Lokalplan nr Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Lokalpla r. 391 For et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum o Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue Kommue Rikøbi-Skjer Kommue 12. april 2016

2 Lokalplae er udarbejdet af LadSyd Ladispektører i samarbejde med Rikøbi-Skjer Kommues plaafdeli Nærmere oplysier Rikøbi-Skjer Kommue Lad, By o Kultur Smed Søreses Vej Rikøbi - Plalæer: A Holm Nielse, tlf Forsidebilledet viser lokalplaområdets placeri.

3 Idholdsforteelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Vejledi Hvad er e lokalpla?... side 4 Redeørelse Lokalplaes barud o formål... side 5 Lokalplaområdets omivelser... side 6 Lokalplaes idhold... side 6 Lokalplaes sammehæ med ade plalæi... side 6 Museumslove, arkæoloi o skjulte fortidsmider... side 8 Miljøvurderi... side 8 Tilladelser eller dispesatioer fra adre mydiheder... side 9 Servitutter... side 9 Plabestemmelser Idledi... side Formål... side Område o zoestatus... side Arealavedelse... side Udstyki... side Bebyelses placeri o omfa... side Bebyelses udseede... side Ubebyede arealer... side Veje, stier o parkeri... side Tekiske alæ... side Miljø... side Grudejerforei... side Betielser for, at y bebyelse må taes i bru... side Lokalpla o byplavedtæt... side Servitutter... side Retsvirkier... side 14 Vedtaelsespåtei... side 15 Offetli bekedtørelse af lokalplae... side 15 Matrikelkort... Bila 1 Eksisterede forhold... Bila 2 Arealavedelse... Bila 3 Illustratiosskitse... Bila 4 Kommueplatillæ r. 59, Rikøbi-Skjer Kommue... Bila 5 3

4 Vejledi Hvad er e lokalpla? Lokalplaer skal styre de fremtidie udvikli i et område o ive borere o byrådet mulihed for at vurdere kokrete tilta i sammehæ med plalæie som helhed. I e lokalpla fastlæer byrådet bestemmelser for, hvorda arealer, ye byier, beplati, veje, stier osv. skal placeres o udformes ide for et bestemt område. Lokalplae består af: Redeørelse, hvor barude o formålet med lokalplae beskrives, o der fortælles om lokalplaes idhold. Herudover redeøres der bl.a. oså for de miljømæssie forhold, om hvorda lokalplae forholder si til ade plalæi, o om eemførelse af lokalplae kræver tilladelser eller dispesatioer fra adre mydiheder. Plabestemmelsere, der er de bidede bestemmelser for områdets fremtidie avedelse. Illustratioer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare o illustrere plabestemmelsere o er således ikke direkte bidede. Bila: Matrikelkort, der viser afræsie af området i forhold til skel. Eksisterede forhold, der viser, hvorledes området er dispoeret ved udarbejdelse af lokalplaforslaet. Arealavedelseskort, der viser, hvorda området er dispoeret. Kortet hæer øje samme med lokalplabestemmelsere som er bidede. I tilfælde der er uoveresstemmelse mellem kort o bestemmelsere, så er det tekste, der er bidede. Illustratiosskitse, der viser eksempel på, hvorda bebyelse o alæ ka udformes efter plae. Illustratiosskitse er til vejledi o ispiratio o er derfor ikke bidede. Hvorår laves der lokalpla? Plalove bestemmer, at byrådet har plit til at lave lokalpla, før der eemføres større udstykier eller større bye- o alæsarbejder, heruder edrivi af byeri. Edvidere år det er ødvedit for at sikre kommueplaes virkeliørelse, eller år der skal overføres arealer fra ladzoe til byzoe. Byrådet har ret til på ethvert tidspukt at beslutte at udarbejde et lokalplaforsla. Lokalplaforslaet Når byrådet har udarbejdet et forsla til lokalpla offetliøres det i midst 8 uer. I de periode har borere lejlihed til at komme med bemærkier, idsielser eller forsla til ædrier. Når offetlihedsperiode er slut vurderer byrådet, i hvilke udstræki ma vil imødekomme evetuelle idsielser o ædrisforsla. Herefter vedtaes plae edelit. Hvis byrådet, på barud af de idkome idsielser eller efter eet øske, vil foretae så omfattede ædrier, at der reelt er tale om et yt plaforsla, starter procedure forfra med offetliørelse af et yt lokalplaforsla. De edelie lokalpla Når byrådet har vedtaet lokalplae edelit o bekedtjort de i avise, er de bidede for de ejedomme, der lier ide for lokalplaes område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med plaes bestemmelser. Lovli eksisterede bebyelse eller lovli avedelse, som er etableret før lokalplaforslaet blev offetlijort, ka fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplae - oså efter ejerskifte. Lokalplae medfører ikke plit til at eemføre de bebyelser eller alæ, der er beskrevet i plae. Retsvirkier Lokalplaes retsvirkier er ærmere beskrevet i afsittet Retsvirkier i lokalplae. Kommueplatillæ r. 59 Lokalplae er ikke i overesstemmelse med ældede kommueplarammer. Derfor ædres de eksisterede kommueplarammer i et tillæ til kommueplae. Tillæet offetliøres samtidi med lokalplae o med samme idsielsesfrist. 4

5 Redeørelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Lokalplaområdets afræsi, mål 1: Lokalplaes barud o formål Dee lokalpla er udarbejdet på opfordri af ejere af Aadum Autoophu A/S som ere vil fremtidssikre deres virksomhed ved at udvide kapacitete for oplari af miljøbehadlede biler. Lokalplaområdet Lokalplaområdet er ca. 3,4 ha o lier i det åbe lad syd for Ådum, som er e ladsby beliede sydøst for hovedceterbye Skjer-Tarm. Aadum Autoophu A/S er omfattet af lokalpla r. 026 vedtaet af de tidliere Evad Kommue. Tekik- o Miljøudvalet besluttede de 3. marts 2015, at der ka udarbejdes y lokalpla for udvidelse af autoophuisvirksomhede. Formålet med lokalplae er at sikre, at området ka avedes til erhvervsformål i form af udvidelse af eksisterede autoophuisvirksomhed. Lokalplaområdet set fra Tøstrupvej. Billedet er taet fra ordøst mod sydvest. 5

6 Redeørelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Området avedes ved lokalplaes udarbejdelse som opdyrket aerjord o er delvist omkraset af levede he. Området er forholdsvist plat med koter omkri meter DVR90. Området trafikforsyes fra Tøstrupvej. Lokalplaområdets omivelser Lokalplaområdet lier ca. 700 meter syd for Ådum, umiddelbart syd for Aadum Autoophu A/S. De eksisterede opmaasierisplads. Lokalplaområdet ka arealoverføres til sammelæi med aboejedomme matr.r. 2f Vittarp By, Ådum m.fl. eller udstykkes til selvstædi ejedom. Avedelse Lokalplae fastlæer, at området skal avedes til erhvervsformål. Aadum Autoophu A/S - idkørsel fra Tøstrupvej. Mod ord, vest o syd er området omkraset af levede he o mod vest afræses arealet af Tøstrupvej. På de ade side af Tøstrupvej lier stuehuset til de ladbrusejedom, som sæler ladbrusjorde i lokalplaområdet til Aadum Autoophu A/S. Bebyelse Der må ikke opføres y bebyelse i lokalplaområdet, der alee skal avedes til opla. Trafik Vejada til området skal ske fra kommueveje Tøstrupvej via itere veje heover matr.r. 5b Ådum Kirkeby, Ådum o 2f Vittarp By, Ådum, som vist i pricippet på kortbila 3 o 4. Ladskab o beplati Lokalplaområdet lier i det åbe lad o er ved lokalplaes udarbejdelse omkraset af levede he på tre sider. I lihed med de eksisterede oplasplads ved Aadum Autoophu skal der etableres 30 meter bredt beplatisbælte mod Tøstrupvej for at skærme aboejedommee o for at miimere påvirkie af ladskabet. Stuehus - Tøstrupvej 27. Lokalplaes idhold Dispoeri o udstyki Med lokalplae iddeles området i to delområder. Delområde I avedes til alæ af itere veje samt arealer til opmaasieri af miljøbehadlede biler, mes delområde II avedes til skærmede beplati mod Tøstrupvej o tilræsede områder. Lokalplaes sammehæ med ade plalæi EU-aturbeskyttelsesområder Iføle bekedtørelse om udpei o admiistratio af iteratioale aturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekedtørelse r. 408 af 1. maj 2007) ka et plaforsla ikke vedtaes, hvis eemførelse af plae ka betyde: - at plae skader Natura 2000-områder, 6

7 Redeørelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum - at yle- eller rasteområder i det aturlie udbredelsesområde for dyrearter, der er optaet i Habitatdirektivet (EU direktiv r. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevari af aturtyper samt vilde dyr o plater) bila IV, litra a) ka blive beskadiet eller ødelat, eller at de platearter, som er optaet i habitatdirektivets bila IV, litra b) i alle livsstadier, ka blive ødelat. Der er omkri 5 km til det ærmeste Natura 2000 område på det militære øvelsesområde "Borris Søderlad". Afstade til områdere ør at der ikke vil være oe form for påvirki. Der vurderes ikke at være bila IV arter i lokalplaområdet, da det avedes som opdyrket aerareal. Rikøbi-Skjer Kommue vurderer, at lokalplae ikke i si selv eller i forbidelse med adre plaer o projekter vil idebære e væsetli eativ idvirki for Natura 2000-området eller bila IV-artere. Lokalplae vurderes dermed at være i overesstemmelse med kommueplaes retislijer for Byvækst o byudvikli. Kommueplaes rammer Lokalplaområdet er beliede ude for kommueplaes rammeområder, me støder op til rammeområde 57er014 som er udlat til erhvervsformål - bilophuisplads. Lokalplae er således ikke i overesstemmelse med rammebestemmelsere o derfor er der udarbejdet et kommueplatillæ, som sikrer, at der er de ødvedie overesstemmelse mellem lokalplae o kommueplae ved at udvide afræsie af rammeområde 57er014. Der ædres ikke på bestemmelsere for rammeområdet i de forbidelse. Kommueplatillæet omfatter et større område ed lokalplae, jf. kortet edefor. Fredi o aturbeskyttelse Der er ie fredier eller arealer omfattet af aturbeskyttelseslove ide for lokalplaområdet. Kommueplae Kommuepla blev vedtaet af byrådet d. 8. oktober Iføle kommueplaes hovedstruktur o retislijer vedr. Byvækst o byudvikli skal lokaliseri af ye områder til bymæssi bebyelse uderstøtte det fastlate bymøster. Det vil sie, at byvækstarealer skal placeres i hovedceter- o lokalceterbyer i byzoer o i beræset omfa som ladzoeareal i afræsede ladsbyer. Aadum Autoophu A/S er e eksisterede virksomhed i drift med væsetlie ivesterier i byier o alæ, som derfor ikke ka flyttes til et eetlit erhvervsområde ude store omkostier. Der er tale om e relativ midre udvidelse af erhvervsarealet o det vurderes derfor at være e fuktioel plalæismæssi berudelse for udvidelse af virksomhede med de uværede placeri. Lokalplaområde o rammeområde er ikke sammefaldede. Kommueplatillæ r. 59 offetliøres samtidi med lokalplae, me i et særskilt hæfte. Miljøforhold Opvarmi Der etableres ie opvarmi, da der ikke opføres bebyelse i området. Grudvad Lokalplaområdet lier ude for områder med særlie drikkevadsiteresser (OSD) samt itratfølsomme idvidisområder o idsatsområder med hesy til itrat (ION). 7

8 Redeørelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Lokalplae muliør alee opmaasieri af demoterede- o miljøbehadlede biler o der sker således ie potetielt rudvadsforurei i området. Vadbori Der fides ie vadforsyisborier ide for området. Jordforurei På ejedomme ord for lokalplaområdet, hvor Aadum Autoophu er beliede er reistreret V1 o V2 forurei. De kostaterede forurei (V2) er beliede ved byiere hvor selve ophuie foreår, mes det øvrie areal er beteet som potetiel forureet (V1). Der er ikke reistreret jordforurei ide for lokalplaområdet. Hvis byherre i forbidelse med bye- eller jordarbejde støder på e forurei, skal arbejdet stadses iføle 71 i Lov om forureet jord. Forureie skal ameldes til Rikøbi-Skjer Kommue, o arbejdet må først eoptaes efter fire uer, eller år kommue har taet stilli til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Relere for jordflyti fremår af kommues Reulativ for jordstyri i Rikøbi-Skjer Kommue af 19. jauar 2008 eller seere rettelser. Støj De potetielle støjkilde i plae er trasporte af de miljøbehadlede biler frem o tilbae til opmaasierispladse. Aktivitete kommer til at foreå i datimere, hvor kravee til maksimal støjudbredelse er lavest. Kravee er beskrevet i Miljøstyrelses vejledi r. 5/1984 om ekster støj fra virksomheder. Museumslove, arkæoloi o skjulte fortidsmider Fortidsmider, som for eksempel bopladser o rave fra oldtide, er beskyttet af Museumslove forstået på de måde, at de ikke må ødelæes ude e forudåede arkæoloisk vurderi o/eller udersøelse har fudet sted. Måske er der allerede kedskab til ole fortidsmider i et bestemt område; me ofte er fortidsmidere skjulte uder muldlaet, o de er derfor ikke tidliere blevet reistreret. For at sikre at evetuelle fortidsmider ikke berøres af alæsarbejde, abefales det byherre at kotakte Rikøbi- Skjer Museum for at få foretaet e arkæoloisk forudersøelse af det påældede område. Museet udarbejder derefter e udtalelse ide for 4 uer. Det er absolut e fordel, at kotakte museet så tidlit som mulit for at udå, at skjulte fortidsmider først dukker op, år alæsarbejdet er ået i a o så må idstilles, medes e arkæoloisk udersøelse foretaes. Et mulit statslit tilskud til byherres omkostier ved det arkæoloiske udersøelse mistes, hvis der ikke er foretaet e arkæoloisk forudersøelse. Fides der ikke ved forudersøelse fortidsmider på området, ka byherre hvad aår Museumslove ude videre å i a med alæsarbejdet. Fides der ved forudersøelse fortidsmider, som bør udersøes, ka alæsarbejdet mulivis flyttes, så fortidsmidere ikke berøres. Er dette ikke mulit, skal der foretaes e arkæoloisk udersøelse. Se i øvrit foldere Vi raver før du år i a om Museumslove o alæsarbejde. Foldere ka oså ses på Rikøbi-Skjer Museums hjemmeside: Miljøvurderi Iføle Lov om miljøvurderi af plaer o prorammer 3, stk. 1 skal alle fysiske plaer ideholde e miljøvurderi, hvis plae skøes: 1. at være omfattet af loves bila 3 o 4, 2. at kue påvirke et udpeet iteratioalt aturbeskyttelsesområde væsetlit, eller i øvrit 3. at kue få væsetli idvirki på miljøet. Hvis plaer er omfattet af loves bila 3 o 4 o hvis plaer samtidi fastlæer avedelse af midre områder på lokalt pla eller alee ideholder midre ædrier i sådae plaer, skal der iføle loves 3, stk. 2, ku eemføres e miljøvurderi, hvis de må ataes at kue få væsetli idvirki på miljøet. Screei af lokalplaforslaet Rikøbi-Skjer Kommue har eemført e screei af lokalplaforslaet for at vurdere om der skal eemføres e miljøvurderi i hehold til loves 3, stk. 1, r. 3. 8

9 Redeørelse Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Screeie forelier i et selvstædit otat, der offetliøres samtidi med lokalplaforslaet. De mulie eative kosekveser af plaeres realiseri kytter si hovedsalit støj fra trasporte af demoterede -o miljøbehadlede biler til o fra opmaasierispladse. Selve miljøbehadlie af bilere sker i området omfattet af lokalpla 026 o er omfattet af Aadum Autoophus miljøodkedelse o er således ikke omfattet af dee screei. Trafikke vurderes at være så beræset, at der ikke er tale om e væsetlit påvirki af omivelsere. Herudover skal der fastholdes eksisterede o etableres ye beplatisbælter for at skærme omivelsere mod visuel påvirki. Koklusio Med barud i oveståede vurderes plae ikke at være omfattet af kravet om miljøvurderi, da virkeliørelse af plae ikke vil medføre e væsetli idvirki på miljøet. VVM-bekedtørelse Skrotoplari, heruder oplari af biler til ophui, er omfattet af VVM-bekedtørelses bila 2, Pkt. 12, litra e (BEK r af 06/11/2014). Der er derfor udarbejdet e screei for at vurdere, om de påtækte oplari af biler er VVMplitit. Opla af biler er ikke fudet VVM-plitit, o Rikøbi-Skjer Kommues aførelse herom offetliøres samme med plaforslaee. Tilladelser eller dispesatioer fra adre mydiheder Servitutter Ejere o byherrer må selv sikre si overblik over tilyste servitutter, der har betydi for byeo alæsarbejder. Ma skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledier er tilyst. Derfor bør relevate forsyisselskaber høres, ide jordarbejder påbeydes. Det ka fx dreje si om elkabler, telefo-, tele- o Tv-kabler, vadledier, fjervarmeledier, asledier o spildevadsledier. Kommue ka være behjælpeli med at oplyse, hvilke forsyisselskaber, der dækker det påældede område. Ved udarbejdelse af lokalplae er de tilyste servitutter, som ka have betydi for bye- o alæsarbejde ide for lokalplaområdet eemået, me der er ikke fudet servitutter som har betydi ide for lokalplaområdet. Rikøbi- Skjer Kommue påtaer si ikke asvaret for evetuelle fejl o maler i dee eema. Koklusioe herfor er: Projektet vedrører alee opmaasieri af allerede demoterede o miljøbehadlede biler o de evt. eative kosekveser vedrører således selve etablerie af pladse o i driftsperiode ku trasporte frem o tilbae med bilere. Dee trasport sker i åbistide hvor de vejledede støjræser er højest o udvidelse vurderes ikke påvirke omivelsere væsetlit. Området er ikke omfattet af atur- eller miljøbidier der er problematiske for de øskede arealavedelse. Der er således tale om midre, lokale o uvæsetlie påvirkier af miljøet, hvorfor det vurderes, at projektet ikke er VVM-plitit. 9

10 Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Lokalplaområdets afræsi, Målestok 1: Idledi I hehold til Bekedtørelse af Lov om plalæi, Miljømiisteriets lovbekedtørelse r. 587 af 27. maj 2013 med seere ædrier fastsættes følede bestemmelser for det i 2 ævte område. Lokalplaes bestemmelser er bidede o reistreres i PlasystemDK. Lokalplaes bidede bestemmelser står i vestre mare. Det fremår af Plaloves 15, hvad der ka træffes bestemmelse om i e lokalpla. Lokalplaes bestemmelser suppleres af bestemmelse i ade lovivi avli byelove heruder byisrelemetet. I højre mare med kursiv er der korte supplerede kommetarer til de ekelte bestemmelser. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplabestemmelser o er således ikke bidede. 10

11 Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum 1. Formål Lokalplaes formål er at sikre: at området udlæes til erhvervsformål i form af opmaasierisarealer til demoterede- o miljøbehadlede biler, Der ka ikke dispeseres fra lokalplaes formål. at der etableres skærmede beplati af hesy til aboer o idpasi i ladskabet. 2. Område o zoestatus 2.1. Matrikeloversit Lokalplaes område er vist på bila 1. Lokalplaområdet er ca. 3,4 ha. Lokalplae omfatter følede matrikelumre: 2 o 2i Vittarp By, Ådum, samt alle parceller eller delumre, der udstykkes fra de ævte ejedomme ide for lokalplaes område Opdeli i delområder Området iddeles i delområde I o II, som vist på bila Zoeforhold Området lier i et ladzoe o skal forblive i ladzoe Bousvirki Lokalplaes bestemmelser erstatter de ladzoetilladelser efter Plaloves 35, stk. 1 til arealavedelse, veje, he o beplatisbælte jf. lokalplaes pukt 3, 7 o 8, der ellers vil være ødvedie for lokalplaes virkeliørelse, idet disse forhold er tilladt med ærværede lokalpla, der er tilvejebrat efter Plaloves 36 stk. 1, pkt. 5. Som udaspukt ka der i ladzoe ikke opføres bebyelse eller ske ædri af avedelse af eksisterede bebyelse eller ubebyede arealer ude forudåede tilladelse fra byrådet (ladzoetilladelse). Udtaet er do områder, der eem e lokalpla er udpeet til e specifik avedelse. Lieledes skal der ikke søes om ladzoetilladelse for at udføre byeri o alæ, som er detaljeret beskrevet o tilladt iht. lokalplae. 3. Arealavedelse 3.1. Delområde I Delområdet må ku avedes til erhvervsformål i form af itere veje o opmaasierisarealer til demoterede- o miljøbehadlede biler. 11

12 Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum 3.2. Delområde II Delområdet må ku avedes til afskærmede beplati, se oså pkt. 7.2 o bila 3 o Udstyki 4.1. Udstyki Lokalplaområdet ka arealoverføres til sammelæi med ejedomme matr.r. 2f Vittarp By, Ådum m.fl. eller udstykkes til é selvstædi ejedom. 5. Bebyelses placeri o omfa 5.1. Der ka ikke opføres bebyelse ide for lokalplaområdet. 5.2 Demoterede- o miljøbehadlede biler må ikke stables. Området skal beyttes til opmaasieri de relativt itakte biler, hvor kuder ka "plukke" reservedele o ikke til lari af kuste biler. 6. Bebyelses udseede 6.1. Der ka ikke opføres bebyelse ide for lokalplaområdet. 7. Ubebyede arealer 7.1. Geerelt De ubebyede arealer i delområde I ka avedes til opmaasieri af miljøbehadlede biler. Herudover ka arealet avedes til alæelse af rusveje til trasport af de miljøbehadlede biler. 7.2 Ubefæstede arealer Udedørs oplæ af demoterede- o miljøbehadlede køretøjer, må ku ske på ubefæstede arealer ude opsamli af overfladevad, såfremt det sikres, at motorer, earkasser, batøj o adre tilbaeværede dele, som fortsat ka ive aledi til udvaski af olie med videre, er afskærmet mod edbør. 7.3 Platebælter I de ubebyede arealer i delområde II skal der etableres o fastholdes platebælter med e bladi af hjemmehørede træer o buske. 12

13 Platebæltere skal etableres med e bredde på 30 meter mod øst, 7 meter mod syd o 5 meter mod vest som vist på bila 3 o Terræreuleri Ide for lokalplaområdet må der foretaes terræreuleri på maksimalt +/- 0,5 m. Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum 8. Veje, stier o parkeri 8.1. Vejada Vejada til lokalplaområdet skal ske fra kommueveje Tøstrupvej via itere veje på matr.r. 5b Ådum Kirkeby, Ådum o 2f Vittarp By, Ådum, som vist på bila 3 o Veje Itere veje i området skal alæes rusveje med e miimum bredde på 5 meter som vist på bila 3 o 4. Der må ikke etableres befæstelse. Der må ikke etableres befæstelse, da revad skal kue edsive. 9. Tekiske alæ Ie bestemmelser. 10. Miljø Ie bestemmelser. 11. Grudejerforei Ie bestemmelser. 12. Betielser for ibrutai Ædret arealavedelse Delområde I må ikke taes i bru til opmaasieri af miljøbehadlede biler før de afskærmede beplati beskrevet i pkt. 7.2 er etableret. 13. Lokalpla o byplavedtæt Der ophæves ie lokalplaer 14. Servitutter Der ophæves ie servitutter. 13

14 Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum 15. Retsvirkier Midlertidie retsvirkier Når forslaet til lokalpla er offetlijort må de ejedomme, der er omfattet af forslaet, ikke udyttes på e måde, der ka foreribe idholdet af de edelie pla. Da forslaet til lokalpla ka blive ædret ved byrådets edelie vedtaelse, omfatter bestemmelse oså bebyelse o avedelse af bebyelse, der er i overesstemmelse med forslaet. Der ælder efter Plaloves 17, stk. 1, et midlertidit forbud mod udstyki, bebyelse o ædri af avedelse. De eksisterede lovlie avedelse af ejedomme ka fortsætte som hidtil. De midlertidie retsvirkier ælder, idtil lokalplae er edelit vedtaet o vedtaelse er offetlijort, do højst et år efter offetliørelse. Edelie retsvirkier Når lokalplae er edelit vedtaet af byrådet o vedtaelse er offetlijort, må der ikke retlit eller faktisk etableres forhold i strid med plaes bestemmelser. Der ka meddeles dispesatio fra lokalplae, hvis dispesatioe ikke er i strid med pricippere i plae. Mere omfattede afvielser ka ku foretaes ved at udarbejde e y lokalpla. Efter udløbet af idsielsesfrise ka byrådet evetuelt ive tilladelse til, at e ejedom udyttes efter forslaet. E lokalpla medfører ikke hadleplit. Eksisterede lovlie forhold ka fortsætte som hidtil. Me år ejere eller bruere øsker at ædre forholdee - opføre y bebyelse, bye om m.v. - så skal ædriere være i overesstemmelse med lokalplae. Dispesatio ka ku meddeles efter forudåede aboorieteri, med midre byrådet skøer, at e såda orieteri er af uderordet betydi for de persoer o foreier, der skal orieteres. Som altovervejede hovedreel medfører e lokalpla ikke erstatisplit for kommue. Me, hvis e ejedom er udlat til et offetlit formål i e lokalpla, så ka ejere uder visse forudsætier forlae ejedomme overtaet af kommue mod erstati. I hehold til Plaloves 47, ka der foretaes ekspropriatio af privat ejedom eller rettiheder over ejedomme, år ekspropriatioe er af væsetli betydi for virkeliørelse af e lokalpla. 14

15 Plabestemmelser Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej, Ådum Vedtaelsespåtei Foreløbi vedtaet af Rikøbi-Skjer Kommues Tekik- o Miljøudval i hehold til 24 i Lov om plalæi, de 26. jauar Ole Kamp Formad for Tekik- o Miljøudvalet Loe Rosse fachef Edeli lokalpla. Edelit vedtaet af Tekik- o Miljøudvalet i hehold til 27 i Lov om plalæi, de 12. april Ole Kamp Formad for Tekik- o Miljøudvalet Loe Rosse Fachef Offetli bekedtørelse af lokalplae Lokalplae er i hehold til 30 i Lov om plalæi offetli bekedtjort de 15. april Lokalplae er i hehold til 54b i Lov om plalæi reistreret i PlasystemDK. 15

16 Matrikelkort: Bila 1 Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum 1a 1a 1d 1 5p 5c jn 5bc 1c Ådum Kirkeby, Ådum 5d 7000d 5f 5e 1b 5b 5m 5h 1c 2q 3b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2f 2 2i Tøstrupvej 2m 2t 7000c 2ad 7000a Vittarp By, Ådum 2h Skodsbøl, Ådum 2a 2c!! Siaturforklari:!!!!! Lokalplaområde 2ae 1a Privat fællesvej Skel o 1a matrikelummer 2d Tøstrup Ejerlavsræse By, Ådum 2k 2ø Målestok 1:5.000

17 Eksisterede forhold: Bila 2 ej Tøs tr upv!!!!!!!!!!!!! Tøstrupvej!!!! Tøstrupvej 29 Lokalplaområde j Vitt arp ve Tøstrupvej 40! Målestok 1: Tøstrupvej 27 Siaturforklari:!!!!! Tøstrupvej 25 Tøstrupvej 23 H ed e å rds ve j Tøstrupvej 34 Tøstrupvej 36 Tøstrupvej 32 j Tøstrupvej 28 Skodsbølvej 5 N Sk od s b ølv e j Tøstrupvej 30 Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum

18 Arealavedelse: Bila 3 Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum 5b jn 1b 2f 2t 5m 3b 5m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2i #* Vejada 2 «I «II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30m 7m 30m 7000a 7m 2a 2ad Tøstrupvej 2h!! Siaturforklari:!! Lokalplaområde!!! 7000c Delområde afræsi 2c Opmaasierisareal Platebælte Itere veje 2ae Vejarealeres beliehed er ku vejledede Målestok 1:2.500

19 Illustratiosskitse: Bila 4 Område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum jn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vejada #*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Siaturforklari:!!!!! Lokalplaområde Opmaasierisareal Platebælte Itere veje Målestok 1:2.500

20 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue for et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum Ortofoto Rikøbi-Skjer Kommue Rikøbi-Skjer Kommue 12. april 2016

21 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommueplatillæet fastlæer mulihede for at etablere et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum. Kommueplatillæet udvider det eksisterede rammeområde, der betees 57er014 o rammeområdet opdeles i delområde I o delområde II. Bestemmelsere i delområde I ædres ikke, me delområde II må ku avedes til oplasplads til demoterede- o miljøbehadlede biler. Kommueplatillæet består af: E redeørelse, der beskriver plaes barud o formål. Bestemmelser med tilhørede kort, der reulerer rammere for lokalplalæie. Retsvirkier o klaevejledi. REDEGØRELSE Barud o formål Dette tillæ til kommueplae er udarbejdet i forbidelse med Lokalpla r. 391 efter et øske om at kue udvide de eksisterede autoophuisvirksomhed Aadum Autoophu A/S med et areal til bru for opmaasieri af demoterede- o miljøbehadlede biler. Området lier syd for Ådum, der er e ladsby beliede sydøst for Tarm i de sydlie del af Rikøbi- Skjer Kommue. Lokalplaområdet er ca. 3,4 ha mes det eksisterede rammeområde omfatter ca. 10,8 ha. Området ræser op til Aadum Autoophu o avedes ved kommueplatillæets udarbejdelse som opdyrket aerjord. Kommueplatillæet er udarbejdet for at sikre, at der er de ødvedie overesstemmelse mellem kommueplae o lokalplae. Eksisterede rammeområde 57er014 (område til erhvervsformål) udvides i kommueplatillæet med det område, som er omfattet af lokalpla r Rammeområde 57er014 opdeles i delområde I o II. Miljøvurderi Kommueplatillæet er omfattet af Lov om miljøvurderi af plaer o prorammer, o der er således eemført e screei af de del af kommueplatillæet som er omfattet af delområde II, som er sammefaldede med lokalplaforslaet. Screeie offetliøres samtidi med forslaet til kommueplatillæ o lokalplaforslaet. De mulie eative kosekveser af plaeres realiseri kytter si hovedsalit til støj fra trasporte af demoterede- o miljøbehadlede biler til o fra opmaasierispladse. Selve miljøbehadlie af bilere sker i området omfattet af lokalpla 026 o omfattet af Aadum Autoophus miljøodkedelse o er således ikke omfattet af dee screei. Trafikke vurderes at være så beræset, at der ikke er tale om e væsetlit påvirki af omivelsere. Herudover skal der fastholdes eksisterede o etableres ye beplatisbælter for at skærme omivelsere mod visuel påvirki. Koklusio Med barud i oveståede vurderes plae ikke at være omfattet af kravet om miljøvurderi, da virkeliørelse af plae ikke vil medføre e væsetli idvirki på miljøet. 2

22 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue BESTEMMELSER Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue I hehold til Bekedtørelse af Lov om plalæi, Miljømiisteriets lovbekedtørelse r. 587 af 27. maj 2013 med seere ædrier foretaes følede ædri af Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue: Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue udarbejdes med heblik på at: Udvide rammeområde 57er014 Eksisterede bestemmelser for rammeområde 57er014, se kortbila 1 Kortbila 1. Områdets avedelse Området er udlat til erhvervsområde. Særlie bestemmelser for Ådum autoophu Ie. 3

23 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue Bebyelses art o avedelse Området må ku bebyes med kotor, laer- o værkstedsbyier. Erhvervsformål o bilophuisplads. Lokalplalæi Lokalpla r. 26 (Aadum Autoophu). Bebyelsesforhold De maksimale bebyelsesprocet for delområde I er fastsat til 10. Bebyelse må ikke opføres i mere ed 1 etae. Bebyelseshøjde i området må ikke overstie 8,5 m. Der må ikke opføres bebyelse i delområde II. Miljøforhold Der udlæes et 500 m bredt kosekvesområde. Ide for kosekvesområdet må der ikke etableres eller udlæes arealer til bolier, istitutioer o adre forureisfølsomme formål bortset fra byeri o alæ, der er erhvervsmæssit ødvedie for jordbruserhvervee. Zoestatus Området er ved plaes vedtaelse beliede i ladzoe. Området vil med e fremtidi lokalpla udlæes til ladzoe. 4

24 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue Nye rammebestemmelser for rammeområde 57er014, se kortbila 2 Kortbila 2. Områdets avedelse Området er udlat til erhvervsområde. Særlie bestemmelser Ie Bebyelses art o avedelse Delområde I må ku bebyes med kotor, laer- o værkstedsbyier. Delområde II må ikke bebyes o må ku oplares med demoterede o miljøbehadlede biler. Lokalplalæi Lokalpla r. 26 o. Bebyelsesforhold Delområde I. De maksimale bebyelsesprocet for delområde I er fastsat til 10. Bebyelse må ikke opføres i mere ed 1 etae.bebyelseshøjde i området må ikke overstie 8,5 m. Delområde II. Ie bebyelse i delområde II. 5

25 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue Miljøforhold Der udlæes et 500 m bredt kosekvesområde omkri delområde I. Ide for kosekvesområdet må der ikke etableres eller udlæes arealer til bolier, istitutioer o adre forureisfølsomme formål bortset fra byeri o alæ, der er erhvervsmæssit ødvedie for jordbruserhvervee. Zoestatus Området er ved plaes vedtaelse beliede i ladzoe. Området vil med e fremtidi lokalpla udlæes til ladzoe. 6

26 Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi- Skjer Kommue RETSVIRKNINGER OG KLAGEVEJLEDNING Plalove I hehold til Plaloves 24 skal der i forbidelse med kommueplaforslaet oplyses om relere i Plaloves 12 stk. 2 o 3. I hehold til stk. 2 ka byrådet ide for byzoer modsætte si udstyki o bebyelse, som er i strid med kommueplaes rækkefølebestemmelser. Forbud ka do ikke edlæes, år det påældede område er omfattet af e detaljeret byplavedtæt eller lokalpla, der er tilvejebrat før kommueplae. I hehold til stk. 3 ka byrådet ide for byzoer o sommerhusområder modsætte si opførelse af bebyelse eller ædret avedelse af bebyelse eller ubebyede arealer, år bebyelse eller avedelse er i strid med bestemmelser i kommueplaes rammedel. Forbud ka do ikke edlæes, år det påældede område i kommueplae er udlat til offetlit formål, eller år området er omfattet af e lokalpla eller e byplavedtæt. Forsla til Tillæ r. 59 til Kommuepla Rikøbi-Skjer Kommue offetliøres samtidi med forsla til Lokalpla r. 391 i hehold til Plaloves 24, med e frist på 8 uer til at fremkomme med idsielser mod, eller ædrisforsla til plaforslaee. Vedtaelsespåtei Forsla til kommueplatillæ. Foreløbi vedtaet af Rikøbi-Skjer Kommues Tekik- o Miljøudval i hehold til 24 i Lov om plalæi, de 26. jauar Ole Kamp Formad for Tekik- o Miljøudvalet Loe Rosse Fachef for Lad, By o Kultur Edeli kommueplatillæ. Edelit vedtaet af Tekik- o Miljøudvalet i hehold til 24 i Lov om plalæi, de 12. april Ole Kamp Formad for Tekik- o Miljøudvalet Loe Rosse Fachef for Lad, By o Kultur Offetli bekedtørelse af kommueplatillæet Kommueplatillæet er i hehold til 30 i Lov om plalæi offetli bekedtjort de 15. april

5-9-102 VINDMØLLEPARK VED LYNGDRUP UGGERHALNE

5-9-102 VINDMØLLEPARK VED LYNGDRUP UGGERHALNE 5-9-102 VINDMØLLEPARK VED LYNGDRUP UGGERHALNE Lokalplaes ørisperiode på iiu 8 uer offetliøres i presse o på www.aalborkoue.dk/lokalplaer Idsielser, beærkier o ærere oplsier: Aalbor Koue Tekik- o Miljøforvaltie

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

LOKALPLAN 01-026 LANDOMRÅDE SYDVEST HASSERIS SKOV AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-026 LANDOMRÅDE SYDVEST HASSERIS SKOV AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-026 HASSERIS SKOV LANDOMRÅDE SYDVEST AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN AUGUST 2007 Nærere oplsier Aalbor Koue Tekik- o Miljøforvaltie Stisbor Bre 5, Postboks 219 9400 Nørresudb

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Boliger og butikker, Blumersgade

Boliger og butikker, Blumersgade Bolier o butikker, Blumersade Lokalplan 4-2010, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- o Matrikelstyrelsens kort er enivet med Kort- o Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort- o Matrikelstyrelsen

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Projekt 4.11 Produkt- og brøkreglerne for differentiation

Projekt 4.11 Produkt- og brøkreglerne for differentiation ISBN 978-87-766-98- Projekter: Kapitel. Projekt. Produkt- o brøkrelere for differetiatio Projekt. Produkt- o brøkrelere for differetiatio Materialere i dette projekt idår for e stor del i rudboe til A-iveau.

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Service- og garantibetingelser

Service- og garantibetingelser DK Service- og garatibetigelser PIKO-vekselstrømsomformere Service- og garatibetigelser 5 års udskiftigsgarati PIKO-vekselstrømsomformer Kære kude! Med PIKO-vekselstrømsomformer har De erhvervet et kvalitetsprodukt.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen Bilag 5: DEA-odelle Bilaget ideholder e teis besrivelse af DEA-odelle FRSYNINGSSERETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 INPUTSTYRET DEA-MDEL... 3 UTPUTSTYRET DEA-MDEL... 7 SALAAFAST... 12 2 Idledig Data

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærere oplsiger Aalborg Koue Tekisk Forvaltig Stigsborg Brgge 5, Postboks 219 9400 Nørresudb Tlf.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer optipoit 500 Oplysiger og vigtige betjeigsprocedurer PC (USB) Kommuikatiosplatform Hovedsæt Hådsæt optipoit sidemodul (f. eks. optipoit key module) optipoit adapter D Forklariger af tilslutigsmulighedere

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Supplerende noter II til MM04

Supplerende noter II til MM04 Supplerede oter II til MM4 N.J. Nielse 1 Uiform koverges af følger af fuktioer Vi starter med følgede defiitio: Defiitio 1.1 Lad S være e vilkårlig mægde og (X, d et metrisk rum. E følge (f af fuktioer

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune Tillæg nr. 41 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til teknisk formål (tankanlæg) ved Vardevej, Tarm Ortofoto Ringkøbing- eller Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing-

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Introduktion til optimering og operationsanalyse. Asymmetric Traveling Salesman Problem

Introduktion til optimering og operationsanalyse. Asymmetric Traveling Salesman Problem Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse Asymmetric Travelig Salesma Problem David Pisiger, Efterår 2003 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 45. - for en ny svømmehal nord for Hollænderhallen

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 45. - for en ny svømmehal nord for Hollænderhallen DRAGØR KOMMUNE Tillæg til lokalplan 45 - for en ny svømmehal nord for Hollænderhallen INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund og indhold side 5 Planens forhold til anden planlægning mv side 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

3y MA, Steen Toft Jørgensen side 1/5 Helsingør Gymnasium. Definitioner, formler, sætninger og ideen i beviserne så det er muligt at huske beviserne.

3y MA, Steen Toft Jørgensen side 1/5 Helsingør Gymnasium. Definitioner, formler, sætninger og ideen i beviserne så det er muligt at huske beviserne. 3y MA, Stee Toft Jørgese side /5 Helsigør Gymasium Vektorregig i 3D Formålet er at skabe overblik over emet. Boge Mat3A af Jes Carstese, kapitel 3 og 4, side 83-5. Defiitioer, formler, sætiger og idee

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere