ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE"

Transkript

1 juni Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

2 RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011 Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade København K Hjemmeside: Forside: Foto: AKassen for Kulturministeriet 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Rapportens opbygning Centrale anbefalinger Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Team Danmark De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Uddannelsernes opbygning Skoleundervisningen Praktikuddannelsen Skolepraktik Prøver og afsluttende svendeprøve Forlængelse af uddannelsestiden Økonomiske forhold, herunder løn og Statens Uddannelsesstøtte Styring De gymnasiale uddannelser Formålet med uddannelserne Team Danmark-ordningen Uddannelsesforløb Hele klasser Undervisning Eksamen Økonomiske forhold, herunder statens uddannelsesstøtte og støtte fra Team Danmark Styring Samarbejdsaftaler, som ikke er fastsat ved lov Fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Udfordringer og løsninger Fælles for erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Samarbejde Økonomiske forhold

4 3.2. Udfordringer og løsninger på erhvervsuddannelsesområdet Uddannelsens organisering generelt Netværk Information Samarbejde Udfordringer og løsninger på det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Undervisning Samarbejde Konklusion

5 1. Indledning Lov om eliteidræt har til formål at skabe grundlag for eliteresultater på en etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. 1 En hjørnesten i et etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarligt grundlag for eliteidræt er at sikre eliteidrætsudøverne en glidende overgang fra en eliteidrætskarriere til en civil karriere. Det handler bl.a. om at sikre, at eliteidrætsudøverne: udvikler sig som hele mennesker med en række kompetencer, som de kan bruge både på og uden for banen har noget at falde tilbage på efter endt eliteidrætskarriere, således at de sluses sikkert tilbage i det civile liv har et holdbart økonomisk grundlag at arbejde ud fra; kun ganske få udøvere kan leve af deres idræt, og endnu færre kan oparbejde en formue, de kan leve af efter deres idrætskarriere. Danmarks Evaluerings Institut (EVA) og Idrættens Analyseinstitut (IDAN) udgav i 2009 en evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Evalueringen pegede på en række elementer, som man kunne overveje i ordningen, bl.a. om der skulle mere fokus på erhvervsuddannelserne, samt om samarbejdet mellem idrætten og uddannelsesinstitutionerne kunne fremmes. I forlængelse af EVA og IDANs evalueringsrapport nedsatte kulturministeren og undervisningsministeren i 2010 en arbejdsgruppe, som havde til hensigt at undersøge mulige barrierer i den eksisterende ordning for eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne samt angive forslag til, hvordan barriererne kunne forceres inden for rammerne af den eksisterende lovgivning og den eksisterende økonomiske ramme. Nærværende rapport udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren og undervisningsministeren Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Formålet med arbejdsgruppen er med udgangspunkt i Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser (afsluttende rapport 2009) at undersøge mulige barrierer i de eksisterende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne, analysere eliteidrætsudøvernes behov og på den baggrund komme med forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. I den forbindelse skal arbejdsgruppen såvel overveje forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende ordning for de gymnasiale ungdomsuddannelser som muligheder for at indtænke uddannelsesmuligheder for eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. Forslag skal konkretiseres med henblik på at kunne finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer på området. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold for erhvervsuddannelserne, hvor de faglige udvalg træffer beslutning om uddannelsernes varighed og struktur, og hvor eleverne modtager lærlingeløn fra et praktiksted under det meste af uddannelsen. 1 Bemærkninger til eliteidrætslovens 1 5

6 Arbejdsgruppen afholder møder fra september 2010 til midt på foråret 2011, hvorefter sekretariatet udarbejder forslag til afrapportering. Afrapporteringen vendes i arbejdsgruppen i forsommeren 2011, og endelig afrapportering til de respektive ministre finder sted inden sommerferien 2011, således at implementering af eventuelle ændringer kan finde sted fra skoleåret 2012/2013. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Undervisningsministeriet, Team Danmark, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler Lederne samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab i arbejdet i fornødent omfang. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Følgende personer har deltaget i arbejdsgruppen: Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand) Direktør Michael Andersen, Team Danmark Konsulent Nicolaj Holmboe, Team Danmark Kontorchef Torben Christoffersen, Undervisningsministeriet Kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Mads-Peter Jannings, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Maja Gjern, Undervisningsministeriet Rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium Uddannelsesrådgiver Morten Friis Møller, Rektorforeningen Konsulent Jens Juul, Danske Erhvervsskoler Uddannelseskonsulent Stine Sund Christensen, Danske Erhvervsskoler Centerleder John Vilhelmsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Afdelingsleder Martin Lasse Hansen, CPH West Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet Sekretariat: Specialkonsulent Camilla Vange Mynster, Kulturministeriet (indtil 15. februar 2011) Fuldmægtig Martin Holmlund Lauesen, Kulturministeriet (fra 1. februar 2011) Student Helene Finckenhagen Dinesen, Kulturministeriet Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder med opstartsmøde den 23. august To af møderne var temamøder om udfordringer på henholdsvis det gymnasiale område og erhvervsskoleområdet. 6

7 På de to temamøder var der særligt inviterede gæster/ressourcepersoner med det formål at få præsenteret erfaringer fra eliteidrætselever på det gymnasiale område og på erhvervsskoleområdet samt problemstillingen set fra en praktikvirksomheds synspunkt og fra en skolevinkel: Rene Poulsen, tømreruddannet og kajakroer Martin Christensen, indehaver af Tømrer- & Snedkerfirmaet Martin Christensen Per Larsen, faglærer på Københavns Tekniske Skole Ida Marie Baad, gymnasieelev og sejler Pernille Agerholm, gymnasieelev og bordtennisspiller Endvidere deltog rektor Poul Rasmussen, Virum Gymnasium, lektor Georg Sveistrup, Tornbjerg Gymnasium, samt centerleder Finn Lambek, Ungdommens Uddannelsesvejledning Sydvestjylland, på arbejdsgruppemøde den 1. april. 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de eksisterende regler, der ligger til grund for området, herunder en beskrivelse af grundlaget for Team Danmarks virke samt en beskrivelse af reglerne på henholdsvis de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af de udfordringer, arbejdsgruppen har identificeret vedrørende eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelser samt i tilknytning til udfordringerne arbejdsgruppens forslag til løsninger. Kapitlet er struktureret således, at der først er en beskrivelse af de udfordringer, der er fælles for det erhvervsfaglige og gymnasiale område samt tilhørende løsningsforslag. Dernæst er der beskrivelser af udfordringer og løsninger, som er særlige for de to områder. Endelig indeholder kapitel 4 en oversigt over arbejdsgruppens forslag. 1.4 Centrale anbefalinger Arbejdsgruppen peger på en række forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. Arbejdsgruppen har i arbejdet med at kortlægge de eksisterende rammer sammenholdt med eliteidrætsudøvernes udfordringer og behov konstateret, at der eksisterer en lang række muligheder inden for for de eksisterende rammer. En stor del af arbejdsgruppens forslag handler derfor om at informere om de muligheder, der allerede eksisterer i dag. Informationen vil både være rettet mod skoler, elever, forældre og lærere, I dette afsnit er rapportens centrale forslag fremhævet. For en udtømmende beskrivelse af forslagene henvises til rapportens afsnit 3 om udfordringer og løsninger, der indeholder samtlige konkrete forslag. I nedenstående figur har enkelte af initiativerne samme nummer eksempelvis har initiativerne om brev om råd og vink hos Team Danmark og hos Undervisningsministeriet begge nr. 1, da det er samme initiativ, der har flere ansvarlige aktører. 7

8 Der tages initiativ til: Team Danmark 1. Initiativ til brev om råd og vink 2. Modelprojekt om virtuel undervisning 3. Bearbejde optagelseskriterier på tværs af forbund 4. Kurser til undervisere og forældre 5. Dialogmøder om koordinering af udøverens hverdag 6. Undersøgelse af mulighed for ændring af administrationsbidrag 7. Udarbejde materiale til rekruttering af mester 8. Udarbejde informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9. Ændring af model for supplerende undervisning 10. Ændring af ansøgningsprocedure for supplerende undervisning Undervisningsministeriet 1. Udsende brev om råd og vink Danske Erhvervsskoler Lederne 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 13. Etablering af erhvervsskolenetværk. Rektorforeningen 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt Erhvervsskolenetværk 14. Etablering og facilitering af netværket den gyldne praktikplads for større virksomheder med TD-elever Kommunerne 15. Igangsætte evt. kommunale eliteidrætstiltag Den enkelte skole 16. Brug af virtuel undervisning hvor det er muligt 17. Etablering af klasser for lokal elite/supplering af Team Danmark-klasser med lokal elite 18. Indkaldelse til koordineringsmøder med elevnære aktører 19. Sikring af jævn fordeling af eksamener 20. Etablering af study-buddy-ordninger Den enkelte elev 21. Tidlig indgåelse af individuel uddannelsesaftale 22. Rekruttering af virksomhed I figuren nedenfor er opstillet 3 eksempler på ungdomsuddannelsesforløb: et på de gymnasiale uddannelser et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale inden uddannelsesstart et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale efter uddannelsesstart. I figuren er det fremhævet, hvor i uddannelsesforløbene de enkelte initiativer relaterer sig til tallene i nedenstående figurer relaterer sig til tallene i ovenstående figur. De horisontale linjer skal ikke forstås som en illustration af, at der er en fast progression i forhold til tiltagene. 8

9 Tiltag under det enkelte uddannelsesforløb: 8. Samtaler med UU 3/17. Ansøgning om 4-årig udd. 17 Valg af linje 17. Etablering af klasser 8. Samtaler med UU Gymnasiale udd. Uddannelsesstart 18. Koordineringsmøde 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser Løbende under udd. 6. Administrationstilskud 9/10. Supplernde undervisning 2/11/16. Virtuel undervisning 17. Valg af valgfag kan evt. begrænses 19. Eksamensudtræk og -fordeling. 20. Study-Buddies Erhvervsudd Samtaler med UU Erhvervsudd Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 21. Indgå uddannelsesaftale 3. TD-godkendelse 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 18. Koordineringsmøde 1 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Evt. Koordineringsmøde 2 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale Endelig har arbejdsgruppen foreslået en række tiltag, der ikke relaterer sig specifikt til det enkelte uddannelsesforløb. Disse er illustreret nedenfor. Andre tiltag: 1. Breve med råd og vink 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 14.. Etablering af netværket den gyldne praktikplads 4. Kurser til undervisere 13. Etablering af erhvervsskolenetværk 7. Materiale til rekruttering af mestre 15. Evt. kommunale idrætstiltag 3. Modelprojekt om virtuel undervisning 5. Dialogmøder om koordineringen af udøverens hverdag 8. Informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9/10 Ændring af model og ansøgningsprocedure for tilskud til supplerende undervisning 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 9

10 2. Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser I det følgende redegøres for de gældende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne. Grundlaget for ordningen findes i lov om eliteidræt, lov om erhvervsuddannelser, lov om uddannelse til studentereksamen, lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Kapitlet er inddelt i 4 afsnit, som behandler henholdsvis lov om eliteidræt, de erhvervsfaglige uddannelser, de gymnasiale uddannelser og fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Lov om eliteidræt 2 har til formål dels at styrke dansk eliteidræt internationalt, dels at sikre en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig udvikling af dansk eliteidræt. Loven skal endvidere bidrage til at styrke mulighederne for bedre resultater for dansk eliteidræt samt at sikre bedre vilkår for de aktive udøvere såvel under som efter eliteidrætskarrieren. Loven fastlægger rammerne for dansk eliteidræt, herunder at den danske eliteidrætsindsats sker gennem Team Danmark Team Danmark Lov om eliteidræt regulerer rammerne for Team Danmark og Team Danmarks virksomhed. Team Danmark er en offentlig selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde 3. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIFs specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark 4. Team Danmark er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Team Danmark har ansvar for at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten i Danmark. Team Danmark skal blandt andet varetage talentrekruttering og talentudvikling. Team Danmark skal arbejde for helhedsplanlægning på alle niveauer. På nationalt niveau betyder dette, at der skal sikres en strategisk og planlagt udvikling af regionale potentialer, mens det på individniveau betyder, at udviklingen af det hele idrætsmenneske skal være fundament for alt arbejdet 5. Team Danmark skal sikre, at lovens intentioner om at styrke dansk eliteidræt med udgangspunkt i idrættens kulturpolitiske forankring og demokratiske traditioner sker koordineret og effektivt. Udviklingen af eliteidrætten i Danmark fordrer et langsigtet perspektiv. Det er derfor vigtigt, at tilrettelæggelsen og planlægningen af f.eks. talentudvikling, karriere- og uddannelsesmuligheder for de enkelte eliteidrætsudøvere, faciliteter, ressourceanvendelse samt udvikling af kompetencer har en langsigtet og dynamisk målsætning. Team Danmark varetager den overordnede planlægning i samarbejde med DIF, specialforbundene, de aktive, trænerne samt Kulturministeriet. Endvidere bør den overordnede planlægning foregå i dialog med andre relevante samarbejds- 2 LBK nr af 30/11/ LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 1. pkt. 4 LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 2. pkt. 5 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 10

11 partnere, herunder andre ministerier, uddannelsesinstitutioner, kommunale myndigheder og erhvervslivet. Det er en hjørnesten i dansk eliteidrætspolitik, at en satsning på en international idrætskarriere skal kombineres med det langsigtede livsperspektiv, således at udøveren sikres en dobbelt karriere; idrætsudøveren skal kunne indgå i en uddannelse og/eller i et civilt erhverv under såvel som efter eliteidrætskarrieren, og elitekarrieren skal kunne forenes med en alsidig social, personlig og faglig udvikling. I forbindelse med den overordnede planlægning, prioritering og samordning af udviklingstiltag af eliteidrætten og de hermed forbundne opgaver bør der rettes særlig fokus på de unge talenter, der påbegynder en tidlig intensiv træning som led i en langsigtet eliteidrætskarriere. Ifølge lov om eliteidræt 6 er en af Team Danmarks centrale opgaver at medvirke til at etablere generelle uddannelsesordninger for idrætsudøvere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Team Danmark skal også medvirke til at etablere individuelle forløb for aktive idrætsudøvere, som har behov for særlige løsninger i forbindelse med uddannelsen. Team Danmark har derfor en vigtig opgave i at sikre fleksible og varierede uddannelsestilbud for unge idrætsudøvere samt at vejlede og bistå idrætsudøverne i forbindelse med valg og gennemførelse af uddannelse. Nutidens vidensamfund stiller store krav til uddannelse og de kompetencer, som følger med. Det er derfor vigtigt, at unge eliteidrætsudøvere har mulighed for at gennemføre en relevant uddannelse under og/eller efter deres idrætskarriere. Team Danmark har desuden et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at optimere de forhold, som tilbydes idrætsudøverne. Der arbejdes på at sikre bedre muligheder for at forene en idrætskarriere med et uddannelsesforløb. Team Danmark arbejder på at sikre, at der etableres fleksible ordninger omkring kursusterminer, eksaminer etc. Desuden arbejder Team Danmark på at sikre, at disse ordninger omfatter alle typer af ungdomsuddannelser. Endvidere arbejder Team Danmark på at forbedre mulighederne for en normal tilknytning til arbejdsmarkedet sideløbende med en tilværelse som eliteidrætsudøver 7. Team Danmark arbejder desuden aktivt for at etablere og vedligeholde et omfattende netværk af samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Efter loven tilrettelægger undervisningsministeren et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder 8. Erhvervsuddannelserne omfatter 110 uddannelser, som er reguleret i lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 9. Uddannelserne er rettet mod det merkantile om- 6 1, stk. 1, nr. 8 7 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 1, stk. 1, nr. 9 8 LBK nr. 171 af 2. marts BEK nr af 15. december

12 råde (f.eks. kontorassistent og butiksassistent), det tekniske område (f.eks murer og elektriker), social- og sundhedsområdet (f.eks. social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent) samt landbrugsområdet. Erhvervsuddannelserne er erhvervskompetencegivende i modsætning til de gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf, hhx og htx), der er studiekompetencegivende. Dermed forbereder erhvervsuddannelserne direkte eleverne til at indgå på arbejdsmarkedet. Erhvervsuddannelserne har således et klart erhvervsrettet sigte set i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ligesom de gymnasiale uddannelser kan en erhvervsuddannelse dog samtidig være et skridt på vejen til en videregående uddannelse, enten ved at erhvervsuddannelsen giver direkte adgang til en videregående uddannelse, eller ved at man på baggrund af suppleringskurser kan få adgang til en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelsessystemet tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre en sådan efter reglerne herfor. En erhvervsuddannelse har som formål at bidrage til at give de unge kompetencer, der danner grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. Samtidig skal systemet bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt bidrage til deres personlige udvikling. Erhvervsuddannelserne skal således primært imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. Derfor er erhvervsuddannelserne også kendetegnet ved, at tilrettelæggelsen af uddannelserne sker i tæt samspil med erhvervslivets parter Uddannelsernes opbygning De enkelte uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er en praksisnær, fleksibel indledende del af en erhvervsuddannelse, hvor eleverne tilegner sig kompetencer, der giver dem grundlag for at fortsætte i en eller flere erhvervsuddannelsers hovedforløb, herunder indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. En erhvervsuddannelse kan også indledes med en uddannelsesaftale, som sikrer, at eleven kan gennemføre en bestemt uddannelse på grundlag af en konkret indgået kontrakt mellem elev og virksomhed. Grundforløbet foregår som hovedregel som skoleundervisning på en erhvervsskole. Der er desuden mulighed for at tage den indledende del af en erhvervsuddannelse igennem Ny Mesterlære, som er en mere praksisrettet adgangsvej til en erhvervsuddannelse. Her kan eleven gennemføre grundforløbet af sin uddannelse via praktisk oplæring i en virksomhed. Den høje grad af praktisk læring vil i nogle tilfælde skulle suppleres med teoretisk læring gennem skoleundervisning. Hovedforløbet på en erhvervsuddannelse veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Grundforløbet består af: en obligatorisk del, der normalt varer mellem 10 og 76 uger, afhængig af den enkelte uddannelse 12

13 en valgfri del, som kan have en varighed på højst 40 uger. Skoleundervisningens obligatoriske del i hovedforløbene er af meget varierende samlet længde, der fastsættes af de faglige udvalg. Skoleperioderne er typisk tilrettelagt i 5-10 uger lange forløb, som veksler med praktik 10. Uddannelserne er grupperet i 12 erhvervsfaglige fællesindgange, som fører frem til de i alt 110 erhvervsuddannelsers hovedforløb. En fællesindgang giver adgang til et antal fagligt beslægtede hoveduddannelsesforløb. Eleverne på de merkantile uddannelser tilbringer typisk ca. halvdelen af den samlede uddannelsestid i praktik i en virksomhed, mens eleverne på de tekniske uddannelser typisk tilbringer ca. to tredjedele af uddannelsestiden i praktik i en virksomhed. Det betyder, at eleverne tilbringer en væsentligt lavere andel af uddannelsesforløbet på uddannelsesinstitutionerne sammenlignet med de gymnasiale ungdomsuddannelser. En erhvervsuddannelse har typisk en samlet varighed på 3-4 år. De fleste erhvervsuddannelser er opdelt i et eller flere kompetencegivende trin og specialer. De forskellige trin giver eleven mulighed for at tage en kortere uddannelse, hvis vedkommende ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. De forskellige specialer giver eleven mulighed for at specialisere sig i forhold til erhvervsfaglige interesser og kompetencer. Mange skoler optager eleverne hver femte uge på de erhvervsfaglige uddannelsers grundforløb. Hovedparten af eleverne, der starter på de erhvervsfaglige uddannelser, starter dog grundforløbet i august eller januar måned. Desuden tilbyder skolerne differentierede grundforløbspakker med en kombination af obligatorisk og valgfri undervisning afhængig af elevens faglige og personlige forudsætninger Skoleundervisningen Erhvervsuddannelsernes skoleundervisning omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfag kan f.eks. være dansk, matematik, erhvervsøkonomi, ergonomi og førstehjælp. Områdefag og specialefag udgør typisk den erhvervsrettede grundstamme i en erhvervsuddannelse. Fagene beskrives af de faglige udvalg i præstationsstandarder, der angiver, hvilket fagligt niveau en uddannelse fører frem til. Valgfag bestemmes og udbydes af skolen, og eleven vælger derfor, hvilke valgfag vedkommende tager. Skolen skal tilbyde undervisning i et fremmedsprog ud over engelsk og undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan 11. Elevens personlige uddannelsesplan indeholder konkrete oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder oplysninger om praktikuddannelsen og eventuelle særlige forløb og forhold. Uddannelsesplanen udarbejdes af skolen sammen med eleven og even- 10 Jf. Afsnit BEK nr af 15. december , stk. 1 13

14 tuelt praktikvirksomheden ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, bl.a. med udgangspunkt i en indgået uddannelsesaftale 12. Skolen kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med lægebesøg eller træningsophold, efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med en uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden 13. For elever uden uddannelsesaftale træffes beslutningen af skolen. Eleverne skal i øvrigt efterleve skolens fraværsregler Praktikuddannelsen Praktikvirksomheden skal efter reglerne om den enkelte uddannelse og på grundlag af uddannelsesordningen for det enkelte hovedforløb gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål 15. Virksomheden skal tilrettelægge praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen. Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion. Virksomheden er med til, sammen med skolen og eleven, at fastsætte elevens personlige uddannelsesplan. Reglerne om praktikvirksomhedens tilrettelæggelse af praktikuddannelsen finder tilsvarende anvendelse for skolen, når praktikuddannelsen gennemføres som skolepraktik 16, jf. nedenfor Skolepraktik I knap halvdelen af erhvervsuddannelserne tilbydes skolepraktik til elever, som ikke inden for en frist på to måneder efter at have færdiggjort grundforløbet kan skaffe sig en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolepraktikken er således en måde, hvorpå elever kan starte på en uddannelses hovedforløb og i få tilfælde gennemføre uddannelsen uden uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Elever i skolepraktik skal opfylde EMMA-kriterierne, dvs. de skal være Egnede, fagligt Mobile, geografisk Mobile og Aktivt søgende: Egnethed: Om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om eleven efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler. Geografisk mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads et hvilket som helst sted i landet. Fagligt mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads i en anden uddannelse end elevens første valg. Aktivt søgende: Om eleven konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om eleven har lagt sine uddannelsesønsker og sit CV på 12 BEK nr af 15. december , stk. 1, og 51, stk. 1 og 2 13 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december BEK nr af 15. december , stk. 1, og kap BEK nr af 15. december , stk. 6 14

15 EMMA er de kriterier, som skolen bruger til at vurdere, om en elev kan optages til eller fortsætte i skolepraktik. Alle elever i skolepraktik skal overholde EMMA-kravene. Såfremt eleven ikke gør dette, skal skolen udmelde eleven af skolepraktik. For elever, der har mulighed for at blive optaget til skolepraktik, vil skolen afholde et introduktionsmøde, hvor information om disse krav og overholdelsen heraf vil blive omtalt. En elev skal således aktivt søge praktikpladser hos virksomheder, som geografisk ligger langt væk fra elevens bopæl, og søge praktikpladser i uddannelser, som ligger inden for den fællesindgang, som elevens uddannelse hører til, men uden for elevens førstevalg. Opfylder eleven ikke alle fire EMMA-krav, kan eleven ikke optages til eller forblive i skolepraktik. Med andre ord betyder det bl.a., at også eliteidrætsudøvere som erhvervsuddannelseselever skal være meget fleksible i forhold til valg af uddannelse og uddannelsessted Prøver og afsluttende svendeprøve Grundforløbet afsluttes normalt med en projektopgave og mundtlig prøve, der skal vise, om eleven har opnået de kompetencer, der skal til for at starte på hovedforløbet i en uddannelse. Projektet indeholder praktiske og virkelighedsnære opgaver og bedømmes af en lærer fra en anden skole eller en person fra en lokal virksomhed. Er grundforløbet længere end 20 uger, aflægger eleven yderligere prøver i uddannelsens grundfag. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde bestemme, at eleverne i en uddannelse ved overgangen fra grundforløbet til skoleundervisningen i hovedforløbet skal opfylde bestemte krav om gennemførte fag og niveauer, herunder eventuelle beståkrav. Det kræver, at opfyldelsen af kravene er nødvendige for at opnå slutmålene i uddannelsen eller i et eller flere af uddannelsens specialer 17. På hovedforløbet deltager eleven typisk i en afsluttende prøve. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve afholdt af det faglige udvalg Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Der er hermed indført en mulighed for, at parterne kan aftale nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed mod tilsvarende forlængelse af uddannelsestiden for elever, som på grund af særlige omstændigheder ikke vil kunne gennemføre på normeret tid. Hermed åbnes der mulighed for at tilpasse erhvervsuddannelserne til marginale grupper af unge (f.eks. handikappede og eliteidrætsudøvere), og der skabes en parallel til fleksibiliteten i de gymnasiale uddannelser 19. Medfører aftalen, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den 20. Omfatter ændringerne skoleperioderne i elevens 17 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december , stk jf. forslag til lov om erhvervsuddannelser af 6. oktober LBK nr. 171 af 2. marts , stk. 1, nr. 4 og stk. 2 15

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere