- Ledige fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter"

Transkript

1 Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November

2 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Mange respondenter mener, at der er for få tilbud til de arbejdsløse medlemmer. 75% af de respondenter, som har været arbejdsløse i uger, mener, at DF s tilbud er for dårlige, imod 35% af respondenterne, som ikke har været arbejdsledige i løbet af det sidste år. Respondenterne er blevet bedt om at rangordne ni forskellige tiltag overfor arbejdsløse medlemmer af DF ud fra, hvad de tror, ville være mest gavnligt. De tiltag, der får mest tilslutning, er Øremærke gratis pladser på DF s faglige kurser og temadage (58%) og Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere (54%). 2. Metode Der er udsendt 300 spørgeskemaer til medlemmer, der har haft registreret ledighed. Besvarelserne har været anonyme. Der er indkommet 138 besvarede spørgeskemaer, hvad der svarer til en svarprocent på 46. Spørgeskemaet er udarbejdet af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Scharling Research. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget af Scharling Research. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke (SPSS), hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Analysen vil blive præsenteret som følger: Indledningsvis præsenteres baggrundsvariablenes fordelinger og dernæst de enkelte undersøgelsesspørgsmål, alle ved hjælp af grafiske illustrationer. Andele angives i procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100%. Dette kan være tilfældet i spørgsmål, hvor der kan vælges mere end ét udsagn. Der skal også gøres opmærksom på, at procenttal præsenteres uden decimaler. Denne afrunding kan i nogle tilfælde føre til, at summen bliver 99% eller 101%. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med baggrundsvariablene og testet for sammenhæng med statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare, hvilke sammenhænge der kan påvises mellem baggrundsvariablene og de øvrige spørgsmål. Signifikante sammenhænge markeres i rapporten med. Krydstabuleringer, hvor der ikke kan påvises sammenhæng, vil ikke blive 2

3 præsenteret, med mindre de skønnes væsentlige for undersøgelsen. Krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel, og det anbefales læseren selv at studere disse. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi 2 ). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi 2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%. Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Linda Lovise Jakobsen fra Scharling Research i samarbejde med Mikael Mølgaard, Danske Fysioterapeuter. 3. Baggrundsvariable I dette afsnit gennemgås fordelingerne for baggrundsvariablene 1: alder, 2: køn, 3: geografisk placering, 4: årstal for afslutning af fysioterapiuddannelsen, samt 5: antal uger som arbejdsløs indenfor det sidste år. Derudover er de respondenter der er i arbejde blevet spurgt hvilken form for stilling der er tale om (sp.6), og hvordan deres arbejdstid er sammensat (sp.7). Respondenterne er blevet bedt om at opgive deres postnummer i spørgeskemaet, og efterfølgende er geografisk tilhørssted blevet inddelt i fire kategorier; København og Frederiksberg, Sjælland i øvrigt, Fyn og Jylland. Baggrundsvariablene er desuden krydstabuleret med hinanden for at undersøge eventuelle sammenhænge imellem dem. Figur 1: Alder < Flere af kategorierne i denne variabel er blevet slået sammen for oversigtens skyld. (Oprindelig bestod denne variabel af 9 kategorier.) 55% af respondenterne er under 29 år, hvilket peger i retning af, at de unge, forholdsvis nyuddannede respondenter er i flertal blandt de arbejdsløse respondenter. Figur 2: Køn Kvinder Mænd Tre fjerdedele af respondenterne i undersøgelsen er kvinder. 3

4 Figur 3: Geografisk tilhørssted Jylland Sjælland minus København og Frederiksberg Fyn København og Frederiksberg Figur 4a: Årstal for afslutning af fysioterapiuddannelsen > Denne variabel er blevet, og respondenternes svar kategoriseret, som de fremstår i tabellen. Flertallet af respondenterne, 70%, har afsluttet deres uddannelse i løbet af de sidste fire år, og er altså relativt nyuddannede. 21% af respondenterne afsluttede deres uddannelse i løbet af halvfemserne, og sammenlagt afsluttede 9 procentpoint deres uddannelse før På grund af det høje antal respondenter der har afsluttet deres uddannelse i , er der også foretaget en anden kategorisering, hvor man bedre kan sammenligne de nyuddannede fra de forskellige årgange med hinanden, samt med dem, der afsluttet deres uddannelse før år Denne kategorisering fordeler sig således: Figur 4b: 2003/ /2002 > Af denne figur fremgår det, at 39% af respondenterne afsluttede deres uddannelse i 2003 eller

5 Figur 5: uger som arbejdsløs indenfor det sidste år Har ikke været arbejdsløs 1-15 uger uger uger Denne variabel er også blevet, og de forskellige svar kategoriseret. Det er værd at bemærke, at hele 27% af respondenterne oplyser, at de slet ikke har været arbejdsløse i løbet af det sidste år. 68% af respondenter, der blev færdige med deres uddannelse i 2001 eller 2002, har slet ikke været ledige indenfor det sidste år, sammenlignet med 8% af respondenter der afsluttede uddannelsen i % af respondenter, der blev færdige i , har været ledige i 1-15 uger, og 47% har gået ledig i uger. Til sammenligning er de tilsvarende tal for de respondenter, der afsluttede uddannelsen i , henholdsvis 18 og 5 procent. Blandt respondenter der har været uden arbejde i uger, afsluttede 26% deres uddannelse før år 2000, 8% afsluttede deres uddannelse i , og 6% afsluttede uddannelsen i (Bilag 1). 4. Resultater I dette afsnit gennemgås fordelingerne for undersøgelsesspørgsmålene. Første del omhandler de respondenter, der er i arbejde, og deres arbejdssituation. Anden del omhandler respondenternes holdning til DF s tilbud til arbejdsløse, og deres vurdering af hvilke tiltag, der ville være mest givende i en opprioritering af indsatsen for arbejdsløse. Sidste del handler om respondenternes vurdering af egen situation som arbejdsløs, og deres indsats for at få et arbejde. 4.1 Arbejdssituation Figur 6: Hvis i arbejde, hvilken form for stilling er det tale om (I procent) Tidsbegrænset stilling/vikariat Fast stilling Selvstændig Free-lance opgaver Andet 8 5

6 36% af respondenter som er i arbejde, er ansatte i en tidsbegrænset stilling/vikariat. De respondenter der har svaret Andet, har uddybet deres svar således (i antal personer): Instruktør i træningscenter 4 Timelærer 3 Medhjælpende hustru 1 Handicaphjælper og svømmelærer 1 Arbejder som andet end som fysioterapeut 1 Afløser i hjemmeplejen 1 Figur 7: Sammensætning af arbejdstid (I procent) Har det timetal jeg ønsker Ønsker flere timer Har efter eget ønske kombineret flere ansættelser Har af nød kombineret flere ansættelser Ønsker færre timer % af de adspurgte respondenter, der er i arbejde, har det timetal de ønsker. 30% oplyser, at de gerne vil have flere timer. 4.2 DF s indsats overfor arbejdsløse medlemmer Respondenterne er blevet spurgt om, hvordan de opfatter DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. Deres besvarelser fordeler sig således: Figur 8: Opfattelse af DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Mange respondenter har uddybet deres besvarelser, og her fremgår det tydeligt, at de anser tilbudene for ikke-eksisterende, og mange undrer sig over spørgsmålsformuleringen. Følgende kommentarer (se bilag) eksemplificerer dette: Der er jo ingen tilbud! Kun jobopslag. Tips til ansøgning/jobsamtale er så lidt og overfladisk at de ikke kan bruges til noget som helst. Ingen hjælp fra kredsen, som kunne sidde inde med god viden. 6

7 Jeg er endnu ikke blevet kontaktet af DF i min arbejdsløshedsperioder ang. nogen form for hjælp. Kontingent taget i betragtning, mener jeg derfor jeg har fået for lidt om noget ud af min fagforening. Jeg har overhovedet ikke hørt noget fra DF! Har efterhånden fået opfattelsen af at DF er for den del af fysioterapeuterne der har arbejde! Respondenterne giver klart udtryk for, at de efterlyser initiativer fra deres fagforening, der kan lette de arbejdsløses situation. De arbejdsløse føler sig oversete i og med, at de føler, at der ud over nedsat kontingent ikke findes tilbud til dem. uger som ledig påvirker holdning til DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. 75% af respondenter, som har været arbejdsløse i uger, mener, at DF s tilbud er for dårlige, imod 35% af respondenter som ikke har været arbejdsledige i løbet af det sidste år. Den sidstnævnte gruppe er mest positivt indstillet overfor DF s tilbud, i og med at 52% af dem mener, at tilbudene er nogenlunde. Bilag 2. De yngste respondenter er mest positive overfor DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. 50% af respondenterne i denne aldersgruppe mener, at tilbudene er nogenlunde. Flertallet af de årige (47%) mener, at tilbudene er for dårlige, og det samme gør flertallet af de årige (70%). Bilag 3. Respondenterne er dernæst blevet bedt om at rangordne tre af de i spørgeskemaet oplistede tiltag overfor arbejdsløse, som de tror, ville være mest gavnlige. Af figur 9 fremgår, hvordan de adspurgte har prioriteret de forskellige satsningsområder, samt den samlede tilslutning til de enkelte spørgsmål, uafhængig af prioritering. Figur 9: Satsningsområder 7

8 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Total Øremærke gratis pladser på DF's faglige kurser og temadage % Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere % Hjælp til at starte egen virksomhed inden for nye fagområder som f.eks. sundhedsfremme og sundhed på arbejdspladsen % Etablere mentorordninger, hvor mere erfarne fysioterapeuter kan hjælpe nyuddannede, der er på vej ind på arbejdsmarkedet % Oprette job&karrierehjemmeside på fysio.dk om jobsøgning, rekruttering, beskrivelse af hvad fysioterapeuter laver på forskellige områder m.v % Kurser for arbejdsløse i at skrive ansøgninger, forberede sig til jobsamtale m.v % Etablere 'følordninger', hvor arbejdsløse har mulighed for at følge en fysioterapeut på arbejde en eller to dage % Hjælpe med at etablere netværk blandt arbejdsløse fysioterapeuter % Formidling af job i andre lande % De tiltag, der får mest opslutning, er Øremærke gratis pladser på DF s faglige kurser og temadage (58%) og Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere (54%). Der har været mange uddybende kommentarer til dette spørgsmål, samt andre forslag til tiltag, og sidstnævnte er listet herunder: 1: Jeg mener, at en ordning à la lægernes turnusordning ville give nyuddannede en bredere erfaring og mulighed for at få indblik i fagets forskellige muligheder/nicher. 2: Et forslag kunne være en jobmesse hvor Fysser kunne vise hvad vi kan bruges til ud over hospital og klinik arbejde. Denne messe skulle nok primært henvende sig til private firmaer, som fx overvejer at oprette et træningscenter for deres medarbejdere. 3: Coaching-tilbud regionalt eller ansættelse af konsulent centralt. Undersøg grunden til arbejdsløshed, tilbyde hjælp; oprette en konsulent-stilling til dette. 4: Jeg har ladet mig fortælle at det koster penge at avertere efter arbejdskraft i fagbladet og på fysio.dk. I så fald kan I starte med at gøre det gratis eller oprette en portal på nettet som er fys.fag.-specifikt rettet mod ledige og arbejdsgivere. 8

9 Fire respondenter giver udtryk for i deres uddybende kommentarer til spørgsmål 9, at kurser for arbejdsløse i at skrive ansøgninger o.l. vil være spild af penge da de kurser, der bliver udbudt af AF og A-kasse er tilfredsstillende: Undlad at oprette jobsøgningskurser, dem kan vi få fra AF og A-kasse brug ressourcerne på noget andet. Andre kommentarer omhandler afmagt forbundet med, at være nyuddannet og gang på gang få afslag på sine jobansøgninger pga. manglende erfaring: Jeg finder det trættende som nyuddannet at få afslag gang på gang med begrundelsen manglende praktisk erfaring. Hvordan skal man få den første praktiske erfaring? Den hyppigste grund til afslag er manglende erfaring trods 3-5 års arbejde som fys. Derfor vil det være godt med vikarordning eller følordning som også kan formidle kontakt til arbejdspladserne + give ansøgerne mere og bredere erfaring. Nogle kommentarer udtrykker forbehold overfor nogle af tiltagene i spørgsmål 9, f.eks. følordningen (se også ovenfor): Gratis arbejdskraft kan være en god idé på meget kort sigt eks. en uges gratis arbejde for at vise sig frem på arbejdsmarkedet, men ikke som længerevarende løsning, da det højst sandsynligt vil blive misbrugt. Det kunne være guld at komme med en erfaren som føl, specielt hvis der er tid til at man kan lære noget. Man skal ikke bare slæbes med der skal være tid til at man kan få noget ud af det. Andre påpeger vigtigheden af personlig kontakt og faren for som arbejdsløs at isolere sig: De i pkt. 9 nævnte forslag fra DF er udmærkede og jeg synes, at de næsten alle burde gennemføres. Det vigtigste i en indsats for arbejdsløse er personlig kontakt. De friske arbejdsløse/de med mange ressourcer skal nok klare sig uden hjælp. Kurser i jobsamtale/ansøgning kan A-kassen hjælpe med. Formidling af job i andre lande klarer AF. Jeg har ofte følt mig alene i min situation fordi jeg ikke har noget tilknytning til de fra min afgangsklasse som p.t. er arbejdsløse. Dertil kommer følelsen af at være uanvendelig når der gang på gang kommer et afslag pga. manglende erfaring! Jeg synes også, det er vigtigt at huske arbejdsgiverne på, at hvis de hele tiden undgår nyuddannede, vil der på et tidspunkt opstå en situation, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft f.eks. når de gamle garvede fysioterapeuter går på pension. 4.3 Respondentens vurdering af egen situation som arbejdsløs Tredje del af spørgeskemaet indeholder spørgsmål, der har som formål at uddybe respondentens syn på egen situation som arbejdsløs, og hvad respondenterne selv gør for at skaffe et arbejde. 9

10 Figur 10: Har du været aktiv jobsøgende, mens du har været arbejdsløs Ja Nej Kun delvis % af respondenterne svarer bekræftende på dette spørgsmål. De respondenter, der har svaret nej eller kun delvis, har begrundet dette således: Figur 11: Hvis delvis eller nej, hvad skyldes det så (I procent) Graviditet 8 Prioriterer anden aktivitet 4 Sabatperiode Sygdom 2 2 Gået i gang med anden uddannelse 1 Andet 9 De respondenter der har svaret andet har uddybet dette således (i antal personer): Udsigt til fast stilling Barsel år 1 Flytning til andet amt i ledighedsperioden 1 Kun været arbejdsløs i 2 dage 1 Opstart af egen virksomhed 1 Sygdom i familien 1 Sæsonarbejde 1 10

11 Adspurgt om hvilke initiativer, de har taget for at få et arbejde, har respondenterne svaret således: Figur 12: Hvilke initiativer har du taget for at få et arbejde (I procent) Skrevet ansøgninger på baggrund af jobopslag 88 Lagt cv i jobdatabase 75 Skrevet uopfordrede ansøgninger 71 Konsulteret arbejdsformidlingen 66 Brugt personligt netværk 59 Ringet til eller opsøgt potentielle arbejdspladser 49 Konsulteret arbejdsløshedskassen 35 Undersøgt muligheden for at etablere mig som selvstendig 17 Konsulteret DF 11 Andet 5 Respondenterne blev bedt om at opgive cirka hvor mange ansøgninger de har skrevet. Besvarelserne spændte fra ingen til 180 ansøgninger. Besvarelserne er blevet kategoriserede som det fremgår af figur 13. Figur 13: Hvor mange ansøgninger har du skrevet (I procent) Ingen 3 Mellem 1 og Mellem 11 og 20 Mellem 21 og Mellem 31 og Mellem 51 og Mere end hundrede 2 11

12 Næsten halvdelen af respondenterne (44%) har skrevet mellem 1 og 10 jobansøgninger. Sammenlagt har 47 procentpoint skrevet mellem 11 og 50 ansøgninger, og 7 procentpoint af respondenterne har skrevet mere end 50 ansøgninger. Det er mere almindeligt, at skrive mere end 30 ansøgninger blandt respondenter, der afsluttede deres uddannelse efter 1991, end blandt respondenter, der afsluttede deres uddannelse før Sammenlagt har 23 procentpoint af respondenter, der afsluttede uddannelsen i , og 20 procentpoint af respondenter, der afsluttede udannelsen i , skrevet mere end 30 ansøgninger. Blandt respondenter, der afsluttede uddannelsen i har kun 14 procentpoint af respondenterne skrevet mere end 30 ansøgninger. Ingen af respondenterne, der afsluttede uddannelsen før 1980 har skrevet mere end 30 ansøgninger. Bilag 4. En fjerdedel af respondenter, der har været uden arbejde i uger har skrevet mere end 50 ansøgninger, imod 6 % af respondenter, der har været ledige i henholdsvis uger og 0 uger. 67% af respondenter, der har været uden arbejde i 1-15 uger har skrevet mellem 1 og 10 ansøgninger. Det samme gælder for 41% af de respondenter, som ikke har været uden arbejde i løbet af det sidste år, og 34% af de respondenter, der har været uden arbejde i uger i løbet af det sidste år. Bilag 5. Respondenterne blev i tillæg spurgt om, hvor mange jobsamtaler de har været indkaldt til, og svarene spændte fra ingen til 20 jobsamtaler. Figur 14: Hvor mange jobsamtaler har du været indkaldt til (I procent) Ingen 12 En e lle r to 38 Mellem 3 og 5 41 Mellem 6 og 10 9 Mellem 11 og % af de aktivt jobsøgende er ikke blevet indkaldt til en eneste jobsamtale, imens 79 procentpoint sammenlagt, er blevet indkaldt til mellem en og fem jobsamtaler. 12

13 Figur 15: Indenfor hvilke områder har du søgt (I procent) Sygehus 79 Komm une 77 Praksis 57 Private virksomheder 35 Andet 19 Respondenter der har svaret andet har uddybet dette således (i antal personer): Amt 4 Arbejdstilsynet 4 Andre fagområder 3 Revalidering 3 Pædagogmedhjælper 2 Boreplatform 1 Børn/unge 1 Jobcenter, AOF, neurorehabilitering 1 Personaleafdeling på teknisk skole 1 Projektleder 1 Rehabilitering 1 Selvejende institutioner, ventures 1 Specialskoler 1 Staten 1 Udlandet 1 Figur 16: Geografisk radius fra bopæl hvor respondenten har søgt arbejde 0-5 km km km km km over 100 km Langt de fleste respondenter er villige til at arbejde langt væk hjemmefra. 90 procent af respondenterne har søgt arbejde, der ligger mindst 20 km fra deres bopæl. Jyder og fynboer søger i højere grad stillinger, der ligger langt væk fra deres bosted, end respondenter bosat på Sjælland. 41% af fynboerne og 24% af jyderne har søgt stillinger, der ligger mere end 100 km væk, mod 12% af sjællænderne, og 10% af respondenter fra hovedstadsområdet (der er dog usikkerhed forbundet med denne procentandel, eftersom de 10% udgøres af kun én person). Flertallet af sjællændere (40%) søger stillinger som ligger 20-13

14 50 km væk fra deres bosted. Flertallet af jyderne (41%) søger stillinger som ligger km væk. Bilag 6. Respondenter som afsluttede deres uddannelse i 2003/2004 søger i højere grad stillinger, som ligger over 100 km væk fra hjemmet, end respondenter som afsluttede uddannelsen i 2001, 2002 eller tidligere. Dette gælder for 35% af respondenter, der blev færdige med uddannelsen i 2003/2004, imod 19% af respondenter, der blev færdige i 2001/2002, og 15% af respondenter der blev færdige før Flertallet, 41%, af respondenter der afsluttede deres uddannelse i 2003/2004, har søgt stillinger, der ligger mellem 50 og 100 km væk. For respondenter, der afsluttede deres uddannelse før 2003, har flertallet oplyst (36% af respondenter der afsluttede uddannelsen før 2000, og 42% af respondenter der afsluttede uddannelsen i 2001/2002) at de har søgt stillinger, som ligger højst km væk fra deres bopæl. Bilag 7. De yngste respondenter er mest villige til at søge arbejde, der ligger mere end hundrede kilometer hjemmefra. 29% af respondenter under 29 år har søgt arbejde, der ligger mere end hundrede kilometer hjemmefra, imod 23% af de årige og 18% af de årige. Bilag 8. Blandt de respondenter, der ikke har søgt arbejde, som ligger mere end 20 kilometer væk fra hjemmet, har 19% af dem været uden arbejde i uger, 14% har været uden arbejde i 1-15 uger, 11% har været uden arbejde i uger, og 3% har slet ikke været uden arbejde det sidste år. Bilag 9. Figur 17: Hvor respondenten har set stillingsopslagene (I procent) Hjemmesiden fysio.dk 80 Jobdatabaser 76 Fagbladet Fysioterapeuten 69 Kommunale eller amtslige hjemmesider 63 Lokale aviser 37 Landsdækkende aviser 30 Andet 5 Hele 80% af respondenterne har set de stillingsopslag, som de efterfølgende har søgt på, på hjemmesiden fysio.dk. 76% har set stillingsopslagene i jobdatabaser, og 69% har set stillingsopslagene i deres fagblad. De respondenter, der har svaret andet, har fået kendskab til ledige stillinger via deres personlige netværk. 14

15 Figur 18a: Respondenter der abonnerer på elektronisk nyhedsbrev fra DF (I procent) Abonnerer Abonnerer ikke Som det fremgår af figur 18a, deler respondenterne sig i to lige store grupper vedrørende dette spørgsmål. Halvdelen af dem abonnerer på nyhedsbrevet, og den halvdel, der ikke gør det, har angivet følgende årsager til det: Figur 18b: (I procent) Kender ikke nyhedsbrevet 27 Synes ikke nyhedsbrevet er relevant 7 Har ikke PC eller internetadgang 4 Har glemt at tilmelde mig 1 Andet 12 De respondenter, der har svaret andet, har uddybet dette således (i antal personer): Tjekker selv regelmæssigt 7 Tjekker selv dagligt 5 Er ikke jobsøgende 5 Undersøgelsens sidste spørgsmål omhandler respondentens opfattelse af egen situation som arbejdsløs, og svarfordelingen for dette spørgsmål følger i nedenstående figur. Figur 19: Jeg ser optimistisk på muligheden for at få et job indenfor mit fag 24 Det er ubehageligt at være uden job 22 Desperat - jeg vil gøre næsten alt for at få et arbejde 13 Helt fint at være uden arbejde et stykke tid 7 15

16 Bilag Bilag 1 Afslutningsår * uger Crosstabulation Afslutningsår Total > Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår uger 0 uger 1-15 uger uger uger Total ,4% 30,8% 28,2% 25,6% 100,0% ,4% 18,4% 5,3% 7,9% 100,0% ,2% 38,8% 46,9% 6,1% 100,0% ,6% 30,2% 28,6% 12,7% 100,0% Chi 2 : 0,000 Bilag 2 uger * Op½fattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger Oppfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Total ,3% 51,7% 34,5% 3,4% 100,0% ,0% 45,5% 42,4% 12,1% 100,0% ,6% 25,0% 46,9% 12,5% 100,0% ,0% 25,0% 75,0%,0% 100,0% ,3% 38,2% 46,4% 8,2% 100,0% Chi2: 0,034/Gamma: 0,034 16

17 Bilag 3 Alder * Opfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Alder Total < Oppfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Total ,3% 50,0% 35,9% 7,8% 100,0% ,8% 32,4% 47,1% 8,8% 100,0% ,0% 20,0% 70,0% 10,0% 100,0% ,0%,0% 100,0%,0% 100,0% ,1% 39,8% 45,1% 8,0% 100,0% Gamma: 0,021 Bilag 4 Afslutningsår * ansøgninger Afslutningsår Total > ansøgniner over 50 Total ,0% 50,0%,0%,0% 100,0% ,4% 14,3% 14,3%,0% 100,0% ,5% 19,2% 7,7% 11,5% 100,0% ,1% 39,1% 16,1% 5,7% 100,0% ,0% 33,9% 13,7% 6,5% 100,0% Gamma: 0,044 17

18 Bilag 5 uger * ansøgninger uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger ansøgninger over 50 Total ,2% 38,2% 14,7% 5,9% 100,0% ,7% 30,6% 2,8%,0% 100,0% ,3% 37,1% 22,9% 5,7% 100,0% ,5% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0% ,3% 33,9% 13,2% 6,6% 100,0% Chi 2 : 0,010 Bilag 6 Geografisk tilhørssted * Radius 2 Geografisk tilhørssted Total Købehavn og Frederiksberg Øvrige Sjælland Fyn Jylland Radius km km km over 100 km Total ,0% 30,0% 30,0% 10,0% 100,0% ,0% 40,0% 32,0% 12,0% 100,0% ,9% 41,2% 11,8% 41,2% 100,0% ,0% 24,0% 41,3% 26,7% 100,0% ,0% 29,9% 34,6% 24,4% 100,0% Gamma: 0,013 18

19 Bilag 7 Afslutningsår * Radius 2 Afslutningsår Total > Radius km km km over 100 km Total ,9% 35,9% 30,8% 15,4% 100,0% ,3% 41,7% 30,6% 19,4% 100,0% ,9% 17,6% 41,2% 35,3% 100,0% ,3% 30,2% 34,9% 24,6% 100,0% Chi 2 : 0,043/Gamma: 0,001 Bilag 8 Alder * I hvor stor radius fra din bopæl har du søgt arbejde (maks.) Alder Total < Radius km km km over 100 km Total ,6% 25,7% 37,1% 28,6% 100,0% ,5% 35,0% 30,0% 22,5% 100,0% ,1% 45,5% 27,3% 18,2% 100,0% ,3% 16,7% 50,0%,0% 100,0% ,0% 29,9% 34,6% 24,4% 100,0% Gamma: 0,049 Bilag 9 uger * I hvor stor radius fra din bopæl har du søgt arbejde (maks.) uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger Radius km km km over 100 km Total ,9% 44,1% 26,5% 26,5% 100,0% ,9% 38,9% 38,9% 8,3% 100,0% ,1% 13,9% 36,1% 38,9% 100,0% ,8% 18,8% 37,5% 25,0% 100,0% ,7% 30,3% 34,4% 24,6% 100,0% Gamma: 0,013 19

20 Uddybende kommentarer til spørgsmål 8 og 9 i spørgeskemaet Nummereringen henviser til spørgeskemaets nummer. Kommentarer til spørgsmål 8: Nr1: Så vidt jeg er orienteret ydes der ingen tilbud til arbejdsløse, med undtagelse af mulighed for nedsat kontingent. Jeg synes fx godt, at der kunne ydes prisnedsættelse på kursus til de arbejdsløse. Nr8: Det gode ved DF er at man får nedsat kontingent. Jeg mener, at DF godt kunne have en personlig kontakt i form af møder/samtaler om jobsituation/den jobsøgendes indsats, med den enkelte fysioterapeut eller i plenum. Nr10: 1) Fint med kontingent nedsættelse. ENESTE TILBUD! 2) Ingen kurser eller tilbud til arbejdsløse. 3) Ingen tilbud til kurser ved ledighed. Nr29: God idé med flere gratis faglige kurser og vikarordninger. God idé med spørgeskema om ledighed. Nr35: Har indtryk af, fra andre kolleger, at DF er en smule passive i forhold til tlf. vejledning. Nr50: Der er jo ingen tilbud! Kun jobopslag. Tips til ansøgning/jobsamtale er så lidt og overfladisk at de ikke kan bruges til noget som helst. Ingen hjælp fra kredsen, som kunne sidde inde med god viden. Nr52: Jeg synes ikke, der hidtil har været gjort noget for arbejdsløse. Jeg synes der er alt for mange stillinger der er på ikke-fuldtid. Det er muligvis en anden problemstilling, men jeg syntes, det var frustrerende at se stillingsannoncer på 15 timer, da jeg søgte. Nr53: Jeg er endnu ikke blevet kontaktet af DF i min arbejdsløshedsperioder ang. Nogen form for hjælp. Kontingent taget i betragtning, mener jeg derfor jeg har fået for lidt, om end noget, ud af min fagforening. Nr76: DF-bladet er ubrugeligt under arbejdssøgning. Job-opslag er for dyre, hvorfor nettet er mere brugt og up to date. Der kunne være en opslagstavle i bladet, hvor vikarer kan søges/efterspørges. Desuden kunne der oprettes et telefonisk vikarbureau. Kursus i ansøgnings-skriving hjælper ikke, da der er mange ansøgere, og relevant erfaring tæller højere end skriftlig fremstilling. Det er svært at komme ind på især sygehuse, hvor de samme vikarer bruges igen og igen også udover de tilladte tre perioder. Lad dog vær med at slå stillinger op, som næsten med sikkerhed er internt besat det er spild af alles tid (blot en opfordring til arbejdspladserne, som DF måske kan arbejde videre på!). Man skal næsten kende nogle der kender nogle for at få et fys. Job lidt ligesom at søge lejligheder i Kbh eller Århus!!! Nr77: Tilbudene er meget usynlige hvis der er nogen. Jer er nu i andet erhverv efter eget ønske. Men jeg ser heller ingen umiddelbare muligheder for at DF kunne hjælpe mig tilbage som fysioterapeut hvis det var mit ønske. Nr87: Ved det ikke! Har endnu ikke været arbejdsløs, så jeg aner det ikke. Forhåbentligt er de gode! 20

21 Nr95: Der har i flere år været talt om arbejdsløshed, men man uddanner stadig lige mange. Det er fint nu DF ser realiteterne i øjnene og kommer med disse forslag. Nr96: Har intet modtaget fra DF under min ledighed. Der burde i det mindste komme et motiverende brev fra DF. Evt. med nogle kurser (ikke jobsøgning), eller til en lille egenbetaling som en overbygning på studiet. Kunne være indenfor flere interessante områder som MT, McKenzie, ABC-konceptet m.fl. Nr103: Jeg har ikke oplevet noget tiltag fra DF før dette brev!! Nr113: Jeg har overhovedet ikke hørt noget fra DF! Har efterhånden fået opfattelsen af at DF er for den del af fysioterapeuterne der har arbejde! Nr120: Man er tvungen til at være medlem, men der har ikke været noget hjælp at hente overhovedet! Kommentarer til spørgsmål 9: Nr1: Gratis arbejdskraft kan være en god idé på meget kort sigt eks. en uges gratis arbejde for at vise sig frem på arbejdsmarkedet, men ikke som længerevarende løsning, da det højst sandsynligt vil blive misbrugt. Nr5: Det kunne være guld at komme med en erfaren som føl, specielt hvis der er tid til at man kan lære noget. Man skal ikke bare slæbes med der skal være tid til at man kan få noget ud af det. Nr15: Hjælp til at lave nye arbejdspladser Nr21: Alle de ovenstående områder er gode at satse på, fordi de spænder bredt. Man kan være arbejdsløs på mange måder, og man vil kunne nyde godt af alle områderne på forskellige tidspunkter under arbejdsløshedsperioden. Nr29: Kurser for arbejdsløse i at kunne arbejde i leder-stillinger. Nye jobmuligheder. Nr36: På hjemmesiden at etablere en oversigt over arbejdspladser indenfor forskellige områder opdelt geografisk. Undlad at oprette jobsøgningskurser, dem kan vi få fra AF og A- kasse brug ressourcerne på noget andet. Nr42: Brug ikke penge på kurser i ansøgning og jobsamtale, det tilbyder AF og jeg synes, de er gode. Nr46: Et forslag kunne være en jobmesse hvor Fysser kunne vise hvad vi kan bruges til ud over hospital og klinik arbejde. Denne messe skulle nok primært henvende sig til private firmaer som fx overvejer at oprette et træningscenter for deres medarbejdere. Nr50: Der skal arbejdes på at skabe flere arbejdspladser. Der skal ryddes op i vikarjunglen på især sygehuse. Hvor mange fysioterapeuter skal der egentlig uddannes? Der må kunne laves en brugbar analyse af dette. Nr53: Jeg har ladt mig fortælle at det koster penge at avertere efter arbejdskraft i fagbladet og på fysio.dk. i så fald kan I starte med at gøre det gratis eller oprette en portal på nettet som er fys.fag.-specifikt rettet mod ledige og arbejdsgivere. 21

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere