Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv."

Transkript

1 Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv. På baggrund af evalueringer af danskuddannelser fra Rambøll Management, Deloitte, DPU m. fl. beder integrationsministeren om forslag til forbedringer. LVU skal hermed give sit bidrag: I. 3 års reglen: Danskuddannelserne er med statslig støtte begrænset til 3 år uanset hvilke skolebaggrunde kursisterne kommer med. For kursister på danskuddannelse 1 (udlændinge med ingen eller meget kort skolebaggrund eller langsomme indlærere) er det for de flestes vedkommende meget svært at lære dansk som for manges vedkommende ligger fjernt for deres eget sprog på kun 3 år. En del kursister kan klare den afsluttende prøve, men de har langt fra de danskkundskaber, der er nødvendige for at klare sig på arbejdsmarkedet. Men også på Danskuddannelse 2 og 3 er der kursister, for hvem 3 år langt er fra tilstrækkeligt. Selv om kommunerne modtager bonus som incitament til at kursisterne tilskyndes til at komme hurtigt igennem danskuddannelserne, må vi konstatere at de efter endt eller afbrudt danskuddannelse ikke er i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet på længere sigt, idet de ikke har de fornødne dansksproglige forudsætninger til dels at opfylde større og større krav der stilles på arbejdspladsen og dels ikke har forudsætninger nok til at deltage i virksomhedernes efteruddannelse. For kontanthjælpsmodtagere er der mulighed for, hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt, at udlændinge kan deltage i fortsat danskundervisning med 50 % statsrefusion. Men langt hovedparten af udlændinge er nu selvforsørgende eller forsørgede, og de har ikke dette tilbud. Flere undersøgelser bl.a. integrationsministeriets egne har vist at kursisterne efter endt danskuddannelse har stort frafald på senere uddannelser. Det gælder både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Mange kursister er simpelthen ikke godt nok dansksprogligt rustede til at indgå i videre uddannelsesforløb. Selv om niveauet på et givet tidspunkt er relativt højt ved beståelsen af en danskprøve vil mange udlændinge tabe de erhvervede kvalifikationer, hvis de ikke bliver vedligeholdt. For mange udlændinge får dansk en anden betydning når det skal relateres til en konkret undervisnings- eller arbejdssammenhæng. Der er derfor behov for efter at man har bestået en prøve at komme tilbage til danskundervisningen for at få finpudset og målrettet sine kvalifikationer, ligesom der er behov for i de øvrige uddannelser at give et tilbud i dansk som andetsprog, parallelt med de øvrige fag i uddannelserne. 1) LVU foreslår derfor ministeren til at tage initiativ til at alle udlændinge uanset uddannelsesbaggrund sikres en danskuddannelse, der gør dem sprogligt i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet og i efterfølgende uddannelser. 2) LVU foreslår ligeledes ministeren at der indføres mulighed for at finansiere at udbyderne tilbyder udlændinge et dansksprogligt opkvalificeringsforløb efter endt prøveerlæggelse.

2 Det danske arbejdsmarked er gunstigt for tiden, og arbejdsløsheden er lav. Det betyder heldigvis at mange udlændinge kan komme i arbejde, ganske kort tid efter de er ankommet. Til gengæld betyder det, at deres muligheder for at lære sproget er stærkt begrænsede. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation så udlændinge på fuld tid (30 37 timer) kan forlænge 3 års perioden; men dels er det ikke normalt, og dels er der behov for en kombination af dansk og arbejde. Resultatet er, at dem, der opfylder regeringens målsætning om selvforsørgelse, lades i stikken hvad angår danskuddannelsestilbud, og de vil den dag arbejdsmarkedet er mindre åbent stå udenfor med utilstrækkelige danskkundskaber. LVU foreslår derfor ministeren 3) At der indføres et klippekort således at alle har ret til mindst hvad der svarer til 3 års danskuddannelse på fuld tid 4) At der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter foretages en reduktion i arbejdstiden for den enkelte udlænding, således at udlændingen med rimelighed både kan deltage i danskundervisning og bevare sin plads på arbejdsmarkedet. 5) At der gives en generel dispensation for 3 års grænsen for udlændinge med en væsentlig arbejdsmarkedstilknytning (15 37 timer ugentlig). II. Moduler og modultakster Staten finansierer danskuddannelserne gennem modultakster. Taksterne gives fuldt ud til kommunerne, men er kun vejledende, og betaling til udbyderne sker først når et modul er bestået med en modultest. Modultaksterne er udelukkende aktivitetsafhængige og tager ikke højde for fx skæv sammensætning i kursistgruppen (danskuddannelse 1-kursister udløser højere modultakst), høje driftsomkostninger mv. Nogle kommuner sender modultaksterne videre direkte til udbyderne, mens andre via udliciteringer fx presser prisen i bund, således at udbyderne kun får % af modultaksterne (med store klasser, korte forløb, forskellige moduler og danskuddannelser i samme forløb til følge). Andre steder gives forskellige modultakster, afhængig af kursistsammensætning (nogle er helt nede på 50 % af modultaksterne). LVU foreslår derfor ministeren til at tage initiativ til 6) En anden finansieringsform. 7) Hvis der fortsættes med modultakster, en opdeling af modultaksterne i fx et driftstaxameter (tilpasset udbyderens størrelse, driftsomkostninger, omfang af udbudte kurser og aktivitetsuafhængigt) og et aktivitetstaxameter. 8) En sikring af at det statslige taxameter udbetales ubeskåret til udbyderne, således at det er kvalitet og ikke pris, udbyderne konkurrerer om.

3 Udlændingegruppen har ændret sig markant siden lov om Danskuddannelser blev vedtaget. Således udgør kursister, omfattet af integrationsloven, kun % mens gruppen af studerende og selvforsørgende er steget voldsomt. Det betyder at der er sket en omfordeling fra dagkursister til aftenkursister. Er man i arbejde, er tiden til danskundervisning knap. Således er det almindelige billede 2 x 3 timers aftenundervisning pr. uge. Tidligere, med en anden sammensætning af kursistgruppen, var fraværsproblematikken central. Den er imidlertid ikke mere relevant. Danskuddannelserne skal som sagt afvikles inden for en 3 års periode. I den korte tid, der er til rådighed for danskundervisning, går uforholdsmæssig lang tid til administrative opgaver omkring fraværs- og eller fremmøderegistrering. Den øvrige tid går stort set til forberedelse af modultest (der er normalt 6 moduler inden for danskuddannelserne, som skal bestås med en modultest uanset undervisningens længde). Desuden er der løbende indtag, således at der altid er kursister der skal til modultest og forberedes hertil. Og tilsvarende, løbende udtag. Modultestene skal afvikles efter særlige, ministerielt beskrevne regler og med 7 9 forskellige discipliner, som skal bestås. Der er både skriftlig og mundtlig modultest. Resultatet af danskundervisningen under de rammer og regler betyder, at nok kan lærerne sætte kursisterne i stand til at bestå en modultest, men om de kan begå sig på dansk som aktive medborgere eller på arbejdspladserne er en helt anden sag. Der er sjældent tid hverken til bredden eller fordybelsen i dansk som andetsprogsundervisningen. LVU foreslår derfor at ministeren tager initiativ til 9) At justere danskuddannelsesloven, således at antallet af modultest reduceres og nogle afløses af interne evalueringer. 10) At ændre procedurerne om fraværsregistrering. 11) At ændre reglerne om løbende indtag således at udbyderne gives tid(mindst en måned) til indplacering på rette niveau og danskuddannelse. 12) At sikre at kursisterne har tiden til at gå i dybden med sproget og justere den begrænsende 3 års regel. Udbyderne får som sagt betaling for bestået modul. Består kursisterne ikke inden for den estimerede tid (max. 6 måneder pr. modul for danskuddannelse 1 og 2, og max 5 måneder for danskuddannelse 3), står undervisningen for udbydernes egen regning. Selv om der for kontanthjælpsmodtagere for kommunen er mulighed for at forlænge 3-års perioden til 4 år, vil udbyderne ofte ikke få gavn af dette kommunen betaler blot 4 års undervisning til 3 års omkostninger. LVU foreslår derfor ministeren til at tage initiativ til 13) At ændre reglerne således at udbyderne økonomisk kompenseres fuldt ud for den ekstra undervisningsperiode. 14) At ændre reglerne således at også selvforsørgende kan modtage undervisning med kommunalt tilskud ud over 3 år.

4 III. Indplacering på danskuddannelser Evalueringsrapporten fra Rambøll Management viser tydeligt at kursister oftest ikke indplaceres ud fra deres uddannelsesmæssige baggrunde, men ud fra hvilken danskuddannelse udbyderen vurderer at de kan tage inden for en 3-årig periode. Der er således mange godt uddannede udlændinge men sprogligt langsomme indlærere der på den ene side ikke får mulighed for at anvende deres medbragte uddannelsesmæssige ressourcer, og på den anden side ikke får mulighed for at opnå dansk statsborgerskab. Kursister, der rettelig skulle indplaceres på Danskuddannelse 3, kommer på Danskuddannelse 2, og kursister, der egentlig har forudsætninger for at gå på Danskuddannelse 2, kommer på Danskuddannelse 1. Det skyldes at udbyderne ikke får betaling for mere end 3 år og ofte må sætte til, hvis kursisterne ikke består modultestene inden for den estimerede periode. Med støtteundervisning eller med forlængelse af uddannelsesperioden ville mange af dem kunne opnå arbejde eller uddannelse, svarende til deres kvalifikationer. I stedet bliver deres arbejdskraft anvendt til ufaglært arbejde, og deres indlæring af sproget går i stå. 15) LVU foreslår derfor ministeren til at tage initiativ til at sikre at udlændinge tilbydes den danskuddannelse der modsvarer deres medbragte forudsætninger, også selv om det skulle tage mere end 3 år at tage uddannelsen. IV. Hold/forløbsstørrelser Før nuværende lov om danskuddannelser trådte i kraft, var det gennemsnitlige antal kursister ca. 6 8 på Spor 1, 8 10 på Spor 2 og på Spor 3. Sporene ækvivalerer nogenlunde de nuværende 3 danskuddannelser. Udregningerne på de oprindelige taxametre er baseret på disse tal. Imidlertid ser virkeligheden helt anderledes ud nu: Det er ikke ualmindeligt med kursister på Danskuddannelse 3-forløb, og færre end 10 kursister på Danskuddannelse 1-forløb er nærmest utænkeligt. Det skyldes udbydernes stramme økonomi når undervisningen kommer i udbud, presses økonomien i bund; men også steder uden udliciteringer får ofte udbetalt mindre end modultaksten. Der er stort set kun 2 steder at spare: put flere kursister i forløbene eller reducer antallet af ugentlige undervisningstimer. Resultatet er naturligvis en ringere undervisning, idet tiden til den enkelte kursist begrænses drastisk. Samtidig er udlændingegruppens sammensætning ændret, mange er i arbejde, undervisningstiden er spredt over hele døgnet og ugen, så mulighederne for at sammensætte ensartede forløb er ikke til stede. Der er altid flere niveauer i et forløb, ja, det ses sågar at der er forskellige danskuddannelser i samme forløb. Koblet med de mange administrative procedurer samt de mange modultest gør det overordentlig vanskeligt for den enkelte lærer at tilrettelægge et fornuftigt undervisningsforløb med så stort antal kursister på det enkelte hold/forløb. 16) LVU foreslår derfor at ministeren fastsætter maksimale holdstørrelser, tilpasset den nye undervisningsvirkelighed, og ud fra pædagogiske begrundelser og ikke økonomiske.

5 V. Uddannelses- og erhvervsvejledning Et af i de store tab i forhold til tidligere lov er, at normeringen til udbydernes uddannelses- og erhvervsvejledning faldt bort. Og det efter at vejlederne i danskundervisningen omsider via efteruddannelse var blevet godt rustede til opgaven. Begrundelsen var i sin tid at der skulle ske en intensivering af vejledningsindsatsen, men at den bare kunne foregå i kommunal regi. Det er imidlertid ikke sket, tværtimod. Vi må konstatere, for det første at mange udbydere reelt ikke har uddannelses- og erhvervsvejledning, men hvis de overhovedet har vejledere udelukkende har visitation og modultestning. Andre steder har man vejledning i og inden for danskuddannelserne, men man oplever en vejledningsmangel, når denne skal koordineres med den eksterne vejledning kommunerne har mange gange ikke afsat de nødvendige ressourcer. 17) LVU foreslår derfor ministeren at der genindføres en normering for erhvervs- og uddannelsesvejledning for sprogcentrene/udbyderne, samt at det sikres at vejledningen hænger sammen med den videre vejledningsindsats. VI. Tilmelding til danskuddannelse Tidligere da mange kursister var under kommunal forsørgelse var det muligvis meningsfuldt at man, for at tilmelde sig et danskkursus, skulle henvende sig til kommunens bistandskontor eller jobcenter. Imidlertid er langt hovedparten af kursisterne i dag selvforsørgende, og de går frivilligt til danskundervisning. Det er derfor en unødvendig ydmygelse at skulle henvende sig til kommunen for at få undervisning hos en udbyder, et sprogcenter frem for at henvende sig direkte. Desuden er det bureaukratisk og administrativt tungt. Selvforsørgende har frit valg i forhold til danskuddannelsesudbyder, og helt grotesk virker det, hvor en anden kommune etablerer undervisning i kursistens bopælskommune, parallelt med den udbyder, kommunen har tegnet driftsoverenskomst med. 18) LVU foreslår derfor ministeren at ændre tilmeldingsprocedurerne, således at tilmelding kan ske hos den enkelte udbyder - Samt at ændre reglerne for hvornår en anden kommune kan oprette undervisning efter danskuddannelsesloven i konkurrence med kommunens egne udbydere. VII. Pædagogisk tilsyn Friere konkurrence, udliciteringer, vilkårlige finansieringsparametre, heterogen kursistsammensætning, hyppige modultest, sammenblanding af danskuddannelser, virksomhedsforlagt undervisning, udvidet brug af on-line-undervisning og meget andet kan let give vilkårlighed og uensartethed, udbyderne imellem. Tidligere var reglerne for tilsyn noget klarere og skarpere, men med indførelsen af lov om danskundervisning er der slækket på tilsynskravet. Det er LVU s indtryk at udbyderne seriøst forsøger at få det hele til at hænge sammen, men det ville være en stor hjælp med ensartede retningslinjer for, hvad minimumskravene skal være. 19) LVU foreslår derfor ministeren at indføre centralt fastsatte retningslinjer for det pædagogiske tilsyn, herunder krav til den kommunale ekspertise og opgavevaretagelse,

6 således at udbyderne på den ene side ikke mistænkeliggøres, og på den anden side at det sikres man lever fuldt ud op til lovens intentioner, både hvad angår pædagogisk tilrettelæggelse og danskundervisningens samspil med øvrige institutioner og aftagere. Marginalisering Op til valget sidste år havde flere partier på programmet at hindre en radikalisering af især muslimske unge. Radikalisering sker via en marginalisering. Marginalisering sker, når grupper oplever at de ikke har nogen indflydelse på det omgivende samfund. Når der sker en forskelsbehandling mellem dem og andre, de sammenligner sig med. Det er almindelig anerkendt blandt sociologer og antropologer mv. at en forudsætning for en vellykket integration er at modtagerlandet inkluderer, ikke ekskluderer. I de sidste 4 5 år er der sket stramninger, både hvad angår mulighederne for at opnå dansk indfødsret og tidsubegrænset opholdstilladelse. Den enkelte udlænding oplever at uanset hvad man gør, vil det danske samfund ikke inkludere dem; de vil til stadighed tilhøre en gruppe, der aldrig bliver rigtig dansk. Følelsen af at de er fremmede forstærkes, og det bliver nærliggende at gøre op med de danske værdier og skabe sine egne. Marginaliseringen er cementeret, og radikaliseringen ligger lige for. Samtidig er udlændingenes status bundet op på danskuddannelserne, således at en succesfuld prøve giver adgang ikke om de egentlig er i stand til at anvende det indlærte i de relevante sammenhænge. Eller om de reelt har dansksproglige kompetencer. I danskundervisningen oplever vi på den ene side den manglende motivation hvorfor dog tage en danskuddannelse 2, hvis den alligevel ikke fører til noget. På den anden side får test- og prøveaspektet en alt for dominerende rolle i danskundervisningen. Samtidig opleves udbyderen som myndighedsudøvende en enkelt karakter kan få katastrofale konsekvenser for ens fremtidige eksistens. Sammenkoblingen med uddannelsesbaggrund og medborgerstatus betyder at vi som samfund ikke bare anerkender, men fastlåser og viderefører den sociale og kulturelle arv. Det valg, som fx en gammel patriark i et ørkensamfund traf på sine børns vegne for 40 år siden ved at undlade at sende dem i skole, får dybe konsekvenser i dag; de kan ikke få tidsubegrænset opholdstilladelse. Og de er ikke udstyret med tilstrækkelig skolebaggrund til selv at rette op på det. Ikke blot er vi herved med til at fratage mennesker den værdighed, det giver at være fuldgyldige medlemmer af et samfund, vi er også med til at fastholde kønspolitiske mønstre, som vi ellers på andre områder har lagt bag os. Det er nemlig sådan at langt hovedparten af kursisterne på Danskuddannelse 1 er kvinder Du er kun en kvinde, du har ikke brug for skolegang, og du må finde dig i ikke at have juridiske rettigheder, heller ikke i Danmark. Disse mennesker kan godt bo i Danmark i årevis, så længe de arbejder og ikke ligger samfundet til last. De får naturligvis kun de hårde og dårligst betalte job; for de har jo ingen uddannelse. Når de så har betalt skat i årevis og er blevet slidt ned af deres hårde arbejde, kan de ikke få førtidspension eller anden offentlig hjælp, for så kan deres opholdtilladelse ikke fornys. De har typisk heller ingen opsparing, fordi deres arbejde er dårligt lønnet; så de kan sidde i fattigdom i Mellemøsten eller et andet sted, uden pension eller andre goder efter at have knoklet hele livet og betalt skat i Danmark. Uden familien selvfølgelig for børnene har naturligvis tidsubegrænset opholdstilladelse de har jo gået i skole her. For skolens vejledere og visitatorer betyder sammenkoblingen med danskuddannelse og medborgerstatus at de ikke bare ud fra en pædagogisk vurdering af udlændingens muligheder

7 skal tage stilling til hvilken danskuddannelse, udlændingen skal placeres på. For herved er de med til at bestemme om den enkelte er ekskluderet eller inkluderet i det danske samfund. Er man kommet igennem nåleøjet afsluttet prøve i Dansk 3 venter en indfødsretsprøve før man kan forvente sin ansøgning om dansk indfødsret behandlet. Mange udlændinge kommer fra samfund, hvor udenadslære accepteres. Her lægger vi normalt vægt på en undervisning, der giver reelle kompetencer og motiverer til at blive kritiske, engagerede og selvstændige medborgere. Det gør det temmelig vanskeligt at fastholde dette aspekt i danskundervisningen, når indfødsretsprøven er baseret på udenadslære. For at opnå tidsubegrænset opholdtilladelse skal udlændingen have bestået en prøve i Dansk 2. Hvis man kun har skolemæssige forudsætninger til at bestå en prøve i Dansk 1, skal denne suppleres med en prøve i engelsk, svarende til niveauet i prøve i Dansk 2. Der kræves således bedre engelskkundskaber end danskkundskaber for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. LVU foreslår derfor at ministeren tager initiativ til 20) At fjerne blokeringerne mod at opnå dansk statsborgerskab, således at yderligere marginalisering og radikalisering imødegås. 21) At fjerne sammenkoblingen mellem danskuddannelser og opnåelse af henholdsvis dansk statsborgerskab og tidsubegrænset opholdstilladelse. 22) At ophæve kravet om indfødsretsprøve samt overlade vurderingen af indfødsretsegnethed til myndigheder frem for udbydere af danskuddannelse. 23) At ophæve kravet om bedre engelskkundskaber end danskkundskaber for at kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Venlig hilsen Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere LVU, Hauser Plads 20, 5. sal, 1127, København K Hanne Pontoppidan Formand andetsprog i LVU Dan Sæderup fmd for lærerne i dansk som

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge

Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge Området Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.:. at voksne udlændinge

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Til Arbejdsmarkedsstyrelsen 13.09.2013 Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Dansk Flygtningehjælp har d.2.september 2013 modtaget udkast

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen RAPPORT 22-11-2007 Personer med meget langsom progression i danskuddannelse 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Sagsnr. 2007-41107 Dokumentnr. 2007-323806 Beskæftigelses-

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik.

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. Integrationsministeriet Att. lovkontoret@inm.dk swe@inm.dk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Høring vedr. udkast

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Oktober 2014 Vejledning om modultestning Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Haslev den 26. april 2016 Faxe Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål er anonymiseret

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven.

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven. analyse 1. Indledning og baggrund Denne analyse af de økonomiske og styringsmæssige forhold for Furesø skal afdække effektiviseringspotentialer i forhold til kommunens varetagelse af danskundervisningsopgaven.

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250.

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250. Bilag 2 1. Aktuel status for Århus Kommunes Sprogcenters virksomhed I dag løses danskundervisningsopgaven af Århus Kommunes Sprogcenter. Det sker på grundlag af mål fastsat i Århus Kommunes integrationspolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 175 Folketinget Lovforslag nr. L 175 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til 3. februar 2017 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Det store danske Sprogplanlægningsprojekt

Det store danske Sprogplanlægningsprojekt ANALYSE September 2008 Det store danske Sprogplanlægningsprojekt Helle Lykke Nielsen Vi er i disse år vidne til et af Danmarkshistoriens største sprogplanlægningsprojekter: Alle fremmede - indvandrere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven Udkast af 24. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven (Erhvervsrettet danskundervisning på internettet, danskuddannelse til EUgrænsependlere

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00. i Ballerup Sprogcenter. Åbent møde. Medlemmer

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00. i Ballerup Sprogcenter. Åbent møde. Medlemmer Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00 i Ballerup Sprogcenter Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) - formand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune

Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune Seniorjobordningen generelt Personer, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob. Betingelserne for at kunne gå på

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere