Projektbeskrivelse: Udarbejdet dato: januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Udarbejdet dato: januar 2015"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Projektnavn: Spisevenner og vågetjeneste koordineret indsats til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed hos ældre i Halsnæs Kommune Udarbejdet dato: januar 2015 Projektleder: Frivilligcenter Halsnæs Projektejer: Halsnæs Kommune Udarbejdet af: Katrine Amalie Yde (projektleder i Frivilligcenter Halsnæs)

2 Kort beskrivelse af projektidéen og projektets formål: Projektets overordnede formål er at medvirke til at forebygge isolation og ensomhed hos ældre borgere i Halsnæs Kommune. Ensomhedsproblematikken viser sig konkret ved, at hver fjerede ældre (65+) på landsplan ofte oplever at føle sig ensom enten i form af at føle sig uønsket eller ved at føle sig alene, selvom man er sammen med andre. Ensomhed afhænger ikke af datoen på fødselsattesten. Men ensomhed hænger ofte sammen med forhold, som man er mere udsat for som ældre. Herunder kan nævnes: Dårligt helbred At være enlig Dårlig økonomi Få år i lokalmiljøet At være udenfor arbejdsmarkedet inde pension På denne baggrund er der blandt de ensomme ældre, en stor efterspørgsel på aktiviteter, der fokuserer på at styrke socialt samvær blandt de ældre i lokalområdet. Samtidig tøver mange ensomme ældre med at indgå i nye relationer. Det kan være svært at komme ud af døren, når man ikke har noget at følges med, og man er i tvivl om, hvad man går i møde. En væsentlig del af projektet handler derfor om at skabe relationer og netværk mellem frivillige og ældre borgere samt ældre borgere imellem. Et andet vigtigt aspekt af den store ensomhed blandt ældre er, at et stigene antal ældre oplever at være alene og ensomme i livets sidste timer. Et tidspunkt hvor ro og nærværd er afgørende for den måde, man får taget afsked med livet. På denne baggrund er projektets indsats koncentreret om to hovedaktiviteter - spisevenner og vågetjeneste. Spisevenner: Indsatsen skal både medvirke til at afhjælpe ensomheden hos den ældre borger her og nu, men en ønsket afledt effekt er desuden, at den ældre bliver motiveret til at deltage i andre aktiviteter og fællesskaber, ligesom at indsatsen kan ses som et bidrag til, at den ældre får lettere tilgang til en varieret kost og i det hele taget overhovedet får spist. Vågetjeneste: Hvert år dør et stort antal ældre uden at have nogen ved deres side. Formålet med vågetjenesten er at skabe ro og nærvær omkring den ældre og dennes pårørende i livets sidste timer. Det er både en mulighed, at den frivillige tilknyttet vågetjenesten kommer i private hjem, men også når hjemmet er et plejecenter el lign. Det handler om, at den frivillige er tilstede, lyttende og nærværende for den døende, men ellers tager hvert enkelt besøg udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

3 Målgruppen Målgruppen er potentielt alle ældre i Halsnæs Kommune, men retter sig specifikt mod ældre, der har brug for støtte til at forlade hjemmet, har mistet deres sociale netværk eller har et dårligt helbred. Projektet henvender sig både til kvinder og mænd, da projektets primære fokus er på at forbedre den ældre borgers livssituation ved at afhjælpe ensomhed, eller sikre at man ikke er alene i livets sidste timer. En væsentlig afledt målgrupper er pårørende til de ældre. Disse skal føle sig trykke ved at overlade et familiemedlem eller ven til den frivillige. De pårørende som målgruppe har særlig relevans i forbindelse med vågetjenesten. Forventet antal frivillige i projektperioden: Det forventes, at min frivillige tilknyttes projektet henover projektperioden der må forventes en udskiftning af frivillige, men det er målet, at frivilliggruppen er konstant med omkring aktive frivillige fordelt på de to indsatsområder. Forventet antal brugere fordelt på de to indsatsområder: Spisevenner: det forventes, at min ældre er tilknyttet spiseordningen over projektperioden. Vågetjeneste: Det forventes, at omkring ældre gør brug af vågetjenesteordningen. Dette tal er dog noget usikkert, da en lang række faktorer har betydning for, hvor mange der har behov for og ønske om at gøre brug af vågetjenesten. En af faktorerne er selvfølgelig, at vi ikke ved, hvor mange ældre/pårørende der har ønske om det her. Til sammenligning: I Gribskov har de lange perioder, hvor der slet ikke er brug for tjenesten, og dermed ikke noget arbejde. De oplever til gengæld, at de ældre dør i klynger af 2-3 af gangen, så der kan være mere arbejde, end muligt at løfte. Hvordan projektperioden kommer til at se ud, er ikke til at spå om. I projektet registreres følgende tal for målgruppen: Antal frivillige der henvender sig til projektet registreres. Antal frivillige der yder en aktiv indsats i projektet registreres. Det registreres endvidere, om den pågældende er frivillig i vågetjenesten, spisevenner eller begge dele. Antal borgerer der henvender sig i forhold til de to indsatsområder registreres. Antal borgerer der aktivt bliver en del af spisevenner-ordningen registreres. Disse registreres endvidere i forhold til, om den ældre er en del af den fælles spiseordning, eller får besøg af en frivillig i eget hjem. Antal borgerer der bliver henvist af hjemmeplejen eller plejecentre, samt antal borgere der aktivt får hjælp af vågetjenesen registreres.

4 Hvad er målgruppens udbytte? Det overordnede udbytte for målgruppen er, at projektet kan være med til at afhjælpe den følelse af ensomhed, der er virkeligheden for mange ældre. Konkrete mål på brugerniveau: Spisevenner: Den ældre får adgang til en mere varieret kost, og oplever en større appetit ved at dele sit måltid med andre. Den ældre får rent faktisk spist det måltid Den ældre oplever en mindsket følelse af ensomhed ved at indgå i et sociale fællesskab. Den ældre har noget at se frem til, i det der ellers kan være en ensformig hverdag. Den ældre får styrket sin lyst og egen tiltro til at kunne indgå i andre sociale fællesskaber. Aflastning af det kommunale plejepersoner, som gerne vil yde så meget støtte som muligt. Vågetjeneste: Den ældre oplever en tryghed i de sidste timer af livet. Den ældre skal ikke bekymre sig om, hvorvidt man kommer til at tage afsked med livet alene. Aflastning og tryghed hos pårørende. Aflastning af det kommunale plejepersoner, som gerne vil yde så meget støtte som muligt.

5 Projektets organisering Organisering: Frivilligcenteret ønsker organisatorisk set at slå de to indsatser sammen til et samlet projekt med central koordination og administration. Ideen er at udnytte mulighederne for synergi i f.eks. markedsføring, informationsmøder, kontorhold, løn til koordinator, faglig back up fra daglig ledelse og central koordinering af indsatserne. Projekter er således organiseret med en samlet indsats omkring rekrutteringsdelen og netværksdannelsen og herefter en udmøntning af de særskilte indsatser omkring spisevenner og vågetjeneste. Frivilligcenteret arbejder allerede nu sammen med både Ældresagen og Røde Kors, og centeret håber, at indsatsen på sigt kan inkludere disse to partnere, som inviteres ind i et samarbejde. Frivilligcenteret står for alle aktiviteter og er ansvarlige for overholdelse af budgettet. Der aflægges i slutningen af projektperioden et regnskab, og der udarbejdes en evalueringsrapport, som opsummerer indsatserne samt den læringen, der er opnået på baggrund af indsatsen. På baggrund af rapporten, kan det politikske niveau i Halsnæs Kommune tage indsatserne til efterretning. Frivilligcenteret tilbyder i den forbindelse at bidrage med oplæg og dialog som en del af indsatsen. Indsatsen har opstart i december 2014, og løber frem til 1. april Der aftales jævnlige møder med administrationen med henblik på en gensidig orientering omkring indsatsen.

6 Strukturen omkring indsatsen Som et led i etableringen af de to konkrete indsatsområder, indeholder projektet en større rekrutteringsog informationsindsats. Desuden vil arbejdet gennem projektperioden være centreret om at etablere relationer til de frivillige, fastholde deres motivation og oplevelse af at frivilligcenteret er en støttende ramme, koordinere aktiviteter og danne netværk til relevante aktører i kommunen (foreningerne, hospice, hjemmeplejen, plejecentrene og paraplyen). Aktiviteterne udvikles i en form, så Ældresagen og Røde Kors kan overtage aktiviteter på enklest mulige vis, såfremt de ønsker det. Hvis de to foreninger ikke ønsker det, arbejdes på en model, hvor aktiviteterne bliver selvkørende på lige fod med andre af Frivilligcentrenes medlemsforeninger, som selv organiserer og koordinerer, men søger lokaler, råd og vejledning og netværk hos personale og andre foreninger i centeret. Desuden vil der i projektperioden udarbejdes en uddannelsesmodel til de frivillige (evt. i samarbejde med Ældre Sagen og Røde Kors i det omfang de ønsker at deltage). Denne skal sikre, at de frivillige (specielt de frivillige der er tilknyttet vågetjenesten) føler sig klædt på til opgaven, men uddannelse er også til for at give indblik i de mere generelle aspekter af det frivillige arbejde og følelsen af kompetenceudvikling hos den enkelte frivillige. Mere specifikt er de enkelte indsatsområdes struktur omkring indsatsen som følger: Spisevenner Når rekrutteringen er gennemført, vil Frivilligcenteret afdække de ældres ønsker og behov og tilpasse indsatsen herefter. Såfremt der f.eks. er interesse for spisegrupper med flere borgere, kan dette arrangeres, således at de ældre kan danne netværk på tværs. Ønsker de ældre borgere hellere at spise med en spiseven alene, kan dette også arrangeres. Hvis og når der er fundet frivillige, og ordningen kan sættes i gang, støttes den bl.a. med mad og transport til spisevennerne samt koordinering af kontakten mellem dem. Udmøntningen varetages af Frivilligcenteret. Uafhængig af om indsatsen struktureres som spisegrupper eller en-til-en kontakt mellem én ældre og én frivillig, er det målet, at de ældre borgere tilknyttet projektet spiser sammen med en eller flere frivillige hver anden uge. Vågetjeneste Frivilligcenteret vil stå for at koordinere indsatsen og skabe kontakten mellem borger og frivillige, evt. via hjemmepleje og plejecentre der har en naturlig kontakt med målgruppen. Frivilligcenteret vil også være katalysator for eksterne samarbejdsrelationer som f.eks. hjemmeplejen og plejecentrene samt andre relevante aktører. Projektleder udarbejder en konkret struktur for hvordan et vågeforløb skal håndteres, og som de frivillige kan arbejde efter. Frivilligcenteret vil endvidere stå for og håndtere uddannelse og kompetenceudvikling af vågekoner/-mænd. Vi er opmærksomme på, at der kan være tilknyttet visse udfordringer ved at være frivillig i vågetjenesten. Uddannelsen skal her sikre, at de frivillige har et fagligt grundlad og føler sig trygge ved at indgå i indsatsen.

7 Aktivitetsplan og leverancer Projektet vil være inddelt i 3 overordnede faser. Fase 1 (december august): Rekruttering, netværksdannelse og informationsmateriale Rekruttering og struktur: Rekruttering af frivillige til de to indsatsområder (målet er, at min. 10 frivillige er tilknyttet vågetjenesten, og min. 5 frivillige er tilknyttet spisevenner). Rekrutteringsannoncer i lokalavisen. Pressedækning (artikel i lokalavisen samt indslag i lokalradio). Rekruttering ved diverse netværks- og informationsarrangementer. Indledende samtaler med alle frivillige samt løbende kontakt frem til uddannelsen. Udarbejde uddannelsesforløb for de frivillige uddannelsen afholdes i juli/august. Der udarbejdes en mere fast struktur for de to indsatsområder på baggrund af erfaringsudveksling med bl.a. hjemmeplejen og plejecentre, lignende initiativer i andre kommuner, samt ønsker og behov fra frivillige og de ældre borgere. Informationsmateriale: Udarbejde informationsmateriale (brochure/flyer) til henholdsvis vågetjeneste og spisevenner i samarbejde med grafiker. Pressemeddelelse. Netværksdannelse & etablering af samarbejdsrelationer Netværksmøder med den kommunale hjemmepleje, plejecentrene i kommunen, Arresødal Hospice. Formålet er at informere om indsatsen til en gruppe, der har god kontakt til den ældre borgergruppe samt at erfaringsudveksle med relevante sparringspartnere. Der tages kontakt til initiativer i de omkringliggende kommuner med henblik på at lære af lignende og veletablerede aktiviteter. Møder med Ældresagen og Røde Kors med henblik på at de to aktiviteter på sigt skal sluses over i én af de to foreninger. Det er afgørende, at foreningerne føler et medejerskab på projektet, og målet er derfor en løbende kontakt gennem projektperioden. Delmål for fase 1: Der er etableret to frivilliggrupper på henholdsvis 10 frivillige (vågetjeneste) og min. 5 frivillige (spisevenner) alle frivillige har været til samtale med projektleder. Relevante samarbejdspartnere er blevet informeret om projektet, og hvordan de ældre borgere kan komme i kontakt med de to indsatser. Der er planlagt uddannelsesaktivitet for de frivillige. Der er udarbejdet informationsmateriale. Der er udarbejdet en konkret struktur for de to indsatsområder.

8 Fase 2 (august december): Driftsfase Fastholdelse og rekruttering af frivillige: Da de to aktiviteter er afhængige af et forholdsvis stort antal frivillige, vil det være nødvendigt, at rekrutteringsindsatsen fortsætter gennem projektperioden. Vågetjeneste: der afholdes månedlige møder med de frivillige, hvor der aftales vagtplan for den kommende måned og erfaringsudveksles. Desuden sættes der fokus på det sociale samvær de frivillige imellem, da man i vågetjenesten ikke ellers har en direkte kontakt med de andre frivillige. Det månedlige møde skal endvidere være med til at motivere de frivillige til at fortsætte i vågetjenesten, også selvom der kan forekomme perioder, hvor der ikke er deciderede vågeforløb. Spisevenner: der arrangeres netværks/ ERFA-møder hver anden måned. Formålet er, at sikre at de frivillige får følelsen af at indgå i et socialt netværk med andre frivillige, samt at skabe en ramme for erfaringsudveksling. På tværs: som et led i fastholdelse og motivationsindsatsen afholdes i løbet af efteråret/vinteren et socialt arrangement for de frivillige på tværs af de to aktiviteter. Løbende uddannelse for nye frivillige i henholdsvis vågetjenesten og spisevenner. Vedligeholde Netværk: Der afholdes løbende netværks- og erfaringsudvekslingsmøder med relevante samarbejdspartnere. Tilbagevendende møder med Røde Kors og Ældre Sagen der arbejdes med en struktur for, hvordan de to indsatsområder kan sluse over i de to foreninger, hvis det bliver aktuelt. Evaluering: Udarbejde evalueringsskema og plan (opstart: september). Fra november påbegyndes evalueringsfasen. Delmål fase 2: De frivillige har været igennem et uddannelsesforløb målrettet de to indsatsområder. Både vågetjeneste og spisevenner er etableret som aktiviteter (opstart: august/september). Evalueringsfasen: i september/oktober udarbejdes struktur på evalueringsindsatsen som påbegyndes i november.

9 Fase 3 (januar-marts): evaluering og videreførelse af indsatsen Evaluering: Der udarbejdes en rapport på baggrund af de to indsatsområder rapporten skal bl.a. afspejle både hvorfor borgere har valgt at benytte sig af enten spisevenner eller vågetjeneste, men også hvorfor tilbuddet er blevet fravalgt. Som et led i evalueringsprocessen reflekteres over bæredygtigheden i de to aktiviteter, og om en eventuel tilretning af aktiviteterne bedre vil kunne imødekomme borgerens behov. Er eksempelvis spisevenner den bedste løsning for borgeren, eller er eftermiddagskaffe, en gåtur eller andet et bedre alternativ, er mad aften eller frokost nemmest at deltage, hjemme hos eller ude fælles. Rapporten bygger på den evalueringsplan, der er lavet og påbegyndt i efteråret. Eventuelle spørgeskemaer eller interviews skal være afsluttet i starten af februar, således at evalueringsmaterialet kan gennemgå en grundig bearbejdning og analyse. Videreførelse af indsatsen: Der arbejdes med at køre 2-3 frivillige i stilling som koordinatorer i forhold til de forskellige arbejdsområder (økonomi, kontaktpersoner til plejecentre og hjemmepleje, kontaktperson for de frivillige, vågetelefon, transport osv.). Der udarbejdes en plan evt. i samarbejde med Røde Kors eller Ældre Sagen for struturen i den videre indsats. Der findes en kontaktperson i hjemmeplejen eller på plejecentrene, som sammen med frivilligcenteret kan fungere som sparringspartner på indsatsen fremadrettet. Der afholdes et status møde med relevante samarbejdspartnere hvor der diskuteres og besluttes struktur fremadrettet. Frivilligcenteret udarbejder et årligt budget for videreførelse af indsatsen, som kommune og forening kan arbejde videre ud fra. Delmål fase 3: Evalueringsrapport er udarbejdet i slutningen af april. Ved projektets afslutning er der fundet en mere permanent struktur til videreførelse af de to indsatsområder.

10 Projektets muligheder og udfordringer (SWOT analyse): Styrker (S): Svagheder (W): Fællesskabe og oplevelse af vi følelse (spisevenner) Projektet står og falder med et stærkt hold af frivillige Medindflydelse fra de ældre (spisevenner) Faste ugentlige rutiner som den ældre kan glæde sig til i løbet af ugen (spisevenner) Mulighed for at opbygge et kendt og trygt miljø for den ældre. Skabe en mulighed for at den ældre får kontakt til foreningslivet i kommunen De ældre borgerer der primært opholder sig i hjemme kan være svære at komme i kontakt med Den geografiske spredning i kommunen kan vise sig som en større udfordring en først antaget Tidskrævende for de frivillige i vågetjenesten skæve tider hvor det er svært at planlægge den frivillige tid Aflastning af familie og pårørende i en svær tid (vågetjeneste) En tryg afslutning på livet (vågetjeneste) Muligheder (O): Trusler (T): Et stærkt samarbejde mellem kommunen, frivilligcenteret og de frivillige foreninger. Etablere en varig indsats der kan være med til at afhjælpe problematikken omkring ensomhed Frivilligcenteret har en tæt kontakt til foreningslivet i kommunen, og dermed også andre tilbud som den ældre målgruppen kan have glæde af. Borgerne føler sig ikke trygge ved at deltage De forventede samarbejdspartnere deltager ikke på det ønskede niveau I vågetjenesten kommer døden tæt ind på livet af de frivillige, og det kan være et svært emne at forholde sig til. Det viser sig sværere end først antaget at rekruttere frivillige Effekten at borgerne i Halsnæs oplever, at der er konkret støtte at hente til den svære sidste tid for dem selv eller deres pårørende.

11 Interessentanalyse Interessent Interessentens interesser Hvordan kan de påvirke projektet Hvordan skal interessenten håndteres Borgerne (ældre) At afhjælpe følelsen af at være ensom med de mange bekymringer og udfordringer for den enkelte som det kan medfølge. Ved at deltage Med et højt informationsniveau. Ved at skabe en ramme hvor den ældre føler sig tryg. Borgere (pårørende) Aflastning i det der ellers kan være en svær tid for den pårørende. Ved at tage i mod tilbuddet om eksempelvis vågetjeneste. Med et højt informationsniveau. Det er vigtigt at de pårørende kender til initiativerne og hvordan de kan være med til at hjælpe. Borgerne (frivillige) Følelsen af at gøre en vigtig forskel for en målgruppe som har det svært. Ved at deltage Ved et højt informationsniveau. Følelsen af at indgå i et vigtigt fællesskab. Uddannelse der klæder den frivillig på til at kunne varetage opgaven. Den kommunale hjemmepleje samt plejecentrene i kommunen. De to indsatser er et tilbud om at gøre noget ekstra for en borgergruppen, som disse aktører er i tæt kontakt med Informere om indsatsen til de borgerer og pårørende de er i kontakt med. Ved et godt samarbejde mellem frivilligcenteret og de pågældende enheder, samt et højt informationsniveau. De frivillige foreninger En mulighed for at Informere om Ved et højt

12 - her specielt Røde Kors og Ældre Sagen (både Hundested og Frederiksværk) hjælpe en borgergruppe som er en del af de to foreningers kernemålgruppe. tilbuddet internt til eks. Foreningernes medlemmer samt støtte op om projektet eksternt. Det er en mulighed, at Røde Kors og Ældre sagen på sigt skal overtage de to indsatsområder som en del af foreningernes virke. informationsniveau og ved at inddrage specielt Røde Kors og Ældre Sagen i udviklingen af projektet, samt erfaringsudveksling løbene over projektperioden. 1. Opmærksomhedsområder (Risici) Vi vurderer at der overordnet i projektet er 4 risiko faktorer: 1: Hvis de relevante kommunale/private enheder der har kontakt med målgruppen ikke deltager på de ønskede niveau En vigtig informationskanal i forhold til målgruppen, som måske har svært ved selv at komme ud, er de instanser, som har en naturlig kontakt med de ældre. Som eksempel herpå kan nævnes den kommunale hjemmepleje, plejecentrene, paraplyen og Arresødal hospice. I projektets opstartsfase er der derfor taget kontakt til de pågældende enheder, som har tilkendegivet positivt over for projektet, og de muligheder indsatsen åbner for, som et supplement til den indsats der allerede er. Skulle vi stå i en situation hvor de ikke har tid eller mulighed for at informerer om indsatserne i tilstrækkeligt omfang, er det afgørende at vi selv er synlighed med informationsmateriale på strategiske steder i forhold til målgruppen. Desuden kan pårørende og annoncering/artikler i lokalavisen blive afgørende. 2: At brugerne ikke føler sig trygge ved at deltage I Frivilligcenteret arbejder vi løbene med, at skabe tryghed for borgeren omkring de tilbud vi har. I projektet er indbygget en mulighed for, at etablere en spiseordning hjemme hos den enkelte borger da det kan føles utrygt, at skulle mødes med flere personer på en gang, som man ikke har mødt før. I den forbindelse er det afgørende, at den ældre har mulighed for, at følges med nogen første gang man evt. skal møde op til fællesspisning. Døden er selvsagt et vanskeligt emne at skabe tryghed omkring. Ved et højt informationsniveau til eksempelvis pårørende til den ældre er det

13 imidlertid ønsket, at både den ældre og pårørende er trygge ved et vågeforløb. Hvis der skulle opstå bekymringer, vil projektleder stå til rådighed for samtaler med eksempelvis de pårørende. Det er afgørende at vi løbende gennem projektperioden evaluerer på borgernes oplevelse af indsatsen, således at vi kan justere undervejs på baggrund af eventuelle bekymringer fra de ældre borgerer eller pårørende. 3: At vi ikke finder de nødvendige frivillige Det er en indbygget risiko i alle frivillige aktiviteter, at det viser sig som en større udfordring at rekruttere frivillige end først antaget. Frivilligcenteret er imidlertid en platform, der har en god kontakt med forskellige initiativer og foreninger, som kan have kendskab til potentielle frivillige. Desuden læner vi os op en succeshistorierne ved etablering af netop de to initiativer i andre lignende kommuner. Ikke desto mindre er det afgørende for projektets succes, at der bliver lagt en massiv indsats i den indledende rekrutteringsdel og netværksdannelse. 4: At samarbejdet mellem kommunale/private tilbud til ældre, foreningslivet og Frivilligcenteret bliver for ufleksibelt Det er afgørende, at der gennem projektperioden udarbejdes en projektmodel, som kan bære de to indsatsområder efter endt projektperiode hvad enten indsatsen skal overtages af Ældre Sagen, Røde Kors, oprettes son selvstændig forening eller den skal etableres som en permanent del af Frivilligcenterets virke. Ved løbende evaluering vil projektmodellen, og samarbejdet mellem de forskellige aktører i projektet blive drøftet og evalueret med henblik på eventuelle forbedringer. 2. Kommunikation Undervejs i projektet vil der løbende blive informeret om aktiviteter og progression til: Frivilligcenterets medlemmer og netværk Relevante kommunale instanser og nøglepersoner Private aktører på området Lokal presse dermed den brede befolkning

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Evaluering af projektet: Spisevenner og vågetjeneste koordineret indsats til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed hos ældre i Halsnæs Kommune

Evaluering af projektet: Spisevenner og vågetjeneste koordineret indsats til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed hos ældre i Halsnæs Kommune Evaluering af projektet: Spisevenner og vågetjeneste koordineret indsats til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed hos ældre i Halsnæs Kommune Resumé Denne evaluering omhandler Frivilligcenter Halsnæs

Læs mere

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Målgruppe og målsætning: Spisevenner er målrettet borgere + 65 år eller førtidspensionister, der

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Indhold Indhold... 2 Projektbeskrivelse... 3 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 1.1. Spisevenner baggrund for projektet... 3 2. Projektets

Læs mere

Udkast Projekt Frivillighed 28-05-2015

Udkast Projekt Frivillighed 28-05-2015 Projekt Frivillighed Indledning Med Projekt Frivillighed ønsker TUCJOB ApS, i samarbejde med Jobcenter Hedensted, at nytænke, udvikle og gennemføre en tværfaglig støttende indsats overfor borgere i Hedensted

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Projektets navn: Reservebedsteordning 1. Baggrund Flere af Stevns Kommunes småbørnsfamilier savner et nært netværk, der kan træde til, når familiens

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Spisevenner i Odense er med til at styrke livskvaliteten hos ældre, der modtager madservice.

Spisevenner i Odense er med til at styrke livskvaliteten hos ældre, der modtager madservice. Spisevenner i Odense Måltider Spisevenner i Odense er med til at styrke livskvaliteten hos ældre, der modtager madservice. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Mange ældre klarede sig godt i hjemmet,

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere 1 HVORFOR starte en OMBOLD træning? Fordi OMBOLD er et boldspil med regler, der betoner og understøtter et rummeligt fællesskab

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk I? HEDENSTED ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN INDGÅET Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Sct. Maria Hospice Gunvor Dons Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø 9944 0957 Hedensted

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Maj 2014 Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner... 1 Bilag 1. Rekruttering...

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk.

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Byrådet har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund

Læs mere

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Jeg er blevet Ole Henriksen-glad af at være med i det her projekt (Karina, peer) Begrebsafklaring: peer-støtte: definition (Socialstyrelsen)

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Sundhedsfremme for unge uden for eller på vej ud af uddannelse 2007-2011. Projekttitel: Du bestemmer du handler nye veje

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Institution: Aktivitetsområdet Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Politisk/social og ældreafdelingens fastsatte mål: At indsatsen på aktivitetsområdet sigter mod at understøtte borgernes

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole

Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Princip nr. 1 - Elevernes valg af valgfag i 7. klasse for Vaarst- Fjellerad skole Såfremt eleven opfylder kommunens minimumskrav for ugentlige lektioner kan der ikke kræves at eleven yderligere vælger

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse Netværk: Fællesskab i bevægelse Et ønske om at nedsætte ensomhed for udviklingshæmmede i egen bolig da deres tilbud fra kommunen er begrænset til besøg i eget hjem, hvilket ikke understøtter behovet for

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats

ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats ODA-projektet / Afklaring af den frivillige indsats Pjecen er udgivet af: Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52B 3 sal 5000 Odense Tlf: 65 48 40 00 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere