Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler"

Transkript

1 Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

2 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 Ad 2. Ansættelse mv...1 Ad 3. Løn mv Ad 4. Ad 5. Særligt Ad 6. Lønanc Ad 7. Deltids Ad 8. Pensio Ad 9. Gruppeliv...4 Ad 10. Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag...4 Ad 11. Lokalløn...4 Ad 13. Arbejdstid...4 Ad 16. Ferie Ad 20. Tjenes Ad 24. Opsig Ad 25. Særlig Ad 26. Afske Ad 31. Dækni Ad 47. Ikrafttræden...7 AFTALE 1. Aftalens område...9 I. Månedslønnede 2. Ansættelse mv Løn mv Særligt tillæg (kostskoletillæg) Lønanciennitet... 13

3 Deltidsbeskæftigelse Pension INDHOLD Side 9. Gruppeliv Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag Lokalløn Effektivisering og udvikling Arbejdstid Konvertering af ydelser til faste tillæg Funktion i højere stilling Ferie Sygdom Barsel, adoption og omsorgsdage Job på særlige vilkår (socialt kapitel) Tjenestefrihed Barns 1. sygedag Militærtjeneste mv Efterindtægt Opsigelse Særlig godtgørelse ved uansøgt afsked ved efterskoler Afskedigelsesprocedure Frivillige fratrædelsesordninger Seniorordninger for gradvis tilbagetrækning Omstilling og efteruddannelse Videre- og efteruddannelse Dækning af udgifter Flyttegodtgørelse Funktionærbolig Telefongodtgørelse og tjenestestedstelefoner Jubilæumsgratiale Tillidsrepræsentantregler... 24

4 4 37. Lokal uoverensstemmelse Hovedaftale II. Særlige bestemmelser for timelønnede INDHOLD Side Løn Arbejdstid Opsigelse Sygdom Ferie Øvrige ansættelsesvilkår III. Ikrafttræden og opsigelsesbestemmelser 47. Ikrafttræden Opsigelse... 28

5 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR FORSTANDERE, VICEFORSTANDERE OG LÆRERE ANSAT VED EFTERSKOLER OG HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået en organisationsaftale for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation er i forlængelse heraf enige om, at følgende aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler er en udtømmende sammenskrivning af LC/OC fællesoverenskomsten af 19. juni 1995 og organisationsaftalen. I aftalen er de bestemmelser i fællesoverenskomsten, der ikke er relevante for området, udeladt, og bestemmelser fra fællesoverenskomsten og organisationsaftalen, der supplerer hinanden, er sammenskrevet. Der er i aftalen optaget henvisninger til gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Dette udelukker dog ikke, at de ansatte kan være omfattet af andre generelle aftaler mellem de to parter. Ad 2. Ansættelse mv. De ansatte er omfattet af aftale af 14. juni 1993 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Det er en forudsætning, at den ansatte udviser loyalitet over for skolens målsætning og grundlag, således som den ansatte ved ansættelsen er blevet gjort bekendt med.

6 2 Ad 2, stk. 3 Ved tidsbegrænset ansættelse forstås i denne aftale en ansættelse, hvor datoen for ansættelsens ophør fastsættes på ansættelsestidspunktet. Ansættelse finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Tidsbegrænset ansættelse kan eksempelvis benyttes ved - vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefrihed i etbestemt tidsrum (barselsorlov, uddannelsesorlov eller lignende), - vikariater ved sygdom - varetagelse af en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed. Ansættelsen forudsættes at være af mindst 3 måneders varighed. Endvidere kan tidsbegrænset ansættelse ske ved overgang fra timeløn til månedsløn, jf. 39, stk. 2. Den omstændighed, at der er en kortere periode mellem to undervisningsforløb, kan ikke indebære, at ansættelserne gøres tidsbegrænsede, hvis tilsvarende undervisningsfrie perioder (0-dage eller tilsvarende efter arbejdstidsreglerne) kunne være lagt ind i tjenesteplanerne for de varigt ansatte lærere. Ved ansættelsen kan beskæftigelsesgraden fastsættes under hensyntagen til sådanne kortere perioder. Den usikkerhed, der altid vil være om, hvor mange elever der vil blive tilmeldt undervisningen, kan ikke i sig selv begrunde en tidsbegrænset ansættelse. Ad 3. Løn mv. For ansatte ved kombinerede fri- og efterskoler henvises til aftale af 26. maj 1994 om arbejdstid og klassificering for ledere og lærere ansat ved kombinerede fri- og efterskoler. Iflg. aftale mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation ydes endvidere et tillæg på kr. årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984) til lærere på skalatrin 38.

7 Ad 4. Bestemmelsen finder anvendelse på lærere, der ansættes efter aftalens ikrafttræden. Ansatte, der hidtil har været aflønnet efter 3 i aftale af 25. juni 1993 om klassificering mv. ved husholdnings- og håndarbejdsskoler bevarer denne aflønning som en personlig ordning, så længe de forbliver ansat i samme stilling. Ad 5. Særligt tillæg (kostskoletillæg) Tillægget ydes i stedet for godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter. Ad 6, stk. 6. Lønanciennitet Deltidsansattes optjening af lønanciennitet sker på grundlag af den beskæftigelsesgrad, der er grundlag for udbetaling af månedslønnen. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af den ansattes beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset). Ad 6, stk. 7 Det påhviler den ansatte at dokumentere de deltidsansættelser, der ønskes sammenlagt til brug ved beregningen af lønancienniteten. Ad 6, stk. 10 "Et højere skalatrinsforløb" er et skalatrinsforløb, hvor slutlønnen er højere end i pågældendes hidtidige lønforløb. Lønnen opgøres som skalatrinsløn inkl. generelle og særlige tillæg, men excl. tillæg der forudsætter en særlig arbejdsmæssig forpligtelse. Ad 7, stk. 2. Deltidsbeskæftigelse Det er en betingelse for fortrinsretten til ledige timer, at den deltidsbeskæftigede, der ønsker højere arbejdstid/fuld tid, efter skolens vurdering er kvalificeret til at varetage de ledige timer.

8 4 Ad 8. Pension Der henvises til Finansministeriets breve af 8. februar og 2. marts 1995 (vedlagt som bilag), hvad angår den personkreds, der som en personlig ordning har ret til pensionsdækning i en statsgaranteret pensionskasse eller anden lignende statslig tjenestemandspensionsordning. Ad 9. Gruppeliv Finansministeriet udsender cirkulære om den til enhver tid gældende ordning. Forsikringssummen hæves pr. 1. oktober 1995 fra kr. til kr. Bidraget til gruppelivsforsikringen hæves samtidig fra 19,03 kr. til 36,92 kr. Endvidere indføres ligeledes pr. 1. oktober 1995 børnedækning på kr. pr. barn under 21 år. Ad 10. Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag Udbetaling af løn finder sted på månedens sidste bankdag. Ad 11. Lokalløn Aftale om lokalløn indgås mellem skolens bestyrelse, eller den, som bestyrelsen bemyndiger hertil, og Efterskolernes Lærerforening (EL) for så vidt angår ansatte ved efterskoler henholdsvis Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen (EHF) for så vidt angår ansatte ved husholdningsog håndarbejdsskoler. Forslag om anvendelse af lokalløn fremsættes af og forhandles mellem skolens bestyrelse, eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil, og den lokale repræsentant for vedkommende lærerforening eller selve foreningen, hvis der ikke er valgt en lokal repræsentant. Ad 13. Arbejdstid For ansatte ved kombinerede fri- og efterskoler henvises til aftale af 26. maj 1994 om arbejdstid og klassificering for ledere og lærere ansat ved kombinerede fri- og efterskoler.

9 Ad 16. Ferie Som led i overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 1995 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en ny ferieaftale fælles for tjenestemænd og overenskomstansatte. Da aftalen således omfatter personalegrupper omfattet af ferieloven, er der i overenskomstforliget taget forbehold om, at aftalen skal godkendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet. Da denne godkendelsesprocedure ved denne aftales underskrift endnu ikke er afsluttet, samt da den nye ferieaftaleaftale først forudsættes at træde i kraft med virkning fra optjeningsåret 1996, er der ikke p.t. i aftalen en henvisning til de nye regler. Der vil senere blive udsendt særskilt meddelelse herom. Særligt vedrørende ferie ved fratræden: Ved beregning af feriegodtgørelse ved afgang (12 1/2 pct.) ses der bort fra løn, der er udbetalt under afholdt ferie, idet der i beregningsgrundlaget fradrages et beløb pr. times ferie svarende til 1/1924 af årslønnen, samt ydet særlig feriegodtgørelse (1 1/2 pct.). Hvis den ansatte har fået udbetalt den særlige feriegodtgørelse (1 1/2 pct.), og ikke ved fratræden har afholdt hele den optjente ferie, fradrages en til den manglende ferie svarende brøkdel af den særlige feriegodtgørelse, ved beregningen af feriegodtgørelsen (12 1/2 pct.). Ad 20. Tjenestefrihed Reglerne om tjenestefrihed til varetagelse af ombud o.lign. findes i Finansministeriets bkg. nr. 536 af 25. november 1985 med tilhørende cirkulære, som ændret ved bkg. nr. 263 af 27. april 1987 med cirkulære af 18. maj 1987 og bkg. nr. 859 af 2. november 1993 med cirkulære af 16. december De ansatte er omfattet af Finansministeriets cirkulære om tjenestefrihed mv.

10 6 til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge. De ansatte er omfattet af Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulæreskrivelse om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkeskolen ansatte personale. Ad 24. Opsigelse Funktionærlovens 2, stk. 6 giver mulighed for, at der kan træffes skriftlig aftale om forlængelse af opsigelsesvarslet fra den ansattes side, hvis opsigelsesvarslet fra skolens side forlænges tilsvarende, det vil sige med det samme antal måneder. Det indføjes i den enkelte ansattes ansættelsesbrev, såfremt den pågældende har valgt at overgå til denne aftales regler om opsigelse. For ansatte, der har bevaret de hidtidige opsigelsesvarsler, bør de hidtidige bestemmelsers ordlyd indføjes i den enkelte ansattes ansættelsesbrev inden udgangen af For ansatte, der hidtil har været omfattet af de opsigelsesvarsler fra skolens side, som Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og Efterskolernes Lærerforening har anbefalet i Afsnit II i deres arbejdspapir til ansættelsesgrundlag, anvendes den ordlyd, som disse parter bliver enige om. Ad 25. Særlig godtgørelse ved uansøgt afsked ved efterskoler Godtgørelsen ydes uafhængigt af eventuel fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens regler og eventuel godtgørelse efter 26. Ad 26. Afskedigelsesprocedure Det henstilles, at den enkelte skole, inden afskedigelse iværksættes, giver den ansatte begrundet meddelelse om den påtænkte afskedigelse og giver den ansatte mulighed for at udtale sig. Den ansatte er under hele afskedigelsesforløbet berettiget til at benytte bisidder.

11 Ad punkt 2 Den meddelelse om opsigelsen, der skal gives til organisationen, kan ske enten ved særskilt brev eller ved fremsendelse af kopi af opsigelsesbrevet, hvis dette ikke er i strid med den tavshedspligt, som følger af forvaltningsloven og straffeloven, herunder tavshedspligten med hensyn til personlige forhold. Meddelelse om opsigelsen for ansatte ved efterskoler sendes til Efterskolernes Lærerforening, Edouard Suensonsgade 4, 8200 Århus N. Meddelelse om opsigelsen for ansatte ved husholdnings- og håndarbejdsskoler sendes til Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen, Åbenrå 5, 4., 1124 Kbh. K. Manglende meddelelse medfører sædvanligvis en bod på kr. i Arbejdsretten. Ad 31, stk. 2. Dækning af udgifter For indgåelse og opsigelse af lokalaftaler gælder de samme regler som for indgåelse af lokalaftaler om arbejdstid. Ad 47. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. august Finansministeriet Den 19. juni 1995 P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen

12 8

13 AFTALE OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR FORSTANDERE, VICEFORSTANDERE OG LÆRERE ANSAT VED EFTERSKOLER OG HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER 1. Aftalens område Aftalen gælder for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke 1)tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i a) staten, folkeskolen, folkekirken, b) kommuner, c) Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, d) statsfinansierede virksomheder, e) tilskudsområder, f) koncessionerede virksomheder, g) aktieselskaber, 2)pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte mfl. fra de under 1) nævnte områder, 3)personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under 1) nævnte områder, 4)andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en

14 10 pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, og 5)personer, der er fyldt 70 år. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 1) e), finder aftalen også anvendelse for de ansatte, der som en personlig ordning har bevaret retten til en tjenestemandslignende pension. I. MÅNEDSLØNNEDE 2. Ansættelse mv. Ved annoncering skal aftalen oplyses. Stk. 2. Funktionærlovens regler om prøveansættelse kan benyttes. Stk. 3. Hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres ved ansættelsen, kan tidsbegrænset ansættelse ske. 3. Løn mv. De af aftalen omfattede aflønnes som følger, idet årslønnen fastsættes og reguleres efter den for perioden 1. april marts 1997 gældende lønjusteringsaftale: 1) Lærere aflønnes på skalatrinene 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 og 38. Alle skalatrin er 2-årige. 2) Viceforstandere aflønnes således: Særligt tillæg Årselevtal Lønramme/skalatrin (grundbeløb ) ,9 30 ( ) ,9 31 ( ) ,9 32 (43-45) (46) 4.000

15 ) Forstandere aflønnes således: Særligt tillæg (årligt grundbeløb Årselevtal Lønramme pr. 1/10 84) ,9 33 (skalatrin 46) kr ,9 34 (skalatrin 47) 0 kr ,9 34 (skalatrin 47) kr (skalatrin 48) kr Stk. 2. Ud over aflønningen efter stk. 1 ydes der efter 6 år i stillingen som forstander ved en fri kostskole et særligt tillæg på kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). Stk. 3. Når skolen i 2 skoleår i træk har haft et årselevtal, som efter skalaen i stk. 1, medfører en ændret aflønning af forstanderstillingen, ændres forstanderens indplacering fra begyndelsen af det følgende skoleår efter godkendelse i Undervisningsministeriet, jf. dog stk. 6. Stk. 4. Hvis en efterskole/husholdningsskole/håndarbejdsskole er kombineret med en eller flere skoler under de andre frie skoleformer, og der er fælles forstander, lægges det samlede elevtal til grund for forstanderens lønindplacering. Stk. 5. Forstandere ved nyoprettede skoler aflønnes de to første skoleår foreløbigt for et årselevtal på under 30. Ved udløbet af 2. skoleår klassificeres forstanderstillingen efter reglerne i stk. 1, med virkning fra skolens oprettelse. Undervisningsministeriet kan, hvis det på et tidligere tidspunkt sandsynliggøres, at årselevtallet i væsentligt omfang vil overstige 30, fastsætte stillingens klassificering før udløbet af de 2 første skoleår. Stk. 6. En forstanders indplacering i lønramme kan ikke ændres i nedadgående retning under den pågældendes ansættelse som forstander ved samme skole.

16 12 Stk. 7. Reglerne i stk. 3 til 6 finder tilsvarende anvendelse for viceforstandere, stk. 4 dog kun hvis viceforstanderen er viceforstander for den samlede skolevirksomhed. Stk. 8. De ansatte er omfattet af aftalen om udligningstillæg ved institutioners flytning til lavere stedtillægsområde. 4. Lærere ved husholdningsskoler, som har været heltidsbeskæftiget med voksenpædagogisk virksomhed i mindst 6 år (eller har haft deltidsansættelse i tilsvarende længere årrække) fortrinsvis inden for humanistiske, samfundsmæssige og naturvidenskabelige fag, kan efter Undervisningsministeriets godkendelse oprykkes til aflønning efter et skalatrinsforløb, der ud over de i 3, stk. 1, nr. 1) anførte skalatrin tillige omfatter skalatrinnene 40, 42 og 44. Ved indplaceringen i dette lønforløb tillægges den pågældende 5 års lønanciennitet, ud over den lønanciennitet der følger af 6. Stk. 2. Til lærere, der i 5 år har været aflønnet på skalatrin 44, ydes der et særligt tillæg på kr. årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). 5. Særligt tillæg (kostskoletillæg). Til lærere ved efterskoler ydes et særligt tillæg på kr. årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). Stk. 2. Til lærere ved husholdnings- og håndarbejdsskoler med elevkollegium ydes et særligt tillæg på kr. årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). Ved husholdnings- og håndarbejdsskoler uden elevkollegium udgør tillægget kr. årligt (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). Stk. 3. Til viceforstandere ydes tillægget med 50 % og til forstandere med 25 % af de i stk. 1 og 2 nævnte beløb. Stk. 4. Til deltidsbeskæftigede udbetales tillæggene med en andel, der svarer til beskæftigelsesgraden.

17 Lønanciennitet Ved ansættelsen indplaceres den ansatte på 1. trin i lønforløbet, medmindre der tilllægges lønanciennitet efter nedenstående bestemmelser. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Stk. 2. Ansatte oprykkes til næste trin i lønforløbet efter hver 2 års lønanciennitet. Stk. 3. Ved ansættelse i stillinger som lærer medregnes undervisning i folkeskolen og ved offentligt godkendte eller tilskudsberettigede skoler og eksamenskurser i lønancienniteten. Stk. 4. For ansatte ved husholdningsskoler, der har gennemgået uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom (husholdningslærer), gælder, at tidligere virksomhed, hvor denne uddannelse har været en forudsætning for ansættelsen, medregnes ved fastsættelsen af lønancienniteten. Tilsvarende gælder for ansatte ved håndarbejdsskoler, der har gennemgået uddannelsen til håndarbejdslærer. Stk. 5. Ved ansættelse i stillinger som viceforstander medregnes tidligere ansættelse som viceforstander ved en fri kostskole i lønancienniteten. Stk. 6. Der optjenes fuld lønanciennitet for beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes lønanciennitet forholdsmæssigt. Stk. 7. Hvis en ansat i en periode har (haft) mere end én deltidsansættelse kan ansættelserne sammenlægges til brug ved beregningen af lønancienniteten i henhold til stk. 6. Stk. 8. I ganske særlige tilfælde kan lønancienniteten forhøjes ved ansættelsen, selv om den forudgående beskæftigelse ikke kan medregnes i lønancienniteten i henhold til stk. 3. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

18 14 Stk. 9. Kun beskæftigelse af 1 måneds varighed eller derover medregnes ved fastsættelse af lønancienniteten. Stk. 10. En ansat, der overgår til et højere skalatrinsforløb end det hidtidige, får en lønanciennitet, som svarer til, at pågældende opnår den løn i det højere skalatrinsforløb, der ligger nærmest over den senest opnåede løn i det lavere skalatrinsforløb. Indplaceringen i det nye skalatrinsforløb foretages således, at den ansatte allerede på indplaceringstidspunktet sikres såvel en aktuel som en fremtidig højere lønmæssig placering i forhold til det hidtidige skalatrinsforløb. Stk. 11. Ved overgang til en stilling i et lavere skalatrinsforløb fastsættes lønancienniteten således, at såvel ansættelsestiden i det højere skalatrinsforløb som eventuel tidligere ansættelse i det lavere skalatrinsforløb medregnes. 7. Deltidsbeskæftigelse Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid med undtagelse af eventuelle tillæg, der ydes uafhængigt af arbejdstiden. Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigede kan opnå nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning, hvis tjenesten tillader det. Nedsættelsen kan enten være tidsbegrænset for et eller to skoleår eller gives indtil videre. Efter en tidsbegrænset nedsættelse har den ansatte ret til at vende tilbage til en hel stilling. Er nedsættelsen givet indtil videre, har den pågældende fortrinsret til ledige timer ved skolen, såfremt nedsættelsen ønskes ændret til en højere arbejdstid eller fuld tid. 8. Pension Skolen betaler pensionsbidrag til Lærernes Pension for ansatte, bortset fra ansatte der som personlig ordning har pensionsdækning i en statsgaranteret pensionskasse eller anden lignende statslig tjenestemandspensionsordning. Stk. 2. Med virkning fra 1. august 1995 indbetales pensionsbidrag for ansatte med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, når ansættelsen ved skolen har varet 6 måneder. Pensionsbidraget indbetales med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen.

19 Stk. 3. Pensionsbidraget udgør i alt 15 % fordelt med 5 % i egetbidrag og 10 % i arbejdsgiverbidrag. Stk. 4. Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn opregnet med 100/95. Stk. 5. Vedtægter/regulativer for pensionsordningerne og fremtidige ændringer heri skal godkendes af overenskomstens parter. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden (bortset fra emigration) kan ikke finde sted. Stk. 6. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. 9. Gruppeliv Skolen indbetaler bidrag for alle månedslønnede ansatte til gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv for overenskomstansatte (nr ). 10. Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag Lønudbetaling og indbetaling af eventuelle pensionsbidrag finder sted månedsvis bagud. Stk. 2. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter aftalen har været forudlønnet, bevarer retten til forudløn. Stk. 3. Skolen indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. Stk. 4. Medarbejderne følger de regler, der gælder for tjenestemænd om lønfradrag/lønberegning, jf. for tiden cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd. 11. Lokalløn De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralor-

20 16 ganisationerne om lokalløn og chefløn. 12. Effektivisering og udvikling De ansatte er omfattet af rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om effektivisering og udvikling 13. Arbejdstid Ansatte ved efterskoler er omfattet af aftale af 26. april 1993 om arbejdstid mv. for forstandere og lærere ved efterskoler samt aftale af 26 maj 1994 om arbejdstid mv. for ledere ansat ved efterskoler. Stk. 2. Ansatte ved husholdnings- og håndarbejdsskoler er omfattet af aftale af 25. juni 1993 om arbejdstid mv. for hhv. forstandere og lærere ved husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk. 3. De for tjenestemænd gældende regler om konvertering af ikkeafviklet over-/merarbejde til omsorgsdage gælder for ansatte efter denne aftale. 14. Konvertering af ydelser til faste tillæg De ansatte er omfattet af rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg. 15. Funktion i højere stilling Hvis skolens ledelse bestemmer, at en ansat midlertidigt skal fungere i en højere stilling, ydes funktionstillæg efter de for tjenestemænd gældende regler. 16. Ferie Der ydes ferie med løn efter ferielovens regler med de afvigelser, der fremgår af stk Stk. 2. Til ansatte, som ved feriens afholdelse har anden arbejdstid end i det forudgående kalenderår (optjeningsår), ydes ferielønnen med samme brøkdel, som tjenesten har andraget i gennemsnit i det foregående kalenderår

21 (optjeningsår). Stk. 3. Der ydes særlig feriegodtgørelse i stedet for ferietillæg efter ferielovens 14, stk. 1. Beregningsgrundlaget for den særlige feriegodtgørelse er den ansattes skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret med tillæg af a) den ansattes egetbidrag til ATP og b) arbejdsmarkedsbidrag og fradrag af c) udbetalt særlig feriegodtgørelse, d) løn for merarbejde af den art, som er beskrevet i stk. 4, samt e) feriegodtgørelse (12,5 pct.) af løn for sådant merarbejde. Pensionsbidrag, der ikke er skattepligtig indkomst, indgår ikke i beregningsgrundlaget. Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5 pct. af dette beregningsgrundlag. Stk. 4. Til deltidsansatte, der i optjeningsåret har udført tjeneste ud over den faste arbejdstid, men inden for den normale 37 timers arbejdsuge, ydes for sådan tjeneste feriegodtgørelse med 12,5 pct. Stk. 5. Når en medarbejder overgår til månedslønsansættelse, jf. 31, stk. 2, skal der ske fradrag i lønnen, når medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse. Der foretages fradrag i lønnen for hver afholdt ferietime. Fradraget beregnes som 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat på det aktuelle løntrin. Stk. 6. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, som omfatter den 1. juli.

22 18 Stk. 7. Såfremt en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan der - efter skolens skøn - ydes erstatningsfrihed, når særlige omstændigheder taler herfor. Det bør herved tages i betragtning, f.eks. om sygdommen er af længere varighed eller alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst i tjenesten. Det er op til skolen at bestemme, om sygdom kræves dokumenteret ved lægeerklæring. Skolen fastsætter tidspunktet for afholdelse af denne frihed. 17. Sygdom De ansatte får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 25. maj 1977 og 2. maj Barsel, adoption og omsorgsdage De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fravær fra tjenesten på grund af barsel, adoption og omsorgsdage. 19. Job på særlige vilkår (socialt kapitel) De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om lokale aftaler om job på særlige vilkår. 20. Tjenestefrihed Tjenestefrihed uden løn kan gives, når det ikke strider mod skolens interesser. Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Stk. 2. Tjenestefrihed uden løn til de formål, der er nævnt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, ydes i det omfang, det ikke strider mod skolens interesser. Stk. 3. Det er skolens ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør.

23 Stk. 4. Tjenestefrihed med hel eller delvis løn og evt. pensionsbidrag til uddannelsesformål kan gives efter reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 14. september 1988, jf. Finansministeriets cirkulære af 8. marts Stk. 5. Skolen kan give hel eller delvis tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde. Gives tjenestefrihed, følges reglerne i Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Stk. 6. Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation kan aftale, at skolen og den ansatte indbetaler sædvanlige pensionsbidrag af den hidtidige løn i de tilfælde, hvor tjenestefrihed ville kunne medregnes i pensionsalderen for tjenestemænd. 21. Barns 1. sygedag Skolen kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når: - det er barnets første sygedag, - hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, - forholdene på tjenestestedet tillader det, - barnet er under 18 år og - barnet er hjemmeværende. Fraværet noteres på den liste, der føres om de ansattes sygefravær. Stk. 2. Den ansatte oppebærer under tjenestefriheden indtægt, svarende til den indtægt, som den ansatte ville have oppebåret i sygdomstilfælde, idet der dog i denne fraværssituation ikke indgår de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser under sygdom, jf. cirkulærer af 25. maj 1977 og 2. maj Stk. 3. Adgangen til tjenestefrihed efter stk. 1 kan for den enkelte ansatte inddrages ved misbrug.

24 Militærtjeneste mv. Funktionærlovens 6, stk. 2, om løn under genindkaldelse finder tilsvarende anvendelse for månedslønnede ikke-funktionærer. 23. Efterindtægt De ansatte er omfattet af funktionærlovens regler om efterindtægt. Stk. 2. Efterindtægten er lønnen på tidspunktet for dødsfaldet. Lønnen i den måned, i hvilken dødsfaldet sker, medregnes ikke i efterindtægten. 24. Opsigelse Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse gælder. Stk. 2. Ansatte, der d har længere opsigelsesvarsler end Funktionærlovens, bevarer de hidtidige krav på opsigelsesvarsler, så længe pågældende er ansat ved skolen, men kan vælge at overgå til denne aftales regler om opsigelse. 25. Særlig godtgørelse ved uansøgt afsked ved efterskoler Varsles en ansat, der har funktionærlovens opsigelsesvarsler, og som har været ansat ved samme efterskole 2 år eller længere, til fratræden på et andet tidspunkt end en 31. juli, ydes en godtgørelse, der udgør - 2 måneders løn for ansatte, der har været ansat ved skolen 2 år, men mindre end 4 år - 3 måneders løn for ansatte, der har været ansat ved skolen 4 år men mindre end 6 år - 4 måneders løn for ansatte, der har været ansat ved skolen 6 år eller længere på fratrædelsestidspunktet. Stk. 2. Den særlig godtgørelse i hh. til stk. 1 ydes ikke, ved opsigelser der varsles i tidsrummet 1. januar til 15. marts (begge dage inkl.), medmindre fratrædelse sker inden 31. juli.

25 Stk. 3. Endvidere ydes godtgørelse i hh. til stk. 1 ikke, hvis afskedigelsen er begrundet i - alder - sygdom - strafbart forhold - alvorlig misligholdelse af den ansattes forpligtelser i ansættelsesforholdet. 26. Afskedigelsesprocedure Ved afskedigelse af en ansat må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan behandles efter nedenstående regler: 1. Sager om påståede urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt. Sager, i hvilke der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt muligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel. 2. Det påhviler skolen at meddele enhver opsigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for opsigelsen. Der gives samtidig skriftlig meddelelse om opsigelsen til organisationen. 3. Skønner organisationen, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller skolens forhold, kan organisationen inden for en frist af en måned efter opsigelsen (juli måned fraregnet) kræve spørgsmålet forhandlet med skolen. 4. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen i hh. til pkt. 3, eller mener den ansatte, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, kan den ansatte/organisationen begære sagen indbragt for et i forbindelse med underskrivelsen af denne overenskomst nedsat forligsnævn inden for hver skoleforms område. 5. Indbringelse for forligsnævnet skal af den ansatte foretages inden for en frist af 1 måned fra den skriftlige opsigelse (juli måned fraregnet), jf. pkt. 2, og af organisationen senest 1 måned efter (juli måned fraregnet) den i pkt. 3 nævnte forhandling.

26 22 6. Såfremt enighed ikke opnås i forligsnævnet, og hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget på skolen i mere end 8 måneder, kan organisationen inden for en frist af 1 måned (juli måned fraregnet) henvise sagen til endelig afgørelse ved en i denne anledning nedsat voldgiftsret, som består af 4 medlemmer, hvoraf organisationen og skolen hver vælger 2, samt en opmand, der udpeges af voldgiftsrettens medlemmer. 7. Hvis der ikke opnås enighed om udpegning af opmanden, anmodes den pågældende landsrets præsident om at udpege denne. 8. Voldgiftsretten afsiger en motiveret kendelse. I de tilfælde, hvor voldgiftsretten måtte finde, at den foretagne afskedigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller skolens forhold, kan det pålægges skolen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges skolen, såfremt den pågældende og ansættelsesmyndigheden ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes af voldgiftsretten og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved skolen. Godtgørelsen kan maximalt udgøre 9 måneders løn, for skoleledere dog 12 måneders løn. Hvis der for voldgiftsretten indbringes sager med påstand om, at der er sket en urimelig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har en bedre retsstilling end i henhold til bestemmelserne i denne aftale, lægger voldgiftsretten den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse. 9. Bortvisning er ikke omfattet af ovennævnte afskedigelsesregler. Berettigelsen af en bortvisning kan dog efterfølgende inden for en frist af 1 måned (juli måned fraregnet) af den ansatte/organisationen begæres indbragt for forligsnævnet. 10. Opnås der ikke enighed i forligsnævnet, kan organisationen kræve bortvisningens berettigelse gjort til genstand for behandling ved en i denne anledning nedsat voldgiftsret. Voldgiftsrettens nedsættelse og virke følger de i punkterne 6-8 angivne regler.

27 Frivillige fratrædelsesordninger De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om frivillige fratrædelsesordninger. 28. Seniorordninger for gradvis tilbagetrækning De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om seniorordninger for gradvis tilbagetrækning. 29. Omstilling og efteruddannelse De ansattte er omfattet af rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om omstilling og efteruddannelse. 30. Videre- og efteruddannelse De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om en styrket videre- og efteruddannelsesindsats i staten. 31. Dækning af udgifter De ansatte får på tjenesterejser og ved udstationering befordringsgodtgørelse samt time/dagpenge mv. efter de regler og satser, der til enhver tid er gældende for statens tjenestemænd. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte regler kan fraviges ved lokalaftale på den enkelte skole. 32. Flyttegodtgørelse Skolens bestyrelse kan i det enkelte tilfælde bestemme, om der skal ydes godtgørelse for afholdte udgifter ved flytning af bohave, og, i givet fald, om der ydes hel eller delvis godtgørelse. 33. Funktionærbolig Hvis der til en stilling er knyttet en funktionærbolig, og det af tjenstlige grunde er nødvendigt, at denne bliver beboet af den ansatte, er den pågældende forpligtet til at flytte ind i boligen. Lejevilkårene fastsættes efter

28 24 de regler, der gælder for statens tjenestemænds tjenesteboliger. Stk. 2. Hvis der stilles bolig til rådighed for den ansatte, som pågældende ikke har pligt til at bebo, men pligt til at fraflytte ved fratræden af stillingen, fastsættes lejevilkårene efter de regler, der gælder for statens tjenestemænds lejeboliger. 34. Telefongodtgørelse og tjenestestedstelefoner De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om telefongodtgørelse og tjenestestedstelefoner. 35. Jubilæumsgratiale Jubilæumsgratiale ydes efter de for statens tjenestemænd gældende regler, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Kun ansættelse ved samme skoleform indgår i jubilæumsancienniteten. Stk. 3. Ansættelse inden for beslægtede skoleområder kan efter skolens bestemmelse medregnes i jubilæumsancienniteten. 36. Tillidsrepræsentantregler De ansatte er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om tillidsrepræsentanter for ansatte på overenskomstvilkår i staten, folkekirken mv. 37. Lokal uoverensstemmelse Forinden en sag om lokal uenighed om forståelsen eller anvendelsen af aftalen og tilhørende regler indbringes for mæglingsmøde, jf. hovedaftalens 7, stk. 1, skal der lokalt afholdes møde mellem repræsentanter for skolen og organisationens lokale afdeling. Mødet skal afholdes inden for en frist af 2 uger. Fristen kan ved aftale mellem skolen og organisationens lokale afdeling forlænges. Hvis en part ikke overholder fristen, kan den anden part forlange sagen indbragt direkte for mæglingsmøde.

29 Såfremt en af parterne ønsker det, udarbejdes skriftlige mødereferater, som bør indeholde: 1) en præcis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i mødet, 3) hvor og hvornår mødet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes enighed om sagens overgivelse til forhandling og afgørelse mellem på den ene side Lærernes Centralorganisation og på den anden side Finansministeriet, jf. hovedaftalen, 6) de lokale parters underskrift. Der kan ikke ved lokale forhandlinger træffes aftale, som strider mod denne aftales bestemmelser. 38. Hovedaftale De ansatte er omfattet af hovedaftale af 3. marts 1994 mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation. II. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TIMELØNNEDE 39. Som timelønnede ansættes personer, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som vikarer i forbindelse med sygdom, andet fravær og lignende eller til anden midlertidig beskæftigelse af under 3 måneders varighed.

30 26 Stk. 2. Timelønnede lærere ansat i henhold til stk. 1 overgår til månedsløn senest på det tidspunkt, hvor der er læst fast skema i 3 måneder, medmindre de er ansat som vikarer for lærere omfattet af 40. Stk. 3. Timelønnede lærere ansat i henhold til stk. 1 varetager almindelige læreropgaver. 40. Som timelønnede kan endvidere ansættes lærere, der ansættes til mere end 3 måneders beskæftigelse, hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 320 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år. Stk. 2. Timelønnede lærere ansat i henhold til stk. 1 varetager undervisningsopgaver og den dertil hørende forberedelse mv. I det i stk. 1 nævnte timetal kan indgå varetagelse af forældremøder, lærermøder o. lign. opgaver, hvor den timelønnede lærers deltagelse af skolen skønnes nødvendig. 41. Løn Timelønnede lærere aflønnes efter skolens vurdering med mindst kr. 85,- og højst kr. 120,- (grundbeløb pr. 1. oktober 1984) pr. time for det faktisk udførte antal arbejdstimer. Stk. 2. Lønnen udbetales månedsvis bagud, også ved ansættelse i kortere perioder end 1 måned. 42. Arbejdstid Arbejdstiden beregnes som for månedslønnede lærere. 43. Opsigelse For timelønnede gælder følgende opsigelsesvarsler:

31 Ansættelsestid Fra arbejdsgiver Fra den ansatte Efter 3 mdr. 3 dage 3 dage Efter 6 mdr. 1 uge 3 dage Efter 1 år 3 uger 1 uge Efter 3 år 2 måneder 1 måned Efter 5 år 3 måneder 1 måned Det er forudsat, at den ansatte har været uafbrudt ansat ved skolen i de anførte tidsrum. Varslerne bortfalder i tilfælde af, at der midlertidigt ikke kan tilbydes beskæftigelse på grund af arbejdsmangel. 44. Sygdom For timelønnede gælder i sygdomstilfælde og ved tilskadekomst i tjenesten reglerne i dagpengeloven. 45. Ferie Til timelønnede ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler. 46. Øvrige ansættelsesvilkår For timelønnede gælder endvidere følgende bestemmelser i denne aftale: - 11 om lokal- og chefløn - 12 om effektivisering og udvikling - 14 om konvertering af ydelser til faste tillæg - 18 om barsel, adoption og omsorgsdage - 19 om job på særlige vilkår (socialt kapitel) - 27 om frivillige fratrædelsesordninger - 28 om seniorordninger for gradvis tilbagetrækning - 29 om omstillling og efteruddannelse - 30 om videre- og efteruddannelse - 31 om dækning af udgifter - 34 om telefongodtgørelse og tjenestestedstelefoner - 36 om tillidsrepræsentanter

32 28-37 om lokal uoverensstemmelse og - 38 om hovedaftale III. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSESBESTEMMELSER 47. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. august 1995 og kan opsiges skriftligt af parterne med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. maj 1995 om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. 48. Opsigelse Opsiges LC/OC fællesoverenskomsten af 19. juni 1995 eller organisationsaftalen for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, er denne aftale automatisk opsagt pr. samme dato. København, den 19. juni 1995 Lærernes Finansministeriet Centralorganisation P.M.V. Anni Herfort Andersen E.B.... Hans C. Jensen

33 29 Fmst.nr. 38/95 Aftale af 19. juni 1995 Cirkulære af 19. juni 1995 J.nr / PKAT Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, 11. kontor Adresse Telefon Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K f:\fo2\mas\cirkul.95\smskeft7.95 Telefax

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om. Overenskomst for socialrådgivere i statens tjeneste

Cirkulære om. Overenskomst for socialrådgivere i statens tjeneste 1995 Cirkulære om Overenskomst for socialrådgivere i statens tjeneste 2.4.9 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...4 OVERENSKOMST 1. Overenskomstens

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN 2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE Cirkulære Generelle bemærkninger...03 Ikrafttræden...04 Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. 1. Aftalens dækningsområde...05 2. Valg

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2005 Cirkulære af 7. september 2006 Perst. nr. 046-06 PKAT nr. 0065 J.nr. 04-333/51-28 Dataark PKAT med specifikation 0065 Læreruddannede

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2011

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2011 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til Virksomhedsoverenskomsten

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1 Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...4 1. Hvem er omfattet...4 2. Personafgrænsning - månedslønnede og timelønnede...5

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094 Cirkulære om overenskomst for Læger i staten 2014 Cirkulære af 5. august 2014 Modst. nr. 047-14 PKAT nr. 067 J.nr. 2014-1513-0094 Dataark PKAT med specifikation 067 Overenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere