maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12"

Transkript

1 maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag: 3900 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 21. december 2006 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 19. marts 2007 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Cyclus Print 100 gr. som er Svanemærket Suppleanterne rykker frem Medlemsfremgang Jan og Martin sætter turbo på lærlingearbejdet Farvel til Arbejdsformidllingen Ledighedsstatistik Vi har vendt strømmen Seniorer skal nu betale kontingent Afdelingen gratulerer Lønsvindel hos medlemsvirksomhed i Dansk Byggeri Blokader Arbejdspladsliste Edb-kursus Sikkerhedskursus Lønstatistik Dit kontingent Juletræsfest i fagforeningen Pas på ryggen, kvinder Udstilling i Malernes Hus Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter Klub- og tilldsmandskonference Januar 2007 nr. 1 maler nyt Forsiden Anne Marie Helger optrådte ved 125 års jubilæumsfesten i Malernes Fagforening. Her ses hun sammen med et af de mange glade medlemmer, der var mødt på dagen. Jubilæumsfesten Se side 4-7

3 Hvor er arbejdsgiverorganisationerne og hvad vil de? Ude i den store verden skæves der som bekendt til den såkaldte danske mo - del, når der tales om indretning af ar - bejdsmarkedet. Organisationsfolk og politikere kommer ligefrem på studieophold for at studere miraklet. Hovedelementet i den danske ar bejds - markedsmodel er, og har i mange år været, at arbejdsmarkedets parter i stor udstrækning og uden lovgivning tilrettelægger vilkårene på det danske arbejdsmarked. Det har igennem mange år kunnet lade sig gøre, fordi der på arbejdsmarkedet er en stor organisationsgrad, og fordi der parterne imellem har eksisteret en gensidig respekt. Arbejdsmarkedets parter har kort sagt været interesseret i aftalte regelsæt, der fastlagde forholdene på de danske ar bejdspladser. Resultatet er et yderst fleksibelt ar - bejdsmarked, hvor virksomhederne har mulighed for at justere på produktion og arbejdskraft. Samtidig er der en forholdsvis stor social sammenhængs kraft i arbejdsstyrken, fordi der er spændt en form for økonomisk sikkerhedsnet ud under den en kelte, der rammes af ledighed. Men som nævnt er hele grundlaget for den danske model en gensidig re - spekt organisationerne imellem, sammenkædet med en stor organisationsgrad blandt både arbejdsgivere og lønmodtagere. Så langt så godt! Desværre er vores respekt for ar - bejds giver or ga ni sa tio nernes vilje til at understøtte den danske model ved at lide et alvorligt knæk. Vi bliver i forbindelse med fagretslige sager gang på gang stillet over for, at arbejdsgiverorganisationerne i praksis medvirker til at beskytte platugler, fup - firmaer, falske selvstændige og andre misvækster, der i kraft af en god be - skæfti gel ses situation dukker op på vore malerarbejdspladser. Det giver sig udslag på mange områder. Blandt andet nægter man aktivt at medvirke til at afdække de af fagforeningen rejste sager mod de alt for mange lyssky foretagender, der hærger vore arbejdspladser. Man klapper i som østers, når vi beder om dokumentation for løn- og ar bejds - forhold i forbindelse med un der betalt udenlandsk arbejdskraft. Og man vogter som en bedre bank i Svejts over fiktive og uldne entreprisekontrakter. Man må virkelig undre sig over holdningen i vores arbejdsgiverorganisationer. Hvor er hensynet til de medlemmer af fagets arbejdsgiverorganisationer, der prøver at drive deres virksomheder efter de fastsatte regler? Hvor er hensynet til den højt berømmede danske model? Og man kan jo også undre sig over, at malermestre væl ger at ringe til fagforeningen, når de i deres hverdag støder på forhold, som de anser som undergravende for faget. I håbet om at de forestående overenskomstforhandlinger vil medvirke til at styrke den danske model ønskes alle også arbejdsgiverorganisationerne et rigtigt godt nytår. Steen Harup maler nyt 3

4 Suppleanterne rykker frem Afdelingens tre suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke bare vente på, at en rigtig HB-plads bliver ledig. De kommer i lære som HB-medlemmer Af Carsten Dall Suppleant! Måske er det ikke den mest glorvær - dige titel, hvis man gerne vil have indflydelse og være med til at påvirke det fag lige arbejde i både afdeling og forbund. Men de tre suppleanter fra Malernes Fagforening Storkøbenhavn, der blev valgt som HB-suppleanter ved Maler - forbundets kongres i efteråret, skal nok få lov til at udfolde sig i HB-sammenhæng. Det forsikrer afdelingsformand Steen Harup. Han er det ene af tre HB-medlemmer, som de tre skal være suppleanter for. De to øvrige er Bo Rosschou og Allan Larsen. Suppleanterne er Susanne Ras mus - sen, Michelle Frese og Rasmus Gun - narson, tre aktive tillidsfolk, der har brugt en stor del af fritiden på blandt andet tillidsmandsuddannelse. Suppleanterne er ikke blot valgt, fordi vi i henhold til lovene skal have dem. Det er medlemmer, der gennem lær linge- og værkstedsklubber har vist stort engagement og stor interesse for det faglige arbejde. De er alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, og beslutningen om, at de skulle stille op som suppleanter til HB, var der bred enighed om, forklarer Steen Harup. Han peger også på, at de tre suppleanter ligeledes indgår i afdelingens planer om et generationsskifte på lidt læn - gere sigt. Det er vigtigt, at vi har mange en ga - gerede og erfarne medlemmer, der kan deltage i afdelingens arbejde, og som er klar til at tage over både i bestyrelsen og som HB-repræsentanter, siger Steen Harup. En af de tre nye HB-suppleanter, Michelle, fik debut i kongressammenhæng i efteråret. Susanne og Rasmus var med for anden gang. Det var en stille og rolig kongres, der var præget af stor enighed ikke Michelle Frese, 31 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Bech & Koch. 4 maler nyt

5 mindst omkring vort forslag om at bevilge penge til at lave lokale aktiviteter, blandt andet til fastholdelse af medlemmer og synliggørelse af afdelingernes arbejde, men også til at gøre mere for lærlinge og unge medlemmer, siger Susanne, Michelle og Rasmus. Vigtig kongres men manglende værdidebat Kongressen er også et vigtigt mødested for udveksling af erfaringer på det faglige område. Der kommer mange gode ideer frem, som kan bruges i andre sammenhænge lige fra arbejdsmiljøudvalg til svendeprøvekommissioner. Og de midler, vi får til synliggørelse, skal bruges slagkraftigt. Blandt andet til ar - bejdspladsbesøg, hvor tillidsrepræsentanter kan blive frikøbt, så de kan del - tage aktivt. I afdelingen har vi en hand - lingsplan omkring et øget aktivitetsniveau, så vi har ingen problemer med at bruge midlerne, siger Susanne. Det er sundt at høre, hvordan andre praktiserer det faglige arbejde. For hol - Michelle Frese, Rasmus Gunnarson og Su - sanne Rasmussen i lære som HB-medlemmer. dene fra den ene ende af landet til den anden er ikke ens, men vi kan lære af hinanden. Som debutant var det lidt hårdt at være med på kongressen. Man skal være meget lyttende for at få det hele med, men det gik fint. Jeg havde også ventet lidt mere uenighed, men der var stor enighed om det væsentlige, påpeger Michelle. Kongressen er med til at give en rød tråd i det faglige arbejde for de kommende år. Her samles op på de ideer, der er blevet afprøvet i den forløbne tid og skabes nye. Det var en vigtig kongres. Det vigtigste var, at vi fik midler til at intensivere det lokale arbejde. For det er her, vi skal vise, hvad vi kan over for de grupper, der bare frister med et lavere kontingent. Per - sonligt syntes jeg, der manglede en værdidebat om fremtidens faglige virke. Vi skal helt klart vide, hvad vi vil for at få fat i de unge malere, som er fremtiden. Vi skal turde gå egne veje og vise over for de unge, at vi kan mere. Så vil det vise sig, at de ikke kun er interesserede i et la vere kontingent. Vi skal være mere modige, fastslår Rasmus. Fremtiden er værkstedsklubber De tre HB-suppleanter er enige om, at benarbejdet skal foretages med ud - gangspunkt i værkstedsklubberne. En stærk klub skal være grundlaget for at understrege værdien af fagforeningens arbejde. Det er fra medlemmerne, inspirationen skal komme. Det er ikke bestyrelsen og tillidsfolkene, der skal styre. Vi skal videreformidle tanker og konkrete forslag fra medlemmerne, fastslår de tre. Rasmus supplerer: Nogle har desværre mistet forståelsen af, hvor vigtige klubberne er i det daglige. En stærkt funderet værkstedsklub kan opnå fantastiske resultater. Resultaterne kommer ikke af sig selv. Vi» maler nyt 5

6 Susanne Rasmussen, 39 år, bestyrelsesmedlem i afdelingen siden 2001, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos E. Pihl & Søn A/S.» skal konstant være på banen, og løse mange forskellige opgaver i klubben, så de overordnede opgaver og mere komplicerede problemer klares i afdelingen. Vi er også nødt til at bearbejde medlemmernes holdning til fagforeningen, så vi får den opbakning, der er nødvendig. Mange skal have forklaret hele formålet med fagforeningens arbejde, for vi kan ikke gå ud fra, at de ved det som en selvfølge. Men fanger de idegrundlaget, blomstrer mange op og bliver aktive. Det er i hvert fald ikke en håbløs situation at få medlemmerne gjort engage - rede. Men det kræver en indsats. Mere kvinde-synlighed At der er to kvindelige malere i suppleantkredsen tager de tre også som et tegn på større kvindelig synlighed på det faglige område. Kvinderne udgør en stor del af medlemsskaren, men desværre ser vi dem ikke så ofte i faglig sammenhæng. Når de er udlært, får de ofte børn, og så op - tager familielivet en stadigt større del af deres tilværelse, og der er ikke tid til det faglige. Det er ikke manglende interesse for det faglige, der er årsagen, men mangel på tidsmæssigt overskud. Når børnene bliver ældre, dukker flere kvinder op. Kvinderne er ikke mindre fagligt interesserede end mændene, mener Susanne. Man skal have en ægtefælle, der er med på at tage ansvar for børnene, når mor er i gang med det faglige. Det ser vi også i klubarbejdet, som er meget mandsdomineret. Fagligt arbejde er jo ikke kønsafhængigt, for mænd kan selvfølgelig godt fremlægge kvindernes pro - blemer, men kvindernes synspunkter og indgangsvinkler til at løse problemer er meget væsentlig, nævner Ras mus. Mange mænd har endnu den opfattelse, at det er kvindernes pligt at passe børnene. Det er ikke velset, at de vil have fri til at dyrke det faglige arbejde. Ud - viklingen går lidt langsomt, men det kommer, siger Michelle, der selv har fire børn og ingen problemer med at kombinere familieliv og det faglige arbejde. Vi er enige om, at mit faglige arbejde skal have høj prioritet, siger Michelle. Fremtiden tegner lys Susanne, Michelle og Rasmus er selv en del af forbundets og fagbevægelsens fremtid, og skal fagbevægelsen fortsat have en fremtid, skal der en mere målrettet indsats i gang for at fastholde medlemmerne. Vi har hvilet for meget på laurbærrene i en årrække og taget for meget som en selvfølge. Før var et fagforeningsmedlemskab næsten en dåbs - gave. Det er det ikke mere. Nu vil med- Rasmus Gunnarson, 34 år, nyt bestyrelsesmedlem i afdelingen, ny suppleant til forbundets HB og klubformand hos Robert Rasmussen A/S. 6 maler nyt

7 lemmerne have konkrete resultater. Det er den proces, vi nu er i gang med: At fortælle om alle de resultater, vi har, siger Susanne. Det er umuligt at sige noget kon - kret, om det bliver med Malerforbundet som et selvstændigt forbund. Det er det, vi vil arbejde for, men udviklingen kan gå i andre retninger, og så må vi vurdere ud fra den situation, siger Rasmus. Også på lønområdet venter de tre, at der kan komme andre lønformer end de eksisterende på tale. Jeg vil personligt aldrig give akkordmulighederne fra mig. Men det er rigtigt, at færre benytter sig af akkorden end tidligere. Det er altafgørende, at ak - korden fortsat eksisterer, for det er den, der er drivkraften for lønudviklingen. Vi må også være lydhøre over for medlemmerne, når det gælder aflønningsformerne. Det er ikke noget problem, så længe der ikke er tale om undergra - vende lønsystemer. Vi skal lytte til, hvad medlemmerne vil have, og vi skal også være meget opmærksomme på, hvad det enkelte medlem gerne vil arbejde med. Vi kan sagtens kombinere den enkeltes ønsker med det solidariske system, fastslår Rasmus: Vi er malersvende, uanset om vi arbejder på timeløn eller på akkord. Der er ingen grund til, vi kikker skævt til hinanden, fordi den ene arbejder med én lønform, en anden med en anden. Vi skal fokusere på de ting, vi har til fælles. Glæder sig til HB-arbejdet De tre nye HB-suppleanter ser frem til at skulle deltage i hovedbestyrelsens arbejde. Og i forbindelse med efterårets kongres blev det vedtaget, at også ved det ordinære HB-medlems sygdom eller ferie eller andet forfald skal der indkaldes en HB-suppleant. Pladsen står ikke tom ved mødet. Suppleantposten har således fået en større betydning end tidligere. Det bliver spændende at få en fornemmelse af arbejdet i forbundets øverste organ, siger Susanne, Michelle og Ras mus. Det er et stort område at sætte sig ind i, og derfor er det godt med en langsom indføring i arbejdet. Medlemsfremgang 3 Fagforeningen har fået over 100 nye medlemmer på et år Med en netto medlemsfremgang på 122 fra november 2005 til novem ber 2006 tegner Malernes fagforening Storkøbenhavn et atypisk billede af fagbevægelsens generelle medlemssituation. Ikke desto mindre er det en rea li - tet, at fagforeningen medlemsmæssigt er gået mærkbart frem, når man sammenligner novembertallet 2005 (3632 medlemmer) med november - tallet 2006 (3754 medlemmer). Medlemsfremgangen skyldes en markant fremgang i antallet af udenlandske medlemmer, idet cirka 200 af fagforeningens medlemmer pr. november 2006 er udenlandske statsborgere. Men det skal også siges, at antallet af danske aktive medlemmer har stabiliseret sig. Målrettet indsats gav resultater Fagforeningen har målrettet søgt at hverve medlemmer blandt mi - granterne fra de nye EU-8 lande. Og det er lykkedes i en vis udstrækning, selv om der er lang vej endnu, før det kan siges, at de udenlandske malere, der arbejder i Køben - havn, er medlemmer af fagforeningen i samme omfang, som danske malersvende er det. Alle medlemmer af fagforeningen opfordres derfor til at være op - mærksomme på udenlandske kolleger, der arbejder på byggeplad - serne, og medvirke til, at de bliver organiseret i en af byggefagenes fagforeninger. Vi har også rettet opmærksomheden mod de arme og ben, der færdes på vores arbejdspladser. Nogle kolleger bliver lokket ud af fagforeningen og til at lege selvstændige af en fiffig mester, der derefter ansætter dem som underentreprenør til en billig penge for at spare feriebetaling, pensionsbetaling m.v. Sådanne arrangementer er ulov - lige og overenskomststridige, og disse kolleger kan vi stille og roligt snakke med og få tilbage i fagforeningen som malersvende. For de har ingen fremtid som mestre ved blot at arbejde som arme og ben for et malerfirma. På lærlingesiden lægger fagforeningen også meget vægt på at organisere de unge allerede på lærlingeskolen. Det er lykkedes i stor udstrækning, og heldigvis bliver de fleste nyudlærte i fagforeningen. Så ved fælles hjælp kan vi også i 2007 se frem til en positiv medlemsudvikling blandt malerne i København til gavn for fagets udøvere. maler nyt 7

8 turbo Jan og Martin sætter på lærlingearbejdet Afdelingens nye medlemmer af Lærlingelandsledelsen vil have gang i det hensygnende lærlingearbejde. Der er brug for en forstærket indsats fra lærlingeside, siger Martin Saaby og Jan Rømer Af Carsten Dall 350 lærlinge er i sving i det storkøbenhavnske område. Så er det da for dårligt, at det ikke kan lade sig gøre at samle blot 50 af dem og få dem engageret i at gøre en aktiv indsats for gruppen. Det mener afdelingens medlemmer af den nye Lærlingelandsledelse, Martin Saaby, 27, og Jan Rømer, 29. De to blev valgt til det landsdækkende lærlingearbejde i efteråret, og nu vil de have gang i det lidt hensygnende lærlingearbejde i afdelingen. Umiddelbart efter nytår mødtes de to med cirka 30 lærlinge fra tre af de største københavnske malerfirmaer. Håbet var, at der i denne kreds kunne findes kandidater, der vil stille op som bestyrelseskandidater på en generalforsamling, der ventes holdt i februar. Vi skal simpelt hen have gang i lærlingearbejdet igen. Det er i alles interesse. Selvfølgelig mest de unge og fag - foreningen, men også firmaerne har en interesse i, at faget tages alvorligt. At lærlingene har et seriøst og engageret forhold til faget, siger Martin Saaby, der er lærling i firmaet Bjarne Mathias - sen. Her arbejder han mest med ved - ligeholdelsesopgaver, men efter den første periode som lærling synes han, at hans forventninger til faget er blevet indfriet. Der er mange udfordringer i hverdagen, og da jeg har været i gang med mange forskellige jobs, efter at jeg kom ud af skolen, var det på tide at finde en uddannelse og et fag, som passer mig, siger Martin. Engagementet i fagforeningsarbejdet faldt ham naturligt, for uanset hvad han har beskæftiget sig med, har han altid sørget for at være medlem af en fagforening. Det bliver aldrig umoderne at kæmpe for sine rettigheder, mener Martin. Havde vi ingen fagforening, kunne mestrene bare behandle os, som det passede dem. Men der er desværre for mange, der har den opfat telse, at de kan stå alene og nok skal klare sig selv. Det er blandt andet den opfattelse, lærlingene vil have gjort op med gennem et aktivt arbejde i lærlingeklubben. Vil have netværk Jeg har fået et godt indtryk af lærlingearbejdet gennem kurserne i både Mid - delfart og Odense, siger Martin. Det er spændende at møde kolleger fra hele landet og høre, hvordan lærlingene organiserer sig dér. Det vil være forkert at sige, at der er helt vildt gang i lærlingeklubberne, men de eksisterer dog, og der laves aktiviteter, som samler interesserede. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt, som vi også skal vende tilbage til her i København. Gennem kurserne får vi også et netværk. For eksempel har vi netop haft besøg af kammerater fra Jylland, og vi kan lære af hinanden. Martin og Jan registrerer faldende interesse for det faglige arbejde også hos svendene. Det er trist, synes de. Men kollegerne har for meget andet at gå op i, og reserverer ikke tid til det faglige, når man gjorde tidligere. Stilladsarbejderne er faktisk lidt af et forbillede for os, for de holder fast i den gamle, faglige tradition og har moderniseret den, så den også tiltaler de unge. Men måske er malerne blevet for velbjærgede, smiler de to. Det vil de i fællesskab med de mange andre lærlinge i Storkøbenhavn gøre noget ved. Mere oplysning om alle de ting, fagforeningen gør for medlemmerne. Det er det, der skal til, for det er hårdt at kæmpe mod ligegyldighed. Men det må ikke være den egenskab, der skal ødelægge årtiers faglig indsats. Både Martin og Jan vil bruge den nødvendige tid på at skubbe lærlingearbejdet i gang igen. Vi skal ud på hver enkelt arbejdsplads og prikke til lærlingene. Måske» 8 maler nyt

9 Martin Saaby og Jan Rømer to voksenlær linge, der vil sætte gang i lærlingearbejdet.

10 » Martin Saaby, faglig sekretær Johnny Karl - son, og Jan Rømer på Tec i Gladsaxe. De tre er enige om vigtigheden af et godt lærlingearbejde. Der er 350 lærlinge inden for afdelingens område. Der må være kammerater, der vil yde en indsats for gruppen, håber de. ling i et mindre malerfirma med kun tre ansatte, og her er samarbejdet mellem lærling og svend tæt og godt. Den faglige interesse har jeg med hjemmefra. Min bror er også maler, og min far er som sømand fagligt orienteret. Jeg vil godt være med til at gøre en indsats for at få flere med, så vi kommer til at stå som en faglig enhed. Vi Manden fra fagforeningen skulle man etablere noget i retning af Jobpatruljen for at få liv i de unge igen. Det er det opsøgende arbejde, der giver de bedste resultater, tror vi. Vigtigt er det også at få pigerne engageret. De kan godt lide at organi sere aktiviteter, mens drengene mere interesserer sig for at tjene kassen. Martin og Jan vil også gerne have lærlingene til at arbejde for konkrete sager. For eksempel at lærlingene også får gratis arbejdstøj. Det kan ikke være rigtigt, at vi selv skal betale for arbejdstøjet. For mesteren betyder det jo intet, for han kan trække det fra som en driftsomkostning. Men for os er det en betydelig udgift. Den del af det faglige arbejde de konkrete forbedringer mener Jan Rømer er vigtige at slå på. Han er lærkan ikke tvinge folk til engagementet, men vi kan appellere til dem både om engagement og om at være medlem af fagforeningen. Det er i modgang, der er mest brug for fagforeningen, men det er altså også vigtigt at være med til at bygge videre på det fundament, der er skabt. Ellers smuldrer det hele, siger Jan Rømer. Johnny Karlson, faglig sekretær i afdelingen, er sædvanligvis ikke en mand, man overser. Og hans blotte tilstedeværelse i kantinen på malerafdelingen på Tec i Gladsaxe samler da også interesse hos de unge lærlinge. Hver torsdag sidder Johnny klar med gode råd til lærlinge, der har problemer, for det er rygtedes, at manden fra fagforeningen kan hjælpe. I al stilfærdighed er jeg her bare, forklarer Johnny. Jeg står jo ikke som en reklamesøjle, men giver gerne gode råd. Som fagforening skal vi være synlige og fortælle de unge, hvad vi står for, og hvad vi kan gøre for dem. Vi skal også fortælle dem, at vi kan præ - stere meget mere service og give dem mere kvalificeret opbakning, end de sammenslutninger, der under et falsk dække af navnet fagforening lokker med billigere kontingenter. Det er vigtigt, at vi fortæller de unge, at det er i fagforeningen, de kan være sikre på at få den rigtige hjælp. 10 maler nyt

11 Farvel til Arbejdsformidlingen goddag til Jobcentre Ved udgangen af 2006 lukkede Arbejdsformidlingen. Arbejds - opgaverne er overtaget af nye lokale jobcentre Bliver du ledig efter 1. januar 2007 skal du fremover rette henvendelse til dit nye jobcenter. Som et led i kommunalreformen bliver Arbejdsformidlingen lukket 1. januar 2007, og arbejdsopgaverne overtages af de nye kommunale jobcentre. Hvis du bliver ledig, skal du derfor ikke længere lede efter et Arbejds for - mid lingskontor, men rette henvendelse til det JOBCENTER, som ligger i den kommune du bor i. Du skal fortsat ligesom på Arbejds - formidlingen møde personligt frem. Du kan finde dit lokale Jobcenter på internetadressen eller ved at tage kontakt til din kommune og høre, hvor det ligger. Du kan også tilmelde dig som ledig via internettet på adressen og følge anvisningerne på hjemmesiden. Husk at printe en kvittering for tilmeldingen ud eller at e den til dig selv. Du kan anvende en hvilken som helst computer med inter net forbin - delse. Din egen, det lokale biblioteks, det lokale jobcenters, eller du kan benytte computerrummet i fagforeningen. Meld dig til straks Du er først dagpengeberettiget fra den dag, du har tilmeldt dig til job net.dk eller jobcentret, så gør det den første ledige dag. Når du har tilmeldt dig Jobnet.dk eller jobcentret, skal du lave et CV. Det foregår også på og kan laves fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Du kan benytte din egen, det lokale jobcenters, det lokale biblioteks, eller du kan benytte vore computerrum i fagforeningen. Herefter skal du henvende dig i a-kassen i åbningstiderne for at melde dig ledig. Som hidtil skal du her udfylde ledighedspapirer. Medbring fyresedlen, eventuel kvittering for tilmelding til Jobnet.dk og lønsedler for de seneste 1924 arbejdstimer. Har du ingen erfaring med at anvende computer og internet, kan du få hjælp i dit jobcenter eller i fagforeningen. Lønstatistik Fortjeneste opmålt arbejde Hele året pr. 15. december ,00 220,00 215,01 Er der problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig 210,00 200,00 203,06 karakter på 190,00 180,00 170,00 181,70 182,72 188,84 arbejdspladsen, så husk, vi er ikke 160,00 150, Flot stigning i den gennemsnitlige akkordfortjeneste Den gennemsnitlige fortjeneste på det opmålte akkordarbejde er steget med kr pr. time fra 1. januar 2006 til 15. december Det svarer til en stigning på 5,88 procent. Til sammenligning steg forbrugerpristallet for samme peri ode med 1,9 procent. længere væk end telefonen maler nyt 11

12 Vi har vendt strømmen 125 års jubilæumsfest med medlemsfremgang Plancher fra loft til gulv fortalte afdelingens 125 års historie, mens med lem - merne fortalte hinanden deres egne, da fagforeningen fejrede jubi læum den 20. november. Flere hundrede medlemmer og venner havde taget imod afdelingens invitation og fulgt opfordringen til at rive en eftermiddag ud af kalenderen for at fejre 125 års jubilæet. Og eftermiddagen var ikke blevet særlig slidt, før gæsterne stod tæt, og lokalerne summede af lat ter og snak, mens lydniveauet krøb betragteligt i vejret. Medlemsfremgang Afdelingens historie og 125 års samfundsudvikling slog Steen Harup med ydmyghed, da han som formand trak ganske enkelte markante histori- ske fikspunkter frem i sin jubilæumstale og hvor han i øvrigt kunne fortælle, at afdelingen havde medlemsfremgang. Vi har vendt strømmen fra med - lems tilbagegang til medlemsfremgang. Mange har meldt sig ind i jubilæumsåret, og det lover godt for fremtiden, sagde formanden, der lovede, at fagforeningen også fremover vil være en forening, der står centralt i forhold Nu har jeg selv kaldt mig en selvkanoniseret, opreklameret, førtidskremeret, krakeleret, knogleskør, knastør, klimakteriemakrel. Men jeg kan da se, at der også er nogle herrer her, der er kommet lidt op i årene. Hvad skal vi kalde dem? Aldersrenteansjoser. Eller noget med p. Mænd går jo ikke ind i noget klimakterium, og det er jo fordi, de bliver stående i puberteten hele livet. Så skal vi kalde dem præ-pensionerede panik p.. vrag. Foto: Mikael Hjuler 12 maler nyt

13 til enhedsarbejdet, og som også fremover vil være en fagforening, hvor solidaritet og sammenhold er de bærende værdier. Underholdning Og så var der ellers lagt an til fest, farver og kvikke bemærkninger. Når Anne Marie Helger går på scenen, og som konferencier kører med klatten, har hun publikum i sin hule hånd. Venstre ved man, hvor man har og der er ikke noget at komme efter. Vi er alle lærlinge for vor Herre, og Man lærer, så længe man har elever. Visdomsordene flyder i en lind strøm fra skuespilleren, der i dagens anledning har trukket i én af sine farverige Afdelingen har fået flere medlemmer i jubilæumsåret, fortalte formand Steen Harup. festlige kjoler.» Penge er noget, vi alle drømmer om. Penge åbner alle døre. Mange penge mange venner. Ingen penge, ingen skrå, ingen f... kan man få. Du har vundet en Anne Marie Helger blyant. Tillykke. Påtrykt hvor du kan se, hvornår jeg næste gang optræder gratis foran Christiansborg også kaldet Blinde- og Døveinstituttet. maler nyt 13

14 Mal som en gal / giv habitten kulør / gør honnør for det gode humør / Du skal ikke la dig kue af de farveløses bræk, / mal af hjertets røde lue, indtil de er væk. / Om du så havner bag lås og slå. / Så pynter det med rødt på et kulsort Fjogh. (Malersangen fra Anne Marie Helgers nye cd, hvis forside prydes af hende selv i et Anders Fogh look-alike kostume.)» Når man skal optræde for malere i Storkøbenhavn, der har 125 års jubi - læum, skal man knagem sprøjtemig være lidt pæn i tøjet. Og jeg kan godt fortælle jer, at sådan her så jeg ikke ud i morges, fortæller Anne Marie Hel - ger og soler sig lidt i sin spraglede kjole, inden hun introducerer sin helt egen malersang fra sin nye cd, der på om - slaget har Anne Marie Helger i et Anders Fogh look-a-like gråt jakkesæt med en rød klat på skulderen og en rød klat i håret for at minde os om dengang, Race-musen sendte os alle sammen i krig. Malersangen må Anne Marie synge uden musikbedækning, fordi jeg ikke rigtig har nogen til at gøre det. Selv om jeg kender mange musikere, der har gået på krematoriet. Konkurrencer Cd er, Anne Marie Helger-påklædningsdukker og Helger blyanter bliver delt ud som præmier til receptions gæster, der kan svare på Helgers spørgsmål. Hvem var første formand i Stor kø - ben havn? Hvad hedder advokaten, som fagforeningen skylder penge for tilsvining? Hvor mange kvinder er der i be - styrelsen? Hvad hedder de? Og hvor stærk er Susanne? Det viser sig, at Susanne kan bære to kasser øl, og det udløser så en præmie på tre Anne Marie Helger badges, der henviser til regeringspartierne: Et badge med teksten VC, husk at skyl ud, et andet badge for dem, der er glade for regeringen: Jeg er på VC, og et tredje for dem, der er glade for kulturen, hvor der bare står: Pas på kulturen. Senere underholdt Rasmus Nøhr, og Benny Holsts trio spillede op til dans og gav sit musikalske bidrag til en farverig jubilæumseftermiddag. Fremtid med service Den ældste nuværende fagforening for malere i København blev grundlagt i 1881, men den første københavnske fagforening for malere blev stiftet allerede i 1874, fortalte forbundsformand Jørn Erik Nielsen i sin jubilæumstale til københavnerne. Forbundsformanden gjorde sig så i øvrigt sine overvejelser om forbundets fremtid i en tid, der er præget af fusioner. Min pointe er, at det ikke altid er størrelsen, det kommer an på, men at det er evnen til at servicere medlemmerne, der er afgørende. Det får mig dog ikke til at sige, at vi ses igen til 150 års jubilæum her i afdelingen. Ikke fordi vi ikke længere eksisterer som forbund til den tid, men ene og alene, fordi mange af os er for gamle til at rende til jubilæer, når vi når frem til 2031, sagde Jørn Erik med et smil. 14 maler nyt

15 maler nyt 15

16 Afdelingen gratulerer 70 år Finn Rasmussen Leif Erik Olsen Gunnar Blunk Kurt Sødal Petersen Mesud Zubovic Alfred Jørgensen 75 år Tommy K. Rose Hayrettin Cengiz Jørgen A. Skov Asger Åkesson Jørn P. A. Kjærsgaard Jørgen Christian Mørch 80 år Kjeld Olsen Knud Harald Nielsen Frits Yøsta Thorvaldsen Hans Rasmussen Kurt I. Hansen Henry Eigil Simonsen Svend Åge Hansen John L. Mathiesen Bent Almtorp Aage Waldemar TIL ALLE SENIORER OG EFTERLØNNERE Nu skal seniorer betale kontingent Seniorudvalget har protesteret mod det nye kontingent, men opfordrer alligevel alle til at betale Så er vi startet på et nyt år, og i den anledning vil seniorudvalget ønske alle medlemmer og deres familier et rigtigt godt nytår med håb om, at vi vil se jer til vores arrangementer i Som I ved, afsluttede vi 2006 med vores traditionelle julefrokoster, som løb over fem dage, og det var som altid en succes. Som det er alle bekendt, har vores forbund holdt kongres i året, der gik. På kongressen vedtog man, at alle seniorer for at beholde deres medlem - skab skal betale 100 kr. i kontingent pr. år fra den 1. januar Seniorudvalget har protesteret mod denne vedtagelse, men vi vil dog anbefale alle seniorer at betale de 100 kroner. Det gør vi, fordi vi gerne vil be holde alle de goder, vi har i dag såsom medlemsbladet, arrangementerne, forårsfest, skovtur, julefrokost, og hvad der falder af i forbindelse hermed. Og husk! til forårsfest og julefrokost samt de andre arrangementer, der holdes i hu set må man tage ledsager med, så de 100 kr. er hurtigt tjent hjem igen. Kommende arrangementer Når vi er ved arrangementerne kan vi oplyse, at der den 12. februar 2007 bliver afholdt øl-smagning i huset. Det koster 100 kr. at deltage, og tilmelding er bindende og nødvendig. I får et brev med tilmeldingskupon. Vi kan også afsløre, at der bliver af - holdt forårsfest 5., 7. og 9. marts 2007, men hertil vil der også blive fremsendt tilmeldingskupon. Vi minder om, at der alle tre dage startes kl På udvalgets vegne Leo Andersen 85 år Svend Åge Hestehauge Leif B. Svendsen Tage Carstensen Aage L. Larsen DEADLINE til næste nummer af maler nyt er den 19. marts 2007 Hyggelig julefrokost for fagforeningens seniorer. Der blev i december måned holdt fem af slagsen alle dage med godt humør og en god malersnak om gamle dage. 16 maler nyt

17 Lønsvindel hos medlemsvirksomhed i Dansk Byggeri Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening blåstempler virksomhedens omgåelse af Den danske Model Ved brug af polske arbejdere, formidlet af Help.dk, slipper en arbejdsgiver fra Dansk Byggeri for at betale op til 70 procent af den løn for udførelse af bygningsarbejde, som han ellers skulle have betalt efter overenskomsten. Denne lønsvindel er nu blevet godkendt af topledelsen i Dansk Byggeri og af Dansk Arbejdsgiverforening på et fællesmøde mellem LO og DA, hvor arbejdsgiverne afviste, at der skulle være grundlag for kritik af denne me - tode til at undgå at betale danske lønninger. Malernes fagforening ser med stor bekymring på afgørelsen, der efter fagforeningens opfattelse åbner en ladeport for omgåelse af Den danske Mo - del, og som giver anledning til store konflikter på arbejdspladserne. FAKTA I den konkrete sag oplyser arbejds - giveren fra Dansk Byggeri nu, at man har afbrudt samarbejdet med Help.dk på det tidspunkt, da forholdet blev op - daget af Malernes fagforening. Help.dk omsætter efter eget udsagn for 1 mia. danske kroner i byggeriet ved formidling af blandt andet polske arbejdere, og virksomheden er således en af de største aktører med udenlandsk ar bejdskraft i branchen. Derfor frygter fag foreningen, at lønsvindlen vil brede sig til store dele af byggeriet, hvis ikke denne måde at omgå overenskomsten på bliver stoppet. Fagforeningen har gennem Maler for - bundet bedt LO om at tage stilling til, om der er grundlag for at gribe ind over for Dansk Byggeris omgåelse af Den danske Model. På et fællesmøde 31. oktober 2006 i Dansk Ar bejds giverforening behandledes en klage fra LO over Dansk Byggeri og deres medlemsvirksomhed C. Krü ger Malerfirma ApS. Arbejdsgiverforeningen Dansk Byg geri har siden den 25. juli 2006 været vidende om, at deres medlemsvirksomhed C. Krüger Malerfirma ApS bruger polsk arbejdskraft på byggeriet i Hav drup, idet Malernes Fagforening den dag pr. fax rettede henvendelse til organisationen med oplysning om tre polske statsborgere som et led i at få un der søgt arbejdernes løn- og arbejdsforhold. Krüger har solgt sin entreprise til den konfliktramte virksomhed, Help.dk. Virksomheden Help.dk har siden den 30. april 2005 været omfattet af blo kade og sympatikonflikt, fordi den ikke vil indgå overenskomst, der kan sikre dens polske arbejdere danske løn- og ar bejds vilkår. Help.dk udfører efter eget udsagn håndværksarbejde op til 70 procent billi - gere, end hvad normal håndværkshjælp koster. Dette kan kun lade sig gøre ved, at Help. dk anvender udenlandske statsborgere til grov underbetaling. Ved at anvende Help.dk har Krüger brudt en lovligt iværksat sympatikonflikt. C. Krüger Malerfirma ApS har en anpartsbestyrelse bestående af Car sten Krüger, Filip West og Preben Ed vard Kønig. BLOKADE Siden sidste nummer af maler nyt er følgende blokeret af fagforeningen grundet manglende overenskomst: ASKON ApS Navervej 5, 2600 Glostrup Malermester Viggo Feveile Knastebakken 111, 2750 Ballerup P.S. Auto- og Pladeværksted ApS Kanalholmen 14-18, 2650 Hvidovre Mads Bo Søndergaard og Maria Louise Eg Søndergaard Vestagervej 11, 2100 København Ø Malerfirmaet Rene Thomsen APS Krogerupgade 53, kld., 2200 København N Ingen kolleger må arbejde for en blokeret mester! BLOKADE OPHÆVET Dansk Malerentreprise ApS V/Claes Plesner Jens Benzons Gade 15, 5000 Odense C RP Totalbyg ApS V/Roar Duboux Pedersen Håbets Alle 8, 2700 Brønshøj Pedersen & søn Italiensvej 74, 2300 København S Husk: Når du starter hos en ny mester, ring ind i fagforeningen for at kontrollere, om der er overenskomst og hvilken overenskomst hos den pågældende mester. Arbejder du for en mester med sær overenskomst, er mindste timeløn pr. 1. september 2005 kr. 167,97. Timelønnen reguleres pr. 1. september maler nyt 17

18 21. december 2006 Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingens siden sidste nummer af maler nyt Arne Valling A/S Bredgade 31 Ombygning Arne Valling A/S Gentofte Brandstation Renovering Arne Valling A/S Amagerkollegiet Udv. Arbejde Arne Valling A/S Kigkurren 6-8 Udv.Facade E.Phil & søn Rovsinggade Nye Lejligheder E.Phil & søn Alderstrøst, Nørre Alle etape 2 Renovering E.Phil & søn Helseholmen 1 Hvidovre. Renovering E.Phil & søn Peter Bangsvej 4-6 Trapper Globe Malerfirma Mathildevej hovedtrapper Globe Malerfirma Gl.Køgelandevej 26 Ny kontorbygning Globe Malerfirma TV-Byen Søterrasserne Nye boliger Globe Malerfirma Mølledammen, Kokkedal Nye Lejligheder Globe Malerfirma Ahornstien Nye Rækkehuse H.Friedmann & Søn A/S Nyropsgade sal Ombygning H.Friedmann & Søn A/S Dronningens Tværgade Udv. Vinduer H.Friedmann & Søn A/S Mikkelborg Park 1-31 Udvendig arbejde Holger Christensen & søn A/s Bogensevej Slagelse Ny fabrik Holger Christensen & søn A/s Skovsøviadukten Slagelse Ny fabrik Holger Christensen & søn A/s Næstved Sygehus Ny tagetage bygn 21 Holger Christensen & søn A/s Sygeplejeskolen Ringsted sygehus Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Ventemøllevej Plejecenter.Dianalund Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Slagelsevej 70 Ankerhus Sorø Ny tilbygning Holger Christensen & søn A/s Ved Fjorden 9 Skælskør Ny villa Holger Christensen & søn A/s Dyssevænget 1-47 Kalundborg Nye huse Holger Christensen & søn A/s Strandvej Havne pier 3 Korsør Nye Lejligheder Holger Christensen & søn A/s Bådshavnsgade 36 københavn s Ombygning Holger Christensen & søn A/s Dalsvinget 13 Slagelse Renovering Holger Christensen & søn A/s Solglimtvej 13 Fårevejle.skolehjem Tilbyg & ombygning Holger Christensen & søn A/s Batterivej 7-9 Korsør Tilbyg & ombygning Holger Christensen & søn A/s Tømmerpladsen 1-15 Skælskør Udvendig arbejde Jan Rene & Co. Aps Grønningen m.m. Udvendig arbejde Maler Team v/henrik Nielsen Bank-Mikkelsens Vej Udv. Vinduer Malerhuset Steen Nielsen Valby Have Nye Lejligheder Malerhuset Steen Nielsen Øresund Strandpark Nye Lejligheder Malerselskabet SBM A/S Tårnhusstræde Kælder Malerselskabet SBM A/S Blågården Trapper Malerselskabet SBM A/S Gavlhusvej Trapper Malerselskabet SBM A/S Tårnhusstræde Trapper Malerselskabet SBM A/S Munkevangen/Fr.sundsvej m.m Trapper Malerselskabet SBM A/S Klerkegade 25 H-G Udv.Vinduer Malerselskabet SBM A/S Tingbjerg 2. Udvendig arbejde Petersen & Andersen A/S Marbæk Have, Frederikssund Nye lejligheder Petersen & Andersen A/S Centralsygehuset i Holbæk Ombygning Robert Rasmussen Håndværkerhaven 49 Renovering Robert Rasmussen A/S Bisp.Bakke Nye Lejligheder Robert Rasmussen A/S Titangade 13B Renovering Robert Rasmussen A/S Sturlasgade 12 Udv.Facade Robert Rasmussen A/S Dans Plads 19 m.fl. Udvendig arbejde Sander & Dam A/S Falkoner Plads Nye Lejligheder Sander & Dam A/S C.F.Møllers Allé 10 Nye lejligheder Seehusen A/S Nyhavn 20 Udv. Vinduer+facade T.H.Jensen & Søn Aps Frederiksdalsvej Trapper T.H.Jensen & Søn Aps Hegnet,Skellet,Diget,Sportsvej Udvendig arbejde Torben Madsen A/S Enigheden II+III+IV Lygten Nye lejligheder Torben Madsen A/S Marstrands Have. Rentemestervej Nye lejligheder Womler Petersen & Burdum aps Granager 7 Gudminderup Nyt sommerhus 18 maler nyt

19 KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER KURSER Sikkerhedskursus Sikkerhed og Arbejdsmiljø for malere afholdes som dagkursus over to eftermiddage fra kl til ca. kl tirsdag den 20. og onsdag den 21 februar 2007 I Malernes Hus Lygten 10. Indhold i Sikkerhed og Arbejds milijø for malere: Nyvalgt sikkerhedsrepræsentant Hvad så? Tekniske hjælpemidler Stoffer og matrialer A.P.V Arbejdstilsynet Arbejdsmilijøcertificering Screening Smiley Sidste nyt Hvordan gør jeg Hvad gør jeg Vi prøver at besvare dine spørgsmål. Kursusleder: Gert Hansen. Kursus for bygningsmalere i prislisteforståelse med gennemgang af generelle bestemmelser og akkorderinger Kurset afholdes som noget nyt som dagkursus fordelt over to ef - termiddage på 2 x 4 timer tirsdag den 27. og onsdag den 28. februar 2007 i Malernes Hus, Lygten 10. Vi starter kl Indhold: Kurset henvender sig til dem, der gerne vil sætte sig ind i, hvad der skal lægges vægt på ved opstart af en akkord. Hvordan får man det bedste udbytte af prislistens en kelte priser og sat fokus på de ting, der kan/skal forudakkorderes om. I store linier gennem gåes det, hvorledes en akkord bliver startet og kører frem til afslutning altså fra modtagelse af arbejdsbeskrivelse til fremsendelse af regning. Hvad siger overenskomsten? Formålet er samtidig at få en debat om f.eks. den enkelte pris (arbejdsydelse). Hvor meget kan/skal der renses på et ud - vendig vindue for pris 310? Er det 3 skaller, eller er det 8 skaller? Hvornår skal der akkorderes om 3 x pris 310? Hvad er indeholdt i prisen af eks. vandbæring, tilrigning af lys på arbejdsstedet osv., eller hvornår skal der akkorderes? Hvordan skriver man en akkordseddel? Tidsfrister for udveksling af ak - kordsedler samt (2 dages reglen). Kursusledere: Karl-Erik Jør gen sen og Johnny Karlson. Er et af ovenstående kurser noget for dig, så tilmeld dig snarest til fagforeningens sekretariat på telefon Sidste tilmeldingsdag er 14 dage før kursusstart. Kurset aflønnes med timelønssatsen for tiltrædelsesoverenskomsten. KURSUSTILBUD Edb-kursus i edb-stuen på Lygten 10. Kursusstart tirsdag den 6. februar Kurset er tænkt som en appetitvækker for nybegyndere, som har adgang til en computer, men aldrig er kommet i gang. Der vil i størst mulig omfang blive ta get hensyn til den enkeltes ønsker og be - hov. Underviser: Carl Rasmussen Kurset vil indholde.: Introduktion til pc-styreprogrammet Windows XP Filhåndtering, oprette, gemme og hente dit arbejde, brug af cd m.m. Desuden brug af søgemaskine på internettet samt arbejde med brugerprogrammer som f.eks. tekstbehandling og regneark. Kurset er på 4 x 4 timer. Det starter tirsdag den 6. februar 2007 og kører over de tre følgende tirsdage. Der vil være en egenbetaling på 200 kr. pr. deltager, som vil blive opkrævet den første kursusaften. Kurset starter kl og slutter kl. ca. kl Der vil være et par håndmadder og en kop kaffe fra kl Til meld dig til sekretariatet på tlf Opgiv navn, cpr.nr. samt telefonnummer. maler nyt 19

20 Billigere fagforeningskontingent i2007 Små stigninger i kontingentet til a-kassen Malerforbundets kongres i efteråret 2006 betød nogle ændringer i sammensætningen af vores kontingent, hvilket betyder, at selve fagforeningskontingentet er nedsat fra 553 kr. i 2006 til 476 kr. uden gruppeliv i På kongressen blev gruppelivsordningen gjort frivillig og strejke-kontingentet sat i bero. Admini stra tions bidraget til a- kassen blev samtidig reguleret. Vi har imidlertid ikke været i stand til at opsuge de stigninger, der har været på statsbidraget til a-kassen og efterlønsordningen, som i alt er på 12 kr. Derfor vil der være små stigninger på de kontingenter, som indeholder a-kassemedlemskab. På afdelingens ekstraordinære generalforsamling i november blev det be - sluttet at fastholde det lokale afdelingskontingent på 268 kr. Heraf udgør de 43 kr. lokalt a-kasseadmninistrationsgebyr Frivillig gruppelivsordning Du har nu mulighed for at vælge gruppelivsordningen fra, hvis du ikke ønsker den. Kontingentandelen til grup pe liv ud - gør 28 kr. Gruppeliv dækker, hvis du dør, inden du når pensionsalderen, og den indeholder også en børnesum. Hvis du vil vælge gruppelivsordningen fra, skal henvende dig i afdelingen. Du vil så modtage en fravalgserklæring, som skal underskrives og sendes til os. Men husk. Du kan ikke indtræde i ordningen igen, som reglen er p.t. Nedsat kontingent. Du kan søge nedsat kontingent i følgende tilfælde: Medlemmer under uddannelse, såfremt ydelsen er under dagpengesatsen. Hvis du holder orlov for egen regning Hvis du er på barsel-, fædre eller forældreorlov. Hvis du er syg og ikke kan opnå højeste sygedagpengesats. Hvis du er på kontanthjælp. Uden Gruppeliv Med Gruppeliv O Fagforening A Fagforening og A-kasse A Fagforening, A-kasse og efterløn L Lærlingekontingent I Nedsat fagforeningskontingent Hvis du aftjener værnepligt/er militærnægter. Forholdet skal være af mindst 3 måneders varighed, for at man kan søge nedsat kontingent. Hvis du søger nedsat kontingent, kan du skrive til os, at du søger nedsat kon - tin gent, hvad baggrunden er for, at du søger nedsat kontingent, og hvilken peri ode du søger for. Vedlæg gerne do kumentation for forholdet og husk dit cpr-nr. Medlemskab som pensionist. Fra 1. januar 2007 opkræves et årligt beløb på 100,- kr. af de medlemmer, som er på pension. Juletræsfest i fagforeningen Lørdag den 2. december 2006 havde kulturudvalget endnu arrangeret en rigtig dejlig og hyggelig juletræsfest i Malernes Fagforening. Det var naturligvis med nissefar og nissemor, tryllekunstner, samt en masse forventningsfulde børn. Der blev danset om juletræ og lavet juleklip til at tage med hjem. Og Tina bagte vafler til alle, så alt var, som det skal være, til en rigtig juletræsfest. 20 maler nyt

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere