Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på millioner DKK mod millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal blev på 779 millioner DKK mod 617 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til en fremgang på 26 procent. Resultat før skat blev i regnskabsåret 2009/10 negativt med 50 millioner DKK mod et negativt resultat på 523 millioner DKK sidste år. Resultat før skat i fjerde kvartal blev positivt med 22 millioner DKK mod et negativt resultat på 108 millioner DKK i fjerde kvartal af 2008/09. Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 465 millioner DKK fra millioner DKK sidste år til millioner DKK. Koncernen har dog fastholdt et højt aktivitetsniveau i udviklingsafdelingen for at sikre væksten fremadrettet. Koncernens bruttoavance blev i regnskabsåret 2009/10 på 39,5 procent, hvilket er på niveau med bruttoavancen sidste år. Salgsvæksten i andet halvår er primært drevet af en række væsentlige produktlanceringer. 35 procent af koncernens salg inden for audio og video forretningen er således kommet fra nye produkter defineret som salget i de første 12 måneder efter lanceringen. Størstedelen af koncernens markeder viste fremgang i fjerde kvartal, og koncernens to største markeder, Tyskland og Danmark, udviste en omsætningsvækst på 34 millioner DKK svarende til 27 procent. Automotive viste fortsat fremgang i regnskabsåret 2009/10, idet omsætningen blev på 268 millioner DKK mod 174 millioner DKK sidste år. I fjerde kvartal opnåede Automotive en omsætning på 101 millioner DKK mod 41 millioner DKK i samme periode året før. På baggrund af et forsat højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling og en øget markedsføringsindsats forventer Bang & Olufsen, at regnskabsåret 2010/11 som helhed vil resultere i en positiv udvikling i omsætningen og et positivt resultat før skat baseret på en bruttomargin, der ikke afviger væsentligt fra niveauet i regnskabsåret 2009/10. Koncernen forventer, at omsætningen i første kvartal af regnskabsåret 2010/11 vil ligge på samme niveau som året før. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Karl Kristian Hvidt Nielsen President & CEO Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til: President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen, tlf.: /23

2 Ledelsesberetning Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 31/5 2009/ /09 Nettoomsætning 2.761, ,5 Bruttoresultat 1.089, ,7 Bruttoavance 39,5 % 39,6 % Resultat af primær drift (33,8) (495,9) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (6,7) 2,3 Finansielle poster, netto (9,1) (29,8) Resultat før skat (49,6) (523,4) Skat af årets resultat 16,7 140,3 Årets resultat (32,9) (383,1) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (34,4) (385,4) Minoritetsinteresser 1,5 2,3 Årets resultat (32,9) (383,1) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (1,0) (15,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (1,0) (15,7) Årets resultat (32,9) (383,1) Anden totalindkomst efter skat 10,1 (13,3) Årets totalindkomst (22,8) (396,4) Balance oplysninger 31/ / Immaterielle aktiver 546,5 481,2 Materielle aktiver 560,5 613,2 Investeringsejendomme 45,4 49,1 Finansielle aktiver 46,7 69,9 Udskudte skatteaktiver 140,4 104,9 Langfristede aktiver i alt 1.339, ,3 Varebeholdninger 563,6 593,3 Tilgodehavender 490,6 491,0 Likvide beholdninger 253,6 258,1 Kortfristede aktiver i alt 1.307, ,4 Aktiver i alt 2.647, ,7 Egenkapital 1.496, ,7 Langfristede forpligtelser 377,7 422,6 Kortfristede forpligtelser 773,4 721,4 Passiver i alt 2.647, ,7 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/23

3 Udvikling i egenkapital 1/6 31/5 2009/ /09 Egenkapital pr. 1. juni 1.516, ,8 Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis (3,1) Korrigeret egenkapital pr. 1. juni 1.480,7 Årets totalindkomst (22,8) (396,4) Kapitalforhøjelse - 459,1 Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,8) (25,8) Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse - 1,0 Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s - (23,0) Medarbejderaktier 1,2 4,7 Tildeling af aktieoptioner 6,2 6,1 Salg af egne aktier - 46,0 Salg af tegningsretter - 3,8 Udloddet udbytte, minoritetsinteresser (2,3) (5,2) Udloddet udbytte - (36,2) Udbytte af egne aktier - 1,9 Egenkapital pr. 31. maj 1.496, ,7 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 31/5 2009/ /09 Pengestrømme fra driftsaktivitet 256,7 113,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (215,9) (339,2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (44,2) 417,7 Årets pengestrømme (3,4) 191,7 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/23

4 Kommentarer til udviklingen i regnskabsåret 2009/10 Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på millioner DKK mod millioner DKK sidste år. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 2009/ /09 Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (13) (8) Nettoomsætning i alt Mens første halvår fortsat var præget af en generel nedgang i salget, blev andet halvår præget af omsætningsfremgang. En væsentlig årsag til den positive udvikling i salget i andet halvår har været, at lanceringen af nye produkter har levet op til de salgsforventninger og salgskrav, der er til nye produkter. Således er 35 procent af Bang & Olufsens salg indenfor audio og video forretningen kommet fra nye produkter, defineret som salget i de første 12 måneder efter lanceringen. Ligeledes har Automotive fortsat udviklet sig positivt. Brand-understøttet forretning omsætning fordelt på produktkategorier (mio. DKK) 2009/ /09 Video Højttalere Audio Telefoner Reservedele, accessories m.v Automotive Omsætning i alt Koncernens bruttoavance blev i regnskabsåret 2009/10 på 39,5 procent, hvilket er på niveau med 2008/09. Resultat før skat blev negativt med 50 millioner DKK mod et negativt resultat på 523 millioner DKK. Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 465 millioner DKK fra millioner DKK i samme periode året før til millioner DKK. Distributions- og marketingomkostningerne faldt i regnskabsåret med 220 millioner fra 929 millioner DKK til 709 millioner DKK. Tab og ændring i hensættelse til tab på debitorer og forhandlerlån er i regnskabsåret 2009/10 4/23

5 udgiftsført med 61 millioner DKK mod 60 millioner DKK året før. Administrationsomkostningerne mv. faldt med 20 millioner DKK fra 105 millioner DKK til 85 millioner DKK i regnskabsåret 2009/10. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger blev på 438 millioner DKK mod 537 millioner DKK i 2008/09. Nettoeffekt af aktiveringer var i 2009/10 positiv med 95 millioner DKK, hvoraf 25 millioner DKK efterfølgende er refunderet af Automotive-kunder. I 2008/09 var nettoeffekten af aktiveringer positiv med 60 millioner DKK. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet blev på 257 millioner DKK mod 113 millioner DKK sidste år. Forbedringen skyldes dels det forbedrede resultat, dels en fortsat forbedring af driftskapitalen. Driftskapitalen blev således forbedret med 82 millioner DKK sammenlignet med sidste år. Rentebærende gæld (netto) er blevet nedbragt fra 120 millioner DKK til 84 millioner DKK i samme periode. Kommentarer til udviklingen i fjerde kvartal af regnskabsåret 2009/10 Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen som helhed blev i fjerde kvartal af 2009/10 på 779 millioner DKK mod 617 millioner DKK sidste år, hvilket er en stigning på 162 millioner DKK eller 26 procent. Stigningen i omsætningen kan primært henledes til de nye produkter, som samlet set har levet op til salgsforventningerne. Størstedelen af koncernens markeder viste fremgang i fjerde kvartal, og koncernens to største markeder, Tyskland og Danmark, udviste en omsætningsvækst på 34 millioner DKK svarende til 27 procent. I fjerde kvartal steg omsætningen i den brand-understøttede forretning med 160 millioner DKK fra 598 millioner DKK sidste år til 758 millioner DKK i år svarende til 27 procent. Bruttoresultatet steg med 91 millioner DKK fra 228 millioner DKK til 319 millioner DKK. Koncernens bruttoavance blev i kvartalet på 40,9 procent mod 36,9 procent i samme kvartal sidste år, hvilket primært skyldes den øgede omsætning. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger blev for kvartalet på 89 millioner DKK mod 110 millioner DKK i 2008/09. Distributions- og marketingomkostningerne faldt i kvartalet med 24 millioner DKK fra 208 millioner DKK i regnskabsåret 2008/09 til 184 millioner DKK i regnskabsåret 2009/10 som et resultat af omstruktureringen og fokuseringen af salgs- og marketingorganisationen. Endelig er administrationsomkostningerne steget fra 16 millioner til 18 millioner DKK. Resultat før skat i fjerde kvartal blev positivt med 22 millioner DKK mod et negativt resultat på 108 millioner DKK i perioden sidste år. Efter skat blev kvartalets resultat positivt med 25 millioner DKK mod et negativt resultat på 65 millioner DKK sidste år. Udviklingen på markederne i regnskabsåret 2009/10 Mens koncernen oplevede et fald i omsætningen på de fleste markeder i første halvår af regnskabsåret 2009/10, viste andet halvår af regnskabsåret en markant fremgang på de fleste markeder, hvilket primært kan henledes til de succesfulde produktlanceringer. Danmark, Schweiz, Italien og de asiatiske markeder viste en fremgang sammenlignet med sidste år, mens ét af koncernens hovedmarkeder, Storbritannien, har oplevet en nedgang i salget på 9 procent målt i lokal valuta. 5/23

6 Produktlanceringer Bang & Olufsen har fokuseret produktudviklingen med det formål at få lanceret flere nye produkter. Resultatet af denne indsats har vist sig i regnskabsåret 2009/10, hvor der er lanceret en række væsentlige nye produkter: BeoVision I oktober 2009 lancerede Bang & Olufsen det første medlem af en ny TV-familie, som er karakteriseret ved nyt, unikt designudtryk. BeoVision er et Full HD LCD TV med LED backlight, som er baseret på et tyndt 200 Hz panel. På trods af det slanke design tilbyder det nye TV en fortræffelig lydkvalitet via integrerede stereohøjttalere og digitalt surround sound modul. Vægbeslaget til BeoVision er en integreret del af produktet, hvilket betyder, at det kun tilfører TVet 4 mm ekstra dybde, når det monteres på væggen. Samtidig tilbyder TVet en unik drejemulighed af skærmen til den foretrukne kiggeposition. BeoVision BeoVision er baseret på samme chassis som 40 versionen, men adskiller sig visuelt ved at have en 32 procent større skærm samt en hvid bagbeklædning, der giver fjernsynet et endnu lettere udseende og underbygger konceptet med et fjernsyn, som falder i med væggen. BeoVision har en LED-baseret LCD-skærm med Full HD og en billedopdateringshastighed på 200/240 Hz. Konceptet har integrerede surround sound- og DVB-HD moduler, elektroniske gardiner og et udvidet tilslutningspanel, som giver mulighed for at tilslutte en hel surround sound opsætning med yderligere fem højttalere samt en lang række eksterne enheder. BeoVision 7-55 Bang & Olufsen har ligeledes lanceret en ny model til BeoVision 7-familien i form af et 55 tommer Full HD LCD TV med direct type LED backlight med local dimming, som sætter en ny reference for øget kontrastniveau for LCD TV teknologien. Det nye TV tilbyder sublim lydkvalitet via BeoLab 7-4, som er en dedikeret mono højttaler til surround sound opstilling eller via BeoLab 7-6, som er en dedikeret stereo højttaler. Desuden tilbyder TVet indbygget digital surround sound modul samt integreret Blu-ray-afspiller som valgmulighed. BeoCom 5 I november måned introducerede Bang & Olufsen en trådløs telefon med integreret højttaler til håndfri samtaler og konference opkald. Kombinationen af håndfri samtaler og den integrerede højttaler åbner op for nye samtaleformer i hjemmet. BeoCom 5 giver også mulighed for to separate telefonlinjer, så brugeren kan kombinere en almindelig fastnetlinje og IP-telefoni eller bruge en linje til private opkald og den anden linje til arbejdsrelaterede opkald, hvis brugeren har et hjemmekontor. BeoCom 5 er kendetegnet ved en fantastisk lydkvalitet, og den integrerede højttaler er baseret på de samme akustiske kompetencer, som Bang & Olufsen anvender i traditionelle højttalere, hvilket giver en naturlig og klar lydgengivelse. BeoTime Bang & Olufsen har lanceret den unikke BeoTime, som er en kombination af et vækkeur og en fjernbetjening. Med BeoTime kan brugeren vælge at vågne op til lyden af en blid alarmklokke samt til lyden af et fjernsynsprogram, en radiostation eller et stykke musik fra Bang & Olufsen anlægget. Desuden har BeoTime indbygget sleep timer, som gør det muligt at falde i søvn til brugerens foretrukne musik eller fjernsynsprogram, idet BeoTime sørger for at slukke for systemet på et af brugeren foruddefineret tidspunkt. I november åbnede BeoTime op for yderligere systemfunktionalitet, idet home automation kilder som lys, gardiner etc. nu også kan aktiveres i kombination med MasterLink Gateway. Adaptive Sound Technology (AST) Adaptive Sound Technology (AST) er en ny patenteret teknologi, som gør det muligt at optimere lyden forskellige steder i hjemmet uafhængigt af højttalernes placering. Normalt kræver eksempelvis en stereo eller surround sound opstilling, at højttalerne er placeret symmetrisk. Dette giver i mange hjem uhensigtsmæssige begrænsninger i forhold til indretningen. Med AST teknologien får brugeren frihed til at placere højttalerne i harmoni med den øvrige indretning, og teknologien vil sørge for at kompensere, 6/23

7 således at den optimale lydoplevelse opnås. AST teknologien understøtter dermed Bang & Olufsens ønske om at skabe brugervenlige oplevelser. BeoLab 11 BeoLab 11 er en ny subwoofer, som kombinerer fremragende baslyd, design og usædvanlige placeringsmuligheder. BeoLab 11 består af to identiske højttalerkabinetter, hvis lydskærme er placeret overfor hinanden. Det akustiske design giver minimale vibrationer, hvilket betyder, at subwooferen kan placeres på væggen som et alternativ til den traditionelle gulvplacering. BeoLink til iphone og ipod Touch BeoLink til iphone og ipod Touch er en ny software applikation, som giver fuldkommen kontrol over hjemmets audio-video udstyr samt home automation system. Applikationen, som kan hentes i Apples App Store, giver mulighed for at betjene hjemmets Bang & Olufsen udstyr samt home automation system via brugen af enten iphone eller ipod Touch. Distributionsudvikling Omsætningsandelen i B1-butikkerne udgør 82 procent. Den organiske vækst i nuværende aktive Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var for regnskabsåret 7 procent for B1-butikker og 7 procent for shop-in-shop butikker. Samme butikkers vækst var for fjerde kvartal isoleret 36 procent for B1-butikker og 29 procent for shop-in-shop butikker. I regnskabsåret 2009/10 har der været en nettotilbagegang i antallet af B1-butikker på 55. Der er i alt åbnet eller opgraderet 33 B1-butikker, samtidig med at 88 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop-in-shop butikker. Antallet af shop-in-shop butikker er på 300 mod 385 ved udgangen af det seneste regnskabsår. Ved udgangen af maj 2010 er der således 703 B1-butikker verden over mod 758 butikker ved udgangen af regnskabsåret 2008/09. Business-to-Business forretningsområder Bang & Olufsen Enterprise Bang & Olufsen Enterprise er blevet etableret som det mest eksklusive brand blandt nogle af verdens bedste entreprenører, indretningsarkitekter og hoteller. Forretningsområdet, som omfatter koncernens salg til luksushoteller i hele verden samt til byggeprojekter i blandt andet Mellemøsten og Asien, havde i fjerde kvartal af regnskabsåret 2009/10 en omsætning på 46 millioner DKK mod 50 millioner DKK sidste år. Dermed endte omsætningen for regnskabsåret 2009/10 på 91 millioner DKK mod 115 millioner DKK sidste år. Markedet er fortsat præget af udsættelser af igangværende projekter og udskydelse af beslutninger om nyt audio-video udstyr for de segmenter, som Enterprise arbejder med, og forretningsområdet har især været ramt af udskydelser af allerede bekræftede ordrer til byggeprojekter i Mellemøsten. Bang & Olufsen Automotive Bang & Olufsen Automotive opnåede i regnskabsåret 2009/10 en omsætning på 268 millioner DKK mod 174 millioner DKK sidste år. I fjerde kvartal udgjorde omsætningen 101 millioner DKK mod 41 millioner DKK i regnskabsåret 2008/09. Den tilfredsstillende vækst skyldes dels en generel stigning i salget af biler dels lanceringen af adskillige nye lydsystemer i løbet af perioden. I løbet af regnskabsåret 2009/10 er samarbejdet med Audi udvidet med lanceringen af Bang & Olufsen Advanced Sound System i den nye Audi A8 og Audi A8 Long samt i den netop lancerede Audi A7. Samarbejdet 7/23

8 med Aston Martin har ligeledes udviklet sig positivt - samtlige Aston Martin modeller på markedet er tilgængelige med Bang & Olufsen lyd, og Aston Martin har endda valgt at montere Bang & Olufsen som standard i både Aston Martin DBS og Aston Martin Rapide for at give deres kunder den ultimative lydoplevelse. Bang & Olufsens samarbejde med Mercedes-AMG nåede en vigtig milepæl i regnskabsåret 2009/10. I efteråret præsenteredes det første, konkrete resultat af samarbejdet: Et Bang & Olufsen lydsystem skræddersyet til Mercedes-Benz SLS AMG. Både bil og lydsystem har fået en positiv modtagelse i markedet. Sideløbende har samarbejdet med Mercedes-AMG budt på stor aktivitet som følge af udviklingen af ikke mindre end 5 yderligere lydsystemer. Det første af disse lydsystemer, BeoSound AMG til Mercedes-Benz S-Class, er netop introduceret for verdenspressen, og vil være tilgængeligt som ekstraudstyr i næsten alle Mercedes-Benz S-Class versioner, inklusiv AMG versionerne. Med en fortsat udvidelse af porteføljen i samarbejde med en række højtprofilerede partnere forventes Automotive at kunne fortsætte væksten i de kommende år. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i regnskabsåret 2009/10 på 80 millioner DKK mod 85 millioner DKK sidste år. Bang & Olufsen ICEpower a/s leverer patenteret forstærkerteknologi, som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug og fantastisk lydkvalitet. Da ICEpower forstærkeren har en meget høj energi effektivitet muliggøres mere kompakte konstruktioner, hvilket giver en større designfrihed. Desuden gør den reducerede varmeudvikling, at de elektroniske komponenters holdbarhed øges. En væsentlig del af omsætningen kommer fortsat fra salg af standard forstærkermoduler og skræddersyede løsninger til kvalitetsproducenter på det globale audio marked. Herudover får Bang & Olufsen ICEpower a/s royaltyindtægter i forbindelse med salg af forstærkerteknologi og akustikløsninger til større OEM-partnere. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte. 8/23

9 Forventninger til regnskabsåret 2010/11 Produktporteføljen Det er koncernens målsætning for regnskabsåret 2010/11 at understøtte vækstambitioner inden for den brandunderstøttende forretning gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for produktudviklingen. Koncernen forventer således, at cirka 25 procent af koncernens salg indenfor audio og video forretningen vil komme fra nye produkter, defineret som salget i de første 12 måneder efter lanceringen. Distributionsudvikling På baggrund af den senere tids positive omsætningsudvikling i de modne butikker forventer koncernen at intensivere indsatsen omkring rekrutteringen af nye butikker. Koncernen forventer, at nettoantallet af B1 butikker ikke vil være væsentligt forandret ved udgangen af regnskabsåret 2010/11 sammenlignet med slutningen af regnskabsåret 2009/10. Forventninger til koncernens resultat for 2010/11 På baggrund af et fortsat højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling og en øget markedsføringsindsats forventer Bang & Olufsen, at regnskabsåret 2010/11 som helhed vil resultere i en positiv udvikling i omsætningen og et positivt resultat før skat baseret på en bruttomargin, der ikke afviger væsentligt fra niveauet i regnskabsåret 2009/10. Koncernen forventer, at omsætningen i første kvartal af regnskabsåret 2010/11 vil ligge på samme niveau som året før. Risikofaktorer Årsregnskabsmeddelelsen indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsregnskabsmeddelelsen. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. 9/23

10 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen og årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2010 for Bang & Olufsen a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen i årsrapporten giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Lyngby, den 24. august 2010 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Rolf Eriksen Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Niels B. Christiansen Ole Andersen Tue Mantoni Knud Olesen Jesper Olesen Anette Revsgaard Sejbjerg Direktionen for Bang & Olufsen a/s Karl Kristian Hvidt Nielsen President & CEO Christian Winther Executive Vice President John Bennett-Therkildsen Executive Vice President 10/23

11 Resultatopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/3-31/5 1/3-31/5 1/6-31/5 1/6-31/5 2009/10 * 2008/09 * 2009/ /09 Nettoomsætning 779,3 617, , ,5 Produktionsomkostninger (460,2) (389,4) (1.672,0) (1.683,8) Bruttoresultat 319,1 227, , ,7 2 Udviklingsomkostninger (89,4) (110,0) (342,8) (462,7) Distributions- og marketingomkostninger (183,9) (207,7) (708,5) (928,9) Administrationsomkostninger mv. (17,6) (16,2) (85,3) (104,5) 3 Omstruktureringsomkostninger - (0,9) - (105,5) 4 Andre driftsindtægter ,3 - Resultat af primær drift 28,2 (107,2) (33,8) (495,9) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (4,7) (0,7) (6,7) 2,3 5 Finansielle indtægter 5,3 2,2 15,4 11,4 6 Finansielle omkostninger (6,4) (2,5) (24,5) (41,2) Finansielle poster, netto (1,1) (0,3) (9,1) (29,8) Resultat før skat 22,4 (108,2) (49,6) (523,4) Skat af årets resultat 2,9 43,7 16,7 140,3 Årets resultat 25,3 (64,5) (32,9) (383,1) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer 25,0 (64,8) (34,4) (385,4) Minoritetsinteresser 0,3 0,3 1,5 2,3 25,3 (64,5) (32,9) (383,1) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK 0,7 (2,4) (1,0) (15,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK 0,7 (2,4) (1,0) (15,7) * Beløbene er ikke reviderede. 11/23

12 Totalindkomstopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/3-31/5 1/3-31/5 1/6-31/5 1/6-31/5 2009/10 * 2008/09 * 2009/ /09 Årets resultat 25,3 (64,5) (32,9) (383,1) Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 4,4 9,0 12,8 (12,3) Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (3,0) (1,0) (4,6) (1,0) Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 1,3-0,6 - Skat af anden totalindkomst 0,7-1,3 - Anden totalindkomst efter skat 3,4 8,0 10,1 (13,3) Årets totalindkomst 28,7 (56,5) (22,8) (396,4) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer 28,4 (56,8) (24,3) (398,7) Minoritetsinteresser 0,3 0,3 1,5 2,3 28,7 (56,5) (22,8) (396,4) * Beløbene er ikke reviderede. 12/23

13 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ /5-09 Immaterielle aktiver Goodwill 44,7 44,8 Erhvervede rettigheder 46,0 50,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 249,1 200,6 Udviklingsprojekter under udførelse 206,7 185,0 Immaterielle aktiver i alt 546,5 481,2 Materielle aktiver Grunde og bygninger 240,9 269,9 Produktionsanlæg og maskiner 209,4 229,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34,9 48,4 Indretning af lejede lokaler 23,2 32,2 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 52,1 33,2 Materielle aktiver i alt 560,5 613,2 Investeringsejendomme 45,4 49,1 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 5,3 9,5 Andre finansielle tilgodehavender 41,4 60,4 Finansielle aktiver i alt 46,7 69,9 Udskudte skatteaktiver 140,4 104,9 Langfristede aktiver i alt 1.339, ,3 Varebeholdninger 563,6 593,3 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 417,9 407,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,5 1,4 Tilgodehavende selskabsskat 21,2 21,7 Andre tilgodehavender 27,6 31,6 Periodeafgrænsningsposter 22,4 28,4 Tilgodehavender i alt 490,6 491,0 Likvide beholdninger 253,6 258,1 Kortfristede aktiver i alt 1.307, ,4 Aktiver i alt 2.647, ,7 13/23

14 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ /5-09 Egenkapital Aktiekapital 362,4 362,4 Indbetalt overkurs 232,1 232,1 Reserve for valutakursregulering 13,1 (39,6) Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (5,0) (1,0) Overført resultat 892,1 960,5 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.494, ,4 Minoritetsinteresser 1,5 2,3 Egenkapital i alt 1.496, ,7 Langfristede forpligtelser Pensioner 7,8 7,0 Udskudt skat 6,2 4,8 Hensatte forpligtelser 78,2 78,1 Realkreditinstitutter 225,8 230,3 Kreditinstitutter 52,8 95,7 Øvrige langfristede forpligtelser 6,9 6,7 Langfristede forpligtelser i alt 377,7 422,6 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter 4,6 6,5 Kreditinstitutter 42,8 32,6 Kassekreditter 11,9 13,0 Hensatte forpligtelser 52,7 65,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 259,4 188,3 Selskabsskat 20,0 21,2 Anden gæld 323,3 324,6 Periodeafgrænsningsposter 58,7 69,5 Kortfristede forpligtelser i alt 773,4 721,4 Forpligtelser i alt 1.151, ,0 Passiver i alt 2.647, ,7 14/23

15 Pengestrømsopgørelse 1/6 31/5 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 2009/ /09 Årets resultat (32,9) (383,1) Af- og nedskrivninger 245,4 285,7 7 Reguleringer (14,1) (92,7) 8 Ændring i driftskapital 82,1 358,2 Pengestrømme fra primær drift 280,5 168,1 Renteindbetalinger og lignende 15,4 11,4 Renteudbetalinger og lignende (24,5) (41,2) Betalt selskabsskat (14,7) (25,1) Pengestrømme fra driftsaktivitet 256,7 113,2 Køb af immaterielle langfristede aktiver (211,6) (211,5) Køb af materielle langfristede aktiver (82,7) (111,4) Salg af immaterielle langfristede aktiver - 10,8 Salg af materielle langfristede aktiver 34,7 7,9 Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 24,7 - Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s - (3,6) Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s - (23,0) Ændring i finansielle tilgodehavender 19,0 (8,4) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (215,9) (339,2) Kapitalforhøjelse - 459,1 Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,8) (25,8) Provenu ved optagelse af lån - 14,8 Afdrag på langfristede lån (39,1) (37,9) Betalt udbytte, minoritetsinteresser (2,3) (5,2) Betalt udbytte - (36,2) Udbytte af egne aktier - 1,9 Udbytte fra associerede selskaber - 1,0 Salg af egne aktier - 42,2 Salg af tegningsretter - 3,8 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (44,2) 417,7 Ændring i likvider - årets pengestrømme (3,4) 191,7 Likvider 1. juni 245,1 53,4 Likvider 31. maj 241,7 245,1 15/23

16 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedr. regnskabsmæssig Reserve for sikring Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,2 12, ,8 Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis (3,1) - (3,1) Korrigeret egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,1 12, ,7 Årets totalindkomst - - 3,3 (1,0) (401,0) 2,3 (396,4) Kapitalforhøjelse 241,6 217, ,1 Omkostninger ved kapitalforhøjelse (25,8) - (25,8) Skat vedrørende omkostninger ved kapitalforhøjelse ,0-1,0 Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s (16,1) (6,9) (23,0) Medarbejderaktier ,7-4,7 Tildeling af aktieoptioner ,1-6,1 Salg af egne aktier ,0-46,0 Salg af tegningsretter ,8-3,8 Udloddet udbytte vedrørende 2007/ (36,2) (5,2) (41,4) Udbytte af egne aktier ,9-1,9 Egenkapital 31. maj ,4 232,1 (39,6) (1,0) 960,5 2, ,7 Egenkapital 1. juni ,4 232,1 (39,6) (1,0) 960,5 2, ,7 Årets totalindkomst ,8 (4,0) (33,1) 1,5 (22,8) Omkostninger ved kapitalforhøjelse (2,8) - (2,8) Medarbejderaktier ,2-1,2 Tildeling af aktieoptioner ,2-6,2 Udloddet udbytte vedrørende 2008/ (2,3) (2,3) Reklassifikation vedrørende valutakursregulering af udenlandske datterselskaber ,9 - (39,9) - - Egenkapital 31. maj ,4 232,1 13,1 (5,0) 892,1 1, ,2 16/23

17 Noter til årsregnskabsmeddelelsen 1. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for 2009/10 for henholdsvis koncernen og Bang & Olufsen a/s aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber (regnskabsklasse D) jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2008/09, bortset fra at en ændring til IAS 38, Immaterielle aktiver, har medført, at markedsføringsmaterialer nu udgiftsføres i forbindelse med erhvervelsen mod tidligere i forbindelse med den eksterne anvendelse heraf. Effekten heraf på egenkapitalen pr. 1/ udgør -3,1 mio. DKK (en reduktion af varelageret på 4,1 mio. DKK og en forøgelse af udskudte skatteaktiver på 1,0 mio. DKK), mens effekten på resultat efter skat for regnskabsåret 2008/09 udgør -0,3 mio. DKK (en forøgelse af distributions- og marketingomkostninger på 0,4 mio. DKK og en forøgelse af skat af årets resultat på 0,1 mio. DKK). Endvidere er den ændrede IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, som ændrer præsentationen af de primære opgørelser, og IFRS 8, Driftssegmenter, som medfører ændrede oplysningskrav til segmenter, begge implementeret med virkning fra 1. juni Implementeringen af disse standarder har ikke medført ændringer til indregning og måling. Herudover er øvrige nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag med ikrafttræden 1. juni 2009, herunder IAS 23, Låneomkostninger, implementeret med virkning for regnskabsåret 2009/10. Disse ændringer i regnskabspraksis har ikke påvirket indregning og måling i årsrapporten. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/3-31/5 1/3-31/5 1/6-31/5 1/6-31/5 2. Udviklingsomkostninger 2009/10 * 2008/09 * 2009/ /09 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 117,3 139,4 437,7 537,0 Heraf aktiveret (56,4) (49,1) (206,4) (201,3) Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 28,5 34,1 111,5 141,4 Udviklingsomkostninger indregnet i omstruktureringsomkostninger - (14,4) - (14,4) Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 89,4 110,0 342,8 462,7 3. Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger fordelt på funktioner: Produktionsomkostninger - (2,1) - 11,0 Udviklingsomkostninger - (0,4) - 14,4 Distributions- og marketingomkostninger - 1,6-74,3 Administrationsomkostninger mv. - 1,8-5,8 Omstruktureringsomkostninger - 0,9-105,5 Funktioner inklusive omstruktureringsomkostninger: Produktionsomkostninger 460,2 387, , ,8 Udviklingsomkostninger 89,4 109,6 342,8 477,1 Distributions- og marketingomkostninger 183,9 209,3 708, ,2 Administrationsomkostninger mv. 17,6 18,0 85,3 110,3 I alt 751,1 724, , ,4 * Beløbene er ikke reviderede. 17/23

18 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/3-31/5 1/3-31/5 1/6-31/5 1/6-31/5 4. Andre driftsindtægter 2009/10 * 2008/09 * 2009/ /09 Avance ved salg af ejendom i Schweiz ,3 - Andre driftsindtægter ,3-5. Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 0,4 0,1 1,0 2,2 Valutakursgevinst, netto 2,7-7,8 - Øvrige finansielle indtægter 2,2 2,1 6,6 9,2 Finansielle indtægter 5,3 2,2 15,4 11,4 6. Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 2,3 2,9 6,8 16,0 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,6 3,8 14,3 14,6 Valutakurstab, netto - (5,2) - 7,2 Øvrige finansielle omkostninger 0,5 1,0 3,4 3,4 Finansielle omkostninger 6,4 2,5 24,5 41,2 7. Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser (11,9) 18,1 Finansielle indtægter mv. (15,4) (11,4) Finansielle omkostninger mv. 24,5 41,2 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 6,7 (2,3) Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (9,0) 1,4 Skat af årets resultat (16,7) (140,3) Diverse reguleringer 7,7 0,6 Reguleringer (14,1) (92,7) 8. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender - 194,5 Ændring i varebeholdninger 29,7 204,0 Ændring i leverandørgæld mv. 52,4 (40,3) Ændring i driftskapital 82,1 358,2 * Beløbene er ikke reviderede. 18/23

19 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2009/ / / / /06 9. Hoved- og nøgletal Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift (34) (496) Finansielle poster, netto (9) (30) (30) (16) (7) Resultat før skat (50) (523) Årets resultat efter skat (33) (383) Årets resultat efter skat, moderselskabets aktionærer (34) (385) Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Egenkapital ultimo, moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Årets pengestrømme (3) 192 (104) (346) (229) Heraf pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet (216) (339) (254) (378) (379) - heraf investering i materielle langfristede aktiver (83) (111) (190) (158) (185) - heraf investering i immaterielle langfristede aktiver (212) (212) (125) (210) (171) - heraf investering i kapitalandele - (27) Finansieringsaktivitet (44) 418 (181) (488) (246) Beskæftigede Antal medarbejdere ved årets udgang Nøgletal EBITDA 212 (210) EBITDA-margin, % 8 (8) Overskudsgrad, % (1) (18) Afkastningsgrad, % (2) (20) Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 6 (22) Egenkapitalens forrentning, % (2) (26) Likviditetsgrad 1,7 1,9 1,9 1,9 2,4 Selvfinansieringsgrad, % Finansiel gearing 0,1 0,1 0,2 0,0 (0,1) Rentebærende gæld (netto) (219) Nettoomsætning/Investeret kapital ekskl. goodwill 2,0 1,7 2,4 2,8 3,1 Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * (1) (16) Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * (1) (16) Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * Børskurs pr. 31. maj * Price/earnings * (59) (3) Price/earnings, udvandet * (59) (3) Børskurs/Indre værdi pr. aktie * 1,4 1,1 2,2 5,0 4,9 Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 0,00 0,00 3,00 20,00 16,00 Antal aktier, ultimo året Antal egne aktier, ultimo året Gennemsnitligt antal aktier i omløb * Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt * Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet * * Beløbene for 2005/ /08 er regulerede for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33. Nøgletallene for 2005/6-2008/09 er regulerede som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. 19/23

20 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat EBITDA-margin: EBITDA x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver EBITA: Resultat før renter, skat, amortiseringer, nedskrivninger af immaterielle aktiver og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Afkast af investeret kapital EBITA x 100 ekskl. goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Nettoomsætning/investeret kapital ekskl. goodwill: Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings : Price/earnings, udvandet: Nettorentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb udvandet Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. aktie Børskurs Udvandet resultat pr. aktie I beregningen af ovenstående nøgletal for 2005/ /08 reguleres antal aktier og børskurs for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33: Reguleret antal aktier: Reguleret børskurs: Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen: Oprindeligt antal aktier før aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Børskurs før aktieemissionen x reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Teoretisk kurs efter aktieemissionen Børskurs umiddelbart før aktieemissionen Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening bortset fra dem, der ikke er defineret deri. Sammenligningstal er tilpasset. 20/23

21 10. Segmentoplysninger Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 2.679,5-79, ,4 Intern omsætning - - (13,4) (13,4) Ekstern omsætning 2.679,5-66, ,0 Resultat før skat (60,9) (5,6) 16,9 (49,6) Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 2.725,7-85, ,7 Intern omsætning - - (7,5) (7,5) Ekstern omsætning 2.725,7-77, ,2 Resultat før skat (534,9) 1,2 10,3 (523,4) 1/6-31/5 1/6-31/5 Afstemning af segmentoplysninger 2009/ /09 Nettoomsætning, segmenter i alt 2.759, ,7 Effekt af forskelle i valutakurser anvendt i den interne ledelsesrapportering 15,5 (13,7) Eliminering af intern omsætning (13,4) (7,5) Nettoomsætning, koncern 2.761, ,5 Resultat før skat, segmenter i alt (49,6) (523,4) Resultat før skat, koncern (49,6) (523,4) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 21/23

22 11. Omsætning brand-understøttet forretning* * Beløbene er ikke reviderede. ** Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen mv. Parentes angiver negativt fortegn. Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning 1/6-31/5 1/6-31/5 Vækst i 1/3-31/5 1/3-31/5 Vækst i 2009/ /09 lokal valuta 2009/ /09 lokal valuta Danmark ,0 % ,9 % Tyskland (1,8) % ,9 % Automotive ,0 % ,3 % Storbritanien (9,0) % (8,6) % Schweiz ,5 % ,0 % Asiatiske markeder, ekskl. Japan ,2 % ,0 % Holland (7,5) % ,5 % Frankrig (10,2) % ,4 % Nordamerika (18,5) % (15,4) % Spanien/Portugal (2,5) % ,1 % Italien ,7 % ,0 % Expansion markeder, ekskl. Rusland (10,4) % ,8 % Enterprise ** (20,9) % (8,0) % Rusland (8,0) % ,0 % Belgien (3,7) % ,1 % Sverige (11,0) % (38,0) % Mellemøsten (7,7) % ,9 % Østrig (3,8) % ,9 % Norge (12,8) % 5 8 (36,8) % Japan (35,8) % 6 8 (25,0) % Øvrige 8 12 (66,7) % - 4 (100,0) % I alt brand-understøttet forretning Distributionsudvikling* Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 31/5-10 1/ /5-10 helår 2009/10 helår 2008/09 B1 703 (55) 82 % 81 % Shop-in-shop 300 (85) 18 % 19 % Øvrige 2 (1) 0 % 0 % I alt (141) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop-in-shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var for året som helhed 7 % for B1-butikker og 7 % for shop-in-shop butikker. For fjerde kvartal isoleret 36 % for B1-butikker og 29 % for shop-in-shop butikker. * Beløbene er ikke reviderede. 22/23

23 Bilag (mio. DKK) 2009/ /10 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal * 2. kvartal * 3. kvartal * 4. kvartal * 1. kvartal * 2. kvartal * 3. kvartal * 4. kvartal Nettoomsætning 565,0 668,5 748,7 779,3 565, , , ,5 Bruttoresultat 225,3 254,2 290,9 319,1 225,3 479,5 770, ,5 Resultat af primær drift (52,5) (41,1) 31,6 28,2 (52,5) (93,6) (62,0) (33,8) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (1,1) (0,4) (0,5) (4,7) (1,1) (1,5) (2,0) (6,7) Finansielle poster netto 0,8 (6,1) (2,7) (1,1) 0,8 (5,3) (8,0) (9,1) Resultat før skat (52,8) (47,6) 28,4 22,4 (52,8) (100,4) (72,0) (49,6) Skat af årets resultat 10,2 14,0 (10,4) 2,9 10,2 24,2 13,8 16,7 Årets resultat (42,6) (33,6) 18,0 25,3 (42,6) (76,2) (58,2) (32,9) Heraf minoritetsinteressernes andel (0,1) (0,6) (0,5) (0,3) (0,1) (0,7) (1,2) (1,5) Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat (42,7) (34,2) 17,5 25,0 (42,7) (76,9) (59,4) (34,4) 2008/ /09 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal * 2. kvartal * 3. kvartal * 4. kvartal * 1. kvartal * 2. kvartal * 3. kvartal * 4. kvartal Nettoomsætning 757,2 775,3 640,0 617,0 757, , , ,5 Bruttoresultat 320,8 301,1 256,2 227,6 320,8 621,9 878, ,7 Resultat af primær drift (54,9) (153,3) (180,5) (107,2) (54,9) (208,2) (388,7) (495,9) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) 3,1 2,9 (0,7) (3,0) 0,1 3,0 2,3 Finansielle poster netto (3,7) 1,5 (27,3) (0,3) (3,7) (2,2) (29,5) (29,8) Resultat før skat (61,6) (148,7) (204,9) (108,2) (61,6) (210,3) (415,2) (523,4) Skat af årets resultat 10,7 34,9 51,0 43,7 10,7 45,6 96,6 140,3 Årets resultat (50,9) (113,8) (153,9) (64,5) (50,9) (164,7) (318,6) (383,1) Heraf minoritetsinteressernes andel (1,1) (0,1) (0,8) (0,3) (1,1) (1,2) (2,0) (2,3) Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat (52,0) (113,9) (154,7) (64,8) (52,0) (165,9) (320,6) (385,4) Parentes angiver negativt fortegn. * Beløbene er ikke reviderede. 23/23

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2010/11 på 1.336 millioner DKK mod 1.234 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2010-28. februar 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i de tre første kvartaler af regnskabsåret 2010/11 på 2.156 millioner DKK mod 1.982 millioner

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2009/10 på 565 millioner DKK mod 757 millioner DKK sidste

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere