EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION"

Transkript

1 EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION Af SVEND JØRGENSEN Der har altid stået en vis eventyrglans om korvetten Gaiathea"s jordomsejling Handels- og Søfartsmuseet ejer en stor samling tegninger og akvareller fra dette togt, stammende fra den ene af de to deltagende tegnere, P. A. Plum. Museumsassistent Svend Jørgensen giver en vurdering af dette interessante materiale, der har stor topografisk og etnografisk værdi. GEOGRAFISKE OPDAGELSER KAN MAN IKKE MERE VENTE AT GØRE. Denne bemærkning fremsættes af Steen Andersen Bille i hans indledning til beretningen om Gaiathea-ekspeditionen Betragtningen kan forekomme os at være tidløs, idet man kan have grund til at formode, at den har været anstillet til alle tider, efter at succesrige opdagelsesrejsende har foretaget større ekspeditioner. Alligevel vil menneskeheden stadig langt ud i fremtiden kunne undres ved at erfare opsigtsvækkende resultater af forskningsekspeditioner til fjerne egne på vor klode. Der vil altid findes mennesker, der kan føre vor gerning videre; men netop derfor er det for os både en pligt og et ærefuldt hverv at give dem de bedst mulige erfaringer at bygge på. Den 19. maj 1845 fik kaptajn Steen Bille ordre til som chef på korvetten Gaiathea" med dette skib at foretage en ekspedition til Ostindien, Kina og senere gennem Sydhavet til Sydamerikas vest- og østkyst og derfra hjem, altså rundt om jorden. Formålet med denne jordomsejling var at aflevere de danske besiddelser gennem mange år i Indien, Trankebar og Serampore, til det britisk-ostindiske kompagni. Endvidere skulle man forsøge at. iværksætte en ny kolonisering af Nikobarøerne foruden at rehabilitere og effektivisere det koloni-

2 144 arbejde, der allerede var påbegyndt her. Danmarks handel skulle fremmes mest muligt gennem afslutning af traktater og indsættelse af konsuler. Sidst men ikke mindst skulle man udføre et stort, videnskabeligt udforskningsarbejde under hele ekspeditionen i form af omfattende etnografiske og hydrografiske undersøgelser. Til dette formål udså man sig som na;vnt korvetten Gaiathea" som det af flådens skibe, der var mest hensigtsmæssigt til at gennemføre forehavendet. Korvetten løb af stabelen på Gammelholm i 1831 og var af størrelse og udseende som en 36 kanoners fregat. Fra flere sider havde der været ytret ønske om, at man burde vælge en af de nye og større fregatter, f.eks. Gefion" eller Thetis", som vel med større anstand ville kunne vise flaget i fremmede havne. Men valget faldt alligevel på Gaiathea", idet man uden om alle andre hensyn så det som en uimodsigelig fordel, at den kun stak ca. 5 m dybt og derfor ville være i stand til at gå højere op ad floderne og lægge til i mindre havne, end det havde været tidligere ekspeditioners skibe forundt. Til trods for, at skibet således fandtes velegnet, fordrede ekspeditionen alligevel bl. a. på grund af sin lange varighed forskellige mindre ombygninger ombord, for at man skulle kunne skaffe plads til ekspeditionens videnskabeligt arbejdende deltagere. Først den 24. juni 1845 om morgenen kl. 10 kunne man lette fra reden for gunstig vind og stå mod nord i Sundet, ledsaget af 9 salutskud fra Københavns fæstning. Af pladshensyn er det ikke hensigten her at give nogen skildring af ekspeditionen som sådan, men kun af en enkelt side af den, nemlig det store billedmateriale, der findes i Handels- og Søfartsmuseets eje, udarbejdet på stedet og beregnet til at illustrere togtet i lighed med de dynger af fotomateriale, der efterlades af fotograferne fra vore dages videnskabelige ekspeditioner. Som maler ved ekspeditonen blev ansat Poul August Plum, og som tegner hos ekspeditionens naturforskere blev ansat J. Chr. Thornam. P. Å. Plum blev født 1815 i København som søn af vinhandler, løjtnant og senere toldbetjent Hans Jacob Plum og dennes hustru, Petra

3 H5 u ' ; ^. Der skaffes ombord på korvetten Gaiathea" den 5. juli Et af de få eksempler i samlingen, der skildrer livet ombord. Pennetegning af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet. Messing on board the corvette "Gaiathea". Magdalene Halse. Som 16-årig blev Plum elev af Kunstakademiet og uddannede sig til maler. I 1837 brød han imidlertid af og rejste til Nordamerika, hvor han arbejdede nogle år som billedhugger. Foråret 1841 vendte han tilbage og blev igen maler, med speciale i genremaleriet. En gammel Bondekone, læsende i en Bibel" fra 1835 var blevet købt af Christian VIII, og det var ganske givet på grund af denne kongelige mæcen, at Plum kom med på Galathea"s jordomsejling, som han righoldigt illustrerede i forbindelse med Steen Billes beretning. 1i Årbog 1966

4 fik Plum rejseunderstøttelse fra Kunstakademiet, og han var derefter i Diisseldorf, Paris og Brussel indtil Før den tid havde han ret tidligt været populær ved sine genremalerier med hjemlige emner, men efter hans ophold rundt i Europa ændredes karakteren i hans malemåde, foruden at hams motiver ofte herefter hentedes fra fremmede egne. Han må regnes for at tilhøre gruppen af de såkaldte Europæere", som kunsthistorikeren Niels L. A. Høyen gik lidt vel skarpt imod, idet han i sin kritik af dem ofte bebrejdede dem deres unationale malemåde. Plum døde 1876 i Fredensborg. I sine senere leveår udfoldede han sin ikke særlig betydelige produktion i oliebilleder og akvareller. Til den daværende kongelige malerisamling købtes et par malerier, men det vil dog være tvivlsomt, om man idag vil kunne se nogle af Plums billeder hænge fremme nogen steder. Langt større interesse finder vi i Plums tegninger og akvareller fra Gaiathea-ekspeditionen. Han havde på ekspeditionen billedreporterens rolle, og utallige er de indtryk fra verdens fjerne og ukendte egne, som vi derigennem har fra hans blyant og pensel. Sådan måtte det jo foregå, idet datiden endnu ikke kunne benytte sig af vore dages veludviklede fototeknik. Plum skildrede folkelivet og vel især folketyperne fra de forskellige ophold. Og som den dygtige tegner, han var, forstod han at fastholde personens specielle særpræg i sine mange portrætskitser, hvadenten han afbildede de laveste af samfundets repræsentanter, eller det drejede sig om at portrættere konger og dronninger fra de lokaliteter, som ekspeditionen besøgte. Hans mere maleriske udtryksform træder tydeligere frem, når man betragter hans landskabelige skildringer. I mange tilfælde foreligger der flere skitser, hvoraf det fremgår, at de har haft fælles motiv, og alligevel er de ikke helt ens i deres udformning. Det kan heraf ses, Gade med beboelseshuse i Funchal på Madeira juli Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet. Houses in Funchal, Madeira.

5 4^

6 i 4 8 at selv om Plum har haft til opgave at skildre objektivt, hvad han så, har han alligevel i mange tilfælde taget sig den kunstneriske frihed at omgruppere motivets enkelte bestanddele med det formål at finde frem til en malerisk set harmonisk helhed. I samme forbindelse kunne det tyde på, at han for mange af skitsernes vedkommende virkeligt har tænkt sig at arbejde videre på dem, når han kom hjem. Det ses af enkelte af hans færdige malerier i sammenligning med forarbejderne fra ekspeditionen. Etnografisk set har Plum i mange tilfselde løst sin opgave på udmærket vis. I sine skildringer af dagliglivet har han lagt stor vægt på at vise så realistisk som muligt de ting og redskaber, der indgår som elementer i de lokale samfunds livsfornødenheder. Gennem Plums skitser får vi et glimrende indblik i, hvordan disse mennesker har boet, har færdedes, hvordan de har gået; klædt osv. Han har nogle herlige akvareller, der viser meget maleriske danseoptrin. De er iagttaget og gengivet så realistisk, men samtidigt så følsomt, at man ligefrem fornemmer dansepigernes guldbroderede silkeklæder glitre i det varme sollys. Ud fra et maritimt synspunkt må man desværre med en vis beklagelse konstatere, at kun ganske enkelte tegninger fra Galatheaekspeditionen skildrer motiver med tilknytning til søen. Det drejer sig for det meste kun om billeder fra strandkanten med optrukne både af de lokale typer. Selve livet ombord i korvetten er Plum gået udenom, naturligvis fordi det ikke hørte med til hans egentlige opgave. Dog findes der en interessant gengivelse af, hvordan mandskabet skaffer" på dækket ombord på korvetten, men det er også kun et af de ganske få og overfladiske rids fra livet ombord i Gaiathea", i det mindste af de skitser fra ekspeditionen, der er i Handels- og Søfartsmuseets eje. Museets samling består af 275 blyants- og pennetegninger samt akvareller. De er klæbet op på kartonark, som er fordelt i 3 store mapper. Arkene er nummererede og følger en vedlagt blækskreven liste, formentlig opført af kunstneren selv, hvoraf det fremgår, at enkelte tegninger er udtaget og derfor desværre mangler. Skitserne har været

7 Flodbåde på Ganges ved Kalkutta, udateret; en tegning med næsten samme motiv er dateret den 5. november Tegning i bly og sepia af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet. 4^ n ' * A -_-,/ fi AA A' Boats on the Ganges near Calcutta.

8 150 Et hyppigt østerlandsk motiv, håndværkeren ved sit arbejde på åben gade, i dette tilfælde en hindustansk skomager i Serampore, december Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum. Original på Handels- og Søfartsmuseet. Hindustani shoemaker in Serampur. opbevaret af Plum selv, til han døde i De arvedes da fra hans dødsbo af rentieren Valdemar Hansen, Sorø. Handels- og Søfartsmuseet erhvervede dem ved køb fra Arne Bruun Rasmussens kunstauktion i At samlingen allerede ved kunstnerens død langt fra omfattede alle skitserne fra Gaiathea-ekspeditionen, bekræfter en nekrolog i Illustreret Tidende den 20. august 1876, hvori det bl.a. hedder: En mindre Del af disse Billeder ere paa tontrykte Blade samlede i Billes Beretning om Corvettens Togt; men de oprindelige Skizzer, blandt hvilke mange skjønne Akvareller, ere i Tidernes Løb med en

9 151 vis Sorgløshed spredte om af Konstneren, der altid gjerne gav, men sjeldent og nødigt modtog. Det var nu engang hans Natur! Plum gik op i sin Konst; men Tanken om at gjøre den til en Velstandskllde var og blev ham fremmed.... Af den store Samling Reisebilleder, Plum hjembragte, udtog Kongen otte Skizzer, som fortrinsviis behagede ham, og som han paalagde Konstneren at udføre paa Lærredet. Kun to af dem bleve efter Kongens Død fuldførte, nemlig: En ostindisk Vexellerer i sin Boutik" og En Torveplads paa Madeira". Sidstnævnte Maleri blev paa Auctionen efter Kong Frederik VII kjøbt af Grosserer D. E. Funch. Det førstnævnte Stykke malede Plum tre Gange; det ene Billede eies af vor Gesandt i Rom, Kammerherre Kjaer, det andet af General consul M. Salomonsens Enke, og det tredie af Commerceraad J. W. Heyman." J samme nummer af Illustreret Tidende findes det eneste af os kendte billede af Plum selv, et middelmådigt træsnit af G. Pauli 1876, visende Genremaler August Plum" siddende ved sit staffeli i hans senere år. De eneste originaltegninger af Plum fra ekspeditionen, der efter Handels- og Søfartsmuseets kendskab eksisterer uden for museets sam- Danseoptrin med malayiske bayaderer, Batavia den 27. april Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum;. Et af de sirligst udførte billeder fra samlingen. Original på Handels- og Søfartsmuseet. Dancing Malay bayaderes, Batavia.

10 I52 Telthgnende hytter af palmeblade i fransk soldaterlejr i Punavia på Otaheiti (Tahiti). Udateret tegning (december 1846) i bly og vandfarve af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet. French soldiers' camp, Tahiti. Folketyper fra Rio de Janeiro, to negerslavinder med et barn, maj Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum. - Original på Handels- og Søfartsmuseet. Slave, girls, Rio de Janeiro.

11

12 i54 ling, findes i Bernice P. Bishop Museum Library i Honolulu på Hawaii, nemlig to portrætter af kong Kamehameha III og dronning Kalama af Hawaii. Plum har sikkert foræret dem under besøget som tak og æresbevisning, således at det formentlig er årsagen til, at disse to iøvrigt udmærkede tegninger ikke er blevet hjembragt og indgået i samlingen fra ekspeditionen. Handels- og Søfartsmuseet har fotografier af de to tegninger. Ved undersøgelsen af Poul August Plums liv og virke er man ofte stødt på bemærkninger om, at kunstneren har været rundhåndet med at forære væk af sine skitser fra ekspeditionen og af sine tegninger i det hele taget. Det er med til at forklare, at så få tegninger findes i offentlige samlinger, hvis der overhovedet findes nogen. Men det bestyrker også troen på, at der må findes en del i privat eje. Handelsog Søfartsmuseet vil meget gerne modtage oplysninger, der kan medføre større kendskab til de tegninger af Plum fra Gaiathea-ekspeditionen, som eksisterer uden for museets samling. KILDER Som kilder er brugt almindelige opslagsværker og desuden: Steen Bille: Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden 1845, 46 og 47, København H. Degenkolv: Den Danske Flaades Skibe, København Illustreret Tidende, nr. 882, København 20. august Handels- og Søfartsmuseets protokoller. A DANISH GENRE PAINTER ON AN EXPEDITION Summary Poul August Plum, the painter, 181:5-76, was attached to the expedition made by the Danish corvette, the "Gaiathea", under the command of Captain Steen Bille. The expedition, , was to hånd over the Danish possessions in India, Tranquebar and Serampur to the English East India Company, to assist in the colonization of the Nicobar Islands and to carry out extensive scientific research during the voyage. The Danish Maritime Museum at Kronborg possesses a collection of 275

13 J55 Et fortræffeligt blik for motivets maleriske tilsnit lægger kunstneren for dagen med dette monumentale glimt gennem indgangen til markedspladsen i Bahia, juni Tegning i bly og vandfarve af P. A. Plum. - Original på Handelsog Søfartsmuseet. The entrance to the market of Bahia.

14 i 5 6 sketches and water colours which Plum made on this expedition. In them he depicts very realistically, yet at the same time beautifully and picturesquely, the many aspects of native life and landscape in the piaces visited. Though from a maritime point of view one can only deplore that among all his sketches there are only a few which show life aboard the "Gaiathea." As Plum gave away many of his drawings from the expedition there are only very few of them to be found in public collections, apart from those at Kronborg. The Maritime Museum would therefore be grateful for any information concerning Plum's original drawings from the expedition which may at present be privately owned.

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Vær hilset, fremmede. drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter. Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005

Vær hilset, fremmede. drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter. Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 Vær hilset, fremmede drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter Af Jørgen Bay, lærer, cand.pæd., Skoletjenesten, Lejre Forsøgscenter Artiklen gør rede for forskellige

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere