Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)"

Transkript

1 Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014

2 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning 3 Løn 3 Sygdom 4 Befordringsgodtgørelse 4 Ferie 4 Tavshedspligt 5 Praktikstedsbeskrivelser 5 Beskrivelse af vejlederfunktionen 6 Vejledningstimer 7 Studietimer 7 Forventninger til eleven i praktikken 7 Nyttige telefonnumre, mailadresser og links 8 2

3 Uddannelsen Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) som varer 2 år og 3 måneder uden grundforløb og veksler mellem skole- og praktikforhold. Eleven er under hele uddannelsesforløbet ansat og lønnet af Faxe Kommune, og eleven skal derfor følge kommunens personalepolitik. Eleverne indgår inden uddannelsesstart en uddannelsesaftale med Faxe Kommune. Denne aftale skal underskrives af eleven, og hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene også underskrive. Under hele uddannelsesforløbet vil eleverne have en mailadresse i Faxe Kommune. Eleverne vil modtage alt post fra Faxe Kommune via denne mailadresse. Brugernavn og kode vil blive tilsendt sammen med ansættelsesbrevet eller umiddelbart efter. Prøvetid De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Prøvetiden skal betragtes som en periode, hvor begge parter har mulighed for at afprøve om job/medarbejder lever op til forventningerne. Efter ca. 2 måneders praktik afholdes der en prøvetidssamtale, hvor elev og vejleder/leder i fællesskab evaluerer, den periode der er gået og eventuelt indgår nogle aftaler om fremtidige ønsker, mål der skal arbejdes med, eller forhold der skal ændres. Praktik og evaluering Eleverne er i praktik i hovedforløbet i 2 perioder: Praktik1: 26uger Praktik 2: 26 uger Praktikstederne ligger fordelt i hele Faxe kommune. Fordelingen til praktiksted lægge i elevens Faxe mail- box senest 14 dage før praktikstart. Ved afslutningen af praktikforløbet har vi et stort ønske om, at eleven skriver en evaluering af praktikstedet. Evalueringen afleveres til vejlederne på praktikstedet og sendes til uddannelseskonsulenten. Arbejdstidsplanlægning Arbejdstiden i praktikken planlægges ud fra FOA s overenskomst. Eleverne er ansatte på 37 timer ugentligt i hele uddannelsesperioden. Der planlægges med 4 studietimer ugentligt. Studietimerne skal bruges til fordybelse til aftalte emner, som der arbejdes videre med i vejledningstimerne. 3

4 Studietimer planlægges således at den studerende er på praktikstedet hvor der er vejledning, i få tilfælde kan der laves aftaler om at eleven forbereder sig hjemme. Løn Eleven får løn under hele uddannelsen. Lønnen afhænger af, om eleven er under eller over 18 år. Derudover er der mulighed for at søge om voksenelevløn. To betingelser skal være opfyldt, for at en elev vil være berettiget til voksenelevløn; en aldersbetingelse og en erfaringsbetingelse. Lønnen udbetales månedsvis bagud og er til disposition den sidste hverdag i måneden. Spørgsmål til lønnen kan rettes til multiteamet i Faxe Kommune. I Faxe Kommune gives der voksenelevløn til elever ansat i Faxe Kommune under uddannelsen pædagogisk assistent efter gældende regler vedtaget af KL og FOA. Elever er berettiget til at modtage voksenelevløn efter følgende kriterier: Man skal ved uddannelsesaftalens indgåelse være fyldt 25 år Man skal have 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse. Med relevant beskæftigelse forstås: Inden for overenskomstens område Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område Som handicaphjælper på voksenområdet Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %. Ansættelse som elev medregnes ikke som erhvervserfaring. Sygdom Eleverne har ret til løn under sygdom og skal naturligvis melde sig syge, ligesom alt andet personale. På elevens første fraværsdag skal de sygemelde sig til: I teoriperioden til skolen og til Berit Wain i Faxe Kommune, Centerstaben. I praktikperioden til sit praktiksted og til Berit Wain i Faxe Kommune, Centerstaben. Når eleverne genoptager arbejdet/uddannelsen efter sygdom skal de ligeledes straks meddele dette telefonisk eller på mail til Berit Wain samt til deres praktiksted i praktikperioderne og til skolen i teoriperioderne. Berit Wain kontaktes på tlf eller på mail mellem kl og kl Eleven skal ringe til praktikstedet inden kl og sygemelde sig og skal raskmelde sig igen inden kl , dagen før der startes op igen. 4

5 Fravær, der ikke bliver meddelt til Faxe Kommune, betragtes som brud på uddannelsesaftalen, og vil derfor kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet, som f.eks. tilbagehold i løn og/eller ophævelse af uddannelsesaftalen. Ulovligt fravær, såsom udeblivelse fra timer uden gyldig grund, vil blive betragtet som tjenestefri uden løn, og eleven vil blive trukket i lønnen. Ved langvarigt fravær (over 14 dage) eller ofte gentagne fravær kaldes eleven til samtale med uddannelseskonsulenten. Tjenestefri: Timer eller hele dage kan søges efter gældende regler i Faxe Kommune. Uddannelseskonsulent Åse Høybye skal kontaktes pr. telefon eller mail, hvis dette ønskes. Befordringsgodtgørelse Der kan gives befordringsgodtgørelse i teoriperioderne i forhold til det billigste offentlige transportmiddel. Skolen sender oplysninger om befordring videre til Arbejdsgivernes Elevrefusion, som oplyser kommunens lønkontor om befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen bliver udbetalt til eleven sammen med den sædvanlige løn. Godtgørelsen skal der ikke betales skat af. Når eleven er i praktik, skal eleven selv betale transport mellem hjem og praktiksted efter almindelige skattemæssige regler. Ferie Starter eleverne deres uddannelse før 1. juli, har de ret til 6 ugers ferie med løn. (Fx uddannelsesstart 1. marts 2012, så har man ret til 6 ugers betalt ferie i perioden 1. maj 2012 til 30. april 2013). Starter eleverne efter 1. juli har de ret til 1 uges ferie med løn, hvis arbejdspladsen holder lukket mellem den 1. oktober og den 30. april pga. ferie. Eleverne vil i de øvrige ferieuger blive trukket i løn. Når det nye ferieår starter 1. maj, vil eleverne have ret til 6 ugers ferie med løn. Der er på forhånd oplyst på uddannelsesplanen, hvornår ferien skal afholdes i teori- og praktikperioderne. Dette kan der ikke afviges fra. Ferien i praktikperioderne aftaltes lokalt med praktikstedet. Ønskes 6. ferieuge afholdt skal dette aftales med uddannelseskonsulenten i god tid. Ønsker eleven at arbejde i ferien, hvor de ikke har ret til løn, har de mulighed for dette. De vil således i den periode blive lønnet med elevløn. Tal med uddannelseskonsulenten og vejlederne inden, da det er vigtigt, at der er overskud til uddannelsen. Uddannelseskonsulenten og personaleafdelingen skal underrettes, hvis der arbejdes i ferien. Uddannelseskonsulenten kontaktes mindst 2 uger før og finder et egnet praktiksted, som passer til uddannelsens forløb. Hvis eleven har optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver, skal dette meddeles ved ansættelsesstart, da Faxe Kommune har modregningsadgang i lønnen ved ferieafholdelse. Det er ikke muligt at arbejde i ferien, før man har afholdt optjent ferie fra tidligere arbejdsgivere. Feriekort kan bruges og attesteres af eleven selv. Hvis elevlønnen er højere end lønnen på feriekortet, skal arbejdsgiveren betale forskellen. Har du spørgsmål omkring ferie, kan du kontakte Faxe Kommunes HR-afdeling på telefon

6 Tavshedspligt Der er tavshedspligt forbundet med de oplysninger, som eleven under sit arbejde får kendskab til jf. Borgerlig straffelovs 152. Tavshedspligten bortfalder ikke ved fratræden af ansættelsesforholdet. Praktikstedsbeskrivelser Alle elever har deres første praktikperiode i børneområdet og deres anden praktikperiode i omsorgsområdet. Fordelingen af praktiksteder foregår i samarbejde med skole og praktik. Eleven kan ønske praktiksted, men der kan være situationer, hvor der ikke er mulighed for at få ønsket opfyldt. I Faxe Kommune har vi samlet set 30 dagtilbud og 8 SFO er. Forskellen på disse to typer institutioner er den lovgivning de tilhører. Dagtilbuddene virker under Dagtilbudsloven og SFO erne virker under Folkeskoleloven. Faxe Kommune tilbyder praktikpladser i alle typer dagtilbud med børn og unge fra 0-18 år. I alle dagtilbud er der ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere og i enkelte dagtilbud er der også ansat servicemedarbejdere og køkkenpersonale. Det er en pædagog, der er vejleder for eleverne. Alle dagtilbud arbejder efter Faxe Kommunes værdier og efter de mål, der er beskrevet i Børnepolitikken, som kan findes på kommunens hjemmeside. Overordnede indsatsområder i dagtilbuddene er: Inklusion Læring og udviklingsmiljøer. (Læreplaner, sprogstimulering og sociale kompetencer) Medbestemmelse Kvalitet i overgange mellem institutionstyper, skole og ungdomsuddannelser) De overordnede indsatsområder kan man læse mere om i Faxe Kommunes Planstrategi, der også ligger på hjemmesiden. Elevens praktik på omsorgsområdet vil foregå i voksenhandicapområdet, som oftest i Bo og Beskæftigelse; Bofællesskaber, væresteder, FSU og på centre. Eleven vil i dagligdagen arbejde med at få en hverdag til at fungere for de handicappede. I sit daglige arbejde vil eleven arbejde med hjælp til egenomsorg, kommunikation, aktivering og livskvalitet for borgerne. Der arbejdes på omsorgsområdet ud fra målene i serviceloven. Praktikstedsbeskrivelserne på børne- og omsorgsområdet kan ligeledes findes på kommunens hjemmeside. I praktikkerne arbejdes med mål, som skal bestås for at bestå praktik 2. I praktik 1 vurderes elevens egnethed, og hvordan der arbejdes med målene, og det vurderes om det er sandsynligt, at eleven kan nå målene i praktik 2. 6

7 Beskrivelse af vejlederfunktionen Faxe Kommune har 23 vejledere, fordelt med 12 vejledere på børneområdet og 11 på socialområdet. Faxe Kommune prioriterer, at alle vejledere har gennemgået minimum et 14 dages vejlederkursus. De ansvarlige og daglige vejleder har ansvar for den daglige vejledning lokalt på praktikstederne, at eleverne får et godt praktikophold og for at skabe et givende og udviklende uddannelsesmiljø. Den ansvarlige vejleder har desuden ansvar for, at der planlægges og afholdes forventningssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering. Uddannelseskonsulenten er overordnet ansvarlig for alle praktikforløb, praktiksteder og elevens ansættelse i kommunen. Eleven skal altid kontakte uddannelseskonsulenten, hvis der opstå problemer på praktikstedet. Vejledningstimer I praktikken i Faxe Kommune prioriteres refleksion som læringsredskab for eleven i praktikken. Derfor lægges der i praktikken stor vægt på, at eleven får tid og rum til refleksion, alene og sammen med vejlederne. Der planlægges mindst 1 1/2 time ugentligt til vejledning sammen med vejlederne. Refleksionstemaerne vil ofte tage udgangspunkt i elevens notater i logbogen. Eleven forventes at være forberedt til de ugentlige samtaler. Elever i Faxe Kommune forventes at skrive logbog i praktikken. Det er vigtigt, at der arbejdes med relevante faglige problemstillinger/situationer, som der arbejdes med i praktikken. Der beskrives og dokumenteres i uddannelsesbogen logbogen, hvordan timerne/dagene er brugt, og der opsamles sammen med vejlederne, hvad der er arbejdet med i en efterfølgende elevsamtale. Studietimer Eleverne har 4 studietimer ugentligt. Disse kan planlægges som ugentlige studietimer eller samles til hele dage. Der planlægges i samarbejde med vejlederne således, at studietiden bliver brugt i forhold til det der fokuseres på og arbejdes med i målene. Studietimerne afholdes således, at timerne forgår på praktikstedet. I enkelte tilfælde kan timerne planlægges, så eleven arbejder hjemme. Forventninger til eleven i praktikken Eleven forventes at være kendt med skolens og egne mål for praktikken. Eleven forventes at tage ansvar for egen læring og være modtagelig for læring. 7

8 Eleven forventes at være åben, stille spørgsmål og give tilbagemeldinger på oplevelser i praktikken. Eleven forventes at overholde de hygiejniske principper, som der er på praktikstederne. Tavshedspligten skal (forventes) overholdt. Det forventes, at eleven har overvejelser om etik og moral i forhold til arbejdet med børn/unge og hos borgerne i omsorgsområdet og overholder stedets retningslinier. Eleven bekendtgøres med områdets værdigrundlag, personalepolitikker og det forventes, at eleverne arbejder ud fra dette. Eleven forventes at være bekendt med egen uddannelsesordning samt medbringe uddannelsesbogen dagligt i praktikken. Nyttige telefonnumre, mailadresser og links Center for Sundhed & Pleje Uddannelseskonsulent Åse Høybye Tlf Center for Børn & Familie Faglig leder Anette Nygaard Bang Tlf Centersekretariatet Berit Wain Tlf It afdelingen: Tlf : Personaleafdelingen i Faxe Kommune Tlf På Faxe Kommunes hjemmeside: findes bl.a.: Personalepolitikken Børnepolitikken Praktikstedsbeskrivelser på børne- og omsorgsområdet Kommunens planstrategi, hvor du kan læse om de overordnede indsatsområder. Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: 8

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere