REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R"

Transkript

1 S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende?

2 Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5

3 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen Redaktion: Else Marie Stilling, leder af Studenterrådgivningen Omslag og typografi: Anne Rohweder Industriel Grafiker MDD Illustration: Peter Lautrop Sat med Palatino 10/14 Trykt hos Handyprint, Skive Indhold Forord 4 Indledning 4 Hvem henvender denne pjece sig til 5 Hvad er revalidering 5 Betingelser for at få revalidering 6 Hvordan søger du om revalidering 8 Hvilke uddannelser kan der gives støtte til 9 Sagsgangen i socialforvaltningen 10 år du har fået bevilget revalidering 12 Økonomi under revalidering 13 Situationer, der kan opstå i løbet af revalideringsperioden 17 Aktindsigt og ankemuligheder 19 Hvis du vil ansøge skriftligt 22 Hvis du vil vide mere

4 Forord Hermed foreligger Studenterrådgivningens pjece»revalidering - en mulighed for studerende«. Pjecen er udarbejdet af socialrådgiver Ellen Hansen og socialrådgiver Marie Gjerum. Med denne pjece har vi søgt at besvare nogle af de spørgsmål om revalidering, som ofte stilles af studerende, der retter henvendelse til Studenterrådgivningen. Vi håber at en del af disse kan besvares i pjecen - og at pjecen giver dig et bedre grundlag for at rette henvendelse til socialforvaltningen. Hvis der opstår problemer i forbindelse med din revalideringssag har du mulighed for at rette henvendelse til Studenterrådgivningen. Såfremt du har erfaringer, rettelser el.lign. som du mener andre kunne have gavn af, er du velkommen til at kontakte os herom - gerne skriftligt. Vi forsøger løbende at indarbejde erfaringer fra praksis i den rådgivning, vi giver til de studerende. De enkelte rådgivningers adresser og telefonnumre findes bag i pjecen. Leder af Studenterrådgivningen Else-Marie Stilling Hvem henvender denne pjece sig til Pjecen henvender sig til dig, der allerede er i gang med en videregående uddannelse, og som overvejer, hvorvidt revalidering kunne være en mulighed. Du vil kunne bruge pjecen, hvis du overvejer at søge revalidering, men også hvis du allerede har fået en bevilling, og ønsker at kende mere til dine muligheder og rettigheder. Pjecen behandler generelle spørgsmål i forbindelse med revalidering. En vurdering af dine muligheder kræver at du henvender dig til socialforvaltningen i den kommune, du bor i. Du kan i pjecen få nogle tips om, hvordan du kan forberede dig inden en sådan henvendelse. Denne pjece indeholder ikke nærmere oplysninger om bestemmelserne i "Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser", der træder i kraft Efter denne lov får studerende med handicap (fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse) mulighed for støtte på uddannelsesstedet i form af fx hjælpemidler og tolkebistand. Oplysninger om mulighederne kan fås ved henvendelse til den regionale handicapkonsulent på ivu*c-centrene. Hvad er revalidering? Revalidering er økonomisk støtte fra kommunen, der gives til mennesker, hvis arbejdsevne er begrænset. Hjælp til uddannelse er kun én ud af flere muligheder for revalidering, men her omtales kun mulighederne for støtte til uddannelse. Formålet med revalidering er at støtte dig til fremtidigt at kunne forsørge dig selv. Dine muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet ville uden denne støtte være begrænsede. 4 5

5 Den økonomiske støtte består af: 1. Revalideringsydelse, der dækker leveomkostninger og faste udgifter, 2. Støtte til de ekstraudgifter, du har som følge af din uddannelse og dit handicap. I visse tilfælde gives der alene støtte til ekstraudgifter, og udgifterne til forsørgelse dækkes via fx stipendium og lån. Reglerne om revalidering findes i Lov om aktiv socialpolitik - også kaldet Aktivloven. Betingelser for at få revalidering Ikke alle kan få revalidering til at gennemføre en uddannelse. Loven kræver at nogle bestemte kriterier er opfyldt: 1. Der skal være tale om en begrænsning af din arbejdsevne. Det er uden betydning om begrænsningen skyldes fysiske, psykiske eller sociale faktorer, og det er ikke et krav, at begrænsningen er varig, 2. Kommunen skal sikre sig, at revalideringsplanen indebærer en realistisk mulighed for at du efter endt uddannelse kan klare dig selv økonomisk, 3. Kommunen undersøger din økonomiske situation. Hvis du økonomisk kan klare dig for stipendium og lån, kan du som hovedregel ikke få revalideringsydelse, men kommunen vil i den enkelte sag vurdere, om du er tilstrækkelig kompenseret for din nedsættelse af arbejdsevnen uden en revalideringsydelse. Der er store forskelle på kommunernes praksis og økonomiske muligheder på revalideringsområdet. Fx vægter nogle kommuner aktivering (med kontanthjælp eller løntilskud) fremfor revalidering. 6 7

6 Hvordan søger du om revalidering? Revalidering søges ved at rette henvendelse til socialforvaltningen i din kommune. Du kan søge skriftligt eller ved personlig henvendelse. Der kan være ventetid på at komme til at tale med den sagsbehandler, der skal behandle din ansøgning. Sørg for på forhånd at have nedskrevet de væsentligste oplysninger og begrundelser for din ansøgning, samt medbring eller medsend mest mulig relevant dokumentation. Jo bedre din ansøgning er forberedt og dokumenteret - jo hurtigere kan din sagsbehandler få afgjort din sag. Relevant dokumentation er: personlige papirer, oplysninger om indtægter og udgifter, udtalelse eller anbefaling fra praktiserende læge, speciallæge eller anden behandler eller rådgiver, som du har haft kontakt med, oplysninger om din uddannelse: - normeret studietid, - uddannelsens opbygning, - jobmuligheder, - andre særlige forhold for din uddannelse, udtalelse eller anbefaling fra studievejleder eller uddannelsesinstitution på baggrund af dit hidtidige studieforløb herunder din konkrete plan for færdiggørelse af studiet. Alt, der kan pege på, at din arbejdsevne er nedsat, og at du er dårligere stillet end andre, kan være relevant. Ligeledes alt, der dokumenterer din studieegnethed, og at planen er realistisk. Hvilke uddannelser kan der gives støtte til? Jo længere en uddannelse, du søger om støtte til - jo sværere er det at opnå støtten. Ved støtte til en længerevarende uddannelse kræves at arbejdsevnen er væsentligt nedsat og at dine evner i udpræget grad peger på lige netop denne uddannelse. Uddannelsen skal selvfølgelig tage udgangspunkt i dine ønsker, din motivation og dine evner. Men mange andre forhold spiller ind - kommunens holdninger, budgetter og politik på området. Kommunen vil søge at finde frem til en støtte, der giver dig mulighed for fremover at klare sig selv, men i overvejelserne vil også indgå en afvejning af hvilken løsning, der er den billigste for kommunen. Hovedreglen er, at der max. ydes støtte til den normerede studietid og højst i 5 år. Maksimumgrænsen gælder også ved evt. studieskift. Almindeligvis gives der støtte til hele uddannelsen, men der kan også gives bevilling til fx en bachelorgrad, og du må så evt. selv finansiere overbygningen. Mødet med din sagsbehandler Samarbejdet med din sagsbehandler er vigtigt. Du må derfor gøre dit til at det bliver så godt som muligt. Du kan forberede dig ved at skrive de spørgsmål ned du vil stille på forhånd. Sagsbehandleren skal undersøge om du opfylder betingelserne for at få revalidering. Vurderingen er individuel og tager udgangspunkt i din samlede situation. Der kan derfor ikke på forhånd angives en bestemt situation (fx at være enlig forsørger, flygtning eller ordblind), som i sig selv giver grundlag for 8 9

7 revalidering. Det afgørende er en vurdering af hvordan de enkelte faktorer (fysiske, psykiske eller sociale) påvirker arbejdsevnen. Som et led i afklaringen af om du skal have støtte, skal sagsbehandleren drøfte hvilke andre muligheder, der kan være for at kompensere for dine vanskeligheder - fx kurser, aktivering eller kortere uddannelsesforløb. Selv om du er opsat på at få hjælp til lige præcis den uddannelse, som du er i gang med, må du samarbejde om en afklaring af andre forslag. Lyt til disse og argumentér så nøgternt som muligt, hvis forslagene ikke er brugbare for dig. Det er en hårfin balancegang at fremlægge sin sag på en sådan måde, at man på den ene side påviser sine begrænsninger og evt. handicaps, og på den anden side sandsynliggøre sine ressourcer til at kunne gennemføre et uddannelsesforløb på normeret tid. Sagsgangen i socialforvaltningen Hvis din sag ikke er tilstrækkelig belyst til at der kan træffes en afgørelse, kan sagsbehandleren vurdere at der er behov for yderligere oplysninger. Med din tilladelse kan sagsbehandleren indhente disse. Som omtalt tidligere kan du spare tid ved at medbringe de udtalelser, som du selv har mulighed for at skaffe. Sagsbehandleren kan benytte sig af kommunens konsulenter til at vurdere de lægelige, psykiatriske eller psykologiske udtalelser. Du kan også blive indkaldt til en uddybende samtale hos en af disse konsulenter. år sagen er tilstrækkelig belyst, kan en afgørelse træffes. Spørg din sagsbehandler om, hvor lang tid hun regner med at der går før du får svar. Du har krav på orientering om den forventede sagsbehandlingstid, og kan rykke hvis denne overskrides

8 Revalideringsplan år du og din sagsbehandler er blevet enige om uddannelsesforløbet udarbejdes en revalideringsplan, der angiver mål, tidsramme og indhold. Planen skal løbende følges op af sagsbehandleren, og du aftaler med din sagsbehandler hvordan. Flygtninge/indvandrere Hvis du er flygtning eller indvandrer vil din ansøgning blive behandlet efter samme kriterier som gælder for andre ansøgere. Praksis i kommunerne er i dag sådan, at flygtninge og indvandrere ikke kan opnå revalidering alene på grundlag af deres status som flygtning eller indvandrer. Sproglige og kulturelle vanskeligheder anses ikke i sig selv for at berettige til revalidering. Sprogvanskeligheder og kulturelle forskelle kan medføre en forsinkelse i studiet, og hvis du søger revalidering kan det være vanskeligt for din sagsbehandler at vurdere studieegnetheden. Skyldes forsinkelsen i studiet sprogvanskeligheder eller at du ikke er egnet til uddannelsen? Du kan bidrage til en afklaring ved at skaffe en udtalelse fra din studievejleder eller uddannelsesinstitution. år du har fået bevilget revalidering Socialforvaltningen skal følge med i, hvordan det går dig i uddannelsesforløbet og checke om du overholder planen. Mindst hver halve år skal sagsbehandleren indhente oplysninger om dit revalideringsforløb - i praksis sker det dog med længere intervaller. Opfølgningen kan ske ved en samtale med dig - og/eller ved at sagsbehandleren beder om en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen. Tal evt. med din studievejleder om, at der vil komme en forespørgsel, og aftal at I sammen drøfter indholdet i besvarelsen inden denne sendes til sagsbehandleren. Du har ret til at få kopi af udtalelserne. Hvis du ikke kan overholde planen - hvis du fx bliver syg eller dumper til eksamen - er du forpligtet til at meddele din sagsbehandler dette. Se afsnittet om forsinkelse. Økonomi under revalidering Den økonomiske støtte består af: 1. revalideringsydelse, der dækker leveomkostninger og faste udgifter, 2. uddannelses- og handicapbetingede udgifter. I nogle situationer gives der støtte til sidstnævnte. 1. REVALIDERIGSYDELSE Hvis du får tilkendt revalideringsydelse kan du ikke længere få SU. Revalideringsydelse er skattepligtig og udbetales ligesom løn månedsvis. Taksten reguleres en gang årligt, og udgør pr : pr. md. for personer over 25 år pr. md. for personer under 25 år. Hvis du er under 25 år og forsørger egne børn i hjemmet - eller har haft arbejdsindtægter som giver ret til højeste sygedagpenge, kan du få den høje ydelse. Du optjener ikke ret til feriepenge mens du modtager revalideringsydelse, men får også revalideringsydelse i uddannelsesinstitutionernes ferieperioder

9 Indtægt og formue under revalidering Under revalideringsforløbet må du ud over revalideringsydelsen tjene op til kr brutto årligt. En forudsætning er at arbejdet er foreneligt med revalideringsplanen - dvs. det må ikke gå ud over dine studier. Spørg din sagsbehandler. Indtægter udover kr vil blive modregnet. Evt. udbetaling af feriepenge fra foregående år indgår i puljen på kr brutto. Overskydende skat modregnes ikke. Hvis du er gift, er det vigtigt at vide, at der ikke sker modregning af din ægtefælles indkomst. Hverken din egen eller evt. ægtefælles formue og formueafkast har betydning for beregning af revalideringsydelsen. Fradrag i SU-klippekortet for modtaget revalideringsydelse: Det er vigtigt at vide, at revalideringsydelse "tæller" som SUklip. Dvs. at der i rammen fratrækkes et antal klip, der svarer til de måneder du modtager revalideringsydelse. Ekstra støtte til boligudgifter, hvis du er under 25 år Hvis du er under 25 år og får den lave revalideringsydelse, kan du - hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - få støtte til nødvendige merudgifter til bolig. Ekstra støtte til store boligudgifter og/eller forsørgelsesudgifter overfor børn under 18 år. Hvis du tidligere har haft en høj indtægt, har du mulighed for at søge om supplerende kontanthjælp. Spørg din sagsbehandler om mulighederne. 2. UDDAELSES- OG HADICAPBETIGEDE UDGIFTER Støtten gives til at dække de ekstra udgifter, som følger af uddannelsen eller af et handicap. Støtten kan gives hvis socialforvaltningen har vurderet, at du er revalideringsberettiget - og gives både til studerende, der modtager revalideringsydelse og til studerende, som opfylder betingelserne for at kunne få revalidering, men forsørges på anden vis. Kravene er mere lempelige end de der gælder for udbetaling af revalideringsydelse. Det er ikke en forudsætning, at selve din erhvervsplan er godkendt, og der er heller ikke et loft på 5 år som maksimal støtteperiode. Du kan altså søge om hjælp til uddannelses- og handicapbetingede udgifter, hvis kommunen har vurderet at du er revalideringsberettiget, men har givet dig afslag på hjælp til en konkret uddannelse. Udbetaling af støtte til uddannelses- og handicapbetingede udgifter er uafhængig af indtægt- og formueforhold

10 DER KA YDES STØTTE TIL listen er ikke udtømmende Situationer, der kan opstå i løbet af revalideringsperioden Transportudgifter Daglig befordring til/fra uddannelsesstedet. Dog skal du selv betale de første 200 kr. mdl., medmindre udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bøger og andet undervisningsmateriale Udgifterne skal være nødvendige for at uddannelsen kan gennemføres - fx bøger, der indgår i pensum. En liste over nødvendige bøger fra uddannelsesinstitutionen - evt. med påtegning fra studievejleder kan typisk udgøre dokumentationsgrundlaget. Det er ikke nødvendigt at du skaffer dokumentation for de enkelte bogindkøb. Kommunen kan beregne uddannelsesudgifterne som et gennemsnit af uddannelsesudgifterne på den enkelte uddannelsesinstitution. Studierejser Støtte kan gives, hvis studierejsen er en nødvendig og integreret del af uddannelsen, og er af kortere varighed. Andre udgifter I særlige situationer kan der ydes hjælp til børnepasning - eller andre udgifter, der efter en konkret vurdering kan være nødvendige for at gennemføre uddannelsen. Udgifter som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Særligt undervisningsmateriale, værktøj, arbejdsredskaber, særlige handicapbetingede udgifter (fx sekretærbistand til blinde el. tolkebistand til døve). ogle hjælpemidler ydes som udlån, der skal tilbageleveres ved uddannelsens afslutning. Hovedreglen er, at studiet skal gennemføres på den normerede studietid, og at der maksimum kan udbetales revalideringsydelse i 5 år. De 5 år defineres ikke som studieår, men som år med revalideringsydelse. Hvis du skifter til en anden uddannelse, kan der normalt sammenlagt kun gives støtte i 5 år. Dispensation for 5-års-reglen Der kan dispenseres fra 5-års-reglen for studerende med svære handicap eller særlige behov. Eksempler kan være ordblinde, studerende med svære bevægelseshandicaps eller studerende med behov for tolke- eller sekretærbistand. Barsel Hvis du bliver gravid og barsler under revalideringsforløbet bevarer du revalideringsydelsen under den lovbestemte barselsorlovsperiode. Perioden tillægges tidsrammen for revalideringsplanen. Hvis du ikke kan genoptage studiet efter udløbet af barselsorloven - fx pga. manglende børnepasningsmulighed - kan du søge om midlertidigt at standse revalideringsforløbet indtil du igen kan genoptage studiet. I denne periode kan du fortsat bevare din revalideringsydelse. Se evt. Studenterrådgivningens pjece: Barsel - om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel. Forældreorlov Du er ikke umiddelbart berettiget til orlov til børnepasning, men det er dog ikke udelukket, at du med din sagsbehandler 16 17

11 kan aftale en pause i revalideringsplanen, og din sagsbehandler kan undersøge om du har ret til orlov som kontanthjælpsmodtager. Sygdom Ved kortvarige sygdomsperioder, der ikke har betydning for gennemførelse af revalideringsplanen, kan revalideringsydelsen bevares. I praksis anses en afbrydelse på op til 6 måneder som kortvarig. Hvis sygdomsperioden forventes at strække sig ud over de 6 måneder standses dit revalideringsforløb midlertidigt, og du kan søge om kontanthjælp indtil du igen er klar til at genoptage revalideringen. Genoptagelse af revalideringsforløbet forudsætter at planen stadig vurderes som realistisk. Forsinkelse i studiet Hvis sygdom, pasning af syge eller handicappede børn, barsel, manglende børnepasning eller særlige sociale forhold midlertidigt har forsinket dit studie kan du søge om forlængelse af revalideringsperioden. Hvis forsinkelsen skyldes andre forhold er der ikke nogle regler. Du må kontakte din sagsbehandler for at drøfte din situation med hende. Du kan forberede din henvendelse til din sagsbehandler ved at medbringe relevant dokumentation fx lægelige oplysninger og udtalelse fra studievejleder For alle studerende kan der ske forsinkelser i studiet, fx kan det være du ikke består et fag eller ikke klarer specialet på normeret tid. Hvis revalideringsplanen ikke holder må du søge din sagsbehandler om forlængelse. Kommunen kan vælge at forlænge revalideringsplanen. Hvis du har søgt ekstra støtte i forbindelse med faglige vanskeligheder, eksamensangst eller andet er det vigtigt, at gøre opmærksom på dette. I det hele taget må du søge at sandsyn- liggøre, hvordan du bedre vil være i stand til at klare studiet nu end tidligere. Ophold i udlandet I særlige tilfælde kan der gives støtte til kortvarige ophold i udlandet, som et led i revalideringsplanen. Flytning Hvis du under revalideringsforløbet flytter til en anden kommune, er den nye kommune forpligtet til fortsat at give dig revalideringsydelse. Det anbefales forinden en flytning at drøfte denne med din sagsbehandler. Kontanthjælp Selvom du modtager revalideringsydelse er der i en række tilfælde mulighed for at søge om kontanthjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke selv kan betale - fx en stor tandlægeregning. Spørg din sagsbehandler om dine muligheder. Aktindsigt og ankemuligheder Aktindsigt Du kan bede om aktindsigt skriftligt eller mundtligt. Kommunen skal give dig aktindsigt inden 10 dage efter du har fremsat ønske herom. Hvis aktindsigten ikke gives inden da, skal kommunen underrette dig om grunden hertil samt hvornår du får akterne. Hvis du ved læsning af sagsakterne bliver opmærksom på fejl, misforståelser eller mangler, der kan have betydning for afgørelse af sagen kan du rette henvendelse til din sagsbehandler herom

12 Anke over afslag på revalidering Ved afslag har du ret til at få afgørelsen skriftligt og med begrundelse. Ved alle afgørelser, hvor der gives afslag, skal der samtidig gives en klagevejledning. Hvis du ikke allerede har fået aktindsigt, vil det være en god idé at søge om dette i forbindelse med et evt. afslag. Klagefristen er 4 uger. Det anbefales, at du klager skriftligt, men en klage kan også afgives mundtligt. Klagen skal fremsendes til kommunen, som så videresender klagen til Det sociale nævn. Forinden vil kommunen revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder afslaget, behandles sagen herefter i Det sociale nævn. Hvis Det sociale nævn fastholder afslaget, har du - hvis sagen er principiel eller har generel betydning, mulighed for at klage videre til Ankestyrelsen. Klagevejledning vil fremgå af Det sociale nævns afgørelse. Der kan være lang ventetid på afgørelser fra både Det sociale nævn og Ankestyrelsen. Det er afgørende lettere at få en ansøgning igennem fra starten, end det er at få et afslag ændret i en ankeinstans. De sociale nævn skal respektere, at det er kommunerne, som har kompetencen til at udøve skønnet. De sociale nævn vurderer om skønnet er lovligt, og må kun tilsidesætte dette, hvis der foreligger særlige forhold. Utilfredshed med din sagsbehandler eller sagsbehandlingen Du kan ikke være sikker på, at du får den samme sagsbehandler gennem hele dit revalideringsforløb, så du vil kunne komme ud for at skulle forklare din situation flere gange. Hvis der opstår vanskeligheder i samarbejdet kan du i første omgang søge at drøfte problemerne med din sagsbehandler. Forbered dig forinden - skriv ned så konkret som muligt, hvad du er utilfreds med. Du kan evt. tage en god ven med som bisidder. Hvis du fortsat er utilfreds kan du søge om at skifte sagsbehandler. Du har ret til dette, men du har ikke mulighed for selv at "vælge" en ny sagsbehandler. Klager over sagsbehandleren skal rettes til forvaltningens ledelse. Det kan være klager over sagsbehandlerens optræden, sagsbehandlingstiden, ekspeditionsfejl eller tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Det er vigtigt at du formulerer en evt. klage så nøgternt som muligt, da du fortsat skal samarbejde med sagsbehandleren og forvaltningen - også efter din klage

13 Hvis du vil ansøge skriftligt Ansøgningen skal ikke være for lang - max. ca. 2 sider i A4-format skrevet på maskine eller computer. Vedlæg relevant dokumentation som bilag. Det er en god idè at gennemarbejde ansøgningen flere gange. Lad evt. andre læse den og kommentere. Ansøgningen kan fx opbygges på følgende måde. Medtag de punkter, der er relevante for din situation. Ansøgning kort om hensigten med skrivelsen, facts om dig selv: - alder, - børn, - gift/ugift/samlevende, - bolig (lejlighed, hus, kollegium), - evt. nationalitet tidligere uddannelses- og erhvervsforløb, - skriv grunden til evt. ophør af et uddannelsesforløb eller et arbejdsforhold, facts om dit studium: - krav til de studerende, - normeret studietid, - uddannelsens opbygning, - jobmuligheder, - andre særlige forhold for din uddannelse, beskrivelse af de faktorer, der efter din mening stiller dig dårligere end andre: sociale, psykiske eller fysiske: - hvordan påvirker disse faktorer dine muligheder, - hvilke andre muligheder har du overvejet - og hvorfor har du ikke valgt disse, - hvad taler for at du ønsker netop denne uddannelse (motivation, evner etc.), dine fremtidsplaner, - muligheder for job efter uddannelse. Husk at skrive, at du står til rådighed for at uddybe og dokumentere din ansøgning yderligere, hvis det er nødvendigt. Bilagsfortegnelse dokumentation for nuværende indtægter og faste udgifter, dokumentation for tidligere indtægter, hvis du har haft erhvervsarbejde inden du startede på studiet, beskrivelse af selve uddannelsen, relevant dokumentation fra studiestedet - fx eksamensudskrift og udtalelse fra studievejleder, relevante eksamensbeviser, relevant dokumentation, udtalelser eller anbefalinger fra specialister, du har haft kontakt med. økonomi: - tidligere indtægter, - nuværende indtægter og udgifter. Udregnet på månedsbasis, 22 23

14 Hvis du vil vide mere Aktuelt lovstof Love, vejledninger og bekendtgørelser kan findes på Folketingets hjemmeside: og på Socialministeriets hjemmeside: Vigtigt i denne sammenhæng er: Lov om aktiv socialpolitik. Reglerne om revalidering findes i Vejledning om lov om aktiv socialpolitik, kapitel 6. Ankeafgørelser findes på Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside: Oplysninger om sagsgang i Ankestyrelsen findes ligeledes på: S T U D E T E R R Å D G I V I G E KOMPAGISTRÆDE Kompagnistræde 21, København K Telefon HADELS- HØJSKOLE Julius Thomsens Plads 10, Frederiksberg C Telefon KØBEHAVS UIVERSITET AMAGER jalsgade 80, København S Telefon DAMARKS TEKISKE UIVERSITET Anker Engelundsvej 1, 101 F, Lyngby Telefon ROSKILDE UIVERSITETS- CETER Bygning Universitetsvej Roskilde Telefon ÅRHUS Ryesgade 23, Århus C Telefon AALBORG Vesterbro 50, Aalborg C Telefon HJØRRIG SEMIARIUM Skolevangen Hjørring Telefon ESBJERG Kongensgade 77, 2.th Esbjerg Telefon ODESE Hinderupgaard iels Bohrs Allé Odense M. Telefon STUDETER- RÅDGIVIGES SEKRETARIAT Kompagnistræde 21, 1., 1208 København K Telefon Litteratur Gunna Aabak: Håndbog om revalidering. Jurainformation Studenterrådgivningens øvrige pjecer med råd og vejledning til studerende. Du kan få hjælp af en psykolog eller en socialrådgiver Du kan henvende dig personligt eller telefonisk Du kan være anonym Hjælpen er gratis Alle medarbejdere har tavshedspligt Din henvendelse registreres ikke af uddannelsesstedet eller anden offentlig instans Alle studerende ved SU-berettigede videregående uddannelser kan henvende sig 24

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

EKSAMEN. Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

EKSAMEN. Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E EKSAME Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning Eksamen Gode råd og ideer i forbindelse med eksamenslæsning Studenterrådgivningen 4 5 Eksamen, Gode råd og ideer

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Snart færdig med studiet hva så?

Snart færdig med studiet hva så? Snart færdig med studiet hva så? Trine Fredtoft, Marie Gjerum og Lise Kristensen Studenterrådgivningen 2006 Studenterrådgivningen Snart færdig med studiet hvad så? Indhold Forord Fra studieliv til voksenliv

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere