Kvalitetsstandarder 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2011"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at du skal sigte efter de grønne og blå hjælpelinjer. Når billedruden er markeret, kan du vælge kommandoen Indsæt, Billede, og vælge den type billede, du vil indsætte. Indsæt billede Tips: Du kan tilrette billedet ved at højreklik- For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Indsæt billede

2 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Ældre og Handicapudvalget (fra venstre): Mads Sølver Pedersen, Helle Frederiksen, Anna Kirsten Olesen (næstformand), Kirsten Algren, Felix Henriksen, Mette Ekstrøm og rådmand Tina French Nielsen (formand) Kære medborger Aalborg Kommune er et godt sted at blive gammel. Sådan har det været længe, og sådan skal det blive ved med at være. Vi gør vores yderste for at give den bedste service til de af vore borgere, der har behov for hjælp - uanset om hjælpen gives i eget hjem eller på plejehjem. Mission og værdier Ældre og Handicapforvaltningens grundlæggende mission er at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række tilbud, der også indeholder et forebyggende sigte. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som vi har fastlagt for kommunens borgere, der modtager personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice. Her kan du se, hvilken hjælp, du kan få fra kommunen, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den hjælp, du modtager. Og de skal bidrage til en ensartet service. Venlig hilsen Ældre og Handicapudvalget Det kræver en stor indsats og et fælles ståsted at sikre dette. Ældre- og Handicapforvaltningens tre værdier Nærvær Ansvarlighed Respekt udgør dette ståsted. Værdierne skal hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med borgerne. Vidste du. at der er flere end borgere i Aalborg Kommune, der modtager praktisk hjælp.. at der er flere end 3300 borgere, der modtager personlig hjælp og pleje. 2

3 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Det kan du få hjælp til Aalborg Kommune tilbyder ydelserne: - Personlig hjælp og pleje - Praktisk hjælp (Rengøring og tøjvask) - Madservice Hvordan får du hjælp? Hvis du får brug for hjælp, kan du kontakte visitationen i den bevillingsenhed dit ældreområde ligger i. En visitator og en terapeut vil herefter aflægge dig et besøg og sammen med dig og eventuelt en pårørende eller en anden bisidder, drøfte behovet for tildeling af hjælp. Den endelige hjælp tildeles og udmåles efter et afklaringsforløb af 1-4 ugers varighed og på baggrund af en individuel, konkret behovsvurdering. Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan have udbytte af et afklaringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og tildelt uden forudgående afklaringsforløb. Hvis årsagen til funktionsnedsættelsen er uklar, skal du give tilladelse til, at kommunen kan indhente oplysninger ved praktiserende læge eller sygehus. Kommunen yder som hovedregel ikke hjælp til nødvendige praktiske opgaver eller mad, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/ samlever eller en anden pårørende, der har mulighed for at forestå de praktiske opgaver eller madlavningen. Her kan oplæring komme på tale. I vurderingen af behovet for madservice indgår om der er tale om diætkost. Hvis du efter endt afklaringsforløb opfylder betingelserne for hjælp, udarbejder visitator: En funktionsvurdering der indeholder en beskrivelse af, hvordan du skal hjælpes indenfor de forskellige ydelser, du er tildelt hjælp til. Oplysninger til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering til leverandøren, som herefter har ansvaret for arbejdsmiljøet. En afgørelse, der indeholder en beskrivelse af årsagen til din henvendelse, hvilke opgaver du skal have hjælp til og hvor lang tid, der er bevilget til det. Afgørelsen indeholder også målet for hjælpen, hvilken periode du får hjælpen samt hvilke opgaver Ældre- og Handicapforvaltningen evt. ikke har kunnet bevilge hjælp til. Afgørelsen og funktionsvurderingen eftersendes. Frit valg af leverandør Hvis du bliver bevilget hjælp til personlig eller praktisk hjælp efter afklaringsforløbet, har du selv mulighed for at vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Du kan vælge imellem: Den kommunale hjemmepleje. En privat leverandør godkendt af Ældre- og Handicapforvaltningen. En person, som du udpeger, og som Ældre- og Handicapforvaltningen skal godkende og ansætte. Et kontant tilskud til en eller flere hjælpere, du selv ansætter. Ordningen kaldes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Forudsætningen er, at kommunen ikke kan stille den hjælp til rådighed, du har behov for, eller at du varigt har brug for hjælp mere end 20 timer om ugen. Du har arbejdsgiverforpligtelsen. Ældre- og Handicapforvaltningen følger op på ydelsen. Visitator kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge hjælper og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver. Hvis du bliver bevilget madservice, kan du frit vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører, der er godkendt af Ældre og Handicapforvaltningen. så du har et godt grundlag, når du vælger leverandør. 3

4 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Visitator udleverer informationsmateriale om de forskellige leverandører, Hvor hurtigt får jeg hjælpen? Hvis du opfylder betingelserne for bevilling af hjælp efter afklaringsforløbet vil visitator kontakte den eller de leverandører, du har valgt. Du vil efterfølgende blive kontaktet af leverandøren eller leverandørerne om, på hvilken dag og tidspunkt du får hjælp. Du får samtidig oplyst navn og tlf. nr. på den eller de personer, du kan kontakte, hvis du har behov herfor. Hvis du modtager personlig hjælp og pleje har leverandøren 2 dage til at iværksætte hjælpen. Hvis du modtager praktisk hjælp eller madservice har leverandøren 7 dage til at iværksætte hjælpen. Hvis visitator vurderer, at det er en akut situation, ydes hjælpen straks af den leverandør, du har valgt. Hvis du ikke har fået hjælp før og ønsker en privat leverandør, vil den akutte hjælp blive ydet af Ældre- og Handicapforvaltningen i de tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt at nå at iværksætte hjælpen ved den valgte private leverandør. Medarbejderen, der udfører hjælpen, skal meddele visitator, hvis der sker forbedringer eller forværringer i din tilstand, med henblik på en evt. revurdering af dit behov. Du kan ikke bestille en bestemt medarbejder, f.eks. en medarbejder af et bestemt køn eller en bestemt etnisk baggrund. Du kan ikke på forhånd fravælge en medarbejder, som du ikke har mødt. Du kan efterfølgende fravælge medarbejderen, hvis det konstateres, at samarbejdet ikke fungerer, og hvis leverandøren kan få arbejdet tilrettelagt. Medarbejderen kan i samme situation anmode om at blive flyttet. Skift til anden leverandør Du kan ved henvendelse til visitator skifte til en anden leverandør med 14 dages varsel. Hvad koster ydelsen? Ydelsen tildeles som midlertidig eller varig hjælp. Ved midlertidig hjælp kan der være egenbetaling afhængig af egen og evt. ægtefælles/samlevers indkomst. Visitator oplyser hvor meget ydelsen vil koste og der betales via girokort. Varig hjælp er gratis. Hvornår følges der op på ydelsen? Hvis du er tildelt midlertidig hjælp følges der op efter minimum tre måneder. Er du tildelt varig hjælp følges der som minimum op hvert andet år. Hvis der opstår noget akut eller hvis dine behov ændrer sig, følges der op med det samme. Opfølgningen kan ske telefonisk. Fleksibel hjælp Du har ret til helt eller delvist at erstatte eller bytte din tildelte hjælp med andre ydelser Det kan være at fravælge et bad til fordel for et besøg på kirkegården eller en spadseretur. Det kan også være fravalg af støvsugning til fordel for afrimning af fryser, vinduespudsning, særlig hjælp på mærkedage, strygning af tøj eller lignende. Bytteydelser holdes indenfor den tidsramme, der er afsat pr. uge i dagtimerne. Det er den enkelte medarbejder, der fagligt vurderer, om det er forsvarligt at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ydelser. Hvis der er tvivl om denne vurdering, tages der udgangspunkt i den konkrete afgørelse, og hjælpen ydes i overensstemmelse med den. Hvis leverandørens medarbejder konstaterer, at du gentagne gange vælger andre ydelser end de, der fremgår af afgørelsen, tager leverandøren kontakt til visitator, som derefter vurderer, om der er sammenhæng mellem dit behov og afgørelsen, og om der er grundlag for at ændre afgørelsen. Den ydelse, du har fravalgt, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Hvem leverer ydelsen? Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af uddannede medarbejdere, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, hvorved du aktivt inddrages i opgaveløsningen. Medarbejderen skal være i stand til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til leverandøren. 4

5 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Dine forpligtelser Du skal være klar til at modtage hjælpen, når leverandøren kommer. Du har pligt til at oplyse Ældre- og Handicapforvaltningen, hvis dine forhold ændres. Hvis du er forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give besked senest dagen før inden kl til den eller de leverandører, der yder hjælpen, med mindre der er opstået noget akut. Du har ikke ret til erstatningshjælp, hvis du selv har aflyst aftalen Hvis du ønsker aftalen flyttet til en anden dag, skal du aftale det med leverandøren. Hvis det ikke er muligt for leverandøren at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side. Du skal huske at melde afbud til leverandøren, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid f.eks. i sommerhus. Hvis det er nødvendigt at udlevere nøgle til en medarbejder, skal leverandøren altid inddrages. Medarbejderen må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Du skal altid sørge for at få kvittering på de nøgler, du udleverer. Hvis visitator vurderer, at der i akutte tilfælde er behov for at opnå adgang til din bolig og du ikke selv er i stand til at åbne, skal du have et nødkald samt et elektronisk nøglesystem installeret. Visitator oplyser dig om, hvordan det fungerer i forbindelse med at nødkaldet og nøglesystemet bevilges. Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen f.eks. ved at kontakte pårørende. Hvis det ikke lykkes at finde ud af hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem dig og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet bedst muligt: De arbejdsredskaber, medarbejderen skal bruge, skal være i orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer mv. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng eller andre tekniske hjælpemidler. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og evt. fjerne tæpper eller lignende. Derudover kan vi f.eks. kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde under besøget. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren. Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde imens der ryges. De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også, efter at ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig. Ældre- og Handicapforvaltningen uddanner socialog sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Eleverne arbejder under vejledning af en praktikvejleder. Det betyder, at det i perioder kan være en elev, der kommer og hjælper dig. Medarbejderne er udstyret med legitimationskort med billede. 5

6 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Personlig hjælp og pleje Du kan få hjælp, hvis det efter et afklaringsforløb vurderes, at du midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp og pleje pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen kan gives kombineret med en træningsindsats, hvis visitator vurderer, at en optræning til senere selv at klare opgaven er mulig. Som udgangspunkt gives hjælpen midlertidigt, medmindre der er konstateret behov for varig hjælp. Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, eller at du ikke vil have udbytte af et afklaringsforløb, vil hjælpen blive udmålt og tildelt straks. Hvad kan du få hjælp til? Du kan få hjælp alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives dag, aften eller nat alt afhængigt af dit behov. De forskellige ydelser indenfor personlig hjælp og pleje kan f.eks. være: Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til: Personlig hygiejne og bad Psykisk pleje Medicingivning og administration Vedligeholde fysiske funktioner (træning og aktivering) Hjælp til mad, som kan bestå i at: Tilberede morgenmad Anrette udbragt mad Opvarme frosne færdigretter Hjælpe med indtagelse af mad og drikke Sikre, at mad- og drikkevarer er friske Hjælp til afløsning i hjemmet Hvis du er ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er der mulighed for tilbud om afløsning i hjemmet. Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at den person du passer kan blive boende i hjemmet. Afløsning i hjemmet kan gives uafhængigt af, om du opfylder betingelserne for midlertidig eller varig hjælp efter 83, idet denne hjælp gives efter 84. Hjælpen ydes i det antal timer, der på forhånd er aftalt med visitator. Valg af leverandør Personlig hjælp og pleje er omfattet af frit valg af leverandør. Hjælp til indkøb, som kan bestå i at: Hjælpe med at bestille varer én gang ugentligt og eventuelt hjælpe med at stille på plads Henvise til butikker, der har et rimeligt varesortiment, og samtidig har gratis udbringning. Der kan bevilges betaling for udbringningen, hvis der i konkrete tilfælde ikke er mulighed for gratis udbringning. Købe ind ved nærmeste handlende i akutte situationer. Ledsage/hjælpe med nødvendige tøjndkøb, tandlægebesøg, oprette betalingsservice og hæve penge efter fuldmagt (højst kr.), hvis pårørende ikke har mulighed herfor. 6

7 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Leverandørens målsætning Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Hvis leverandøren i en nødsituation ændrer tiden i forbindelse med hjælp til bad, kontakter leverandøren dig samme dags morgen og tilbyder en ny tid senest førstkommende hverdag. Hvis dette tidspunkt ikke passer dig, kan du aftale et nyt tidspunkt med leverandøren forud for næste planlagte levering af ydelsen. Hvis du får hjælp til bad dagligt, skal du have erstatningshjælp samme dag. Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren. Du har ret til erstatningshjælp, og leverandøren har pligt til at give dig erstatningshjælp. Leverandøren vil tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem, men hvis du får hjælp flere gange i døgnet, skal du forvente, at der kommer flere forskellige hjælpere hos dig. Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, kan det betyde, at det ikke bliver samme medarbejder, der udfører begge dele. Det siger loven: Kommunen har efter 83, stk. 1 og stk. 2, i Lov om Social Service pligt til at yde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Bestemmelserne i 83 finder tilsvarende anvendelse, når der er brug for personlig hjælp og pleje m.v. vedrørende børn ( 44). 7

8 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Praktisk hjælp Du kan få hjælp, hvis det efter et afklaringsforløb vurderes, at du midlertidigt eller varigt har behov for hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen kan gives kombineret med en træningsindsats, hvis visitator vurderer, at en optræning til senere selv at klare opgaven er mulig. Som udgangspunkt gives hjælpen midlertidigt med mindre der er et synligt behov for varig hjælp. Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, eller at du ikke vil have udbytte af et afklaringsforløb, vil hjælpen blive udmålt og tildelt straks. Hvad kan du få hjælp til? Kommunen kan tilbyde hjælp til: Rengøring Rengøring og tøjvask Ældre- og Handicapforvaltningens serviceniveau er skemalagt rengøring hver anden uge. Tildelingen sker efter en individuel konkret vurdering. Den tildelte tid/hjælp er effektiv tid uden pauser og fradrag af tid til transport. Vi gør kun rent i de rum, du bruger til daglig, det vil sige stue, soveværelse, entre, badeværelse og køkken. Det betyder, at vi ikke giver ekstra hjælp til en stor bolig. Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at: støvsuge/vaske gulv tørre støv af gøre rent i badeværelse tørre køkkenbord og vask af, samt hårde hvidevarer gøre hjælpemidler rene skifte sengetøj Hjælp til tøjvask gives i forbindelse med rengøringshjælpen. Tiden er afhængig af, om der er vaskemaskine i hjemmet, fælles vaskefaciliteter eller vaskeri i ejendommen - ellers sendes tøjet på vaskeri. Det kan være nødvendigt at dele hjælpen til tøjvask i to, afhængigt af vaskefaciliteterne, så tøjet tages ud af maskinen senere på dagen eller evt. dagen efter. Valg af leverandør Praktisk hjælp er omfattet af frit valg af leverandør. Leverandørens målsætning Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Det aftalte tidspunkt skal overholdes plus/minus en halv time ellers skal leverandøren give dig besked. Hvis leverandøren under særlige omstændigheder er nødt til at ændre tiden, skal du tilbydes en ny tid inden for fem hverdage. Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren. Du har ret til erstatningshjælp, og leverandøren har pligt til at give dig erstatningshjælp. Hvis den aftalte hjælp falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde erstatningshjælpen inden for fem hverdage. Leverandøren vil tilstræbe, at så få forskellige medarbejdere som muligt vil komme i dit hjem. Modtager du også hjælp til pleje og har valgt, at den praktiske hjælp skal udføres af samme leverandør, kan du ikke være sikker på, at det er den samme medarbejder, der udfører begge dele. Hjælpen ydes kun, når du er hjemme. Undtagelsesvis kan du få hjælp, mens du er på arbejde, hvis du arbejder i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Det kræver, at du skriver under på, at det er i orden, medarbejderen udfører sit arbejde uden din tilstedeværelse. Leverandøren skal altid inddrages. 8

9 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Madservice Du kan få madservice, hvis du midlertidig eller varigt er ude af stand til at lave mad pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Som udgangspunkt gives hjælpen midlertidig, med mindre der er et synligt behov for varig hjælp. Hvis visitator vurderer, at du kan optrænes til selv at lave mad, vil du i stedet blive tilbudt hjælp til det. Hvad kan du få hjælp til? Du har mulighed for at få mad med udbringning eller mad uden udbringning. Det er visitator, der afgør, hvilket tilbud, du kan tilbydes Valgmuligheder Når du er bevilget madservice kan du: vælge mellem varm udbragt mad og frosne færdigretter vælge mellem to daglige hovedretter ved normalkost ved varm udbragt mad eller mad uden udbringning vælge mellem 30 hovedretter fra sæsonkatalog ved normalkost ved frosne færdigretter vælge mellem hovedret og biret eller kun hovedret få diætkost/individuel kost, hvis du har behov for det dagligt til - og framelde ved akut opståede situationer eksempelvis pludseligt opstået sygdom Leverandøren skal ved varm udbragt mad være behjælpelig med at tage låget /filmet af emballagen. Ved udbragte frosne færdigretter skal leverandøren være behjælpelig med at sætte maden i fryseren. Menuplan Ved planlægning af menuerne tager leverandøren højde for sæson og højtider. Der skal tages højde for at begge menuer ikke indeholder fisk/indmad. Maden fremstilles af førsteklasses råvarer Leverandøren udarbejder og udleverer en menuplan hver måned. Du skal foretage menuvalg for månedens dage og returnere den udfyldte menuplan med madchaufføren eller direkte til leverandøren eller spisestedet. Valg af leverandør Madservice er omfattet af frit valg af leverandør. Det består en middagsportion af (standardmåltid) En hovedret består af: 100 g kød/120 g fars /120 g fisk 150 g kartofler, ris eller pasta 100 g grøntsager, 75 g råkostsalat eller 25 g surt, varierende efter menuen 1,5 dl sovs En biret består af: 2 dl dessert eller 2 1/2 dl suppe Farsmad er hakket kød, som iblandes andre råvarer. Karbonader og bøf betragtes ikke som farsmad. 9

10 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Hvis hovedretten er suppe, er den på en 1/2 liter. Der medfølger tilbehør til maden f.eks. mælk til frugtgrød, brød og sennep til kålsupper, kanelsukker til risengrød. Hvis du har behov for det, er der mulighed for flere kartofler til hovedretten uden ændring af prisen på maden. På traditionelle højtidsdage serveres der højtidsmenuer. Kostvejledning Visitator er ansvarlig for at inddrage relevante samarbejdspartnere i forhold til vejledning om kost eller diæt. Ændringer i forhold til de bevilgede ydelser Hvis du ønsker en ændring af de ydelser, du er bevilget, eks. at modtage hovedret i stedet for hovedret og biret, skal du kontakte visitator, som herefter laver en ny bevilling. Betaling for maden Fra er der følgende priser for et standardmåltid: 51,00kr. for hovedret og biret 46,00 kr. for hovedretten alene 20,00 kr. for madpakker 10,50 kr. for proteindrik Betalingen af maden sker hver måned. Hvis du vælger en privat leverandør trækkes betalingen via din pension. Hvis du vælger den kommunale leverandør betales via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Afregningsperioden er ved PBS betaling fra den 10. i måneden til den 9. i den efterfølgende måned. Hvis du er bevilget hovedret og biret og du en sjælden gang i stedet kun ønsker hovedret leveret, kan du aftale dette med leverandøren. 10

11 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Særligt for mad med udbringning Tilbuddet indeholder: Varm udbragt mad Frosne færdigretter Du kan frit vælge mellem varm udbragt mad og frosne færdigretter. Varm udbragt mad leveres hver dag på et nærmere fastlagt tidspunkt i tidsrummet Frosne færdigretter leveres en gang om ugen på et nærmere fastlagt tidspunkt mellem kl Tidspunktet for leveringen fastlægges af leverandøren. Det samme gør leverings dagen for frosne færdigretter. Du modtager mad til alle dage, medmindre du aftaler andet med visitator. Hvis du vælger frosne færdigretter og visitator vurderer, at du ikke selv kan opvarme maden, kan medarbejderen fra hjemmeplejen hjælpe med opvarmning af maden på et nærmere fastlagt tidspunkt i dagtimerne. Du skal være hjemme, når maden leveres. Hvis du modtager varm udbragt mad, og pga. særlige omstændigheder (f.eks. lægebesøg) undtagelsesvis ikke er hjemme, er leverandøren forpligtet til at levere maden i en termokasse. Madpakker og proteindrik Hvis du er omfattet af tilbuddet om mad med udbringning, kan du også blive visiteret til madpakker, som indeholder 4/2 stykker smørrebrød. Har du behov for proteindrik, kan du visiteres til det. En proteindrik er 2 1/2 dl. Du kan også købe mad til enkelte gæster. Proteindrik, madpakker og gæstemad leveres altid sammen med maden. Det kan ikke bestilles og leveres særskilt. Aflysning/flytning Madleverancen kan ikke aflyses fra leverandørens side. Den enkelte leverandør er forpligtet til at levere mad til dig efter de aftalte vilkår. Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at ændre tidspunktet for levering af maden, aftaler leverandøren dette konkret med dig. Ved indlæggelse på sygehus afbestiller visitator maden, og leverancen ophører samme dag, som leverandøren får besked. Leverandørsvigt Du skal kontakte leverandøren hvis maden ikke leveres til det fastlagte tidspunkt (+/- 30 minutter inden for det fastlagte tidsrum), eller hvis madleverancen helt udebliver, hvorefter leverandøren sørger for, at du får et erstatningsmåltid. Til - og afmelding fra mad med udbringning Du kan fravælge madleverancen helt eller for en periode. Afbestilling skal i givet fald finde sted til leverandøren senest dagen før leveringen inden kl Ved afbestilling til weekend og helligdage senest den sidste hverdag inden kl Hvis du ikke har afmeldt maden og du ikke åbner døren vil visitator af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen, evt. ved at kontakte en pårørende. Hvis det ikke er muligt, vil visitator rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis du ønsker at fravælge madleverancen kontaktes visitator. Afmelding fra madleverancen kan finde sted med en dags varsel, fra leverandøren modtager afmeldingen. Visitatoren er ansvarlig for, at opkrævning af din betaling for ydelsen stopper samtidig med leveringsstoppet. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker at få leveret mad kontaktes visitator med henblik på en ny ansøgning om at modtage udbragt mad, idet en tilkendt ydelse, der fravælges, ikke efterfølgende kan kræves leveret. Lån af mikroovn /fryser Hvis du modtager frosne færdigretter, har du mulighed for at låne en mikroovn og /eller fryser, hvis visitator vurderer, at du har behov for det. 11

12 Kvalitetsstandarder/ januar 2011 Aalborg Kommune Særligt for mad uden udbringning Målgruppe brugere, som er berettiget til at modtage varm mad på spisestederne og som på fastlagte dage ønsker at spise maden på et spisested, der er godkendt af Aalborg Kommune. Brugere, som er bevilget madservice og som selv ønsker at hente maden hos leverandøren. Tilbuddet indeholder Varm mad, som indtages på spisestedet Mad afhentet hos leverandøren (varm mad eller frosne færdigretter. Det afhænger af tilbuddet fra leverandøren) Varm mad kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren i tidsrummet på de aftalte dage. Frosne færdigretter kan afhentes hos leverandøren på de aftalte hverdage mellem Hvis du henter maden hos leverandøren, skal du selv sørge for termotaske eller lign til at transportere maden i. Leverandøren kan være behjælpelig med indkøb heraf. Til - og afmelding fra madordningen Du skal spise på caféen / afhente maden hos leverandøren på de aftalte dage. Hvis du er forhindret i det, skal du melde afbud senest dagen før kl Hvis du ikke kommer på spisestedet / afhenter maden på de aftalte dage, og du ikke har meldt afbud, vil visitator af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen. Hvis det ikke er muligt, vil visitator som sidste udvej rekvirere låsesmed. Udgiften til låsesmed påhviler dig. Hvis du ønsker at fravælge mad på spisestedet/ leverandøren, skal du kontakte visitator. Visitator kontakter herefter leverandøren/ spisestedet for at afmelde dig. Modtager du i forvejen udbragt mad, vil du i stedet modtage mad i din bolig til alle ugens dage, medmindre du har aftalt andet med visitator. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker mad på et spisested/leverandør, kontakter du visitator med henblik på en ny ansøgning om igen at indgå i madordningen, idet en tilkendt ydelse, der fravælges ikke efterfølgende kan kræves leveret. Madleverancen kan ikke aflyses fra spisestedet/ leverandørens side. Det enkelte spisested/ leverandør af madservice er forpligtet til at servere/udlevere mad til dig efter de aftalte vilkår. 12

13 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder / januar 2011 Klagemuligheder Hvis du er utilfreds med den hjælp du får, har du mulighed for at klage. Sammen med afgørelsen modtager du en klagevejledning, så du kan se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage. Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om hjælp, har du mulighed for at klage til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til din bevillingsenhed. På grundlag af klagen vil bevillingsenheden vurdere din sag igen. Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du brev fra bevillingsenheden med den nye afgørelse. Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse, sender bevillingsenheden inden 4 uger klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, og du vil derefter høre fra Nævnet. Ønsker du at klage over udførelsen af hjælpen eller madleverancen, skal du kontakte leverandøren. Du kan også kontakte Den Åbne Linie, Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet på. Så hjælper brugervejlederen dig med at klage. Den Åbne Linie Telefontid Tlf.: Mandag-fredag Kl

14 Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter det dog, at du er bevilget Kontaktoplysninger Hvad gør du, hvis du ønsker hjælp? Du kan henvende dig til nedenstående telefonnumre, hvis du vil have yderligere oplysninger eller har brug for hjælp. Akut henvendelse: Ved akut opstået behov for hjælp uden for normal kontortid kan Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral kontaktes på Visitationen i bevillingsenhederne Nord Bevillingschef Malene Frydendal Sankt Peders Gade 3A 9400 Nørresundby Vest Bevillingschef Bodil Gravgaard Gundorfslund Aalborg Øst Bevillingschef Lone Starbæk Schmidt Diskovej 2D 9210 Aalborg SØ Ældre og Handicapforvaltningen Danmarksgade Aalborg Tlf Fax

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider x Madservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 2020 1 U T S A K D Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med mad og måltider?... 4 Hvad kan du

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

xpersonlig hjælp og pleje

xpersonlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1 Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 1 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1

KLADDE. Kvalitetsstandarder For hjælp i hjemmet Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Bilag 1 Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 1 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 2020 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION xgenerel information x Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp / bytteydelser...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Bilag 2 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2016 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015 Kære borger Kvalitetsstandarden giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. Derudover kan du læse om,

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere