Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne. Plan & Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne. Plan & Udvikling"

Transkript

1 Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Plan & Udvikling September 2008

2 Indhold Handlingsplan og strategi for en indsats... 3 Baggrund for prioritering af indsatser... 3 De geografiske områder... 7 Særlige fokusområder... 8 Langsigtede indsatser... 8 Her & nu indsatser...10 Kortlægningens resultater Beskrivelse af kortlægningen...12 Kortlægningens resultater...15 Husenes geografiske placering...15 Graden af forfald Beboelsesforhold Erhvervelse Synlighed Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi Spekulation og spekulationsudlejning Nedstyrtningstruede ejendomme Det private Klondike / skatkammer Økonomi, budgetforslag Indsatsmuligheder indenfor lovgivningen

3 Indledning Denne handlingsplan er resultatet af den kortlægning af omfanget af nedslidte bygninger på landet og i landsbyerne i Hjørring Kommune som i januar 2008 blev sat i gang af Udvalget for Landdistriktet, Erhverv og Turisme. Baggrunden for kortlægningen er et ønske om at få et grundlag til at vurdere, hvor stort et omfang sådanne bygninger har i kommunen, og dermed hvor stort et problem nedslidte bygninger er. Tomme og forfaldne bygninger har fyldt meget i debatten om, hvordan landdistrikterne bevares og forbedres som attraktive for bosætning. I den sammenhæng bidrager forfaldne og nedslidte bygninger til et negativt billede af de landsbyer og landdistrikter, bygningerne ligger i, og i værste fald kan en hel by eller et område blive kendt som uattraktivt for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Målet med denne handlingsplan er at give Hjørring Kommune et fremadrettet redskab til at iværksætte motiverede og effektive indsatser for, på såvel kort som lang sigt, at begrænse omfanget af nedslidte bygninger. Hjørring Kommune mærker samme problematik som andre kommuner i yderområderne: der sker en flytning fra landet og landsbyerne ind til de større byer, og der sker tillige en fraflytning fra selve udkantskommunen til områder med større dynamik, f.eks. Østjylland og Hovedstadsområdet. Det efterlader et overskud af huse, og typisk er det de mindst attraktive boliger, der først står som nedslidte og skæmmende. Husenes handelsværdi falder og i værste fald bliver de købt og udlejet af spekulanter, mens andre står tomme og forfalder til fare for omgivelserne. For at imødegå dette skal handlingsplanen anvise både her & nu -indsatser og give forslag til, hvordan kommunen med gældende lovgivning som redskab på lang sigt aktivt kan imødegå problemet. I takt med stigende transportpriser og færre offentlige transportmuligheder, jobs i nærområdet og servicetilbud, er det en stor udfordring at fastholde landsbyerne og det omgivende land som attraktive for bosætning. En af opgaverne for denne handlingsplan er derfor også at pege på, hvilke faktorer og indsatser, der kan medvirke til at gøre et område attraktivt, for på lang sigt at vende udviklingen. September

4 Handlingsplan og strategi for en indsats Baggrund for prioritering af indsatser Hvis opgaven - at gøre landsbyer og landdistrikter i Hjørring Kommune mere attraktive for bosætning, erhverv og turisme - skal have en effekt på både kort og lang sigt, er det nødvendig at have en overordnet plan for hvor, hvornår og hvordan, der skal sættes ind. Det vil være en økonomisk uoverskuelig opgave at tage hånd om ethvert problem, hvor end det måtte opstå, og den langsigtede effekt af en indsats ville efter al sandsynlighed være meget lille og fragmenteret. For at opnå størst muligt effekt af en indsats, må den bl.a. ses i sammenhæng med andre projekter med samme målsætning øget bosætning og kvalitet i landdistrikterne. En vurdering af, hvor og hvordan indsatsen skal sættes i værk, vil derfor også tage hensyn til f.eks. planer om områdefornyelse og kvalitetsløft i landsbyerne, tiltag indenfor turismeindustrien, projekter i LAGregi mm. Kortlægningen af de nedslidte huse har vist, at der er et særligt geografisk mønster, der går igen på stort set alle de målte parametre. Det er derfor oplagt at foretage en prioritering på lokalområder, så de mest trængende områder får den størst mulige indsats med forhåbentlig størst mulig effekt. En væsentlig faktor for oplevelsen af det visuelle forfald er synligheden. Hvor ældre, nedslidte huse ligger særlig tæt eller er placeret langs en befærdet vej, vil de unægtelig forstærke indtrykket af forfald i området. Graden og karakteren af forfaldet spiller også en stor rolle er det f.eks. kun den gamle lade på en i øvrigt almindelig ejendom, der er faldet sammen eller en bolig beboet og ejet af en pensionist, der ikke har økonomien eller overskuddet til at vedligeholde ejendommen, eller er det en hel villa der står forladt og sammenstyrtet. Også hensyntagen til disse faktorer har betydning for, hvor en indsats vil give det bedste og mest rentable resultat. Derudover er der selve de omgivelser husene ligger i: Er de landskabeligt og naturmæssigt attraktive, er der måske kulturarv og gode fortællinger, der knytter sig til området. Måske er det en egn med potentiale for udvikling pga. nærhed til infrastruktur som f.eks. motor- og hovedveje eller det kunne være et område med særligt mange bevaringsværdige huse blandt de nedslidte bygninger. På de følgende kort er der vist forskellige faktorer, der ligger til grund for en udpegning af indsatsområderne. 4

5 Områder med relativ høj koncertration af nedslidte huse og derfor stor synlighed = Rød markering Landsbyer med relativt mange nedslidte huse = blå markering Der er særligt fire områder, der bruges og besøges af mange såvel indbyggere i kommunen som gæster udefra, hvor der samtidigt er relativt mange nedslidte huse. Det er klart, at det bidrager forholdsmæssigt mere til et negativt indtryk af det visuelle forfald, hvis den dårlige historie er åbenlys og bliver bekræftet af mange. Heldigvis viser det sig dog, at mange af disse områder også kendetegnes ved andet, som f.eks. aktive landsbyforeninger, kvalitetsløft ved det forestående områdefornyelsesprojekt, spændende kulturarv samt fantastisk natur og landskab. 5

6 Områder, med relativt mange nedslidte huse, med særligt potentiale De markerede områder, støttet af andre kommunale indsatser, vurderes at have særlig gode muligheder for at udvikle sig positivt mht. bosætning. En samlet indsats med synlige resultater vil gøre det ulige meget lettere at fortælle den gode historie troværdigt, og en positiv spiral kan sættes i gang. Med det ovenstående kort er der givet et bud på de potentialer, de enkelte områder har hvilke målgrupper de kunne tale til og hvad de kan tilbyde af bosætningstyper. Når nogle områder ikke bliver medtaget, selvom der ligger nedslidte huse også dér, skyldes det, at der er relativt langt mellem husene i et i øvrigt tyndt befolket område. En indsats her ville ikke have samme positive afsmittende effekt, som i de indkredsede områder. Det betyder dog ikke, at de skal være afskåret for hjælp, da kommunen stadig har en lovmæssig forpligtelse til at føre kontrol med boliger i kommunen og at handle, hvis der konstateres sundhedsfarlige forhold. Desuden skal det altid være muligt at henvende sig til kommunen som borger eller borgergruppe, såfremt man ønsker bistand eller vejledning til at håndtere problemer med forfaldne huse i lokalområdet. De erfaringer, der høstes på dette projekt, skal komme alle kommunens borgere til gode. 6

7 De geografiske områder Ud fra ovenstående foreslås fire geografiske områder, som gives største prioritet for en samlet indsats: Uggerby / Mygdal: Dette er baglandet til en af landets populæreste stille feriebyer, Tversted. En by og et område, der er kendetegnet ved ro, kvalitet og fordybelse. Her er kort til strand, åløb og kuperede områder, og i Mygdal ligger herregården Odden. Området er også kendt for sine kunsthåndværkere. Uggerby er udpeget til områdefornyelse med midler fra Hjørring Kommune, LAG og Velfærdsministeriet. Flere af de nedslidte og tomme huse i området Allingdam/Mygdal/Uggerby er karakterfulde og en dialog med og rådgivning af ejerne kunne løfte bygningskvaliteten imellem landsbyerne. Mosbjerg / Tolne: Som for Uggerby/Mygdal gælder også her er, at roen og naturen er det primære. Landskabet omkring Tolne, hvor de store kuperede skove rejser sig fra ådalen mod vest og stenalderkystskrænten mod øst, er helt unik. I området findes et indlandsferieområde, der stadig mangler at blive fuldt udviklet. Ved Mosbjerg har Vendsyssel Historiske Museum et stort frilandsområde, med en sjælden stor koncentration af gravhøje samt demonstrationslandbrug. Der er desuden kort afstand til Sindal og Frederikshavn. En del af de observerede ejendomme i området står tomme, enkelte er truet af sammenstyrtning. En mulighed hér kunne være at gå i dialog med de pågældende ejere for at finde en nedrivningsog eventuel videresalgs-model indenfor de gældende støtte- og refusionordninger. Andre huse er blot præget af manglende vedligehold og rod på ejendommen, og her kunne en affalds-frit-lejde ordning og rådgivningsbistand virke afhjælpende. Tolne er som Uggerby udpeget som del af områdefornyelsen. Løkkensvej m. opland: At det er de nedslidte huse, der tager imod gæster og lokale, når de færdes fra nogle af landets mest populære badestrande og ferieområder til kommunens største handelsby Hjørring, er virkelig trist. I landsbyerne Vittrup, Sdr. Rubjerg og Bakholm nord for Hundelev er der særligt mange tomme huse og huse præget af manglende vedligehold. Det er typisk ældre og jævne huse uden særlige karaktertræk og indtrykket af manglende ressourcer er stærkt. En indsats kunne være en samlet plan for strækningen, hvor kommunen evt. kunne forestå forbedring/etablering af fortove, vejbeplantning o. lign samt gå i dialog med både landsbyforeningerne og husejere om løsninger på individuelle og fælles problemer. Også baglandet mellem Løkken og Lønstrup er præget af lignende problemer. Landsbyerne Vrensted, Vejby og Børglum mærker kampen mod forfaldet. Vrensted er den fjerde landsby i Hjørring Kommunes områdefornyelsesprogram, og erfaringer herfra kunne anvendes på de andre landsbyer i området. Nogle af husene og de nedlagte landbrug i området vil med fordel kunne anvendes til fritidsboliger. Sæbyvej På Sæbyvej er det særligt området mellem Ilbro og Tårs, der er belastet af forfaldne ejendomme og rod med materialer og skrot. Husene ligger tæt på landevejen og har meget ringe attraktionsværdi på grund af både placeringen og den dårlige bygningsstandard. Her er ikke landsbyer, som på Løkkensvej, hvor der skal tages hensyn til en sammenhængende bystruktur, blot fritliggende huse: det private Klondike og de forsømte, jævne ejendomme. En indsats med at løfte den visuelle kvalitet hér vil have positiv indflydelse på den generelle oplevelse af strækningen og området. 7

8 Særlige fokusområder Indenfor problematikken med nedslidte bygninger er der særligt tre områder, der kræver særlig fokus i det fremtidige arbejde: Spekulationsopkøb og -udlejning Spekulanters opkøb af nedslidte ejendomme for at udleje dem til typisk ressourcesvage familier fylder særlig meget i problematikken. Der er flere grunde til at gøre en indsats for at komme dette problem til livs: Det kan ikke være rimeligt, at nogle skal bo i så usle huse, når der i øvrigt er overskud af bedre udlejningsboliger. Desuden er det heller ikke rimeligt, at spekulanter kan drive forretning på, at kommunen bevilger boligtilskud til lejerne, og endelig er de fleste af disse huse så forsømte og der er ingen intentioner om at bringe dem i rimelig stand at de virker meget skæmmende i de sammenhænge, de indgår i. Tomme, skæmmende bygninger Tomme og forladte bygninger kan, ud over at virker skæmmende, udgøre en risiko for folk, der færdes i nærheden af bygningen. Ved nogle af de observerede bygninger er der sammenstyrtingsfare og hvor dét er tilfældet, har kommunen en lovbestemt forpligtelse til at gribe ind og bør derfor have de nødvendige ressourcer og en praksis for dette. Beboede, misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme Kortlægningen har vist, at mange af de beboede ejendomme kunne fremstå langt mere vedligeholdte og attraktive, hvis ejerne havde det fornødne håndværksmæssige håndelag og overblik. Med små midler vil disse huse kunne forbedres væsentligt og kan kommunen på nogen måde tilskynde til, at der sker forbedringer, bør dette gøres. Langsigtede indsatser Med de ovenfor nævnte fokusområder in mente anbefales her en række langsigtede indsatser, der er tænkt som permanente tiltag. Skal problemet med dårlige og forfaldne huse begrænses er det nemlig nødvendigt med en vedholdende indsats. Kommunal Indsatsgruppe Til at koordinere overblik og indsats dannes et team på tværs af kommunens afdelinger. Ved f.eks. månedlige møder skal der dannes en praksis for fælles håndtering af problemerne og fordeling af arbejdsopgaverne. Deltagere kunne være Team Byg, Team Ejendomsdata, afdelingen for boligstøtte, Miljø/Affald, Socialforvaltningen samt Plan & Udvikling. Indsatsgruppen bliver også borgernes kontakt til kommunen, hvad hjælp og rådgivning om nedslidte bygninger angår. Der annonceres tydeligt på kommunens hjemmeside. Overvågning af markedet En del dårlige huse handles enten meget billigt i almindeligt salg eller kommer på tvangsauktion. Dette marked er særlig interessant for spekulanter, og en opgave for Indsatsgruppen vil være at overvåge boligmarkedet og gribe ind, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til kommunens overordnede strategi. En tæt kontakt med de ejendomsmæglere, der opererer i området, kan også give et forspring i forhold til spekulationsopkøbere. Opkøb af ejendomme Såfremt det er i overensstemmelse med kommunens overordnede strategi, kan der opkøbes ejendomme på såvel tvangsauktion som ved almindelig fri handel. Et opkøb kan f.eks. være begrundet i et ønske om 8

9 at nedrive ejendommen og videresælge grunden, evt. til naboer, eller ejendommen kan videresælges i offentligt udbud, mod at der istandsættes efter forudbestemte retningslinier. Områdefornyelse Et allerede bevilget projekt om områdefornyelse i landsbyerne Uggerby, Tolne, Poulstrup og Vrensted. Projektet finansieres med midler fra Velfærdsministeriet, LAG og Hjørring Kommune og startes op i efteråret Andre projekter og lignende muligheder overvåges og ansøges. Planlægning i landsbyerne I det tilfælde at huse bliver revet ned i en mindre by, er det vigtigt, at der på forhånd er gjort overvejelser om strukturen, bygningskarakteren og sammenhængen i landsbyen. På baggrund af sådan en vurdering, kan der så tages stilling til, om der skal stilles krav - og hvilke - til opførelse og udformning af en ny bygning på stedet. En lokalplan for landsbyen vil kunne anvise disse bestemmelser, men også helhedsplaner og landsbykatalog er redskaber, der understøtter en positiv og respektfuld udvikling i kommunens mindre byer. Vurdere/nedsætte boligstøtte Omfanget af ansøgere af boligstøtte til dækning af lejeudgifter/indskud i dårlige boliger bør overvåges. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at der kan spares betydelige beløb på boligstøtten, ligesom en systematisk og konsekvent anvendelse af reglerne virker forebyggende i forhold til at undgå problemerne med spekulationsmæssig udlejning. Det kræver dog tilførsel af ressourcer i Afdelingen for boligstøtte, der ikke pt. kan løfte opgaven, men vurderes problemet at have væsentlig omfang, formodes besparelserne på boligstøtten at opveje en øget lønudgift. By- og bygningsfornyelse Der er i øjeblikket ikke afsat midler til bygningsfornyelse i Hjørring Kommune. Derfor anbefales det, at der igen afsættes midler og gives tilskud til istandsættelse af private ejendomme. Der er i indeværende år hjemtaget en ramme fra Velfærdsministeriet på 2,1 mio kroner, som udløses ved matchning af kommunale tilskud. Tilskuddet foreslås søgt og udnyttet fremover. Samarbejde med lokale foreninger Landsbyforum osv. Ved at have løbende kontakt til landdistriktets aktører er det muligt at have en finger på pulsen. Ønsker om fælles indsatser - det kunne for eksempel være fælles opkøb af en ejendom - og afklaring af lokale problemer kan løses ved rådgivning og dialog. Fritidsboliger Hjælp til selvhjælp Flere af de observerede ejendomme har et potentiale som fritidsboliger. I Hjørring Kommunes Turismepolitik er et af målene at udvide turistsæsonen til hele året. At give udvalgte ejendomme status som fritidsbolig vil kunne sikre vedligeholdelsen af bygningerne, samt åbne mulighed for, at nye målgrupper vil besøge Hjørring Kommune. Under arbejdet med at kortlægge de nedslidte boliger har nogle husejere udtrykt rådvildhed og manglende håndværksmæssig indsigt som begrundelse for misligholdelsen: jeg kender jo ikke lige en håndværker! Dette kunne imødegås, hvis kommunen stillede en 9

10 ekspert til rådighed, som kunne give den fornødne vejledning, såvel byggeteknisk som økonomisk. Markedsføring af de geografiske indsatsområder I områderne, hvor en indsats har høj prioritet, kommunikeres den gode historie løbende med indsatsen. Iværksat af Indsatsgruppen fortælles om områdernes potentialer og de forskellige tiltag med kommunal deltagelse stier, naturpleje, kultur/kulturarv, beboeraktiviteter, fællesskab, fred, fordybelse., mulighederne er mange, vigtig er det blot at de mange positive tiltag bliver bredt kendt. Jordbrugskommission Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland kan med hjemmel i Lov om Landbrugsejendomme gribe ind overfor ubenyttede og skæmmende landsbrugsbygninger. På grund af begrænsede personaleressourcer griber kommissionen sjælden ind på eget initiativ, men med sit større lokalkendskab kan Hjørring Kommune bistå jordbrugskommissionen med dokumentation o. lign. og et samarbejde anbefales derfor. Tilpasning af handlingsplanen Det kan med tiden være nødvendigt at justere strategien, fastlagt i handlingsplanen, så den tilpasses de for tiden gældende juridiske virkemidler og karakteren af problemerne med de nedslidte bygninger i landsbyer og landdistriktet. Man kan med god ret forestille sig, at problemet med tiden forskyder sig til at omhandle flere og flere forfaldne landbrugsejendomme eller boliger opført under byggeboomet i 60 erne og 70 erne. Her & nu indsatser Kortlægningen har afdækket nogle presserende problemer, der kalder på handling og en indsats nu og her. Påbud Der er sendt både varsel om påbud og endelig påbud om at bringe bygningen i forsvarlig stand til ejeren af en ejendom, der trues af sammenstyrtning. Specielt her ér, at huset ligger tæt på offentlig vej, og er derfor til umiddelbar fare for forbipasserende. Desværre er ejeren uden fast adresse sidste kontakt var fra Ungarn hvilket vanskeliggør hele sagen. Naboerne har vist interesse for at overtage grunden, og sagen kunne bruges som case, hvor myndighed, ejer og naboer forsøger at nå den bedst mulige løsning for alle parter. Erklære ejendomme uegnet til bolig For at imødegå, at huse, der har stået tomme i flere år, opkøbes og forsøges udlejet, kan de erklæres uegnede til boliger. Det kræver selvfølgelig, at det reelt forholder sig sådan, hvilket skønnes at være tilfældet med et par af de observerede huse. Fra 1. juli 2008 er det blevet et lovkrav, at udlejer skal kunne fremvise en energimærkning med bl.a. overblik over det samlede energiforbrug, og dette kan måske virke dæmpende på udlejning af dårlige boliger. Dialog med ejere I en henvendelse fra Rakkeby Beboerforening beklager man, at en ejendom (det gamle kommunekontor) umiddelbart op til byens fællesrum, Landbytorvet, nu står tom og forfalder. Kontakter til ejeren 10

11 har været forgæves, og borgerne er nu bekymrede for bygningens fremtid. I dette, samt nogle enkelte andre tilfælde, er der en stærk borgervilje til at gøre noget ved problemet, og kommunen bør derfor gå i dialog med borgere og ejer, for at afklare en fremtid for ejendommen. Bygninger som denne, der har stor betydning for oplevelsen af forfald i landsbyerne, bør der findes en løsning for. Uddannelse af medarbejdere Da håndteringen af det samlede problem med nedslidte bygninger kræver inddragelse af flere forskellige faggrupper i den kommunale administration, ville en fælles uddannelse skabe et godt afsæt for et videre samarbejde og indsats. Man kunne forestille sig et dagskursus eller en workshop, med fokus på gældende lovgivning og planlægning af et samarbejde. Indtænkning i relaterede projekter Plan & Udvikling opstarter i løbet af efteråret to nye projekter: Områdefornyelse i byerne Uggerby, Tolne, Vrensted og Poulstrup, samt Arkitekturpolitik for det åbne land. I dette arbejde indtænkes også denne handlingsplans konklusioner. Iværksættelse af håndværkerrådgivning Som nævnt under langsigtede handlingstiltag, kunne en hjælp til selvhjælps-rådgivning løfte bygningsstandarden flere steder. Dette tilbud foreslås igangsat hurtigst muligt. Affalds-frit-lejde I lighed med den bilskrots frit-lejde kampagne, der har løbet i dele af 2008, kunne der søges iværksat en affalds-frit-lejde. Eventuelt kunne man henvende sig direkte til grundejerne, hvor problemet med ophobning af materialer, affald og lignende er åbenbart. 11

12 Kortlægningen og dens resultater Beskrivelse af kortlægningen Ifølge rapporten Dårlige boliger i landets yderområder (2007) fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), forventes antallet af nedslidte og forfaldne boliger at være mellem 7 og , bl.a. baseret på interviews af sagsbehandlere mm. i de kommunale administrationer. Dette holdt op imod, at der i Hjørring Kommune er omkring boliger alene i kommunens landsbyer og landdistrikt, giver forventning om, at en vis del af disse ejendomme er at finde i Hjørring Kommune. Første runde af indkredsning For at indkredse de nedslidte boliger, var det nødvendigt at bestemme hvilke faktorer, der karakteriserer en nedslidt og forfalden bygning. Disse faktorer skulle efterfølgende bl.a. bruges som søgekriterier, når ejendommene skulle udtrækkes af BBR registeret. SBI-rapporten anvender eksempelvis kriterierne særlig lav kvadratmeterpris (vurdering pr. kvadratmeter), opført før1960 og hvor boligen står tom eller er beboet med husstande med meget lave indkomster. Som en af projektets første handlinger blev der på Hjørring Kommunes hjemmeside indrykket en opfordring til at henvende sig, såfremt man havde kendskab til en faldefærdig rønne. Dette gav en del medie-bevågenhed og godt 50 huse blev indberettet. Denne gruppe af nedslidte boliger blev analyseret for karakteristika, i forventning om at nogle anvendelige søgekriterier ville afsløre sig. Det viste sig dog, at der ikke umiddelbart var nogen fælles særlige karakteristika, som kunne anvendes til søgekriterier søgningen ville under alle omstændigheder blive meget bred. Derfor blev der dannet en bruttoliste af ejendomme, der opfyldte følgende kriterier: Byggeri fra før 1960 En ejendomsværdi under kr for parcelhuse og kr for stuehuse til landbrugsejendomme Ejendommen ligger udenfor kommunens hoved- og områdebyer (Hjørring, Hirtshals, Sindal, Tårs, Vrå og Løkken samt Bindslev) 1 Udfaldet af søgningen blev cirka 2500 ejendomme, der kom til at danne bruttolisten. 1 Bindslev blev pga. af sin størrelse og serviceniveau medregnet til områdebyerne og er derfor ikke undersøgt. 12

13 Geografisk placering af bruttoliste-ejendommene Anden runde af indkredsning Anden indkredsningsrunde bestod af hhv. indhentning af uddybende informationer fra BBR og ESR (EjendomsStamRegisteret) og en observationsanalyse ejendommene skulle med andre ord tages i besigtigelse. Til brug for dette blev bruttolistens 2500 adresser opdelt på fire geografiske områder, og der blev lavet et klassifikationsskema, som skulle udfyldes hhv. på stedet for observationen og ved den efterfølgende bearbejdning. Kriterierne, der blev vurderet og noteret er følgende: Ejendomsnummer Vejnavn Vejkode Husnummer Postnummer Hovedklassificering 1-4 1: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) 2: Stuehus til landbrugsejendomme 3: Række-, kæde- eller dobbelthus 4: Andre bygninger Opførelsesår 13

14 Ejerforhold (privatperson, A/S eller Aps, andelsforening mv.) Beboelsesforhold 0-4 0: ej oplyst 1: beboet af ejer 2: beboet af lejer 3: ubeboet 4: andet Ind- og udflytningsfrekvens (ikke vurderet) Boligareal Ejendomsværdi, hhv. parcelhuse og stuehuse Tid på markedet (ikke vurderet) Ejers fødselsdag eller SE-nummer Erhvervelse ved 1-3 1: almindelig frit salg 2: familieoverdragelse/arv 3: auktion Installationsmangler Sundheds- og brandfare Nedstyrtningsfare Affald/Skrammel Ydre forfald, 1-3 1: betydelig forfald, nedstyrtningsfare 2: nogen forfald, tydelig manglende vedligehold 3: mindre forfald, fejludført/overfladisk vedligehold Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Bevaringsværdi Beliggenhed i nærområdet Faciliteter/services i nærområdet Kriterierne er valgt ud fra især to hensyn: det ville kun være muligt at lave observationerne fra offentlig vej 2 og observationerne skulle kunne bruges efterfølgende til så beskrivende analyser som muligt. Ejendommene i de fire geografiske områder blev besigtigede, så vidt det kunne lade sig gøre fra offentlig vej, og de ejendomme, der herefter faldt indenfor projektets rammer blev vurderet. Under turene rundt i kommunen blev der også observeret og vurderet huse, der ikke oprindelig havde været på bruttolisten. Resultatet af observationsturene blev en database med nu ca. 220 ejendomme, der vurderedes til at være skæmmede, enten pga. forfald af selve bygningerne eller på grund af ophobning af bilskrot, affald o. lign. på ejendommen. 2 Såfremt bygningen besigtiges inde på privat ejendom skal dette varsles pr. brev til ejeren med 6 ugers frist. Dette blev skønnet at være en uoverstigelig opgave, da der skulle vurderes ca ejendomme. Da oplevelsen af omfanget af nedslidte huse hænger sammen med, hvad man rent faktisk kan se når man bevæger sig rundt i kommunen, vurderede vi at det var tilstrækkeligt, for stadig at opfylde projektets formål, at vurdere ejendommene fra offentlig vej. Af den grund er der heller ikke vurderet for fugt, råd, skimmelsvamp og andre faktorer, da det jo kun vil kunne vurderes inde i selve huset. 14

15 Kortlægningens resultater Problemets omfang Ejerne af de ca. 220 ejendomme blev informeret om, at deres ejendom optrådte på kommunens liste over nedslidte bygninger og efterfølgende henvendte flere sig med informationer, der førte til, at ejendommene er blevet taget af listen igen. Det kunne f.eks. dreje sig om nedbrændte ejendomme, bygninger, der var ansøgt om nedrivningstilladelse på, huse, der var under ombygning osv. Herefter er antallet af observerede ejendomme kommet ned på 172. Dette tal skal ikke opfattes som endeligt, da ikke alle områder af kommunen er blevet undersøgt, og der kan stadig findes forfaldne huse, der ikke fremgår af listen. Dog er så store områder af kommunens landdistrikter blevet gennemkørt, at det observerede antal af nedslidte bygninger skønnes at være realistisk. Geografisk placering af de registrerede ejendomme sammenholdt med natur- og landskabsværdier Husenes geografiske placering Som ovenstående illustration viser, fordeler de nedslidte bygninger sig ikke jævnt indenfor kommunen. Der er umiddelbart en større koncentration i kommunens sydlige del og det er også tydeligt, at en del huse ligger ud til forholdsvis trafikerede veje som Løkkensvej i den sydvestlige del og Sæbyvej i kommunens sydøstlige del. 15

16 Årsagerne til denne fordeling kan først og fremmest være, at der er flest ejendomme i det hele taget i denne del af kommunen. Det er her de store landbrugsområder ligger, med deraf følgende flere landarbejderboliger og små husmandssteder. I en tid med fraflytning fra landet er det de små og mere ydmyge huse, der først bliver overflødige, og når de ikke ligger tæt på natur eller andre herlighedsværdier, falder interessen for dem som bolig. Kommunens nordlige og nordøstlige egne er kuperede og delvist skovklædte, og her er koncentrationen af ejendomme lavere, med relativt færre nedslidte boliger til følge. Oven i dette ligger der forholdsvis flere ejendomme i naturskønne og kystnære omgivelser hér og de har dermed større attraktionsværdi. Nærhed til overordnet infrastruktur som motorvej og jernbane ser ikke umiddelbart ud til at have hverken negativ eller positiv betydning for antallet af nedslidte ejendomme. Dog kunne det godt se ud som om nærheden til de største byer (Hjørring, Hirtshals) har en betydning for husenes attraktionsværdi. At et hus er nedslidt og måske endda nærmer sig ruin-tilstanden, behøver ikke i sig selv at være et (kommunalt) problem. Vi ser flere og flere små landbrugsejendomme blive opkøbt af større landbrug, hvorefter markerne bliver dyrket, mens selve bygningerne bliver overladt til tidens egen nedbrydning. Ligger bygningerne, hvad der ikke er ualmindeligt, væk fra offentlig vej og måske endda omgivet af bevoksning, og er der ikke risiko for forurening, er der ikke grund til andet end at lade tiden gøre sit arbejde. Men hvor særligt mange huse indenfor et begrænset areal er misligholdte, opstår i værste fald en negativ spiral. Området opfattes som uattraktivt, ingen vil flytte til stedet, huspriserne falder, beboerne flytter væk og enten står husene tomme og forfalder, eller mindre ressourcestærke familier flytter ind og kan ikke overkomme vedligeholdelsen af ejendommen. 16

17 Placeringen af kategori 1, 2 og 3 bygninger (mørk rød = 1, rød = 2, lys rød = 3 og hvid = ikke vurderet) Betydeligt forfald Nogen forfald Mindre forfald Intet (1) (2) (3) Absolut Relativt 21,5 39,5 32,5 6,5 Graden af forfald Også graden af forfald har selvsagt betydning for oplevelsen af omfanget. Af de 172 registrerede nedslidte huse i Hjørring Kommune er de 37 (21,5%) vurderet som ejendomme, hvor der er betydeligt ydre forfald eller ligefrem nedstyrtningsfare (kategori 1 mørkest røde markeringer på kortet herover). Derefter følger en stor mellemgruppe på 68 (39,5%) af kategori 2 ejendomme nogen ydre forfald (røde prikker) og endelig 56 (32,5%) i kategori 3 mindre ydre forfald (lyserøde prikker). Hvide prikker er ejendomme, der ikke er blevet vurderet. Det kan skyldes, at de udelukkende er registreret som skæmmende pga. ophobning af skrot mm og at bygningstilstanden i øvrigt skønnes i orden. Kortet lægger yderligere information til den geografiske fordeling af nedslidte huse: der er ikke alene flest i kommunens sydlige del, det er også overvejende her de dårligste huse findes. 17

18 Beboelsesforhold De kortlagte ejendomme er også blevet undersøgt for deres beboelsesforhold og det kan bl.a. give et indryk af, hvordan fremtiden tegner sig for husene, og hvor de største problemer, og deres karakter, kan imødeses. Der bliver ofte i debatten om nedslidte huse refereret til problemet med ressourcesvage bolignomader, der af spekulanter lokkes til at leje huse, der pga. en ussel standard knapt er egnede til boliger. Derfor har det selvfølgelig været interessant at se, hvor mange blandt de observerede nedslidte huse, der blev udlejet. En mere dybdegående undersøgelse ville bl.a. kunne vise, hvor ofte, der skiftes lejere i husene, men da bare 19 (11%) af de 172 ejendomme er udlejede, er en umiddelbar formodning, at den helt grelle udlejningsspekulation ikke er det mest iøjnefaldende problem i landdistrikternes boligmasse i Hjørring Kommune. Derimod er der 82 knap halvdelen af alle observerede - huse tomme. De fleste bærer præg af at være opgivet af deres ejere, nogle endda i sådan en grad, at der er risiko for sammenstyrtning. Af de tomme ejendomme er de 69 handlet i almindeligt frit salg, 9 er erhvervet ved arv eller familieoverdragelse og 4 er købt ved auktion. Endelig er der 68 huse, der beboes af ejer samt 2 uoplyste. Placeringen af hhv. ejer-beboede, lejer-beboede og tomme huse (Blå: Beboet af ejer. Lyseblå: Beboet af lejer. Rød: Ubeboet) 18

19 Igen ses en geografisk skævhed i kommunen: der ligger relativt mange tomme ejendomme i den sydlige del af Hjørring Kommune. Beboet af ejer Beboet af lejer Ubeboet Uoplyst Absolut Relativt % 39, ,5 Under kortlægningen har vi ønsket at få et billede af aldersfordelingen blandt de ejere, der beboede deres ejendom. En sådan information kan give en indikation af, hvorledes og hvor hurtigt antallet af tomme nedslidte boliger vil vokse. Ejere i ejet hus, år år år 70 år + alder Absolut Relativt % 15 26,5 44,5 15 Af tabellen ses at knap to tredjedele af husejerne, der bor i egen ejendom er over 50 år. Ved opslag i ESR-registret viser det sig, at 14 af disse husejere er folkepensionister og 7 er tilkendt anden form for pension. For de ejere, der udlejer eller lader deres ejendomme stå tomme ser aldersfordelingen således ud: Andre ejere, år år år 70 år + alder Absolut Relativt % 10 35,5 44,

20 Erhvervelse Et andet parameter kortlægningen skulle give et fingerpeg om, er hvordan de forfaldne huse er blevet erhvervet. ESR registret giver mulighederne: Almindelig fri handel, arv eller familieoverdragelse, auktion samt uoplyst. For samtlige de 172 observerede ejendomme ser fordelingen således ud: Beboet/tom Absolut Relativt % Almindelig fri handel Beboet af ejer 52.. af lejer 18 ubeboet 69 I alt Arv eller familieoverdragelse Beboet af ejer 10.. af lejer 0 ubeboet 9 I alt Auktion Beboet af ejer 1.. af lejer 2 ubeboet 4 I alt 7 4 Uoplyst 7 4 I projektperioden er blevet overvåget, og der har ikke vist sig villaer, landbrug eller nedlagte landbrug i hverken landsbyer eller landdistrikt til tvangssalg i Hjørring Kommune. Den lave auktionsaktivitet afspejler sig også i tabellen kun 7 ejendomme er købt på tvangsauktion. Tre af disse ejendomme er opkøbt af aktie- eller anpartsselskaber, men står alle tre tomme. Synlighed Som nævnt tidligere blev det på et tidligt tidspunkt besluttet kun at vurdere ejendomme, der er synlige fra offentlig vej. Det indebærer en risiko for, at en del forfaldne huse overses og derfor ikke kommer med i den samlede kortlægning. Men en af kortlægningens præmisser er, at det netop er den synlige tilstedeværelse af nedslidte og misligholdte huse, der er medvirkende til at starte en negativ spiral. En del af de vurderede ejendomme ligger i områder, hvor de er meget synlige for mange. Det kan være fordi området bliver meget besøgt, som tilfældet er i kystegnen mellem Løkkensvej og havet, og nordpå især omkring Uggerby/Mygdal, hvor både lokale og tilrejsende gæster bevæger sig meget rundt. Også langs større veje som Frederikshavnsvej og Sæbyvej bliver tomme og nedslidte huse både i det åbne land og i landsbyerne langs vejene iøjnefaldende for den store del trafikanter, der benytter vejene i det daglige. At ejendomme langs større veje ikke er attraktive på boligmarkedet, ses tydeligt af at så mange af dem står tomme eller misligholdte. 20

21 Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi I kortlægningen af ejendommene indgår også en vurdering af bl.a. deres arkitektoniske, kulturhistoriske og bevaringsmæssige værdi. Som redskab til vurderingen er brugt den såkaldte SAVE-model, hvor man på en skala fra 1 til 9 vurderer de tre allerede nævnte faktorer samt originalitet, tilstand og miljømæssig værdi forstået som bygningens betydning for og sammenhæng med sine fysiske omgivelser. Antal observerede bygninger, absolutte tal Overordnet inddeling Vurderingsskala Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Bevaringsværdi Gr. I Gr. II Gr. III Det er ud fra ovenstående skema tydeligt, at det er de færreste huse, der har nogen arkitektoniske eller andre værdier knyttet til sig. Der er dog i kortlægningen enkelte bygninger af særlig værdi. Det kan f.eks. være et nedlagt mejeri, en autentisk købmandsgård eller et tidligere missionshus. Også enkelte boliger er repræsenteret i den høje enden af skalaen pga. af deres originalitet og sammenhæng med omgivelserne. Men det overordnede billede er, at langt de fleste observerede ejendomme ikke har nogen særligt værdifulde karakteristika og skal man f.eks. på et tidspunkt vurdere, hvorvidt en bygning skal nedrives eller ej, må den overordnede vurdering gå på, hvilken fysisk sammenhæng bygningen indgår i det kunne f.eks. være en væsentlig placering for oplevelsen af et landsbymiljø. Problemets forskellige aspekter Der er flere sider af problemet med nedslidte og forfaldne huse. Ud over at de skæmmer og virker hæmmende for en ønsket udvikling i landsbyer og landdistriktet, er der også andre problemer knyttet til husene. Spekulation og spekulationsudlejning Et af de meget omtalte aspekter er spekulationsopkøb og udlejning af ejendommene. I kortlægningen har indgangen til at indsamle information været adresserne på de observerede bygninger, og det vi efterfølgende kan se er selvfølgelig kun gældende for netop de ejendomme. Men hvis vi fastholder teorien om, at spekulanters ejendomme er misligholdte og at vi har 21

22 registreret de fleste nedslidte huse i kommunen, må vi formode at kunne danne os et overblik over problemets omfang. Som tidligere nævnt er kun 19 af ejendommene beboet af lejer. Et af kendetegnene på spekulationsudlejning er en, boligstandarden taget i betragtning, relativt høj husleje. Lejeren søger derfor om boligstøtte hos kommunen, og på denne måde får husejeren en højere lejeindtægt end rimeligt er. Hjørring Kommunes afdeling for boligstøtte oplyser, at de ikke har ressourcerne til at foretage en egentlig vurdering af den udlejede ejendom og på den måde få et grundlag til at afvise en boligstøtteansøgning på. Lejere af ovennævnte type har ofte mange lejeforhold bag sig de såkaldte sociale nomader. Et opslag i Ejendomsstamregistret kan give en indikation af, hvor ofte lejere i de udlejede boliger flytter. Også pantebrevsspekulation er der meget fokus på. Her er konceptet, at man køber et billigt hus med lav ejendomsvurdering typisk en forfalden rønne. Ved hjælp af samarbejde med visse dele af ejendomsbranchen, bliver ejendommens værdi uden reelt grundlag vurderet højt, nye lån hjemtaget i ejendommen og de nye pantebreve bliver videresolgt, ofte til stråmænd, der desværre viser sig ikke at kunne betale. Om problemet optræder i nævneværdig grad Hjørring Kommune, er svært at sige ud fra det indsamlede materiale, men en indikation kunne være antallet af ejendomme med samme ejer, idet det typisk er de samme personer / selskaber, der praktiserer både dette og ovennævnte spekulationsudlejning. Der er registreret flere aktie- og anpartsselskaber som ejere, men ingen af disse ejer mere end typisk 1 til 2 ejendomme. Det drejer sig om syv selskaber, hvoraf de seks er udenbys. Af privatpersoner uden forklarlig grund til at opkøbe flere ejendomme optræder kun én ejer af mellem 1 og 3 ejendomme. 3 Det er muligt at lave en mere fyldestgørende undersøgelse af problematikken, bl.a. ved et tæt samarbejde med Team Ejendomsadministration, men på baggrund af det foreliggende materiale er der ikke basis for at vurdere problemets reelle omfang. Nedstyrtningstruede ejendomme Hvor det kan være svært at afdække historikken bag ejendomshandler, er det anderledes let at vurdere omfanget af nedstyrtningstruede ejendomme. Det stigende antal overflødiggjorte landbrugsbygninger bliver stadig mere synlige i det åbne land, og i takt med at bygninger får lov til at forfalde, udgør de et muligt visuelt problem. I denne observationsrunde er der fundet 15 landbrugsbygninger eller -ejendomme, der vurderes at være sammenstyrtningstruede. Nogle af bygningerne er driftsbygninger til beboede ejendomme, mens resten er større eller mindre hele ejendomme, der står tomme og forfalder. I sagens natur da det er landbrugsejendomme, det drejer sig om ligger de færreste, hvor de er til fare for forbipasserende. Anderledes forholder det dog med et par villaer i undersøgelsen. Syv er vurderede til umiddelbart at risikere sammenstyrtning, og under arbejdet med registreringen blev især én villa genstand for særlig opmærksomhed. Huset ligger få meter fra offentlig vej, hvor bl.a. skolebørn passerer forbi dagligt, og der er velbegrundet risiko for at forbipasserende vil kunne blive ramt ved sammenstyrtning. Der blev derfor, som tidligere nævnt, i april fremsendt varsel om påbud til ejeren om at bringe ejendommen i forsvarlig stand. 3 Når antallet ikke kendes præcist skyldes det, at vedkommende er meget langsom til at få sine handler tinglyst, med en deraf følgende kraftig forsinkelse i systemerne. Når vi kender til mindst to ejendomme er det fordi sælger dem, der i ESR er opført som ejere pt. har henvendt sig og fortalt om salget til den pågældende. 22

23 Nogle få andre steder ligger der tomme, forfaldne huse i landsbyerne, der ikke umiddelbart er truede af sammenstyrtning nu, men vil kunne udgøre en trussel, hvis der ikke bliver taget hånd om problemet. Det private Klondike/skatkammer Endnu en faktor for oplevelsen af det visuelle forfald er de mange ejendomme, hvor affald hober sig op. Affald er et meget vidt begreb og det afhænger af øjnene, der ser. For mange af husejerne, hvis ejendomme blev medtaget på listen, er der nærmere tale om at udnytte den gode plads optimalt til oplag af byggematerialer, skrottede biler, campingvogne og lignende. Nogle af ejendommene ligger så langt fra offentlig vej, at rodet kan forblive en privat sag dog så længe der ikke er tale om miljøfarligt oplag. Andre derimod ligger synligt i landsbyer eller langs befærdede veje og her er der tale om, at oplaget skæmmer og bidrager til oplevelsen af forfald. Ejendomme med observeret oplag af materialer, bilskrot mm. I alt er 66 ejendomme noteret for at have affald og lignende ophobet på ejendommen, herunder 15 enten kun/også for bilskrot. 23

24 Økonomi Budgetforslag pr. år Det følgende budgetforslag forholder sig til den udgift som de forslåede indsatser vil belaste med pr. år En iværksættelse af samtlige handlingsplanens anviste initiativer vil medføre en årlig udgift på kroner og hertil kommer udgifter til løn- og personaleressourcer. Handling Økonomi budgetoverslag Kommunal Indsatsgruppe Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Overvågning af boligmarkedet Abonnenter på overvågningstjenester 5000 Opkøb af ejendomme Opkøb til nedrivning og mulig videresalg af grund (købesum + nedrivningsudgifter fraregnet evt. indtægt af videresalg) Områdefornyelse Vurdere/afvise boligstøtte By- og bygningsfornyelse Samarbejde med lokale foreninger Landsbyforum osv. Fritidsboliger Hjælp til selvhjælp Markedsføring af de geografiske indsatsområder Jordbrugskommission Tilpasning af handlingsplanen Planlægning i landsbyer nedrivning uden refusion (ved påkrævet nedrivning samt efterfølgende erstatning) nedrivning med refusion fra Velfærdsministeriet Har eget budget Ansættelse af medarbejder: Kun aktuelt, hvis der viser sig et behov ikke tilfældet pt. Der er i indeværende år hjemtaget en ramme fra Velfærdsministeriet på 2,1 mio kroner, som udløses ved matchning af kommunale tilskud.tilskuddet foreslås søgt og udnyttet fremover. Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Aftale med lokal håndværker eller ansættelse af bygningssagkyndig (evt. med løntilskud) Informationsafsnittet, Plan & Udvikling Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger

25 Her & nu indsatser Påbud Erklære ejendomme uegnet til bolig Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Dialog med ejere Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Uddannelse af medarbejdere Indtænkning i relaterede projekter Affalds-frit-lejde Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger Løn- og personeleressourcer fra de enkelte afdelinger I alt, pr. budgetår

26 Katalog over muligheder indenfor lovgivning Den kommunale tilsynspligt I følge 75 i Lov om Byfornyelse og Udvikling af Byer påhviler det kommunalbestyrelsen at føre kontrol med kommunens boliger og lokaler og at handle, hvis der konstateres sundhedsfarlige forhold. Lovgivningen har dog ikke fastsat retningslinier for, hvordan kommunen skal udøve tilsynet, men kommunalbestyrelsen er forpligtet til at reagere på klager, indberetninger fra medarbejdere, presseomtale m.v. Byfornyelseslovens redskaber Påbud om afhjælpning. - Jf. 75a i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Paragraffen er trådt i kraft den 1. juli Såfremt der er forhold, der gør en beboelse eller brug af et lokale forbundet med sundhedsfare kan kommunalbestyrelsen udstede påbud om afhjælpning. Kommunen fastsætter samtidig en frist for gennemførelsen Påbud skal dog kun overvejes, hvis der kun er tale om enkeltstående mangler, hvor afhjælpning er teknisk og økonomisk overskuelig, og hvor boligen/lokalerne herefter vil kunne anvendes fremover uden sundhedsmæssige problemer. Et eksempel herpå kan være at påbyde en ordentlig opvarmning af opholdsrum eller afhjælpning af et mindre skimmelsvampeangreb. Ejeren har ikke krav på offentlig støtte til afhjælpning af mangler i henhold til påbud, men medfører et påbud undtagelsesvis ikke en tilsvarende stigning i bygningens handels- eller lejeværdi har ejeren krav på erstatning til dækning af tabet. Påbuddet skal følges af ejeren. Såfremt påbuddet ikke følges kan kommunen vælge: At gennemføre arbejderne på ejerens regning At overtage ejendommen mod erstatning At gennemføre en kondemnering Anbefaling: På grund af erstatningsreglen bør kommunen være meget tilbageholdende med at udstede påbud, især i boligejendomme, der udlejes. Kan der ikke opnås huslejestigning ender regningen hos kommunen og staten. Kondemnering En kondemneringsbeslutning går ud på, at der nedlægges forbud mod beboelse eller ophold i ejendommen eller en del heraf. Reglen findes i 76, stk. 1. En forudsætning for at kondemnere en bygning/lokale er, at der er sundhedsfare forbundet med brugen af lokalerne. Fra den 1. juli 2008 kan kommunen også kondemnere tomme boliger, hvor det skønnes forbundet med sundhedsfare, hvis boligen blev taget i brug igen. En kondemnering med forbud mod ophold er mere indgribende end forbud mod beboelse og kræver derfor en højere grad af risiko. 26

27 Der kan nedlægges forbud mod beboelse/beboelse af dele af ejendommen eller mod ophold ud over nærmere angivne tidsrum Kondemnering med frist Hovedreglen er, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for, hvornår lokalerne skal være fraflyttede eller ryddede, jf. 76, stk. 2. Fristen skal fastsættes i forhold til den risiko, der er ved benyttelsen eller beboelsen. I tilfælde af nærliggende sundheds- eller brandfare kan det være nødvendigt at kondemnere med omgående virkning. Undtagelse kondemnering med udskudt ikrafttræden eneboerparagraffen Såfremt der er særlige omstændigheder til stede, kan kommunalbestyrelsen vælge at foretage en kondemnering, så den først træder i kraft ved den nuværende beboers fraflytning eller død. Dette kan ske i henhold til 76 stk. 2, sidste punktum. Ved en udskudt kondemnering kan det lejede så ikke bruges til bolig/ophold efter første flytning. Reglen kan for eksempel overvejes anvendt, hvor det kan skønnes urimelig byrdefuldt at kræve, at en bestemt beboer flytter fra den pågældende bolig, som vedkommende kan have beboet i mange år. Det er dog også her en forudsætning, at der ikke er nærliggende fare/risiko for beboeren. Påbud om nedrivning Samtidig med, at kommunen nedlægger forbud mod ophold i en bygning kan kommunen dersom det kan begrundes i bygningens tilstand påbyde bygningen nedrevet. Påbud om nedrivning kan også udsendes efterfølgende. Nedrivningen skal gennemføres af ejeren, og kommunen kan gennemføre nedrivningen, hvis ejeren ikke selv gør det. Som begrundelse for påbud om nedrivning kan ud over sammenstyrtningsfare e.l. også anvendes hensynet til naboer/lokalsamfund og hensynet til den almindelige ryddelighed. Kommunen skal dog foretage et skøn i hvert enkelt tilfælde det må ikke ske som en automatisk del af kondemneringen. Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygningen er bevaringsværdig eller er et positivt element i et bevaringsværdigt miljø. I så fald kan det overvejes at yde tilskud til en bevaring, jf. afsnittet Økonomisk støtte til forbedring og genopretning. Afhjælpning ophævelse af kondemnering Uanset bygningens tilstand skal kommunen altid give ejeren en rimelig frist til at komme med et forbedringsforslag, således at kondemneringen kan ophæves. Forbedringen skal afhjælpe alle mangler, således at der bliver tale om en god og tidssvarende bolig og ikke kun de mangler, der har givet anledning til kondemneringen. Når projektet er gennemført og ombygningen er godkendt ophæves kondemneringen. Kommunen kan give offentlig støtte til forbedringen men er ikke forpligtet hertil. I øvrigt kan kommunen ophæve eller lempe en kondemnering, dersom der sker ændringer i lovgivningen, der gør boligen lovlig. 27

28 Økonomisk støtte til forbedring og genopretning Kommunen kan i henhold til lov om Byfornyelse og udvikling af byer yde støtte til en ombygning og forbedring af boligerne, såfremt disse er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt eller mangler wc/tidssvarende opvarmning. For udlejningsejendomme ydes støtten som: et kontant tilskud til vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. Tilskuddets størrelse skal forhandles, men tilskuddet kan gå op til 100% en løbende støtte (indfasningstilskud) til forbedring, dog kun, hvis de tidligere lejere bliver boende. For ejerboliger ydes støtten som: et kontant tilskud til udvendige vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. Tilskuddets størrelse skal forhandles, men kan maksimalt blive 1/3 af byggesummen Der er statsrefusion til tilskuddet, men uagtet dette er det omkostningskrævende for kommunen og vil kunne lægge beslag på en betydelig del af den statslige refusionsramme. Anbefaling Det anbefales, at det overvejes at afsætte en pulje til udvendig opretning af bevaringsværdige, kondemnable ejendomme, hvis dette kan ske inden for den statslige refusionsramme. Anden lovgivning Byggelovens 18 I henhold til Byggelovens 18 kan Kommunalbestyrelsen påbyde, at forholdene afhjælpes, hvis der på en ejendom på grund af mangler eller andet opstår fare for beboerne eller andre. I denne sammenhæng drejer bestemmelserne sig om en akut fare for sammenstyrtning, brand m.v. Denne bestemmelse supplerer påbuds- og kondemneringsbestemmelserne i Byfornyelsesloven. Brandsikringsloven I henhold til brandsikringsloven kan og skal kommunen påse, at brandsikring er gennemført i overensstemmelse med komme med den til enhver tid gældende lovgivning overholdes. Andre love Hertil kommer andre speciallove, f. eks. lovgivningen omkring drikkevandsforsyning. Affald og rod Ophobning af affald, udrangerede biler og landbrugsmaskiner, byggematerialer m.v. er et stort problem såvel i de mindre bysamfund som i det åbne land. Kommunerne har været tilbageholdende med at gribe ind, men der kan konstateres flere og flere klager. 28

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. juni 2014 Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte 5. januar 2016 Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte Beskæftigelse & Sundhed vil med dette notat sandsynliggøre, at budgettet for 107 tilbud

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Investér i ferieoplevelser

Investér i ferieoplevelser Investér i ferieoplevelser Jeg vil gerne spare op og få min opsparing til at vokse Jeg søger efter muligheder for at spare på udgifterne for de oplevelser, som jeg gerne vil have Jeg vil gerne bruge mere

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Februar Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Alle feriefonde blev i efteråret bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende feriefondenes ferieboliger. Formålet med undersøgelsen

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming.

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming. Darum Menighedsråd Feilbergvej 15 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2011 Sagsbehandler Michael Fjord Telefon direkte 76 16 13 46 Sags id 2011-18071 Tilsynsrapport efter besigtigelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

REGERINGENS BOLIGPOLITIK

REGERINGENS BOLIGPOLITIK 19. april 2002 Af Lise Nielsen Resumé: REGERINGENS BOLIGPOLITIK Notatet beskriver regeringens boligpolitik fra forskellige synsvinkler De ændrede rammer for boligpolitikken har andet end signalværdi. Økonomi-

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere