Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted"

Transkript

1 Studiebog for sygeplejestuderende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik SVS, Grindsted

2 Velkommen som 6. semester studerende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik. I denne studiebog kan du finde oplysninger om periodens opbygning, forventningssamtale, studieaftaler, evalueringssamtaler, skriftlig refleksion og den interne prøve. Der findes også et afsnit, som kan inspirere dig til at se nogle af de læringsmuligheder afdelingen rummer, således at du kan få opfyldt dine mål. Disse læringsmuligheder kan være inspiration til dine studieaftaler. I løbet af denne kliniske undervisning skal du læse 450 siders nyt litteratur. Bagest i studiebogen finder du en litteraturliste, som du kan blive inspireret af. Den sidste uge skal du udfylde et evalueringsskema dette findes på skolens hjemmeside. Dette skema afleveres på afdelingen inden den kliniske prøve til afdelingssygeplejersken og gennemgås senere med den kliniske vejleder. Udover dette må du gerne aflevere en skriftlig evaluering specifikt rettet til afdelingen. Vi håber du får nogle gode lærerige uger hos os. Venlig hilsen Klinisk vejleder Jonna Andersen Klinisk sygeplejelærer Ulla Kappel 2

3 Indholdsfortegnelse Opdeling af perioden.. 4 Tidspunkt for samtaler... 4 Forventningssamtalen.5 Studieaftaler og evalueringssamtaler... 7 Studieaftaler 7 Evalueringssamtaler 8 Mål og mulige læringssituationer 9 Skriftlig refleksion. 12 Metoder til skriftlig refleksion.. 13 Intern prøve Litteraturforslag..16 3

4 Opdeling af perioden Introduktionsperioden: Varighed en uge. Det er her du kommer ind i afdelingens kultur, organisation og opgaver. Du vil få udleveret et introduktionsprogram den 1. dag. Forventningssamtalen ligger i løbet af den første uge. Det er også her, at du gør klar til at udarbejde den første studieaftale. Arbejdsperioden: Varighed 8 uger. Her er fokus på træning i planlægning, udøvelse, beskrivelse, begrundelse og evaluering af sygeplejen til patienterne i afdelingen. I denne periode afleveres to studieaftaler. Afsluttende periode: Varighed en til to uger. Her er fokus på selvstændighed. Den kliniske prøve ligger i denne periode. Tidspunkt for samtaler Forventningssamtale 1. studieaftale 2. studieaftale Klinisk prøve 4

5 Forventningssamtale Tidspunkt: I løbet af den første uge af den kliniske periode. Der afsættes en time til forventningssamtalen. Deltagere: Den studerende Den kliniske vejleder Formål: Gensidig præsentation At udveksle forventninger mellem den studerende og den kliniske vejleder med henblik på at aftale en individuel planlægning af perioden. At afklare de faglige, personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger At afklare lærings- og studiemetode. Fremgangsmåde: Gensidig præsentation. Den studerende fremlægger sine forudsætninger og forventninger. Den kliniske vejleder fremlægger det kliniske undervisningssteds og egne forventninger. Gensidige aftaler for det kliniske uddannelsesforløb. Disse formuleres skriftligt af den kliniske vejleder eller af den studerende. Overvejelser inden forventningssamtalen: Personlige forudsætninger: Hvem er du? Hvad er du god til? Hvad er du mindre god til? Faglige forudsætninger Hvordan er det gået på sygeplejeskolen? Hvordan har du arbejdet på sygeplejeskolen? Hvordan har du oplevet de tidligere kliniske undervisningsperioder? Hvad har været spændende indtil nu? Hvad har du oplevet som værende problematisk indtil nu? 5

6 Dine læringsmæssige forudsætninger: Hvordan lærer du bedst? Dine forventninger: Hvilke personlige, faglige og sociale forventninger har du til dig selv? Hvilke personlige, faglige og sociale forventninger har du til din kliniske vejleder? Hvilke forventninger har du til din kliniske sygeplejelærer? Hvilke forventninger har du til afdelingen? Hvad forventer du af den kliniske undervisningsperiode? Forberedelse: Du bedes forberede dig skriftligt og medbringe kopi. Klinisk vejleder forbereder sig ligeledes skriftligt. (Kvalitetshåndbogen for den kliniske del af sygeplejeuddannelsen på SVS) Afdelingens forventninger til dig som studerende: At du er ansvarlig for egen uddannelse. Dette indebærer at du selv fortæller, hvad du vil arbejde med, og hvordan du har tænkt dig at tilrettelægge din dag. At du udviser initiativ og engagement i dine studier. At du er opsøgende og undrende. At du er åben, ærlig og tør sige til og fra. At du kan modtage og give konstruktiv kritik. At du er bevidst om egen fremtræden. At du sætter dig ind i afdelingens speciale. At du trækker på hele personalegruppens viden og ressourcer. At du bruger studiekardex. At du overholder aftaler ex. mødetider og studieaftaler. Dette indebærer bl.a. at du til studieaftalerne er velforberedt og arbejder målrettet ud fra disse. At du udviser respekt for patienter samt samarbejdspartnere og viser det i holdning og handling. At du er bevidst om og overholder din kompetence og tavshedspligt. 6

7 Studieaftaler og evalueringssamtaler Studieaftaler Hvornår: I din anden og sjette uge i den kliniske undervisningsperiode. Formål med studieaftale: At sikre kontinuitet og progression i den kliniske undervisning At sikre målrettede og planlagte dage i den kliniske undervisning At sikre et skriftligt grundlag som udgangspunkt for evaluering til opfyldelse af formålet for den kliniske undervisning. Hvordan: Du udarbejder en studieaftale for 4 uger af gangen og afleverer 2 i alt. Den skriftlige studieaftale skal som minimum indeholde følgende: Overskrift, mål, læresituationer og relevant litteratur, studiemetoder og dokumentation. Du skal aflevere studieaftalen om mandagen før samtalen. Der er afsat en time til at gennemgå studieaftalen. 7

8 Evalueringssamtaler Hvornår: I den fjerde og niende uge i den kliniske undervisningsperiode. Deltagere: Den studerende Den kliniske vejleder Evt den kliniske sygeplejelærer Formål: At gøre status gennem evaluering og feedback At du kender dit eget niveau i forhold til målopfyldelsen. At sikre kontinuitet og progression. At sikre målrettethed og planlægning. Hvordan: Evalueringssamtaler vil ofte indeholde en studieaftaledel og en evalueringsdel. Forberedelse: Det er en god ide at have forberedt sig skriftligt inden mødet. Du kan evt. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan er det at være studerende i afdelingen? Hvordan oplever jeg samarbejdet med min kliniske vejleder? Hvordan vurderer jeg min egen indsats? Hvor langt er jeg nået med mine mål? Hvad føler jeg mig sikker i(husk begrundelse)? Hvad føler jeg mig mindre sikker i ( husk begrundelse)? Hvordan går det med at benytte skriftlige refleksioner? Hvad skal jeg arbejde videre med? Fremgangsmåde: Evalueringsdelen: Den studerende giver sin evaluering. Den kliniske vejleder giver sin evaluering. Konklusionen formuleres skriftlig af den kliniske vejleder. Studieaftalen: Den studerende fremlægger sin studieaftale for næste periode. De gensidige aftaler og planlægning af det kliniske uddannelsesforløb for den næste periode tilføjes studieaftalen, af den studerende. Klinisk vejleder får den endelige kopi af studieaftalen. 8

9 Mål og mulige læringssituationer Dette kan bruges til inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af dine studieaftaler: Mål for 6 semester Mulige læringssituationer 1. Professionel omsorg og pleje i forbindelse med menneskets akutte og kroniske sygdomme samt i den palliative indsats. Målet er at den studerende: selvstændigt identificerer, vurderer og reflekterer over sygeplejefaglige problemstillinger i relation til professionsudøvelse Udøver pleje og omsorg på et højt niveau i såvel enkle som komplekse plejesituationer samt evaluerer og justerer plejen Vurderer sygepleje til enkelte og grupper, herunder tværkulturelle, under hensyntagen til faglige, etiske, juridiske og økonomiske aspekter. Sygepleje til patienter som skal have lavet ortopædkirurgiske undersøgelser eller operationer, herunder knæartroskopi, korsbåndsrekonstruktion, knæ- og hoftealloplastik og skulderoperationer. Sygepleje i forbindelse med børn og forældre (angste og utrygge patienter) Sygepleje til patienter med anden kulturel baggrund end dansk Tolkebistand. Sygepleje til akutte patienter. Sygepleje til patienter med akutte og kroniske sår. Korttidskontakt til patienter og pårørende. Bevidst om ressourceforbrug bl.a. brug af utensilier. Medicinadministration og smertebehandling. Indlæggelsessamtaler. Etiske dilemmaer 2. Rehabiliterende, sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag i relation til den enkelte og grupper af patienter. Målet er at den studerende: Selvstændigt identificerer og vurderer behov for rehabiliterende, sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag samt tager initiativ til og udfører pleje for enkelte og grupper Selvstændigt identificerer og vurderer behov for sygepleje i relation til eget arbejdsmiljø. Anvender sundhedsfremmende og forebyggende procedurer såsom steril teknik, TED-strømper Information og vejledning om medicin, indlæggelsesforløb mm. Information og vejledning om kost og rygning i forhold til det præ/postoperative forløb og sårheling. Vejledning og information om operation, forløb og efterforløb Information og vejledning ud fra pjece Kritisk forholder sig til aktuelle og potentielle indsatsområder og til etiske dilemmaer i forbindelse med dette, f.eks. 9

10 sårheling, kost, rygning og motion. Eget arbejdsmiljø. Anvender korrekte ergonomiske arbejdsstillinger. 3. Tværfagligt samarbejde. Målet er at den studerende: identificerer relevante samarbejdspartneres faglige ansvar og kompetence samt anvender deres kundskaber i pleje og behandlingsforløbet Samarbejdspartnere: anæstesiafdelingen, portører, bioanalytikere, sengeafdelinger, sekretærer, læger, primær sektor, praktiserende læger, røntgen, operationsafdelingen, køkkenpersonale, fysioterapeut, ergoterapeut, rygestopklinik,skomager, bandagist, taxachauffører, IT-afd, Falck, Apoteket. Koordinering af tværfagligt samarbejde. Velkomst i afdelingen Hjemsendelse fra afdelingen. Følge accelererede patientforløb og andre patientforløb. 4. Sygeplejeteorier og vurderingsmodeller. Målet er at den studerende: anvender og vurderer udvalgte sygeplejeteorier og modeller i plejen med henblik på den gode sygepleje Anvender sygeplejeprocessen. Inddrager personalet i relevante teorier og diskuterer disse. Kritisk forholder sig til den på afdelingen udførte sygepleje ud fra de teorier og vurderingsmodeller der anvendes. Inddrage forskellige sygeplejeteorier og vurderingsmodeller i plejen. 5. Udvikling og professionsudøvelse. Målet er at den studerende: kritisk vurderer og anvender sygeplejestandarder, kvalitetsvurderingsog sikringsmodeller i plejen kritisk vurderer og inddrager medicinsk teknologivurdering i forhold til evidensbaseret sygepleje vurderer behovet for ændringer i plejen samt diskuterer implementeringen af disse er bevidst om og udviser forståelse for det enkelte menneskes reaktion og adfærd i forbindelse med sygdom set i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv Anvender afdelingens forskellige standarder i forhold til undersøgelser og behandling Kritisk vurderer anvendelsen af standarderne/procedurerne. Kommer med forslag til ændringer og implementering af disse, for således at højne kvaliteten i sygeplejen. Har kendskab til udviklingsprojekter på afdelingen og tager del i dem. Selvstændigt anvender sygeplejens dokumentationsredskab, Harmoni. Kender og anvender afdelingens tekniske apparatur, bl.a. ilt, sug, den hylende nonne. 10

11 (med baggrund i nationale og internationale forskningsresultater) udfører sygepleje under hensyntagen til den betydning, samfund og kultur har på forekomsten, forståelsen, forebyggelsen og behandlingen af sundhed og sygdom. 6. Organisation og sygeplejefaglig ledelse. Målet er at den studerende: på baggrund af teori om ledelses- og organisationsformer identificerer det kliniske uddannelsessteds organisationsform og vurderer konsekvenserne heraf for udøvelse af sygepleje organiserer det daglige arbejde for udvalgte grupper af patienter svarende til den organisationsform, det pågældende undervisningssted anvender og under hensyntagen til øvrige faggruppers ansvar og kompetence. identificerer det kliniske uddannelsessteds virksomhedskultur på baggrund af teori og vurderer, hvilken betydning denne kultur har for udøvelsen af sygepleje. identificerer hvilke strategier det kliniske undervisningssted gør brug af for at sikre den faglige kvalitet og udvikling af sygeplejen anvender og forholder sig til administrative redskaber og medvirker til udviklingen heraf viser forståelse for a være under ledelse, at have en leder og at være leder. Kritisk forholder sig til apparaturet samt sammenligner/sammenholder værdier med patientens tilstand. Forholder sig kritisk til egen og andres sygepleje. Kommer med løsningsforslag. Udviser empati og respekt for den enkelte patient. Fremmedsprogede patienter. Diskuterer og vurderer sygeplejens rolle i lyset af samfundets og kulturens syn på sundhed og sygdom i forhold til forekomst, forståelse, forebyggelse og behandling af sundhed og sygdom. Udviser forståelse for livsformer og livsstilens betydning for opfattelse af sundhed og sygdom samt mestring heraf. Kender sygehusets ledelses- og organisationsform og ud fra dette vurderer hvilke konsekvenser, det har for den daglige pleje af patienterne. Planlægger, tilrettelægger og uddelegerer til personalegruppen under hensyntagen til deres faglige kompetencer. Sikrer kontinuitet i patientplejen. Mundtlig og skriftlig rapport. Går i dialog med samarbejdspartnerne for at sikre faglig kvalitet og udvikling af sygeplejen. Reflekterer over, udøver og forholder sig til egen rolle i forhold til det at være leder. Udfører og reflekterer over begreberne tillid og magt i relation til ledelse både i forhold til at være under ledelse, at have en leder og at være en leder. 11

12 7. Pædagogik og formidling i sygepleje. Målet et at den studerende: anvender og vurderer viden om pædagogisk filosofi, teori og metode i relation med patienten, pårørende og øvrige faggrupper anvender og vurderer didaktiske og metodiske overvejelser i forbindelse med undervisning i et emne af sygeplejefaglig karakter til en udvalgt målgruppe Informerer, underviser og vejleder patienter og pårørende Reflekterer over hvilken betydning det har for sygeplejen at kontakten til patienten er kortvarig. Anvender professionel kommunikation samt begrunder og argumenterer for anvendte kommunikationsteorier. Reflekterer over egen kommunikative indsats. Forholder sig til mulige dilemmaer i forhold til tavshedspligt over for patient, pårørende og samarbejdspartnere. Deltager i diverse samtaler med patienten og pårørende. Besvarer forespørgsler fra samarbejdspartnere samt patienter og pårørende. Kommunikation til patienter med specielle behov. Giver og modtager konstruktiv kritik. Skriftlig refleksion: Formål: At den studerende får mulighed for At sætte ord på tanker, oplevelser, frustrationer og reaktioner med henblik på videre bearbejdning. At erkende egne følelser og holdninger med henblik på videre bearbejdning. At analysere og fortolke situationer fra praksis. At forholde sig kritisk til egen og andres sygepleje. At argumenterer for valg af sygeplejehandlinger. At synliggøre en niveaustigning i den studerendes kliniske uddannelse. 12

13 Studerendes ansvar og rolle: De skriftlige refleksioner er en del af uddannelsesbogen. Uddannelsesbogen er ifølge Sygeplejerskeuddannelsen CVU Vest et obligatorisk og personligt studieredskab. Den studerende udvælger som udgangspunkt selv de skriftlige refleksioner, han/hun ønsker at få vejledning på. Til forventningssamtalen aftaler den studerende og den kliniske vejleder, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Kliniske vejleders ansvar og rolle: Den kliniske vejleder giver skriftlig og mundtlig tilbagemelding på den studerendes skriftlige refleksioner. Tilbagemeldingen kan være form af : vurdering(bagudrettet), evaluering(fremadrettet), spørgsmål eller litteraturforslag( forslag til andre læresituationer, alternative forslag til handlinger med henblik på at inspirere) Til forventningssamtalen aftaler den studerende og den kliniske vejleder, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Juridiske og etiske overvejelser: Den studerende bør håndtere sine skriftlige refleksioner så tavshedspligten overholdes. Desuden bør hun/han udvise respekt for de mennesker, hun/han skriver om. Heri ligger både den daglige håndtering samt opbevaring af de skriftlige refleksioner. Dialogen omkring de skriftlige refleksioner sker udelukkende mellem den studerende og den kliniske vejleder medmindre andet aftales. Metoder til refleksion I det følgende beskrives fem forskellige metoder til refleksion. 1. Dagbogsskrivning: Dagbogsskrivning er en metode, hvor studerende skriver til sig selv og for sig selv. Her er ingen krav til struktur, formulering eller begrundelser. Den studerende kan skrive frit og øve sig i at formulere sine tanker i et dagligdagssprog. Herved udvikler den studerende blandt andet sin evne til at tænke, opleve, læse og lære. 2. Fortælling: En fortælling har en begyndelse, en midte og en slutning. Den kredser om en pointe/ et tema/ en tanke. 13

14 I fortællingen kan indgå hvad, hvem, hvordan og hvorfor: o Hvad skete der? o Hvem var der? o Hvordan skete det? o Hvorfor skete det? I en fortælling er der beskrivelser af tid og sted samt omkring interaktionen med andre mennesker. Fortællingen kan bruges til at finde en mening ved, at den studerende øver sig i at forklare og fortolke oplevelser for at kunne forstå: Hvordan skal jeg handle og hvilken mening giver det? I en fortælling mødes den virkelige verden og den fortolkede/konstruerede verden. 3. Praksisbeskrivelse: En praksisbeskrivelse er en konkret beskrivelse af en selvvalgt, selvoplevet og afgrænset situation fra sygeplejens praksis. Beskrivelsen skal være så saglig og objektiv som mulig. En praksisbeskrivelse kan have flere hensigter og have forskellig udformning. Praksisbeskrivelsen bruges efterfølgende til refleksion med henblik på, at den studerende danner erfaringer. o Hvilke tanker og følelser havde jeg i situationen? o Hvad var godt? o Hvad var mindre godt? o Hvorfor gik det som det gik? o Hvilke teorier kan gøre mig klogere? o Hvad har jeg lært? o Hvad kunne jeg gøre anderledes? Hvorfor? o Hvad vil jeg gøre en anden gang? Hvorfor? 4. Problemløsning: Den studerende kan indsamle data, formulere sygeplejediagnoser, sætte mål for sygeplejen samt beskrive hensigtsmæssige sygeplejehandlinger og evaluere disse(sygeplejeprocessen). Denne proces er ikke en lineær proces, men nærmere en spiralproces. Dette betyder, at følgende spørgsmål ikke nødvendigvis skal anvendes i nævnte rækkefølge. o Hvilke data har jeg indsamlet? o Hvorfor har jeg indsamlet data? o Hvilke sanser har jeg brugt i dataindsamlingen? o Hvad kan dette handle om? o Hvilken sygeplejediagnose vælger jeg ud fra de indsamlede data? o Hvad er grunden til, at jeg vælger netop denne sygeplejediagnose? o Hvilke årsager er der til sygeplejediagnosen? o Hvilke mulige konsekvenser kan der være i forhold til sygeplejediagnosen? o Hvilke mål opstiller jeg for sygeplejen? 14

15 o Hvordan kan målene nås? o Hvilke handlinger vælger jeg og med hvilken begrundelse? o Hvordan inddrager jeg patienten i forhold til valg af sygeplejediagnose, mål og handlinger? o Oplever patienten også, at den valgte sygeplejediagnose er ud fra patientens behov? o Hvordan vil jeg møde patienten i forhold til den planlagte sygepleje? o Hvordan gik det? o Nåede vi (patienten og jeg)målene? o Hvad gik godt/skidt? o Hvorfor gik det godt/skidt? o Hvad kunne vi gøre anderledes? o Hvordan kunne vi gøre det anderledes? Refleksionen kan her være i forhold til dataindsamling/sygeplejediagnose, analyse og fortolkning, valg af sygeplejehandlinger samt evaluering af den udførte sygepleje. 5. Beskrive procedure: Beskrivelse af forskellige oplevede procedurer, komme med overvejelser og begrundelser for indholdet i disse procedurer samt eventuelt komme med alternative handlinger, som stadig kan forsvares i forhold til procedurens hensigt og teoretiske fundament. o Hvordan er proceduren? o Hvad er den teoretiske begrundelse for proceduren? o Hvordan passer proceduren til min patient? o Hvad vil/kan jeg gøre anderledes i forhold til min patient? o Og hvorfor? (Kvalitetshåndbogen for den kliniske del af sygeplejeuddannelsen på SVS) Intern klinisk prøve: Prøven afvikles i hht. kriterier for intern prøve se disse. Vi tilstræber, at den ligger indenfor den sidste uge i perioden. Ugen inden den interne prøve afholder de kliniske sygeplejelærere introduktion til prøven, hvor kriterierne gennemgås. 15

16 Litteraturforslag: Noget af litteraturen finder du i Ortopædkirurgisk ambulatorium og afd 100. Andet findes på biblioteket. Mål og værdier Sygeplejefaglig referenceramme Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne (2005): Grundlæggende Sygepleje. Bind 1-4. ( Specielt områder omhandlende kommunikation, korttidskontakt, vejledning og undervisning) Lund, Bengt (1990): Hånd- og underarmsproblemer.1. udgave Lund, Bengt( 1999): Skulder og nakkeproblemer. 2. udgave. Lund, Bengt( 1996): Knæproblemer. 1. udgave Lund, Bengt ( 1998): Undersøgelsesteknik ved ortopædkirurgiske lidelser. 1. udgave Lund, Bengt (1995): Behandling af ortopædkirurgiske skader. 6. udgave Lund, Bengt ( 1999): Skadebogen. 8. udgave. Gottrup, Finn; Olsen, Lars ( 1996): Sår, baggrund, diagnose + behandling. 1. udgave Frølich, Søren(2001): Kroniske smerter. Nyt Nordisk Forlag. Lunde, Per Halvor; Carstesen, Birte(1985): Forflytningsteknik. Universitetsforlaget. Bojsen-Møller, Finn(2004): Bevægeapparatets anatomi. Munksgaard Erichsens Klinik: Ortopækirurgiske sygdomme. Sårbogen : - i den primære og sekundære sundhedssektor eller Dansk selskab for sårheling: Tidsskriftet: Sår 16

17 Sundhedsstyrelsen: Medicinsk teknologivurdering. Hvad er det? Kan rekvireres gratis hos eller downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside ( Sundhedsstyrelsen: Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber Kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside ( Den danske kvalitetsmodel eller Artikler: Helle Christiansen: Gruppelederen - en presset blæksprutte Sygeplejersken 45/ Mette Kjerholt : Dialogen der blev væk Sygeplejersken 49/ Pjecer: Afdelingens pjecer Manual SAM:BO Medimail Udarbejdet af Linette Krell Epj-Enheden Maj 2009 Andet: Diverse instrukser. 17

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå.

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Skriftlig refleksion hvad er det? Obligatorisk læringsredskab i praktikuddannelsen. Et hjælpemiddel til at koble teori og praksis. Et personligt lærings- og arbejdsredskab. Formål: At sikre sammenhæng

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk ambulatorium Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 31 41 Klinisk vejleder Kirsten Sandholt Hjortlund E-mail: kirsten.sandholt.hjortlund@rsyd.dk

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende

Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Studieplan for 6. semester Sygeplejestuderende Gynækologisk/obstetrisk og kirurgisk ambulatorium Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter Falkevej 1-3 8600 Silkeborg 1 Indholdsfortegnelse Studieplan

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere