December December December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December December December"

Transkript

1 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia. kroner som SKAT har mulighed for at inddrive. 4,5 mia. kroner var fortsat under opkrævning i kommunerne, mens 7,4 milliarder kroner var sendt til inddrivelse ved SKAT. Der er ikke meget, der tyder på, at inddrivelsen er forbedret. Siden opgaven overgik fra kommunerne til SKAT i 2005 er gælden bare steget. Et af de centrale argumenter for at samle inddrivelsen i SKAT var ellers, at SKATs større enheder skulle sikre en mere effektiv inddrivelse til kommunerne. De 7,4 milliarder kroner svarer til en oversendelsesprocent fra kommunerne til SKAT på 62 procent. Det er mindre end året før, hvor kommunerne havde oversendt restancer for et samlet beløb på 7,8 milliarder kroner, svarende til en oversendelsesprocent på 67. Oversendelsesprocenten er påvirket af forskellige regler for opkrævning og inddrivelse. Der vil også altid være restancer, som netop er opstået og derfor endnu ikke sendt til inddrivelse. Oversendelsesprocenten vil derfor altid ligge under de 100 procent. Oversendelsesprocenten påvirkes også hvis SKAT afviser at modtage oversendte restancekrav, som det for eksempel senest er sket med alle civilretlige krav under kroner, hvor der ikke er indgået et gældserkendelsesforløb/frivilligt forløb. I Jammerbugt Kommune er det dog lykkedes at gå mod strømmen, og at nedbringe kommunens restancer med kr. fra 2012 til 2013 jf. nedenstående tabel. Restancen på alle kommunale krav udgjorde ultimo 2012 i alt 14.7 mio. kr. og ultimo 2013 i alt 13.8 mio. kr. Udviklingen i restancer : Ændring i restancen December December December fra Restance Restance Restance Bistand Boliglån Boligstøtte Daginstitution Ejendomsskat Gebyr Kommunale krav hos private og virksomheder Restance I 2013 har der i alt været indbetalinger på 417 mio. kr. hvoraf de 6 mio. kr. er indbetalt via SKAT. Indbetalingerne vedrører alle de krav som opkrævningskontoret i Jammerbugt kommune har haft til opkrævning. Opkrævningskontorets andel af samtlige indbetalinger til kommunen udgør 98 % og SKATs andel 2 %. 1

2 De betalingsarter hvor der fra år 2012 til 2013 har været betydelige udsving forklares i de følgende afsnit. Ejendomsskat Restancen er faldet med kr. Den udgør ejendomsskatterestancen ca. 1 % af den årlige påligning vedrørende år 2013 på 190 mio. kr. Der er tale om et fortrinsberettiget krav i ejendommen, det betyder at vi altid får kommunens tilgodehavende dækket ved en evt. begæring om tvangsauktion. Udviklingen i tvangsauktioner I december 2012 blev der bekendtgjort 5136 tvangsauktioner for hele landet mod 4488 december 2013, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 13 %. 2

3 Daginstitution I 2013 har der været et fald på kr. eller 15 %. Faldet må betragtes som særdeles positivt, da restancen allerede er særdeles lav i forhold til årlig påligning. Faldet skyldes primært følgende faktorer: Målrettet fokus på hver enkelt skyldner. Der har været fokus på om der har været solidarisk hæftelse på kravet, således at der kan ske opkrævning/ inddrivelse hos ægtefælle/samlever. Den telefoniske kontakt til skyldner har også været et område som har haft en ikke uvæsentlig betydning for opfyldelse af produktionsmålene. Der er sket modregning i kontanthjælp til dækning af løbende restance vedrørende daginstitution. Fra 2011 blev der mulighed for modregning af restancer med 100 % i udbetaling af børnefamilieydelse, satsen var tidligere 50 %. Restancen vedrørende daginstitution og SFO udgør 1,2 % af den årlige påligning vedrørende år 2013 på 42 mio. kr. Boligstøtte Restancen er faldet med kr. I 2013 har der været indbetalinger på 1.2 mio. kr., og af dette beløb er kr. indbetalt af Udbetaling Danmark. Opkrævningens meget positive resultat kan tilskrives en kontinuerlig og målrettet fokus på området i Fra 1. marts 2013 er det ikke længere Jammerbugt Kommune, men Udbetaling Danmark som udbetaler folkepension, førtidspension og boligstøtte. Restancer på nuværende krav vil stadig opkræves af Jammerbugt Kommune. Gebyr og renter Der været indtægter på ca. 1 mio. kr. vedr. gebyr og renteindtægter. Krav private og virksomheder Her er der tale om krav lige fra et væltet vejskilt til oprydning efter forurening mv. Restancen er faldet med kr. og må betragtes som meget positivt sammenholdt med stigning af restancen på landsplan. På dette område vil der være store udsving med hensyn til restanceudviklingen, da kravene i nogle tilfælde er civilretslige krav, hvor der ingen pantsikret ret er for disse krav. Disse sager skal derfor behandles i fogedretten, og er virksomheden insolvent eller gået konkurs er inddrivelse håbløs. På dette område blev der udskrevet regninger for 189 mio. kr. Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft, det betyder at den almindelige forældelsesfrist på 5 år ændres til 3 år for alle de krav som opkræves af kommunen. Den nye lov vil med den kortere inddrivelsesperiode have en fremtidig negativ udvikling på restancerne. Der er gennem KL fokus på denne problemstilling, lige som der er fokus på SKATs evne til at inddrive de kommunale tilgodehavender. 3

4 2. Servicemål og forventninger Med hensyn til service og kvalitetsmål tages der udgangspunkt i den overordnede strategi i aftalestyringen godkendt af Økonomiudvalget. Herunder mål for kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelse af kommunens ydelser m.m.). På baggrund af den kommunale digitaliserings-/kanalstrategi vil digitalisering være et fokusområde for Opkrævningen. Kvalitet og effektivitet er også et mål i kanalstrategien og med udgangspunkt ved borgerhenvendelse vil flg. punkter være en del af handleplanen At borgerne oplever, at de får en god service, hvad enten det handler om elektronisk, telefonisk eller skriftlig henvendelse. At borgere og virksomheder kan regne med, at kommunen lever op til kravene om borgeres retssikkerhed og offentlighedsloven At alle henvendelser fra borgere behandles hurtigt, venligt og korrekt med udgangspunkt i et højt fagligt og kvalitetsmæssig niveau. At svarfristen på henvendelser til kommunen maksimalt er 10 arbejdsdage, og at brugeren/virksomheden modtager en kvittering, der angiver, hvornår der kan forventes svar, såfremt sagsbehandlingstiden er længer end 10 arbejdsdage. At vi er faglige kompetente At vi afgør en sag hurtigt og forståeligt og giver en begrundelse for en afgørelse. Målsætningen vurderes altid løbende, det kan med glæde konstateres, at der ikke har været nogen klage over den personlige betjening mv. 3. Strategi i forebyggelsesarbejdet Øget samarbejde på tværs af forvaltningen med udgangspunkt i helhedsorienteret sagsbehandling. Borgernes opfattelse af at skylde penge til det offentlige søges påvirket ved følgende: Oplysninger om retsvirkninger og gebyrer ved gæld til det offentlige. En konsekvent påligning af rykkergebyr Orientering på kommunens hjemmeside Gennemgang af udvalgte restancer Disse punkter har været benyttet i 2013, og herunder har specielt punktet omkring gennemgang af udvalgte restancer været højt prioriteret. Dette område vil også blive højt prioriteret fremover. 4

5 4. Handlingsplan for 2014 Der vil i 2014 være fokus på følgende områder: Målrettet og kontinuerlig fokus på hver enkelt skyldner vedr. daginstitution og SFO. Dette med udgangspunkt i at kravet er 100 % kommunalt krav. Nye regler på alle områder indarbejdes i de arbejdsvejledninger, der anvendes i det daglige. Det sikres, at alle medarbejdere har nem adgang til opdateret information om gældende regler mv. Opkrævningsindsatsen sker med udgangspunkt i opkrævningsstrategien godkendt i Sammenlægningsudvalget. Digitaliseringens konsekvenser for borgerne. 5. Forventninger til restanceudvikling i 2014 Opkrævning forventer i 2014 ikke de store ændringer i restanceudviklingen med udgangspunkt i følgende nøgletal: Sidste år lå det sæsonkorrigerede gennemsnit på 374 tvangsauktioner om måneden, hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til 2012, hvor gennemsnittet var på 428 tvangsauktioner. Det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 var i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden, mens det højeste var i Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er job parate og dermed ikke indgår i bruttoledigheden, er siden oktober steget med 800 og ligger nu på i sæson-korrigerede tal. Over de seneste tre år er antallet af ikke job parate kontanthjælpsmodtagere steget med omkring personer. Kun 365 virksomheder måtte dreje nøglen om i december måned 2013, sammenlignet med 630 i december sidste år, hvilket svarer til et fald på hele 42%. Dermed har der i alt været konkurser i 2013, hvilket er det laveste niveau siden 2008, hvor antallet var nede på Der er nye tal fra Danmarks Statistik som viser, at den faktiske arbejdsløshed falder lidt. I november md var der ledige, sammenholdt med november md med i alt ledige, udgør det et fald på personer 5

6 6. Et fælles inddrivelsessystem (EFI) Restanceinddrivelsesmyndigheden under SKAT (RIM) igangsatte den 1. september 2013 (efter 6 års forsinkelse), et system der skal effektivisere den offentlige inddrivelse. RIM har valgt at udskifte de underliggende it-systemer med et nyt system - et fælles inddrivelsessystem (EFI). Det fælles inddrivelsessystem vil understøtte, at den offentlige inddrivelse kan ske mere målrettet, så der fremover inddrives så stor en del af den offentlige gæld som muligt. EFI er sat i drift den 1. september 2013 og indebærer en fuld digital restanceløsning for alle. Målsætningerne søges opnået via automatisering af flest mulige sagsbehandlingsskridt lige fra modtagelsen af fordringer hen over de enkelte inddrivelsesaktiviteter til afregningen af fordringshaver. For at inddrivelsen kan forløbe effektivt har forvaltningen været i gang med at bearbejde de nuværende fordringer, så disse kan overdrages med bedst muligt datakvalitet, samt at fordringerne indeholder oplysninger, som den automatiske inddrivelse kan baseres på. For den enkelte kommune betyder EFI følgende: Automatisk understøttelse af lovgivning samt indplacering af restanterne understøtter ensartet behandling det øger retssikkerheden EFI igangsætter automatisk præcis det sagsbehandlingsforløb, der matcher den enkelte restant og måler på om det virker Sagsbehandlingen går i gang omgående helt automatisk. Så snart en fordring er registeret i EFI, igangsættes inddrivelsen. Automatisering betyder bl.a.: 6

7 Fra den første i måneden efter modtagelse af fordring beregnes en inddrivelsesrente af fordringen Rente tilfalder fordringshaver (dvs. alene kommunen) Det er endnu for tidligt at sige, hvad EFI vil betyde for den enkelte kommune, men umiddelbart bør en mere effektiv inddrivelse medføre, at kommunens restancer vil falde, samt give en øget renteindtægt, som følge af at fordringerne nu forrentes hos SKAT. Forvaltningen kan dog konstatere at EFI på nuværende tidspunkt har givet store udfordringer med hensyn til indbetalinger og påligninger af krav mv. som er fejlregistreret. Hver dag giver nye udfordringer med hensyn til at behandle de løbende fejlmeldinger fra KMD og Restanceindrivelsesmyndigheder vedr. driften af EFI. Derudover henvender mange borgere sig til Opkrævningen, i stedet for til SKAT. 7. Implementering af nyt debitorsystem Opkrævning er p.t. i færd med at implementere og udrulle EG Debitor-system med driftsstart den 1. maj Arbejdet skal resultere i, at det bliver enklere at følge op på kommunens udeståender, en forbedring af arbejdsgange på området, samt sikre løft af kvaliteten af arbejdet i forhold til opkrævningen. Indførelse af den nye it-løsning vil herudover lette arbejdet omkring afstemning mellem debitor- og økonomisystem. Målene er følgende: Indførelse af EG Debitor sikrer, at kommunens debitorløsning understøtter kravene fra SKAT mht. specifikationer og forældelsesfrister Kommunen vil anvende EG Debitor til at sikre ledelsesinformation omkring restanceudviklingen i kommunen Løsningen skal sikre, at kommunen på en enkel måde kan gennemføre opfølgning på de krav, der er sendt til opkrævning hos SKAT Indførelse af EG Debitor skal lette arbejdet med kommunens rykkerprocedure (forventeligt fra 2. kvartal 2014) Indførelse af EG Debitor skal sikre fortsat effektive arbejdsgange og god kvalitet i forhold til opkrævningen. 8. Restancerne skal nedbringes oplyser Skatteministeriet og KL. De kommunale restancer er steget over de senere år bl.a. som konsekvens af den økonomiske krise. Nye tal viser, at restancerne ser ud til at have stabiliseret sig igennem Skatteministeriet og KL sætter i nyt partnerskab fokus på opkrævning og inddrivelse af de kommunale restancer. Som opfølgning på kommuneaftalen har Skatteministeriet, KL og et antal udvalgte kommuner nu indgået et strategisk partnerskab, der frem mod kommuneforhandlingerne for 2014 vil sætte fokus på optimering af arbejdsprocesser og forbedring af lovgivningen på inddrivelsesområdet. 7

8 Omdrejningspunktet i det gensidige forpligtende partnerskab er at sikre den overordnede koordinering af konkrete initiativer til styrkelse af den fælles opkrævningsog inddrivelsesopgave med det klare formål at nedbringe de kommunale tilgodehavender. Partnerskabet mellem KL og SKAT skal være med til at sikre, at de kommunale restancer bliver nedbragt. Samarbejdet skal styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesindsats, og sikre, at sagerne hurtigere fører til lønindeholdelse mv.. Vi kan simpelthen se, at det er et effektivt værktøj. Det vil forhåbentlig betyde, at vi ser et fald i de kommunale restancer, som er steget de senere år. Departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner ser ligeledes gode muligheder i samarbejdet: En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at de kommunale tilgodehavender nedbringes. Partnerskabet kan være med til at identificere de væsentligste problemstillinger og samtidig få søsat initiativer, der kan styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave. Jeg har store forventninger til samarbejdet, som kommunerne er gået meget konstruktivt ind i. Det vil jeg gerne kvittere for. Fra 1. januar 2013 fik SKAT ny struktur med en selvstændig direktør på inddrivelsesområdet. Den kommende inddrivelsesdirektør Jens Sørensen ser frem til samarbejdet med kommunerne, og har udtalt følgende: Restancer og inddrivelse er en opgave, som både SKAT og kommunerne har aktier i. Derfor kræver det også succes på begge sider af hegnet, hvis vi skal have restancerne endnu længere ned. Det handler både om at begrænse antallet af nye sager, men også om at få inddrevet de penge, som borgerne og virksomhederne allerede skylder i dag. I SKAT kommer området til at være i fokus i de kommende år, og jeg er helt overbevist om, at vi kan få meget ud af samarbejdet med kommunerne. 8

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019)

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. 31.12.2018 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 41,7 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr.

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune.

Status på restancer til Faxe Kommune. Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, april 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo februar 2019 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 40,2 mio. kr., hvoraf 37,1

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen

Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen Side 1 af 6 1. Indledning Årsrapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender og vil derved belyse

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

31/ / / mill mill mill.

31/ / / mill mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker.

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker. Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018 Finans Likviditet Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo maj opgjort til 135,9 mio. kr. og ligger således 3,4 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009

BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009 BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009 GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2010 Forord Betaling & Opkrævning fremsender hermed beretning over kommunens restancer. Formålet med beretningen er at give kommunens

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi Standard til økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet sammen med den Økonomiske Politik d. 23.06.2010) Kultur og Borgerservice juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målsætninger for opkrævningsarbejdet...

Læs mere

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål... 3 Opsummering... 3

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget 23.01.2014 Teknisk gennemgang af opgørelse af offentlige restancer pr. oktober 2013 Tidsplan - inddrivelsessystemet EFI 2005

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Resumé 7. juni 2019 Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance

Læs mere

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Hovedcentret Inddrivelse 27. februar 2007 Inddrivelsesplan 2007 Indledning

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet November 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Opkrævning. Årsberetning 2015

Opkrævning. Årsberetning 2015 Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2018-2021 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Snitflader og lov for opkrævning... 3 Målsætning for opkrævning... 4 Strategi... 4 Handleplan... 4 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Side 1 af 5 1. Indledning Årsrapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender og vil derved belyse

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Notat om kommunale restancer

Notat om kommunale restancer Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Folketinget, Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Til orientering for Folketingets Skatteudvalg kan jeg oplyse, at jeg i dag har indstillet

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 25. september 2017 Status på tilgodehavender under inddrivelse: Tabsrisiko Baggrund På ØU-mødet den 29. august blev der i forbindelse med

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Spr. 1_SKM_S Hvilken rationaliseringsgevinst, mener regeringen, der kan realiseres, når der tages hensyn til den allerede stedfundne udvikling i de kommunale

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige redegørelse om restanceudviklingen til Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2013

Offentlige restancer status pr. december 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat J.nr. 14-0446537 Den 11. april2014 Inddrivelse SBT Offentlige status pr. december 2013 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt Notat J.nr. 17-1916084 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Servicedeklaration for opkrævning

Servicedeklaration for opkrævning Servicedeklaration for opkrævning Indhold 1. Generelt Formål 3 Forebyggelse af ubetalte opkrævninger.. 3 Rykkerskrivelser og rykkergebyr. 3 Renter 4 2. Opkrævning af ejendomsskat, byggetilladelser og andre

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Bilag til Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ gælder følgende regelsæt:

Bilag til Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ gælder følgende regelsæt: Opkrævnings- og Inddrivelsespolitik. Indhold Hjemmel...1 Formål...2 Udsendelse af opkrævninger...2 Frister for indbetalinger...2 Påmindelse...2 Saldomeddelelse...3 Rykkerskrivelse...3 Ringe kampagne...3

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 349 Offentligt [Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål S: Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne af den igangværende strukturomlægning af SKAT på Fyn, navnlig

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Afrapportering 2004 Opkrævningsafdelingen

Afrapportering 2004 Opkrævningsafdelingen Afrapportering 24 Opkrævningsafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 2 Kontraktmål side 3 Den samlede restanceudvikling side 4 Personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag side 5 Underholdsbidrag side

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium Juni 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere