ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE"

Transkript

1 juni Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

2 RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011 Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade København K Hjemmeside: Forside: Foto: AKassen for Kulturministeriet 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Rapportens opbygning Centrale anbefalinger Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Team Danmark De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Uddannelsernes opbygning Skoleundervisningen Praktikuddannelsen Skolepraktik Prøver og afsluttende svendeprøve Forlængelse af uddannelsestiden Økonomiske forhold, herunder løn og Statens Uddannelsesstøtte Styring De gymnasiale uddannelser Formålet med uddannelserne Team Danmark-ordningen Uddannelsesforløb Hele klasser Undervisning Eksamen Økonomiske forhold, herunder statens uddannelsesstøtte og støtte fra Team Danmark Styring Samarbejdsaftaler, som ikke er fastsat ved lov Fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Udfordringer og løsninger Fælles for erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Samarbejde Økonomiske forhold

4 3.2. Udfordringer og løsninger på erhvervsuddannelsesområdet Uddannelsens organisering generelt Netværk Information Samarbejde Udfordringer og løsninger på det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Undervisning Samarbejde Konklusion

5 1. Indledning Lov om eliteidræt har til formål at skabe grundlag for eliteresultater på en etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. 1 En hjørnesten i et etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarligt grundlag for eliteidræt er at sikre eliteidrætsudøverne en glidende overgang fra en eliteidrætskarriere til en civil karriere. Det handler bl.a. om at sikre, at eliteidrætsudøverne: udvikler sig som hele mennesker med en række kompetencer, som de kan bruge både på og uden for banen har noget at falde tilbage på efter endt eliteidrætskarriere, således at de sluses sikkert tilbage i det civile liv har et holdbart økonomisk grundlag at arbejde ud fra; kun ganske få udøvere kan leve af deres idræt, og endnu færre kan oparbejde en formue, de kan leve af efter deres idrætskarriere. Danmarks Evaluerings Institut (EVA) og Idrættens Analyseinstitut (IDAN) udgav i 2009 en evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Evalueringen pegede på en række elementer, som man kunne overveje i ordningen, bl.a. om der skulle mere fokus på erhvervsuddannelserne, samt om samarbejdet mellem idrætten og uddannelsesinstitutionerne kunne fremmes. I forlængelse af EVA og IDANs evalueringsrapport nedsatte kulturministeren og undervisningsministeren i 2010 en arbejdsgruppe, som havde til hensigt at undersøge mulige barrierer i den eksisterende ordning for eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne samt angive forslag til, hvordan barriererne kunne forceres inden for rammerne af den eksisterende lovgivning og den eksisterende økonomiske ramme. Nærværende rapport udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren og undervisningsministeren Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Formålet med arbejdsgruppen er med udgangspunkt i Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser (afsluttende rapport 2009) at undersøge mulige barrierer i de eksisterende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne, analysere eliteidrætsudøvernes behov og på den baggrund komme med forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. I den forbindelse skal arbejdsgruppen såvel overveje forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende ordning for de gymnasiale ungdomsuddannelser som muligheder for at indtænke uddannelsesmuligheder for eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. Forslag skal konkretiseres med henblik på at kunne finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer på området. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold for erhvervsuddannelserne, hvor de faglige udvalg træffer beslutning om uddannelsernes varighed og struktur, og hvor eleverne modtager lærlingeløn fra et praktiksted under det meste af uddannelsen. 1 Bemærkninger til eliteidrætslovens 1 5

6 Arbejdsgruppen afholder møder fra september 2010 til midt på foråret 2011, hvorefter sekretariatet udarbejder forslag til afrapportering. Afrapporteringen vendes i arbejdsgruppen i forsommeren 2011, og endelig afrapportering til de respektive ministre finder sted inden sommerferien 2011, således at implementering af eventuelle ændringer kan finde sted fra skoleåret 2012/2013. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Undervisningsministeriet, Team Danmark, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler Lederne samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab i arbejdet i fornødent omfang. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Følgende personer har deltaget i arbejdsgruppen: Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand) Direktør Michael Andersen, Team Danmark Konsulent Nicolaj Holmboe, Team Danmark Kontorchef Torben Christoffersen, Undervisningsministeriet Kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Mads-Peter Jannings, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Maja Gjern, Undervisningsministeriet Rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium Uddannelsesrådgiver Morten Friis Møller, Rektorforeningen Konsulent Jens Juul, Danske Erhvervsskoler Uddannelseskonsulent Stine Sund Christensen, Danske Erhvervsskoler Centerleder John Vilhelmsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Afdelingsleder Martin Lasse Hansen, CPH West Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet Sekretariat: Specialkonsulent Camilla Vange Mynster, Kulturministeriet (indtil 15. februar 2011) Fuldmægtig Martin Holmlund Lauesen, Kulturministeriet (fra 1. februar 2011) Student Helene Finckenhagen Dinesen, Kulturministeriet Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder med opstartsmøde den 23. august To af møderne var temamøder om udfordringer på henholdsvis det gymnasiale område og erhvervsskoleområdet. 6

7 På de to temamøder var der særligt inviterede gæster/ressourcepersoner med det formål at få præsenteret erfaringer fra eliteidrætselever på det gymnasiale område og på erhvervsskoleområdet samt problemstillingen set fra en praktikvirksomheds synspunkt og fra en skolevinkel: Rene Poulsen, tømreruddannet og kajakroer Martin Christensen, indehaver af Tømrer- & Snedkerfirmaet Martin Christensen Per Larsen, faglærer på Københavns Tekniske Skole Ida Marie Baad, gymnasieelev og sejler Pernille Agerholm, gymnasieelev og bordtennisspiller Endvidere deltog rektor Poul Rasmussen, Virum Gymnasium, lektor Georg Sveistrup, Tornbjerg Gymnasium, samt centerleder Finn Lambek, Ungdommens Uddannelsesvejledning Sydvestjylland, på arbejdsgruppemøde den 1. april. 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de eksisterende regler, der ligger til grund for området, herunder en beskrivelse af grundlaget for Team Danmarks virke samt en beskrivelse af reglerne på henholdsvis de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af de udfordringer, arbejdsgruppen har identificeret vedrørende eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelser samt i tilknytning til udfordringerne arbejdsgruppens forslag til løsninger. Kapitlet er struktureret således, at der først er en beskrivelse af de udfordringer, der er fælles for det erhvervsfaglige og gymnasiale område samt tilhørende løsningsforslag. Dernæst er der beskrivelser af udfordringer og løsninger, som er særlige for de to områder. Endelig indeholder kapitel 4 en oversigt over arbejdsgruppens forslag. 1.4 Centrale anbefalinger Arbejdsgruppen peger på en række forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. Arbejdsgruppen har i arbejdet med at kortlægge de eksisterende rammer sammenholdt med eliteidrætsudøvernes udfordringer og behov konstateret, at der eksisterer en lang række muligheder inden for for de eksisterende rammer. En stor del af arbejdsgruppens forslag handler derfor om at informere om de muligheder, der allerede eksisterer i dag. Informationen vil både være rettet mod skoler, elever, forældre og lærere, I dette afsnit er rapportens centrale forslag fremhævet. For en udtømmende beskrivelse af forslagene henvises til rapportens afsnit 3 om udfordringer og løsninger, der indeholder samtlige konkrete forslag. I nedenstående figur har enkelte af initiativerne samme nummer eksempelvis har initiativerne om brev om råd og vink hos Team Danmark og hos Undervisningsministeriet begge nr. 1, da det er samme initiativ, der har flere ansvarlige aktører. 7

8 Der tages initiativ til: Team Danmark 1. Initiativ til brev om råd og vink 2. Modelprojekt om virtuel undervisning 3. Bearbejde optagelseskriterier på tværs af forbund 4. Kurser til undervisere og forældre 5. Dialogmøder om koordinering af udøverens hverdag 6. Undersøgelse af mulighed for ændring af administrationsbidrag 7. Udarbejde materiale til rekruttering af mester 8. Udarbejde informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9. Ændring af model for supplerende undervisning 10. Ændring af ansøgningsprocedure for supplerende undervisning Undervisningsministeriet 1. Udsende brev om råd og vink Danske Erhvervsskoler Lederne 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 13. Etablering af erhvervsskolenetværk. Rektorforeningen 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt Erhvervsskolenetværk 14. Etablering og facilitering af netværket den gyldne praktikplads for større virksomheder med TD-elever Kommunerne 15. Igangsætte evt. kommunale eliteidrætstiltag Den enkelte skole 16. Brug af virtuel undervisning hvor det er muligt 17. Etablering af klasser for lokal elite/supplering af Team Danmark-klasser med lokal elite 18. Indkaldelse til koordineringsmøder med elevnære aktører 19. Sikring af jævn fordeling af eksamener 20. Etablering af study-buddy-ordninger Den enkelte elev 21. Tidlig indgåelse af individuel uddannelsesaftale 22. Rekruttering af virksomhed I figuren nedenfor er opstillet 3 eksempler på ungdomsuddannelsesforløb: et på de gymnasiale uddannelser et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale inden uddannelsesstart et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale efter uddannelsesstart. I figuren er det fremhævet, hvor i uddannelsesforløbene de enkelte initiativer relaterer sig til tallene i nedenstående figurer relaterer sig til tallene i ovenstående figur. De horisontale linjer skal ikke forstås som en illustration af, at der er en fast progression i forhold til tiltagene. 8

9 Tiltag under det enkelte uddannelsesforløb: 8. Samtaler med UU 3/17. Ansøgning om 4-årig udd. 17 Valg af linje 17. Etablering af klasser 8. Samtaler med UU Gymnasiale udd. Uddannelsesstart 18. Koordineringsmøde 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser Løbende under udd. 6. Administrationstilskud 9/10. Supplernde undervisning 2/11/16. Virtuel undervisning 17. Valg af valgfag kan evt. begrænses 19. Eksamensudtræk og -fordeling. 20. Study-Buddies Erhvervsudd Samtaler med UU Erhvervsudd Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 21. Indgå uddannelsesaftale 3. TD-godkendelse 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 18. Koordineringsmøde 1 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Evt. Koordineringsmøde 2 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale Endelig har arbejdsgruppen foreslået en række tiltag, der ikke relaterer sig specifikt til det enkelte uddannelsesforløb. Disse er illustreret nedenfor. Andre tiltag: 1. Breve med råd og vink 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 14.. Etablering af netværket den gyldne praktikplads 4. Kurser til undervisere 13. Etablering af erhvervsskolenetværk 7. Materiale til rekruttering af mestre 15. Evt. kommunale idrætstiltag 3. Modelprojekt om virtuel undervisning 5. Dialogmøder om koordineringen af udøverens hverdag 8. Informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9/10 Ændring af model og ansøgningsprocedure for tilskud til supplerende undervisning 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 9

10 2. Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser I det følgende redegøres for de gældende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne. Grundlaget for ordningen findes i lov om eliteidræt, lov om erhvervsuddannelser, lov om uddannelse til studentereksamen, lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Kapitlet er inddelt i 4 afsnit, som behandler henholdsvis lov om eliteidræt, de erhvervsfaglige uddannelser, de gymnasiale uddannelser og fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Lov om eliteidræt 2 har til formål dels at styrke dansk eliteidræt internationalt, dels at sikre en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig udvikling af dansk eliteidræt. Loven skal endvidere bidrage til at styrke mulighederne for bedre resultater for dansk eliteidræt samt at sikre bedre vilkår for de aktive udøvere såvel under som efter eliteidrætskarrieren. Loven fastlægger rammerne for dansk eliteidræt, herunder at den danske eliteidrætsindsats sker gennem Team Danmark Team Danmark Lov om eliteidræt regulerer rammerne for Team Danmark og Team Danmarks virksomhed. Team Danmark er en offentlig selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde 3. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIFs specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark 4. Team Danmark er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Team Danmark har ansvar for at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten i Danmark. Team Danmark skal blandt andet varetage talentrekruttering og talentudvikling. Team Danmark skal arbejde for helhedsplanlægning på alle niveauer. På nationalt niveau betyder dette, at der skal sikres en strategisk og planlagt udvikling af regionale potentialer, mens det på individniveau betyder, at udviklingen af det hele idrætsmenneske skal være fundament for alt arbejdet 5. Team Danmark skal sikre, at lovens intentioner om at styrke dansk eliteidræt med udgangspunkt i idrættens kulturpolitiske forankring og demokratiske traditioner sker koordineret og effektivt. Udviklingen af eliteidrætten i Danmark fordrer et langsigtet perspektiv. Det er derfor vigtigt, at tilrettelæggelsen og planlægningen af f.eks. talentudvikling, karriere- og uddannelsesmuligheder for de enkelte eliteidrætsudøvere, faciliteter, ressourceanvendelse samt udvikling af kompetencer har en langsigtet og dynamisk målsætning. Team Danmark varetager den overordnede planlægning i samarbejde med DIF, specialforbundene, de aktive, trænerne samt Kulturministeriet. Endvidere bør den overordnede planlægning foregå i dialog med andre relevante samarbejds- 2 LBK nr af 30/11/ LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 1. pkt. 4 LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 2. pkt. 5 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 10

11 partnere, herunder andre ministerier, uddannelsesinstitutioner, kommunale myndigheder og erhvervslivet. Det er en hjørnesten i dansk eliteidrætspolitik, at en satsning på en international idrætskarriere skal kombineres med det langsigtede livsperspektiv, således at udøveren sikres en dobbelt karriere; idrætsudøveren skal kunne indgå i en uddannelse og/eller i et civilt erhverv under såvel som efter eliteidrætskarrieren, og elitekarrieren skal kunne forenes med en alsidig social, personlig og faglig udvikling. I forbindelse med den overordnede planlægning, prioritering og samordning af udviklingstiltag af eliteidrætten og de hermed forbundne opgaver bør der rettes særlig fokus på de unge talenter, der påbegynder en tidlig intensiv træning som led i en langsigtet eliteidrætskarriere. Ifølge lov om eliteidræt 6 er en af Team Danmarks centrale opgaver at medvirke til at etablere generelle uddannelsesordninger for idrætsudøvere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Team Danmark skal også medvirke til at etablere individuelle forløb for aktive idrætsudøvere, som har behov for særlige løsninger i forbindelse med uddannelsen. Team Danmark har derfor en vigtig opgave i at sikre fleksible og varierede uddannelsestilbud for unge idrætsudøvere samt at vejlede og bistå idrætsudøverne i forbindelse med valg og gennemførelse af uddannelse. Nutidens vidensamfund stiller store krav til uddannelse og de kompetencer, som følger med. Det er derfor vigtigt, at unge eliteidrætsudøvere har mulighed for at gennemføre en relevant uddannelse under og/eller efter deres idrætskarriere. Team Danmark har desuden et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at optimere de forhold, som tilbydes idrætsudøverne. Der arbejdes på at sikre bedre muligheder for at forene en idrætskarriere med et uddannelsesforløb. Team Danmark arbejder på at sikre, at der etableres fleksible ordninger omkring kursusterminer, eksaminer etc. Desuden arbejder Team Danmark på at sikre, at disse ordninger omfatter alle typer af ungdomsuddannelser. Endvidere arbejder Team Danmark på at forbedre mulighederne for en normal tilknytning til arbejdsmarkedet sideløbende med en tilværelse som eliteidrætsudøver 7. Team Danmark arbejder desuden aktivt for at etablere og vedligeholde et omfattende netværk af samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Efter loven tilrettelægger undervisningsministeren et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder 8. Erhvervsuddannelserne omfatter 110 uddannelser, som er reguleret i lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 9. Uddannelserne er rettet mod det merkantile om- 6 1, stk. 1, nr. 8 7 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 1, stk. 1, nr. 9 8 LBK nr. 171 af 2. marts BEK nr af 15. december

12 råde (f.eks. kontorassistent og butiksassistent), det tekniske område (f.eks murer og elektriker), social- og sundhedsområdet (f.eks. social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent) samt landbrugsområdet. Erhvervsuddannelserne er erhvervskompetencegivende i modsætning til de gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf, hhx og htx), der er studiekompetencegivende. Dermed forbereder erhvervsuddannelserne direkte eleverne til at indgå på arbejdsmarkedet. Erhvervsuddannelserne har således et klart erhvervsrettet sigte set i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ligesom de gymnasiale uddannelser kan en erhvervsuddannelse dog samtidig være et skridt på vejen til en videregående uddannelse, enten ved at erhvervsuddannelsen giver direkte adgang til en videregående uddannelse, eller ved at man på baggrund af suppleringskurser kan få adgang til en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelsessystemet tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre en sådan efter reglerne herfor. En erhvervsuddannelse har som formål at bidrage til at give de unge kompetencer, der danner grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. Samtidig skal systemet bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt bidrage til deres personlige udvikling. Erhvervsuddannelserne skal således primært imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. Derfor er erhvervsuddannelserne også kendetegnet ved, at tilrettelæggelsen af uddannelserne sker i tæt samspil med erhvervslivets parter Uddannelsernes opbygning De enkelte uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er en praksisnær, fleksibel indledende del af en erhvervsuddannelse, hvor eleverne tilegner sig kompetencer, der giver dem grundlag for at fortsætte i en eller flere erhvervsuddannelsers hovedforløb, herunder indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. En erhvervsuddannelse kan også indledes med en uddannelsesaftale, som sikrer, at eleven kan gennemføre en bestemt uddannelse på grundlag af en konkret indgået kontrakt mellem elev og virksomhed. Grundforløbet foregår som hovedregel som skoleundervisning på en erhvervsskole. Der er desuden mulighed for at tage den indledende del af en erhvervsuddannelse igennem Ny Mesterlære, som er en mere praksisrettet adgangsvej til en erhvervsuddannelse. Her kan eleven gennemføre grundforløbet af sin uddannelse via praktisk oplæring i en virksomhed. Den høje grad af praktisk læring vil i nogle tilfælde skulle suppleres med teoretisk læring gennem skoleundervisning. Hovedforløbet på en erhvervsuddannelse veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Grundforløbet består af: en obligatorisk del, der normalt varer mellem 10 og 76 uger, afhængig af den enkelte uddannelse 12

13 en valgfri del, som kan have en varighed på højst 40 uger. Skoleundervisningens obligatoriske del i hovedforløbene er af meget varierende samlet længde, der fastsættes af de faglige udvalg. Skoleperioderne er typisk tilrettelagt i 5-10 uger lange forløb, som veksler med praktik 10. Uddannelserne er grupperet i 12 erhvervsfaglige fællesindgange, som fører frem til de i alt 110 erhvervsuddannelsers hovedforløb. En fællesindgang giver adgang til et antal fagligt beslægtede hoveduddannelsesforløb. Eleverne på de merkantile uddannelser tilbringer typisk ca. halvdelen af den samlede uddannelsestid i praktik i en virksomhed, mens eleverne på de tekniske uddannelser typisk tilbringer ca. to tredjedele af uddannelsestiden i praktik i en virksomhed. Det betyder, at eleverne tilbringer en væsentligt lavere andel af uddannelsesforløbet på uddannelsesinstitutionerne sammenlignet med de gymnasiale ungdomsuddannelser. En erhvervsuddannelse har typisk en samlet varighed på 3-4 år. De fleste erhvervsuddannelser er opdelt i et eller flere kompetencegivende trin og specialer. De forskellige trin giver eleven mulighed for at tage en kortere uddannelse, hvis vedkommende ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. De forskellige specialer giver eleven mulighed for at specialisere sig i forhold til erhvervsfaglige interesser og kompetencer. Mange skoler optager eleverne hver femte uge på de erhvervsfaglige uddannelsers grundforløb. Hovedparten af eleverne, der starter på de erhvervsfaglige uddannelser, starter dog grundforløbet i august eller januar måned. Desuden tilbyder skolerne differentierede grundforløbspakker med en kombination af obligatorisk og valgfri undervisning afhængig af elevens faglige og personlige forudsætninger Skoleundervisningen Erhvervsuddannelsernes skoleundervisning omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfag kan f.eks. være dansk, matematik, erhvervsøkonomi, ergonomi og førstehjælp. Områdefag og specialefag udgør typisk den erhvervsrettede grundstamme i en erhvervsuddannelse. Fagene beskrives af de faglige udvalg i præstationsstandarder, der angiver, hvilket fagligt niveau en uddannelse fører frem til. Valgfag bestemmes og udbydes af skolen, og eleven vælger derfor, hvilke valgfag vedkommende tager. Skolen skal tilbyde undervisning i et fremmedsprog ud over engelsk og undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan 11. Elevens personlige uddannelsesplan indeholder konkrete oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder oplysninger om praktikuddannelsen og eventuelle særlige forløb og forhold. Uddannelsesplanen udarbejdes af skolen sammen med eleven og even- 10 Jf. Afsnit BEK nr af 15. december , stk. 1 13

14 tuelt praktikvirksomheden ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, bl.a. med udgangspunkt i en indgået uddannelsesaftale 12. Skolen kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med lægebesøg eller træningsophold, efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med en uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden 13. For elever uden uddannelsesaftale træffes beslutningen af skolen. Eleverne skal i øvrigt efterleve skolens fraværsregler Praktikuddannelsen Praktikvirksomheden skal efter reglerne om den enkelte uddannelse og på grundlag af uddannelsesordningen for det enkelte hovedforløb gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål 15. Virksomheden skal tilrettelægge praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen. Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion. Virksomheden er med til, sammen med skolen og eleven, at fastsætte elevens personlige uddannelsesplan. Reglerne om praktikvirksomhedens tilrettelæggelse af praktikuddannelsen finder tilsvarende anvendelse for skolen, når praktikuddannelsen gennemføres som skolepraktik 16, jf. nedenfor Skolepraktik I knap halvdelen af erhvervsuddannelserne tilbydes skolepraktik til elever, som ikke inden for en frist på to måneder efter at have færdiggjort grundforløbet kan skaffe sig en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolepraktikken er således en måde, hvorpå elever kan starte på en uddannelses hovedforløb og i få tilfælde gennemføre uddannelsen uden uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Elever i skolepraktik skal opfylde EMMA-kriterierne, dvs. de skal være Egnede, fagligt Mobile, geografisk Mobile og Aktivt søgende: Egnethed: Om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om eleven efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler. Geografisk mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads et hvilket som helst sted i landet. Fagligt mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads i en anden uddannelse end elevens første valg. Aktivt søgende: Om eleven konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om eleven har lagt sine uddannelsesønsker og sit CV på 12 BEK nr af 15. december , stk. 1, og 51, stk. 1 og 2 13 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december BEK nr af 15. december , stk. 1, og kap BEK nr af 15. december , stk. 6 14

15 EMMA er de kriterier, som skolen bruger til at vurdere, om en elev kan optages til eller fortsætte i skolepraktik. Alle elever i skolepraktik skal overholde EMMA-kravene. Såfremt eleven ikke gør dette, skal skolen udmelde eleven af skolepraktik. For elever, der har mulighed for at blive optaget til skolepraktik, vil skolen afholde et introduktionsmøde, hvor information om disse krav og overholdelsen heraf vil blive omtalt. En elev skal således aktivt søge praktikpladser hos virksomheder, som geografisk ligger langt væk fra elevens bopæl, og søge praktikpladser i uddannelser, som ligger inden for den fællesindgang, som elevens uddannelse hører til, men uden for elevens førstevalg. Opfylder eleven ikke alle fire EMMA-krav, kan eleven ikke optages til eller forblive i skolepraktik. Med andre ord betyder det bl.a., at også eliteidrætsudøvere som erhvervsuddannelseselever skal være meget fleksible i forhold til valg af uddannelse og uddannelsessted Prøver og afsluttende svendeprøve Grundforløbet afsluttes normalt med en projektopgave og mundtlig prøve, der skal vise, om eleven har opnået de kompetencer, der skal til for at starte på hovedforløbet i en uddannelse. Projektet indeholder praktiske og virkelighedsnære opgaver og bedømmes af en lærer fra en anden skole eller en person fra en lokal virksomhed. Er grundforløbet længere end 20 uger, aflægger eleven yderligere prøver i uddannelsens grundfag. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde bestemme, at eleverne i en uddannelse ved overgangen fra grundforløbet til skoleundervisningen i hovedforløbet skal opfylde bestemte krav om gennemførte fag og niveauer, herunder eventuelle beståkrav. Det kræver, at opfyldelsen af kravene er nødvendige for at opnå slutmålene i uddannelsen eller i et eller flere af uddannelsens specialer 17. På hovedforløbet deltager eleven typisk i en afsluttende prøve. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve afholdt af det faglige udvalg Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Der er hermed indført en mulighed for, at parterne kan aftale nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed mod tilsvarende forlængelse af uddannelsestiden for elever, som på grund af særlige omstændigheder ikke vil kunne gennemføre på normeret tid. Hermed åbnes der mulighed for at tilpasse erhvervsuddannelserne til marginale grupper af unge (f.eks. handikappede og eliteidrætsudøvere), og der skabes en parallel til fleksibiliteten i de gymnasiale uddannelser 19. Medfører aftalen, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den 20. Omfatter ændringerne skoleperioderne i elevens 17 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december , stk jf. forslag til lov om erhvervsuddannelser af 6. oktober LBK nr. 171 af 2. marts , stk. 1, nr. 4 og stk. 2 15

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere