2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag."

Transkript

1 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) 1 I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) foretages følgende ændringer: 1. Efter 16 ophæves overskriften: 2. Efter 16 indsættes:»forældrebetalt madordningmad i daginstitutioner 16 a. Der skal i alle daginstitutioner omfattet af 19 tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. 32 stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid efter stk. 1.«3. 17, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet efter 16 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse forældrebetalte madordninger i kommunen.«4. 25, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter 32, stk. 1, til mindst 73 procent og tilskuddet efter 32, stk. 2, og 33, stk. 1, til mindst 78 procent for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien kan opfyldes, og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.«5. 31, stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fastsættes i forhold til de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. 1

2 Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.«6. 32 affattes således:» 32. Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, jf. 31, stk. 1, skal udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter efter 31, stk. 2, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved reduktion af forældrebetalingen efter 16 a, stk. 2, skal tilskuddet efter 31, stk. 1, udgøre mindst 75 procent og forældrenes egenbetaling højst 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. 31, stk. 2. Stk. 3. Ved optagelse i en kommunal eller selvejende daginstitution beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.«7. 33 affattes således:» 33. Tilskud til kommunal dagpleje, jf. 31, stk. 1, skal udgøre mindst 75 procent og forældrenes egenbetaling højst 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. 31, stk. 2. Stk. 2. Ved optagelse i kommunal dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for den kommunale dagpleje.«8. I 36, stk. 2, ændres»og 21, stk. 2 og 3«til:» 21, stk. 2 og 3, og 31-34, jf. dog 43-44«. 9. I 41, stk. 3, ændres» 31, stk. 2, og 32-34, jf. dog 42-44«til:» 31-34, jf. dog 42-44«. 10. I 41, stk. 5, ændres» 31, stk. 2, og 32-34«til:» 31-34« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Dagtilbudslovens 31, stk. 3, og 57, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5 og nr. 11, træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan med virkning for alle daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens 19, beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 2009 til og med 31. december 2009 skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen. Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens 31, stk. 2, anvendelse. 2

3 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse madordninger. Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien jf. dagtilbudslovens 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens 25, stk. 1, til børn i daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, hæves til mindst 73 procent. For de forældre, som medbringer barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen finder dagtilbudslovens 25, stk. 1, anvendelse. 3

4 1. Indledning og baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen ønsker at sikre, at alle børn mellem 0 år og frem til skolealderen får et sundt frokostmåltid, når de er i daginstitution. I finanslovsaftalen 2008 er der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om, at alle børn i daginstitutioner mellem 0 år og frem til skolealderen senest 1. januar 2010 skal tilbydes et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 mellem regeringen og KL er det aftalt, at det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 procent hæves med 5 procentpoint til 30 procent svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for frokostmåltidet. For kommuner, som allerede tilbyder et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i kommunens daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Jf. kommuneaftalen for 2009 er det endvidere aftalt, at der åbnes op for muligheden for at ændre tilskud og forældrebetaling i løbet af året, således at tilskuddet og forældrebetalingen tilsammen skal udgøre de samlede bruttodriftsudgifter ved en plads i dagtilbud. Lovforslaget indeholder således to ændringer: 1) Frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen, og justering af loftet for forældrebetaling. 2) Ændring af reglerne om fastsættelse af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til dagtilbud. 2. Gældende ret 2.1 Frokostmåltid i daginstitutioner Der er ikke i dag i lovgivningen fastsat krav om, at børn i daginstitutioner skal have serveret et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I nogle kommuner tilbydes børn således et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, mens børn i andre kommuner har madpakke med hjemmefra, fordi et frokostmåltid ikke er en del af dagtilbudsydelsen i kommunen. Siden 1. juli 2003 har kommunalbestyrelsen gennem reglerne om forældrebetalte madordninger haft adgang til at beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for børn i alderen 3 år og ældre, hvorefter forældrebestyrelsen i de enkelte daginstitutioner har kunnet beslutte, om der skulle etableres en forældrebetalt madordning eller ej. I de tilfælde, hvor forældrebestyrelsen har besluttet at etablere en madordning, har de forældre, som ønskede at benytte ordningen, selv betalt udgiften hertil. Ordningen blev udvidet til at omfatte børn i alderen 0-2 år i 2005, og i 2007 blev der givet mulighed for at tildele tilskud ud fra forældrenes økonomiske forhold. Der har således været tale om en frivillig ordning for forældre og daginstitutioner. Forældrebetalte madordninger har hidtil kunnet omfatte enkelte eller alle måltider i daginstitutioner. Der er således mange daginstitutioner, som allerede i dag har fuldt forældrefinansierede madordninger i forhold til f.eks. frokostmåltidet eller eftermiddagsmad Fastsættelse af tilskud og egenbetaling for dagtilbud Efter de gældende regler i dagtilbudsloven om tilskud og forældrebetaling for dagtilbud og fritidshjem, skal kommunalbestyrelsens driftstilskud og forældrenes egenbetaling fastsættes for et år ad gangen på grundlag af de vedtagne budgetter. Kommunalbestyrelsen kan dog ved budgetvedtagelsen fastsætte, at til- 4

5 skud og egenbetaling ændres i løbet af året, men i disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen fastsætte beløbene og ikrafttrædelsesdatoer for ændringerne. 3. Den foreslåede ordning 3.1. Frokostmåltid i daginstitutioner Det foreslås at indføre et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner, så alle børn indtil skolestart sikres et sundt måltid mad i daginstitutionen I tilknytning hertil ændres loftet for den maksimale forældrebetalingsandel fra det nuværende 25 procent til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for frokostmåltidet. For kommuner, som allerede tilbyder et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i kommunens daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Formålet med lovforslaget er at sikre, at alle børn i daginstitutioner får et sundt måltid midt på dagen. Et fælles måltid sund mad i daginstitutionen vil medvirke til at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling. Herudover vil et fælles måltid mad i daginstitutionen bidrage til at aflaste børnefamiliernes travle hverdag, idet forældre fremover ikke skal afsætte tid til at smøre madpakker til deres børn i daginstitutionen. Det skal dog bemærkes, at det fortsat er forældrene, der har det overordnede ansvar for at sikre, at deres børn får en sund kost. Dette understreges af, at det med forslaget er forældrene, der finansierer udgifterne til et frokostmåltid. Det foreslås, at forslaget om et obligatorisk frokostmåltid gælder alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19, det vil sige kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner samt eksisterende puljeordninger efter dagtilbudslovens 102. Private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens 78 og 80, omfattes ikke af lovforslaget. Dette er begrundet i, at private pasningsordninger ikke er omfattet af de øvrige indholdsmæssige lovkrav, der gælder for dagtilbud, herunder blandt andet kravet om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og forældreindflydelse. Dagplejen er ikke omfattet af lovforslaget, da kost allerede i dag i praksis er en del af dagplejeydelsen. Der henvises til, at dagplejere i henhold til dagplejeoverenskomsten i dag er forpligtet til at drage omsorg for barnets pasning og pleje, herunder ydelse af kost, så længe barnet opholder sig i dagplejehjemmet. Ligeledes har kommunale dagplejere efter ligningslovens 9H et skattemæssigt fradrag for blandt andet udgifter til kost til børnene i dagplejehjemmet. Da børn således allerede i praksis får kost i dagplejen, er der ikke fundet grund til at regulere dette yderligere. Det obligatoriske frokostmåltid bliver en del af dagtilbudsydelsen og udgiften hertil vil indgå i dagtilbuddenes bruttodriftsudgifter. Der ydes efter 43 i dagtilbudsloven fripladstilskud og søskendetilskud til nedsættelse af forældrenes egenbetaling for dagtilbudsydelsen i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt. Det foreslås, at loven om frokostmåltid i daginstitutioner træder i kraft 1. januar Kommuner, der ønsker at indføre et frokostmåltid i 2009, vil gennem lovforslagets overgangsbestemmelse få mulighed for at hæve forældrebetalingen fra 1. januar 2009, hvis frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for børn indtil skolestart i alle daginstitutioner i kommunen Fastsættelse af tilskud og egenbetaling for dagtilbud Det foreslås, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Formålet med forslaget er at skabe større fleksibilitet for kommunerne, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at ændre i tilskud og egenbetaling for dagtilbud og fritidshjem hen over året samt at sikre, at 5

6 forældrebetalingen og det kommunale tilskud fastsættes på et retvisende grundlag både ved vedtagelse af budgettet for det kommende år og ved eventuelle senere ændringer, uanset om disse medfører stigninger eller fald i tilskud og forældrebetaling. Med forslaget bevares ligebehandlingen af tilbud, uanset om de er kommunale, selvejende eller private, og ligebehandling af forældre, uanset om forældrene har valgt et offentligt eller privat tilbud, eller et tilbud i egen kommune eller i en anden kommune. Afledt af lovforslaget vil der i bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester mv. blive fastsat nye regler for varsel i forbindelse med kommunens ændring af tilskud og egenbetaling. Varslet skal sikre, at forældre og institutioner i god tid bliver oplyst om ændringer i tilskud og forældrebetaling, så de har mulighed for at indrette sig herpå. Varselsperioden forlænges fra det nuværende 1 måned til tre måneder, dog to måneder, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det kommende års budget. Det foreslås, at adgangen til at regulere tilskud og forældrebetaling løbende over året træder i kraft 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Udgifterne til at indføre et frokostmåltid i alle daginstitutioner bliver fuldt forældrebetalte. Med forslaget får kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingen med op til 5 procent point. For kommuner, der allerede tilbyder et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. Forslaget er økonomiforhandlet med kommunerne. Der er etableret en kvalitetsfond med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter. Kvalitetsfonden er på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007 vedrørende tidssvarende indretning af institutioner, at kvalitetsfonden bl.a. skal sikre, at køkkener i nye og renoverede institutioner er indrettet sådan, at der kan laves sund mad. Det er aftalt med kommunerne, at der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden i perioden med henblik på bl.a. at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet. Kvalitetsfondsmidlerne fordeles mellem kommunerne efter blok-tilskudsnøglen (befolkningstallet). Der forventes at være marginale merudgifter for staten til autorisation af køkkener i daginstitutioner og den efterfølgende løbende kontrol. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring til følgende organisationer: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), FOA - fag og arbejde, Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO), Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud (FOLA), Socialpædagogernes Landsforbund (SL), Kommunernes 6

7 Landsforening (KL), Foreningen af socialchefer i Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), FTF, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer (DH). Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter Forslaget er neutralt for kommunerne. Negative konsekvenser/ merudgifter Der forventes at være marginale merudgifter for staten til autorisation af køkkener i daginstitutionerne og den efterfølgende løbende kontrol. Forholdet indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Som følge af lovforslaget om frokostmåltid i daginstitutioner er der indsat en ny overskrift, som omfatter både frokostmåltid i daginstitutioner og forældrebetalte madordninger, jf. dagtilbudslovens 17. Til nr. 2 Bestemmelsen i 16 a er ny. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at alle børn får et sundt frokostmåltid, mens de er i daginstitution. Forslaget sigter mod, at alle børn som udgangspunkt spiser det frokostmåltid, der tilbydes i daginstitutionen. De enkelte forældres eventuelle fravalg af frokostmåltidet medfører ikke en reduktion i forældrenes egenbetaling for dagtilbudspladsen, jf. dog 16 a, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder alle daginstitutioner omfattet af 19 i dagtilbudsloven, dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Endvidere gælder bestemmelsen eksisterende puljeordninger omfattet af dagtilbudslovens 102. Et sundt frokostmåltid betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Information om anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 7

8 Frokostmåltidet omfatter både mad og drikkelse. Kravet om, at frokostmåltidet skal være sundt, omfatter det samlede frokostmåltid. Det er op til lokal beslutning, om maden skal være varm eller kold, om maden skal være økologisk, om maden skal tilberedes i institutionen, leveres fra kommunalt storkøkken eller privat leverandør mv. Kommunalbestyrelsen skal i relation til ovenstående sikre, at der etableres faciliteter til madlavning i den enkelte daginstitution eller, at der indgås aftaler med levering af et frokostmåltid fra eventuelle kommunale fælleskøkkener eller private leverandører. Der henvises i den sammenhæng til for så vidt angår autorisation /registrering af daginstitutionskøkkener og de indretningsmæssige krav til køkkenerne. Forslaget medfører, at kommunalbestyrelsen ved godkendelse af en privatinstitution skal påse, at et frokostmåltid er en del af dagtilbudsydelsen i privatinstitutionen herunder, at privatinstitutionen har de nødvendige godkendte køkkenfaciliteter afhængig af den valgte frokostordning. Dagplejen er ikke omfattet af bestemmelsen. Der henvises til de almindelige bemærkninger herom jf. afsnit 3.1. Bestemmelsen i 16 a, stk. 2, er ny. Reglerne på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i princippet om, at der ikke fastsættes særskilt forældrebetaling afhængigt af i hvilken udstrækning, indholdet i dagtilbudsydelsen er rettet mod det enkelte barn. Bestemmelsen er udtryk for en fravigelse af dette grundlæggende princip, og bestemmelsen er alene rettet mod de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen, efter en konkret vurdering, finder, at kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et barn et frokostmåltid i dagtilbuddet. Bestemmelsen dækker således de tilfælde, hvor et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver en speciel og kompleks kostsammensætning, der kræver specialviden at tilberede, og som kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke forsvarligt kan tilbyde barnet. Til nr. 3 Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den eksisterende 17 i dagtilbudsloven. Det foreslås, at en forældrebetalt madordning kan anvendes til mad og drikkelse, der ikke udgør det obligatoriske frokostmåltid efter 16 a. Således kan en forældrebetalt madordning efter bestemmelsen eksempelvis anvendes til frugtordninger, morgenmad eller eftermiddagsmad. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at finansiere dele af det obligatoriske frokostmåltid efter loven gennem en forældrebetalt madordning. Til nr. 4 Bestemmelsen er en konsekvensændring. Ved kommunalbestyrelsens manglende overholdelse af pasningsgarantien hæves kommunalbestyrelsens tilskud med 3 procentpoint og forældrenes egenandel reduceres med 3 procentpoint. Procenterne tilrettes som følge af de nye grænser for forældrenes egenandel og kommunens tilskud i daginstitutioner. Til nr. 5 31, stk. 2 som affattet ved dette forslag er en videreførelse af den eksisterende 31, stk. 2, i dagtilbudsloven dog således, at procentsatserne for tilskud og forældrenes egenbetaling er udtaget af bestemmelsen. Det videreføres således, at de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, danner grundlaget for tilskud og forældrebetaling. Det foreslås i stk. 3, at tilskud og egenbetaling kan ændres i løbet af året således, at tilskuddet og forældrebetalingen tilsammen udgør de samlede bruttodriftsudgifter ved en plads. Tilskuddet og forældrebeta- 8

9 lingen skal som hidtil fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage ændringer i tilskud og forældrebetaling i løbet af året, således at forældrebetalingen og det kommunale tilskud til en plads i dagtilbud fastsættes på et retvisende grundlag ved såvel vedtagelsen af budgettet for det kommende år som ved ændringer i løbet af året. Ændringer i tilskud og forældrebetaling henover året, skal offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om sammenlignelig brugerinformation, jf. lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommune og bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation.dk. Nærmere regler om tidsfrister m.v. fastsættes af velfærdsministeren i en bekendtgørelse, jf. 44. Til nr. 6 Det foreslås i stk. 1, at kommunens tilskud til daginstitutioner som følge af forslaget om et obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner ændres til 70 procent, og at loftet for forældrenes egenbetaling hæves til 30 procent, så tilskuddet og forældrenes egenbetaling tilsammen udgør de samlede bruttodriftsudgifter ved en plads i daginstitution. Det foreslås i stk. 2, at i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen, efter en konkret vurdering, finder, at kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et barn et frokostmåltid i daginstitutionen, skal tilskuddet efter 31, stk. 1, mindst udgøre 75 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Beregningen af tilskuddet efter bestemmelsen skal ske efter de tilskudsregler, der gælder for den konkrete plads. Har barnet eksempelvis plads i en anden kommune, skal reglerne om beregning af tilskud over kommunegrænsen anvendes ved beregningen af tilskuddet efter 32, stk. 2. Har barnet plads i en privatinstitution, skal reglerne om tilskud til privatinstitutioner anvendes ved beregningen af tilskuddet efter 32, stk. 2. Den foreslåede stk. 3 er en videreførelse af den eksisterende 32 i dagtilbudsloven. Til nr. 7 Det foreslås i stk. 1, at tilskuds- og forældrebetalingsprocenterne for dagplejen reguleres særskilt, således at der med forslaget bliver en tilskudsbestemmelse for henholdsvis daginstitutioner og dagplejen. Opsplitningen skyldes, at der med forslaget indføres forskellige tilskuds- og forældrebetalingsandele for henholdsvis daginstitutioner og dagpleje. Den foreslåede stk. 2 er en videreførelse af den eksisterende 33 i dagtilbudsloven, dog er det præciseret, at tilskud og egenbetaling skal beregnes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter. Til nr. 8 Der er i forslaget til dagtilbudslovens 36, stk. 2, tilføjet en henvisning til dagtilbudslovens 31-34, jf. dog 42-44, som fastsætter reglerne for beregning af tilskud. Til nr. 9 Forslaget til dagtilbudslovens 31 medfører en redaktionel ændring i forslaget til dagtilbudslovens 41, stk. 3. I 41, stk. 3, foreslås det således at henvise til hele 31 - og ikke som tidligere kun til 31, stk. 2. Til nr. 10 Forslaget til dagtilbudslovens 31 medfører en redaktionel ændring i forslaget til dagtilbudslovens 41, stk. 5. Der henvises i øvrigt til bemærkningen til nr. 9. 9

10 Til nr. 11 Det foreslås i stk. 3, at tilskud og egenbetaling for fritidshjem kan fastsættes i løbet af året således, at tilskuddet og forældrebetalingen tilsammen udgør de samlede bruttodriftsudgifter ved en plads. Tilskuddet og forældrebetalingen skal som hidtil fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage ændringer i tilskud og forældrebetaling i løbet af året, således at forældrebetalingen og det kommunale tilskud til en plads i dagtilbud fastsættes på et retvisende grundlag ved såvel vedtagelsen af budgettet for det kommende år som ved ændringer i løbet af året. Ændringer i tilskud og forældrebetaling henover året skal offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om sammenlignelig brugerinformation, jf. lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommune og bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation.dk. Nærmere regler om tidsfrister m.v. fastsættes af velfærdsministeren i en bekendtgørelse jf. 44. Til 2 Det foreslås, at loven om frokostmåltid i daginstitutioner træder i kraft 1. januar 2010, så kommunerne har mulighed for at sikre, at der etableres faciliteter til madlavning i den enkelte daginstitution eller, at der indgås aftaler om levering af et frokostmåltid fra eventuelle kommunale fælleskøkkener eller private leverandører. I forbindelse med kommuneøkonomiaftalen for 2009mellem regeringen og KL er det aftalt, at ændringen i fastsættelse af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling skal træde i kraft 1. januar Til 3 Det foreslås, at give kommunalbestyrelsen mulighed for fra den 1. januar 2009 at tilbyde et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner i kommunen omfattet af dagtilbudslovens 19. Der henvises til bemærkningerne til 16 a i forhold til beskrivelsen af ordningen. Det foreslås samtidig, at de regler, der knytter sig til ordningen finder anvendelse, hvis kommunalbestyrelsen vælger at tilbyde et sundt frokostmåltid allerede fra Det betyder blandt andet, at kommunen med indførelsen af et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i alle daginstitutioner i kommunen kan hæve forældrenes egenbetaling op til det med lovforslaget foreslåede loft på 30 procent for at dække udgifterne til maden. Der henvises i det hele til de specielle bemærkninger. 10

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Forældrebetalt madordning Lovforslaget 1 I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), foretages følgende ændringer: 1. Efter 16 ophæves overskriften:»forældrebetalt madordning«2. Efter 16 indsættes:»mad i daginstitutioner 17. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give mulighed for madordninger i dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og fastsætter de overordnede rammer for madordningen. 25. Kommunalbestyrelsen har pligt til med virkning fra den 1. i den følgende måned efter brud på pasningsgarantien at hæve tilskuddet efter 31 til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien kan opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat 16 a. Der skal i alle daginstitutioner omfattet af 19 tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen jf. 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid i daginstitutionen efter stk. 1.«3. 17 stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet efter 16 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse forældrebetalte madordninger i kommunen.«4. 25 stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter 32, stk. 1, til mindst 73 procent og tilskuddet efter 32, stk. 2 og 33, stk. 1, til mindst 78 11

12 nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele. 31. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. 32. Ved optagelse i en kommunal eller selvejende daginstitution beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen. [Udeladt] 33. Ved optagelse i kommunal dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for den kommunale dagpleje. procent for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien kan opfyldes, og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.«5. 31, stk. 2 og 3, affattes således:»stk. 2.Tilskud efter stk. 1, fastsættes i forhold til de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.«stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.«6. 32 affattes således:» 32. Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, jf. 31, stk. 1, skal udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter efter 31, stk. 2, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved reduktion af forældrebetalingen efter 16 a, stk. 2, skal tilskuddet efter 31, stk. 1, udgøre mindst 75 procent og forældrenes egenbetaling højst 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. 31, stk. 2. Stk. 3. Ved optagelse i en kommunal eller selvejende daginstitution beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.«7. 33 affattes således:» 33. Tilskud til kommunal dagpleje, jf. 31, stk. 1, skal udgøre mindst 75 procent og forældrenes egenbetaling højst 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. 31, stk

13 36. Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2 og Stk. 3. Tilskuddet kan dog højst svare til opholdskommunens tilskudsprocent for aldersgruppen beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud i institutionskommunen som beregnet i institutionskommunen, jf. 31, stk. 2, og 32-34, jf. dog Stk. 5. Forældrene skal betale forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i institutionskommunen, jf. 31, stk. 2, og Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter Stk. 2. Ved optagelse i kommunal dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for den kommunale dagpleje.«8. I 36, stk. 2, ændres»og 21, stk. 2 og 3«til:» 21, stk. 2 og 3, og 31-34, jf. dog 43-44«. 9. I 41, stk. 3, ændres» 31, stk. 2, og 32-34, jf. dog 42-44«til:» 31-34, jf. dog 42-44«. 10. I 41, stk. 5, ændres» 31, stk. 2, og 32-34«til:» 31-34« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 2010, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Dagtilbudslovens 31, stk. 3, og 57, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5 og nr. 11, træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan med virkning for alle daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens 19, beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 13

14 2009 til og med 31. december 2009 skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen. Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens 31, stk. 2, anvendelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse madordninger. Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien jf. dagtilbudslovens 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens 25, stk. 1, til børn i daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, hæves til mindst 73 procent. For de forældre, som medbringer barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen finder dagtilbudslovens 25, stk. 1, anvendelse. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv.

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Høringsnotat Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Høringsnotat om forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven),

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2014 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad Madvalgshåndbog Foto: Lars Nybøll 2014014 Fælles frokost mere end bare mad Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune September 2014 1. Indledning... 2 Madvalget... 2 Hvad kan du læse om i madvalgshåndbogen

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere