maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12"

Transkript

1 maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3900 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 21. december 2006 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 19. marts 2007 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Cyclus Print 100 gr. som er Svanemærket Suppleanterne rykker frem Medlemsfremgang Jan og Martin sætter turbo på lærlingearbejdet Farvel til Arbejdsformidllingen Ledighedsstatistik Vi har vendt strømmen Seniorer skal nu betale kontingent Afdelingen gratulerer Lønsvindel hos medlemsvirksomhed i Dansk Byggeri Blokader Arbejdspladsliste Edb-kursus Sikkerhedskursus Lønstatistik Dit kontingent Juletræsfest i fagforeningen Pas på ryggen, kvinder Udstilling i Malernes Hus Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter Klub- og tilldsmandskonference Januar 2007 nr. 1 maler nyt Forsiden Anne Marie Helger optrådte ved 125 års jubilæumsfesten i Malernes Fagforening. Her ses hun sammen med et af de mange glade medlemmer, der var mødt på dagen. Jubilæumsfesten Se side 4-7

3 Hvor er arbejdsgiverorganisationerne og hvad vil de? Ude i den store verden skæves der som bekendt til den såkaldte danske mo - del, når der tales om indretning af ar - bejdsmarkedet. Organisationsfolk og politikere kommer ligefrem på studieophold for at studere miraklet. Hovedelementet i den danske ar bejds - markedsmodel er, og har i mange år været, at arbejdsmarkedets parter i stor udstrækning og uden lovgivning tilrettelægger vilkårene på det danske arbejdsmarked. Det har igennem mange år kunnet lade sig gøre, fordi der på arbejdsmarkedet er en stor organisationsgrad, og fordi der parterne imellem har eksisteret en gensidig respekt. Arbejdsmarkedets parter har kort sagt været interesseret i aftalte regelsæt, der fastlagde forholdene på de danske ar bejdspladser. Resultatet er et yderst fleksibelt ar - bejdsmarked, hvor virksomhederne har mulighed for at justere på produktion og arbejdskraft. Samtidig er der en forholdsvis stor social sammenhængs kraft i arbejdsstyrken, fordi der er spændt en form for økonomisk sikkerhedsnet ud under den en kelte, der rammes af ledighed. Men som nævnt er hele grundlaget for den danske model en gensidig re - spekt organisationerne imellem, sammenkædet med en stor organisationsgrad blandt både arbejdsgivere og lønmodtagere. Så langt så godt! Desværre er vores respekt for ar - bejds giver or ga ni sa tio nernes vilje til at understøtte den danske model ved at lide et alvorligt knæk. Vi bliver i forbindelse med fagretslige sager gang på gang stillet over for, at arbejdsgiverorganisationerne i praksis medvirker til at beskytte platugler, fup - firmaer, falske selvstændige og andre misvækster, der i kraft af en god be - skæfti gel ses situation dukker op på vore malerarbejdspladser. Det giver sig udslag på mange områder. Blandt andet nægter man aktivt at medvirke til at afdække de af fagforeningen rejste sager mod de alt for mange lyssky foretagender, der hærger vore arbejdspladser. Man klapper i som østers, når vi beder om dokumentation for løn- og ar bejds - forhold i forbindelse med un der betalt udenlandsk arbejdskraft. Og man vogter som en bedre bank i Svejts over fiktive og uldne entreprisekontrakter. Man må virkelig undre sig over holdningen i vores arbejdsgiverorganisationer. Hvor er hensynet til de medlemmer af fagets arbejdsgiverorganisationer, der prøver at drive deres virksomheder efter de fastsatte regler? Hvor er hensynet til den højt berømmede danske model? Og man kan jo også undre sig over, at malermestre væl ger at ringe til fagforeningen, når de i deres hverdag støder på forhold, som de anser som undergravende for faget. I håbet om at de forestående overenskomstforhandlinger vil medvirke til at styrke den danske model ønskes alle også arbejdsgiverorganisationerne et rigtigt godt nytår. Steen Harup maler nyt 3

4 Suppleanterne rykker frem Afdelingens tre suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke bare vente på, at en rigtig HB-plads bliver ledig. De kommer i lære som HB-medlemmer Af Carsten Dall Suppleant! Måske er det ikke den mest glorvær - dige titel, hvis man gerne vil have indflydelse og være med til at påvirke det fag lige arbejde i både afdeling og forbund. Men de tre suppleanter fra Malernes Fagforening Storkøbenhavn, der blev valgt som HB-suppleanter ved Maler - forbundets kongres i efteråret, skal nok få lov til at udfolde sig i HB-sammenhæng. Det forsikrer afdelingsformand Steen Harup. Han er det ene af tre HB-medlemmer, som de tre skal være suppleanter for. De to øvrige er Bo Rosschou og Allan Larsen. Suppleanterne er Susanne Ras mus - sen, Michelle Frese og Rasmus Gun - narson, tre aktive tillidsfolk, der har brugt en stor del af fritiden på blandt andet tillidsmandsuddannelse. Suppleanterne er ikke blot valgt, fordi vi i henhold til lovene skal have dem. Det er medlemmer, der gennem lær linge- og værkstedsklubber har vist stort engagement og stor interesse for det faglige arbejde. De er alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, og beslutningen om, at de skulle stille op som suppleanter til HB, var der bred enighed om, forklarer Steen Harup. Han peger også på, at de tre suppleanter ligeledes indgår i afdelingens planer om et generationsskifte på lidt læn - gere sigt. Det er vigtigt, at vi har mange en ga - gerede og erfarne medlemmer, der kan deltage i afdelingens arbejde, og som er klar til at tage over både i bestyrelsen og som HB-repræsentanter, siger Steen Harup. En af de tre nye HB-suppleanter, Michelle, fik debut i kongressammenhæng i efteråret. Susanne og Rasmus var med for anden gang. Det var en stille og rolig kongres, der var præget af stor enighed ikke Michelle Frese, 31 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Bech & Koch. 4 maler nyt

5 mindst omkring vort forslag om at bevilge penge til at lave lokale aktiviteter, blandt andet til fastholdelse af medlemmer og synliggørelse af afdelingernes arbejde, men også til at gøre mere for lærlinge og unge medlemmer, siger Susanne, Michelle og Rasmus. Vigtig kongres men manglende værdidebat Kongressen er også et vigtigt mødested for udveksling af erfaringer på det faglige område. Der kommer mange gode ideer frem, som kan bruges i andre sammenhænge lige fra arbejdsmiljøudvalg til svendeprøvekommissioner. Og de midler, vi får til synliggørelse, skal bruges slagkraftigt. Blandt andet til ar - bejdspladsbesøg, hvor tillidsrepræsentanter kan blive frikøbt, så de kan del - tage aktivt. I afdelingen har vi en hand - lingsplan omkring et øget aktivitetsniveau, så vi har ingen problemer med at bruge midlerne, siger Susanne. Det er sundt at høre, hvordan andre praktiserer det faglige arbejde. For hol - Michelle Frese, Rasmus Gunnarson og Su - sanne Rasmussen i lære som HB-medlemmer. dene fra den ene ende af landet til den anden er ikke ens, men vi kan lære af hinanden. Som debutant var det lidt hårdt at være med på kongressen. Man skal være meget lyttende for at få det hele med, men det gik fint. Jeg havde også ventet lidt mere uenighed, men der var stor enighed om det væsentlige, påpeger Michelle. Kongressen er med til at give en rød tråd i det faglige arbejde for de kommende år. Her samles op på de ideer, der er blevet afprøvet i den forløbne tid og skabes nye. Det var en vigtig kongres. Det vigtigste var, at vi fik midler til at intensivere det lokale arbejde. For det er her, vi skal vise, hvad vi kan over for de grupper, der bare frister med et lavere kontingent. Per - sonligt syntes jeg, der manglede en værdidebat om fremtidens faglige virke. Vi skal helt klart vide, hvad vi vil for at få fat i de unge malere, som er fremtiden. Vi skal turde gå egne veje og vise over for de unge, at vi kan mere. Så vil det vise sig, at de ikke kun er interesserede i et la vere kontingent. Vi skal være mere modige, fastslår Rasmus. Fremtiden er værkstedsklubber De tre HB-suppleanter er enige om, at benarbejdet skal foretages med ud - gangspunkt i værkstedsklubberne. En stærk klub skal være grundlaget for at understrege værdien af fagforeningens arbejde. Det er fra medlemmerne, inspirationen skal komme. Det er ikke bestyrelsen og tillidsfolkene, der skal styre. Vi skal videreformidle tanker og konkrete forslag fra medlemmerne, fastslår de tre. Rasmus supplerer: Nogle har desværre mistet forståelsen af, hvor vigtige klubberne er i det daglige. En stærkt funderet værkstedsklub kan opnå fantastiske resultater. Resultaterne kommer ikke af sig selv. Vi» maler nyt 5

6 Susanne Rasmussen, 39 år, bestyrelsesmedlem i afdelingen siden 2001, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos E. Pihl & Søn A/S.» skal konstant være på banen, og løse mange forskellige opgaver i klubben, så de overordnede opgaver og mere komplicerede problemer klares i afdelingen. Vi er også nødt til at bearbejde medlemmernes holdning til fagforeningen, så vi får den opbakning, der er nødvendig. Mange skal have forklaret hele formålet med fagforeningens arbejde, for vi kan ikke gå ud fra, at de ved det som en selvfølge. Men fanger de idegrundlaget, blomstrer mange op og bliver aktive. Det er i hvert fald ikke en håbløs situation at få medlemmerne gjort engage - rede. Men det kræver en indsats. Mere kvinde-synlighed At der er to kvindelige malere i suppleantkredsen tager de tre også som et tegn på større kvindelig synlighed på det faglige område. Kvinderne udgør en stor del af medlemsskaren, men desværre ser vi dem ikke så ofte i faglig sammenhæng. Når de er udlært, får de ofte børn, og så op - tager familielivet en stadigt større del af deres tilværelse, og der er ikke tid til det faglige. Det er ikke manglende interesse for det faglige, der er årsagen, men mangel på tidsmæssigt overskud. Når børnene bliver ældre, dukker flere kvinder op. Kvinderne er ikke mindre fagligt interesserede end mændene, mener Susanne. Man skal have en ægtefælle, der er med på at tage ansvar for børnene, når mor er i gang med det faglige. Det ser vi også i klubarbejdet, som er meget mandsdomineret. Fagligt arbejde er jo ikke kønsafhængigt, for mænd kan selvfølgelig godt fremlægge kvindernes pro - blemer, men kvindernes synspunkter og indgangsvinkler til at løse problemer er meget væsentlig, nævner Ras mus. Mange mænd har endnu den opfattelse, at det er kvindernes pligt at passe børnene. Det er ikke velset, at de vil have fri til at dyrke det faglige arbejde. Ud - viklingen går lidt langsomt, men det kommer, siger Michelle, der selv har fire børn og ingen problemer med at kombinere familieliv og det faglige arbejde. Vi er enige om, at mit faglige arbejde skal have høj prioritet, siger Michelle. Fremtiden tegner lys Susanne, Michelle og Rasmus er selv en del af forbundets og fagbevægelsens fremtid, og skal fagbevægelsen fortsat have en fremtid, skal der en mere målrettet indsats i gang for at fastholde medlemmerne. Vi har hvilet for meget på laurbærrene i en årrække og taget for meget som en selvfølge. Før var et fagforeningsmedlemskab næsten en dåbs - gave. Det er det ikke mere. Nu vil med- Rasmus Gunnarson, 34 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Robert Rasmussen A/S. 6 maler nyt

7 lemmerne have konkrete resultater. Det er den proces, vi nu er i gang med: At fortælle om alle de resultater, vi har, siger Susanne. Det er umuligt at sige noget kon - kret, om det bliver med Malerforbundet som et selvstændigt forbund. Det er det, vi vil arbejde for, men udviklingen kan gå i andre retninger, og så må vi vurdere ud fra den situation, siger Rasmus. Også på lønområdet venter de tre, at der kan komme andre lønformer end de eksisterende på tale. Jeg vil personligt aldrig give akkordmulighederne fra mig. Men det er rigtigt, at færre benytter sig af akkorden end tidligere. Det er altafgørende, at ak - korden fortsat eksisterer, for det er den, der er drivkraften for lønudviklingen. Vi må også være lydhøre over for medlemmerne, når det gælder aflønningsformerne. Det er ikke noget problem, så længe der ikke er tale om undergra - vende lønsystemer. Vi skal lytte til, hvad medlemmerne vil have, og vi skal også være meget opmærksomme på, hvad det enkelte medlem gerne vil arbejde med. Vi kan sagtens kombinere den enkeltes ønsker med det solidariske system, fastslår Rasmus: Vi er malersvende, uanset om vi arbejder på timeløn eller på akkord. Der er ingen grund til, vi kikker skævt til hinanden, fordi den ene arbejder med én lønform, en anden med en anden. Vi skal fokusere på de ting, vi har til fælles. Glæder sig til HB-arbejdet De tre nye HB-suppleanter ser frem til at skulle deltage i hovedbestyrelsens arbejde. Og i forbindelse med efterårets kongres blev det vedtaget, at også ved det ordinære HB-medlems sygdom eller ferie eller andet forfald skal der indkaldes en HB-suppleant. Pladsen står ikke tom ved mødet. Suppleantposten har således fået en større betydning end tidligere. Det bliver spændende at få en fornemmelse af arbejdet i forbundets øverste organ, siger Susanne, Michelle og Ras mus. Det er et stort område at sætte sig ind i, og derfor er det godt med en langsom indføring i arbejdet. Medlemsfremgang 3 Fagforeningen har fået over 100 nye medlemmer på et år Med en netto medlemsfremgang på 122 fra november 2005 til novem ber 2006 tegner Malernes fagforening Storkøbenhavn et atypisk billede af fagbevægelsens generelle medlemssituation. Ikke desto mindre er det en rea li - tet, at fagforeningen medlemsmæssigt er gået mærkbart frem, når man sammenligner novembertallet 2005 (3632 medlemmer) med november - tallet 2006 (3754 medlemmer). Medlemsfremgangen skyldes en markant fremgang i antallet af udenlandske medlemmer, idet cirka 200 af fagforeningens medlemmer pr. november 2006 er udenlandske statsborgere. Men det skal også siges, at antallet af danske aktive medlemmer har stabiliseret sig. Målrettet indsats gav resultater Fagforeningen har målrettet søgt at hverve medlemmer blandt mi - granterne fra de nye EU-8 lande. Og det er lykkedes i en vis udstrækning, selv om der er lang vej endnu, før det kan siges, at de udenlandske malere, der arbejder i Køben - havn, er medlemmer af fagforeningen i samme omfang, som danske malersvende er det. Alle medlemmer af fagforeningen opfordres derfor til at være op - mærksomme på udenlandske kolleger, der arbejder på byggeplad - serne, og medvirke til, at de bliver organiseret i en af byggefagenes fagforeninger. Vi har også rettet opmærksomheden mod de arme og ben, der færdes på vores arbejdspladser. Nogle kolleger bliver lokket ud af fagforeningen og til at lege selvstændige af en fiffig mester, der derefter ansætter dem som underentreprenør til en billig penge for at spare feriebetaling, pensionsbetaling m.v. Sådanne arrangementer er ulov - lige og overenskomststridige, og disse kolleger kan vi stille og roligt snakke med og få tilbage i fagforeningen som malersvende. For de har ingen fremtid som mestre ved blot at arbejde som arme og ben for et malerfirma. På lærlingesiden lægger fagforeningen også meget vægt på at organisere de unge allerede på lærlingeskolen. Det er lykkedes i stor udstrækning, og heldigvis bliver de fleste nyudlærte i fagforeningen. Så ved fælles hjælp kan vi også i 2007 se frem til en positiv medlemsudvikling blandt malerne i København til gavn for fagets udøvere. maler nyt 7

8 turbo Jan og Martin sætter på lærlingearbejdet Afdelingens nye medlemmer af Lærlingelandsledelsen vil have gang i det hensygnende lærlingearbejde. Der er brug for en forstærket indsats fra lærlingeside, siger Martin Saaby og Jan Rømer Af Carsten Dall 350 lærlinge er i sving i det storkøbenhavnske område. Så er det da for dårligt, at det ikke kan lade sig gøre at samle blot 50 af dem og få dem engageret i at gøre en aktiv indsats for gruppen. Det mener afdelingens medlemmer af den nye Lærlingelandsledelse, Martin Saaby, 27, og Jan Rømer, 29. De to blev valgt til det landsdækkende lærlingearbejde i efteråret, og nu vil de have gang i det lidt hensygnende lærlingearbejde i afdelingen. Umiddelbart efter nytår mødtes de to med cirka 30 lærlinge fra tre af de største københavnske malerfirmaer. Håbet var, at der i denne kreds kunne findes kandidater, der vil stille op som bestyrelseskandidater på en generalforsamling, der ventes holdt i februar. Vi skal simpelt hen have gang i lærlingearbejdet igen. Det er i alles interesse. Selvfølgelig mest de unge og fag - foreningen, men også firmaerne har en interesse i, at faget tages alvorligt. At lærlingene har et seriøst og engageret forhold til faget, siger Martin Saaby, der er lærling i firmaet Bjarne Mathias - sen. Her arbejder han mest med ved - ligeholdelsesopgaver, men efter den første periode som lærling synes han, at hans forventninger til faget er blevet indfriet. Der er mange udfordringer i hverdagen, og da jeg har været i gang med mange forskellige jobs, efter at jeg kom ud af skolen, var det på tide at finde en uddannelse og et fag, som passer mig, siger Martin. Engagementet i fagforeningsarbejdet faldt ham naturligt, for uanset hvad han har beskæftiget sig med, har han altid sørget for at være medlem af en fagforening. Det bliver aldrig umoderne at kæmpe for sine rettigheder, mener Martin. Havde vi ingen fagforening, kunne mestrene bare behandle os, som det passede dem. Men der er desværre for mange, der har den opfat telse, at de kan stå alene og nok skal klare sig selv. Det er blandt andet den opfattelse, lærlingene vil have gjort op med gennem et aktivt arbejde i lærlingeklubben. Vil have netværk Jeg har fået et godt indtryk af lærlingearbejdet gennem kurserne i både Mid - delfart og Odense, siger Martin. Det er spændende at møde kolleger fra hele landet og høre, hvordan lærlingene organiserer sig dér. Det vil være forkert at sige, at der er helt vildt gang i lærlingeklubberne, men de eksisterer dog, og der laves aktiviteter, som samler interesserede. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt, som vi også skal vende tilbage til her i København. Gennem kurserne får vi også et netværk. For eksempel har vi netop haft besøg af kammerater fra Jylland, og vi kan lære af hinanden. Martin og Jan registrerer faldende interesse for det faglige arbejde også hos svendene. Det er trist, synes de. Men kollegerne har for meget andet at gå op i, og reserverer ikke tid til det faglige, når man gjorde tidligere. Stilladsarbejderne er faktisk lidt af et forbillede for os, for de holder fast i den gamle, faglige tradition og har moderniseret den, så den også tiltaler de unge. Men måske er malerne blevet for velbjærgede, smiler de to. Det vil de i fællesskab med de mange andre lærlinge i Storkøbenhavn gøre noget ved. Mere oplysning om alle de ting, fagforeningen gør for medlemmerne. Det er det, der skal til, for det er hårdt at kæmpe mod ligegyldighed. Men det må ikke være den egenskab, der skal ødelægge årtiers faglig indsats. Både Martin og Jan vil bruge den nødvendige tid på at skubbe lærlingearbejdet i gang igen. Vi skal ud på hver enkelt arbejdsplads og prikke til lærlingene. Måske» 8 maler nyt

9 Martin Saaby og Jan Rømer to voksenlær linge, der vil sætte gang i lærlingearbejdet.

10 » Martin Saaby, faglig sekretær Johnny Karl - son, og Jan Rømer på Tec i Gladsaxe. De tre er enige om vigtigheden af et godt lærlingearbejde. Der er 350 lærlinge inden for afdelingens område. Der må være kammerater, der vil yde en indsats for gruppen, håber de. ling i et mindre malerfirma med kun tre ansatte, og her er samarbejdet mellem lærling og svend tæt og godt. Den faglige interesse har jeg med hjemmefra. Min bror er også maler, og min far er som sømand fagligt orienteret. Jeg vil godt være med til at gøre en indsats for at få flere med, så vi kommer til at stå som en faglig enhed. Vi Manden fra fagforeningen skulle man etablere noget i retning af Jobpatruljen for at få liv i de unge igen. Det er det opsøgende arbejde, der giver de bedste resultater, tror vi. Vigtigt er det også at få pigerne engageret. De kan godt lide at organi sere aktiviteter, mens drengene mere interesserer sig for at tjene kassen. Martin og Jan vil også gerne have lærlingene til at arbejde for konkrete sager. For eksempel at lærlingene også får gratis arbejdstøj. Det kan ikke være rigtigt, at vi selv skal betale for arbejdstøjet. For mesteren betyder det jo intet, for han kan trække det fra som en driftsomkostning. Men for os er det en betydelig udgift. Den del af det faglige arbejde de konkrete forbedringer mener Jan Rømer er vigtige at slå på. Han er lærkan ikke tvinge folk til engagementet, men vi kan appellere til dem både om engagement og om at være medlem af fagforeningen. Det er i modgang, der er mest brug for fagforeningen, men det er altså også vigtigt at være med til at bygge videre på det fundament, der er skabt. Ellers smuldrer det hele, siger Jan Rømer. Johnny Karlson, faglig sekretær i afdelingen, er sædvanligvis ikke en mand, man overser. Og hans blotte tilstedeværelse i kantinen på malerafdelingen på Tec i Gladsaxe samler da også interesse hos de unge lærlinge. Hver torsdag sidder Johnny klar med gode råd til lærlinge, der har problemer, for det er rygtedes, at manden fra fagforeningen kan hjælpe. I al stilfærdighed er jeg her bare, forklarer Johnny. Jeg står jo ikke som en reklamesøjle, men giver gerne gode råd. Som fagforening skal vi være synlige og fortælle de unge, hvad vi står for, og hvad vi kan gøre for dem. Vi skal også fortælle dem, at vi kan præ - stere meget mere service og give dem mere kvalificeret opbakning, end de sammenslutninger, der under et falsk dække af navnet fagforening lokker med billigere kontingenter. Det er vigtigt, at vi fortæller de unge, at det er i fagforeningen, de kan være sikre på at få den rigtige hjælp. 10 maler nyt

11 Farvel til Arbejdsformidlingen goddag til Jobcentre Ved udgangen af 2006 lukkede Arbejdsformidlingen. Arbejds - opgaverne er overtaget af nye lokale jobcentre Bliver du ledig efter 1. januar 2007 skal du fremover rette henvendelse til dit nye jobcenter. Som et led i kommunalreformen bliver Arbejdsformidlingen lukket 1. januar 2007, og arbejdsopgaverne overtages af de nye kommunale jobcentre. Hvis du bliver ledig, skal du derfor ikke længere lede efter et Arbejds for - mid lingskontor, men rette henvendelse til det JOBCENTER, som ligger i den kommune du bor i. Du skal fortsat ligesom på Arbejds - formidlingen møde personligt frem. Du kan finde dit lokale Jobcenter på internetadressen eller ved at tage kontakt til din kommune og høre, hvor det ligger. Du kan også tilmelde dig som ledig via internettet på adressen og følge anvisningerne på hjemmesiden. Husk at printe en kvittering for tilmeldingen ud eller at e den til dig selv. Du kan anvende en hvilken som helst computer med inter net forbin - delse. Din egen, det lokale biblioteks, det lokale jobcenters, eller du kan benytte computerrummet i fagforeningen. Meld dig til straks Du er først dagpengeberettiget fra den dag, du har tilmeldt dig til job net.dk eller jobcentret, så gør det den første ledige dag. Når du har tilmeldt dig Jobnet.dk eller jobcentret, skal du lave et CV. Det foregår også på og kan laves fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Du kan benytte din egen, det lokale jobcenters, det lokale biblioteks, eller du kan benytte vore computerrum i fagforeningen. Herefter skal du henvende dig i a-kassen i åbningstiderne for at melde dig ledig. Som hidtil skal du her udfylde ledighedspapirer. Medbring fyresedlen, eventuel kvittering for tilmelding til Jobnet.dk og lønsedler for de seneste 1924 arbejdstimer. Har du ingen erfaring med at anvende computer og internet, kan du få hjælp i dit jobcenter eller i fagforeningen. Lønstatistik Fortjeneste opmålt arbejde Hele året pr. 15. december ,00 220,00 215,01 Er der problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig 210,00 200,00 203,06 karakter på 190,00 180,00 170,00 181,70 182,72 188,84 arbejdspladsen, så husk, vi er ikke 160,00 150, Flot stigning i den gennemsnitlige akkordfortjeneste Den gennemsnitlige fortjeneste på det opmålte akkordarbejde er steget med kr pr. time fra 1. januar 2006 til 15. december Det svarer til en stigning på 5,88 procent. Til sammenligning steg forbrugerpristallet for samme peri ode med 1,9 procent. længere væk end telefonen maler nyt 11

12 Vi har vendt strømmen 125 års jubilæumsfest med medlemsfremgang Plancher fra loft til gulv fortalte afdelingens 125 års historie, mens med lem - merne fortalte hinanden deres egne, da fagforeningen fejrede jubi læum den 20. november. Flere hundrede medlemmer og venner havde taget imod afdelingens invitation og fulgt opfordringen til at rive en eftermiddag ud af kalenderen for at fejre 125 års jubilæet. Og eftermiddagen var ikke blevet særlig slidt, før gæsterne stod tæt, og lokalerne summede af lat ter og snak, mens lydniveauet krøb betragteligt i vejret. Medlemsfremgang Afdelingens historie og 125 års samfundsudvikling slog Steen Harup med ydmyghed, da han som formand trak ganske enkelte markante histori- ske fikspunkter frem i sin jubilæumstale og hvor han i øvrigt kunne fortælle, at afdelingen havde medlemsfremgang. Vi har vendt strømmen fra med - lems tilbagegang til medlemsfremgang. Mange har meldt sig ind i jubilæumsåret, og det lover godt for fremtiden, sagde formanden, der lovede, at fagforeningen også fremover vil være en forening, der står centralt i forhold Nu har jeg selv kaldt mig en selvkanoniseret, opreklameret, førtidskremeret, krakeleret, knogleskør, knastør, klimakteriemakrel. Men jeg kan da se, at der også er nogle herrer her, der er kommet lidt op i årene. Hvad skal vi kalde dem? Aldersrenteansjoser. Eller noget med p. Mænd går jo ikke ind i noget klimakterium, og det er jo fordi, de bliver stående i puberteten hele livet. Så skal vi kalde dem præ-pensionerede panik p.. vrag. Foto: Mikael Hjuler 12 maler nyt

13 til enhedsarbejdet, og som også fremover vil være en fagforening, hvor solidaritet og sammenhold er de bærende værdier. Underholdning Og så var der ellers lagt an til fest, farver og kvikke bemærkninger. Når Anne Marie Helger går på scenen, og som konferencier kører med klatten, har hun publikum i sin hule hånd. Venstre ved man, hvor man har og der er ikke noget at komme efter. Vi er alle lærlinge for vor Herre, og Man lærer, så længe man har elever. Visdomsordene flyder i en lind strøm fra skuespilleren, der i dagens anledning har trukket i én af sine farverige Afdelingen har fået flere medlemmer i jubilæumsåret, fortalte formand Steen Harup. festlige kjoler.» Penge er noget, vi alle drømmer om. Penge åbner alle døre. Mange penge mange venner. Ingen penge, ingen skrå, ingen f... kan man få. Du har vundet en Anne Marie Helger blyant. Tillykke. Påtrykt hvor du kan se, hvornår jeg næste gang optræder gratis foran Christiansborg også kaldet Blinde- og Døveinstituttet. maler nyt 13

14 Mal som en gal / giv habitten kulør / gør honnør for det gode humør / Du skal ikke la dig kue af de farveløses bræk, / mal af hjertets røde lue, indtil de er væk. / Om du så havner bag lås og slå. / Så pynter det med rødt på et kulsort Fjogh. (Malersangen fra Anne Marie Helgers nye cd, hvis forside prydes af hende selv i et Anders Fogh look-alike kostume.)» Når man skal optræde for malere i Storkøbenhavn, der har 125 års jubi - læum, skal man knagem sprøjtemig være lidt pæn i tøjet. Og jeg kan godt fortælle jer, at sådan her så jeg ikke ud i morges, fortæller Anne Marie Hel - ger og soler sig lidt i sin spraglede kjole, inden hun introducerer sin helt egen malersang fra sin nye cd, der på om - slaget har Anne Marie Helger i et Anders Fogh look-a-like gråt jakkesæt med en rød klat på skulderen og en rød klat i håret for at minde os om dengang, Race-musen sendte os alle sammen i krig. Malersangen må Anne Marie synge uden musikbedækning, fordi jeg ikke rigtig har nogen til at gøre det. Selv om jeg kender mange musikere, der har gået på krematoriet. Konkurrencer Cd er, Anne Marie Helger-påklædningsdukker og Helger blyanter bliver delt ud som præmier til receptions gæster, der kan svare på Helgers spørgsmål. Hvem var første formand i Stor kø - ben havn? Hvad hedder advokaten, som fagforeningen skylder penge for tilsvining? Hvor mange kvinder er der i be - styrelsen? Hvad hedder de? Og hvor stærk er Susanne? Det viser sig, at Susanne kan bære to kasser øl, og det udløser så en præmie på tre Anne Marie Helger badges, der henviser til regeringspartierne: Et badge med teksten VC, husk at skyl ud, et andet badge for dem, der er glade for regeringen: Jeg er på VC, og et tredje for dem, der er glade for kulturen, hvor der bare står: Pas på kulturen. Senere underholdt Rasmus Nøhr, og Benny Holsts trio spillede op til dans og gav sit musikalske bidrag til en farverig jubilæumseftermiddag. Fremtid med service Den ældste nuværende fagforening for malere i København blev grundlagt i 1881, men den første københavnske fagforening for malere blev stiftet allerede i 1874, fortalte forbundsformand Jørn Erik Nielsen i sin jubilæumstale til københavnerne. Forbundsformanden gjorde sig så i øvrigt sine overvejelser om forbundets fremtid i en tid, der er præget af fusioner. Min pointe er, at det ikke altid er størrelsen, det kommer an på, men at det er evnen til at servicere medlemmerne, der er afgørende. Det får mig dog ikke til at sige, at vi ses igen til 150 års jubilæum her i afdelingen. Ikke fordi vi ikke længere eksisterer som forbund til den tid, men ene og alene, fordi mange af os er for gamle til at rende til jubilæer, når vi når frem til 2031, sagde Jørn Erik med et smil. 14 maler nyt

15 maler nyt 15

16 Afdelingen gratulerer 70 år Finn Rasmussen Leif Erik Olsen Gunnar Blunk Kurt Sødal Petersen Mesud Zubovic Alfred Jørgensen 75 år Tommy K. Rose Hayrettin Cengiz Jørgen A. Skov Asger Åkesson Jørn P. A. Kjærsgaard Jørgen Christian Mørch 80 år Kjeld Olsen Knud Harald Nielsen Frits Yøsta Thorvaldsen Hans Rasmussen Kurt I. Hansen Henry Eigil Simonsen Svend Åge Hansen John L. Mathiesen Bent Almtorp Aage Waldemar TIL ALLE SENIORER OG EFTERLØNNERE Nu skal seniorer betale kontingent Seniorudvalget har protesteret mod det nye kontingent, men opfordrer alligevel alle til at betale Så er vi startet på et nyt år, og i den anledning vil seniorudvalget ønske alle medlemmer og deres familier et rigtigt godt nytår med håb om, at vi vil se jer til vores arrangementer i Som I ved, afsluttede vi 2006 med vores traditionelle julefrokoster, som løb over fem dage, og det var som altid en succes. Som det er alle bekendt, har vores forbund holdt kongres i året, der gik. På kongressen vedtog man, at alle seniorer for at beholde deres medlem - skab skal betale 100 kr. i kontingent pr. år fra den 1. januar Seniorudvalget har protesteret mod denne vedtagelse, men vi vil dog anbefale alle seniorer at betale de 100 kroner. Det gør vi, fordi vi gerne vil be holde alle de goder, vi har i dag såsom medlemsbladet, arrangementerne, forårsfest, skovtur, julefrokost, og hvad der falder af i forbindelse hermed. Og husk! til forårsfest og julefrokost samt de andre arrangementer, der holdes i hu set må man tage ledsager med, så de 100 kr. er hurtigt tjent hjem igen. Kommende arrangementer Når vi er ved arrangementerne kan vi oplyse, at der den 12. februar 2007 bliver afholdt øl-smagning i huset. Det koster 100 kr. at deltage, og tilmelding er bindende og nødvendig. I får et brev med tilmeldingskupon. Vi kan også afsløre, at der bliver af - holdt forårsfest 5., 7. og 9. marts 2007, men hertil vil der også blive fremsendt tilmeldingskupon. Vi minder om, at der alle tre dage startes kl På udvalgets vegne Leo Andersen 85 år Svend Åge Hestehauge Leif B. Svendsen Tage Carstensen Aage L. Larsen DEADLINE til næste nummer af maler nyt er den 19. marts 2007 Hyggelig julefrokost for fagforeningens seniorer. Der blev i december måned holdt fem af slagsen alle dage med godt humør og en god malersnak om gamle dage. 16 maler nyt

17 Lønsvindel hos medlemsvirksomhed i Dansk Byggeri Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening blåstempler virksomhedens omgåelse af Den danske Model Ved brug af polske arbejdere, formidlet af Help.dk, slipper en arbejdsgiver fra Dansk Byggeri for at betale op til 70 procent af den løn for udførelse af bygningsarbejde, som han ellers skulle have betalt efter overenskomsten. Denne lønsvindel er nu blevet godkendt af topledelsen i Dansk Byggeri og af Dansk Arbejdsgiverforening på et fællesmøde mellem LO og DA, hvor arbejdsgiverne afviste, at der skulle være grundlag for kritik af denne me - tode til at undgå at betale danske lønninger. Malernes fagforening ser med stor bekymring på afgørelsen, der efter fagforeningens opfattelse åbner en ladeport for omgåelse af Den danske Mo - del, og som giver anledning til store konflikter på arbejdspladserne. FAKTA I den konkrete sag oplyser arbejds - giveren fra Dansk Byggeri nu, at man har afbrudt samarbejdet med Help.dk på det tidspunkt, da forholdet blev op - daget af Malernes fagforening. Help.dk omsætter efter eget udsagn for 1 mia. danske kroner i byggeriet ved formidling af blandt andet polske arbejdere, og virksomheden er således en af de største aktører med udenlandsk ar bejdskraft i branchen. Derfor frygter fag foreningen, at lønsvindlen vil brede sig til store dele af byggeriet, hvis ikke denne måde at omgå overenskomsten på bliver stoppet. Fagforeningen har gennem Maler for - bundet bedt LO om at tage stilling til, om der er grundlag for at gribe ind over for Dansk Byggeris omgåelse af Den danske Model. På et fællesmøde 31. oktober 2006 i Dansk Ar bejds giverforening behandledes en klage fra LO over Dansk Byggeri og deres medlemsvirksomhed C. Krü ger Malerfirma ApS. Arbejdsgiverforeningen Dansk Byg geri har siden den 25. juli 2006 været vidende om, at deres medlemsvirksomhed C. Krüger Malerfirma ApS bruger polsk arbejdskraft på byggeriet i Hav drup, idet Malernes Fagforening den dag pr. fax rettede henvendelse til organisationen med oplysning om tre polske statsborgere som et led i at få un der søgt arbejdernes løn- og arbejdsforhold. Krüger har solgt sin entreprise til den konfliktramte virksomhed, Help.dk. Virksomheden Help.dk har siden den 30. april 2005 været omfattet af blo kade og sympatikonflikt, fordi den ikke vil indgå overenskomst, der kan sikre dens polske arbejdere danske løn- og ar bejds vilkår. Help.dk udfører efter eget udsagn håndværksarbejde op til 70 procent billi - gere, end hvad normal håndværkshjælp koster. Dette kan kun lade sig gøre ved, at Help. dk anvender udenlandske statsborgere til grov underbetaling. Ved at anvende Help.dk har Krüger brudt en lovligt iværksat sympatikonflikt. C. Krüger Malerfirma ApS har en anpartsbestyrelse bestående af Car sten Krüger, Filip West og Preben Ed vard Kønig. BLOKADE Siden sidste nummer af maler nyt er følgende blokeret af fagforeningen grundet manglende overenskomst: ASKON ApS Navervej 5, 2600 Glostrup Malermester Viggo Feveile Knastebakken 111, 2750 Ballerup P.S. Auto- og Pladeværksted ApS Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre Mads Bo Søndergaard og Maria Louise Eg Søndergaard Vestagervej 11, 2100 København Ø Malerfirmaet Rene Thomsen APS Krogerupgade 53, kld., 2200 København N Ingen kolleger må arbejde for en blokeret mester! BLOKADE OPHÆVET Dansk Malerentreprise ApS V/Claes Plesner Jens Benzons Gade 15, 5000 Odense C RP Totalbyg ApS V/Roar Duboux Pedersen Håbets Alle 8, 2700 Brønshøj Pedersen & søn Italiensvej 74, 2300 København S Husk: Når du starter hos en ny mester, ring ind i fagforeningen for at kontrollere, om der er overenskomst og hvilken overenskomst hos den pågældende mester. Arbejder du for en mester med sær overenskomst, er mindste timeløn pr. 1. september 2005 kr. 167,97. Timelønnen reguleres pr. 1. september maler nyt 17

18 21. december 2006 Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingens siden sidste nummer af maler nyt Arne Valling A/S Bredgade 31 Ombygning Arne Valling A/S Gentofte Brandstation Renovering Arne Valling A/S Amagerkollegiet Udv. Arbejde Arne Valling A/S Kigkurren 6-8 Udv.Facade E.Phil & søn Rovsinggade Nye Lejligheder E.Phil & søn Alderstrøst, Nørre Alle etape 2 Renovering E.Phil & søn Helseholmen 1 Hvidovre. Renovering E.Phil & søn Peter Bangsvej 4-6 Trapper Globe Malerfirma Mathildevej hovedtrapper Globe Malerfirma Gl.Køgelandevej 26 Ny kontorbygning Globe Malerfirma TV-Byen Søterrasserne Nye boliger Globe Malerfirma Mølledammen, Kokkedal Nye Lejligheder Globe Malerfirma Ahornstien Nye Rækkehuse H.Friedmann & Søn A/S Nyropsgade sal Ombygning H.Friedmann & Søn A/S Dronningens Tværgade Udv. Vinduer H.Friedmann & Søn A/S Mikkelborg Park 1-31 Udvendig arbejde Holger Christensen & søn A/s Bogensevej Slagelse Ny fabrik Holger Christensen & søn A/s Skovsøviadukten Slagelse Ny fabrik Holger Christensen & søn A/s Næstved Sygehus Ny tagetage bygn 21 Holger Christensen & søn A/s Sygeplejeskolen Ringsted sygehus Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Ventemøllevej Plejecenter.Dianalund Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Slagelsevej 70 Ankerhus Sorø Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Ved Fjorden 9 Skælskør Ny villa Holger Christensen & søn A/s Dyssevænget 1-47 Kalundborg Nye huse Holger Christensen & søn A/s Strandvej Havne pier 3 Korsør Nye Lejligheder Holger Christensen & søn A/s Bådshavnsgade 36 københavn s Ombygning Holger Christensen & søn A/s Dalsvinget 13 Slagelse Renovering Holger Christensen & søn A/s Solglimtvej 13 Fårevejle.skolehjem Tilbyg & ombygning Holger Christensen & søn A/s Batterivej 7-9 Korsør Tilbyg & ombygning Holger Christensen & søn A/s Tømmerpladsen 1-15 Skælskør Udvendig arbejde Jan Rene & Co. Aps Grønningen m.m. Udvendig arbejde Maler Team v/henrik Nielsen Bank-Mikkelsens Vej Udv. Vinduer Malerhuset Steen Nielsen Valby Have Nye Lejligheder Malerhuset Steen Nielsen Øresund Strandpark Nye Lejligheder Malerselskabet SBM A/S Tårnhusstræde Kælder Malerselskabet SBM A/S Blågården Trapper Malerselskabet SBM A/S Gavlhusvej Trapper Malerselskabet SBM A/S Tårnhusstræde Trapper Malerselskabet SBM A/S Munkevangen/Fr.sundsvej m.m Trapper Malerselskabet SBM A/S Klerkegade 25 H-G Udv.Vinduer Malerselskabet SBM A/S Tingbjerg 2. Udvendig arbejde Petersen & Andersen A/S Marbæk Have, Frederikssund Nye lejligheder Petersen & Andersen A/S Centralsygehuset i Holbæk Ombygning Robert Rasmussen Håndværkerhaven 49 Renovering Robert Rasmussen A/S Bisp.Bakke Nye Lejligheder Robert Rasmussen A/S Titangade 13B Renovering Robert Rasmussen A/S Sturlasgade 12 Udv.Facade Robert Rasmussen A/S Dans Plads 19 m.fl. Udvendig arbejde Sander & Dam A/S Falkoner Plads Nye Lejligheder Sander & Dam A/S C.F.Møllers Allé 10 Nye lejligheder Seehusen A/S Nyhavn 20 Udv. Vinduer+facade T.H.Jensen & Søn Aps Frederiksdalsvej Trapper T.H.Jensen & Søn Aps Hegnet,Skellet,Diget,Sportsvej Udvendig arbejde Torben Madsen A/S Enigheden II+III+IV Lygten Nye lejligheder Torben Madsen A/S Marstrands Have. Rentemestervej Nye lejligheder Womler Petersen & Burdum aps Granager 7 Gudminderup Nyt sommerhus 18 maler nyt

19 KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER Sikkerhedskursus Sikkerhed og Arbejdsmiljø for malere afholdes som dagkursus over to eftermiddage fra kl til ca. kl tirsdag den 20. og onsdag den 21 februar 2007 I Malernes Hus Lygten 10. Indhold i Sikkerhed og Arbejds milijø for malere: Nyvalgt sikkerhedsrepræsentant Hvad så? Tekniske hjælpemidler Stoffer og matrialer A.P.V Arbejdstilsynet Arbejdsmilijøcertificering Screening Smiley Sidste nyt Hvordan gør jeg Hvad gør jeg Vi prøver at besvare dine spørgsmål. Kursusleder: Gert Hansen. Kursus for bygningsmalere i prislisteforståelse med gennemgang af generelle bestemmelser og akkorderinger Kurset afholdes som noget nyt som dagkursus fordelt over to ef - termiddage på 2 x 4 timer tirsdag den 27. og onsdag den 28. februar 2007 i Malernes Hus, Lygten 10. Vi starter kl Indhold: Kurset henvender sig til dem, der gerne vil sætte sig ind i, hvad der skal lægges vægt på ved opstart af en akkord. Hvordan får man det bedste udbytte af prislistens en kelte priser og sat fokus på de ting, der kan/skal forudakkorderes om. I store linier gennem gåes det, hvorledes en akkord bliver startet og kører frem til afslutning altså fra modtagelse af arbejdsbeskrivelse til fremsendelse af regning. Hvad siger overenskomsten? Formålet er samtidig at få en debat om f.eks. den enkelte pris (arbejdsydelse). Hvor meget kan/skal der renses på et ud - vendig vindue for pris 310? Er det 3 skaller, eller er det 8 skaller? Hvornår skal der akkorderes om 3 x pris 310? Hvad er indeholdt i prisen af eks. vandbæring, tilrigning af lys på arbejdsstedet osv., eller hvornår skal der akkorderes? Hvordan skriver man en akkordseddel? Tidsfrister for udveksling af ak - kordsedler samt (2 dages reglen). Kursusledere: Karl-Erik Jør gen sen og Johnny Karlson. Er et af ovenstående kurser noget for dig, så tilmeld dig snarest til fagforeningens sekretariat på telefon Sidste tilmeldingsdag er 14 dage før kursusstart. Kurset aflønnes med timelønssatsen for tiltrædelsesoverenskomsten. KURSUSTILBUD Edb-kursus i edb-stuen på Lygten 10. Kursusstart tirsdag den 6. februar Kurset er tænkt som en appetitvækker for nybegyndere, som har adgang til en computer, men aldrig er kommet i gang. Der vil i størst mulig omfang blive ta get hensyn til den enkeltes ønsker og be - hov. Underviser: Carl Rasmussen Kurset vil indholde.: Introduktion til pc-styreprogrammet Windows XP Filhåndtering, oprette, gemme og hente dit arbejde, brug af cd m.m. Desuden brug af søgemaskine på internettet samt arbejde med brugerprogrammer som f.eks. tekstbehandling og regneark. Kurset er på 4 x 4 timer. Det starter tirsdag den 6. februar 2007 og kører over de tre følgende tirsdage. Der vil være en egenbetaling på 200 kr. pr. deltager, som vil blive opkrævet den første kursusaften. Kurset starter kl og slutter kl. ca. kl Der vil være et par håndmadder og en kop kaffe fra kl Til meld dig til sekretariatet på tlf Opgiv navn, cpr.nr. samt telefonnummer. maler nyt 19

20 Billigere fagforeningskontingent i2007 Små stigninger i kontingentet til a-kassen Malerforbundets kongres i efteråret 2006 betød nogle ændringer i sammensætningen af vores kontingent, hvilket betyder, at selve fagforeningskontingentet er nedsat fra 553 kr. i 2006 til 476 kr. uden gruppeliv i På kongressen blev gruppelivsordningen gjort frivillig og strejke-kontingentet sat i bero. Admini stra tions bidraget til a- kassen blev samtidig reguleret. Vi har imidlertid ikke været i stand til at opsuge de stigninger, der har været på statsbidraget til a-kassen og efterlønsordningen, som i alt er på 12 kr. Derfor vil der være små stigninger på de kontingenter, som indeholder a-kassemedlemskab. På afdelingens ekstraordinære generalforsamling i november blev det be - sluttet at fastholde det lokale afdelingskontingent på 268 kr. Heraf udgør de 43 kr. lokalt a-kasseadmninistrationsgebyr Frivillig gruppelivsordning Du har nu mulighed for at vælge gruppelivsordningen fra, hvis du ikke ønsker den. Kontingentandelen til grup pe liv ud - gør 28 kr. Gruppeliv dækker, hvis du dør, inden du når pensionsalderen, og den indeholder også en børnesum. Hvis du vil vælge gruppelivsordningen fra, skal henvende dig i afdelingen. Du vil så modtage en fravalgserklæring, som skal underskrives og sendes til os. Men husk. Du kan ikke indtræde i ordningen igen, som reglen er p.t. Nedsat kontingent. Du kan søge nedsat kontingent i følgende tilfælde: Medlemmer under uddannelse, såfremt ydelsen er under dagpengesatsen. Hvis du holder orlov for egen regning Hvis du er på barsel-, fædre eller forældreorlov. Hvis du er syg og ikke kan opnå højeste sygedagpengesats. Hvis du er på kontanthjælp. Uden Gruppeliv Med Gruppeliv O Fagforening A Fagforening og A-kasse A Fagforening, A-kasse og efterløn L Lærlingekontingent I Nedsat fagforeningskontingent Hvis du aftjener værnepligt/er militærnægter. Forholdet skal være af mindst 3 måneders varighed, for at man kan søge nedsat kontingent. Hvis du søger nedsat kontingent, kan du skrive til os, at du søger nedsat kon - tin gent, hvad baggrunden er for, at du søger nedsat kontingent, og hvilken peri ode du søger for. Vedlæg gerne do kumentation for forholdet og husk dit cpr-nr. Medlemskab som pensionist. Fra 1. januar 2007 opkræves et årligt beløb på 100,- kr. af de medlemmer, som er på pension. Juletræsfest i fagforeningen Lørdag den 2. december 2006 havde kulturudvalget endnu arrangeret en rigtig dejlig og hyggelig juletræsfest i Malernes Fagforening. Det var naturligvis med nissefar og nissemor, tryllekunstner, samt en masse forventningsfulde børn. Der blev danset om juletræ og lavet juleklip til at tage med hjem. Og Tina bagte vafler til alle, så alt var, som det skal være, til en rigtig juletræsfest. 20 maler nyt

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

Godt nytår! Af Martin Johnsen

Godt nytår! Af Martin Johnsen Indhold: Nyt fra bestyrelsen Børne juleklip ODK julefrokost Nr. 1-2006 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København) tilsluttet Frederiksberg Idræts Union (FIU)

Læs mere

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina.

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina. SuperBrugsen Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 09-10 10-11 11-12 og og Danny Rene

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere