maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12"

Transkript

1 maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3900 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 21. december 2006 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 19. marts 2007 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Cyclus Print 100 gr. som er Svanemærket Suppleanterne rykker frem Medlemsfremgang Jan og Martin sætter turbo på lærlingearbejdet Farvel til Arbejdsformidllingen Ledighedsstatistik Vi har vendt strømmen Seniorer skal nu betale kontingent Afdelingen gratulerer Lønsvindel hos medlemsvirksomhed i Dansk Byggeri Blokader Arbejdspladsliste Edb-kursus Sikkerhedskursus Lønstatistik Dit kontingent Juletræsfest i fagforeningen Pas på ryggen, kvinder Udstilling i Malernes Hus Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter Klub- og tilldsmandskonference Januar 2007 nr. 1 maler nyt Forsiden Anne Marie Helger optrådte ved 125 års jubilæumsfesten i Malernes Fagforening. Her ses hun sammen med et af de mange glade medlemmer, der var mødt på dagen. Jubilæumsfesten Se side 4-7

3 Hvor er arbejdsgiverorganisationerne og hvad vil de? Ude i den store verden skæves der som bekendt til den såkaldte danske mo - del, når der tales om indretning af ar - bejdsmarkedet. Organisationsfolk og politikere kommer ligefrem på studieophold for at studere miraklet. Hovedelementet i den danske ar bejds - markedsmodel er, og har i mange år været, at arbejdsmarkedets parter i stor udstrækning og uden lovgivning tilrettelægger vilkårene på det danske arbejdsmarked. Det har igennem mange år kunnet lade sig gøre, fordi der på arbejdsmarkedet er en stor organisationsgrad, og fordi der parterne imellem har eksisteret en gensidig respekt. Arbejdsmarkedets parter har kort sagt været interesseret i aftalte regelsæt, der fastlagde forholdene på de danske ar bejdspladser. Resultatet er et yderst fleksibelt ar - bejdsmarked, hvor virksomhederne har mulighed for at justere på produktion og arbejdskraft. Samtidig er der en forholdsvis stor social sammenhængs kraft i arbejdsstyrken, fordi der er spændt en form for økonomisk sikkerhedsnet ud under den en kelte, der rammes af ledighed. Men som nævnt er hele grundlaget for den danske model en gensidig re - spekt organisationerne imellem, sammenkædet med en stor organisationsgrad blandt både arbejdsgivere og lønmodtagere. Så langt så godt! Desværre er vores respekt for ar - bejds giver or ga ni sa tio nernes vilje til at understøtte den danske model ved at lide et alvorligt knæk. Vi bliver i forbindelse med fagretslige sager gang på gang stillet over for, at arbejdsgiverorganisationerne i praksis medvirker til at beskytte platugler, fup - firmaer, falske selvstændige og andre misvækster, der i kraft af en god be - skæfti gel ses situation dukker op på vore malerarbejdspladser. Det giver sig udslag på mange områder. Blandt andet nægter man aktivt at medvirke til at afdække de af fagforeningen rejste sager mod de alt for mange lyssky foretagender, der hærger vore arbejdspladser. Man klapper i som østers, når vi beder om dokumentation for løn- og ar bejds - forhold i forbindelse med un der betalt udenlandsk arbejdskraft. Og man vogter som en bedre bank i Svejts over fiktive og uldne entreprisekontrakter. Man må virkelig undre sig over holdningen i vores arbejdsgiverorganisationer. Hvor er hensynet til de medlemmer af fagets arbejdsgiverorganisationer, der prøver at drive deres virksomheder efter de fastsatte regler? Hvor er hensynet til den højt berømmede danske model? Og man kan jo også undre sig over, at malermestre væl ger at ringe til fagforeningen, når de i deres hverdag støder på forhold, som de anser som undergravende for faget. I håbet om at de forestående overenskomstforhandlinger vil medvirke til at styrke den danske model ønskes alle også arbejdsgiverorganisationerne et rigtigt godt nytår. Steen Harup maler nyt 3

4 Suppleanterne rykker frem Afdelingens tre suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke bare vente på, at en rigtig HB-plads bliver ledig. De kommer i lære som HB-medlemmer Af Carsten Dall Suppleant! Måske er det ikke den mest glorvær - dige titel, hvis man gerne vil have indflydelse og være med til at påvirke det fag lige arbejde i både afdeling og forbund. Men de tre suppleanter fra Malernes Fagforening Storkøbenhavn, der blev valgt som HB-suppleanter ved Maler - forbundets kongres i efteråret, skal nok få lov til at udfolde sig i HB-sammenhæng. Det forsikrer afdelingsformand Steen Harup. Han er det ene af tre HB-medlemmer, som de tre skal være suppleanter for. De to øvrige er Bo Rosschou og Allan Larsen. Suppleanterne er Susanne Ras mus - sen, Michelle Frese og Rasmus Gun - narson, tre aktive tillidsfolk, der har brugt en stor del af fritiden på blandt andet tillidsmandsuddannelse. Suppleanterne er ikke blot valgt, fordi vi i henhold til lovene skal have dem. Det er medlemmer, der gennem lær linge- og værkstedsklubber har vist stort engagement og stor interesse for det faglige arbejde. De er alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, og beslutningen om, at de skulle stille op som suppleanter til HB, var der bred enighed om, forklarer Steen Harup. Han peger også på, at de tre suppleanter ligeledes indgår i afdelingens planer om et generationsskifte på lidt læn - gere sigt. Det er vigtigt, at vi har mange en ga - gerede og erfarne medlemmer, der kan deltage i afdelingens arbejde, og som er klar til at tage over både i bestyrelsen og som HB-repræsentanter, siger Steen Harup. En af de tre nye HB-suppleanter, Michelle, fik debut i kongressammenhæng i efteråret. Susanne og Rasmus var med for anden gang. Det var en stille og rolig kongres, der var præget af stor enighed ikke Michelle Frese, 31 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Bech & Koch. 4 maler nyt

5 mindst omkring vort forslag om at bevilge penge til at lave lokale aktiviteter, blandt andet til fastholdelse af medlemmer og synliggørelse af afdelingernes arbejde, men også til at gøre mere for lærlinge og unge medlemmer, siger Susanne, Michelle og Rasmus. Vigtig kongres men manglende værdidebat Kongressen er også et vigtigt mødested for udveksling af erfaringer på det faglige område. Der kommer mange gode ideer frem, som kan bruges i andre sammenhænge lige fra arbejdsmiljøudvalg til svendeprøvekommissioner. Og de midler, vi får til synliggørelse, skal bruges slagkraftigt. Blandt andet til ar - bejdspladsbesøg, hvor tillidsrepræsentanter kan blive frikøbt, så de kan del - tage aktivt. I afdelingen har vi en hand - lingsplan omkring et øget aktivitetsniveau, så vi har ingen problemer med at bruge midlerne, siger Susanne. Det er sundt at høre, hvordan andre praktiserer det faglige arbejde. For hol - Michelle Frese, Rasmus Gunnarson og Su - sanne Rasmussen i lære som HB-medlemmer. dene fra den ene ende af landet til den anden er ikke ens, men vi kan lære af hinanden. Som debutant var det lidt hårdt at være med på kongressen. Man skal være meget lyttende for at få det hele med, men det gik fint. Jeg havde også ventet lidt mere uenighed, men der var stor enighed om det væsentlige, påpeger Michelle. Kongressen er med til at give en rød tråd i det faglige arbejde for de kommende år. Her samles op på de ideer, der er blevet afprøvet i den forløbne tid og skabes nye. Det var en vigtig kongres. Det vigtigste var, at vi fik midler til at intensivere det lokale arbejde. For det er her, vi skal vise, hvad vi kan over for de grupper, der bare frister med et lavere kontingent. Per - sonligt syntes jeg, der manglede en værdidebat om fremtidens faglige virke. Vi skal helt klart vide, hvad vi vil for at få fat i de unge malere, som er fremtiden. Vi skal turde gå egne veje og vise over for de unge, at vi kan mere. Så vil det vise sig, at de ikke kun er interesserede i et la vere kontingent. Vi skal være mere modige, fastslår Rasmus. Fremtiden er værkstedsklubber De tre HB-suppleanter er enige om, at benarbejdet skal foretages med ud - gangspunkt i værkstedsklubberne. En stærk klub skal være grundlaget for at understrege værdien af fagforeningens arbejde. Det er fra medlemmerne, inspirationen skal komme. Det er ikke bestyrelsen og tillidsfolkene, der skal styre. Vi skal videreformidle tanker og konkrete forslag fra medlemmerne, fastslår de tre. Rasmus supplerer: Nogle har desværre mistet forståelsen af, hvor vigtige klubberne er i det daglige. En stærkt funderet værkstedsklub kan opnå fantastiske resultater. Resultaterne kommer ikke af sig selv. Vi» maler nyt 5

6 Susanne Rasmussen, 39 år, bestyrelsesmedlem i afdelingen siden 2001, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos E. Pihl & Søn A/S.» skal konstant være på banen, og løse mange forskellige opgaver i klubben, så de overordnede opgaver og mere komplicerede problemer klares i afdelingen. Vi er også nødt til at bearbejde medlemmernes holdning til fagforeningen, så vi får den opbakning, der er nødvendig. Mange skal have forklaret hele formålet med fagforeningens arbejde, for vi kan ikke gå ud fra, at de ved det som en selvfølge. Men fanger de idegrundlaget, blomstrer mange op og bliver aktive. Det er i hvert fald ikke en håbløs situation at få medlemmerne gjort engage - rede. Men det kræver en indsats. Mere kvinde-synlighed At der er to kvindelige malere i suppleantkredsen tager de tre også som et tegn på større kvindelig synlighed på det faglige område. Kvinderne udgør en stor del af medlemsskaren, men desværre ser vi dem ikke så ofte i faglig sammenhæng. Når de er udlært, får de ofte børn, og så op - tager familielivet en stadigt større del af deres tilværelse, og der er ikke tid til det faglige. Det er ikke manglende interesse for det faglige, der er årsagen, men mangel på tidsmæssigt overskud. Når børnene bliver ældre, dukker flere kvinder op. Kvinderne er ikke mindre fagligt interesserede end mændene, mener Susanne. Man skal have en ægtefælle, der er med på at tage ansvar for børnene, når mor er i gang med det faglige. Det ser vi også i klubarbejdet, som er meget mandsdomineret. Fagligt arbejde er jo ikke kønsafhængigt, for mænd kan selvfølgelig godt fremlægge kvindernes pro - blemer, men kvindernes synspunkter og indgangsvinkler til at løse problemer er meget væsentlig, nævner Ras mus. Mange mænd har endnu den opfattelse, at det er kvindernes pligt at passe børnene. Det er ikke velset, at de vil have fri til at dyrke det faglige arbejde. Ud - viklingen går lidt langsomt, men det kommer, siger Michelle, der selv har fire børn og ingen problemer med at kombinere familieliv og det faglige arbejde. Vi er enige om, at mit faglige arbejde skal have høj prioritet, siger Michelle. Fremtiden tegner lys Susanne, Michelle og Rasmus er selv en del af forbundets og fagbevægelsens fremtid, og skal fagbevægelsen fortsat have en fremtid, skal der en mere målrettet indsats i gang for at fastholde medlemmerne. Vi har hvilet for meget på laurbærrene i en årrække og taget for meget som en selvfølge. Før var et fagforeningsmedlemskab næsten en dåbs - gave. Det er det ikke mere. Nu vil med- Rasmus Gunnarson, 34 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Robert Rasmussen A/S. 6 maler nyt

7 lemmerne have konkrete resultater. Det er den proces, vi nu er i gang med: At fortælle om alle de resultater, vi har, siger Susanne. Det er umuligt at sige noget kon - kret, om det bliver med Malerforbundet som et selvstændigt forbund. Det er det, vi vil arbejde for, men udviklingen kan gå i andre retninger, og så må vi vurdere ud fra den situation, siger Rasmus. Også på lønområdet venter de tre, at der kan komme andre lønformer end de eksisterende på tale. Jeg vil personligt aldrig give akkordmulighederne fra mig. Men det er rigtigt, at færre benytter sig af akkorden end tidligere. Det er altafgørende, at ak - korden fortsat eksisterer, for det er den, der er drivkraften for lønudviklingen. Vi må også være lydhøre over for medlemmerne, når det gælder aflønningsformerne. Det er ikke noget problem, så længe der ikke er tale om undergra - vende lønsystemer. Vi skal lytte til, hvad medlemmerne vil have, og vi skal også være meget opmærksomme på, hvad det enkelte medlem gerne vil arbejde med. Vi kan sagtens kombinere den enkeltes ønsker med det solidariske system, fastslår Rasmus: Vi er malersvende, uanset om vi arbejder på timeløn eller på akkord. Der er ingen grund til, vi kikker skævt til hinanden, fordi den ene arbejder med én lønform, en anden med en anden. Vi skal fokusere på de ting, vi har til fælles. Glæder sig til HB-arbejdet De tre nye HB-suppleanter ser frem til at skulle deltage i hovedbestyrelsens arbejde. Og i forbindelse med efterårets kongres blev det vedtaget, at også ved det ordinære HB-medlems sygdom eller ferie eller andet forfald skal der indkaldes en HB-suppleant. Pladsen står ikke tom ved mødet. Suppleantposten har således fået en større betydning end tidligere. Det bliver spændende at få en fornemmelse af arbejdet i forbundets øverste organ, siger Susanne, Michelle og Ras mus. Det er et stort område at sætte sig ind i, og derfor er det godt med en langsom indføring i arbejdet. Medlemsfremgang 3 Fagforeningen har fået over 100 nye medlemmer på et år Med en netto medlemsfremgang på 122 fra november 2005 til novem ber 2006 tegner Malernes fagforening Storkøbenhavn et atypisk billede af fagbevægelsens generelle medlemssituation. Ikke desto mindre er det en rea li - tet, at fagforeningen medlemsmæssigt er gået mærkbart frem, når man sammenligner novembertallet 2005 (3632 medlemmer) med november - tallet 2006 (3754 medlemmer). Medlemsfremgangen skyldes en markant fremgang i antallet af udenlandske medlemmer, idet cirka 200 af fagforeningens medlemmer pr. november 2006 er udenlandske statsborgere. Men det skal også siges, at antallet af danske aktive medlemmer har stabiliseret sig. Målrettet indsats gav resultater Fagforeningen har målrettet søgt at hverve medlemmer blandt mi - granterne fra de nye EU-8 lande. Og det er lykkedes i en vis udstrækning, selv om der er lang vej endnu, før det kan siges, at de udenlandske malere, der arbejder i Køben - havn, er medlemmer af fagforeningen i samme omfang, som danske malersvende er det. Alle medlemmer af fagforeningen opfordres derfor til at være op - mærksomme på udenlandske kolleger, der arbejder på byggeplad - serne, og medvirke til, at de bliver organiseret i en af byggefagenes fagforeninger. Vi har også rettet opmærksomheden mod de arme og ben, der færdes på vores arbejdspladser. Nogle kolleger bliver lokket ud af fagforeningen og til at lege selvstændige af en fiffig mester, der derefter ansætter dem som underentreprenør til en billig penge for at spare feriebetaling, pensionsbetaling m.v. Sådanne arrangementer er ulov - lige og overenskomststridige, og disse kolleger kan vi stille og roligt snakke med og få tilbage i fagforeningen som malersvende. For de har ingen fremtid som mestre ved blot at arbejde som arme og ben for et malerfirma. På lærlingesiden lægger fagforeningen også meget vægt på at organisere de unge allerede på lærlingeskolen. Det er lykkedes i stor udstrækning, og heldigvis bliver de fleste nyudlærte i fagforeningen. Så ved fælles hjælp kan vi også i 2007 se frem til en positiv medlemsudvikling blandt malerne i København til gavn for fagets udøvere. maler nyt 7

8 turbo Jan og Martin sætter på lærlingearbejdet Afdelingens nye medlemmer af Lærlingelandsledelsen vil have gang i det hensygnende lærlingearbejde. Der er brug for en forstærket indsats fra lærlingeside, siger Martin Saaby og Jan Rømer Af Carsten Dall 350 lærlinge er i sving i det storkøbenhavnske område. Så er det da for dårligt, at det ikke kan lade sig gøre at samle blot 50 af dem og få dem engageret i at gøre en aktiv indsats for gruppen. Det mener afdelingens medlemmer af den nye Lærlingelandsledelse, Martin Saaby, 27, og Jan Rømer, 29. De to blev valgt til det landsdækkende lærlingearbejde i efteråret, og nu vil de have gang i det lidt hensygnende lærlingearbejde i afdelingen. Umiddelbart efter nytår mødtes de to med cirka 30 lærlinge fra tre af de største københavnske malerfirmaer. Håbet var, at der i denne kreds kunne findes kandidater, der vil stille op som bestyrelseskandidater på en generalforsamling, der ventes holdt i februar. Vi skal simpelt hen have gang i lærlingearbejdet igen. Det er i alles interesse. Selvfølgelig mest de unge og fag - foreningen, men også firmaerne har en interesse i, at faget tages alvorligt. At lærlingene har et seriøst og engageret forhold til faget, siger Martin Saaby, der er lærling i firmaet Bjarne Mathias - sen. Her arbejder han mest med ved - ligeholdelsesopgaver, men efter den første periode som lærling synes han, at hans forventninger til faget er blevet indfriet. Der er mange udfordringer i hverdagen, og da jeg har været i gang med mange forskellige jobs, efter at jeg kom ud af skolen, var det på tide at finde en uddannelse og et fag, som passer mig, siger Martin. Engagementet i fagforeningsarbejdet faldt ham naturligt, for uanset hvad han har beskæftiget sig med, har han altid sørget for at være medlem af en fagforening. Det bliver aldrig umoderne at kæmpe for sine rettigheder, mener Martin. Havde vi ingen fagforening, kunne mestrene bare behandle os, som det passede dem. Men der er desværre for mange, der har den opfat telse, at de kan stå alene og nok skal klare sig selv. Det er blandt andet den opfattelse, lærlingene vil have gjort op med gennem et aktivt arbejde i lærlingeklubben. Vil have netværk Jeg har fået et godt indtryk af lærlingearbejdet gennem kurserne i både Mid - delfart og Odense, siger Martin. Det er spændende at møde kolleger fra hele landet og høre, hvordan lærlingene organiserer sig dér. Det vil være forkert at sige, at der er helt vildt gang i lærlingeklubberne, men de eksisterer dog, og der laves aktiviteter, som samler interesserede. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt, som vi også skal vende tilbage til her i København. Gennem kurserne får vi også et netværk. For eksempel har vi netop haft besøg af kammerater fra Jylland, og vi kan lære af hinanden. Martin og Jan registrerer faldende interesse for det faglige arbejde også hos svendene. Det er trist, synes de. Men kollegerne har for meget andet at gå op i, og reserverer ikke tid til det faglige, når man gjorde tidligere. Stilladsarbejderne er faktisk lidt af et forbillede for os, for de holder fast i den gamle, faglige tradition og har moderniseret den, så den også tiltaler de unge. Men måske er malerne blevet for velbjærgede, smiler de to. Det vil de i fællesskab med de mange andre lærlinge i Storkøbenhavn gøre noget ved. Mere oplysning om alle de ting, fagforeningen gør for medlemmerne. Det er det, der skal til, for det er hårdt at kæmpe mod ligegyldighed. Men det må ikke være den egenskab, der skal ødelægge årtiers faglig indsats. Både Martin og Jan vil bruge den nødvendige tid på at skubbe lærlingearbejdet i gang igen. Vi skal ud på hver enkelt arbejdsplads og prikke til lærlingene. Måske» 8 maler nyt

9 Martin Saaby og Jan Rømer to voksenlær linge, der vil sætte gang i lærlingearbejdet.

10 » Martin Saaby, faglig sekretær Johnny Karl - son, og Jan Rømer på Tec i Gladsaxe. De tre er enige om vigtigheden af et godt lærlingearbejde. Der er 350 lærlinge inden for afdelingens område. Der må være kammerater, der vil yde en indsats for gruppen, håber de. ling i et mindre malerfirma med kun tre ansatte, og her er samarbejdet mellem lærling og svend tæt og godt. Den faglige interesse har jeg med hjemmefra. Min bror er også maler, og min far er som sømand fagligt orienteret. Jeg vil godt være med til at gøre en indsats for at få flere med, så vi kommer til at stå som en faglig enhed. Vi Manden fra fagforeningen skulle man etablere noget i retning af Jobpatruljen for at få liv i de unge igen. Det er det opsøgende arbejde, der giver de bedste resultater, tror vi. Vigtigt er det også at få pigerne engageret. De kan godt lide at organi sere aktiviteter, mens drengene mere interesserer sig for at tjene kassen. Martin og Jan vil også gerne have lærlingene til at arbejde for konkrete sager. For eksempel at lærlingene også får gratis arbejdstøj. Det kan ikke være rigtigt, at vi selv skal betale for arbejdstøjet. For mesteren betyder det jo intet, for han kan trække det fra som en driftsomkostning. Men for os er det en betydelig udgift. Den del af det faglige arbejde de konkrete forbedringer mener Jan Rømer er vigtige at slå på. Han er lærkan ikke tvinge folk til engagementet, men vi kan appellere til dem både om engagement og om at være medlem af fagforeningen. Det er i modgang, der er mest brug for fagforeningen, men det er altså også vigtigt at være med til at bygge videre på det fundament, der er skabt. Ellers smuldrer det hele, siger Jan Rømer. Johnny Karlson, faglig sekretær i afdelingen, er sædvanligvis ikke en mand, man overser. Og hans blotte tilstedeværelse i kantinen på malerafdelingen på Tec i Gladsaxe samler da også interesse hos de unge lærlinge. Hver torsdag sidder Johnny klar med gode råd til lærlinge, der har problemer, for det er rygtedes, at manden fra fagforeningen kan hjælpe. I al stilfærdighed er jeg her bare, forklarer Johnny. Jeg står jo ikke som en reklamesøjle, men giver gerne gode råd. Som fagforening skal vi være synlige og fortælle de unge, hvad vi står for, og hvad vi kan gøre for dem. Vi skal også fortælle dem, at vi kan præ - stere meget mere service og give dem mere kvalificeret opbakning, end de sammenslutninger, der under et falsk dække af navnet fagforening lokker med billigere kontingenter. Det er vigtigt, at vi fortæller de unge, at det er i fagforeningen, de kan være sikre på at få den rigtige hjælp. 10 maler nyt

11 Farvel til Arbejdsformidlingen goddag til Jobcentre Ved udgangen af 2006 lukkede Arbejdsformidlingen. Arbejds - opgaverne er overtaget af nye lokale jobcentre Bliver du ledig efter 1. januar 2007 skal du fremover rette henvendelse til dit nye jobcenter. Som et led i kommunalreformen bliver Arbejdsformidlingen lukket 1. januar 2007, og arbejdsopgaverne overtages af de nye kommunale jobcentre. Hvis du bliver ledig, skal du derfor ikke længere lede efter et Arbejds for - mid lingskontor, men rette henvendelse til det JOBCENTER, som ligger i den kommune du bor i. Du skal fortsat ligesom på Arbejds - formidlingen møde personligt frem. Du kan finde dit lokale Jobcenter på internetadressen eller ved at tage kontakt til din kommune og høre, hvor det ligger. Du kan også tilmelde dig som ledig via internettet på adressen og følge anvisningerne på hjemmesiden. Husk at printe en kvittering for tilmeldingen ud eller at e den til dig selv. Du kan anvende en hvilken som helst computer med inter net forbin - delse. Din egen, det lokale biblioteks, det lokale jobcenters, eller du kan benytte computerrummet i fagforeningen. Meld dig til straks Du er først dagpengeberettiget fra den dag, du har tilmeldt dig til job net.dk eller jobcentret, så gør det den første ledige dag. Når du har tilmeldt dig Jobnet.dk eller jobcentret, skal du lave et CV. Det foregår også på og kan laves fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Du kan benytte din egen, det lokale jobcenters, det lokale biblioteks, eller du kan benytte vore computerrum i fagforeningen. Herefter skal du henvende dig i a-kassen i åbningstiderne for at melde dig ledig. Som hidtil skal du her udfylde ledighedspapirer. Medbring fyresedlen, eventuel kvittering for tilmelding til Jobnet.dk og lønsedler for de seneste 1924 arbejdstimer. Har du ingen erfaring med at anvende computer og internet, kan du få hjælp i dit jobcenter eller i fagforeningen. Lønstatistik Fortjeneste opmålt arbejde Hele året pr. 15. december ,00 220,00 215,01 Er der problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig 210,00 200,00 203,06 karakter på 190,00 180,00 170,00 181,70 182,72 188,84 arbejdspladsen, så husk, vi er ikke 160,00 150, Flot stigning i den gennemsnitlige akkordfortjeneste Den gennemsnitlige fortjeneste på det opmålte akkordarbejde er steget med kr pr. time fra 1. januar 2006 til 15. december Det svarer til en stigning på 5,88 procent. Til sammenligning steg forbrugerpristallet for samme peri ode med 1,9 procent. længere væk end telefonen maler nyt 11

12 Vi har vendt strømmen 125 års jubilæumsfest med medlemsfremgang Plancher fra loft til gulv fortalte afdelingens 125 års historie, mens med lem - merne fortalte hinanden deres egne, da fagforeningen fejrede jubi læum den 20. november. Flere hundrede medlemmer og venner havde taget imod afdelingens invitation og fulgt opfordringen til at rive en eftermiddag ud af kalenderen for at fejre 125 års jubilæet. Og eftermiddagen var ikke blevet særlig slidt, før gæsterne stod tæt, og lokalerne summede af lat ter og snak, mens lydniveauet krøb betragteligt i vejret. Medlemsfremgang Afdelingens historie og 125 års samfundsudvikling slog Steen Harup med ydmyghed, da han som formand trak ganske enkelte markante histori- ske fikspunkter frem i sin jubilæumstale og hvor han i øvrigt kunne fortælle, at afdelingen havde medlemsfremgang. Vi har vendt strømmen fra med - lems tilbagegang til medlemsfremgang. Mange har meldt sig ind i jubilæumsåret, og det lover godt for fremtiden, sagde formanden, der lovede, at fagforeningen også fremover vil være en forening, der står centralt i forhold Nu har jeg selv kaldt mig en selvkanoniseret, opreklameret, førtidskremeret, krakeleret, knogleskør, knastør, klimakteriemakrel. Men jeg kan da se, at der også er nogle herrer her, der er kommet lidt op i årene. Hvad skal vi kalde dem? Aldersrenteansjoser. Eller noget med p. Mænd går jo ikke ind i noget klimakterium, og det er jo fordi, de bliver stående i puberteten hele livet. Så skal vi kalde dem præ-pensionerede panik p.. vrag. Foto: Mikael Hjuler 12 maler nyt

13 til enhedsarbejdet, og som også fremover vil være en fagforening, hvor solidaritet og sammenhold er de bærende værdier. Underholdning Og så var der ellers lagt an til fest, farver og kvikke bemærkninger. Når Anne Marie Helger går på scenen, og som konferencier kører med klatten, har hun publikum i sin hule hånd. Venstre ved man, hvor man har og der er ikke noget at komme efter. Vi er alle lærlinge for vor Herre, og Man lærer, så længe man har elever. Visdomsordene flyder i en lind strøm fra skuespilleren, der i dagens anledning har trukket i én af sine farverige Afdelingen har fået flere medlemmer i jubilæumsåret, fortalte formand Steen Harup. festlige kjoler.» Penge er noget, vi alle drømmer om. Penge åbner alle døre. Mange penge mange venner. Ingen penge, ingen skrå, ingen f... kan man få. Du har vundet en Anne Marie Helger blyant. Tillykke. Påtrykt hvor du kan se, hvornår jeg næste gang optræder gratis foran Christiansborg også kaldet Blinde- og Døveinstituttet. maler nyt 13

14 Mal som en gal / giv habitten kulør / gør honnør for det gode humør / Du skal ikke la dig kue af de farveløses bræk, / mal af hjertets røde lue, indtil de er væk. / Om du så havner bag lås og slå. / Så pynter det med rødt på et kulsort Fjogh. (Malersangen fra Anne Marie Helgers nye cd, hvis forside prydes af hende selv i et Anders Fogh look-alike kostume.)» Når man skal optræde for malere i Storkøbenhavn, der har 125 års jubi - læum, skal man knagem sprøjtemig være lidt pæn i tøjet. Og jeg kan godt fortælle jer, at sådan her så jeg ikke ud i morges, fortæller Anne Marie Hel - ger og soler sig lidt i sin spraglede kjole, inden hun introducerer sin helt egen malersang fra sin nye cd, der på om - slaget har Anne Marie Helger i et Anders Fogh look-a-like gråt jakkesæt med en rød klat på skulderen og en rød klat i håret for at minde os om dengang, Race-musen sendte os alle sammen i krig. Malersangen må Anne Marie synge uden musikbedækning, fordi jeg ikke rigtig har nogen til at gøre det. Selv om jeg kender mange musikere, der har gået på krematoriet. Konkurrencer Cd er, Anne Marie Helger-påklædningsdukker og Helger blyanter bliver delt ud som præmier til receptions gæster, der kan svare på Helgers spørgsmål. Hvem var første formand i Stor kø - ben havn? Hvad hedder advokaten, som fagforeningen skylder penge for tilsvining? Hvor mange kvinder er der i be - styrelsen? Hvad hedder de? Og hvor stærk er Susanne? Det viser sig, at Susanne kan bære to kasser øl, og det udløser så en præmie på tre Anne Marie Helger badges, der henviser til regeringspartierne: Et badge med teksten VC, husk at skyl ud, et andet badge for dem, der er glade for regeringen: Jeg er på VC, og et tredje for dem, der er glade for kulturen, hvor der bare står: Pas på kulturen. Senere underholdt Rasmus Nøhr, og Benny Holsts trio spillede op til dans og gav sit musikalske bidrag til en farverig jubilæumseftermiddag. Fremtid med service Den ældste nuværende fagforening for malere i København blev grundlagt i 1881, men den første københavnske fagforening for malere blev stiftet allerede i 1874, fortalte forbundsformand Jørn Erik Nielsen i sin jubilæumstale til københavnerne. Forbundsformanden gjorde sig så i øvrigt sine overvejelser om forbundets fremtid i en tid, der er præget af fusioner. Min pointe er, at det ikke altid er størrelsen, det kommer an på, men at det er evnen til at servicere medlemmerne, der er afgørende. Det får mig dog ikke til at sige, at vi ses igen til 150 års jubilæum her i afdelingen. Ikke fordi vi ikke længere eksisterer som forbund til den tid, men ene og alene, fordi mange af os er for gamle til at rende til jubilæer, når vi når frem til 2031, sagde Jørn Erik med et smil. 14 maler nyt

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34.

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves.

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND

Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND Nr. 1 maj 2005 MIDTSJÆLLAND Unge inviteres til møde Ungdomskonsulenten imødekommer ønske fra unge 3F ere side 3 De bløde værdier kommer med kvinderne 3F er en fordel for ligestillingen, mener tillidsrepræsentanter

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Høje Taastrup Nr. 1 marts 2006 Borgmester vil samarbejde med fagbevægelsen Side 6-7 Generalforsamling 29. april for hele familien! Side 14-15 Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne 3F Høje

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere