Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ"

Transkript

1 EVALUERING PÅ EL-BILER I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

2 EVALUERING AF EL-BILER I ODENSE KOMMUNE I september 2014 blev der af Byrådet truffet en beslutning omkring sammensætningen af Odense Kommune Vognpark, og hvordan denne skulle omlægges til el-biler. For at fremskaffe mere viden og erfaringer omkring dette, blev der i foråret igangsat et afgrænset pilotprojekt omhandlende 100 el-biler til Odense Kommunes Hjemmepleje. Indeværende evaluering vil samle op på de erfaringer og den viden, vi nu har omkring brugen af el-biler, miljøgevinsten, anlæg af en ladestanderstrukturen, økonomien omkring el-biler samt hvordan borgerne i Odense Kommune samlet betragter denne omlægning. El-bilerne i Hjemmeplejen er af mærket Renault Zoe, og er leveret i Hjemmeplejen i september og oktober Bilen er en ny model fra sommeren 2015, og har en rækkevidde på ml km. per opladning alt afhængig af vejr, kørestil og øvrigt brug af batteri. 9 udkørende grupper under Hjemmeplejen anvender el-biler i dag- og aftenvagterne. Nattevagterne er udeholdt. Ca. 160 medarbejdere er i berøring med bilerne. Evalueringen kommer dels til at tage sit udgangspunkt i fire perspektiver; Økonomi, Bruger, Miljø og Borger. Dette sammenholdes med Odense Kommunes miljøpolitik samt målsætningen omkring at være en ambitiøs klimakommune. Evalueringen af el-bilerne vil bero på følgende perspektiver. Økonomi Bruger Fire perspektiver Miljø Borger Økonomiperspektivet vil belyse den økonomi og tilhørende finansiering, der ligger i relation til leasing af bilen, drift- og vedligehold, brændstofsbesparelser samt den ladestruktur, der er tilknyttet el-bilerne. Brugerperspektivet vil søge at få afklaret i hvilken grad el-bilerne opfylder behovet for arbejdsfunktionen, samt om de bidrager til et godt arbejdsmiljø. Miljøperspektivet klargør i hvilken grad en konvertering fra dieselbiler til el-biler bidrager til Odense Kommunes reduktion af CO2 udledning. Borgerperspektivet undersøger via Borgerpanelet i hvilken grad Odense Kommunes omtanke for miljøet har en positiv effekt på bystoltheden.

3 Økonomi Bruger ØKONOMI Fire perspektiver Miljø Borger Ved investering i el-biler er det særligt relevant at have et kendskab til den fulde økonomi tilknyttet dels i relation til engangsudgifter ved etablering men også i relation til den efterfølgende drift. Nedenfor er økonomien præsenteret for pilotprojektet. Tabellen præsenterer som udgangspunkt udgifterne fra den tidligere vognpark sammenholdt med udgifterne ved en vognpark af el-biler tilknyttet de engangsudgifter, der ligger i relation til etableringen. Økonomien tager til dels udgangspunkt i de forudsætninger, der lå til grund for business casen, og afspejler derfor ikke de faktiske omkostninger. ØKONOMI i tkr samlet Estimerede udgifter på tidligere bilpark Estimerede udgifter bilpark, el-biler* Udgifter til ladestationer** Dekoration af el-bilerne 106 Merudgifter til planlægning, kørselsgodtgørelse m.v.*** Estimerede udgifter i alt Forskel Tilskud fra Energistyrelsen Resultat af business case/ Pilotprojekt viser udgifter, - viser indtægter/gevinster * Der er fortsat usikkerhed omkring det forv. antal kørte km. Der er her indregnet km. fra leasingkontrakterne. ** Der forventes en driftsudgift på 800 tkr. i 2023 og hver 8. år til udskiftning mv. Derudover forventes en udgift til løbende vedligeholdelse/fejlhåndtering på ladestander, som endnu er ukendt. *** Estimat kommer fra oprindelig business case, og rummer herunder forv. merudgifter til planlægning, øget kørselsgodtgørelse, fejlhåndteringer m.v. Som primære opmærksomhedspunkter ligger De estimere driftsudgifter ved el-biler kontra dieselbiler ligger lavere ved el-biler grundet besparelser på brændstof. El som drivmiddel er væsentligt billigere end diesel. Leasingydelse på el-biler ligger lavere i forhold til de tidligere diesel-biler. Udbud på leasing af 100 el-biler har været en attraktiv aftale, og der blev opnået fordelagtige priser. Det er dog usikkert om prisniveauet kan fastholde ved kommende udbud. Udgifter til etablering af ladestandere ligger væsentligt højere end forventet. Dette skyldes dels højere anlægsudgifter og dels tilslutningsafgift til Energi Fyn for nye installationer. Der skal ske en håndtering af de merudgifter, der kan ligge i relation til øget planlægning, kørselsgodtgørelse, håndtering af teknikfejl m.v.

4 Generelt kan man opsummere, at el-bilen stående alene er et billigere alternativ til den tidligere dieselbil. Dette skyldes primært, at el som drivmiddel er billigere end diesel, og dermed bidrager til en besparelse på brændstof-udgiften. I forlængelse heraf bør det nævnes, at Hjemmeplejen kører væsentligt mere end den øvrige del af kommunens vognpark, hvorfor de også opnår en større besparelse end andre forventeligt vil opnå. Det udestår endnu at afdække det faktiske elforbrug. El-bilen står dog ikke alene, og det er nødvendigt med en ladefacilitet for hver enkelt bil, således der er tryghed omkring opladningen, før bilen skal anvendes igen. Hjemmeplejen er en meget driftstung enhed, hvor der er et særligt behov for sikkerhed og tryghed omkring, at de biler der er nødvendige for løsning af kerneopgaven altid står til rådighed. Derfor har det i projektet været prioriteret, at alle el-biler skal have hver deres ladestander. Etablering af en ladestanderstruktur har vist sig at være dyrere og mere komplekst. Dels kræver det viden om kørselsbehov, ladetidspunkter og mængde af tid til ladning. Foruden dette vil det også være nødvendigt at have viden om de lokaliteter, som ladestanderne tilknyttes. Vil vi fortsat gøre brug af lokaliteterne eller er der risiko for, at der rykkes? Er de lejet eller ejet? Hvilken adgang er der til strøm? Hvordan er parkeringsfaciliteterne (herunder underlag, belysning og adgangsforhold) i dag? De enkelte elementer vil kunne rykke væsentligt ved økonomien. Den nedsatte projektgruppe under pilotprojektet har i tæt dialog med Hjemmeplejen udpeget de bedste egnede lokationer, og etableret ladestandere derpå. For de lokationer, hvor der har været 10 el-biler eller mere har der været opsat to typer af ladestandere; mellemhurtige ladere (11kw) og hurtigladere (22kw). Lokationer med under 10 el-biler har udelukkende 11 kw standere. Det tager alt afhængig af vejret 3-4 timer at lade en bil op på en 11 kw ladestander og 1-2 timer på en 22 kw stander. Finansiering samt midler fra Energistyrelsen Som en del af regeringens strategi for energieffektive køretøjer er der i energiaftalen fra 2012 afsat 40 mio. kr. til gennemførelse af partnerskaber for el til transport. Puljen er tilsigtet perioden Odense Kommune har søgt midler i Energistyrelsen pulje til delvis finansiering af pilotprojektet. Vi har fået godkendt et tilskud på kr. pr. bil i alt kr. Beløbet vil blive brugt til en delvis finansiering af anlægsudgifterne, hvor resten af investeringerne vil blive finansieret via sparede driftudgifter i Hjemmeplejen. Nye afgiftsvilkår Der blev i oktober 2015 indgået en regeringsaftale omkring de fremtidige afgiftsvilkår for el-biler. Aftalen er en del af finansloven for Afgiftsvilkårene for el-biler tegner sig med følgende elementer: Grøn ejerafgift. Alle biler (nye som gamle) bliver fuldt indpasset i den grønne ejerafgift fra 1. januar Hjemmeplejens el-biler er fra 1. januar 2016 pålagt vægtafgift på 310 kr. halvårligt. Registreringsafgift. De nye afgiftsvilkår kommer ikke til at vedrøre de eksisterende el-biler, da disse er indkøbt før 1. januar Generelt kan man opsummere på økonomiperspektivet, at investeringer i el-biler giver god mening i den daglige driftsøkonomi, grundet en billigere brændstofsøkonomi. Omvendt kan en etablering af en ladestanderstruktur være så bekostelig, at det kan tage mange år før de indledende investeringer er tjent ind. Dette er især aktuelt, hvis man modsat Hjemmeplejen - ikke har et stort kørselsbehov.

5 Økonomi Bruger BRUGER Fire perspektiver Miljø Borger Bruger-perspektivet er baseret på data indsamlet via en survey, hvor fokus har været på at få viden om, hvorvidt elbilerne opfylder de krav, der er til medarbejdernes arbejdsfunktion samt, hvorvidt elbilerne udgør et godt arbejdsmiljø. Evalueringen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 158 respondenter. Respondenterne består af ledere og medarbejdere i hjemmeplejen i Odense Kommune. Alle hjemmepleje-afdelinger med elbiler i Odense Kommune har fået tilsendt spørgeskemaerne. Ledere og medarbejdere fra følgende afdelinger har besvaret spørgeskemaerne: Dalumgruppen Jacob Hansen-gruppen Servicegruppen Syd Kragsbjerggruppen Aften Øst Aften Syd Villestofte Plejecenter Vollsmosegruppen 2 Mågebakken 11 ledere og 147 medarbejdere har besvaret spørgeskemaerne. Spørgeskemaerne til medarbejderne er bygget op om spørgsmål, der omhandler håndtering af elbilerne og ladestanderne, elbilernes opfyldelse af krav ift. medarbejdernes arbejdsfunktion, arbejdsmiljøet i elbilerne samt medarbejdernes holdning til indførslen af elbilerne på deres arbejdsplads. Spørgeskemaet til lederne fokuserer på driftsmæssige forhold i forbindelse med indførslen af elbiler samt lederens vurdering af, hvorvidt elbilerne lever op til kravene for at medarbejderne kan opfylde deres arbejdsfunktion. Spørgeskemaerne er udarbejdet i dialog med repræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (Internt værksted på Kildemosevej) samt Udbud og Kontraktstyring. Resultater Der vil i præsentationen af svarene nedenfor blive uddraget de væsentlige spørgsmål og svar fra den gennemførte survey. Den fulde survey viser dog nuancerne i brugernes svar, hvorfor resultatet af den fulde survey er vedlagt som bilag 1. Først præsenteres resultaterne af medarbejderbesvarelserne og efterfølgende resultaterne fra ledernes besvarelser.

6 1. El-bilerne opfylder generelt det behov medarbejderne har til en bil for, at kunne opfylde deres arbejdsfunktion 60% 50% 50% 40% 30% 33% 20% 10% 8% 6% 3% 0% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ovenstående diagram viser, at 83 % af hjemmeplejemedarbejderne mener, at elbilerne overordnet set opfylder det behov, de har til en bil, for at de kan opfylde deres arbejdsfunktion. Blandt de 9 % af medarbejderne, der er uenige i at elbilerne opfylder behovet de har til en bil i arbejdet, ligger de primære årsager i, at varmen i bilerne ikke altid har virket i de kolde vintermåneder, at bilerne kan have mindre rækkevidde i vintermånederne, samt at sædehøjden ikke kan justeres tilstrækkeligt. 2. Hvis man i arbejdstiden havde valget mellem at tage en el-bil eller en dieselbil på ens rute hvilken ville du da vælge? Ved ikke 13% Benzin/dieselbil 16% Elbil 71% Ovenstående diagram viser, at 71 % af medarbejderne ville vælge en elbil, hvis de havde valget mellem at køre i en elbil og dieselbil i arbejdet. Af de som ville vælge en el-bil, gør ca. halvdelen det af omtanke for miljøet, mens de fleste andre medarbejdere er særligt glade for udstyrspakken tilknyttet bilen. Af de som ville vælge at køre i dieselbil vælger 1/3 det, fordi de er vant til at køre dieselbil, og

7 1/3 vælger det fordi de er usikre på elbilens rækkevidde. Yderligere er 21 % af medarbejderne, der ville vælge dieselbilerne, bekymrede for tekniske fejl i elbilerne. 3. Elbilerne udgør generelt set et godt arbejdsmiljø 60% 50% 49% 40% 30% 20% 20% 23% 10% 0% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig 6% 1% Ovenstående diagram viser, at 69 % af medarbejderne mener, at elbilerne generelt set udgør et godt arbejdsmiljø medarbejderne forholder sig her til den samlede fysiske og psykiske komfort i elbilerne. Kun 7 % af brugerne af el-bilerne er uenige i, at el-bilerne udgør et godt arbejdsmiljø. Dette skyldes primært, at der har været udfordringer med varmen i bilerne, samt at der for nogle få medarbejdere ikke er tilstrækkeligt justeringsmuligheder i sæderne. Generelt viser brugerevalueringen blandt medarbejderne at langt størstedelen er glade for el-bilerne og at de er enige i, at bilerne dækkers deres behov for arbejdsfunktionen samt bidrager til et godt arbejdsmiljø. Det bør dog nævnes, at blandt de øvrige svar i brugerundersøgelsen ligeledes kan tegnes et billede af, at en mindre gruppe medarbejdere ikke er glade for el-bilerne. Dette beror dels på utryghed omkring bilernes rækkevidde, forsinkelser i arbejdet grundet utilstrækkelig opladning, teknikproblemer m.v. Lederne har ligeledes besvaret et spørgeskema om elbilerne. Dette har haft fokus på de drifts- og planlægningsmæssige elementer ved indførelsen af elbiler i hjemmeplejen. Resultaterne baserer sig på besvarelser fra 11 ledere. Overordnet viser besvarelserne fra lederne på de pågældende grupper, at der med el-biler anvendes tid på ruteplanlægning, håndtering af tekniske fejl, ombytning af biler m.v. Det er uklart hvor meget mere tid, der bruges i forhold til diesel-biler, men tilstrækkeligt til, at tre ud af ni ledere vurderer, at el-biler kun i mindre grad understøtter det daglige arbejde (seks af lederne mener, at elbilerne i høj eller nogen grad lever op til behovet i arbejdsfunktionen). Af de årsager, der ligger bag ledernes svar på, at el-bilerne kun i mindre grad lever op til behovet, så beror de primære årsager på tekniske problemer ved elbilerne (der evt. kan medføre, at man må køre i anden bil), håndtering af beskidte og tunge ladekabler samt elbilernes manglende rækkevidde i vinterhalvåret.

8 Tilknyttet dette bør det dog noteres, at alle ledere vurderer, at man når samme antal borgere som tidligere, samt at kun én af lederne har følt det nødvendigt at omlægge ruterne. Otte ud af de elleve ledere vurderer, at elbilerne lever op til det behov, de ansatte har til en bil for at de kan udføre deres arbejde. Opsamling Brugerperspektivet i den samlede evaluering sætter fokus på arbejdsmiljø samt hvorvidt bilerne opfylder behovet til arbejdsfunktionen. 83 % af medarbejderne er enige eller meget enige i, at el-bilerne generelt opfylder det behov, de har til en bil for at de kan opfylde deres arbejdsfunktion, og 68 % er enige eller meget enige i, at el-biler udgør et godt arbejdsmiljø. Generelt giver evalueringen et billede af medarbejderne som værende overvejende positive over for elbilerne, og generelt stolte over at køre i el-bil. Dette skal ses i kombination med ledernes besvarelser, der ligeledes tegner et billede af, at elbilerne lever op til behovet for arbejdsfunktionen, men at der samtidig bruges ekstra tid på at få ruterne til at gå op, hvis der er problemer med elbilernes rækkevidde, tekniske fejl, manglende opladning mv. Det skal nævnes, at der i pilotprojektet med el-biler i Hjemmeplejen har været nogle mindre udfordringer med teknikken, manglende rækkevidde og manglende varme i bilerne. Overordnet har der dog ikke været udfordringer med at nå antallet af borgere, og det er herunder lykkedes med lidt ekstra planlægning, at sikre den nødvendige driftssikkerhed over for borgeren.

9 Økonomi Bruger MILJØ Fire perspektiver Miljø Borger Odense Kommunes miljøpolitik fra 2012 har blandt de primære miljøpolitiske mål, at Odense Kommune har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer. Herunder ønsker man blandt flere indsatser at forpligte sig på en øget brug af hybrid- og elbiler, da det mindsker luftforurening og støj i midtbyen. Perspektivet omkring miljø-evaluering på el-biler handler i forlængelse heraf om reduktion af CO₂ udledning. Evaluering vil således fokusere på dette, men vil også berøre andre relevante miljø parametre. Da der ikke sker forbrænding i en el-bil, udleder den ikke CO₂, når den kører. Alligevel ville det være forkert at konkludere, at en elbil udleder 0 gr. CO₂/km. Regnestykket er ikke så simpelt, fordi der udledes CO₂, når der produceres strøm til elbilen. Grundlæggende kan man sige, at klimabelastningen afhænger af strømproduktionen. En el-bils CO₂-udslip skal beregnes på basis af, hvor meget strøm den bruger på at køre en km., og hvor meget CO₂, der er udledt til produktionen af denne strøm. Er strømmen produceret på kul, vil CO₂-udslippet være relativt højt. Er strømmen derimod produceret på vedvarende energi, vil det være 0. CO₂ reduktion udregnes dermed ved at sammenholde CO₂ beregninger fra Hjemmeplejens tidligere dieselbiler (Citröen C3) og sammenholder dette med den nye Renault Zoe. 1 CO2 reduktion fra sammenlignelig diesel minibil til el-bil 70-75% CO2 reduktion i alt på Hjemmeplejens 100 el-biler 215 tons årligt Vedvarende energi øger besparelsen Jo mere vedvarende energi fra eksempelvis vind og sol vi får ind i vores strømproduktion, jo bedre vil elbilen altså være for miljøet i forhold til de energisammensætninger, vi kender i dag. Den danske el-produktion indeholdt i 2012 vedvarende energi svarende til 39 procent af el- og fjernvarmeforbruget. Den andel vil stige til over 80 procent i 2020 og dermed vil CO₂ udledningen fra elbilerne i Odense Kommune være markant faldende over den næste årrække, næsten uafhængigt af hvilken leverandør af energi, der bliver valgt. Foruden en reduktion i kommunens CO₂ udledning, udleder el-biler heller ikke kvælstofoxider (NOx), der kendes fra dieselbiler, eller sundhedsskadelige partikler fra forbrændingen. Dertil kommer, at el-biler støjer mindre, hvilket også gavner miljøet i blandt andet vores byer om end det nok er en samlet mindre effekt. 1 Teknologisk Institut har udarbejdet en CO2 beregner, som kan give nogle estimater på hvor meget benzin-, diesel- og elbiler udleder årligt.

10 Økonomi Bruger BORGER Fire perspektiver Miljø Borger I tilknytning til den samlede evaluering på el-biler i Odense Kommune er det naturligvis relevant at undersøge, hvorvidt borgerne i kommunen overhovedet har set bilerne, og hvordan de forholder sig til en udskiftning fra diesel til el. Dette skal igen ses i relation til Odense Kommunes Miljøpolitik og det politisk mål om at være en ambitiøs klimakommune. Den enkelte borger bør have en bevidsthed om, hvad Odense Kommune gør for at blive mere bæredygtige, og hvordan vi som kommune bidrager til miljøinvesteringer, grøn teknologi og bæredygtige løsninger. Under Borgerperspektivet har vi anvendt Odense Kommunes Borgerpanel. Borgerpanelet består af ca Odense-borgere, der er udvalgt til at udgøre et repræsentativt udsnit af den odenseanske befolkning. Svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen har været på 57 %. 64 % af de borgere, som har svaret i undersøgelsen, har hørt om Odense Kommunes udskiftning af hjemmeplejens biler til el-biler, og 62 % har ligeledes set bilerne på vejene. Der har overordnet været tre grupper af spørgsmål. Er man som borger stolt over at bo i en kommune, som viser omtanke for miljøet, borgernes fysiske sundhed (ift. udledning af partikler) samt støjniveau. 70 % af borgerne i undersøgelsen er enten enige eller meget enige i ovenstående. Er borgerne enige i at udskiftning af 100 diesel biler til el-biler styrker Odense Kommunes image 58 % af de borgerne i undersøgelsen er enten enige eller meget enige. Er borgerne positivt indstillet over for udskiftningen af biler samt eventuelle fremtidige udskiftninger i Odense Kommunes vognpark. 76 % af borgerne i undersøgelsen er enten enige eller meget enige i ovenstående. Evalueringen i Borgerpanelet viser, at hovedparten af borgerne i kommunen har set Hjemmeplejens elbiler, ligesom de også er positivt indstillet over for investeringer i bæredygtig transport.

11 OPSAMLING Indeværende evaluering har forsøgt at samle op på de erfaringer og den viden, vi nu har omkring brugen af el-biler i Odense Kommunes Hjemmepleje. Opsamlingen har været omkring fire overordnede perspektiver; Økonomi, Bruger, Miljø og Borger. Resultatet sammenholdes med Odense Kommunes miljøpolitik samt målsætningen omkring at være en ambitiøs klimakommune. Overordnet har der været taget godt imod el-bilerne og langt de fleste medarbejdere har været glade og stolte over at køre i en el-bil. Mere end to tredjedel af medarbejderne vil faktisk hellere køre i en el-bil end en dieselbil. At køre i en el-bil og understøtte en bæredygtig transport betyder altså noget for medarbejderne. Med el-biler følger imidlertid også en lidt anden håndtering af kørslen. El-biler har en begrænset rækkevidde, og særligt i vinter halvåret kan der være planlægningsmæssige udfordringer med el-bilerne. Teknikfejl og utilstrækkelig opladning kan også drille, dette dog i et begrænset omfang. Fordi Hjemmeplejen er en særlig driftstung enhed med stort kørselsbehov, så mærkes selv små uhensigtsmæssigheder hurtigt og konsekvent. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet for andre enheder i kommunen. Forinden pilotprojektet blev igangsat var den daglige brug af el-biler et området, som vi var uklare på. Pilotprojektet har nu givet os langt mere viden om, hvilke praktiske elementer, man skal være opmærksomme på, når man skifter en konventionel bil ud med en el-bil. Den største udgift til en el-bil er for vores vedkommende den tilknyttede ladestanderstruktur. En ladestander kan spænde over alt fra en enkelt langsomt-ladende vægmonteret stander til 20 hurtigt-ladende ladestandere på særskilt parkeringsplads. Første løsning er relativt billig, mens anden løsning kan have væsentlige udgifter i relation til anlægsarbejde, tilslutningsafgift og køb af ekstra amperetræk samt evt. udbedring af den konkrete parkeringsplads. Investeringerne i ladestandere kan altså variere meget, og skal hele tiden sættes op imod det kørselsbehov, som den enkelte enhed har. Har man kun et lille kørselsbehov, kan det tage meget langt tid for brændstofbesparelserne at betale ladestrukturen har man omvendt et stort kørselsbehov, vil investeringen naturligvis hurtigere være indtjent. El-biler har været i brug i ca. 6 måneder, og gennem Odense Kommunes Borgerpanel har omkring borgere svaret på forskellige spørgsmål, og svarene har generelt vist, at hovedparten af borgerne i kommunen har set Hjemmeplejens el-biler, ligesom de også er positivt indstillet over for investeringer i bæredygtig transport. El-biler i Hjemmeplejen bidrager i miljø-perspektivet dels med nedbringelse af støj og CO2 udledning. Miljø perspektivet viser med tydelighed, at investering i el-biler understøtter kommunes vision om at være en ambitiøs klimakommune samt Odense Kommunes Miljøpolitikken fra 2012.

Bilag Resultater; brugerperspektiv

Bilag Resultater; brugerperspektiv Bilag Resultater; brugerperspektiv Respondenter Ledere; ; 7% Medarbejdere (der anvender eller har anvendt elbilerne); 47; 9% Resultater fra medarbejderbesvarelser Baggrundsinformation Arbejder du primært

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Hvad er opgaven? Mindske/fjerne transportsektorens udslip af CO 2 2007: ~160 gram CO 2 pr. km 2015: 130 gram CO

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere