Gallup Omnibus Data 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gallup Omnibus Data 1983"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1983", som oprindeligt blev indsamlet af AGB Gallup. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1141). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AGB Gallup. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1141: Gallup Omnibus Data Primærundersøger: AGB Gallup DDA udgave (ved Henning Lauritsen, Hans Jørgen Marker, Anders Rud Svenning, Heidi W. Sørensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (22645 respondenter, 185 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (115 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AGB Gallup, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1988 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning, Hans Jørgen Marker, Heidi W. Sørensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1141: Gallup Omnibus Data Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1983 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1981; avislæsevaner; ugeblade; magasiner; offentlige transportmidler; transportmidler, offentlige; kollektiv trafik; kommunal information; information, kommunal; biografbesøg; rygevaner. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1141: Gallup Omnibus Data Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-1141, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Hans Jørgen Marker, Anders Rud Svenning, Heidi Wittendorff Sørensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (22645 respondenter, 185 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (115 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1983 består af 22 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i I hver af de 22 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1983: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; uddannelse, beskæftigelsesmæssig status og privat eller offentlig ansættelse for husstandsoverhovedet; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; boligens art og ejerforhold til boligen; bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; om respondenten har røget forskellige former for tobak dagen før interviewet; avislæsevaner; vaner mht. læsning af ugeblade, månedsblade, magasiner, etc.; seneste biografbesøg; brug af bus/tog (på Sjælland også S-tog), etc.; kilder til information angående køb af varige forbrugsgoder samt kommunal information; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; samt hvilket parti

8 respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål er: Omnibus nr. 01 (DDA-1142): Hvilket eller hvilke trafik- og transportmidler respondenten benytter dagligt; vigtigste årsag til brug af transportmiddel; vurdering af priserne for bus- og togtransport; vurdering af servicen mht. offentlige transportmidler; holdning til en fast forbindelse over Storebælt; vurdering af fjernsynets nye danske serie "Een stor familie"; holdning til et reklamefinansieret eller licensfinansieret TV 2; samt generel holdning til en ekstra TV-kanal. Omnibus nr. 02 (DDA-1143): Kendskab og holdning til BZ'ernes aktioner; skal man rydde de besatte ejendomme eller lade de unge mennesker blive boende; vurdering af om politiet anvender mere vold end nødvendigt, når det rydder besatte ejendomme; om BZ'ere bør straffes, hvis de fx kaster tunge genstande mod politiet; holdning til det rigtige i at medierne ofte bringer interviews med BZ'ere; kendskab og holdning til fostervandsprøver; samt holdning til fri abort. Omnibus nr. 03 (DDA-1144): Kendskab og holdning til regeringens økonomiske planer og byrdefordelingen; konsekvenser for respondentens husstand; om regeringens økonomiske politik effektivt vil kunne løse Danmarks økonomiske problemer; vurdering af hvor lang tid det vil vare, før en afgørende forbedring viser sig; samt kendskab og holdning til TV-udsendelserne "Så gikk". Omnibus nr. 04 (DDA-1145): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 05 (DDA-1146): U-landshjælp (1% af BNP); kendskab til, erfaringer med og holdning til naturlæger; kendskab og holdning til regeringens økonomiske planer og byrdefordelingen; konsekvenser for respondentens husstand; om regeringens økonomiske politik effektivt vil kunne løse Danmarks økonomiske problemer; vurdering af hvor lang tid det vil vare, før en afgørende forbedring viser sig; holdning til konflikten mellem israelerne og araberne; holdning til de lovede skattelettelser, hvis overenskomstforhandlingerne ikke resulterer i store lønforhøjelser; skattelettelser for alle eller for særlige grupper; samt kendskab og holdning til konflikten mellem de danske fodboldorganisationer og Danmarks Radio angående transmission af fodboldkampe. Omnibus nr. 06 (DDA-1147): Holdning til Danmarks medlemskab af NATO; kendskab og holdning til regeringens økonomiske planer og byrdefordelingen; konsekvenser for respondentens husstand; om regeringens økonomiske politik effektivt vil kunne løse Danmarks økonomiske problemer; vurdering af hvor lang tid det vil vare, før en afgørende forbedring viser sig; samt vurdering af regeringens virke. Omnibus nr. 07 (DDA-1148): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 08 (DDA-1149):

9 Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 09 (DDA-1150): Kendskab til og vurdering af TV-quizzen "Det er dansk", som handler om danske dialekter. Omnibus nr. 10 (DDA-1151): Kendskab og holdning til de fredsbevægelser, der i flere lande har demonstreret for nedrustning og bl.a. har modsat sig stationering af forbedrede atomraketter i Vesttyskland og England; om Vesteuropa svækkes afgørende over for Sovjetunionen, hvis man ikke installerer forbedrede atomraketter i Vesteuropa som et modtræk mod russernes opstilling af nye og forbedrede atomraketter; fare for Vesteuropas frihed og uafhængighed med eller uden USA som allieret; kendskab til den sovjetiske leder Andropovs tilbud til USA om at reducere antallet af de nye russiske raketter; kendskab til investeringsselskaber og banker, som - mod et begrænset indskud - tilbyder at anbringe pengene i skibe eller andet, som medfører, at indskyderne kan opnå meget store skattemæssige fradrag; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; samt om respondenten så fjernsynets udsendelse om de såkaldte leasingselskaber eller investeringsselskaber, der kan skaffe store skattefradrag uden risiko for investeringen. Omnibus nr. 11 (DDA-1152): Holdning til en fortsat stram økonomisk politik med yderligere besparelser og løntilbageholdenhed; om regeringen bør gennemføre den lovede skattelettelse; vurdering af fjernsynets kriminalserie "Rejseholdet"; forventninger til egen levestandard i det kommende år; kendskab og holdning til oprettelsen af et privat hospital i Hørsholm; hvilke aspekter der har betydet mest for den forbedrede økonomiske situation (udviklingen i udlandet, regeringens politik); holdning til justitsministerens udtalelser om, at med udviklingen i antallet af fremmedarbejdere er der risiko for, at den danske nationale egenart og identitet kan komme i fare; holdning til en begræsning af den fortsatte tilgang af fremmedarbejdere; sommerferieplaner; samt hvor respondenten tilbragte sommerferien Omnibus nr. 12 (DDA-1153): Holdning til hastighedsgrænser; besiddelse af kørekort til bil; hyppighed af bilkørsel; om respondenten regelmæssigt læser Berlingske Tidende; samt kendskab og holdning til de forskellige konflikter der har været på avisen de seneste år. Omnibus nr. 13 (DDA-1154): Holdning til dansk medlemskab af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; holdning til Danmarks udmeldelse af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; kendskab og holdning til det socialdemokratiske forslag om økonomisk demokrati og en fælles fond; medlemskab af en fagforening under LO; holdning til indførelse af atomkraft i Danmark ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; kendskab til Amaliehaven, som A.P. Møller har indrettet ved Københavns Havn ud for Amalienborg og har skænket Københavns Kommune; ophold i København inden for de sidste par måneder; striden mellem Danmark og Sverige angående grænsedragningen i Kattegat; samt olieforhandlingerne mellem Danmark og Norge. Omnibus nr. 14 (DDA-1155): Holdning til dansk medlemskab af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; holdning til Danmarks udmeldelse af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; kendskab og holdning til det socialdemokratiske

10 forslag om økonomisk demokrati og en fælles fond; medlemskab af en fagforening under LO; holdning til indførelse af atomkraft i Danmark ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; kendskab til Amaliehaven, som A.P. Møller har indrettet ved Københavns Havn udfor Amalienborg og har skænket Københavns Kommune; ophold i København inden for de sidste par måneder; striden mellem Danmark og Sverige angående grænsedragningen i Kattegat; samt olieforhandlingerne mellem Danmark og Norge. Omnibus nr. 15 (DDA-1156): Finansloven for 1984; holdning til en fortsat stram økonomisk politik; vurdering af regeringens virke; vurdering af Socialdemokratiet som oppositionsparti; uroen i Fremskridtspartiet; holdning til Glistrups indflydelse i partiet; dommen over Glistrup; vurdering af pålideligheden af vejrmeldingerne fra Danmarks Meteorologiske Institut; mulige måder at bekæmpe arbejdsløsheden på (bedre forholdene for erhvervslivet eller offentlige indgreb); samt om respondenten tror, at Danmark inden for en overskuelig årrække igen vil få fuld beskæftigelse. Omnibus nr. 16 (DDA-1157): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 17 (DDA-1158): Om respondenten har hørt eller læst om det sydkoreanske fly, som russerne skød ned over Stillehavet; om respondenten tror, at flyet var inde over russisk territorium og om flyet, som russerne påstår det, var led i et spiontogt fra amerikansk side; om nedskydningen kan undskyldes eller berettiges, hvis flyet ved en fejltagelse var kommet ind over russisk territorium; om respondenten tror, at USA ville bruge civile passagerfly til at drive flyspionage mod Sovjetunionen; om respondenten tror, at USA under samme omstændigheder ville skyde et sovjetisk passagerfly ned; om respondenten tror, at nedskydnigen skal forstås som en meget beklagelig fejltagelse eller at nedskydningen er et udslag af det sovjetrussiske systems større brutalitet; vurdering af regeringens virke; samt indflydelsesfordelingen mellem de fire regeringspartier. Omnibus nr. 18 (DDA-1159): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 19 (DDA-1160): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 20 (DDA-1161): Om den økonomiske politik er stram nok; vinterferieplaner; jogging; samt om respondenten benytter særlig beklædning og særlige løbesko. Omnibus nr. 21 (DDA-1260): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 22 (DDA-1261): Ingen specielle spørgsmål. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i den oprindelige stikprøve kendes ikke, og svarprocenten kan derfor ikke

11 udregnes, men Gallup anfører, at man via op til tre genbesøg opnår en svarprocent på Datasættets størrelse: respondenter; 185 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Omnibus nr. respondenter variable Omnibus nr. 01 (DDA-1142) Omnibus nr. 02 (DDA-1143) Omnibus nr. 03 (DDA-1144) Omnibus nr. 04 (DDA-1145) Omnibus nr. 05 (DDA-1146) Omnibus nr. 06 (DDA-1147) Omnibus nr. 07 (DDA-1148) Omnibus nr. 08 (DDA-1149) Omnibus nr. 09 (DDA-1150) Omnibus nr. 10 (DDA-1151) Omnibus nr. 11 (DDA-1152) Omnibus nr. 12 (DDA-1153) Omnibus nr. 13 (DDA-1154) Omnibus nr. 14 (DDA-1155) Omnibus nr. 15 (DDA-1156) Omnibus nr. 16 (DDA-1157) Omnibus nr. 17 (DDA-1158) Omnibus nr. 18 (DDA-1159) Omnibus nr. 19 (DDA-1160) Omnibus nr. 20 (DDA-1161) Omnibus nr. 21 (DDA-1260) Omnibus nr. 22 (DDA-1261) Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I

12 hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje; varighed (af interview); faktisk antal besøg. Respondentens samarbejdsvilje er angivet indirekte i form af svaret på et spørgsmål om, hvorvidt respondenten er villig til at lade sig interviewe igen i forbindelse med en anden undersøgelse. Interviewets varighed er ikke angivet direkte, men med en angivelse af, inden for hvilket tidsrum målt i hele timer interviewet har fundet sted. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Kun de dokumenterede koder

13 overføres fra column binary filen til tegnfilen. Fejl fundet inden for de dokumenterede koder (ulovlige dobbelthulninger) tildeles en speciel fejlkode. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende fem kategorier: København, Københavns forstæder, provinsbyer med over indbyggere, andre provinsbyer og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: under 2, 2-3, 4-6 år, 7-9, år, år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: uden lønnet erhverv; med lønnet erhverv, deltid; med lønnet erhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.). INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1983 er en samling af 22 omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i DDA modtog data i column-binary format. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebøgerne for omnibusundersøgelserne i 1983 består

14 normalt af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V6) Disse variable tjener til at identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V7-V185). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i (3) Specielle spørgsmål Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus, men er ikke medtaget i denne årgangsfil. Manglende data Som det fremgår, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9,99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Irrelevant (MD2): Irrelevant er kodet som strenge af ti-taller (10,100,..) Irrelevant-koden opstår ved, at et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. Der er ikke korrigeret for filter-fejl, alle besvarelser, der havde en betydende kode har beholdt denne, selv om de burde have været kodet irrelevant, resten er kodet irrelevant. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet og spørgsmålsnummer. KODEBOG

15 Identifikationsvariable V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V DDA SEKVENSNR start 5, bredde 5 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. Variablen er kodet i intevallet V DDA ÅRSTAL start 10, bredde 4 Årstal Denne variabel har værdien 1983 for alle cases. V DDA BUSNUMMER start 14 Busnummer Variablen angiver undersøgelsens nummer inden for året. v% antal kode Omnibus nr. 01 (DDA-1142) Omnibus nr. 02 (DDA-1143) Omnibus nr. 03 (DDA-1144) Omnibus nr. 04 (DDA-1145) Omnibus nr. 05 (DDA-1146) Omnibus nr. 06 (DDA-1147) Omnibus nr. 07 (DDA-1148) Omnibus nr. 08 (DDA-1149)

16 Omnibus nr. 09 (DDA-1150) Omnibus nr. 10 (DDA-1151) Omnibus nr. 11 (DDA-1152) Omnibus nr. 12 (DDA-1153) Omnibus nr. 13 (DDA-1154) Omnibus nr. 14 (DDA-1155) Omnibus nr. 15 (DDA-1156) Omnibus nr. 16 (DDA-1157) Omnibus nr. 17 (DDA-1158) Omnibus nr. 18 (DDA-1159) Omnibus nr. 19 (DDA-1160) Omnibus nr. 20 (DDA-1161) Omnibus nr. 21 (DDA-1260) Omnibus nr. 22 (DDA-1261) vægtet antal: V GALLUP BUSNUMMER start 16 Gallup busnummer Variablen angiver undersøgelsens nummer hos Gallup inden for året. v% antal kode Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr vægtet antal: V GALLUP SKEMANUMMER start 18, bredde 4, manglende data: = 9999

17 Gallup skemanummer Gallups respondent-identifikationsnummer inden for hver af de 22 omnibusser. Gennemgående spørgsmål V FOLKETINGSVALG 81 start 22, manglende data: = Stemte De ved folketingsvalget den 8. december, 1981? - På hvilket parti? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti I: Socialistisk Arb.parti SAP K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti R: Arbejderpartiet KAP V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blankt Andre svar Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V STEMME I MORGEN start 24, manglende data: = Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A: Socialdemokratiet

18 B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti I: Socialistisk Arb.parti SAP K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti R: Arbejderpartiet KAP V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Andre partier Har ikke stemmeret Ved ikke parti Vil ikke svare om parti Vil ikke stemme Vil stemme blankt Andre svar Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V KØN start Køn v% antal kode Mand Kvinde vægtet antal: V ALDER start Alder: v% antal kode år år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 33000

19 V BOLIGENS ART start Boligens art: v% antal kode En-families hus To-families hus Gård Etageejendom Værelse vægtet antal: V EJE/LEJE BOLIG start Ejes boligen eller lejes boligen? v% antal kode Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig vægtet antal: V STILLING/HUSSTAND start Svarpersonens stilling i husstanden: v% antal kode Husfader (Gå til spm. 222) Husmoder Anden voksen vægtet antal: V HUSFAR I HUSSTAND start 32, manglende data: >=10 FILTER: V Er der en husfader i husstanden?

20 Ja Nej (Gå til spm. 227) Fejlkoder Irrelevant svarprocent: 59 vægtet antal: V HUSFADER UDDAN. start 34, manglende data: >=10 FILTER: V Husfaders skoleuddannelse: Folkeskole Mellem-/realskole Studentereksamen (Gå til spm ) Universitet/højere læreanstalt (Gå til spm ) Irrelevant svarprocent: 86 vægtet antal: V HUSFADER SKOLEGANG start 36, manglende data: >=10 FILTER: V14, V Hvor mange års skolegang? Skolegang 7 år Skolegang 8 år Skolegang 9 år Skolegang 10 år Skolegang 11 år Fejlkoder Irrelevant svarprocent: 74 vægtet antal: V HUSFADER ERHVERV start 38, manglende data: >=100 FILTER: V Husfaders erhverv:

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere