FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK"

Transkript

1 FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis veje og baner. I Region Syddanmark har kommuner og i region siden sommeren 2007 arbejdet sammen om at skabe fælles synspunkter på udviklingen af den overordnede og fremadrettede infrastruktur i regionen. I Syddanmark forventer vi som udgangspunkt at rækken af aftalte projekter færdiggøres På længere sigt ser vi tre hovedudfordringer: Problemerne med trængsel skal løses der skal være en god intern sammenhæng i Syddanmark portene til udlandet skal for både passagerer og gods fungere effektivt for såvel fly-, skibs- som vejtrafik. Fire projekter vil kunne give væsentlige bidrag til at imødegå udfordringerne: Det Spejlede J - En sydlig tredje Lillebæltsforbindelse med en videreførelse af trafikken syd og vest om Kolding/Vejle og over i en midtjysk trafikkorridor En international standard på adgangsveje til den østjyske internationale lufthavn i Billund De vigtigste havne som effektive godsknudepunkter er forudsætning for at flytte gods fra vej til bane Forbedrede forhold langs Vestkysten på rute 11, samt ruterne 8 og 9. Situationen lige nu Infrastrukturkommissionens betænkning kom den 10. januar. På baggrund heraf igangsættes et arbejde, som skal føre frem til en plan for statslige investeringer i infrastruktur. Denne plan påregnes vedtaget i Den 18. februar afholdtes møde med folketingsmedlemmer valgt i regionen, og spørgsmålet om fremtidens infrastruktur blev ligeledes drøftet på Kontaktudvalgsmødet i Region Syddanmark den 25. februar Den 28. februar havde repræsentanter for Region Syddanmark og KKR Syddanmark foretræde for Folketingets trafikudvalg, og præsenterede de fælles syddanske prioriteringer. Nærværende notat er udarbejdet og løbende tilrettet på baggrund af drøftelserne på ovennævnte møder. Den 28. april har transportministeren inviteret samtlige borgmestre i Region Syddanmark, samt Regionsrådets formandskab til drøftelser i Vejle, om perspektiverne for fremtidens infrastruktur i Region Syddanmark.

2 Projekter som er afgørende for mobiliteten og infrastrukturens udvikling i Region Syddanmark: I dette fælles indspil indgik en række allerede besluttede infrastrukturprojekter hvis gennemførelse stadig opfattes som et vigtigt udgangspunkt for drøftelsen af den fremtidige infrastruktur: Planlagte projekter, der skal færdiggøres: o motorveje i Trekantområdet og på Vestfyn udvides til sekssporede. o der anlægges nye motortrafikveje til Billund Lufthavn (Ødsted-E45 og Bredsten-Vandel) o motorvejsforbindelsen mellem Vejle og Herning færdiggøres o motorvejsforbindelsen til Sønderborg etableres Projekter der bør prioriteres: o Motorvejen forlænges hele vejen til Esbjerg Havn o Fremkommeligheden på rute 8, 9 og 11 forbedres o alle jernbaner på hovedlinierne skal være elektrificerede og dobbeltsporede Den kollektive trafik Fra mange sider både fra regionens egne politikere, fra Danske Regioner og fra flere af Folketingets partier har der været talt for en styrkelse af den kollektive trafik. En udbygning af den kollektive trafik er formentlig også det bidrag til løsning af de trafikale problemer, der har flest positive effekter: reduktion af trængsel, bedre sammenhæng i hele regionen, reduktion af klimapåvirkning og forøget trafiksikkerhed. Den kollektive trafik indgår imidlertid ikke i den statslige investeringsplan, som alene handler om investeringer i anlæg. Problemer i den syddanske infrastruktur (kortbilag 1) Der er identificeret tre centrale problemfelter i den syddanske infrastruktur: Trængsel som er klart dokumenteret i Infrastrukturkommissionens materiale. På kort sigt gælder det motorvejene i Trekantområdet og på Vestfyn, på lidt længere sigt meget store dele af motorvejsnettet i det store H. Også fremkommeligheden på jernbanenettet er utilfredsstillende der er et udtalt behov for dobbeltspor på hele banestrækningen til Sønderborg/Padborg og indskrænkningerne i sommerkøreplanen (næsten ingen lyntog til og fra Esbjerg samt Sønderborg/Padborg) understreger at banenettet er utidssvarende. Generelt er der også behov for at hastigheden på hovedbanestrækningen (gennem Odense og Trekantområdet) kan øges, i særdeleshed om sommeren (bilag 1) Flere af Danmarks porte i Syddanmark trænger til bedre adgangsforhold. o Billund Lufthavn, som er Vestdanmarks internationale lufthavn og som fra Syddanmark ses som det østjyske bybånds fælles lufthavn, har behov for stærkt forbedret kollektiv trafikadgang på blot lidt længere sigt i form af skinnebåren trafik (jernbane eller letbane) (bilag 2)

3 o Der er generelt behov for bedst mulig adgang til de vigtigste havne af hensyn til at understøtte muligheden for at overflytte gods fra vej til sø. Der er en lang række havne i Syddanmark med potentiale. For at dette potentiale kan udnyttes, er adgangsforholdene en af de afgørende faktorer. Fem havne, Fredericia, Esbjerg, Odense, Aabenraa og Kolding havne er udvalgt til at indgå i forsøget med modulvogntog. o Grænsen mod Tyskland. Motorvejstrafikken over grænsen fungerer p.t. udmærket, det er først omkring Hamburg at problemerne opstår. Derimod er tog- og bustrafikken over grænsen klart utilfredsstillende. Mulighederne for en sammenhængende rejse med kollektive trafikmidler over grænsen er alt for få. I Årsplanen for samarbejdet med Schleswig-Holstein indgår en passus om at indlede en proces med udpegning af mulige initiativer, som det vil være relevant at løse grænseoverskridende. Blandt disse initiativer er en nærmere belysning af pendlertrafikken over grænsen ønskelig der foreligger ingen officiel statistik, men skøn siger at pendlingen er stærkt stigende og er nået et niveau på ca personer. I Øresundsregionen er det lykkedes at tilvejebringe en statistisk belysning af forholdene, og noget lignende bør kunne ske omkring den dansk-tyske grænse. Den interne sammenhæng i Syddanmark: o Rute 11, 8 og 9. Rute 11, Tønder-Varde er en del af en sammenhængende vejforbindelse fra Hamburg langs Vestkysten til Nordjylland. Turisttrafikken til Vestkysten er periodisk meget kraftig på denne vej. For rute 11 i Syddanmark er der dog generelt mere tale om et trafiksikkerhedsproblem end et egentligt fremkommelighedsproblem. Der er dog strækninger af rute 11 med fremkommelighedsproblemer, f.eks. strækningen mellem motorvejen og Varde. (bilag 3). Ligeledes er en sikring af fremkommeligheden på ruterne 8 og 9 af betydning for den interne sammenhæng i Region Syddanmark. Ruterne 8 og 9 strækker sig fra hhv. Tønder i sydvest over Sønderborg og til Nyborg i øst, og rute 9 fra Odense via Svendborg og til Spodsbjerg på Langeland. o Ligeledes er vedligeholdelsen af den eksisterende infrastruktur afgørende for den interne sammenhæng. Et aktuelt vedligeholdelsesproblem er eksempelvis Svendborgsundbroen og Langelandsbroen.

4 Hvad kan bidrage til at løse problemerne? (kortbilag 2) Der er tale om komplekse problemer, som ofte ikke kan løses ved enkeltinitiativer. Især for trængselsproblemerne vil en vifte af initiativer skulle bringes i anvendelse for at afhjælpe problemerne både her og nu og på længere sigt. PROJEKTER DER PÅ LÆNGERE SIGT ER MED TIL AT LØSE UDFORDRINGERNE: Region Syddanmark finder følgende projekter afgørende for at kunne afhjælpe de væsentligste, identificerede problemer: En tredje, sydlig Lillebæltsforbindelse kombineret med en ny midtjysk motorvej Denne forbindelse er ét af tre alternative forslag, Infrastrukturkommissionen har foreslået. Det vil naturligvis blive analyseret, hvordan rentabiliteten i dette projekt er, dels i forhold til de to andre alternativer og dels i forhold til at der faktisk sker en aflastning af trafikken i Trekantområdet. Projektet forventes imidlertid at have en række positive effekter, der betyder at det fra regionen ses som en løsning, der vil understøtte den ønskede regionale udvikling: o En adskillelse af national og international trafik fra den lokale og regionale trafik. Motorvejene i Trekantområdet vil derfor kunne reserveres til lokal og regional trafik. o Trafik fra Esbjerg-området og Sønderjylland til Østdanmark vil kunne afvikles uden om Trekantområdet o Markant forbedret adgang til Billund Lufthavn o Udviklingsmæssige muligheder for et stort område i Midtjylland med forbedret adgang o Ingen gener for den eksisterende motorvejstrafik i anlægsperioden ligesom motorvejskapaciteten vil blive fordoblet. o Der vil åbne sig mulighed for bedre intern vej- og banebetjening af det østjyske bybånd hvilket i tilfælde af Kattegatforbindelsens etablering vil styrke effekten af denne. Etablering af en tidssvarende, kollektiv trafikforbindelse til Billund er en selvstændig høj prioritet. Den ovennævnte forbindelse (både vej og bane) vil markant minimere lufthavnens adgangsproblemer, men adgangsforholdene bør under alle omstændigheder løses. Med Landsplanredegørelsens udpegning af det østjyske bybånd som nyt samlet udviklingsområde er det afgørende, at denne nye bydannelse får sin egen internationale lufthavn. Billund Lufthavn er allerede uden sammenligning den eneste eksisterende lufthavn, der kan matche denne rolle. Etableringen af en velfungerende skinnebåren forbindelse er afgørende for, at Billund Lufthavn rent faktisk kommer til at spille denne rolle. Fremtidige, aktive trafikhavne skal generelt have god adgang til det overordnede vejog banenet. Konkret forventes det at vej og bane føres helt frem til Esbjerg Havn. Der er p.t. 120 trafikhavne i Danmark, deraf ca. 1/3 i Syddanmark. En effektiv udveksling af gods mellem vej/bane og skibstrafik vil fordre en prioritering af et mindre antal trafikhavne. Fredericia og Esbjerg Havne vil uden tvivl være blandt disse fremtidige trafikhavne. Derudover kan man udmærket tænke sig et antal yderligere havne, heriblandt såkaldte nichehavne, dvs. havne der har specialiseret sig i særlige godstyper. Ruterne 11, 9 og 8 har behov for en opgradering. Eksempelvis kunne rute 11 udpeges som forsøgsstrækning til afprøvning af nye ITSsystemer (Intelligente Transport Systemer), ITS kan både hæve kapaciteten og trafiksikkerheden betydeligt. Således viser tal fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, at eksempelvis kapaciteten på en tosporet vej kan øges fra 2300 køretøjer i timen til 4000 køretøjer.

5 Forslag til finanslov 2008 udskydelse af motorvejen til Sønderborg samt syv landevejsprojekter Der er i finanslovforslaget lagt op til udskydelse af det Sønderjyske Motorvejsprojekt. Derudover sættes i hele Danmark syv landevejsvejprojekter i stå, heraf to i Syddanmark. I finanslov 2009 afgøres det om forudsætningerne for at sætte disse projekter i gang igen er til stede. Foruden Sønderborg-motorvejen drejer det sig i Syddanmark om to projekter: Riis-Ølholm-Vejle samt Bredsten-Vandel. Riis-Ølholm-Vejle indebærer anlæg af motorvej på strækningen Vejle-Ølholm og udbygning af motortrafikvej til motorvej på strækningen Ølholm-Riis. Åbningstidspunkt har hidtil været sat til I finanslovforslaget angives nu Bredsten-Vandel er en ny motortrafikvej hvor anlægsarbejdet var planlagt til at begynde i Vejen har bl.a. til formål at forbedre forholdene for trafikken mellem Vejle og Billund-området. Der har ikke hidtil været oplyst noget færdiggørelsesår. I finanslovforslaget oplyses nu 2012.

6 KORTBILAG 1 PROBLEMER: DANMARKS PORTE Billund Lufthavn Grænsen til Tyskland Gods via havnene TRÆNGSEL INTERN SAMMENHÆNG Rute 11

7 BILAG 1: Trængsel på Vejlefjordbroen. Grænsen for kritisk trængsel er tæt på at blive nået. Ved udvidelse til seks spor øges kapaciteten, men allerede inden for ganske få år vil begyndende trængsel igen være problemet og inden 2030 vil kritisk trængsel igen være nået. Infrastrukturkommissionens kort over trængselsproblemer i 2030 byggende på en middel fremskrivningsmodel: Ændres infrastrukturen ikke, vil oplevelsen af trængsel på motorvejene i det østjyske bybånd, strækningen videre til landegrænsen og strækningen omkring Odense.. have en trængselsbelastning svarende til den der i dag kendes på Motorring 3 og Køgebugtmotorvejen.. Faktisk er der i dag kun en kort strækning på Motorring 3, der er oppe i det orange område. Situationen i dag er at kun strækningen fra Skærup til Vejle N, strækningen fra Kolding Ø til Kolding V samt strækningen fra Middelfart til Ejby overhovedet har en farvemarkering (grøn).

8 BILAG 2 Adgangen til Billund Lufthavn. Udsnit af kort fra Landsplanredegørelse 2006 med Billund, Karup og Tirstrup Lufthavne indsat I regeringens landsplanredegørelse 2006 er det østjyske bybånd udpeget som en ny storby under dannelse. De 17 kommuner, der indgår i bybåndsprojektet har tilsammen ca. 1.2 mio. indbyggere. En sådan bydannelse skal naturligvis have sin egen internationale lufthavn med en tidssvarende standard dvs. adgang via motorvej og jernbane. Billund Lufthavn synes som det bedste udgangspunkt for en sådan lufthavn. Passagertallet forventes i 2008 at stige med 15% til godt 2.5 mio. 47% af passagererne kommer fra den midtjyske region og 42% fra Syddanmark. Til sammenligning har Tirstrup Lufthavn ca passagerer totalt. Billund har i dag direkte, daglige forbindelse til mere end 30 europæiske storbyer. Vejadgang til Billund Lufthavn er med de seneste nye vejstrækninger mellem Horsens og Give af en p.t. rimelig standard, som dog ikke lever op til hvad der kan forventes af en international lufthavn. Derimod er adgangen med offentlig transport utilstrækkelig. Der er busbetjening, der varetages af dels offentlige busser, dels egentlige lufthavnsbusser. X-bussernes rutenet X-busserne har et knudepunkt i Grindsted (tre X- busser mødes), men der er kun én X-bus (907X), der passerer lufthavnen. En hurtig og realisabel forbedring af lufthavnens busbetjening kunne derfor være at lade X-busserne 913X (Århus-Esbjerg) samt 980X (Esbjerg-Frederikshavn) passere Billund. Da X-busselskabet drives af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik, har regionen indirekte indflydelse på X-bussernes drift. Denne mulighed bør forsøges anvendt først. På længere sigt er den eneste acceptable offentlige trafikforbindelse mellem den kommende millionby og dens lufthavn dog en hurtig og højfrekvent forbindelse krav som formentlig kun en skinnebåren forbindelse kun kan opfylde. Om det skal være en egentlig jernbane eller en letbane må være op til en konkret vurdering af økonomi, passagergrundlag m.v.

9 BILAG 3: Rute 11, Hamburg-Tønder-Varde-Nørre Sundby: Projektbeskrivelse Projektet er udført for Vejdirektoratet. I forbindelse med Vejdirektoratets undersøgelse af trafikforholdene ved den sydjyske Vestkyst har Institut for Transportstudier gennemført en undersøgelse af Rute 11 s betydning for erhvervslivet og turisme i Sydvestjylland. Undersøgelsen fokuserer på den del af Rute 11 der strækker sig fra Sæd til Gredstedbro nord for Ribe. Trafikken på Rute 11, og de oplevede problemer forbundet med afviklingen heraf, er i udpræget grad lig turisttrafikken. Ikke alene skaber turisterne en massiv trafik på lørdage, hvor der er skiftedag i feriehusene, men også på hverdage er der en massiv trafik forbundet med turisternes endagsudflugter i baglandet (eks. Legoland og byerne Tønder, Ribe og Esbjerg). Dertil kommer trafikken forårsaget af turisters færdsel til og fra Vestkysten i forbindelse med endagsbesøg. Trafikbelastningen er derfor størst i sommermånederne, hvor turistindustrien har sin højsæson, og følgerne er kødannelser, især omkring Ribe, samt en forlængelse af rejsetiden. Et argument for udbygning af rute 11 er, at der derved kan ske en aflastning af transittrafikken på den Østjyske Motorvej. Erhvervsbladet refererer til en undersøgelse af transittrafikken, hvorfra følgende er klippet: Opgørelsen af lastbilernes ruter på tværs af Danmark, illustrerer at lastbiltrafikken kører på kryds og tværs gennem Danmark. Således er der registreret lastbiler, som kører ind via landgrænsen i Sønderjylland og ud via Rødby / Gedser. Billedet tegner tre vigtige transitruter for lastbiltrafikken gennem Danmark. Disse er: Sønderjylland Øresund, ca. 70 biler pr. døgn. Femern Bælt Øresund ca. 500 biler pr. døgn og Sønderjylland Nordjylland, ca. 130 biler pr. døgn. Disse tre transitruter tegner sig således for godt 90 pct. af den samlede transittrafik med lastbil gennem Danmark. Andelen af lastbiler, som kører i transit er meget forskellig fra grænseovergang til grænseovergang. Andelen er størst i Rødby og Hirtshals, her udgør transittrafikken 40 pct. af den samlede lastbiltrafik. I Helsingør udgør transitandelen 33 pct., medens den udgør 3 % af den samlede trafik over landegrænsen i Sønderjylland.

10 Vejdirektoratets tællinger af årsdøgntrafikken, de højeste trafiktal er: Korskroen-Varde Bramming-Korskroen Nord for Ribe (Sæd Grænse 5.000)

11 KORTBILAG 2 - LØSNINGSBIDRAG Det spejlede J: Sydlig passage af Lillebælt og syd og vest om Trekantområdet. Kilde: Rambøll Forbedring af rute 11?? Kollektiv transport til Billund Lufthavn

I Syddanmark forventer vi som udgangspunkt at rækken af aftalte projekter færdiggøres

I Syddanmark forventer vi som udgangspunkt at rækken af aftalte projekter færdiggøres BAGGRUNDSNOTAT OM INFRASTRUKTUR - til møde i Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 25. februar, revideret efter møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark 18. februar 2008. DEN KORTE VERSION:

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Abitz, Erik Ørskov, Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og Infrastruktur E-mail: erik.abitz@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/ 8462 Telefon: 76631988 Dato:

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING - Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING - Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING - Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Anbefalinger fra Region Midtjylland

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

1 OVERORDNET STRATEGI

1 OVERORDNET STRATEGI Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631987 Dato: 6. marts 2009 Strategi for mobilitet og infrastruktur

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2015-35 VEJLE NAKSKOV FEMERN LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere