- Ledige fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter"

Transkript

1 Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November

2 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Mange respondenter mener, at der er for få tilbud til de arbejdsløse medlemmer. 75% af de respondenter, som har været arbejdsløse i uger, mener, at DF s tilbud er for dårlige, imod 35% af respondenterne, som ikke har været arbejdsledige i løbet af det sidste år. Respondenterne er blevet bedt om at rangordne ni forskellige tiltag overfor arbejdsløse medlemmer af DF ud fra, hvad de tror, ville være mest gavnligt. De tiltag, der får mest tilslutning, er Øremærke gratis pladser på DF s faglige kurser og temadage (58%) og Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere (54%). 2. Metode Der er udsendt 300 spørgeskemaer til medlemmer, der har haft registreret ledighed. Besvarelserne har været anonyme. Der er indkommet 138 besvarede spørgeskemaer, hvad der svarer til en svarprocent på 46. Spørgeskemaet er udarbejdet af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Scharling Research. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget af Scharling Research. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke (SPSS), hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Analysen vil blive præsenteret som følger: Indledningsvis præsenteres baggrundsvariablenes fordelinger og dernæst de enkelte undersøgelsesspørgsmål, alle ved hjælp af grafiske illustrationer. Andele angives i procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100%. Dette kan være tilfældet i spørgsmål, hvor der kan vælges mere end ét udsagn. Der skal også gøres opmærksom på, at procenttal præsenteres uden decimaler. Denne afrunding kan i nogle tilfælde føre til, at summen bliver 99% eller 101%. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med baggrundsvariablene og testet for sammenhæng med statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare, hvilke sammenhænge der kan påvises mellem baggrundsvariablene og de øvrige spørgsmål. Signifikante sammenhænge markeres i rapporten med. Krydstabuleringer, hvor der ikke kan påvises sammenhæng, vil ikke blive 2

3 præsenteret, med mindre de skønnes væsentlige for undersøgelsen. Krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel, og det anbefales læseren selv at studere disse. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi 2 ). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi 2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%. Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Linda Lovise Jakobsen fra Scharling Research i samarbejde med Mikael Mølgaard, Danske Fysioterapeuter. 3. Baggrundsvariable I dette afsnit gennemgås fordelingerne for baggrundsvariablene 1: alder, 2: køn, 3: geografisk placering, 4: årstal for afslutning af fysioterapiuddannelsen, samt 5: antal uger som arbejdsløs indenfor det sidste år. Derudover er de respondenter der er i arbejde blevet spurgt hvilken form for stilling der er tale om (sp.6), og hvordan deres arbejdstid er sammensat (sp.7). Respondenterne er blevet bedt om at opgive deres postnummer i spørgeskemaet, og efterfølgende er geografisk tilhørssted blevet inddelt i fire kategorier; København og Frederiksberg, Sjælland i øvrigt, Fyn og Jylland. Baggrundsvariablene er desuden krydstabuleret med hinanden for at undersøge eventuelle sammenhænge imellem dem. Figur 1: Alder < Flere af kategorierne i denne variabel er blevet slået sammen for oversigtens skyld. (Oprindelig bestod denne variabel af 9 kategorier.) 55% af respondenterne er under 29 år, hvilket peger i retning af, at de unge, forholdsvis nyuddannede respondenter er i flertal blandt de arbejdsløse respondenter. Figur 2: Køn Kvinder Mænd Tre fjerdedele af respondenterne i undersøgelsen er kvinder. 3

4 Figur 3: Geografisk tilhørssted Jylland Sjælland minus København og Frederiksberg Fyn København og Frederiksberg Figur 4a: Årstal for afslutning af fysioterapiuddannelsen > Denne variabel er blevet, og respondenternes svar kategoriseret, som de fremstår i tabellen. Flertallet af respondenterne, 70%, har afsluttet deres uddannelse i løbet af de sidste fire år, og er altså relativt nyuddannede. 21% af respondenterne afsluttede deres uddannelse i løbet af halvfemserne, og sammenlagt afsluttede 9 procentpoint deres uddannelse før På grund af det høje antal respondenter der har afsluttet deres uddannelse i , er der også foretaget en anden kategorisering, hvor man bedre kan sammenligne de nyuddannede fra de forskellige årgange med hinanden, samt med dem, der afsluttet deres uddannelse før år Denne kategorisering fordeler sig således: Figur 4b: 2003/ /2002 > Af denne figur fremgår det, at 39% af respondenterne afsluttede deres uddannelse i 2003 eller

5 Figur 5: uger som arbejdsløs indenfor det sidste år Har ikke været arbejdsløs 1-15 uger uger uger Denne variabel er også blevet, og de forskellige svar kategoriseret. Det er værd at bemærke, at hele 27% af respondenterne oplyser, at de slet ikke har været arbejdsløse i løbet af det sidste år. 68% af respondenter, der blev færdige med deres uddannelse i 2001 eller 2002, har slet ikke været ledige indenfor det sidste år, sammenlignet med 8% af respondenter der afsluttede uddannelsen i % af respondenter, der blev færdige i , har været ledige i 1-15 uger, og 47% har gået ledig i uger. Til sammenligning er de tilsvarende tal for de respondenter, der afsluttede uddannelsen i , henholdsvis 18 og 5 procent. Blandt respondenter der har været uden arbejde i uger, afsluttede 26% deres uddannelse før år 2000, 8% afsluttede deres uddannelse i , og 6% afsluttede uddannelsen i (Bilag 1). 4. Resultater I dette afsnit gennemgås fordelingerne for undersøgelsesspørgsmålene. Første del omhandler de respondenter, der er i arbejde, og deres arbejdssituation. Anden del omhandler respondenternes holdning til DF s tilbud til arbejdsløse, og deres vurdering af hvilke tiltag, der ville være mest givende i en opprioritering af indsatsen for arbejdsløse. Sidste del handler om respondenternes vurdering af egen situation som arbejdsløs, og deres indsats for at få et arbejde. 4.1 Arbejdssituation Figur 6: Hvis i arbejde, hvilken form for stilling er det tale om (I procent) Tidsbegrænset stilling/vikariat Fast stilling Selvstændig Free-lance opgaver Andet 8 5

6 36% af respondenter som er i arbejde, er ansatte i en tidsbegrænset stilling/vikariat. De respondenter der har svaret Andet, har uddybet deres svar således (i antal personer): Instruktør i træningscenter 4 Timelærer 3 Medhjælpende hustru 1 Handicaphjælper og svømmelærer 1 Arbejder som andet end som fysioterapeut 1 Afløser i hjemmeplejen 1 Figur 7: Sammensætning af arbejdstid (I procent) Har det timetal jeg ønsker Ønsker flere timer Har efter eget ønske kombineret flere ansættelser Har af nød kombineret flere ansættelser Ønsker færre timer % af de adspurgte respondenter, der er i arbejde, har det timetal de ønsker. 30% oplyser, at de gerne vil have flere timer. 4.2 DF s indsats overfor arbejdsløse medlemmer Respondenterne er blevet spurgt om, hvordan de opfatter DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. Deres besvarelser fordeler sig således: Figur 8: Opfattelse af DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Mange respondenter har uddybet deres besvarelser, og her fremgår det tydeligt, at de anser tilbudene for ikke-eksisterende, og mange undrer sig over spørgsmålsformuleringen. Følgende kommentarer (se bilag) eksemplificerer dette: Der er jo ingen tilbud! Kun jobopslag. Tips til ansøgning/jobsamtale er så lidt og overfladisk at de ikke kan bruges til noget som helst. Ingen hjælp fra kredsen, som kunne sidde inde med god viden. 6

7 Jeg er endnu ikke blevet kontaktet af DF i min arbejdsløshedsperioder ang. nogen form for hjælp. Kontingent taget i betragtning, mener jeg derfor jeg har fået for lidt om noget ud af min fagforening. Jeg har overhovedet ikke hørt noget fra DF! Har efterhånden fået opfattelsen af at DF er for den del af fysioterapeuterne der har arbejde! Respondenterne giver klart udtryk for, at de efterlyser initiativer fra deres fagforening, der kan lette de arbejdsløses situation. De arbejdsløse føler sig oversete i og med, at de føler, at der ud over nedsat kontingent ikke findes tilbud til dem. uger som ledig påvirker holdning til DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. 75% af respondenter, som har været arbejdsløse i uger, mener, at DF s tilbud er for dårlige, imod 35% af respondenter som ikke har været arbejdsledige i løbet af det sidste år. Den sidstnævnte gruppe er mest positivt indstillet overfor DF s tilbud, i og med at 52% af dem mener, at tilbudene er nogenlunde. Bilag 2. De yngste respondenter er mest positive overfor DF s tilbud til arbejdsløse medlemmer. 50% af respondenterne i denne aldersgruppe mener, at tilbudene er nogenlunde. Flertallet af de årige (47%) mener, at tilbudene er for dårlige, og det samme gør flertallet af de årige (70%). Bilag 3. Respondenterne er dernæst blevet bedt om at rangordne tre af de i spørgeskemaet oplistede tiltag overfor arbejdsløse, som de tror, ville være mest gavnlige. Af figur 9 fremgår, hvordan de adspurgte har prioriteret de forskellige satsningsområder, samt den samlede tilslutning til de enkelte spørgsmål, uafhængig af prioritering. Figur 9: Satsningsområder 7

8 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Total Øremærke gratis pladser på DF's faglige kurser og temadage % Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere % Hjælp til at starte egen virksomhed inden for nye fagområder som f.eks. sundhedsfremme og sundhed på arbejdspladsen % Etablere mentorordninger, hvor mere erfarne fysioterapeuter kan hjælpe nyuddannede, der er på vej ind på arbejdsmarkedet % Oprette job&karrierehjemmeside på fysio.dk om jobsøgning, rekruttering, beskrivelse af hvad fysioterapeuter laver på forskellige områder m.v % Kurser for arbejdsløse i at skrive ansøgninger, forberede sig til jobsamtale m.v % Etablere 'følordninger', hvor arbejdsløse har mulighed for at følge en fysioterapeut på arbejde en eller to dage % Hjælpe med at etablere netværk blandt arbejdsløse fysioterapeuter % Formidling af job i andre lande % De tiltag, der får mest opslutning, er Øremærke gratis pladser på DF s faglige kurser og temadage (58%) og Oprette vikarordning, hvor virksomheder gratis kan søge efter arbejdskraft, og hvor arbejdsløse kan lade sig registrere (54%). Der har været mange uddybende kommentarer til dette spørgsmål, samt andre forslag til tiltag, og sidstnævnte er listet herunder: 1: Jeg mener, at en ordning à la lægernes turnusordning ville give nyuddannede en bredere erfaring og mulighed for at få indblik i fagets forskellige muligheder/nicher. 2: Et forslag kunne være en jobmesse hvor Fysser kunne vise hvad vi kan bruges til ud over hospital og klinik arbejde. Denne messe skulle nok primært henvende sig til private firmaer, som fx overvejer at oprette et træningscenter for deres medarbejdere. 3: Coaching-tilbud regionalt eller ansættelse af konsulent centralt. Undersøg grunden til arbejdsløshed, tilbyde hjælp; oprette en konsulent-stilling til dette. 4: Jeg har ladet mig fortælle at det koster penge at avertere efter arbejdskraft i fagbladet og på fysio.dk. I så fald kan I starte med at gøre det gratis eller oprette en portal på nettet som er fys.fag.-specifikt rettet mod ledige og arbejdsgivere. 8

9 Fire respondenter giver udtryk for i deres uddybende kommentarer til spørgsmål 9, at kurser for arbejdsløse i at skrive ansøgninger o.l. vil være spild af penge da de kurser, der bliver udbudt af AF og A-kasse er tilfredsstillende: Undlad at oprette jobsøgningskurser, dem kan vi få fra AF og A-kasse brug ressourcerne på noget andet. Andre kommentarer omhandler afmagt forbundet med, at være nyuddannet og gang på gang få afslag på sine jobansøgninger pga. manglende erfaring: Jeg finder det trættende som nyuddannet at få afslag gang på gang med begrundelsen manglende praktisk erfaring. Hvordan skal man få den første praktiske erfaring? Den hyppigste grund til afslag er manglende erfaring trods 3-5 års arbejde som fys. Derfor vil det være godt med vikarordning eller følordning som også kan formidle kontakt til arbejdspladserne + give ansøgerne mere og bredere erfaring. Nogle kommentarer udtrykker forbehold overfor nogle af tiltagene i spørgsmål 9, f.eks. følordningen (se også ovenfor): Gratis arbejdskraft kan være en god idé på meget kort sigt eks. en uges gratis arbejde for at vise sig frem på arbejdsmarkedet, men ikke som længerevarende løsning, da det højst sandsynligt vil blive misbrugt. Det kunne være guld at komme med en erfaren som føl, specielt hvis der er tid til at man kan lære noget. Man skal ikke bare slæbes med der skal være tid til at man kan få noget ud af det. Andre påpeger vigtigheden af personlig kontakt og faren for som arbejdsløs at isolere sig: De i pkt. 9 nævnte forslag fra DF er udmærkede og jeg synes, at de næsten alle burde gennemføres. Det vigtigste i en indsats for arbejdsløse er personlig kontakt. De friske arbejdsløse/de med mange ressourcer skal nok klare sig uden hjælp. Kurser i jobsamtale/ansøgning kan A-kassen hjælpe med. Formidling af job i andre lande klarer AF. Jeg har ofte følt mig alene i min situation fordi jeg ikke har noget tilknytning til de fra min afgangsklasse som p.t. er arbejdsløse. Dertil kommer følelsen af at være uanvendelig når der gang på gang kommer et afslag pga. manglende erfaring! Jeg synes også, det er vigtigt at huske arbejdsgiverne på, at hvis de hele tiden undgår nyuddannede, vil der på et tidspunkt opstå en situation, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft f.eks. når de gamle garvede fysioterapeuter går på pension. 4.3 Respondentens vurdering af egen situation som arbejdsløs Tredje del af spørgeskemaet indeholder spørgsmål, der har som formål at uddybe respondentens syn på egen situation som arbejdsløs, og hvad respondenterne selv gør for at skaffe et arbejde. 9

10 Figur 10: Har du været aktiv jobsøgende, mens du har været arbejdsløs Ja Nej Kun delvis % af respondenterne svarer bekræftende på dette spørgsmål. De respondenter, der har svaret nej eller kun delvis, har begrundet dette således: Figur 11: Hvis delvis eller nej, hvad skyldes det så (I procent) Graviditet 8 Prioriterer anden aktivitet 4 Sabatperiode Sygdom 2 2 Gået i gang med anden uddannelse 1 Andet 9 De respondenter der har svaret andet har uddybet dette således (i antal personer): Udsigt til fast stilling Barsel år 1 Flytning til andet amt i ledighedsperioden 1 Kun været arbejdsløs i 2 dage 1 Opstart af egen virksomhed 1 Sygdom i familien 1 Sæsonarbejde 1 10

11 Adspurgt om hvilke initiativer, de har taget for at få et arbejde, har respondenterne svaret således: Figur 12: Hvilke initiativer har du taget for at få et arbejde (I procent) Skrevet ansøgninger på baggrund af jobopslag 88 Lagt cv i jobdatabase 75 Skrevet uopfordrede ansøgninger 71 Konsulteret arbejdsformidlingen 66 Brugt personligt netværk 59 Ringet til eller opsøgt potentielle arbejdspladser 49 Konsulteret arbejdsløshedskassen 35 Undersøgt muligheden for at etablere mig som selvstendig 17 Konsulteret DF 11 Andet 5 Respondenterne blev bedt om at opgive cirka hvor mange ansøgninger de har skrevet. Besvarelserne spændte fra ingen til 180 ansøgninger. Besvarelserne er blevet kategoriserede som det fremgår af figur 13. Figur 13: Hvor mange ansøgninger har du skrevet (I procent) Ingen 3 Mellem 1 og Mellem 11 og 20 Mellem 21 og Mellem 31 og Mellem 51 og Mere end hundrede 2 11

12 Næsten halvdelen af respondenterne (44%) har skrevet mellem 1 og 10 jobansøgninger. Sammenlagt har 47 procentpoint skrevet mellem 11 og 50 ansøgninger, og 7 procentpoint af respondenterne har skrevet mere end 50 ansøgninger. Det er mere almindeligt, at skrive mere end 30 ansøgninger blandt respondenter, der afsluttede deres uddannelse efter 1991, end blandt respondenter, der afsluttede deres uddannelse før Sammenlagt har 23 procentpoint af respondenter, der afsluttede uddannelsen i , og 20 procentpoint af respondenter, der afsluttede udannelsen i , skrevet mere end 30 ansøgninger. Blandt respondenter, der afsluttede uddannelsen i har kun 14 procentpoint af respondenterne skrevet mere end 30 ansøgninger. Ingen af respondenterne, der afsluttede uddannelsen før 1980 har skrevet mere end 30 ansøgninger. Bilag 4. En fjerdedel af respondenter, der har været uden arbejde i uger har skrevet mere end 50 ansøgninger, imod 6 % af respondenter, der har været ledige i henholdsvis uger og 0 uger. 67% af respondenter, der har været uden arbejde i 1-15 uger har skrevet mellem 1 og 10 ansøgninger. Det samme gælder for 41% af de respondenter, som ikke har været uden arbejde i løbet af det sidste år, og 34% af de respondenter, der har været uden arbejde i uger i løbet af det sidste år. Bilag 5. Respondenterne blev i tillæg spurgt om, hvor mange jobsamtaler de har været indkaldt til, og svarene spændte fra ingen til 20 jobsamtaler. Figur 14: Hvor mange jobsamtaler har du været indkaldt til (I procent) Ingen 12 En e lle r to 38 Mellem 3 og 5 41 Mellem 6 og 10 9 Mellem 11 og % af de aktivt jobsøgende er ikke blevet indkaldt til en eneste jobsamtale, imens 79 procentpoint sammenlagt, er blevet indkaldt til mellem en og fem jobsamtaler. 12

13 Figur 15: Indenfor hvilke områder har du søgt (I procent) Sygehus 79 Komm une 77 Praksis 57 Private virksomheder 35 Andet 19 Respondenter der har svaret andet har uddybet dette således (i antal personer): Amt 4 Arbejdstilsynet 4 Andre fagområder 3 Revalidering 3 Pædagogmedhjælper 2 Boreplatform 1 Børn/unge 1 Jobcenter, AOF, neurorehabilitering 1 Personaleafdeling på teknisk skole 1 Projektleder 1 Rehabilitering 1 Selvejende institutioner, ventures 1 Specialskoler 1 Staten 1 Udlandet 1 Figur 16: Geografisk radius fra bopæl hvor respondenten har søgt arbejde 0-5 km km km km km over 100 km Langt de fleste respondenter er villige til at arbejde langt væk hjemmefra. 90 procent af respondenterne har søgt arbejde, der ligger mindst 20 km fra deres bopæl. Jyder og fynboer søger i højere grad stillinger, der ligger langt væk fra deres bosted, end respondenter bosat på Sjælland. 41% af fynboerne og 24% af jyderne har søgt stillinger, der ligger mere end 100 km væk, mod 12% af sjællænderne, og 10% af respondenter fra hovedstadsområdet (der er dog usikkerhed forbundet med denne procentandel, eftersom de 10% udgøres af kun én person). Flertallet af sjællændere (40%) søger stillinger som ligger 20-13

14 50 km væk fra deres bosted. Flertallet af jyderne (41%) søger stillinger som ligger km væk. Bilag 6. Respondenter som afsluttede deres uddannelse i 2003/2004 søger i højere grad stillinger, som ligger over 100 km væk fra hjemmet, end respondenter som afsluttede uddannelsen i 2001, 2002 eller tidligere. Dette gælder for 35% af respondenter, der blev færdige med uddannelsen i 2003/2004, imod 19% af respondenter, der blev færdige i 2001/2002, og 15% af respondenter der blev færdige før Flertallet, 41%, af respondenter der afsluttede deres uddannelse i 2003/2004, har søgt stillinger, der ligger mellem 50 og 100 km væk. For respondenter, der afsluttede deres uddannelse før 2003, har flertallet oplyst (36% af respondenter der afsluttede uddannelsen før 2000, og 42% af respondenter der afsluttede uddannelsen i 2001/2002) at de har søgt stillinger, som ligger højst km væk fra deres bopæl. Bilag 7. De yngste respondenter er mest villige til at søge arbejde, der ligger mere end hundrede kilometer hjemmefra. 29% af respondenter under 29 år har søgt arbejde, der ligger mere end hundrede kilometer hjemmefra, imod 23% af de årige og 18% af de årige. Bilag 8. Blandt de respondenter, der ikke har søgt arbejde, som ligger mere end 20 kilometer væk fra hjemmet, har 19% af dem været uden arbejde i uger, 14% har været uden arbejde i 1-15 uger, 11% har været uden arbejde i uger, og 3% har slet ikke været uden arbejde det sidste år. Bilag 9. Figur 17: Hvor respondenten har set stillingsopslagene (I procent) Hjemmesiden fysio.dk 80 Jobdatabaser 76 Fagbladet Fysioterapeuten 69 Kommunale eller amtslige hjemmesider 63 Lokale aviser 37 Landsdækkende aviser 30 Andet 5 Hele 80% af respondenterne har set de stillingsopslag, som de efterfølgende har søgt på, på hjemmesiden fysio.dk. 76% har set stillingsopslagene i jobdatabaser, og 69% har set stillingsopslagene i deres fagblad. De respondenter, der har svaret andet, har fået kendskab til ledige stillinger via deres personlige netværk. 14

15 Figur 18a: Respondenter der abonnerer på elektronisk nyhedsbrev fra DF (I procent) Abonnerer Abonnerer ikke Som det fremgår af figur 18a, deler respondenterne sig i to lige store grupper vedrørende dette spørgsmål. Halvdelen af dem abonnerer på nyhedsbrevet, og den halvdel, der ikke gør det, har angivet følgende årsager til det: Figur 18b: (I procent) Kender ikke nyhedsbrevet 27 Synes ikke nyhedsbrevet er relevant 7 Har ikke PC eller internetadgang 4 Har glemt at tilmelde mig 1 Andet 12 De respondenter, der har svaret andet, har uddybet dette således (i antal personer): Tjekker selv regelmæssigt 7 Tjekker selv dagligt 5 Er ikke jobsøgende 5 Undersøgelsens sidste spørgsmål omhandler respondentens opfattelse af egen situation som arbejdsløs, og svarfordelingen for dette spørgsmål følger i nedenstående figur. Figur 19: Jeg ser optimistisk på muligheden for at få et job indenfor mit fag 24 Det er ubehageligt at være uden job 22 Desperat - jeg vil gøre næsten alt for at få et arbejde 13 Helt fint at være uden arbejde et stykke tid 7 15

16 Bilag Bilag 1 Afslutningsår * uger Crosstabulation Afslutningsår Total > Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår Count % within Afslutningsår uger 0 uger 1-15 uger uger uger Total ,4% 30,8% 28,2% 25,6% 100,0% ,4% 18,4% 5,3% 7,9% 100,0% ,2% 38,8% 46,9% 6,1% 100,0% ,6% 30,2% 28,6% 12,7% 100,0% Chi 2 : 0,000 Bilag 2 uger * Op½fattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger Oppfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Total ,3% 51,7% 34,5% 3,4% 100,0% ,0% 45,5% 42,4% 12,1% 100,0% ,6% 25,0% 46,9% 12,5% 100,0% ,0% 25,0% 75,0%,0% 100,0% ,3% 38,2% 46,4% 8,2% 100,0% Chi2: 0,034/Gamma: 0,034 16

17 Bilag 3 Alder * Opfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Alder Total < Oppfattelse af DF's tilbud til arbejdsløse medlemmer Gode Nogenlunde For dårlige Uacceptable Total ,3% 50,0% 35,9% 7,8% 100,0% ,8% 32,4% 47,1% 8,8% 100,0% ,0% 20,0% 70,0% 10,0% 100,0% ,0%,0% 100,0%,0% 100,0% ,1% 39,8% 45,1% 8,0% 100,0% Gamma: 0,021 Bilag 4 Afslutningsår * ansøgninger Afslutningsår Total > ansøgniner over 50 Total ,0% 50,0%,0%,0% 100,0% ,4% 14,3% 14,3%,0% 100,0% ,5% 19,2% 7,7% 11,5% 100,0% ,1% 39,1% 16,1% 5,7% 100,0% ,0% 33,9% 13,7% 6,5% 100,0% Gamma: 0,044 17

18 Bilag 5 uger * ansøgninger uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger ansøgninger over 50 Total ,2% 38,2% 14,7% 5,9% 100,0% ,7% 30,6% 2,8%,0% 100,0% ,3% 37,1% 22,9% 5,7% 100,0% ,5% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0% ,3% 33,9% 13,2% 6,6% 100,0% Chi 2 : 0,010 Bilag 6 Geografisk tilhørssted * Radius 2 Geografisk tilhørssted Total Købehavn og Frederiksberg Øvrige Sjælland Fyn Jylland Radius km km km over 100 km Total ,0% 30,0% 30,0% 10,0% 100,0% ,0% 40,0% 32,0% 12,0% 100,0% ,9% 41,2% 11,8% 41,2% 100,0% ,0% 24,0% 41,3% 26,7% 100,0% ,0% 29,9% 34,6% 24,4% 100,0% Gamma: 0,013 18

19 Bilag 7 Afslutningsår * Radius 2 Afslutningsår Total > Radius km km km over 100 km Total ,9% 35,9% 30,8% 15,4% 100,0% ,3% 41,7% 30,6% 19,4% 100,0% ,9% 17,6% 41,2% 35,3% 100,0% ,3% 30,2% 34,9% 24,6% 100,0% Chi 2 : 0,043/Gamma: 0,001 Bilag 8 Alder * I hvor stor radius fra din bopæl har du søgt arbejde (maks.) Alder Total < Radius km km km over 100 km Total ,6% 25,7% 37,1% 28,6% 100,0% ,5% 35,0% 30,0% 22,5% 100,0% ,1% 45,5% 27,3% 18,2% 100,0% ,3% 16,7% 50,0%,0% 100,0% ,0% 29,9% 34,6% 24,4% 100,0% Gamma: 0,049 Bilag 9 uger * I hvor stor radius fra din bopæl har du søgt arbejde (maks.) uger Total 0 uger 1-15 uger uger uger Radius km km km over 100 km Total ,9% 44,1% 26,5% 26,5% 100,0% ,9% 38,9% 38,9% 8,3% 100,0% ,1% 13,9% 36,1% 38,9% 100,0% ,8% 18,8% 37,5% 25,0% 100,0% ,7% 30,3% 34,4% 24,6% 100,0% Gamma: 0,013 19

20 Uddybende kommentarer til spørgsmål 8 og 9 i spørgeskemaet Nummereringen henviser til spørgeskemaets nummer. Kommentarer til spørgsmål 8: Nr1: Så vidt jeg er orienteret ydes der ingen tilbud til arbejdsløse, med undtagelse af mulighed for nedsat kontingent. Jeg synes fx godt, at der kunne ydes prisnedsættelse på kursus til de arbejdsløse. Nr8: Det gode ved DF er at man får nedsat kontingent. Jeg mener, at DF godt kunne have en personlig kontakt i form af møder/samtaler om jobsituation/den jobsøgendes indsats, med den enkelte fysioterapeut eller i plenum. Nr10: 1) Fint med kontingent nedsættelse. ENESTE TILBUD! 2) Ingen kurser eller tilbud til arbejdsløse. 3) Ingen tilbud til kurser ved ledighed. Nr29: God idé med flere gratis faglige kurser og vikarordninger. God idé med spørgeskema om ledighed. Nr35: Har indtryk af, fra andre kolleger, at DF er en smule passive i forhold til tlf. vejledning. Nr50: Der er jo ingen tilbud! Kun jobopslag. Tips til ansøgning/jobsamtale er så lidt og overfladisk at de ikke kan bruges til noget som helst. Ingen hjælp fra kredsen, som kunne sidde inde med god viden. Nr52: Jeg synes ikke, der hidtil har været gjort noget for arbejdsløse. Jeg synes der er alt for mange stillinger der er på ikke-fuldtid. Det er muligvis en anden problemstilling, men jeg syntes, det var frustrerende at se stillingsannoncer på 15 timer, da jeg søgte. Nr53: Jeg er endnu ikke blevet kontaktet af DF i min arbejdsløshedsperioder ang. Nogen form for hjælp. Kontingent taget i betragtning, mener jeg derfor jeg har fået for lidt, om end noget, ud af min fagforening. Nr76: DF-bladet er ubrugeligt under arbejdssøgning. Job-opslag er for dyre, hvorfor nettet er mere brugt og up to date. Der kunne være en opslagstavle i bladet, hvor vikarer kan søges/efterspørges. Desuden kunne der oprettes et telefonisk vikarbureau. Kursus i ansøgnings-skriving hjælper ikke, da der er mange ansøgere, og relevant erfaring tæller højere end skriftlig fremstilling. Det er svært at komme ind på især sygehuse, hvor de samme vikarer bruges igen og igen også udover de tilladte tre perioder. Lad dog vær med at slå stillinger op, som næsten med sikkerhed er internt besat det er spild af alles tid (blot en opfordring til arbejdspladserne, som DF måske kan arbejde videre på!). Man skal næsten kende nogle der kender nogle for at få et fys. Job lidt ligesom at søge lejligheder i Kbh eller Århus!!! Nr77: Tilbudene er meget usynlige hvis der er nogen. Jer er nu i andet erhverv efter eget ønske. Men jeg ser heller ingen umiddelbare muligheder for at DF kunne hjælpe mig tilbage som fysioterapeut hvis det var mit ønske. Nr87: Ved det ikke! Har endnu ikke været arbejdsløs, så jeg aner det ikke. Forhåbentligt er de gode! 20

21 Nr95: Der har i flere år været talt om arbejdsløshed, men man uddanner stadig lige mange. Det er fint nu DF ser realiteterne i øjnene og kommer med disse forslag. Nr96: Har intet modtaget fra DF under min ledighed. Der burde i det mindste komme et motiverende brev fra DF. Evt. med nogle kurser (ikke jobsøgning), eller til en lille egenbetaling som en overbygning på studiet. Kunne være indenfor flere interessante områder som MT, McKenzie, ABC-konceptet m.fl. Nr103: Jeg har ikke oplevet noget tiltag fra DF før dette brev!! Nr113: Jeg har overhovedet ikke hørt noget fra DF! Har efterhånden fået opfattelsen af at DF er for den del af fysioterapeuterne der har arbejde! Nr120: Man er tvungen til at være medlem, men der har ikke været noget hjælp at hente overhovedet! Kommentarer til spørgsmål 9: Nr1: Gratis arbejdskraft kan være en god idé på meget kort sigt eks. en uges gratis arbejde for at vise sig frem på arbejdsmarkedet, men ikke som længerevarende løsning, da det højst sandsynligt vil blive misbrugt. Nr5: Det kunne være guld at komme med en erfaren som føl, specielt hvis der er tid til at man kan lære noget. Man skal ikke bare slæbes med der skal være tid til at man kan få noget ud af det. Nr15: Hjælp til at lave nye arbejdspladser Nr21: Alle de ovenstående områder er gode at satse på, fordi de spænder bredt. Man kan være arbejdsløs på mange måder, og man vil kunne nyde godt af alle områderne på forskellige tidspunkter under arbejdsløshedsperioden. Nr29: Kurser for arbejdsløse i at kunne arbejde i leder-stillinger. Nye jobmuligheder. Nr36: På hjemmesiden at etablere en oversigt over arbejdspladser indenfor forskellige områder opdelt geografisk. Undlad at oprette jobsøgningskurser, dem kan vi få fra AF og A- kasse brug ressourcerne på noget andet. Nr42: Brug ikke penge på kurser i ansøgning og jobsamtale, det tilbyder AF og jeg synes, de er gode. Nr46: Et forslag kunne være en jobmesse hvor Fysser kunne vise hvad vi kan bruges til ud over hospital og klinik arbejde. Denne messe skulle nok primært henvende sig til private firmaer som fx overvejer at oprette et træningscenter for deres medarbejdere. Nr50: Der skal arbejdes på at skabe flere arbejdspladser. Der skal ryddes op i vikarjunglen på især sygehuse. Hvor mange fysioterapeuter skal der egentlig uddannes? Der må kunne laves en brugbar analyse af dette. Nr53: Jeg har ladt mig fortælle at det koster penge at avertere efter arbejdskraft i fagbladet og på fysio.dk. i så fald kan I starte med at gøre det gratis eller oprette en portal på nettet som er fys.fag.-specifikt rettet mod ledige og arbejdsgivere. 21

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 -

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 - 1. Metode Undersøgelsen bygger på 161 spørgeskemaer besvaret via e-mail af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006 Læseranalyse af Advokaten 2006 Udarbejdet af Scharling Research for Advokatsamfundet, december 2006 1 scharling.dk 1. Metode Ud fra et tilfældigt udtræk fra advokatsamfundets medlemsregister er der blevet

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, marts 2012 Scharling.dk Side 1 af 33 Formål Denne rapport har til hensigt

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Fagbladet Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen Februar 2015 Fagbladet Folkeskolen Folkeskolereform og lov 409 Et år efter April 2015 For fagbladet Folkeskolen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 8 Metode... 8 Databehandling... 8 Dataindsamling... 9 Baggrundsspørgsmål...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Folkeskolen Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2014 Scharling.dk Indholdsfortegnelse FORMÅL... 3 METODE... 3 DATABEHANDLING...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere