ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE"

Transkript

1 juni Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

2 RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011 Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade København K Hjemmeside: Forside: Foto: AKassen for Kulturministeriet 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Rapportens opbygning Centrale anbefalinger Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Team Danmark De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Uddannelsernes opbygning Skoleundervisningen Praktikuddannelsen Skolepraktik Prøver og afsluttende svendeprøve Forlængelse af uddannelsestiden Økonomiske forhold, herunder løn og Statens Uddannelsesstøtte Styring De gymnasiale uddannelser Formålet med uddannelserne Team Danmark-ordningen Uddannelsesforløb Hele klasser Undervisning Eksamen Økonomiske forhold, herunder statens uddannelsesstøtte og støtte fra Team Danmark Styring Samarbejdsaftaler, som ikke er fastsat ved lov Fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Udfordringer og løsninger Fælles for erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Samarbejde Økonomiske forhold

4 3.2. Udfordringer og løsninger på erhvervsuddannelsesområdet Uddannelsens organisering generelt Netværk Information Samarbejde Udfordringer og løsninger på det gymnasiale område Uddannelsens organisering generelt Undervisning Samarbejde Konklusion

5 1. Indledning Lov om eliteidræt har til formål at skabe grundlag for eliteresultater på en etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. 1 En hjørnesten i et etisk, socialt og samfundsmæssigt forsvarligt grundlag for eliteidræt er at sikre eliteidrætsudøverne en glidende overgang fra en eliteidrætskarriere til en civil karriere. Det handler bl.a. om at sikre, at eliteidrætsudøverne: udvikler sig som hele mennesker med en række kompetencer, som de kan bruge både på og uden for banen har noget at falde tilbage på efter endt eliteidrætskarriere, således at de sluses sikkert tilbage i det civile liv har et holdbart økonomisk grundlag at arbejde ud fra; kun ganske få udøvere kan leve af deres idræt, og endnu færre kan oparbejde en formue, de kan leve af efter deres idrætskarriere. Danmarks Evaluerings Institut (EVA) og Idrættens Analyseinstitut (IDAN) udgav i 2009 en evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Evalueringen pegede på en række elementer, som man kunne overveje i ordningen, bl.a. om der skulle mere fokus på erhvervsuddannelserne, samt om samarbejdet mellem idrætten og uddannelsesinstitutionerne kunne fremmes. I forlængelse af EVA og IDANs evalueringsrapport nedsatte kulturministeren og undervisningsministeren i 2010 en arbejdsgruppe, som havde til hensigt at undersøge mulige barrierer i den eksisterende ordning for eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne samt angive forslag til, hvordan barriererne kunne forceres inden for rammerne af den eksisterende lovgivning og den eksisterende økonomiske ramme. Nærværende rapport udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren og undervisningsministeren Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser Formålet med arbejdsgruppen er med udgangspunkt i Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser (afsluttende rapport 2009) at undersøge mulige barrierer i de eksisterende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne, analysere eliteidrætsudøvernes behov og på den baggrund komme med forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. I den forbindelse skal arbejdsgruppen såvel overveje forbedringsmuligheder i forhold til den eksisterende ordning for de gymnasiale ungdomsuddannelser som muligheder for at indtænke uddannelsesmuligheder for eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. Forslag skal konkretiseres med henblik på at kunne finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer på området. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold for erhvervsuddannelserne, hvor de faglige udvalg træffer beslutning om uddannelsernes varighed og struktur, og hvor eleverne modtager lærlingeløn fra et praktiksted under det meste af uddannelsen. 1 Bemærkninger til eliteidrætslovens 1 5

6 Arbejdsgruppen afholder møder fra september 2010 til midt på foråret 2011, hvorefter sekretariatet udarbejder forslag til afrapportering. Afrapporteringen vendes i arbejdsgruppen i forsommeren 2011, og endelig afrapportering til de respektive ministre finder sted inden sommerferien 2011, således at implementering af eventuelle ændringer kan finde sted fra skoleåret 2012/2013. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Undervisningsministeriet, Team Danmark, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler Lederne samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab i arbejdet i fornødent omfang. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metode Følgende personer har deltaget i arbejdsgruppen: Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand) Direktør Michael Andersen, Team Danmark Konsulent Nicolaj Holmboe, Team Danmark Kontorchef Torben Christoffersen, Undervisningsministeriet Kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Mads-Peter Jannings, Undervisningsministeriet Fuldmægtig Maja Gjern, Undervisningsministeriet Rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium Uddannelsesrådgiver Morten Friis Møller, Rektorforeningen Konsulent Jens Juul, Danske Erhvervsskoler Uddannelseskonsulent Stine Sund Christensen, Danske Erhvervsskoler Centerleder John Vilhelmsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Afdelingsleder Martin Lasse Hansen, CPH West Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet Sekretariat: Specialkonsulent Camilla Vange Mynster, Kulturministeriet (indtil 15. februar 2011) Fuldmægtig Martin Holmlund Lauesen, Kulturministeriet (fra 1. februar 2011) Student Helene Finckenhagen Dinesen, Kulturministeriet Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder med opstartsmøde den 23. august To af møderne var temamøder om udfordringer på henholdsvis det gymnasiale område og erhvervsskoleområdet. 6

7 På de to temamøder var der særligt inviterede gæster/ressourcepersoner med det formål at få præsenteret erfaringer fra eliteidrætselever på det gymnasiale område og på erhvervsskoleområdet samt problemstillingen set fra en praktikvirksomheds synspunkt og fra en skolevinkel: Rene Poulsen, tømreruddannet og kajakroer Martin Christensen, indehaver af Tømrer- & Snedkerfirmaet Martin Christensen Per Larsen, faglærer på Københavns Tekniske Skole Ida Marie Baad, gymnasieelev og sejler Pernille Agerholm, gymnasieelev og bordtennisspiller Endvidere deltog rektor Poul Rasmussen, Virum Gymnasium, lektor Georg Sveistrup, Tornbjerg Gymnasium, samt centerleder Finn Lambek, Ungdommens Uddannelsesvejledning Sydvestjylland, på arbejdsgruppemøde den 1. april. 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de eksisterende regler, der ligger til grund for området, herunder en beskrivelse af grundlaget for Team Danmarks virke samt en beskrivelse af reglerne på henholdsvis de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af de udfordringer, arbejdsgruppen har identificeret vedrørende eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelser samt i tilknytning til udfordringerne arbejdsgruppens forslag til løsninger. Kapitlet er struktureret således, at der først er en beskrivelse af de udfordringer, der er fælles for det erhvervsfaglige og gymnasiale område samt tilhørende løsningsforslag. Dernæst er der beskrivelser af udfordringer og løsninger, som er særlige for de to områder. Endelig indeholder kapitel 4 en oversigt over arbejdsgruppens forslag. 1.4 Centrale anbefalinger Arbejdsgruppen peger på en række forslag til mulige forbedringer af vilkårene for, at eliteidrætsudøvere kan gennemføre en ungdomsuddannelse inden for rammerne af uddannelsernes grundlæggende formål. Arbejdsgruppen har i arbejdet med at kortlægge de eksisterende rammer sammenholdt med eliteidrætsudøvernes udfordringer og behov konstateret, at der eksisterer en lang række muligheder inden for for de eksisterende rammer. En stor del af arbejdsgruppens forslag handler derfor om at informere om de muligheder, der allerede eksisterer i dag. Informationen vil både være rettet mod skoler, elever, forældre og lærere, I dette afsnit er rapportens centrale forslag fremhævet. For en udtømmende beskrivelse af forslagene henvises til rapportens afsnit 3 om udfordringer og løsninger, der indeholder samtlige konkrete forslag. I nedenstående figur har enkelte af initiativerne samme nummer eksempelvis har initiativerne om brev om råd og vink hos Team Danmark og hos Undervisningsministeriet begge nr. 1, da det er samme initiativ, der har flere ansvarlige aktører. 7

8 Der tages initiativ til: Team Danmark 1. Initiativ til brev om råd og vink 2. Modelprojekt om virtuel undervisning 3. Bearbejde optagelseskriterier på tværs af forbund 4. Kurser til undervisere og forældre 5. Dialogmøder om koordinering af udøverens hverdag 6. Undersøgelse af mulighed for ændring af administrationsbidrag 7. Udarbejde materiale til rekruttering af mester 8. Udarbejde informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9. Ændring af model for supplerende undervisning 10. Ændring af ansøgningsprocedure for supplerende undervisning Undervisningsministeriet 1. Udsende brev om råd og vink Danske Erhvervsskoler Lederne 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 13. Etablering af erhvervsskolenetværk. Rektorforeningen 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt Erhvervsskolenetværk 14. Etablering og facilitering af netværket den gyldne praktikplads for større virksomheder med TD-elever Kommunerne 15. Igangsætte evt. kommunale eliteidrætstiltag Den enkelte skole 16. Brug af virtuel undervisning hvor det er muligt 17. Etablering af klasser for lokal elite/supplering af Team Danmark-klasser med lokal elite 18. Indkaldelse til koordineringsmøder med elevnære aktører 19. Sikring af jævn fordeling af eksamener 20. Etablering af study-buddy-ordninger Den enkelte elev 21. Tidlig indgåelse af individuel uddannelsesaftale 22. Rekruttering af virksomhed I figuren nedenfor er opstillet 3 eksempler på ungdomsuddannelsesforløb: et på de gymnasiale uddannelser et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale inden uddannelsesstart et på erhvervsuddannelserne, hvor eleven indgår en individuel uddannelsesaftale efter uddannelsesstart. I figuren er det fremhævet, hvor i uddannelsesforløbene de enkelte initiativer relaterer sig til tallene i nedenstående figurer relaterer sig til tallene i ovenstående figur. De horisontale linjer skal ikke forstås som en illustration af, at der er en fast progression i forhold til tiltagene. 8

9 Tiltag under det enkelte uddannelsesforløb: 8. Samtaler med UU 3/17. Ansøgning om 4-årig udd. 17 Valg af linje 17. Etablering af klasser 8. Samtaler med UU Gymnasiale udd. Uddannelsesstart 18. Koordineringsmøde 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser Løbende under udd. 6. Administrationstilskud 9/10. Supplernde undervisning 2/11/16. Virtuel undervisning 17. Valg af valgfag kan evt. begrænses 19. Eksamensudtræk og -fordeling. 20. Study-Buddies Erhvervsudd Samtaler med UU Erhvervsudd Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 3. TD-godkendelse 8. Samtaler med UU 21. Indgå uddannelsesaftale 3. TD-godkendelse 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Koordineringsmøde 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 18. Koordineringsmøde 1 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale 18. Evt. Koordineringsmøde 2 4. Forældrekurser 6. Administrationstilskud 2/11/16. Virtuel undervisning 20. Study-Buddies 7/22. Finde læreplads 21. Indgå uddannelsesaftale Endelig har arbejdsgruppen foreslået en række tiltag, der ikke relaterer sig specifikt til det enkelte uddannelsesforløb. Disse er illustreret nedenfor. Andre tiltag: 1. Breve med råd og vink 12. Udvikle mulighederne for øget virtuel kontakt 14.. Etablering af netværket den gyldne praktikplads 4. Kurser til undervisere 13. Etablering af erhvervsskolenetværk 7. Materiale til rekruttering af mestre 15. Evt. kommunale idrætstiltag 3. Modelprojekt om virtuel undervisning 5. Dialogmøder om koordineringen af udøverens hverdag 8. Informationsmateriale om erhvervsuddannelserne 9/10 Ændring af model og ansøgningsprocedure for tilskud til supplerende undervisning 11. Fremme brugen af online materialesamlinger 9

10 2. Grundlaget for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser I det følgende redegøres for de gældende ordninger for eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne. Grundlaget for ordningen findes i lov om eliteidræt, lov om erhvervsuddannelser, lov om uddannelse til studentereksamen, lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelserne til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Kapitlet er inddelt i 4 afsnit, som behandler henholdsvis lov om eliteidræt, de erhvervsfaglige uddannelser, de gymnasiale uddannelser og fakta om eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelser Lov om eliteidræt Formål med loven Lov om eliteidræt 2 har til formål dels at styrke dansk eliteidræt internationalt, dels at sikre en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig udvikling af dansk eliteidræt. Loven skal endvidere bidrage til at styrke mulighederne for bedre resultater for dansk eliteidræt samt at sikre bedre vilkår for de aktive udøvere såvel under som efter eliteidrætskarrieren. Loven fastlægger rammerne for dansk eliteidræt, herunder at den danske eliteidrætsindsats sker gennem Team Danmark Team Danmark Lov om eliteidræt regulerer rammerne for Team Danmark og Team Danmarks virksomhed. Team Danmark er en offentlig selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde 3. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIFs specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark 4. Team Danmark er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Team Danmark har ansvar for at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten i Danmark. Team Danmark skal blandt andet varetage talentrekruttering og talentudvikling. Team Danmark skal arbejde for helhedsplanlægning på alle niveauer. På nationalt niveau betyder dette, at der skal sikres en strategisk og planlagt udvikling af regionale potentialer, mens det på individniveau betyder, at udviklingen af det hele idrætsmenneske skal være fundament for alt arbejdet 5. Team Danmark skal sikre, at lovens intentioner om at styrke dansk eliteidræt med udgangspunkt i idrættens kulturpolitiske forankring og demokratiske traditioner sker koordineret og effektivt. Udviklingen af eliteidrætten i Danmark fordrer et langsigtet perspektiv. Det er derfor vigtigt, at tilrettelæggelsen og planlægningen af f.eks. talentudvikling, karriere- og uddannelsesmuligheder for de enkelte eliteidrætsudøvere, faciliteter, ressourceanvendelse samt udvikling af kompetencer har en langsigtet og dynamisk målsætning. Team Danmark varetager den overordnede planlægning i samarbejde med DIF, specialforbundene, de aktive, trænerne samt Kulturministeriet. Endvidere bør den overordnede planlægning foregå i dialog med andre relevante samarbejds- 2 LBK nr af 30/11/ LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 1. pkt. 4 LBK nr af 30/11/2007 1, stk. 1, 2. pkt. 5 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 10

11 partnere, herunder andre ministerier, uddannelsesinstitutioner, kommunale myndigheder og erhvervslivet. Det er en hjørnesten i dansk eliteidrætspolitik, at en satsning på en international idrætskarriere skal kombineres med det langsigtede livsperspektiv, således at udøveren sikres en dobbelt karriere; idrætsudøveren skal kunne indgå i en uddannelse og/eller i et civilt erhverv under såvel som efter eliteidrætskarrieren, og elitekarrieren skal kunne forenes med en alsidig social, personlig og faglig udvikling. I forbindelse med den overordnede planlægning, prioritering og samordning af udviklingstiltag af eliteidrætten og de hermed forbundne opgaver bør der rettes særlig fokus på de unge talenter, der påbegynder en tidlig intensiv træning som led i en langsigtet eliteidrætskarriere. Ifølge lov om eliteidræt 6 er en af Team Danmarks centrale opgaver at medvirke til at etablere generelle uddannelsesordninger for idrætsudøvere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Team Danmark skal også medvirke til at etablere individuelle forløb for aktive idrætsudøvere, som har behov for særlige løsninger i forbindelse med uddannelsen. Team Danmark har derfor en vigtig opgave i at sikre fleksible og varierede uddannelsestilbud for unge idrætsudøvere samt at vejlede og bistå idrætsudøverne i forbindelse med valg og gennemførelse af uddannelse. Nutidens vidensamfund stiller store krav til uddannelse og de kompetencer, som følger med. Det er derfor vigtigt, at unge eliteidrætsudøvere har mulighed for at gennemføre en relevant uddannelse under og/eller efter deres idrætskarriere. Team Danmark har desuden et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at optimere de forhold, som tilbydes idrætsudøverne. Der arbejdes på at sikre bedre muligheder for at forene en idrætskarriere med et uddannelsesforløb. Team Danmark arbejder på at sikre, at der etableres fleksible ordninger omkring kursusterminer, eksaminer etc. Desuden arbejder Team Danmark på at sikre, at disse ordninger omfatter alle typer af ungdomsuddannelser. Endvidere arbejder Team Danmark på at forbedre mulighederne for en normal tilknytning til arbejdsmarkedet sideløbende med en tilværelse som eliteidrætsudøver 7. Team Danmark arbejder desuden aktivt for at etablere og vedligeholde et omfattende netværk af samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet De erhvervsfaglige uddannelser Formål med uddannelserne Efter loven tilrettelægger undervisningsministeren et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder 8. Erhvervsuddannelserne omfatter 110 uddannelser, som er reguleret i lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 9. Uddannelserne er rettet mod det merkantile om- 6 1, stk. 1, nr. 8 7 Bemærkninger til lov om eliteidræt (specielle bemærkninger) 1, stk. 1, nr. 9 8 LBK nr. 171 af 2. marts BEK nr af 15. december

12 råde (f.eks. kontorassistent og butiksassistent), det tekniske område (f.eks murer og elektriker), social- og sundhedsområdet (f.eks. social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent) samt landbrugsområdet. Erhvervsuddannelserne er erhvervskompetencegivende i modsætning til de gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf, hhx og htx), der er studiekompetencegivende. Dermed forbereder erhvervsuddannelserne direkte eleverne til at indgå på arbejdsmarkedet. Erhvervsuddannelserne har således et klart erhvervsrettet sigte set i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ligesom de gymnasiale uddannelser kan en erhvervsuddannelse dog samtidig være et skridt på vejen til en videregående uddannelse, enten ved at erhvervsuddannelsen giver direkte adgang til en videregående uddannelse, eller ved at man på baggrund af suppleringskurser kan få adgang til en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelsessystemet tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre en sådan efter reglerne herfor. En erhvervsuddannelse har som formål at bidrage til at give de unge kompetencer, der danner grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. Samtidig skal systemet bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt bidrage til deres personlige udvikling. Erhvervsuddannelserne skal således primært imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. Derfor er erhvervsuddannelserne også kendetegnet ved, at tilrettelæggelsen af uddannelserne sker i tæt samspil med erhvervslivets parter Uddannelsernes opbygning De enkelte uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er en praksisnær, fleksibel indledende del af en erhvervsuddannelse, hvor eleverne tilegner sig kompetencer, der giver dem grundlag for at fortsætte i en eller flere erhvervsuddannelsers hovedforløb, herunder indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. En erhvervsuddannelse kan også indledes med en uddannelsesaftale, som sikrer, at eleven kan gennemføre en bestemt uddannelse på grundlag af en konkret indgået kontrakt mellem elev og virksomhed. Grundforløbet foregår som hovedregel som skoleundervisning på en erhvervsskole. Der er desuden mulighed for at tage den indledende del af en erhvervsuddannelse igennem Ny Mesterlære, som er en mere praksisrettet adgangsvej til en erhvervsuddannelse. Her kan eleven gennemføre grundforløbet af sin uddannelse via praktisk oplæring i en virksomhed. Den høje grad af praktisk læring vil i nogle tilfælde skulle suppleres med teoretisk læring gennem skoleundervisning. Hovedforløbet på en erhvervsuddannelse veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Grundforløbet består af: en obligatorisk del, der normalt varer mellem 10 og 76 uger, afhængig af den enkelte uddannelse 12

13 en valgfri del, som kan have en varighed på højst 40 uger. Skoleundervisningens obligatoriske del i hovedforløbene er af meget varierende samlet længde, der fastsættes af de faglige udvalg. Skoleperioderne er typisk tilrettelagt i 5-10 uger lange forløb, som veksler med praktik 10. Uddannelserne er grupperet i 12 erhvervsfaglige fællesindgange, som fører frem til de i alt 110 erhvervsuddannelsers hovedforløb. En fællesindgang giver adgang til et antal fagligt beslægtede hoveduddannelsesforløb. Eleverne på de merkantile uddannelser tilbringer typisk ca. halvdelen af den samlede uddannelsestid i praktik i en virksomhed, mens eleverne på de tekniske uddannelser typisk tilbringer ca. to tredjedele af uddannelsestiden i praktik i en virksomhed. Det betyder, at eleverne tilbringer en væsentligt lavere andel af uddannelsesforløbet på uddannelsesinstitutionerne sammenlignet med de gymnasiale ungdomsuddannelser. En erhvervsuddannelse har typisk en samlet varighed på 3-4 år. De fleste erhvervsuddannelser er opdelt i et eller flere kompetencegivende trin og specialer. De forskellige trin giver eleven mulighed for at tage en kortere uddannelse, hvis vedkommende ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. De forskellige specialer giver eleven mulighed for at specialisere sig i forhold til erhvervsfaglige interesser og kompetencer. Mange skoler optager eleverne hver femte uge på de erhvervsfaglige uddannelsers grundforløb. Hovedparten af eleverne, der starter på de erhvervsfaglige uddannelser, starter dog grundforløbet i august eller januar måned. Desuden tilbyder skolerne differentierede grundforløbspakker med en kombination af obligatorisk og valgfri undervisning afhængig af elevens faglige og personlige forudsætninger Skoleundervisningen Erhvervsuddannelsernes skoleundervisning omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfag kan f.eks. være dansk, matematik, erhvervsøkonomi, ergonomi og førstehjælp. Områdefag og specialefag udgør typisk den erhvervsrettede grundstamme i en erhvervsuddannelse. Fagene beskrives af de faglige udvalg i præstationsstandarder, der angiver, hvilket fagligt niveau en uddannelse fører frem til. Valgfag bestemmes og udbydes af skolen, og eleven vælger derfor, hvilke valgfag vedkommende tager. Skolen skal tilbyde undervisning i et fremmedsprog ud over engelsk og undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan 11. Elevens personlige uddannelsesplan indeholder konkrete oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder oplysninger om praktikuddannelsen og eventuelle særlige forløb og forhold. Uddannelsesplanen udarbejdes af skolen sammen med eleven og even- 10 Jf. Afsnit BEK nr af 15. december , stk. 1 13

14 tuelt praktikvirksomheden ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, bl.a. med udgangspunkt i en indgået uddannelsesaftale 12. Skolen kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med lægebesøg eller træningsophold, efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med en uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden 13. For elever uden uddannelsesaftale træffes beslutningen af skolen. Eleverne skal i øvrigt efterleve skolens fraværsregler Praktikuddannelsen Praktikvirksomheden skal efter reglerne om den enkelte uddannelse og på grundlag af uddannelsesordningen for det enkelte hovedforløb gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål 15. Virksomheden skal tilrettelægge praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen. Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion. Virksomheden er med til, sammen med skolen og eleven, at fastsætte elevens personlige uddannelsesplan. Reglerne om praktikvirksomhedens tilrettelæggelse af praktikuddannelsen finder tilsvarende anvendelse for skolen, når praktikuddannelsen gennemføres som skolepraktik 16, jf. nedenfor Skolepraktik I knap halvdelen af erhvervsuddannelserne tilbydes skolepraktik til elever, som ikke inden for en frist på to måneder efter at have færdiggjort grundforløbet kan skaffe sig en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolepraktikken er således en måde, hvorpå elever kan starte på en uddannelses hovedforløb og i få tilfælde gennemføre uddannelsen uden uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Elever i skolepraktik skal opfylde EMMA-kriterierne, dvs. de skal være Egnede, fagligt Mobile, geografisk Mobile og Aktivt søgende: Egnethed: Om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om eleven efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler. Geografisk mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads et hvilket som helst sted i landet. Fagligt mobile: Om eleven aktivt søger og tager imod en praktikplads i en anden uddannelse end elevens første valg. Aktivt søgende: Om eleven konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om eleven har lagt sine uddannelsesønsker og sit CV på 12 BEK nr af 15. december , stk. 1, og 51, stk. 1 og 2 13 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december BEK nr af 15. december , stk. 1, og kap BEK nr af 15. december , stk. 6 14

15 EMMA er de kriterier, som skolen bruger til at vurdere, om en elev kan optages til eller fortsætte i skolepraktik. Alle elever i skolepraktik skal overholde EMMA-kravene. Såfremt eleven ikke gør dette, skal skolen udmelde eleven af skolepraktik. For elever, der har mulighed for at blive optaget til skolepraktik, vil skolen afholde et introduktionsmøde, hvor information om disse krav og overholdelsen heraf vil blive omtalt. En elev skal således aktivt søge praktikpladser hos virksomheder, som geografisk ligger langt væk fra elevens bopæl, og søge praktikpladser i uddannelser, som ligger inden for den fællesindgang, som elevens uddannelse hører til, men uden for elevens førstevalg. Opfylder eleven ikke alle fire EMMA-krav, kan eleven ikke optages til eller forblive i skolepraktik. Med andre ord betyder det bl.a., at også eliteidrætsudøvere som erhvervsuddannelseselever skal være meget fleksible i forhold til valg af uddannelse og uddannelsessted Prøver og afsluttende svendeprøve Grundforløbet afsluttes normalt med en projektopgave og mundtlig prøve, der skal vise, om eleven har opnået de kompetencer, der skal til for at starte på hovedforløbet i en uddannelse. Projektet indeholder praktiske og virkelighedsnære opgaver og bedømmes af en lærer fra en anden skole eller en person fra en lokal virksomhed. Er grundforløbet længere end 20 uger, aflægger eleven yderligere prøver i uddannelsens grundfag. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde bestemme, at eleverne i en uddannelse ved overgangen fra grundforløbet til skoleundervisningen i hovedforløbet skal opfylde bestemte krav om gennemførte fag og niveauer, herunder eventuelle beståkrav. Det kræver, at opfyldelsen af kravene er nødvendige for at opnå slutmålene i uddannelsen eller i et eller flere af uddannelsens specialer 17. På hovedforløbet deltager eleven typisk i en afsluttende prøve. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve afholdt af det faglige udvalg Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Der er hermed indført en mulighed for, at parterne kan aftale nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed mod tilsvarende forlængelse af uddannelsestiden for elever, som på grund af særlige omstændigheder ikke vil kunne gennemføre på normeret tid. Hermed åbnes der mulighed for at tilpasse erhvervsuddannelserne til marginale grupper af unge (f.eks. handikappede og eliteidrætsudøvere), og der skabes en parallel til fleksibiliteten i de gymnasiale uddannelser 19. Medfører aftalen, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den 20. Omfatter ændringerne skoleperioderne i elevens 17 BEK nr af 15. december , stk BEK nr af 15. december , stk jf. forslag til lov om erhvervsuddannelser af 6. oktober LBK nr. 171 af 2. marts , stk. 1, nr. 4 og stk. 2 15

RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE.

RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE. RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1. Kommissorium for arbejdsgruppe om eliteidræt i ungdomsuddannelser...

Læs mere

Til alle i den gymnasiale sektor. Team Danmark-elever i de gymnasiale uddannelser. 29. september 2011 Sags nr.: 040.92J.261

Til alle i den gymnasiale sektor. Team Danmark-elever i de gymnasiale uddannelser. 29. september 2011 Sags nr.: 040.92J.261 Til alle i den gymnasiale sektor Afdelingen for almene uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909 Team Danmark-elever

Læs mere

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261 Til erhvervsuddannelsernes interessenter Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Ungdomsuddannelser. Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser. Torsdag d. 17. november 2011

Ungdomsuddannelser. Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser. Torsdag d. 17. november 2011 Ungdomsuddannelser Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser Torsdag d. 17. november 2011 Morgentræning samarbejder med 18 Elitekommuner, som alle har lokale ordninger, hvor der bl.a. er morgentræning pa

Læs mere

FÅ TID TIL DIN SPORT

FÅ TID TIL DIN SPORT FÅ TID TIL DIN SPORT MED EN ERHVERVS- UDDANNELSE KOMBINER ELITESPORT MED EN ERHVERVSUDDANNELSE Ny forsøgsordning sikrer mere fleksible rammer for, at du kan realisere dine sportslige mål, samtidig med

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Team Danmark. elitesport OG

Team Danmark. elitesport OG Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem...

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Vores mål er at få dig bedst muligt igennem Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt - for idrætstalenter i Fredericia Kommune eliteidræts ordningen Eliteidræt på din uddannelse I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse ikke et spørgsmål

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. I medfør af 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET FÅ EN VINDER PÅ HOLDET BLIV TEAM DANMARK PRAKTIKPARTNER Dansk eliteidræt har brug for virksomheder, der vil ansætte eliteatleter. Du får en vinder på holdet, adgang til at bruge Team Danmarks praktikpartnerlogo

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere