TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse"

Transkript

1 TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes på en psykiatrisk afdeling eller udsættes for tvang under indlæggelsen. Vejledningen giver et overblik over reglerne for anvendelse af tvang i psykiatrien. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du orientere dig i de regler, der henvises til bagest i denne vejledning eller kontakte en af de myndigheder, som optræder på adresselisten. Hvilke generelle regler gælder for anvendelse af tvang? Tvang må først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt, for at få patienten til at medvirke frivilligt. Når forholdene gør det muligt, skal patienten have en passende betænkningstid. Det skal altid være den mindst indgribende form for tvang, der anvendes, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået med tvangen. Når der anvendes tvang, skal det gøres så skånsomt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til patienten. Når der er truffet beslutning om at anvende tvang, skal patienten oplyses om, hvad tvangen nærmere består af, hvorfor det er nødvendigt at bruge tvang, og hvad formålet er med tvangen. Patienten skal også oplyses om, hvilken betydning behandlingen kan forventes at have for helbredstilstanden, og hvilken betydning det har for helbredstilstanden at undlade behandling. Derudover skal patienten oplyses om, at det er muligt at klage og få tildelt en patientrådgiver. Psykiatriske afdelinger skal føre optegnelser over anvendelsen af tvang både i lægejournalen og i en tvangsprotokol, der indberettes til Statens Serum Institut. Når en tvangsforanstaltning er ophørt, skal patienten tilbydes en eller flere samtaler, hvor personalet og patienten sammen har mulighed for at bearbejde og forstå oplevelserne i forbindelse med tvangen. Under samtalen kan man også tale om, hvordan man kan undgå at anvende tvang fremover. Hvilke former for tvang er tilladt? På psykiatriske afdelinger på offentlige sygehuse er det tilladt at anvende forskellige former for tvang. Det betyder, at der ikke må anvendes tvang på private psykiatriske sygehuse eller afdelinger. Du kan i denne pjece læse om, hvilke tvangsindgreb, der er tilladt. Tvangsindlæggelse Familiemedlemmer, naboer, hjemmehjælpere, personale på bosteder, politiet eller andre kan kontakte en læge, hvis de bliver opmærksomme på, at en person, der må antages at være sindssyg (psykotisk), har behov for hjælp. Lægen, der undersøger personen, kan iværksætte tvangsindlægge af den pågældende på en psykiatrisk afdeling, hvis: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 1

2 1. patienten er sindssyg eller i en tilstand, der svarer til sindssygdom. 2. det er uforsvarligt at undlade at frihedsberøve patienten for at kunne give behandling, fordi: a. udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af sygdommen ellers vil blive væsentligt forringet, eller b. patienten er til nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Hvis lægen iværksætter tvangsindlæggelse af patienten, skal politiet efterfølgende sikre sig, at lovens betingelser og tidsfrister for tvangsindlæggelse er overholdt og ledsage patienten til en psykiatrisk afdeling. Ved ankomsten til afdelingen skal en overlæge afgøre, om tvangsindlæggelsen skal gennemføres. Tvangstilbageholdelse En overlæge kan beslutte, at en patient ikke kan udskrives fra en psykiatrisk afdeling. Der gælder samme betingelser for en tvangstilbageholdelse som for en tvangsindlæggelse. Hvis en patient ønsker at blive udskrevet, skal overlægen inden for 24 timer afgøre, om ønsket skal imødekommes, eller om patienten skal tvangstilbageholdes. I tilfælde, hvor patienten lige er blevet tvangsindlagt, har overlægen 48 timer regnet fra indlæggelsestidspunktet til at træffe sin afgørelse. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse betegnes under ét som frihedsberøvelse. Hvis betingelserne for frihedsberøvelse er til stede, skal der ske tvangstilbageholdelse. Hvis betingelserne ikke er til stede, skal ønsket om udskrivelse imødekommes. Tilbageførsel til afdelingen Hvis en frihedsberøvet patient forlader afdelingen eller udebliver efter aftalt udgang, kan patienten med politiets hjælp føres tilbage til afdelingen indtil en uge efter, at udeblivelsen er konstateret. Det gælder dog ikke, hvis patienten har fået tilladelse til udgang med mere end tre overnatninger. Tvangsbehandling Tvangsbehandling kan anvendes, hvis en patient ikke vil give sit samtykke til den behandling, som overlægen foreslår. Derudover skal de samme betingelser, som gælder for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse, være opfyldt. Behandlingen kan omfatte medicinsk behandling, elektrostimulationsbehandling (ECT) og tvangsernæring. Tvangsbehandlingen må ikke påbegyndes, før patienten har haft en passende betænkningstid, dog højst tre dage. Det er muligt under de samme betingelser at tvangsbehandle en patient for en fysisk sygdom, hvis patientens liv eller helbred er i væsentlig fare. Tvungen opfølgning efter udskrivning Hvis en overlæge har begrundet formodning om, at en patient vil undlade at følge en aftalt behandling efter sin udskrivning fra en psykiatrisk afdeling, kan patienten blive pålagt at møde op til medicinsk behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen. Tvungen opfølgning efter udskrivning kan anvendes i de tilfælde, hvor: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 2

3 1. patienten i de seneste tre år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange, 2. patienten i de seneste tre år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, 3. patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt og 4. patienten inden for det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling. Hvis patienten ikke møder op til den aftalte medicinering, kan overlægen beslutte, at patienten skal afhentes af politiet og bringes til tvangsmedicinering på den psykiatriske afdeling. En beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan være gældende i indtil tre måneder efter udskrivning af patienten. Overlægen kan dog beslutte, at den tvungne opfølgning efter udskrivning forlænges i indtil tre måneder ad gangen. En patient vil dog maksimalt kunne være pålagt at skulle møde op til medicinsk behandling i 12 måneder i alt. Tvangsfiksering En læge kan beslutte, at en patient skal fastspændes med et mavebælte (tvangsfikseres) til en seng for at forhindre: 1. at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for skader, 2. at patienten forfølger eller på anden måde groft forulemper medpatienter eller 3. at patienten laver hærværk. Overlægen kan, hvis det er nødvendigt, også beslutte, at der udover et mavebælte også skal anvendes hånd- og fodremme og/eller handsker. En patient, der er tvangsfikseret, skal have en medarbejder fra afdelingen hos sig hele tiden (fast vagt). Anvendelse af fysisk magt I visse situationer er det tilladt for personalet at holde en patient fast og eventuelt føre vedkommende til et andet opholdssted på sygehuset. Personalet må også bruge fysisk magt for at forhindre, at en frihedsberøvet patient forlader afdelingen. Fysisk magt må bruges under de samme betingelser som tvangsfiksering. Hvis en patient er meget urolig, kan lægen bestemme, at patienten - om nødvendigt med magt - skal have et beroligende middel. Dette er ikke det samme som den tvangsbehandling, der er beskrevet ovenfor. Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse For at undgå at patienter, der lider af demens eller en demenslignende tilstand, forlader afdelingen og udsætter sig selv eller andre for fare, er det tilladt at anvende personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 3

4 Når overlægen har besluttet, at der skal anvendes særlige dørlåse, skal alle patienter på afdelingen straks informeres om det. Beskyttelsesfiksering Beskyttelsesfiksering kan anvendes over for patienter for at forhindre, at de kommer til at udsætte sig selv for væsentlig fare. Denne metode anvendes primært til demente patienter, der skal forhindres i at komme til skade ved at falde ned fra en seng eller stol eller vandre omkring i en forvirret tilstand. Personlig skærmning Personlig skærmning betyder, at én eller flere medarbejdere fra afdelingen konstant er i umiddelbar nærhed af en patient, også når patienten f.eks. er i bad eller på toilettet. Denne form for skærmning mod en patients vilje må kun bruges, hvis det er nødvendigt for at forhindre: 1. at patienten begår selvmord eller på anden måde udsætter sit eget eller andres helbred for betydelig skade, eller 2. at patienten forfølger eller på anden måde groft forulemper medpatienter eller andre. Aflåsning af dørene i afdelingen Det er muligt at låse dørene i afdelingen af for patienter, der er frihedsberøvede, og en dør kan også låses af, hvis en patient selv ønsker det. Det er tilladt at låse afdelingens yderdøre eller døre til en mindre del af afdelingen (en skærmet enhed). Skærmede enheder skal som minimum indeholde spise-, bade- og opholdsfaciliteter m.v. Det er, bortset fra på Sikringsafdelingen, ikke tilladt at låse døren til en patientstue. Tvang i forbindelse med personlig hygiejne Hvis en patient på grund af sin sindslidelse ikke er i stand til selv at klare den nødvendige personlige hygiejne, kan der anvendes tvang, hvis det - af hensyn til patienten selv, medpatienterne eller personalet - er nødvendigt. Personlig hygiejne kan fx indebære, at patienten skal vaskes, have et bad, have vasket hår, have børstet tænder, skal have skiftet tøj m.v. Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. Hvis der er begrundet mistanke om, at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er blevet/vil blive forsøgt indført til en patient, kan overlægen beslutte: 1. at patientens post skal åbnes og kontrolleres, 2. at patientens stue og ejendele undersøges, eller 3. at patienten skal kropsvisiteres. Undersøgelse af kroppens hulrum er ikke tilladt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 4

5 Personalet må ikke læse patientens breve, men kun undersøge, om de modtagne breve eller pakker indeholder farlige genstande, rusmidler m.v. Personalet må heller ikke undersøge breve og pakker, som patienten selv sender. De medikamenter, rusmidler og farlige genstande, der bliver fundet, kan beslaglægges af overlægen og overdrages til politiet. Patientrådgiver Patienter, der udsættes for tvang, skal have tildelt (beskikket) en patientrådgiver (bortset fra ved anvendelse af tvang i forbindelse med hygiejne, undersøgelse af post, patientstuer, ejendele og kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v.). Statsforvaltningen har lavet en liste over de personer, der er udpeget til at være patientrådgivere. Når en patient skal have tildelt en patientrådgiver, skal personalet hurtigst muligt kontakte en af personerne på listen. Hvis patienten ønsker en bestemt person fra listen, skal ønsket så vidt muligt imødekommes. Hvis patienten ønsker at få tildelt en person, der ikke står på listen, kan dette som hovedregel også imødekommes, men det skal formelt godkendes af statsforvaltningen. Patienten skal ikke betale for at få en patientrådgiver. Patienter, der har en bistandsværge, skal ikke have en patientrådgiver. Patientrådgiverens opgaver Patientrådgiveren skal hurtigst muligt besøge patienten. Første besøg skal ske inden for ét døgn efter beskikkelsen, og patientrådgiveren skal herefter besøge patienten mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov. Hvis en patient, der er under tvungen opfølgning efter udskrivning, ønsker et møde med sin patientrådgiver, kan mødet finde sted på behandlingsstedet, fx i distriktspsykiatrien. Besøget kan også erstattes med en telefonsamtale, hvis patienten foretrækker dette. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset. Hvis patienten ønsker at klage over den anvendte tvang, skal patientrådgiveren hjælpe patienten med det. Personalet på den psykiatriske afdeling skal give patientrådgiveren alle de oplysninger, der er nødvendige for, at han eller hun kan varetage sin opgave. Patientrådgiveren kan frit kontakte patienten enten personligt, skriftligt eller telefonisk. Når tvangsindgrebet ophører, bortfalder beskikkelsen af patientrådgiveren. Patientrådgiveren skal dog fortsat hjælpe patienten med klager, som allerede er sat i gang, eller som sættes i gang samtidigt med, at tvangsindgrebet ophører. Hvordan bliver man udskrevet? En patient kan altid bede om at blive udskrevet lige meget om han eller hun er frihedsberøvet eller frivilligt indlagt. Som nævnt tidligere skal overlægen i visse tilfælde nægte at udskrive patienten. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 5

6 Patientrådgiveren eller andre, som patienten har bemyndiget til det, kan også anmode om, at patienten bliver udskrevet. Hvis patienten er mindreårig eller har en værge, kan værgen eller den, der har forældremyndigheden, også bede om, at patienten udskrives. Hvis man ønsker at blive udskrevet, skal ønsket fremlægges for afdelingens læger, sygeplejersker, plejere eller andre, der deltager i behandlingen. Hvordan klager man over et tvangsindgreb? Hvis en patient bliver udsat for tvang, kan patienten eller patientrådgiveren klage (mundtligt eller skriftligt), og sagen skal herefter behandles i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen. Patienten kan klage til patientrådgiveren eller personalet, der deltager i behandlingen (læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter osv.). Klagen kan også sendes direkte til sygehusmyndigheden (regionen) eller Det Psykiatriske Patientklagenævn. Sygehusmyndigheden skal hurtigst muligt indbringe sagen for Det Psykiatriske Patientklagenævn og fremsende de nødvendige oplysninger, herunder en erklæring fra overlægen. Hvis patienten klager over en beslutning om tvangsbehandling, må behandlingen som hovedregel ikke påbegyndes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet klagen. Lægen kan dog påbegynde tvangsbehandling, før klagesagen er behandlet, hvis det er nødvendigt for ikke at udsætte patientens liv eller helbred for væsentlig fare, eller for at forhindre, at patienten udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. Hvis patienten klager over overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning, må den tvungne opfølgning ikke sættes i gang, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet klagen. Om Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Statsforvaltningen fungerer som sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Patientklagenævnet består af tre medlemmer. Direktøren for statsforvaltningen er formand for nævnet. De to andre medlemmer er udpeget af Sundhedsministeriet efter indstilling fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer (patient-/brugerrepræsentant) og Lægeforeningen (uvildig læge). Det er afdelingen (sygehusmyndigheden), der skal indbringe alle klager over tvangsanvendelse for Det Psykiatriske Patientklagenævn, som derefter tager stilling til, om betingelserne for frihedsberøvelse og anden tvangsanvendelse er opfyldte. Nævnets møder finder typisk sted på den afdeling, hvor patienten er indlagt. Patienten har normalt ret til selv at fremlægge sin sag for nævnet, og patientrådgiveren og lægen skal så vidt muligt være til stede ved mødet. Klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning efter udskrivning skal afgøres inden 7 dage efter, at klagen er modtaget i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ved andre sager, skal der træffes afgørelse snarest muligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 6

7 Hvis Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke har truffet en afgørelse inden for 14 dage efter, at klagen er modtaget, skal patienten have en begrundelse og besked om, hvornår afgørelsen kan forventes. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser kan ankes Hvis patienten eller patientrådgiveren anmoder om det, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen for byretten. Sagen skal indbringes for retten inden fem hverdage efter, at patienten eller patientrådgiveren har krævet det. Retten beskikker en advokat til at føre patientens sag, og udgifterne betales af staten. Retten afgør, om patienten skal være til stede, når klagesagen behandles. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser om tvangsbehandling kan ankes til Det Psykiatriske Ankenævn. En klage til Det Psykiatriske Ankenævn skal indgives senest tre måneder efter, at patienten har modtaget afgørelsen fra det psykiatriske patientklagenævn. Klager over den lægelige behandling i øvrigt Hvis patienten eller patientrådgiveren ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling og pleje (foretaget af læger, sygeplejersker, plejere eller andre, der deltager i behandlingen), kan klagen rettes til Patientombuddet. Det er muligt at få hjælp til klagen af en patientrådgiver eller patientvejleder. Klager over personlig hygiejne under anvendelse af tvang, undersøgelse af post, patientstuer m.v. og andre forhold på afdelingen Hvis patienten eller patientrådgiveren ønsker at klage over personlig hygiejne foretaget med tvang, eller klage over, at der over for den pågældende er blevet foretaget undersøgelse af post, patientstue og ejendele, kropsvisitation eller beslaglæggelse eller tilintetgjort genstande m.v., kan klagen rettes til personalet eller til sygehusets ledelse. Der kan også klages til den myndighed, der driver sygehuset, dvs. regionen. Samme klagemulighed kan anvendes, hvis patienten er utilfreds med forholdene på afdelingen, herunder personalets opførsel, rengøringen, maden m.v. Klager over udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Hvis patienten ønsker at klage over overlægens beslutning om, at der skal udarbejdes en udskrivningsaftale eller koordinationsplan for patienten, kan han eller hun klage til Patientombuddet. Patienten kan også klage til Patientombuddet, hvis han eller hun mener, at sundhedspersonalet i forbindelse med en udskrivningsaftale eller koordinationsplan har videregivet oplysninger om rent private forhold til andre myndigheder uden berettigelse. Særligt om patienter indlagt i henhold til dom eller kendelse Psykiatriloven (bortset fra reglerne om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) gælder også for patienter, der enten er dømt til psykiatrisk behandling eller anbringelse, eller hvor retten har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 7

8 bestemt, at de under en varetægtsfængsling skal opholde sig på en psykiatrisk afdeling (varetægtssurrogat). En patient, der er anbragt på en psykiatrisk afdeling på baggrund af en dom eller kendelse, er ikke frihedsberøvet i henhold til psykiatriloven. Hvis patienten ønsker at klage over sin frihedsberøvelse, skal klagen derfor rettes til statsadvokaten. Hvis patienten er blevet udsat for anden tvang end frihedsberøvelse, kan patienten eller bistandsværgen klage efter de regler, der er beskrevet ovenfor i afsnittet Hvordan klager man over et tvangsindgreb. Indlæggelse som syg afsoner Hvis der er mistanke om, at en person, der er indsat i et fængsel eller arresthus, kan være sindssyg, skal personen indlægges på psykiatrisk sygehus. Det er i udgangspunktet frivilligt, om personen vil følge et råd om overflyttelse til psykiatrisk sygehus, men hvis en læge vurderer, at patienten er sindssyg og har behov for behandling, kan lægen beslutte at iværksætte en tvangsindlæggelse efter de regler, der er beskrevet ovenfor i afsnittet Tvangsindlæggelse. Psykiatriloven gælder også for disse patienter, herunder klagereglerne. Tilsyn med frihedsberøvede patienter på de psykiatriske afdelinger Folketingets Tilsyn i henhold til grundlovens 71 ( 71-tilsynet) fører bl.a. tilsyn med behandlingen af tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte patienter. Tilsynet kan komme på enten anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger. Det er muligt at klage til 71- tilsynet. Tilsynet kan ikke træffe afgørelse i en klagesag, men kan alene udtale sin vurdering af sagen. Man kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Klagen kan vedrøre den administrative afgørelse (om tvangsanvendelsen), men den kan også vedrøre, hvordan en sag er behandlet. Ombudsmanden må først behandle en klage, når andre klagemuligheder er udtømt. Ombudsmanden vil efter endt klagesagsbehandling komme med en udtalelse i sagen. Folketingets Ombudsmand har en særlig tilsynsafdeling, der kommer på tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger og undersøger forholdene bl.a. for de frihedsberøvede patienter. Regler om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr af 2. december 2010 om anvendelse af tvang i psykiatrien. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 8

9 Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om patientrådgivere. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling. Bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger. Bekendtgørelse nr af 10. december 2010 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse. Vejledning nr af 20. januar 2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Adresser: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Telefon Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon Statsforvaltningen - Det Psykiatriske Patientklagenævn Telefon Patientombuddet Finsensvej 15 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 9

10 2000 Frederiksberg Telefon Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K Telefon Folketingets 71-tilsyn Christiansborg 1240 København K Telefon Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. september 2013 Side 10

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385.

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385. 173 Lovtidende A Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 7 ISSN 0907-905X 2012 Udgivet den 2. maj 2012 11. april 2012. Nr. 385. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning 28-05-2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 2.1 Oplysninger fra journaler og spørgeskemaer... 5 2.2. Oplysninger fra journaler

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Afsluttende udtalelse. udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Afsluttende udtalelse. udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling Betænkning

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Retssager i psykiatrien

Retssager i psykiatrien Retssager i psykiatrien Årsrapport 2010-2011 Udgivet september 2011 af Ulla Wernberg-Møller, juridisk specialkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere