Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) 1 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, 1 i lov nr af 20. december 2006 og 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, ændres»uddannelsesevaluering«til:»evaluering«, og efter»kvalitetsudvikling«indsættes:»inden for uddannelse, undervisning og læring«. 2. 2, stk. 1,3. pkt. affattes således:»evalueringsinstituttet fastsætter temaer, emner og metoder for de enkelte evalueringer.«3. I 4, stk.1, 1. pkt. udgår:», ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«. 4. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 2 efter»2 medlemmer«:»med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne«. 5. I 5, stk. 2, affattes nr. 3 således: 3)»2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.«6. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 4 efter»1 medlem«:»med viden og erfaring inden for kortuddannedes fortsatte uddannelse«. 7. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 5 efter»1 medlem«:»med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«. 8. I 5, stk. 2, affattes nr. 6 således: 6)»1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling af kulturministeren.«nr. 6 bliver herefter nr. 7.

2 9. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.«10. 6, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.«11. I 6, stk. 4, 1. pkt., ændres»alle uddannelsesområder«til:»instituttets virksomhedsområde« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.«13. 6, stk. 6, 2. pkt., affattes således:»repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.«14. 8, stk. 3, affattes således:»stk. 3. En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort, jf. stk. 1.«15. Efter kapitel 2 indsættes som nyt kapitel:»kapitel 2a Akkrediteringsrapporter 12a. Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og - rapporter efter stk. 1. Stk. 3. Evalueringsinstituttet kan gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Stk. 4. Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed. Stk. 5. Når evalueringsinstituttet til brug for akkrediteringsvurderinger og udarbejdelse af akkrediteringsrapporter modtager arbejdsdokumenter, der efter lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.«16. Bilag 1 til loven affattes således: 2

3 Bilag 1 1)»Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 2) Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 3) Lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen med senere ændringer. 4) Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog med senere ændringer 5) Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november ) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november ) Lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 8) Lov om medie- og journalisthøjskolen. 9) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1 marts 2006 med senere ændringer. 10) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000 med senere ændringer. 11) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003 med senere ændringer. 12) Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer. 13) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj ) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj ) Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 16) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj ) Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 med senere ændringer, og regler fastsat i medfør af lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr.1254 af 6. december 2006, og lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. december

4 18) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 4. oktober 2006 med senere ændringer. 19) Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 med senere ændringer. 20) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni ) Lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 med senere ændringer. 22) Lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 852 af 11. juli 2006 med senere ændringer. 23) Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 med senere ændringer. 24) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 med senere ændringer. 25) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 med senere ændringer. 26) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts ) Lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006 med senere ændringer, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen. 28) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli ) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bestyrelse og repræsentantskab ved lovens ikrafttræden fungerer indtil udgangen af

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for og indholdet af lovforslaget Lovforslaget fremsættes som led i udmøntning af aftalen af 2. november 2006 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Et af elementerne i aftalen er indførelse af et akkrediteringssystem med henblik på en systematisk kvalitetssikring af de videregående uddannelser. Et uafhængigt organ skal løbende akkreditere alle videregående uddannelser efter internationale standarder. Fra 1. januar 2008 skal alle videregående uddannelser inden for undervisningsministerens område akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. lov nr. 294 af 27. marts 2007 om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser og det lovforslag om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som undervisningsministeren fremsætter samtidig med dette lovforslag. Akkreditering af de enkelte uddannelsessteders studiemiljøer bliver samtidig en betingelse for undervisningsministerens godkendelse af, at en institution kan udbyde en bestemt videregående uddannelse. Der bliver således tale om følgende to former for akkrediteringer: 1) Akkreditering af uddannelser og 2) Akkreditering af de enkelte uddannelsessteders studiemiljøer. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter. På undervisningsministerens område foreslås det, at det primært bliver evalueringsinstituttet, der gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter som grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelser, jf. bemærkninger til nr. 15. Evalueringsinstituttet fik ved sin etablering til opgave at foretage obligatoriske og systematiske gennemgange af uddannelse, undervisning mv., primært med det sigte at bidrage til yderligere udvikling og sikring af kvaliteten i uddannelserne og sekundært at foretage en egentlig kontrol af uddannelsessystemets målopfyldelse. Instituttet har hidtil kun med ministergodkendelse kunnet gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en institutions samlede virksomhed eller dele heraf. Det har været overladt til instituttet at vælge metoder til evalueringsvirksomheden, men en selvevaluering har skullet indgå som fast element i enhver evaluering. Lov om Danmarks Evalueringsinstitut er senest blevet ændret ved lov nr af 20. december Med ændringen er evalueringsinstituttets virksomhedsområde blevet udvidet med dagtilbudsområdet, jf. servicelovens dagtilbud for 0-6-årige, og ændret på folkeskoleområdet, således at evalueringer, der udelukkende omfatter folkeskoleområdet, fra 1. januar 2007 kun gennemføres efter beslutning af formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. Som følge af ændringerne af instituttets virksomhedsområde er der gennemført visse justeringer i sammensætningen af bestyrelse og repræsentantskab. Der henvises til Folketingstidende , Tillæg A, spalte De allerede gennemførte ændringer af instituttets virksomhed på dagtilbuds- og folkeskoleområdet og de ændringer, der foreslås gennemført med dette lovforslag i konsekvens af indførelsen af et akkrediteringssystem for de videregående uddannelser, forstærker evalueringsinstituttets behov for at få bedre muligheder for at evaluere forhold, der rækker ud over undervisning og uddannelse. På de videregående uddannelsers område skønnes der således på baggrund af akkrediteringssystemet at blive større behov for evalueringer af tværgående problemstillinger samt evalueringer af institutioner frem for udelukkende af uddannelse og undervisning. Det foreslås derfor præciseret i loven, at evalueringsinstituttet fastsætter temaer og emner for de enkelte evalueringer. Evalueringerne kan bl.a. kan omfatte evalueringer af institutioner eller dele heraf. Eksempler på forskellige former for evalueringer er institutionsevalueringer (evaluering af institutioner som helhed, herunder administration, økonomi og styrelsesforhold), evaluering af institutioners kvalitetssikringssystemer, dvs. auditeringer (afdækning og evaluering af interne kvalitetssikringsmekanismer), evalueringer af uddannelser, tematiske og tværgående evalueringer, fx evalueringer af overgange mellem uddannelsesniveauer og evalueringer af gennemførelsesvejledning, evalueringer, der består af analyser af forhold, primært belyst på grundlag af kvantitative data og/eller på grundlag af kvalitative forhold, akkrediteringer (afdækning af kvali- 5

6 tet og indhold i forhold til en række allerede formulerede mål), benchmarking og internationale sammenligninger. På samme baggrund foreslås endvidere, at evalueringsinstituttet får frihed til at vælge den evalueringsmetode, som instituttet skønner mest hensigtsmæssig i forhold til karakteren af den konkrete evaluering, instituttet gennemfører. Det indebærer bl.a., at selvevaluering ikke længere skal indgå som obligatorisk element i enhver evaluering. Som følge af den foreslåede udvidelse af instituttets virksomhedsområde foreslås sammensætningen af bestyrelsen justeret. Det foreslås præciseret, at de medlemmer, der indstilles til udpegning, skal have viden og erfaring inden for evalueringsinstituttets udvidede virksomhedsområde, dvs. såvel inden for uddannelsessom institutionsområderne. Undervisningsministerens udpegning af medlemmer vil som hidtil ske efter indstilling af relevante uddannelsesråd. Repræsentationen fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling foreslås at udgå, idet universitetsområdet udgår som ordinært evalueringsområde. Det foreslås, at der udpeges et medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser mv. efter indstilling af kulturministeren. Det foreslås desuden, at evalueringsinstituttets bestyrelse kan supplere sig med et medlem med evalueringsfaglig ekspertise.. Sammensætningen af repræsentantskabet foreslås ligeledes ændret, således at alle uddannelses- og institutionsområder mv., der er omfattet af instituttets virksomhed, skal repræsenteres sammen med elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter. Regler om sammensætningen af repræsentantskabet foreslås fastsat i vedtægten for instituttet. Institutioner, uddannelser mv. vil som hidtil være forpligtede til at deltage i evalueringer, som evalueringsinstituttet gennemfører af egen drift eller efter beslutning af formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, jf. lovens De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Evalueringsinstituttets driftsudgifter, der årligt fastsættes på finansloven, er på finansloven for 2007 nedsat med 3,5 mio. kr., der overføres til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til etablering af akkrediteringsinstitutionen og til Akkrediteringsrådets arbejde med akkreditering af videregående uddannelser. Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering træffes på grundlag af akkrediteringsrapporter, udarbejdet af fagligt anerkendte aktører. For uddannelser under undervisningsministerens område foreslås det, at evalueringsinstituttet skal udarbejde akkrediteringsrapporter efter ministerens beslutning, jf. forslag til nyt kapitel 2a og det forslag til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som undervisningsministeren fremsætter samtidig med dette lovforslag. Udgifter hertil afholdes af undervisningsministeren. Evalueringsinstituttets driftsudgifter er på finansloven for 2007 nedsat med det beløb, der skønnes at være medgået til opgaven, i alt 1,9 mio. kr. Midlerne vil sammen med en tilførsel fra globaliseringspuljen på 2,7 mio. kr., der ligeledes skal anvendes til akkrediteringsrapporter på undervisningsministerens område, blive tilbageført til evalueringsinstituttet i overensstemmelse med undervisningsministerens beslutning om, at instituttet skal udarbejde sådanne akkrediteringsrapporter som grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelser under undervisningsministerens område. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet. 4. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen konsekvenser for borgerne. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 6

7 7. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer: 8. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 og 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Evalueringsinstituttets ordinære virksomhed: systematiske evalueringer af læring, uddannelse og undervisning foreslås udvidet således, at instituttet fastsætter temaer og emner for de enkelte evalueringer. Evalueringerne kan bl.a. omfatte evalueringer af institutioner eller dele heraf. Baggrunden herfor er især, at etableringen af et akkrediteringssystem for de videregående uddannelser vil medføre et behov for i højere grad at gennemføre tværgående evalueringer, evalueringer af overgange, evalueringer af institutioner eller dele af institutioner mv. på især dette område. Instituttets frihed til at vælge den metode for gennemførelse af den enkelte evaluering, som instituttet finder mest hensigtsmæssig i forhold til karakteren af evalueringen, foreslås tilsvarende præciseret i bestemmelsen. Det indebærer bl.a. bortfald af det hidtidige krav om, at selvevaluering skal indgå i enhver evaluering, jf. afsnit 1 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 I konsekvens af lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, herunder etableringen af et fagligt sekretariat til at udarbejde akkrediteringsrapporter om universitetslovsuddannelser, foreslås universitetslovsområdet at udgå som del af evalueringsinstituttets ordinære virksomhed. Affattelsen af 4 om procedure for godkendelse af det kommende års evalueringsområder foreslås derfor ændret, sådan at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling ikke skal have forslaget til godkendelse. Evalueringsinstituttet vil fortsat efter anmodning kunne gennemføre evalueringer af universitetslovsområdet som indtægtsdækket virksomhed efter lovens 3. Til nr. 4-8 Instituttets bestyrelse foreslås på baggrund af forslaget om udvidelse af instituttet virksomhedsområde sammensat sådan, at den har viden og erfaring inden for det udvidede virksomhedsområde. Bestyrelsen har til opgave at varetage instituttets interesser og er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra undervisningsministeren eller andre. Undervisningsministerens udpegning af medlemmer til evalueringsinstituttets bestyrelse vil som hidtil ske efter indstilling af de relevante uddannelsesråd inden for Undervisningsministeriets område. Det foreslås præciseret i 5, stk. 2, nr. 2-5, at de medlemmer, der udpeges, har viden og erfaring inden 7

8 for hhv. ungdomsuddannelsesområdet, erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne, kortuddannedes fortsatte uddannelse og det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde. Det indebærer viden og erfaring inden for såvel uddannelses- som institutionsområderne. Et medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser mv. foreslås udpeget efter indstilling af kulturministeren, jf. nr. 7 Beskikkelsesperioden foreslås som hidtil at ske for en 3-årig periode med mulighed for genbeskikkelse. Til nr. 9 Forslaget til ændret affattelse af 5, stk. 3, er begrundet i et ønske om mulighed for, at bestyrelsen kan supplere sig med et yderligere medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise. Til nr. 10 Det foreslås, at bestyrelsen i fremtiden ansætter og afskediger instituttets leder, uden at undervisningsministeren skal godkende dette. Forslaget er begrundet i et ønske om at understrege bestyrelsens ansvar for ledelsen af instituttet. Til nr. 11 Forslaget til ændring har baggrund i udvidelsen af instituttets virksomhedsområde, jf. bemærkninger til nr. 1 og 2. Til nr. 12 Forslaget er begrundet i, at instituttets ordinære virksomhedsområde foreslås udvidet samt i forslaget til ændret sammensætning af bestyrelsen. Efter forslaget til sammensætning af repræsentantskabet vil uddannelses- og institutionsområder mv., der er omfattet af instituttets virksomhed, blive repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende samt faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter. Regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt. Til nr. 13 Som hidtil foreslås repræsentantskabets studenter- og elevrepræsentanter udpeget for en 2-årig periode. Til nr. 14 Forslaget til ændret affattelse er begrundet i, at den nugældende affattelse af bestemmelsen kan give anledning til tvivl om, hvorvidt dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering, er undergivet offentlighed, allerede før den endelige rapport er offentliggjort. Som udgangspunkt må der udvises tilbageholdenhed og varsomhed med at fravige princippet om offentlighed i forvaltningen. Uanset dette foreslås bestemmelsen om, at evalueringsinstituttets sager om evaluering først er omfattet af offentlighedsloven, når den endelige rapport er offentliggjort, opretholdt og præciseret i den foreslåede bestemmelse, der først og fremmest er indsat med henblik på at beskytte den/de institution(er) mfl., der er undergivet evaluering, og sikre den evaluerede rimelige vilkår. Ved fremsættelsen af forslaget til lov om Danmarks Evalueringsinstitut i 1998 var evalueringsinstrumentet nyt og relativt uprøvet, og derfor blev det fundet nødvendigt at tage særligt hensyn til den evaluerede. Det findes fortsat væsentligt at undtage ufærdige dokumenter for aktindsigt i en tidlig fase for at undgå risiko for, at en eventuel debat om en evaluering kommer til at foregå på et ufærdigt og uprofessionelt grundlag. Det gælder dokumenter i sager hos såvel evalueringsinstituttet som hos den evaluerede. Med forslaget til ændret affattelse præciseres det, at en begæring om aktindsigt hos evalueringsinstituttet eller den evaluerede først kan behandles, når den endelige rapport er offentliggjort. Til nr. 15 Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelser skal træffes på grundlag af akkrediteringsrapporter, udarbejdet af akkrediteringsaktører, der opfylder de europæiske kriterier for akkreditering som udformet af ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education. De europæiske ministre har i maj 2007 ved en ministerkonference i London tiltrådt etableringen af et europæisk register for kvalitetssikringsorganer. Formålet med registret er at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed om kvalitetssikring af videregående uddannelser i Europa. Danmarks Evalueringsinstitut er godkendt af ENQA til at blive optaget i registret for kvalitetssikringsorganer. Det foreslås, at det inden for undervisningsministe- 8

9 rens område primært bliver evalueringsinstituttet, der gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter. Derved kan de kompetencer, som instituttet har opbygget, udnyttes samtidig med, at der sikres konsistens i vurderingerne. Der henvises til de foreslåede bestemmelser i kapitel 4 og bemærkningerne hertil i det lovforslag om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som undervisningsministeren fremsætter samtidig med dette lovforslag. Det foreslås, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om procedurer mv. for gennemførelse af akkrediteringsvurderinger og udarbejdelse af akkrediteringsrapporter efter stk. 1. Udgifterne til sådanne akkrediteringsrapporter afholdes af Undervisningsministeriet. Evalueringsinstituttet foreslås tilsvarende at kunne gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan efter forslaget fastsætte nærmere regler herom. Udgifterne til sådanne akkrediteringsrapporter afholdes af Kulturministeriet. Det foreslås endvidere, at evalueringsinstituttet efter anmodning skal kunne udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed. Ministerier, institutioner m.fl. kan anmode om at få udarbejdet akkrediteringsrapporter efter denne bestemmelse. Til nr. 16 Bilag 1 til loven er ajourført og ændret således, at det omfatter de uddannnelses- og institutionsområder, der vil være omfattet af evalueringsinstituttets ordinære virksomhed ved lovens ikrafttræden den 1. januar Det indebærer bl.a. en henvisning til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som undervisningsministeren har fremsat lovforslag om samtidig med dette lovforslag til ikrafttræden den 1. januar Til 2 Bestyrelse og repræsentantskab fungerer for den resterende beskikkelsesperiode indtil udgangen af 2008 dog således, at den udpegede repræsentant for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udtræder af bestyrelsen ved lovens ikrafttræden som følge af, at universitetsområdet fra dette tidspunkt foreslås at udgå som del af instituttets ordinære virksomhedsområde. 9

10 Bilag 2 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, 1 i lov nr.1597 af 20. december 2006 og 10 i lov nr. 561 af 6. juni Lovforslaget 1 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005,lov nr af 20. december 2006 og 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 foretages følgende ændringer: Stk. 3. Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med uddannelsesevaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling. 1. I 1, stk. 3, ændres»uddannelsesevaluering«til:»evaluering«, og efter»kvalitetsudvikling«indsættes:»inden for uddannelse, undervisning og læring«2. stk. 1, 3. pkt.»undervisningsministeren kan beslutte, at evalueringsinstituttet over for de institutioner, der er nævnt i 1. pkt., skal gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en uddannelsesinstitutions samlede virksomhed eller dele heraf.«2. 2, stk. 1,3. pkt. affattes således:»evalueringsinstituttet fastsætter temaer, emner og metoder for de enkelte evalueringer.«4. Evalueringsinstituttets samlede forslag til det kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og ministeren for familie- og forbrugeranliggender til godkendelse for hver deres område. Dette gælder dog ikke evalueringer efter 2, stk I 4, stk.1, 1. pkt. udgår:», ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«. 10

11 5.--- Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde: 1) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af og blandt formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. 2) 2 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant. 4. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 2 efter»2 medlemmer«:»med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne«: 3) 3 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Erhvervsakademirådet med 1 repræsentant, Rådet for de Mellemlange Videregående Uddannelser med 1 repræsentant og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling med 1 repræsentant. 5. I 5, stk. 2, affattes nr. 3 således: 3)»2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.«4) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse. 6. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 4 efter»1 medlem«:»med viden og erfaring inden for kortuddannedes fortsatte uddannelse«. 5) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 7. I 5, stk. 2, indsættes i nr. 5 efter»1 medlem«:»med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse«. 6) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af ministeren for familie- og forbrugeranliggender. 8. I 5, stk. 2, affattes nr. 6 således: 6)»1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter ind- 11

12 stilling af kulturministeren.«nr. 6 bliver herefter nr Stk. 3. I det tilfælde, at et af de i stk. 2 nævnte råd nedlægges, træder det til enhver tid mest relevante råd i stedet. 9. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.« , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen efter undervisningsministerens godkendelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige instituttets øvrige personale Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for alle uddannelsesområder»stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.«11. I 6, stk. 4, 1. pkt., ændres»alle uddannelsesområder«til:»instituttets virksomhedsområde« , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Repræsentantskabet, der består af 28 medlemmer, sammensættes på følgende måde: 1) 7 medlemmer efter indstilling fra sektoren for skoleejere, bestyrelsesforeninger og arbejdsgivere, således at der er 1 repræsentant for Kommunernes Landsforening, 1 repræsentant for Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab, 1 repræsentant for regionsrådene i forening, 1 repræsentant for området for frie skoler, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 re-»stk. 5. Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.«12

13 præsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet. 2) 4 medlemmer efter indstilling fra sektoren for rektorforsamlinger og ledersammenslutninger, således at der er 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet. 3) 6 medlemmer efter indstilling fra sektoren for arbejdsmarkedets parter, således at der er 3 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 3 repræsentanter fra arbejdstagerside. 4) 5 medlemmer efter indstilling fra sektoren for faglige lærerorganisationer, således at der er 1 repræsentant for dagtilbudsområdet, 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet. 5) 4 medlemmer efter indstilling fra sektoren for studenter- og elevsammenslutninger, således at der er 1 repræsentant for grunduddannelsesområdet, 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesområdet, 1 repræsentant for de videregående uddannelsers område og 1 repræsentant for voksen- og efteruddannelsesområdet. 6) 2 medlemmer med en bred international, evalueringsfaglig viden, der skal udpeges af repræsentantskabet , stk. 6, 2. pkt., affattes således: Stk. 6. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Dog beskikkes de 4 repræsentanter for studen-»repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.«13

14 ter- og elevsammenslutninger kun for 2 år Stk. 3. Evalueringsinstituttets sager om evaluering er omfattet af offentlighedsloven, når den endelige rapport er offentliggjort, jf. stk , stk. 3, affattes således:»stk. 3. En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort, jf. stk. 1.«15. Efter kapitel 2 indsættes som nyt kapitel:»kapitel 2a Akkrediteringsrapporter 12a. Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og -rapporter efter stk. 1. Stk. 3. Evalueringsinstituttet kan gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Stk. 4. Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed. Stk. 5. Når evalueringsinstituttet til brug for akkrediteringsvurderinger og udarbejdelse af akkrediteringsrapporter modtager arbejdsdokumenter, der efter lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister 14

15 dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.«bilag 1 1) Lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter med senere ændringer. 2) Lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre med senere ændringer. 3) Lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere med senere ændringer. 4) Lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet 1). 5) Lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990 med senere ændringer. 6) Lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser med senere ændringer 2). 7) Lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 med senere ændringer. 8) 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m. med senere ændringer. 9) Lov om statsskoler som forsøgscenter for skoleår, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 29. juli ) Lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli ) Lov om universiteter (universitetsloven), for så vidt angår uddannelse og undervisning indtil forskeruddannelsesniveau 12) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 2. september 2000 med senere ændringer 3). 13) Lov nr af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreud- 16. Bilag 1 til loven affattes således: 1)»Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 2) Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 3) Lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen med senere ændringer. 4) Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog med senere ændringer 5) Lov om uddannelse til ernæringsog husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november ) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november ) Lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 8) Lov om medie- og journalisthøjskolen. 9) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1 marts 2006 med senere ændringer. 10) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000 med senere ændringer. 11) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003 med senere ændringer. 12) Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer. 13) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. 15

16 dannelse m.v. 14) Ophævet. 15) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 16) Lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober ). 17) Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 med senere ændringer. 18) Lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september ). 19) Lov om specialundervisning for voksne jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli ). 20) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni ). 21) Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli ). 22) Lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere med senere ændring. 23) Lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole med senere ændringer 9). 24) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 25) Lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 668 af 7. juli ). 26) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer 11). 27) Lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november ). 28) Lov om uddannelse til ernærings- lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj ) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj ) Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 16) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj ) Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 med senere ændringer, og regler fastsat i medfør af lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr.1254 af 6. december 2006, og lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. december ) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 4. oktober 2006 med senere ændringer. 19) Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 med senere ændringer. 20) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni ) Lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004 med senere ændringer. 22) Lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 852 af 11. juli 2006 med senere ændringer. 23) Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 med senere ændringer. 24) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr af

17 og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november ) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november ) Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 31) Ophævet. 32) Lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september ). 33) Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000 med senere ændringer 14). 34) Lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november ). 35) Lov nr af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser 16). 36) Ophævet. 37) Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 25. oktober ). 38) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 3. juli ). 39) Lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdskoler (frie kostskoler) med senere ændringer 19). 40) Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 41) Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). 42) Lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli ). 43) Lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser 21). november 2006 med senere ændringer. 25) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet. (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 med senere ændringer. 26) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts ) Lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006 med senere ændringer, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen. 28) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli ) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007.«17

18 44) Lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning med senere ændring 22). 45) Lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 23). 46) Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli ) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 48) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 med senere ændringer. 1) Loven er ophævet, men Danmarks Pædagogiske Universitet er videreført under universitetsloven, jf. lov nr. 403 af 28. maj 2003 med senere ændringer. 2) Nu lovbekendtgørelse 871 af 23. oktober 2002 med senere ændringer. 3) Nu lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002 med senere ændringer. 4) Nu lovbekendtgørelse nr. 980 af 28. september 2004 med senere ændring. Ved lov nr. 299 af 30. april 2003 blev lovens titel ændret til:»lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse«. 5) Nu lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober ) Med senere ændringer. 7) Med senere ændringer. 8) Nu lovbekendtgørelse nr af 2. december 2004 med senere ændringer. 9) Nu lovbekendtgørelse nr. 231 af 30. marts 2001 med senere ændringer. 10) Nu lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004 med senere ændring. 11) Nu lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 med senere ændring. 12) Med senere ændringer. 13) Med senere ændringer. 14) Nu lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 med senere ændringer. 15) Med senere ændringer. 16) Med senere ændringer. 17) Ophævet pr. 1. januar 2004 ved 21, stk. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 18) Nu lovbekendtgørelse nr. 759 af 5. juli 2004 med senere ændringer. 19) Nu lovbekendtgørelse nr august 2004 med senere ændringer. 20) Nu lovbekendtgørelse nr. 431 af 6. juni

19 21) Med senere ændringer. 22) Nu lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 med senere ændring. 23) Med senere ændringer. 19

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 29. oktober 2012 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Lovforslag nr. L 137 Folketinget

Forslag. 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Lovforslag nr. L 137 Folketinget Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Morten Østergaard Udkast af 25. september 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere