Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, København K tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk"

Transkript

1 Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, København K tlf Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary

2 Den gode vejledning Sammenskrivning af kortlægning af aktiviteter og vejledning i Sjældne Diagnosers medlemsforeninger. August 2007 / November 2009

3 1. Baggrund 2 2. De sjældne patientforeningers karakteristika 3 3. Foreningernes indsats Erfaringsudveksling Vejledning og rådgivning 6 4. Vejlederne Oplæring/undervisning Vejledernes muligheder for at søge støtte Kendskab til fagpersoner, som foreningen kan henvise til 8 5. Siden Kortlægningen Erfaringsudveksling Opkvalificering 10 Den gode vejledning Sammenskrivning af kortlægning af aktiviteter og vejledning i Sjældne Diagnosers medlemsforeninger. Sjældne Diagnoser 2009 ISBN: Grafik: Cubit Medialine Denne rapport kan rekvireres hos: Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, København K tlf

4 1. Baggrund I 2005 publicerede Sjældne Diagnoser en undersøgelse 1, der bl.a. viste, at familier, der er ramt af sjælden sygdom og handicap, oplever flere problemer i kontakten til det sociale system end andre handicapgrupper de små, sjældne patientforeninger spiller en afgørende rolle for familierne, idet foreningernes egne rådgivningstilbud anvendes mere end samtlige andre rådgivningstilbud, der findes, tilsammen. foreningernes indsats i form af rådgivning kan opgøres til at være op mod dobbelt så stor som den, der udføres i forskellige offentlige videnscentre og konsulenttjenester tilsammen. Med baggrund i denne undersøgelse ansøgte og fik Sjældne Diagnoser i 2005 midler fra satsreguleringspuljen til at gennemføre projektet Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner. Projektet er gennemført og omfatter en række aktiviteter, der skal forbedre den sociale indsats over for familier med sjældne handicap. 2 Som grundlag for aktiviteterne i projektet blev i starten af projektperioden gennemført en kortlægning af medlemsforeningernes erfaringsudveksling og vejledning. Kortlægningen er sket gennem en spørgeskemaundersøgelse 2. I denne publikation resumeres kortlægningen, idet resuméet er målrettet fagpersoner, herunder socialrådgivere 3. 1 Sjældne Diagnoser: Støtte og rådgivning i hverdagen. En undersøgelse af den sociale indsats over for familier med sjældne diagnoser (2005). Knapt familier med sjældne sygdomme og handicap deltog i undersøgelsen, der blev foretaget af Steen Bengtsson fra Socialforskningsinstituttet. 2 Sjældne Diagnoser udsendte i foråret 2006 et spørgeskema til paraplyorganisationens dengang 33 medlemsforeninger. Svarprocenten var 94. Fire ud af fem, der har udfyldt skemaet, er foreningsformænd. Resten er bestyrelsesmedlemmer. Halvdelen af respondenterne er samtidig foreningsvejledere. Hovedparten (to ud af tre) af de, der har udfyldt spørgeskemaet, er pårørende. Hver tredje har selv diagnosen. I tabellerne fremgår antallet af foreninger, der har svaret på spørgsmålene. Når summen ikke når op på de i alt 31 deltagende foreninger, skyldes det, at nogle foreninger ikke har besvaret det pågældende spørgsmål. 3 For fuld afrapportering af kortlægningen, se Sjældne Diagnoser: Den gode vejledning, august 2007.

5 2. De sjældne patientforeningers karakteristika Sjældne Diagnosers medlemsforeninger er meget forskellige. Den ældste forening er etableret i 1970 den yngste i Knap hver tredje forening er over 20 år gammel, mens hver femte er relativt ny. Den mindste forening har ca. 15 medlemmer den største op imod 900 medemmer. Der findes ingen samlet opgørelse over hvem, der er medlemmer, tallene indeholder således både patienter, pårørende og andre. Nogle af foreningerne er også medlem af andre sammenslutninger end Sjældne Diagnoser. Syv foreninger oplyser, at de er medlem af Eurorpean Organization for Rare Diseases EURORDIS, der er den europæiske sammenslutning af sjældne patientforeninger. Godt halvdelen af foreningerne er også medlem af internationale foreninger, der dækker samme diagnose som foreningen selv. Otte foreninger er medlem af Landsforeningen LEV - udvikling for udviklingshæmmede. 3 Undersøgelsen viser, at henvendelser pr. er blevet den mest almindelige kontaktform efterfulgt af privat telefon. Knap to ud af tre foreninger kan kontaktes både i dag- og aftentimerne. Resten kan alene kontaktes efter almindelig arbejdstid. To foreninger oplyser, at de udelukkende kan kontaktes i dagtimerne. Den ene af disse foreninger har en socialrådgiver ansat. Tabel 1: Mulighed for at få kontakt med foreningen. Antal Slet ikke Kun lidt Til dels I høj grad I alt Privat telefon Foreningstelefon Personligt møde Af andre muligheder for at få kontakt med foreningerne nævnes foreningsarrangementer, almindelig post og (debatforum på) foreningernes hjemmeside.

6 3. Foreningernes indsats Som det fremgår af nedenstående tabel 2, bliver foreningerne oftest brugt til at give medlemmerne mulighed for at mødes med andre i samme situation og udveksle erfaringer, samt til at give information om (livet med) diagnosen. Herefter kommer vejledning om helbredsmæssige problemstillinger, at være til støtte ved sorg, krise og følelsesmæssige problemer samt vejledning om sociale problemstillinger. Det er mindst udbredt at bruge foreningen til vejledning om undervisningsmæssige problemstillinger. Diagnosens karakter har betydning. Nogle diagnoser medfører overvejende problemstillinger af sundhedsmæssig karakter, mens andre i højere grad giver rådgivningsbehov omkring sociale forhold, bolig, beskæftigelse og undervisning. Tabel 2: Hvad bliver foreningen brugt til i dag? Antal Slet ikke Kun lidt Til dels I høj grad I alt Til at møde andre i samme situation Information om (livet med) diagnosen Vejledning om helbredsmæssige problemstillinger Til støtte ved sorg, krise, følelsesmæssige problemer Vejledning om sociale problemstillinger Vejledning om undervisningsmæssige problemstillinger Syv foreninger yder slet ikke eller kun lidt vejledning om sociale forhold. Én forening svarer, at de slet ikke giver social vejledning. Dette kan skyldes, at det dels er en lille forening, dels at den hyppigste form af sygdommen behandles godt medicinsk, hvorfor social vejledning ikke er relevant for denne forening. Blandt de seks foreninger, der svarer kun lidt, er der tale om nogle foreninger, hvor der grundet diagnosen må være behov for vejledning om sociale problem stillinger. En enkelt af disse foreninger er også medlem af en anden forening (LEV), hvor foreningens medlemmer kan modtage rådgivning af en socialrådgiver.

7 3.1. Erfaringsudveksling Som det fremgår af tabel 3, foregår den meste erfaringsudveksling på årsmøder, på seminarer/ kolonier, eller via kontaktpersoner og vejledere. Ca. halvdelen nævner debatforum på hjemmesiden, mens kun tre foreninger nævner direkte kommunikation via chat-forum på hjemmesiden. Tabel 3: Hvordan kan man udveksle erfaringer og netværke i foreningen? Antal foreninger På årsmøde 31 Via kontaktpersoner, vejledere 27 På seminarer/kolonier 24 Via debatforum på hjemmesiden (spørgsmål svar) 16 Via chat-rum på hjemmesiden (direkte kommunikation) 3 5 Af andre måder at udveksle erfaringer på nævnes (andre) medlemsarrangementer, telefon (skype), , mailinglister og foreningens blad. De mest almindelige arrangementer henvender sig til både diagnosticerede og pårørende. 12 foreninger oplyser, at de afholder arrangementer udelukkende for diagnosticerede. 11 foreninger oplyser, at de afholder arrangementer udelukkende for pårørende. 18 foreninger oplyser, at de afholder åbne arrangementer for både medlemmer og ikke-medlemmer. Der afholdes også arrangementer for og med fagpersoner for eksempel læger og pædagoger. Foreningerne udveksler også erfaringer med hinanden. 16 foreninger ser et tættere fællesskab med nogle foreninger frem for andre. For eksempel er der en større gruppe af foreninger, hvor udviklingshæmning indgår som et væsentligt aspekt. I andre tilfælde er det enkelte foreninger, der har et større fællesskab om eksempelvis lungesygdom og om kraniofaciale forandringer. Fem foreninger svarer, at der ikke er nogle foreninger i Sjældne Diagnoser, som deres specifikke forening har mere til fælles med end andre. Ved en gennemgang af, hvilke foreninger der her er tale om, peger svarene i to retninger: Dels at diagnosens karakteristika er meget særegen, dels manglende kendskab til de andre foreninger. Ni foreninger svarende til knap hver tredje - oplyser, at de ikke ved, om der er nogle foreninger i Sjældne Diagnoser, som deres egen forening har mere til fælles med end andre, når det gælder om at udveksle erfaringer.

8 3.2. Vejledning og rådgivning Medlemmerne i Sjældne Diagnosers medlemsforeninger søger vejledning i alle faser som sjældne: Når de netop er blevet diagnosticerede. Når de har brug for erfaringer og viden om det videre liv med diagnosen. Når de som forældre til et barn med en sjælden diagnose, som søskende, som ung, som voksen, som ældre har brug for råd og vejledning. Medlemmerne trækker på vejledernes private erfaringer med sygdommen som enten pårørende eller patient. Medlemmerne søger også vejledning i større eller mindre grad om sundhedsfaglige, sociale, uddannelsesmæssige/pædagogiske og psykologiske spørgsmål. Alle foreninger yder vejledning og/eller rådgivning. Nedenstående tabel viser, hvem der yder vejledningen/rådgivningen i foreningerne. 6 Tabel 4: Ydere af vejledningen Antal foreninger Kontaktpersoner fra bestyrelsen 26 Medlemmer med erfaringer som pårørende 25 Medlemmer som selv har diagnosen 17 Faguddannede 4 10 Andre 2 Der ses ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem størrelsen af foreningerne og antallet af vejledere. To ud af tre foreninger mener, at de har et passende antal personer, som vejleder i foreningen. To foreninger mener, der er for mange, og seks foreninger mener, at de har for få. 17 foreninger tilbyder foruden vejledning/rådgivning at fungere som bisidder ved møder med offentlige instanser i visse rådgivningssager. 12 foreninger gør ikke. I spørgeskemaet spørges der også til, hvem der er modtager af foreningens vejledning. Som det fremgår af tabel 5, er det overvejende medlemmer af foreningen, der modtager vejledning. Det bør dog bemærkes, at næsten to ud af tre foreninger til dels eller i høj grad vejleder pårørende og diagnosticerede, der ikke er medlem af foreningen. Endvidere oplyser godt halvdelen af foreningerne, at fagpersoner til dels eller i høj grad er modtagere af vejledning. 4 Langt de fleste af de 10 faguddannede yder vejledningen på frivillig basis.

9 Tabel 5: Modtagere af vejledningen Antal Slet ikke Kun lidt Til dels I høj grad Ved ikke I alt Pårørende, der er medlem af foreningen Diagnosticerede, der er medlem af foreningen Pårørende, der ikke er medlem af foreningen Diagnosticerede, der ikke er medlem af foreningen Fagpersoner (for eksempel socialrådgivere) Studerende Journalister Vejledningen er et af kerneområderne i foreningernes arbejde. Dels fordi dem, der søger vejledningen, har stort brug for den. Og dels fordi foreningerne og dermed Sjældne Diagnoser gennem vejledningen kan opfange svagheder og mangler ved lovgivningen og dens forvaltning. Vejledningen byder derfor på perspektiver, der rækker langt ud over de enkelte familier, der søger vejledning. 4. Vejlederne I spørgeskemaet defineres begreberne foreningsvejleder og rådgiver nærmere. Foreningsvejledere er medlemmer, der frivilligt uanset uddannelse har påtaget sig at vejlede dem, der måtte henvende sig. Rådgivere defineres som ansatte med relevant uddannelse. Alle foreninger oplyser, at vejledning ydes på frivillig basis. Blandt foreningerne er der fire, som også har en lønnet/ansat rådgiver. I undersøgelsens spørgsmål skelnes der dog generelt ikke mellem de forskellige typer. Foreningernes forventninger til den gode frivillige vejleder er bl.a., at han eller hun skal have personlig erfaring være afklaret kunne holde tavshedspligt kende sine begrænsninger have ajourført viden om diagnosen have kendskab til regler og love have et godt kendskab til foreningen have empatiske evner have kommunikationsevner

10 4.1. Oplæring/undervisning Godt hver tredje af foreningerne har deltaget i Sjældne Diagnosers foreningsvejlederkursus, der var en kursusrække på et par weekender omhandlende krisereaktioner, den svære samtale, etik, relevante juridiske regler m.m. Herudover nævner flere af foreningerne, at de har deltaget i kurser arrangeret af Center for Små Handicapgrupper (CSH). Endvidere nævnes deltagelse i eksterne kurser med følgende temaer: dialog og kommunikation, tab og sorg, (sundheds)faglige kurser, familiekurser, retslige emner, bisidder funktionen, kursus om bestyrelsesarbejde. Syv foreninger svarer, at oplæring sker internt i foreningerne. Intern oplæring foregår primært ved erfaringsudveksling i foreningen eller ved en ordning, hvor en mere erfaren vejleder oplærer en mindre erfaren. I næsten halvdelen af alle foreninger foregår der ingen oplæring eller undervisning af vejlederne Vejledernes muligheder for at søge støtte Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at vejlederne hyppigst søger støtte gennem samtale med andre i foreningen. Endvidere svarer godt halvdelen af foreningerne, at vejlederne søger støtte gennem netværk uden for foreningen. Derudover har hver femte forening mulighed for professionel supervision. 8 Vejlederne har oftest haft telefonisk eller personlig kontakt med CSH for at drøfte problemstillinger udsprunget af rådgivningen. Hver tredje forening har dog slet ikke haft kontakt med centret i de seneste tre år. Næsthyppigst er kontakt med (special)læger, mens kontakt med andre foreninger i Sjældne Diagnoser kommer ind på en tredjeplads. Fem foreninger oplyser, at de har haft kontakt med Landsforeningen LEV gennem de sidste tre år. Af disse fem er to ikke medlem af LEV. Foreningerne har sjældent haft kontakt med kommunen med udspring i en rådgivningssag. Af andet nævnes for eksempel kontakt med ministerier, styrelser og direktorat samt kontakt med medicinalproducenter Kendskab til fagpersoner, som foreningen kan henvise til Foreningerne blev spurgt til, om de kunne henvise til fagpersoner, som var medlem af eller tilknyttet foreningen. Det kunne for eksempel være en forælder, der er pædagog, og som også vil yde bistand til foreningen i kraft af sin faglighed.

11 Halvdelen (16) af foreningerne kan henvise til en læge. Syv af foreningerne kan henvise til en pædagog. Fem af foreningerne kan henvise til en sundhedsplejerske. Fire af foreningerne kan henvise til en speciallærer. Fire af foreningerne kan henvise til en psykolog. Ingen af foreningerne kan henvise til en høre-talepædagog. Syv af foreningerne kan henvise til andre. Af andre nævnes oftest socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, synskonsulent, advokat, sorg/krise-terapeut, tandlæge og demenskoordinator. 5. Siden Kortlægningen Siden kortlægningen blev gennemført i forsommeren 2007, er der foretaget forbedringer, der er direkte adresseret nogle af de områder, hvor det under kortlægningen kom frem, at de kunne styrkes. 5.1 Erfaringsudveksling 9 Knap hver tredje forening oplyste i undersøgelsen, at de ikke havde nok kendskab til de andre foreninger i Sjældne Diagnoser med henblik på at udveksle erfaringer. Sjældne Diagnoser har sideløbende med satspuljeprojektet udviklet sit arbejde omkring erfaringsudveksling. Helt konkret afsættes der på de halvårlige repræsentantskabsmøder tid til erfaringsudveksling og drøftelse af emner i grupper, hvor de foreninger, der har mest tilfælles, sidder sammen.

12 5.2 Opkvalificering Gennem kortlægningen kom det frem, at der i næsten halvdelen af alle foreningerne ikke var oplæring eller undervisning af vejlederne. På denne baggrund afholdt Sjældne Diagnoser i foråret 2008 to ens kurser om den fundamentale vejledning. Formålet med kurserne var at udvikle de frivillige foreningsvejlederes kompetencer samt at bidrage til rekruttering og fastholdelse af de frivillige vejledere i de enkelte foreninger. Målgruppen for kurserne i den fundamentale vejledning var især nye og mindre erfarne vejledere eller mere erfarne vejledere, der ønskede en genopfriskning af de berørte emner. Der blev holdt oplæg med følgende temaer: Sorg og krise, Retssikkerhed og Telefonrådgivning som metode. Kurserne var velbesøgte: 56 deltagere kunne afslutte med et kursusbevis. 26 af Sjældne Diagnosers medlemsforeninger var repræsenteret, hvilket svarer til tre ud af fire. Disse foreninger dækker knap 80% af Sjældne Diagnosers medlemmer. Af de ni medlemsforeninger i Sjældne Diagnoser, der ikke deltog i foreningsvejlederkurset, har de fire ansatte rådgivere, som medlemmerne kan benytte sig af. En forening er medlem af Lungeforeningen og en af Landsforeningen LEV, hvor medlemmerne ligeledes kan trække på professionel bistand. Dette betyder, at der reelt set kun er tre foreninger, som ikke deltog i foreningsvejlederkurset, der ikke formodes at have adgang til anden rådgivning end foreningens egen. 10 Der er efterfølgende oprettet et -netværk for foreningsvejledere, hvor 50 er tilmeldt.

Det falder på et tørt sted

Det falder på et tørt sted Det falder på et tørt sted Erfaringer og viden fra Sjældne Diagnosers satspuljeprojekt om Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner Det falder på et tørt sted - Erfaringer og viden

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere