Budgetopfølgning 1/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1/2008"

Transkript

1 Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/ Side 1

2 Indledning Budgetopfølgning 1/2008 lægger vægt på at beskrive eventuelle ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for budget Derudover beskrives ny viden/problemstillinger, generelle tendenser, konsekvenser af udmøntning af budgetbesparelser samt eventuelle forventninger om udgiftspres, mer- og/eller mindreforbrug. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes modgående foranstaltninger til et eventuelt merforbrug. I forbindelse med det netop fremsatte forslag til finanslov for 2008 fremgår det, at regeringen vil indføre individuel modregning i bloktilskuddet (for 2009) i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter. KL tager afstand fra disse sanktioner, da det er deres opfattelse, at de uanset udformning ikke kan undgå at ramme vilkårligt. KL har derfor den 8. februar 2008 sendt et brev til Finansministeren for at give udtryk for deres utilfredshed med udspillet om indgrebene og samtidig anbefale, at regeringen i fællesskab med KL i stedet udsender en henstilling til kommunerne vedrørende serviceudgifterne. Det er derfor endnu uafklaret, om der vil ske modregning i tilfælde af, at servicerammen for 2008 overskrides, men det sætter fokus på vigtigheden af, at budgetstyringen i løbet af året kører efter de gældende regler, så servicerammen i 2008 overholdes. Budgetopfølgningen er tilrettelagt, så der fremlægges to samlede budgetopfølgninger for henholdsvis drift og anlæg (anlægsrapporten). Ved Budgetopfølgning 1/2008 er der forventning om mindreforbrug på i alt 0,07 mio. kr. for Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug samt modgående foranstaltninger og er fordelt på budgetområder som følger: Budgetområder Indenfor servicerammen Modgående foranstaltninger Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler 0,13 mio. kr Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år -0,06 mio. kr Forebyggelse og anbringelse -2,00 mio. kr. 2,00 mio. kr. I alt -1,93 mio. kr. 2,00 mio. kr. - = merudgifter/mindreindtægter og + = mindreudgifter/merindtægter Udover de ovennævnte afvigelser er der ligeledes på nuværende tidspunkt en række opmærksomhedspunkter i det vedtagne budget For nogle af disse områder er der forventning om yderligere afvigelser, som endnu ikke kan skønnes præcist, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling. Nedenfor er der pr. udvalg beskrevet dels de afvigelser, der resulterer i ovenstående merforbrug og dels opmærksomhedspunkterne, hvor der pt. er forventninger om yderligere afvigelser, men hvor der vil blive arbejdet med tiltag, der sikrer overholdelse af budgettet. Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets områder er der flere opmærksomhedspunkter, men der søges ikke tillægsbevillinger. Budgetområde 1.01 Administration It-området Antallet af PC arbejdsstationer har over de senere år været støt stigende. Heraf følger et behov for udvidelse af netværk, datalinier, central lagerkapacitet, back-up m.v. Desuden vil der fremadrettet stilles stadig større krav om mobilitet i It-løsningerne, hvilket kræver udvidelse af det trådløse netværk. Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 Det bemærkes desuden, at driftsomkostningerne til KMD er stigende, ligesom der må forventes merudgifter i forbindelse med fællesoffentlige initiativer indenfor It og digitalisering. Generelt vil den øgede anvendelse og udbredelse af It og digitalisering medføre et øget udgiftspres på budgettet, og de besparelser, man opnår gennem digitalisering, vil ikke nødvendigvis kunne finansiere de store udvidelser indenfor området. Administrationen vil gennem prioritering sikre, at udgiftspresset vil kunne afholdes indenfor den nuværende budgetramme. Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat Antallet af borgere (pensionister og efterlønsmodtagere), der søger lån til betaling af ejendomsskat, er stigende, og området er under økonomisk pres. Ydelsen er lovpligtig, og kommunen er forpligtet til at betale tinglysningsomkostninger ved skadesløsbreve. Den demografiske udvikling betyder en vækst i målgruppen for lån til betaling af ejendomsskat. Hertil kommer medieomtale af lånemuligheden samt vanskeligere omsættelige parcelhuse, som har medvirket til at øge interessen for lån til betaling af ejendomsskat. Udgiften til tinglysningsomkostninger for skadesløsbreve er budgetteret til 0,27 mio. kr. årligt ud fra tidligere skønnede antal sager. Der er allerede i januar 2008 ansøgt om lån i så stort antal, at der forventes en merudgift i 2008 på ca. 0,6 mio. kr. For 2009 og frem vurderes antallet at falde igen. Der søges ikke tillægsbevilling, men området følges tæt, og merudgiften vil blive taget op og genvurderet ved BO2/2008. Ligeledes vil der om nødvendigt blive gennemført modgående foranstaltninger med henblik på at sikre, at budgettet holdes. Juridisk Bistand Der er på nuværende tidspunkt et forbrug, der ligger tæt på det budgetterede for 2008 på 0,33 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2007 var et stort behov for juridisk bistand udefra til flere og større sager end tidligere. Disse sager er ikke alle afsluttet i 2007 og fortsætter derfor i 2008, hvilket afspejles i forbruget på området. Der forventes dog indtægter på nogle af sagerne, som forventes afsluttet i 2008, hvilket vil modvirke et eventuelt merforbrug på området. Området vil blive fulgt tæt i den kommende tid. Budgetområde 1.03 Tværgående områder Barselsfonden Der tegner sig et stigende pres på Barselsfonden, hvor der forventes en afvigelse i Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et konkret forventet merforbrug, men der er igangsat en analyse af problematikken med henblik på, at der kan gennemføres modgående foranstaltninger til sikring af, at budgettet overholdes. Budgetområde 7.01 Beredskabet Udskiftning af radiomateriel Der er vedtaget en ny lovgivning vedr. udskiftning af radiomateriel i Beredskabet i Dette vil betyde en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2008, der evt. vil blive DUT-kompenseret. Administrationen overvejer, om udgiften skal indarbejdes i investeringsoversigten og finansieres blandt de eksisterede anlæg på udvalgets område. Der vil blive fremlagt særskilt sag, når bekendtgørelsen foreligger. Budgetområde 9.03 Skatter og generelle tilskud og øvrige Kompensation for nyt lønskøn Der er indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om et højere lønskøn for Kompensationen er aftalt til 940 mio. kr., hvilket vil fremgå af det kommende forslag til Finanslov for Den enkelte kommunes andel af de 940 mio. kr. vil svare til kommunens andel af folketallet for kommunerne under et i statsgarantien for Greves Kommunes andel heraf er ca. 8 mio. kr. afhængigt af udviklingen i Greve Kommunes andel af befolkningen. Bloktilskudskompensatio- Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 nen vil være en merindtægt under budgetområde 9.03, men vil modsvares af forventede merudgifter til løn fordelt på de øvrige budgetområder. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets områder er der et opmærksomhedspunkt, men der søges ikke tillægsbevilling. Budgetområde 2.02 Forsyningsvirksomhed Renovation Ved udregning af renovationstaksten og dermed fastlæggelse af budgettet for 2008 anvendtes en prisfremskrivningsprocent for renovatørens priser på 3,5 %. Den endelige prisfremskrivningsprocent modtaget i januar måned 2008 viste sig at være på 4,4 %. Det resulterer i højere forventede omkostninger for henholdsvis kørsel og tømning samt drift af MiljøCenter Greve på i alt 0,24 mio. kr. i år 2008 samt budgetoverslagsårene Endvidere er der efter henstilling fra politiet og med borgmesterens godkendelse foretaget en ekstraordinær indsamling af affald i boligforeninger i Greve Nord. Der er ikke på nuværende tidspunkt overblik over udgiften til dette. Der søges ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, men frem til BO2/2008 vil der blive fremlagt forslag til eventuelle modgående foranstaltninger, så det sikres, at budgettet kan overholdes. Børne- og Ungeudvalget På udvalgets område er der samlet en merindtægt på 0,07 mio. kr. som følge af indførelse af SFO forældrebetaling på Bugtskolen. Der søges tillægsbevilling til merindtægten. Derudover er der forventning om merforbrug og modgående foranstaltninger på området for åriges placering i bofællesskaber, hvilket der søges tillægsbevilling til. Derudover er der flere opmærksomhedspunkter, til hvilke der ikke søges tillægsbevilling. Budgetområde 3.01 Skoler Forældrebetaling Bugtskolens SFO Byrådet besluttede den 18. december 2007 (sag 24), at der skal opkræves SFO forældrebetaling for Grevebørn i Bugtskolens SFO med virkning fra skoleåret 2008/09. De økonomiske konsekvenser skal jf. beslutningen indgå i budgetopfølgning 1. Det anslås, at niveauet for Grevebørn i Bugtskolens SFO vil være 17 børn. På baggrund heraf anslås den maximale indtægt i 2008 at kunne udgøre 0,13 mio. kr. og årene herefter 0,25 mio. kr. Herfra skal dog fradrages forventning om bevilling af fripladstilskud (disse konti er placeret på budgetområde 3.02). Merindtægten er indenfor servicerammen. Der søges om tillægsbevilling til merindtægten på 0,13 mio. kr. i 2008 og 0,25 mio. kr. i It-området Behovet for PC arbejdspladser i undervisningen bliver mere og mere udbredt og efterspurgt på skolerne, ligesom ønsket om øget mobilitet på skolerne, er udtalt for at dække behovet for frihed i undervisningen. Denne udvikling fordrer et konstant behov for udvidelse af netværk, central lagerkapacitet, back-up og udvidelse af det trådløse netværk. Administrationen vil gennem prioritering sikre, at udgiftspresset vil kunne afholdes indenfor den nuværende budgetramme. Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Forældrebetaling Bugtskolens SFO afledt udgift til friplads mv. Under budgetområde 3.01 er anført den forventede indtægt af Grevebørns ophold i Bugtskolens SFO. Korrektionen sker på baggrund af Byrådets behandling af sag 24 af 18. december Der Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 vil for hovedparten af børnene skulle tages stilling til økonomisk og pædagogisk friplads samt søskendemoderation. Disse forhold ventes at beløbe sig til en udgift på 0,06 mio. kr. i 2008 og 0,13 mio. kr. i årene herefter. Merudgiften er indenfor servicerammen. Der søges om tillægsbevilling til merudgiften på 0,06 mio. kr. i 2008 og 0,13 mio. kr. i Daginstitutioner og dagpleje Med udgangspunkt i budgettet for 0-6 års området, er der foretaget en nærmere fordeling af budgetbeløb mellem dagpleje og daginstitutioner. Der er færre dagplejemødre end forudsat i lønbudgettet men dermed behov for flere vuggestuepladser. Der omflyttes derfor budgetbeløb fra dagplejen til daginstitutionerne. Endvidere er der forskydning i børnetallet og børnenes alderssammensætning, hvilket ligeledes har betydning for fordeling af budgettet mellem de forskellige institutionstyper. Forskydningerne vurderes ikke pt. at have betydning for det samlede budget afsat til området. Der søges ikke om tillægsbevilling. Området følges frem til BO2/2008. Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Budget til åriges placering i bofællesskaber Ved budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på 2,0 mio. kr. på området for åriges placering i bofællesskaber, før de får tilkendt førtidspension. Budgettet i 2008 er derefter 2,6 mio. kr. Pr. januar 2008 har administrationen kendskab til 8 personer, som er eller skal tilbydes bofællesskab, med et samlet forventet forbrug i 2008 på 4,6 mio. kr. Hertil vil der kunne komme yderligere sager. Samlet forventes der på denne baggrund flere udgifter end afsat i budgetrammen. Merudgiften er indenfor servicerammen. Der søges om tillægsbevilling til merudgiften på 2,0 mio. kr. i Serviceniveauet i Greve Kommune er at tilbyde plads i bofællesskab til beboere, der opfylder kriterier for visitation. Der forventes merforbrug på budgettet, da antallet af borgere, der opfylder kriterierne, overstiger det afsatte budget. En modgående foranstaltning er at indføre prioritering af de unge, som ligger i målgruppen for Servicelovens 107 og 108. Det betyder, at de unge, som skal have et tilbud om bofællesskab efter Servicelovens 107 stk.2 og 108, opprioriteres frem for de unge, som kan tilbydes en plads på et bofællesskab efter Servicelovens 107. Det vil betyde, at nogle borgere ikke vil blive tilbudt en plads i bofællesskab og derfor må bo hjemme også efter det fyldte 18 år. Det forventes at kunne give en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Herudover kan indgå forslag fra prioriteringskataloget fra Budget 2008 på Børne- og Ungeudvalgets område. Der søges om tillægsbevilling til den modgående foranstaltning på 2,0 mio. kr. i Familiehusene På baggrund af besparelser på budgettet i 2006 og 2007, må døgninstitutionens åbningstid reduceres. Indenfor den afsatte økonomiske ramme er det ikke længere muligt for døgninstitutionen at være åben 365 døgn om året. P.t. undersøges og vurderes forskellige muligheder, så det kan først senere oplyses, hvor mange døgn det drejer sig om. Et oparbejdet merforbrug sammen med yderligere besparelser i 2008 gør, at der ikke kan forventes balance mellem forbrug og budget. På den baggrund skal der nu igangsættes omprioritering af udgifter og overvejelser om modgående foranstaltninger evt. i form af ændring af serviceniveauet. Herunder kan indgå forslag fra prioriteringskataloget fra Budget 2008 på Børne- og Ungeudvalgets område. Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 Budgetområde 3.04 Fritid - Unge Fritidsklubber Der forventes flere børn og unge i fritidsklubberne end budgetteret. Prognosen, som har været anvendt som grundlag for budget , viste, at der gennemsnitligt skulle være børn indmeldt i Pr. 1. januar 2008 var der indmeldte i klubberne. Administrationen følger udviklingen af indmeldte børn tæt og afventer implementeringen af Byrådets beslutning om en ny klubstruktur sommeren Her skal det undersøges, om det er muligt at optimere personale- og driftsudgifter både centralt og i de enkelte fritidsklubber, ved at reducere fritidsklubbernes nuværende belastningsgrad i forhold til det faktiske antal fremmødte børn. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der flere opmærksomhedspunkter, men der søges ikke tillægsbevilling. Budgetområde 5.02 Voksne og handicap Specialundervisning for voksne Det samlede budget udgør i ,0 mio. kr., I budgettet indgår en budgettilførsel på i alt ca. 1,8 mio. kr. i forhold til Budgettilførslen består dels af et beløb på 1,2 mio. kr. vedtaget i forbindelse med BO4/2007 for at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk udgift til de omfattede borgere, dels af et beløb på 0,6 mio. kr., der skal finansiere, at der med virkning fra 1/ er indført en ny garanti for en 3-årig ungdomsuddannelse for alle unge omfattet af specialundervisning. Sidstnævnte blev vedtaget som en del af budget 2008, hvor beløbet indgik i DUT-kataloget. Det foreløbige regnskab for 2007 viser et forbrug på 9,3 mio. kr., som opreguleret til 2008 priser svarer til ca. 9,6 mio. kr. Med et samlet budget i 2008 på 10,0 mio. kr. er der derfor umiddelbart god sammenhæng mellem budget og forventet forbrug. Administrationen vurderer imidlertid, at der er en reel risiko for, at budgettet på dette område ikke holder. Denne vurdering skyldes netop den nye 3-årige ungdomsuddannelse, hvor DUT-kompensationen til kommunerne sandsynligvis vil vise sig at være for lav i forhold til de reelle udgifter. Den vurdering understøttes af KL. KL har således den 16. januar 2008 udsendt et nyhedsbrev til kommunerne, hvori det oplyses, at arbejdsgruppen mellem KL og regeringen, som skulle forhandle finansieringen, ikke har forhandlet siden september, fordi parterne er meget langt fra hinanden. Det er KL s forventning at de nye rettigheder i ungdomsuddannelsen kommer til at koste væsentligt mere, end kommunerne har fået til at løse opgaven. Dette må også forventes at gøre sig gældende for Greve Kommune. De konkrete økonomiske konsekvenser kan dog ikke vurderes på nuværende tidspunkt, og vil bl.a. afhænge af det videre forhandlingsforløb mellem KL og regeringen vedr. DUT-kompensationen. De konkrete økonomiske konsekvenser vil - når de kendes - indgå i kommende budgetopfølgninger. Budgetmidlerne til den 3-årige ungdomsuddannelse er p.t. en del af Social- og Sundhedsudvalgets budget. Administrationen har imidlertid igangsat en undersøgelse af, hvor opgaven administrativt og udvalgsmæssigt mest hensigtsmæssigt skal forankres i fremtiden. I den undersøgelse indgår også snitflader til andre udvalgs budgetområder. Blandt andet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, idet også dette budget indeholder budgetmidler til uddannelse (revalidering), hvor der muligvis vil være en afledt effekt i form af en mindreudgift. Denne mindreudgift bør i givet fald medgå til hel eller delvis finansiering af en merudgift på den nye ungdomsuddannelse. Botilbud, aktivitets- og samværstilbud mv. Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 Administrationen kan konstatere, at der ved udløb af supplementsperioden for 2007 fortsat mangler en del opkrævninger fra regioner og (især) kommuner for borgeres ophold i botilbud og aktivitets-/samværstilbud mv. Dette vil sandsynligvis medføre et merforbrug på botilbud, aktivitets- og samværstilbud mv. i Størrelsen af dette eventuelle merforbrug kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget konkret om. En del af den eventuelle merudgift på dette område modsvares af et mindreforbrug i regnskab Administrationen vurderer, at det skyldes kommunalreformen, hvor ikke mindst sammenlagte kommuner har haft en stor opgave med at få alle administrative procedurer på plads i løbet af Området vil blive fulgt nøje i den kommende tid med henblik på fremlæggelse af fornyet vurdering m.m. i forbindelse med B02/2008. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje Voksenelevløn KL har den 18. december 2007 indgået aftale med FOA om voksenelevløn. Aftalen er trådt i kraft den 1. januar Ifølge aftalen skal social- og sundhedshjælperelever (ssh-elever) og social- og sundhedsassistentelever (ssa-elever) der er fyldt 25 år, og som ved kontraktens indgåelse har ét års relevant erhvervserfaring, aflønnes med voksenelevløn. På grund af kommunernes ekstra udgifter i forbindelse med ansættelse af ssa-elever, har KL i brev af 19. december 2007 udmeldt, at finansministeren har givet tilsagn om, at der kommer en efterregulering. De økonomiske forhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner er igangsat i januar Eventuelle merudgifter som følge af voksenelevløn til social- og sundhedselever vil blive vurderet i forbindelse med kommende budgetopfølgninger i Udmøntning af besparelser i budget I forbindelse med vedtagelsen af budget vedtog Byrådet besparelser for 18,5 mio. kr. på Hjemmeplejens budgetområde, svarende til ca. 8 % af det det samlede nettobudget. Social- og Sundhedsudvalget har på møderne efterfølgende arbejdet med udmøntningen af disse besparelser. På møderne den 12. december 2007 og den 8. januar 2008 er der taget stilling til udmøntningen. På mødet den 12. december blev besluttet at udmønte besparelser for i alt 14,26 mio. kr. i 2008 fordelt på følgende områder, jf. nedenfor: Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 Budget Udmøntede besparelser kr Reduktion i serviceniveau Omfatter C-pakker for borgere ude 3 % besparelse på C-pakker Skærpede tildelingskriterier - A-pakker Synenergieffekter Vikarbesparelser Øvrige reduktioner Omorganisering plejecentre Plejecentre administration Færre kursusudgifter % besparelse på IT (Care) Demografi Forslag til udmøntning Yderligere forslag Omfatter C-pakker for borgere inde Personlig pleje (C2) Personlig pleje (C3) Personlig pleje (C4) Personlig pleje (C5) Samlet forslag til udmøntning Budgetreduktion der afventer afklaring Opdeling i praktisk hjælp og personlig pleje Vedtagne besparelser i alt På mødet i SSU den 8. januar blev det besluttet at udmønte besparelser for yderligere netto 1,57 mio. kr. Konsekvensen af de nye timepriser på fritvalgsområdet betyder en merudgift på 2,3 mio. kr. Derudover besluttede udvalget at spare 0,87 mio. kr. på afledt drift i forbindelse med etablering af køkkener i leve-bo-miljøer, samt at der kunne reduceres 3,0 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger. Dette giver netto en besparelse på 1,57 mio. kr kr Budgetforlig Besparelser vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 12. december Difference Konsekvenser af nye timepriser Samlet sparekrav som udestår Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 Spareforslag Afledt drift af køkkener i leve-bo-miljøer Mellemkommunale betalinger Resterende sparekrav Sammenlagt er der således udmøntet besparelser i 2008 på i alt 15,84 mio. kr. Det har ikke været muligt at finde besparelser for de resterende 2,63 mio. kr. i 2008 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje. De væsentligste konsekvenser af de vedtagne besparelser i Hjemmeplejen er bl.a.: Der sker reduktioner i den tid som afregnes til kommunale og private leverandører af personlig pleje. Dette får bl.a. den konsekvens, at der skal effektiviseres i forhold til brugertidsprocenten altså den tid en medarbejder i hjemmeplejen er hos borgeren. Brugertiden skal bringes op. Derudover vil besparelsen få den konsekvens i forhold til borgerne, at medarbejderne i hjemmeplejen ikke i samme grad som tidligere vil inddrage borgeren i plejen, og at medarbejderen i højere grad vil gøre ting for borgeren frem for sammen med borgeren. Desuden er der vedtaget skærpede visitationskriterier for tildeling af hjælp til rengøring i hjemmet. Bl.a. vil der blive forlangt lægeerklæring ved støvmideallergi. Derudover vil der ske reduktioner i antallet af kursusdage for medarbejderne, svarende til en gennemsnitlig reduktion på 2 dage pr. medarbejder. Besparelsen på afledt drift af køkkener i leve-bo-miljøer afventer besigtigelse af faciliteterne inden der træffes endelig beslutning om, hvordan denne udmøntes. Der forventes et merforbrug på ca. 2,63 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, som følge af uudmøntet besparelse i budget 2008, jf. ovenstående. Der søges ikke om tillægsbevilling, da det endnu er usikkert, hvad det konkrete merforbrug bliver, men området følges nøje og genvurderes i forbindelse med BO2/2008. Derudover kan der forventes merudgifter til rengøring på fællesarealer på plejecentrene. Men de endelige økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke. Budgetområde 5.04 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne Som en del af kommunalreformen skal kommunerne medfinansiere de regionale sundhedsydelser. En del af denne finansiering betales i form af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Når borgere i Greve Kommune behandles i sygehusvæsnet, bliver Greve Kommune opkrævet et beløb, der gennemsnitligt svarer til ca. 10 % af den beregnede takst for behandlingen. Kommunerne bliver automatisk trukket et beløb hver måned og har på kortere sigt ingen direkte mulighed for at påvirke udgiftsudviklingen. Der var oprindeligt budgetlagt med udgifter for 81,20 mio. kr. for I forbindelse med Budgetopfølgning 2/2007 blev budgettet opjusteret til 89,0 mio. kr. Dette skete med afsæt i historiske data, samt skøn baseret på de første måneders betalinger. Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 I forbindelse med udarbejdelse af Budgetopfølgning 4/2007 skønnedes udgifterne at udgøre 92,60 mio. kr. Skønnet tog afsæt i en prognose, der dels tog udgangspunkt i de foreløbige betalinger, samt omfanget af efterregistreringer. Det viste sig, at omfanget af efterregistreringer steg, hvilket var den væsentligste årsag til, at skønnet opjusteredes. Ved regnskabsafslutningen for 2007 kan konstateres et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne. Mindreforbruget skyldes den væsentlige budgetusikkerhed for aktiviteten, der har været gældende især i hele 2007, som er det første år, hvor kommunen afholder denne udgift. Hertil kommer periodisering af udgiften mellem 2007 og Der vil derfor komme udgifter i 2008, som vedrører 2007, fx kommunens betaling for praksissektoren (sygesikring) for december 2007 samt efterregistreringer af et endnu ukendt omfang. Den endelige udgift for 2007 kendes først primo april Den samlede udgift for 2008 skal genberegnes, og forudsætningerne samt udgiftsprognosen analyseres nærmere. Når den endelige udgift for 2007 kendes og forudsætningerne for budget 2008 er nærmere analyseret, vil der i forbindelse med BO2/2008 blive foretaget et fornyet skøn for den samlede udgift til medfinansiering af sundhedsydelserne i Genoptræningsudgifterne Der kan konstateres et mindreforbrug i 2007 vedr. genoptræning på ca. 2,5 mio. kr., som bl.a. skyldes lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen af aktiviteten. Udgiften til medfinansiering af genoptræning under indlæggelse samt kommunens finansiering af den specialiserede genoptræning på sygehus er blevet lavere end forventet. En del af resultatet i 2007 tilskrives en effektiv tilrettelæggelse af genoptræningsopgaven, hvor kommunen har kunnet hjemtage borgere til behandling i eget regi. Greve Kommune har således målt på landsplan en af de laveste andele af specialiseret genoptræning og derfor også et lavt udgiftsniveau til genoptræning på sygehus. Der forventes mindreforbrug i 2008 på ca. 2,5 mio. kr., men det endelige beløb kan endnu ikke opgøres. Beløbet vil indgå i BO2/2008. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder er der flere opmærksomhedspunkter, men der søges ikke tillægsbevilling. Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Integrationsloven Der er sket en noget større tilgang af borgere under integrationsloven end forventet. Alene i de seneste 3 måneder er der tilgået 22 personer, hvilket medfører en forventning om et merforbrug. En eventuel merudgift forventes at kunne afholdes inden for rammen. Fleksjob På Fleksjob kan der påregnes et mindreforbrug. Reelt er der tale om en tidsforskydning, fordi udgifterne til fleksjob afhænger af, hvornår virksomhederne anmoder om udbetaling. Erfaringerne fra årsafslutning 2007 viser en sådan tidsforskydning. Revalidering På Revalidering forventes et mindreforbrug. Dette skyldes dels, at der er færre af de dyre anbringelser på f.eks. Hjerneskadecentrene. Det er dog for tidligt at konkludere, om der er effekt i overslagsårene, dels fordi den nye 3-årige ungdomsuddannelse vil betyde færre udgifter til revalideringsområdet, idet nogle af målgruppens tidligere forløb var finansieret af midler budgetlagt på re- Budgetopfølgning 1/ Side 10

11 valideringsområdet. Der henvises til kommentarerne under specialundervisning for voksne under budgetområde Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Introduktionsprogram På området for Integrationsprogram for udlændinge forventes et merforbrug grundet en større persontilgang end forventet samt en principiel omlægning af statens tilskud til introduktionsprogrammet. Hidtil har staten ydet et programtilskud pr. måned, en borger var i en aktivitet. Fremover refunderer staten 50 % af kommunens udgifter til aktiviteter inden for en ramme på kr. per helårsperson. Eksempelvis var 3 års sprogskole før næsten udgiftsneutral, hvorimod det fremover vil koste kommunen kr. Merudgiften vil også påvirke overslagsårene. Merforbruget ligger udenfor servicerammen. Overførsler Ved budgetopfølgning 1/2008 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til Der søges om tre typer overførsler: 1. De automatiske overførsler, der følger af vedtagne overførselsregler for hhv. lønsum, driftsrammer og kontraktstyrede institutioner. 2. Formålsbestemte overførsler, der er søgt ved BO4/2007, og som nu foreligger endelig opgjort 3. Tillægsbevilling til at overføre uforbrugte formålsbestemte budgetter til særlige formål, der ikke blev ansøgt ved BO4/2007 Ad 1 Automatiske overførsler De automatiske overførsler er beskrevet i BO4/2007 og den endelige opgørelse pr. budgetområde kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i Ad 2 Endelig opgørelse af formålsbestemte overførsler søgt ved BO4 I forbindelse med BO4/1007 blev der ansøgt om en række formålsbestemt overførsler. Disse er nu endeligt opgjort, og det har vist sig, at en del af de formålsbestemte overførsler er større end først antaget. Nedenfor er beskrevet, hvilke formålsbestemte overførsler, der ved den endelige opgørelse, er større end ved opgørelsen til BO4/2007. Den endelige opgørelse pr. budgetområde kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i Budgetområde 1.01 Administration HR-udviklingsprojekt Der blev i forbindelse med BO4/2007 ansøgt om en overførsel på 0,150 mio. kr. Der søges nu om 0,646 mio. kr. Formålsbestemt løn i Økonomi & Analyse Ved BO4/2007 blev der søgt om overførsel vedr. løn i Økonomi & Analyse på 0,25 mio. kr. Dette beløb er steget til 0,27 mio. kr. Budgetområde 1.03 Tværgående områder Lønpuljer til rekruttering og fastholdelse Ved BO4/2007 blev der søgt om overførsel vedr. lønpuljer til rekruttering og fastholdelse på 1,50 mio. kr. Dette beløb er steget til 1,72 mio. kr., da visse engangsbeløb først udbetales i Budgetopfølgning 1/ Side 11

12 Budgetområde 3.01 Skoler Tværgående kompetencepulje: Der blev ved BO4/2007 søgt om overførsel af 0,370 mio. kr., men da de bevilgede projekter, der skulle påbegyndes i 4. kvartal 2007, først forfalder til betaling i løbet af foråret 2008, søges om yderligere 0,100 mio. kr. Indskolingsgrupper, uddannelse: Der blev ved BO4/2007 søgt om overførsel af 0,085 mio. kr., men da diverse uddannelsesforløb først er påbegyndt i januar 2008, søges om yderligere 0,14 mio. kr. Budgetområde 5.03 Hjemmeplejen Formålsbestemt løn i Pleje & Omsorg Ved BO4/2007 blev der søgt om overførsel vedr. løn i Pleje & Omsorg på 0,45 mio. kr. I denne beregning var der ikke taget højde for udmøntningsgarantien, hvorfor beløbet nu udgør 0,741 mio. kr. Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Flaskehalsbevilling Der blev ved BO4/2007 søgt om formålsbestemt overførsel på 0,15 mio. kr. Der søges nu om yderligere 0,078 mio. kr. Budgetområde 9.02 Finansforskydninger og finansiering Grundkapitalindskud Den samlede overførsel på 9.02 Finansforskydninger stiger fra mio. kr. til mio. kr. Ved BO4 blev der søgt overførsel vedrørende Ellebækparken (Grundkapitalindskud vedrørende Ellebækparken på mio. kr.) Yderligere søges der om overførsel af et beløb vedrørende Nældebjerg Plejecenter (Grundkapitalindskud vedrørende Nældebjerg Plejecenter på mio. kr.). Ad 3 Formålsbestemte overførsler, der ikke blev ansøgt ved BO4 Nedenstående overførsler er ikke søgt ved BO4/2007. De indgår i den endelige opgørelse pr. budgetområde, som kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Vedligeholdelse på Eriksminde børnehave Børnehaven har et overskud på deres vedligeholdsbudget, som ønskes overført til at betale for reparation af klatrestativ. Klatrestativet blev repareret i 2007, men regningen er ikke modtaget. Der søges derfor om en formålsbestemt overførsel på 0,032 mio. kr. Budgetområdet 3.03 Forebyggelse og anbringelse Sundere livsstil i Greve Kommune I forbindelse med projekt Sundere livsstil i Greve Kommune har Sundhedstjenesten i Greve Kommune et igangværende projekt, som finansieres af SATS-puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet løber i perioden , og der er modtaget i alt 0,433 mio. kr. til projektet. Da ikke alle midlerne blev anvendt i budgetår 2007, ansøges om en formålsbestemt overførsel på 0,367 mio. kr. Familieværkstedet Familieværkstedet har fået midler fra Velfærdsministeriet til projektet Multifamiliegruppe. I Budgetopfølgning 4/2007 blev der ikke søgt formålsbestemt overførsel af restsum, da forventningen var, at projektet blev afsluttet i Det har efterfølgende vist sig, at der er 0,244 mio. kr. tilbage, som søges overført, da disse midler skal returneres, når regnskabet aflægges i Familieværkstedet vil i 2008 ansøge Velfærdsministeriet om tilladelse til at fortsætte multifamiliegruppen i Budgetopfølgning 1/ Side 12

13 Budgetområde 5.03 Hjemmepleje Ældrerådet Efter BO4/2007 har det vist sig, at det i 2007 ikke har været muligt at anvende alle midlerne til Ældrerådet, hvorfor der søges om formålsbestemt overførsel på 0,042 mio. kr. Sundhedsfremme for seniorer Efter opgørelsen af de formålsbestemte overførsler ved BO4/2007 er der kommet yderligere tilskud fra Socialministeriets pulje til støtte af en aktiverende indsats overfor ældre. Disse midler er ikke blevet forbrugt i 2007, hvorfor der ansøges om formålsbestemt overførsel på 0,867 mio. kr. Budgetområde 5.04 Sundhed Tobakspuljen Efter BO4/2007 har det vist sig, at det i 2007 ikke har været muligt at anvende alle midlerne fra puljen til medfinansiering af kommunale rygestop og tobaksforebyggelse finansieret af Sundhedsstyrelsen, hvorfor der søges om formålsbestemt overførsel på 0,042 mio. kr. Gang i Greve Projekt Gang i Greve, der støttes af Velfærdsministeriet, forventes afsluttet i marts Der mangler endelig opgørelse og evt. tilbagebetaling af midler til Velfærdsministeriet, hvorfor der søges om formålsbestemt overførsel på 0,012 mio. kr. Praksiskonsulent Den formålsbestemte overførsel fra 2006 til 2007 til praksiskonsulent ydelser er ikke forbrugt i 2007, da ydelserne endnu ikke anvendes i det forventede omfang. Der søges om formålsbestemt overførsel til 2008 på 0,070 mio. kr. Budgetopfølgning 1/ Side 13

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere