentret, når en eller flere af de ansatte medarbejdere som ikke har uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau (eller anden uddannelse der kan sidestilles hermed) deltager i en uddannelse og virksomheden samtidig ansætter rotationsmedarbejdere som erstatningsarbejdskraft i det antal timer, de ansatte deltager i uddannelse. Medarbejderne skal modtage sædvanlig løn fra virksomheden under uddannelse. Den person der ansættes som rotationsmedarbejder, skal have haft en ledighedsperiode på mindst tre måneder. Rotationsmedarbejderen skal ansættes med overenskomstmæssig løn. Ansættelsen skal som minimum være på 10 timer om ugen og kan maksimalt vare i tolv måneder. Såfremt rotationsmedarbejderen ikke ansættes på fuld tid, vil det være muligt for denne at modtage supplerende dagpenge efter de almindelige regler herom. Rotationsmedarbejderen optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til rotationsmedarbejderens løn. Jobcenteret skal sørge for, at den ledige der ansættes som rotationsmedarbejder, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengeret med. Jobrotationsydelsen for hver ansat der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpengesats plus 60 pct., når der er tale om medarbejdere fra offentlige arbejdspladser og højeste dagpengesats plus 80 pct., når der er tale om medarbejdere fra private arbejdspladser. I 2013 er beløbet på kr. 173,19 i timen for de offentlige og kr. 194,84 i timen for de private. Denne særlige extra forhøjelse for de private er - indtil videre - blot gældende i 2013 og 2014 og omfatter derfor jobrotationsforløb på private arbejdspladser, der begynder i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. juli I bilag 1 kan du se 1 lovbekendtgørelsen om jobrotation samt de for nuværende kendte ændringer og tilføjelser. Det er væsentligt at tilføje, at der også kan arrangeres jobrotation uden brug af jobrotationsydelse via ovenstående Jobrotationsordning. Jobrotation betyder blot, at en ledig person afløser en fastansat medarbejder, som deltager i uddannelse. Men hvis den fastansatte medarbejder i den forbindelse f. eks. har fået bevilliget voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) eller Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), så kan der ikke samtidig modtages Jobrotationsydelse. Ligeledes kan en ledig i f.eks. jobtræning afløse en fastansat medarbejder, som deltager uddannelse. Løntilskuddet kan så indgå i finansieringen af jobrotationsprojektet på samme måde som jobrotationsydelsen. I denne Håndbog har vi dog koncentreret os om jobrotation ved hjælp af Jobrotationsordningen. Håndbog i Jobrotation 5

6 Idéen med jobrotation Idéen er, at en eller flere medarbejdere i en periode frigøres fra det daglige arbejde for at de kan udvikle deres kompetencer. Imens indtræder ledige som jobrotationsmedarbejdere. Model for simpel jobrotation: Forløb for medarbejderne: Arbejde Efteruddannelse Arbejde Forløb for rotationsmedarbejderne: Uddannelse Arbejde Jobrotation - et godt svar på store udfordringer Arbejdsmarkedet står overfor nogle store udfordringer. Det handler blandt andet om følgende: Pres på medarbejdernes kompetencer på grund af den teknologiske udvikling Arbejdsløshed Globalisering og international konkurrence Den enkelte arbejdsplads konkurrenceevne Vækst Alle disse udfordringer virker sammen og skaber et pres i retning af, at alle medarbejdere på arbejdsmarkedet skal forbedre deres kompetencer. Dette har alle parter på arbejdsmarkedet interesse i. Jobrotation synes at være et af svarene på, hvordan vi skaber situationer, som alle har gavn af. Medarbejderne som skal på efteruddannelse, har fordel af jobrotationen, fordi de opnår større tryghed og større muligheder i jobbet. Jobrotationsmedarbejderne har gavn af det, fordi hun / han alt andet lige forbedrer sine chancer på arbejdsmarkedet ved at få noget erfaring i afløsningsperioden. Endelig har samfundet som helhed fordel af jobrotation, fordi beskæftigelsen øges. Dermed også beskatningsgrundlaget. Tillidsrepræsentanten gør en forskel Som tillidsrepræsentant gør du en forskel ved at sætte jobrotation på dagsordenen. Jobrotation kan f.eks. anvendes hvis / når produktionen er svingende, i nedgangsperioder, som alternativ til fyringer mv. I mange overenskomster er der bestemmelser som giver anledning til at forskellige former for efteruddannelse tages op til drøftelse i SU eller MED-udvalgene. Jobrotation kunne være en mulighed. Selvom du ikke ligefrem påtager dig opgaven som projektleder, kan du være med til at sikre kvaliteten af projektet og sikre, at medarbejderne får den rigtige uddannelse samt at de nye kvalifikationer faktisk bliver brugt til noget bagefter. Det er vores erfaring, at tillidsrepræsentantens rolle og medvirken er vigtig for at jobrotationsprojektet kan få et godt forløb og for at resultatet bliver tilfredsstillende for alle parter. Arbejdspladsen har glæde af ordningen, fordi den får bedre og mere fleksible medarbejdere. Dermed forbedrer den sin konkurrenceevne. 6 Håndbog i Jobrotation

7 Kapitel 1: Etableringsfasen Klare mål Arbejdspladsen skal have klare mål for, hvilken udvikling den ønsker, helst inden den sætter gang i et jobrotationsprojekt. Jobrotation er ikke et mål i sig selv men et værktøj til at sikre muligheden for god og nødvendig kompetenceudvikling. Et jobrotationsprojekt kan f.eks. have til formål at motivere medarbejderne til yderligere videreuddannelse bagefter. Så vil det måske bestå af en række små almene kursusforløb, som giver medarbejderne tillid og blod på tanden. Som tillidsrepræsentant spiller din indsats en væsentlig rolle, når arbejdspladsen skal formulere sine udviklingsmål. Erfaringen viser, at arbejdspladsen opnår bedre og tydeligere resultater, når de ansatte har været med til at formulere målene og derfor også tager ansvar for dem. Som tillidsrepræsentant kan du f.eks. foreslå, at målene bliver formuleret på visionsseminarer eller på teambuildingskurser. Hvad så bagefter? Når I har formuleret udviklingsmålene og tænker på at lave et jobrotationsprojekt, er det vigtigt med det samme også at tænke på, hvordan projektet skal følges op. Hvad skal der ske bagefter? Hvis målet er at motivere medarbejderne til yderligere efteruddannelse, hvilke muligheder skal der så opstilles? Eller hvis medarbejderne har erhvervet nye kompetencer under jobrotationsforløbet hvordan skal de så bringes i spil i det daglige arbejde bagefter? Information giver accept Et jobrotationsforløb kan mærkes i dagligdagen. Det bliver måske nødvendigt at ændre på arbejdsrutiner. Man skal måske for en periode arbejde sammen med en fremmed rotationsmedarbejder i stedet for ens sædvanlige kolleger. Man skal måske selv på kursus på et eller andet tidspunkt osv. Som medarbejder kan det være svært at overskue det hele. Hvis man får ordentlig information fra starten, gør det én tryg og det gør, at man nemmere giver sin tilslutning til projektet end hvis man bliver usikker. Rigtig og godt planlagt information fra start til slut er en forudsætning for succes. Som tillidsrepræsentant kender du dine kolleger godt. Du vil ligge inde med en uundværlig viden om, hvilke informationer dine kolleger har brug for og hvordan de skal serveres. Det kan være din opgave at være med til at informere på en ordentlig og god måde. Hvad for nogen kompetencer? Et jobrotationsforløb tager sigte på at udvikle medarbejdernes kompetencer både nu og her, men også på længere sigt, hvis det er muligt. Det er nødvendigt at kende medarbejdernes nuværende kompetenceprofil hvad de er dygtige til og hvor udfordringerne ligger og samtidig afdække hvilke behov medarbejderne har for at udvikle deres kompetencer hvad skal de blive dygtigere til? Endelig skal man jo så tage stilling til, hvorvidt netop jobrotation er det bedst egnede redskab. Dette kapitel præsenterer nogle metoder, som kan hjælpe dig i denne situation: Aktiviteter i etableringsfasen: 1. Analyse af kompetenceudviklingsbehov 2. Jobrotation eller andre redskaber 3. Etablering af styregruppe 4. Projektleder / koordinator 5. Informationsaktiviteter Håndbog i Jobrotation 7

8 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov Som overordnet regel skal jobrotation først sættes i gang, når arbejdspladsen kan formulere, hvad den ønsker sig af jobrotationsforløbet og hvorfor. Ideelt er projektets mål både baseret på arbejdspladsens aktuelle kompetencebehov og på dem, som virksomheden har på længere sigt. Arbejdspladsen skal altså finde ud af, hvilke mål den har med jobrotationsprojektet og med evt. anden videreuddannelse. Kompetenceprofiler et billede af medarbejdernes fremtidige kompetencer Til dette udarbejdes der en såkaldt kompetenceprofil. En kompetenceprofil er et billede af de egenskaber og evner, den viden og kunnen som virksomheden ønsker sig, at medarbejderne skal besidde i fremtiden. Det er afgørende, at kompetenceudviklingen er tilpasset de ønsker, som både medarbejdere og ledelse måtte have. Det er vigtigt, for at de opnåede kompetencer bagefter kan anvendes i det daglige arbejde. I bilag 8 kan du se et eksempel på en kompetenceprofil og læse mere om, hvordan man kan gribe arbejdet an med at udarbejde en sådan. Opgradering af medarbejdernes arbejdsopgaver Når medarbejderne bliver dygtigere bør deres arbejdsopgaver også opgraderes tilsvarende. Erfaringen viser dog, at øgede kompetencer i sig selv giver øget arbejdsglæde og selvværd i dagligdagen. Medarbejderudviklingssamtaler eller lignende aktiviteter er gode at bruge, når man skal afdække behov og ønsker. Kvalificering af jobrotationsmedarbejderne For at jobrotationsmedarbejderne kan gøre fyldest, er det nødvendigt at medarbejdernes nuværende kompetencer beskrives. Disse er så udgangspunktet for den opkvalificering, som man tilbyder jobrotationsmedarbejderne inden de vikarierer for de medarbejdere, som er på kursus. Økonomiestimatet For at sikre sig, at uddannelsesindsatsen bliver til noget, er det i de fleste tilfælde nødvendigt at der både laves et budget, og at man samtidig identificerer de metoder, som man vil benytte. Præcise mål Når målene for jobrotationsprojektet skal formuleres er det vigtigt at: Budgettet indeholder præcise informationer om, hvor store tilskud man kan forvente fra offentlige kilder, overenskomstfastsatte midler og arbejdspladsens egenfinansiering. Man skal også have styr på, om man kan forvente hjælp fra eksterne parter, f.eks. projektledelse fra en lokal uddannelsesinstitution. Man fastlægger de metoder, som man vil anvende til at analysere uddannelsesbehovene. Man fastlægger de nuværende og fremtidige medarbejderprofiler i forhold til de arbejdsopgaver, som medarbejderne skal varetage. Man skal blandt andet beskrive det ønskede niveau af almene, personlige og tekniske kompetencer i jobbet. Mange arbejdspladser fremhæver f.eks. personlige kompetencer som fleksibilitet, effektivitet og kvalitetsbevidsthed. Men de har svært ved at beskrive kompetencerne konkret i forhold til de arbejdsfunktioner, som det drejer sig om. Målsætningen laves som et aftalt dokument mellem ledelsen og medarbejderne på arbejdspladsen. Når medarbejderprofilerne og uddannelsesønskerne er blevet beskrevet, skal man finde ud af, om man vil satse på en række mindre efteruddannelseskurser eller om der skal være tale om egentlig erhvervsuddannelse. Tillidsrepræsentanten skaber dialog Det er rigtig vigtigt at medarbejderne involveres ordentligt i etableringsfasen. Dette kan tillidsrepræsentanten sikre enten gennem sin egen deltagelse eller ved hele tiden at være i dialog med sine kolleger: Hvilke efteruddannelsesbehov ser medarbejderne? Hvad ønsker de sig? Hvordan lyder udsigterne til at skulle på skolebænken igen? Skræmmende eller tillokkende? Det er ikke sikkert, at medarbejderne har samme syn på efteruddannelse som ledelsen. Det kan være, at kollegerne er skræmte ved udsigterne til at skulle i skole igen. Måske er det en god idé, at få en medarbejder som har gennemgået et lignende efteruddannelsesforløb ud og fortælle om det, så kollegerne kan danne sig et positivt indtryk. Tillidsrepræsentanten har et stort stykke arbejde med at få dialogen mellem medarbejderne og ledelsen til at fungere godt. Projektets succes afhænger i meget høj grad af, om denne dialog lykkes eller ej. Det kunne måske være en god idé at etablere et uddannelsesudvalg på arbejdspladsen, hvor der sidder repræsentanter både for medarbejderne og for ledelsen. 8 Håndbog i Jobrotation

9 1.2 Jobrotation eller andre redskaber Når man har fundet ud af, hvad behovet for kompetenceudvikling er, kommer det næste spørgsmål: Er det hensigtsmæssigt at bruge jobrotation, eller skal man kigge sig om efter noget andet? Det afgørende er, om der er behov for erstatningsarbejdskraft eller ej Hvis man skal bruge erstatningsarbejdskraft i den tid, medarbejderne er på kursus, så er svaret umiddelbart ja. Hvis der ikke skal anvendes erstatningsarbejdskraft, kan arbejdspladsen overveje at benytte efteruddannelse i lavsæsonen, voksenelevordningen eller noget andet. Jobrotationsydelse kan afhænge af medarbejdernes uddannelsesniveau Så kommer spørgsmålet om uddannelsesniveauet for de medarbejdere, der skal efteruddannes. Hvis de har en uddannelse der OVERSTIGER erhvervsuddannelsesniveauet (eller en uddannelse som kan sidestilles hermed) og hvis de har anvendt denne uddannelse indenfor de sidste 5 år, så er jobrotation stadig en mulighed, idet der eksisterer en særlig pulje, hvorfra der kan søges om Jobrotationsydelse. For gruppen af medarbejdere, som for eksempel har en videregående uddannelse, er der afsat en pulje. Pengene fra denne pulje uddeles efter først-til-mølle-princippet, hvorimod der ikke er nogen øvre grænse for bevillinger til jobrotationsydelse for de medarbejdere, som maximalt har en erhvervsuddannelse eller for medarbejdere med en kort videregående uddannelse som ikke har været anvendt de sidste 5 år. Jobrotationsydelse Hvis kompetenceudviklingen baseres på, at der indhentes jobrotationsydelse, er der krav til erstatningsarbejdskraften. For at komme i betragtning som jobrotationsmedarbejder skal den ledige opfylde et af nedenstående kriterier: 1. være ledig dagpengemodtager og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3 måneder 2. være arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager og ved ansættelsen have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder 3. modtage introduktionsydelse efter integrationsloven og have modtaget denne ydelse i en periode på mindst 3 måneder. Jobcentrene, som administrerer ordningen, er forpligtet til at undersøge om erstatningsarbejdskraften kan være en ledig, der matcher arbejdspladsens behov og som er i risiko for at opbruge sin dagpengeret. I modsat fald skal jobcenteret have drøftet spørgsmålet med en A-kasse, der er relevant for det pågældende fagområde. Det skal dog understreges, at det er arbejdspladsen, som beslutter, hvilken ledig person der skal indgå som erstatningsarbejdskraft. I denne forbindelse bør der også være opmærksomhed på, at jobrotationsmedarbejderen ikke skal have et bestemt uddannelsesniveau for at kunne indgå som erstatningsarbejdskraft. Vedkommende kan altså for eksempel godt have en længere uddannelse, end den fastansatte medarbejder der afløses og vedkommende behøver heller ikke at vikariere i præcis den samme jobfunktion. På nær genoptjeningsretten til dagpenge er jobrotationsmedarbejderen at betragte som enhver anden medarbejder. Den midlertidige ansættelse skal være til overenskomstmæssig løn og arbejdspladsens øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår bør følges. Tillidsrepræsentanten skaber tryghed Mange medarbejdere vil umiddelbart være utrygge ved idéen om erstatningsarbejdskraft. De vil måske spørge: Hvis nu ledelsen synes, at rotationsmedarbejderen er dygtigere end jeg risikerer jeg så at blive fyret bagefter? Hvordan skal rotationsmedarbejderen kunne overtage mit job, når hun / han slet ikke har nogen uddannelse eller erfaring? Det bliver alt for bøvlet at skulle lære en ny op fra bunden, og så forsvinder hun / han igen om kort tid. Det kan slet ikke betale sig. Tillidsrepræsentanten har en vigtig opgave i at få samlet alle kollegernes betænkeligheder og spørgsmål sammen, få dem afklaret med ledelsen og derefter få meldt tilbage til kollegerne, så alle kan overskue deres egen situation i forløbet. Og sådan at man kan veje for og imod ud fra et sagligt grundlag. Håndbog i Jobrotation 9

10 1.3 Etablering af en styregruppe Medlemmerne af styregruppen skal sidde inde med reel beslutningskraft også i de institutioner og på de arbejdspladser, som de kommer fra. Styregruppen har det overordnede ansvar for jobrotationsprojektet både økonomien, forløbet og at resultatet bliver godt. En af styregruppens vigtige opgaver er at skabe enighed mellem de involverede parter interessenterne og sørge for, at der etableres et godt og konstruktivt samarbejde. Og så skal styregruppen bakke op, hvis der opstår vanskeligheder undervejs. Det kræver et godt netværk af lokale aktører at gennemføre et jobrotationsforløb. Netværket består af forskellige aktører som hver har deres interesse i jobrotationsprojektet. Men interesserne er ikke nødvendigvis ens. Derfor gælder det om at skabe enighed. Netværket af interessenter kan f.eks. se således ud: Netværket af interessenter Medarbejdere Ledelse Styregruppe Faglige organisationer Jobcenter Jobrotationsprojektet Erhvervsfremmeaktører Uddannelsesinstitutioner En måde at sikre sig fælles fodslaw i projektet er ved at oprette en styregruppe og lade repræsentanter for de vigtigste interessenter være med. På denne måde skaber man engagement og fælles ansvarlighed blandt aktørerne. Man vil kunne opleve, at aktørerne må lave om på deres normale praksis. F.eks. er mange arbejdspladser skeptiske i forhold til at ansætte ledige. Det kan også være, at uddannelsesinstitutionerne må tilpasse deres undervisningstider til, hvornår medarbejderne kan møde på kursus. Måske skal undervisningsinstitutionen tilpasse indholdet i deres kurser, så det svarer til de behov, som arbejdspladsen har. Det er styregruppens opgave at skabe forudsætninger for at sådanne ændringer og tilpasninger kan ske. Tillidsrepræsentanten er medarbejdernes talerør Tillidsrepræsentanten sidder sandsynligvis med i styregruppen og er her medarbejdernes advokat. Tillidsrepræsentanten ved gennem sin kontakt til baglandet, hvad medarbejderne ønsker og hvor der evt. er modstand eller udfordringer. Tillidsrepræsentanten sikrer, at medarbejdernes interesser bliver hørt og at der bliver taget hensyn til dem. Men det er også tillidsrepræsentantens opgave at være med til at finde fornuftige kompromisser og meddele dem til kollegerne, så de ikke føler sig snydt eller bondefanget den dag kurserne går i gang. 10 Håndbog i Jobrotation

11 1.4 Udpegning af projektleder / koordinator Uanset om jobrotationsprojektet er lille eller stort er der en koordineringsopgave, som skal varetages. Hvis projektet omfatter flere medarbejdere, som skal på efteruddannelse, anbefaler vi, at der ansættes eller frigøres en projektleder. Projektlederens opgave er at styre det samlede projekt og nå frem til et resultat, som alle de involverede parter er tilfredse med. En meget væsentlig del af opgaven består i at få mennesker med forskellige kompetencer til at arbejde sammen på en konstruktiv måde. Arbejdet foregår ofte under tidspres, så det er projektlederens opgave gennem coaching og motivation at: Alle de medvirkende hele tiden er klar over, hvilke mål og delmål der skal nås Alle medvirkende hele tiden er klar over, hvordan de selv skal bidrage Sørge for, at der hele tiden er tilstrækkelig fremdrift i projektet og at tidsfristerne overholdes Sørge for, at der regelmæssigt afrapporteres til styregruppen, sådan at den har et fornuftigt grundlag at træffe sine beslutninger på Identificere og vurdere risici i projektet og sørge for at der er en brugbar plan B, hvis noget går galt Sikre sig, at kvaliteten i projektets forskellige aktiviteter hele tiden er så høj, at det samlede resultat lever op til de fastsatte mål Der informeres på en måde, så alle medvirkende føler, at de er med i projektet, at de kan bidrage med noget positivt og sådan, at de hele tiden har en fornemmelse af, hvor langt projektet er nået. Kontaktperson på arbejdspladsen Det kan være en meget stor hjælp for projektledere, især hvis denne er ekstern, at der udpeges en kontaktperson på hver af de arbejdspladser og institutioner, som er direkte involverede i jobrotationsprojektet. Kontaktpersonens opgave er at stille relevante oplysninger om arbejdspladsen hhv. institutionen til rådighed for projektlederen, når denne har brug for det. Tillidsrepræsentanten kan evt. udfylde denne rolle. I bilag 2 kan du finde en checkliste over de arbejdsopgaver, som en projektleder typisk har i et jobrotationsprojekt. Tillidsrepræsentanten er en vigtig sparringspartner for projektlederen Tillidsrepræsentantens væsentligste opgaver igennem hele projektforløbet er: - At varetage medarbejdernes interesser - At sørge for, at medarbejderne hele tiden er så godt informerede, at de føler sig trygge undervejs. Tillidsrepræsentanten kan derfor være en meget vigtig sparringspartner for projektlederen; for det er tillidsrepræsentanten der bedst kender medarbejderne, deres konkrete bekymringer, ønsker, grænser, styrker og svagheder. Tillidsrepræsentanten kan således vurdere, om det som projektlederen foreslår, går an i forhold til medarbejderne. Og tillidsrepræsentanten kan være med til at pege på løsninger, som er praktiske og fremkommelige. Den anden vej rundt, har tillidsrepræsentanten en vigtig opgave i at holde gang i dialogen blandt medarbejderne. Hvis kollegerne blokerer for projektet, er det dødt med det samme. Så tillidsrepræsentanten sørger gennem dialogen for, at projektet bliver taget godt imod og at det kan gennemføres således, at medarbejderne får et godt resultat. På en større arbejdsplads kan det være at tillidsrepræsentanten allierer sig med nogle ambassadører blandt medarbejderne, som er positive overfor projektet. Ambassadørerne hjælper så tillidsrepræsentanten med at komme hele vejen rundt og med at få bearbejdet den modstand, som næsten altid også findes. Håndbog i Jobrotation 11

12 1.5 Information Jobrotationsprojektets gennemførelse og succes står og falder med et godt samarbejde mellem de forskellige parter. Derfor bør der lige fra starten udarbejdes en samlet kommunikationsplan, således at alle får de rigtige informationer på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Føler nogen sig forbigået, kan det i sig selv skabe vanskeligheder i samarbejdet. Kommunikationsplanen er imidlertid ikke blot en plan over, hvem der skal have hvilke informationer. Kommunikationsplanen bør også indeholde angivelser af, hvilke møder der skal afholdes, hvornår, med hvilke deltagere og hvad formålet med møderne er. Der vil skulle holdes regelmæssige møder i styregruppen. Hvis møderne skal være konstruktive, må de forberedes således at mødedeltagerne ved, hvad der skal snakkes om, hvad der skal træffes beslutning om, og de må have de nødvendige oplysninger, som danner grundlag for at de kan træffe fornuftige beslutninger. Det kan være et ganske omfattende arbejde, som normalt hviler på projektlederens skuldre. Der skal sandsynligvis også holdes møder med medarbejderne for at informere om idéen, drøfte den med dem, indsamle ønsker og evt. betænkeligheder. Senere hen i forløbet skal medarbejderne måske have muligheder for at fortælle om gode og mindre gode oplevelser, så man kan rette projektet til. Og til sidst skal medarbejderne måske evaluere projektet, eller måske drøfte den evaluering som er blevet udarbejdet af projektlederen. Mellemlederne Mellemledernes funktion i jobrotationsprojektet skal medtænkes. På den ene side er det vigtigt, at mellemlederne informeres og inddrages i jobrotationsprojektet i det omfang, det berører medarbejdere i det område, som den pågældende mellemleder har ansvaret for. Tillidsrepræsentanten som kommunikationsrådgiver Tillidsrepræsentanten kender til kulturen blandt medarbejderne. Hun / han ved, hvordan man kommunikerer således at budskabet går igennem, og hvordan man får kollegerne til at interessere sig for projektet, drøfte det og tage stilling. Tillidsrepræsentanten ved noget om, hvilket sprog man bruger, hvordan mødekulturen er, hvornår der kan holdes møder og hvornår det er helt umuligt at samle folk. Tillidsrepræsentanten kan også have gode idéer til, hvem der skal inviteres: F.eks. en medarbejder fra en anden arbejdsplads, som har gennemført et lignende projekt, for at dele erfaringer gode såvel som dårlige. Tillidsrepræsentanten sidder således inde med helt uundværlig viden om, hvordan man skal gøre for at kommunikationen med medarbejderne lykkes. Samtidig vil tillidsrepræsentanten også i mange situationer selv aktivt sætte kommunikationen i gang og sørge for, at den foregår på en god måde. Ved at have fokus på kommunikationen er tillidsrepræsentanten med til at få samarbejdet i projektet til at lykkes sådan at kollegerne føler sig hørt og taget alvorligt. På den anden side er det vigtigt at drøfte med mellemlederne, hvilke forventninger der stilles til medarbejderne, når de kommer tilbage fra kursus / efteruddannelse og hvordan jobfunktionerne evt. skal ændres. I bilag 3 finder du en skabelon til kommunikationsplanen, som indeholder de overvejelser man som minimum må gøre sig vedr. kommunikationen i projektet. 12 Håndbog i Jobrotation

13 Kommunikation i etableringsfasen Interessenter Hvad skal der kommunikeres om? Medier Ansvarlig Tidspunkt for udsendelse Opfølgning Ledere og mellemledere Medarbejdere Tillidsrepræsentanter Jobcentret Uddannelsesinstitutioner Andre -især dem, som man gerne vil have repræsenteret i styregruppen Håndbog i Jobrotation 13

14 Chekliste til etableringsfasen Ansvarlig for at undersøge / udføre Opgave / emne Tidshorisont Deadline 1. Informationsaktiviteter i denne fase (f.eks. infomøder, opslag, referater, mails, nyhedsbreve mv.) 2. Analyse af kompetenceudviklingsbehov 3. Jobrotation eller andre redskaber? 4. Etablering af styregruppe 5. Projektleder / koordinator 14 Håndbog i Jobrotation

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

10 råd til virksomheder

10 råd til virksomheder MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse V E STSJ Æ LLA ND MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse 1. Uddannelse

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere