Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014"

Transkript

1 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: , F: , pwc.dk

2 Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion pa den udforte revision 3-4 Sam.lige forhold 5-9 Kommentarer og supplerende bemmrkninger Redegorelse for den udforte revision med kommentarer Andre ydelser 24 Afslutning 25 Indledning 1 Vi bar afsluttet revisionen af arsregnskab ("regnskabet") for regnskabsaret 1. januar december Regnskabet udviser et overskud af foreningens aktiviteter pa DKK og en egenkapital pa DKK Vi henviser til vores redegorelse om ansvar for aflmggelsen af arsrapporten my. samt revisionens udforelse og omfang i vores tiltrdelsesprotokollat af 24. februar 2011, siderne 18-22, afsnit Revisionen er udfort i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Konklusion pet den udforte revision 3 Den udforte revision bar ikke givet anledning til bemeerkninger af en sadan vsentlighed eller karakter, at det vii komme til udtryk i vores revisionspategning pa regnskabet. 4 Vi bar forsynet regnskabet med en revisionspategning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Swrlige forhold Mang lende funktionsadskillelse 5 Direktionen bar oplyst, at det som folge af organisationens begrmnsede storrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i foreningens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse foroger risikoen for tilstedevwrelse af fejl, herunder fejl som &age af besvigelser, samt at sadanne eventuelle fejl forbliver uopdagede. pwc 39

3 6 Bogholderen har ene prokura til foreningens konti, vi kan igen kun opfordre til at der indfores forretningsgang, hvor der betales to i forening, eller at der som minimum, er andre, der har adgang til foreningens konti, og som javnligt gennemgar disse igennem. 7 Der er i lobet af efteraret 2014, 2 gange forsogt foretaget uanmeldt kasseeftersyn pa bogholderens adresse, hvilket desvarre ikke er lykkedes. Vi kan igen kun opfordre til, at der ikke ligges inde med alt for mange kontanter i tilfalde af tyveri, samt at der er en fra bestyrelsen, der engang imellem taller kassen sammen med bogholderen, og afstemmer den til bogholderiet. 8 Vi har ikke i forbindelse med udforelsen af vores revision konstateret forhold, som kan indikere tilstedevarelsen af besvigelser. Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven 9 Vi skal i forbindelse med vores revision som folge af lovgivningen om kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven erklare at: - Vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser. - Vi har modtaget alle oplysninger, vi har anmodet om. - Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gwldende regler. - De modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkar, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gaeldende regler. Lokale- og medlemstilskud bliver beregnet pa baggrund af medlemstallene for firet for. Arets reelle tilskud modtages altsa forst aret efter. Risiko for vxsentlig fejlinformation som folge af besvigelser io Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne foresporge foreningens bestyrelse om, hvordan den over tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har ivarksat med henblik pa at identificere og reagere pa risikoen for vasentlige besvigelser i foreningen, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sadanne risici. ii Vi skal desuden foresporge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der pavirker foreningen, eller om mistanker og beskyldninger herom. Redegorelse for den udforte revision med kommentarer 12 Vedrorende den udforte revision af regnskabet skal vi redegore for folgende vasentlige poster og forhold. Revisionsstrategi og -plan 13 Vi har som et led i revisionen af regnskabet ajourfort vores informationer og beskrivelser af pwc 40

4 foreningens aktiviteter, organisation, regnskabssystemer og intern kontrol. Endvidere har vi droftet risikoen for vwsentlig fejlinformation og mangler i regnskabet med ledelsen. 14 PA denne baggrund har vi ajourfort vores revisionsstrategi og detaljerede planlmgning af revisionen. 15 Vi har herunder foretaget en nrmere gennemgang, vurdering og stikprovevis efterprovning af de af ledelse etablerede regnskabssystemer og interne kontroller pa folgende vaasentlige eller risikofyldte omrader: Tilgodehavender fra salg og varesalg Gager og lonninger Afstemnings- og analyseprocedurer 16 I forbindelse med den endelige revision af regnskabet har revisionen primrert fokuseret pa afstemning af regnskabsposter, estimater og ikke rutineprwgede transaktioner m.m. Ledelsesberetningen 17 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Arsregnskabsloven gennemlaast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillwg til den gennemforte revision af regnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet. Gx1d LL Kannikegard ApS, kr Vi har ikke dokumentation for gwlden til Li. Kannikegard ApS pr. 31. december Posten er sidst konstateret afstemt pr. 2. juni Vi skal henstille til, at glden afstemmes og at der indgas aftale om gwldens eventuelle afvilding. Retssag 19 Hillerod Sportsrideldub er i 2014 in solidum med Ll. Kannikegard ApS &int til at betale kr til tidligere ansat med tillwg af sagsomkostninger mm. Li. Kannikegard ApS har betalt belobet og har ikke noget regreskrav mod Hillerod Sportsrideklub. I dette regnskabsar er der udgiftsfort kr , i sagsomkostningerne Ira Byretten og Landsretten. Sportsrideklubben har ifolge aftale med advokaten betalt hele hovedstolen pa en gang, og dewed undgaet renter. Sagen er nu lukket ned, og der kommer ikke yderligere omkostninger. Vi har modtaget advokatbrevet retur, og advokaten oplyser, at det ikke ham bekendt er forhold, der kan have indflydelse pa aflzeggelsen af arsrapporten for is pwc 41

5 Forhandlingsprotokoller og indhentede erklxringer 20 Vi har indhentet saadvanlig regnskabserklring underskrevet af formanden. Vi har endvidere indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker my. 21 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af modet den 19. november 2014 er gennemlxst med det formal at sikre, dels at de dispositioner, som er af usdyanlig art eller storrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet. 22 Det modtagne materiale har ikke afdaaket forhold, som ikke er behorigt medtaget i regnskabet. 23 I overensstemmelse med kravene i erklanringsbekendtgorelsen har vi paset, at lovgivningen om bogforing og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Andre ydelser 24 Ud over revision af foreningens regnskab har vi, efter aftale med direktionen, ydet assistance med folgende: Opstilling af arsrapport for regnskabsaret 2014 med tilhorende specifikationer. Afslutning 25 I henhold til revisorloven skal vi oplyse: at at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhxngighed vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. HiHerod, den 15. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab e er en toriseret revisor statsautoriseret revisor _OL pwc 42

6 Siderne er behandlet pa bestyrelsesmodet den / 2015 Bestyrelsen Ulrik Bolm-Spohr Jeanette Biiron Line Bergmann formand Christina Stavnsbjerg JI. pwc 43

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere