Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad"

Transkript

1 Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December

2 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER Odregivende myndigheder Udbudsform Kørsel med mad Tilbudsbetingelser Behandling af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Delbud Alternativt bud KRAVSPECIFIKATION Leveringsperiode Leverancens art og omfang Kørselsplan Hjælp Variation Meldepligt Tavshedspligt Kørsel Bilens stand Chauffører Forsikring Misligholdelse Priser Betalingsbetingelser Kontrakten Besigtigelse KONTRAKT VEDR. KØRSEL MED MAD Kontrakt, type og formål Kontraktens omfang Kontraktens bilag Kontraktperiode Ydelsen

3 3.4.1 Ændring i kontraktperioden Gældende regler Levering Forsinkelser, fejl Priser Prisregulering Betaling Underleverandører Overdragelse af rettigheder og fordringer Misligholdelse og beføjelser Opfyldelseshindringer Erstatning og forsikring Insolvens og konkurs Tvist Ændringer i direktiver og love Ikrafttræden Bilagsoversigt: bilag 01 kørsel varm mad Brørup bilag 02 køreliste Brørup rute bilag 03 køreliste Brørup rute 3 bilag 04 kørsel med kølemad Holsted bilag 05 køreliste Holsted rute 2+4 bilag 06 køreliste Holsted rute 1+6 bilag 07.1 tilbudsliste kørsel varm mad Brørup pakke 1 bilag 07.2 tilbudsliste kørsel varm mad Brørup, pakke 2 bilag 08 tilbudsliste kørsel kølemad Holsted, pakke 3 bilag 09 tro og love erklæring - ubetalt forfalden gæld bilag 10 oversigts kort 3

4 1. Generelle udbudsbetingelser. Vejen Kommune (i det følgende benævnt kommunen) ønsker hermed at udbyde tjenesteydelsen kørsel med varm og kold mad til borgere i eget hjem, samt til 1aktivitetscenter og 2 modtagekøkkener. Bilag og oversigter herpå vedlægges udbudsmaterialet. Tilbudsgiver (i det følgende også benævnt leverandøren) skal overholde de i dette udbudsmateriale angivne vilkår. 1.1 Ordregivende myndigheder Vejen Kommune Ældreafdeling Områdekontor Brørup Rådhuspassagen Vejen 1.2 Udbudsform Offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts Kørsel med mad. Udbringningen af varm og kold mad til visiterede borgere i Vejen Kommune i distrikt Brørup og Holsted gamle kommuner, samt til 2 modtagekøkkener og 1 aktivitetscenter i nævnte områder. Vedrørende mængde og omfang henvises til afsnit 2.2 i kravspecifikationerne, samt vedhæftede bilag og kørselslister. 1.3 Tilbudsbetingelser Tilbud skal opfylde instruktionerne i udbudsmaterialet. Tilbud afgives ved skriftligt tilbud til Vejen Kommune Intern Service - Indkøb Rådhuspassagen Vejen Seneste frist for afgivelse af tilbud er: Onsdag, den 11. februar 2009 kl

5 Tilbud skal fremsendes eller afleveres i 1 eksemplar i en lukket kuvert eller pakke, der tydeligt er mærket med: Vejen Kommune Intern Service - Indkøb Rådhuspassagen Vejen att. Tommy Pedersen EU-udbud 2009: Tilbud - Madudbringning MÅ IKKE ÅBNES AF POSTMODTAGELSEN Tilbudet skal være udarbejdet skriftligt, og hele tilbudet inklusiv bilag skal være udarbejdet på dansk. Priser anføres ekskl. moms i danske kr. på vedlagte tilbudsblanket, bilag 07.1, 07.2 og 08. Tilbudsgiverne afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, og tilbudet skal vedstås frem til den 1. maj Behandling af tilbud. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet i de øvrige tilbud udover det, der hjemles i offentlighedslovens regler. 1.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes skriftligt ved brev eller mail til Vejen Kommune Intern Service - Indkøb Rådhuspassagen Vejen mail: Spørgsmål, som er væsentlige for tilbudsgivningen, vil blive udsendt til alle tilbudsgivere sammen med de tilhørende besvarelser i anonym form. Sidste frist for spørgsmål er: mandag den 12. januar 2009 kl

6 1.5 Udvælgelseskriterier: For at leverandørens tilbud kan komme med i den videre evaluering af priser m.m. skal følgende medsendes: Udfyldelse og underskrivelse af tro og love erklæring. Erklæringsformularen er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 09 oplysning om firmaets navn og adresse, samt CVR. Nummer Oplysning om firmaets tilbuds- og kontraktansvarlige. Leverandøren skal medsende følgende nøgletal fra de sidste 3 års regnskab*: Årets resultat Egenkapital, - skal være positiv *Undtaget herfor er nystartet virksomhed, som fremsender anden godkendt dokumentation. Det er vigtigt, at leverandøren forholder sig til samtlige punkter under dette afsnit. I modsat fald vil leverandørens tilbud blive betragtet som værende ukonditionsmæssigt og dermed blive kasseret. 1.6 Tildelingskriterier. Ordren vil blive tildelt den leverandør, der afgiver den laveste pris. Dvs. den leverandør, der afgiver den laveste pris på den konkrete pakke, tildeles ruten/området som pakken indeholder. 1.7 Delbud. Det er muligt at afgive bud på dele af opgaven, eller hele opgaven. Opgaven er opdelt i 3 aftaleområder. 1. kørsel med varm mad - distrikt Brørup rute 1, 2, 4 ( bilag 02) 2. kørsel med varm mad distrikt Brørup rute 3 ( bilag 03) 3. kørsel med kølemad - distrikt Holsted ( bilag 05+06) Alternativt bud. Der ønskes ikke alternativt bud. 2. Kravspecifikation 2.1 Leveringsperiode Med mulighed for forlængelse med op til 2 x 12 måneder, på uændrede vilkår. Kontrakten vil af begge parter kunne opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned. 6

7 2.2 Leverancens art og omfang Leverancens omfang fremgår af bilag for henholdsvis varm og kold mad, og omfatter gennemsnitlig varm mad til ca. 90 visiterede borgere og 1 Aktivitetscenter i Vejen Kommune i distrikt Brørup, og kølemad til ca. 35 borgere og 2 plejecentre i distrikt Holsted, leveret fra centralkøkken i henholdsvis Brørup og Glejbjerg, nærmere specificeret på bilagene 01,02,03 og bilagene 04,05, Kørselsplan: Den varme mad skal udbringes dagligt i tidsrummet kl og skal være afleveret hos borgeren efter udleverede kørelister, og senest 2 timer efter afhentning. Kølemaden skal udbringes mandag, onsdag, fredag kl , og tirsdag, torsdag, lørdag kl , og skal være afleveret efter udleverede kørelister, og senest 2 timer efter afhentning. Returgods afleveres efter endte ture samme dag i henhold til vedlagte bilag 01 og 04. Kørselsplan i øvrigt under henvisning til bilag 01,02,03 og 04,05, Hjælp i forbindelse med levering: Ved levering skal der i nødvendigt omfang ydes hjælp til åbning af emballage, placering i køleskab m.m. i henhold til kørelister og vedhæftede bilag. 2.5 Variation af leverance: Det udbragte antal portioner varierer fra leverance til leverance, da der dels er mulighed for at borgeren kan afbestille portioner og bestille ekstra portioner, dels kan der ske ændringer i antallet af borgere i ordningen. 2.6 Meldepligt: Leverandøren og dennes medarbejdere har altid en observations- og meldepligt i forhold til Vejen Kommune. Det betyder, at chaufføren skal meddele kommunen forhold af betydning for visitation m.v. I madudbringningen indgår en kontaktordning til den enkelte borger, der tilrettelægges på den måde, at leverandøren er forpligtet til at have personlig kontakt med den enkelte borger. Opnås der ikke kontakt, meddeles dette til køkkenet. Undtagelser herfor er nævnt på kørelister. Det forlanges, at leverandøren og leverandørens ansatte optræder venligt og imødekommende over for borgere og medarbejdere på centralkøkkener. Det påhviler leverandøren at sørge for den fornødne uddannelse og instruktion af de chauffører, som leverandøren måtte ansætte til opgaven. 2.7 Tavshedspligt: Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som leverandøren bliver bekendt med gennem opgaveløsningen. 2.8 Kørsel: Kørslen skal foregå under hensynsfulde, forsvarlige og lovmæssige forhold. 7

8 2.9 Bilens stand, beskaffenhed og hygiejne: Transporten foregår i lukket bil, der til enhver tid som minimum opfylder gældende EU- Direktiver og dansk lovgivning, herunder også myndighedskrav m.v. med hensyn til renhed og hygiejne. Leverandøren har ansvaret for, at de benyttede vogne til enhver tid opfylder de af miljø- og levnedsmiddelkontrollen stillede krav. Køretøj der tænkes anvendt til udbringning må ikke benyttes til anden transport, der kan rejse tvivl om den hygiejniske kvalitet. Anvendes køretøj over 3500 kg skal leverandøren have godkendt tilladelse til godstransport for fremmed regning fra Færdselsstyrelsen. Bilen eller fører skal være forsynet med mobiltelefon. Hvis bilen svigter før og under kørsel af madudbringningen, er leverandøren ansvarlig for, at fremskaffe en anden bil hurtigst muligt, så madudbringningen kan fortsætte med så lidt forsinkelse som overhovedet muligt Chaufførerne: Kørslen udføres af faste, velkvalificerede og ansvarsfulde chauffører, der ved ansættelse er forpligtet til at forevise straffeattest. De er velsoignerede og bærer ensartede beklædning / uniformer og kan legitimere sig. Chaufførerne kan læse, skrive og tale dansk Forsikring: Det påhviler leverandøren at tegne de nødvendig og lovmæssige forsikringer for udførelse af opgaven, herunder forsikring for skade på ting og personer, og skader forvoldt hos kommunens borgere under udførelse af opgaven Misligholdelse beføjelser: Misligholdelse og beføjelser, der henvises til kontraktens punkt Priser Priserne skal være de pr 1. maj 2009 gældende, og omfatte alle med leverancen forbundne omkostninger. Priser afgives på vedlagte tilbudslister og i henhold til disse. ( bilag 07.1, ) Priserne angives i danske kr. + moms Betalingsbetingelser Netto 14 dage fra modtagelse af faktura Kontrakten: Endelig kontrakt vil bestå af nærværende udbudsmateriale med tilhørende bilag, samt leverandørens tilbud. 8

9 2.16 Besigtigelse: Besigtigelse af forhold og udstyr kun efter forudgående aftale med: Lundtoft, Brørup, økonoma Birte Jensen, tlf Åstruplund, Glejbjerg, økonoma Anna Marie Markussen, tlf Der kan ved besigtigelse alene besigtiges adgangsforhold og udstyr, der kan ikke besvares spørgsmål, der henvises til punkt 1.4 i udbudsmaterialet. 9

10 3. Kontrakt vedr. udbringning af mad 3.1 Kontrakt, type og formål Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt offentligt udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler, i henhold til udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts Kontrakten beskriver kommunens og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af kommunen udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af 10. februar 2009 udgør det samlede kontraktmateriale Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt om udbringning af mad til borgere i Vejen Kommune. Kontrakten skal som minimum sikre, at kommunen såvel kvantitativt som kvalitativt modtager de i udbuds- og tilbudsmaterialet af december 2008 anførte ydelser / samt, at kontrakthaver sikres betaling for de i kontrakten aftalte ydelser. Leverancens omfang bestemmes af de ordre, som kommunens enheder løbende afgiver Kontraktens omfang Kontrakten om levering / kørsel med mad til visiterede borgere i Vejen Kommune i Distrikt Brørup og Holsted i henhold til udbudsmaterialets specifikationer. 3.2 Kontraktens bilag Tilbud fra tilbudsgiver med tilhørende bilag, samt udbudsmaterialet med tilhørende bilag 3.3 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. maj 2009 til den 1. maj Der afgives ikke yderligere varsel vedrørende opsigelse. Mulighed for forlængelse med op til 2x 12 måneder, på uændrede vilkår. Kontrakten vil af begge parter kunne opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned. 3.4 Ydelser Alle af de i kontrakthavers tilbud af 10.februar 2009 omfattede ydelser. 10

11 3.4.1 Ændringer i kontraktperioden Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne. Ændringer skal ske skriftligt mellem udbyder og kontrakthaver, og indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisregulering anses ikke for kontraktændringer. 3.5 Gældende regler Det forudsættes at ydelsen er i overensstemmelse med gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt i kontraktperioden. 3.6 Levering Levering skal finde sted i overensstemmelse med de af kommunen udleverede leveringsadresser, kørelister og efter gældende aftale i henhold til udbudsmateriale. 3.7 Forsinkelse, fejl i leveringen Der henvises til punkt misligholdelse 3.8 Priser For de i denne kontrakt aftalte ydelser er aftalt de vederlag, der fremgår af kontrakthavers tilbud Afregning af udførte kørselsopgaver sker ved fremsendelse af elektronisk faktura, jf. bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 omkring elektronisk fakturering hos offentlige myndigheder, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre. Der kan ikke på faktura pålægges gebyrer mv. af nogen art Priserne kan som udgangspunkt alene reguleres ud fra punkt Prisregulering Fra kontraktstart kan priserne kun reguleres én gang årligt med baggrund i opdatering af Danske Regioners reguleringsindeks for buskørsel per 1. marts. Måtte dette indeks udgå anvendes et andet tilsvarende indeks. Danske Regioners reguleringsindeks for buskørsel kan findes på under Nyheder & presse og Kontraktregulering. Reguleringsindekset var den 1. september 2008 på 4,9 %. Prisreguleringer kan ikke ske i forbindelse med ændrede eller vigende kørselsmængder. Udbyder forbeholder sig ret til at forlange dokumentation for alle prisreguleringer, idet udokumenterede prisændringer medfører væsentlig misligholdelse. Enhver prisregulering skal godkendes af Vejen Kommune, Intern Service - Indkøb, og det vil blive betragtet som aftalebrud, såfremt der iværksættes prisstigninger uden Vejen Kommunes kendskab hertil. 11

12 3.9 Betaling Netto 14 dage fra modtagelse af faktura. Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Såfremt den sidste betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidig betalingsdag første hverdag herefter. Kontrakthaver er forpligtet til at levere elektronisk betalingsordning, i henhold til gældende lovgivning. Kommunen dækker ikke kontrakthavers udgifter/omkostninger til etablering og drift af sådanne betalinger Underleverandør Kontrakthavers forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunen overlades til udførelse af anden leverandør. Overtrædelse af bestemmelsen anses for væsentlig misligholdelse, jf. punkt Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser: Enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse eller anden tilsidesættelse af de pligter, der i henhold til aftalen med bilag påhviler kontrakthaver, udgør misligholdelse. Ved mangel forstås for eksempel: afvigelser fra det angivne afhentningstidspunkt afvigelser fra det angivne udbringningstidspunkt afvigelser fra den beskrevne udbringsningsmåde afvigelser fra det angivne returneringstidspunkt 12

13 Konstateres misligholdelse, skal leverandøren straks underrette køkkenet om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad leverandøren vil gøre for, at undgå tilsvarende misligholdelse i fremtiden. Hvis en forudsat aktivitet i henhold til kravspecifikationen ikke er gennemført, er Vejen Kommune berettiget til at opkræve bod, og samtidig pålægge leverandøren at udføre de manglende aktiviteter. For enhver misligholdelse der ikke afhjælpes uden ugrundet ophold, kan Vejen Kommune afkræve bod på op til kr ,- pr. dag. Der kan kræves bod for hver enkelt misligholdelse. Vejen Kommune er berettiget til at modregne bodsbeløbet i de løbende betalinger til leverandøren. Vejen Kommune kan stille krav om, at der i en periode efter en konstateret misligholdelse gennemføres skærpet kontrol. Foreligger der misligholdelse eller formodning om, at der vil indtræde misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele køkkenet dette, og leverandøren skal underrette køkkenet om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad leverandøren vil gøre for at undgå tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. Vejen Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelser fremover. Undlader leverandøren at opfylde sin oplysningspligt, udgør dette et selvstændigt tilfælde af misligholdelse. Foreligger der væsentlig misligholdelse, er Vejen Kommune berettiget til, at ophæve kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning over for kommunen, ophævelsens betydning for leverandøren, samt omstændighederne i øvrigt. I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter danske rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, erstatningsansvar m.v., og reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således betaling og erstatning og forholdsmæssig afslag m.v. ikke udelukker hinanden. Betaling af bod hindrer ikke, at Vejen Kommune kan kræve erstatning for eventuelt yderligere tab Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Kontrakthaver er overfor udbyder ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for dokumenterede økonomiske tab forårsaget ved kontrakthavers misligholdelse af aftalen, medmindre misligholdelsen skyldes force majeure eller vejrlig, der ikke med rimelighed kan kræves, kontrakthaver overvinder. I tilfælde af force majeure, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er tilstede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan kommunen kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. 13

14 Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, der hindrer opfyldelse af kontrakten, og som opstår uden kontrakthavers skyld ved forhold, over hvilke denne ikke er herre, og som kontrakthaver ikke burde have forudset, jf. Købeloven. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Ved force majeure eller vejrlig er partnerne berettiget til efter 30 kalenderdages udeblivelse at hæve kontrakten Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingsskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser Insolvens og konkurs Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af kommunens kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde Tvist Tvister afgøres ved dansk (lokal) værneting og efter dansk ret. Såfremt der opstår tvivl/uenighed om kontrakten, og der ikke kan opnås enighed om den/de givne forhold, kan parterne i fællesskab indkalde en opmand. Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab - såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk - i forhold til den/de givne problemstillinger, der ønskes behandlet. Den af parterne der ønsker at anvende opmand skal snarest og senest 7 kalenderdage efter tvivlen/uenighedens opståen meddele modparten, at man ønsker at indkalde en opmand. Sagen skal så vidt muligt afgøres hurtigt, og senest 14 kalenderdage efter meddelelsen om begæringen om opmandens medvirken. Fravigelser fra denne frist kan alene ske ved opmanden. 14

15 Opnås der ikke enighed om opmanden, kan denne udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmandens afgørelse kan af enhver part indbringes for en voldgift, men parterne kan imidlertid fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en anden fordeling Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler/påbud og regulativer m.v., der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne efter i punkt Tilsvarende er gældende, såfremt kommunen af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave/ydelse væsentlig Ikrafttræden af kontrakten Kontrakten træder i kraft den 1. maj 2009, idet de første 3 måneder anses som generel prøveperiode indenfor, hvilken hver af parterne kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel. Eventuel ophævelse som følge af misligholdelse, insolvens m.v. skal ske skriftligt ved brev, fax og/eller mail. Dato: Dato: Bording Flytteforretning ApS Direktør Per Hansen Vejen Kommune Indkøbschef Tommy Pedersen 15

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek. Udbudsmateriale

Offentligt udbud. Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek. Udbudsmateriale Offentligt udbud Levering af sorteringsanlæg til Helsingør Kommunes hovedbibliotek Udbudsmateriale 2. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER...3 1.1 GENERELT OM HELSINGØR KOMMUNES BIBLIOTEKER...3

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT EU-UDBUD AF TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE I ALBERTSLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3 1.2

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 GENEREL BESKRIVELSE AF

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Annoncering Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Januar 2014 1. Indledning... 3 1.1 Udbuddets omfang... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1 Udbudsform... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by BILAG 3 Udbud af Datalogger Rammeaftale om Klik her for at angive tekst. mellem parterne HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR og Leverandør CVR-nr.

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

EU-udbud 2009-14241 Levering af afleverings- og sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomater, RFID-hardware og software samt periferiudstyr til

EU-udbud 2009-14241 Levering af afleverings- og sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomater, RFID-hardware og software samt periferiudstyr til EU-udbud 2009-14241 Levering af afleverings- og sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomater, RFID-hardware og software samt periferiudstyr til Aalborg Bibliotekerne 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Betingelserne

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune

Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune Begrænset udbud - af drift af offentlige toiletter i Helsingør Kommune November 2005 sagsnr. 04/4142 Indholdsfortegnelse 1 HELSINGØR KOMMUNES FORORD... 4 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 2.1 ORDREGIVER OG DEN

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem:

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Roskilde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Udbudsmateriale på holdtræning i fysioterapi Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER.... 4 1.1. Ordregivende myndighed.... 4 1.2. Udbudsform.... 4 1.3. Tilbudsbetingelser....

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere