STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13"

Transkript

1 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13

2 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side 7 Tilbuddets indhold...side 8 Samarbejde..side 10 Uddannelse og udvikling.....side 11 Økonomi...side 12 Bilag 1 og 2 Retningslinjer.side 13 Bilag 3 Kvalitetsstandard omsorgstandpleje...side 20 Årsrapporten for omsorgstandpleje er udarbejdet af Overtandlæge Diana Joel i august 2013 Struer Kommunale Tandpleje, Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer telefon , 1

3 Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje skal efter loven tilbydes alle plejehjemsbeboere samt beboere i plejeboliger, ældreboliger eller i eget hjem, som er at sidestille med plejehjemsbeboere. Tandplejetilbuddet skal gives til de medborgere, der p.g.a. fysisk eller psykisk svaghed kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Det vil være borgere med meget ringe grad af egenomsorg, og som derfor modtager mange hjælpeforanstaltninger. Efter ændring af lov om tandpleje i 2001 kunne omsorgstandpleje derudover tilbydes til en del af de psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. De sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen, tilbydes et specialiseret tandplejetilbud, hvor Regionen har forsyningsforpligtelsen. Opsøgende opgaver, generel forebyggelse og visitation mellem tandplejetilbuddene i det specialiserede tandplejetilbud varetages af Den Kommunale Tandpleje. De forebyggende aktiviteter foregår overfor institutionerne Nordstjernen, Fønixgården, Fjordbo og Center Midtbyen. Det skønnes ikke, at Struer Kommunale Tandpleje har kompetencer og faciliteter til at varetage et specialiseret behandlingstilbud på voksenklientellet. De, der måtte kunne visiteres til det mindre specialiserede omsorgstandplejetilbud vil kunne modtage tilbuddet fra Den Kommunale Tandpleje. Den Kommunale Tandpleje kan visitere patienter direkte fra børne- ungdomstandplejen til omsorgstandplejen. Der er indgået aftale med Regionen om varetagelse af specialiseret tandpleje overfor en stor del af den af Sundhedsstyrelsen estimerede målgruppe for Struer. Det regionale specialtandplejetilbud gives på regionshospitalerne i Holstebro og Viborg. 2

4 Tilmelding og visitation Tilmelding til omsorgstandpleje for egentlige plejehjemsbeboere foregår i forbindelse med indflytning på plejehjemmet. Tilbuddet gives til beboer og pårørende af funktionslederen. Funktionslederen er herefter ansvarlig for at give meddelelse om tilmeldingen til Den Kommunale Tandplejes centralklinik. Tilmelding og afmelding foregår på et elektronisk tilmeldingsskema, der sendes direkte til Den Kommunale Tandpleje. For alle andre end plejehjemsbeboere, vil tilbud om omsorgstandpleje være forudgået af en visitation. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og grad af egenomsorg. Overtandlægen udfører visitationen ud fra især oplysningerne på tilmeldingsskemaet, disse oplysninger kan suppleres af informationer fra omsorgssystemet ZealandCare. Det er områdeledere, funktionsledere, hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere, der er ansvarlige for, at borgere, der skønnes at tilhøre målgruppen for omsorgstandpleje bliver visiteret. Dette sker rent praktisk ved, at det udfyldte tilmeldingsskema indsendes til Den Kommunale Tandpleje. Hvis borgeren ikke ønsker omsorgstandpleje, bevarer vedkommende retten til tandpleje med sygesikringstilskud. Den Kommunale Tandpleje er ansvarlig for, evt. i samarbejde med visitationsenheden i afdelingen for handicap- og psykiatri, at forestå visitation af de psykisk syge og udviklingshæmmede til det tandplejetilbud de kan klare dvs visitation mellem praksistandpleje, omsorgstandpleje eller et specialiseret tandplejetilbud i regionen. I visitationen lægges vægt på egenomsorg, patientens handlekompetence og til en vis grad patientens tandbehandlingsbehov. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje. Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er vedhæftet som bilag 3. Betaling Det er besluttet i Struer at opkræve den tilladte egenbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Omsorgstandplejemodtagere har en maximal egenbetaling svarende til et grundbeløb, der pr var på kr. 360 årligt. Beløbet er pristalsreguleret, og udgør således kr. 470 kr. i Betaling klares gennem Udbetaling Danmark og kan tilmeldes PBS. Kommunikation Der er i Den Kommunale Tandpleje udarbejdet pjecer om omsorgstandpleje til udlevering til beboere og/eller pårørende ved indflytning på plejehjem. Pjecen bestilles enten hos omsorgstandpleje-teamene eller på tandplejens centralklinik. Der er også fremstillet en pjece, der beskriver indhold, visitation, tilmelding og betaling af omsorgstandpleje, specielt tænkt til udlevering til beboere i plejeboliger, ældreboliger og eget hjem, som kan gives et omsorgstandplejetilbud. Denne pjece kan bestilles hos Den Kommunale Tandpleje. Retningslinjer for omsorgstandpleje for henholdsvis plejehjemsbeboere og beboere i plejeboliger, ældreboliger og eget hjem er vedhæftet rapporten som bilag 1 og 2. 3

5 Målsætning Målet med omsorgstandplejetilbuddet i Struer er så vidt muligt at sikre acceptable funktionelle og kosmetiske mund- og tandforhold, således at selvværd opretholdes og sundhed og trivsel fremmes. Behandlingsgevinsten for patienten skal til enhver tid være større end belastningen ved gennemførelse af behandlingen. Patienterne skal så vidt det overhovedet er muligt i det mindste sikres smertefrihed. Tilslutning Tilslutningen ændrer sig nærmest fra uge til uge, da der er stor udskiftning i borgerne. Plejehjemsbeboere tilbydes omsorgstandpleje uden forudgående visitation, her er 49 tilmeldt omsorgstandpleje, ultimo maj Det svarer til en tilslutningsprocent på plejehjemmene på 63 %. Omsorgstandpleje til beboere i plejeboliger, ældreboliger og hjemmeboende gives efter visitation. 87 beboere fra plejeboliger/ældreboliger er visiteret ind i omsorgstandplejen. Dette svarer til en tilslutningsprocent på knap 51 %. Efter nu ca. 6 år med omsorgstandplejetilbud i Thyholm distriktet er der på nuværende tidspunkt tilsluttet 20 beboere på de to plejecentre, svarende til 33 % af mulige beboere, det er samme tal som i Tilslutningen til omsorgstandplejen samlet set på plejehjem og plejecentre er godt 45%. Der var ultimo maj 2013 i alt 136 omsorgstandplejemodtagere i Struer Kommune. 4

6 Fordelingen af tilsluttede patienter på plejehjemmene og af hjemmeboende ser således ud: Plejehjem/ Plejecentre Plejeboliger ældreboliger Antal beboere Plejehjem, plejeboliger,ældreboliger Antal tilsluttede til omsorgstandpleje i 2013 (2012) Voldgade 14A 15 9 (9) Enggård Centret (11) Solglimt (21) Asp (13) Bøgelund (Voldgade 65) (26) Rosengården (16) Solvang 40 9 (11) Uglev (9) I alt (116) Center Midtbyen* 11 (10) Hjemmeboende 7 (8) Målgruppe Specialtandpleje tilknyttet omsorgstandpleje 5 (7) Ialt 136 (142) * Center Midtbyen var indtil organisatorisk at regne som et almindelig kommunalt plejehjem, Bakkely, og alle beboere modtog omsorgstandpleje. Center Midtbyen er nu organiseret under handicap- psykiatriafdelingen, og plejehjemmet er i 2009 ombygget til plejeboliger. For fremtiden skal tandplejetilbud gives efter visitation. Alle de beboere, der indtil nu har modtaget omsorgstandpleje, fortsætter med tilbuddet. 5

7 Tandpleje-teams I Den Kommunale Tandpleje er 3 tandpleje-teams tilknyttet omsorgstandplejen og Den Kommunale Specialtandpleje. Teamet med tandlæge Kristin Stæhr og klinikassistent Hanne Lundbye har ansvar for Solvang, Uglev, Center Midtbyen, Voldgade 14A og for specialtandplejen. Teamet udgår fra centralklinikken. Dette team er desuden tilknyttet den opsøgende og forebyggende del af Den Kommunale Specialtandpleje. Kristin Stæhr Hanne Lundby Teamet med tandlæge Anne Voigt Lauridsen og klinikassistent Joan Kristensen har ansvar for patienterne i Bøgelund (Voldgade 65) og Enggårdscentret. Teamet udgår fra centralklinikken og Parkskolens Tandklinik. Tandlæge Birgitte Haase og klinikassistent Gitte Nielsen har ansvar for patienterne på Rosengården, Solglimt og Asp Plejecenter. Teamet vil udgå fra centralklinikken og Langhøjskolens Tandklinik. Der har siden foråret 2012 været et team bestående af tandplejer Jeanette P. Nielsen og klinikassistent Malene Harregaard. Der er også profylakseteam bestående af 2 klinikassistenter. De hjemmeboende bliver fordelt efter tandpleje-teamenes øjeblikkelige kapacitet. 6

8 Tilgængelighed Hvert team arbejder én formiddag om ugen/hver 2. uge i omsorgstandplejen. Mange opgaver løses ude på plejehjemmene/plejeboligerne eller i eget hjem med mobilt udstyr. Hvert plejehjem/ældrecenter får besøg ca. hver 4-5. uge af tandpleje-teamet. Ved hvert besøg aftaler tandplejeteamet med plejehjemmet/plejeboligerne, hvornår næste besøg skal være. Tidspunktet for næste besøg bliver aftalt direkte med plejehjemmet/plejeboligerne. Plejepersonalet har mulighed for at udbede sig konsultation eller behandling af en beboer ved næste besøg af tandpleje-teamet. Det har været af stor betydning, at der på plejehjemmene blev stillet et velegnet lokale til rådighed, hvor patienterne kan behandles. Desværre, set med tandplejens øjne, går udviklingen af ældreområdet i retning af, at alle beboere skal behandles i eget hjem - dvs. på deres egen stue, og at der færre steder kan stilles et egnet lokale til rådighed. Dette betyder at der skal bruges megen tid til opstilling og nedtagning af det mobile tandlægeudstyr, som teamene medbringer. Mobilt tandlægeudstyr opstillet i et fællesrum, hvor der bliver lavet plads når vi skal komme. Bilen pakkes til en dag i omsorgstandplejen. Når der ikke kan stilles et lokale til rådighed på et plejecenter må der pakkes ud og ind mellem hver patient. Det er fysisk belastende arbejde for tandpleje-teamet, at foretage tandbehandling i patientens seng, en kørestol, en lænestol eller en frisørstol. Lysforholdene er ofte dårlige, og arbejdet med den mobile unit er ergonomisk mere belastende end arbejdet på vore stationære klinikker. Foruden de belastende arbejdsstillinger er der mange tunge løft af bl.a. behandlingskufferter forbundet med arbejdet i omsorgstandplejen. For borgere med egne tænder, kan det være nødvendigt, at få dem transporteret til tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Ved blodige indgreb som fx tandudtrækninger stilles der større hygiejniske krav end dem der kan skaffes på plejecentrene, så her er behandling på centralklinikken ofte nødvendig. Ovenstående ting kan betyde, at det vil være nødvendigt i højere grad at transportere patienterne til vores centralklinik. Der er ingen befordringsgodtgørelse i ordningen. 7

9 Nødhjælp Opstår der behov for akut nødhjælp på ikke-omsorgstandplejedage, men indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandpleje-teamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjems-formiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , etableres kontakt til plejehjemmets behandler-team. I sommerferien er der åbent for nødhjælp de fleste onsdage kl på Centralklinikken, tlf Indhold Omsorg og forebyggelse er en væsentlig del af omsorgstandplejeopgaven. Planlægning af, hvilken behandling en beboer/hjemmeboende kan klare må nødvendigvis ske i samarbejde med personalet på plejehjemmene/plejeboligerne respektive med plejepersonalet eller pårørende. Det er vigtigt, at behandlingsgevinsten til enhver tid er større end den belastning gennemførelse af behandlingen medfører for patienten. Vi er derfor meget afhængige af plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Den daglige forebyggelse med pasning af tænder og proteser må ofte varetages af plejepersonalet, hvis patienten ikke længere fysisk eller psykisk magter denne egenomsorg. I plejehjemsmappen fører tandplejen lister med de beboere, på hvilke Den Kommunale Tandpleje har modtaget tilmelding til omsorgtandpleje. Tandplejen har siden 2012 haft et klinikassistent-team der har arbejdet med nogle af de beboere med flest tænder, for at få den daglige mundhygiejne til at fungere mest optimalt. Proteserengøring er vigtig for opretholdelse af sunde slimhinde og kan foregå med fx biotex Tandpasta med højt fluorindhold kan somme tider anvendes for at hindre huller, specielt ved mundtørhed ovenover ses nogle af mulighederne. Omsorgstandpleje-teamet står til rådighed for plejepersonalet med hjælp og vejledning i mund-, tand-, og protesepleje. Vi deltager meget gerne med undervisningsprogrammer på personale-møder på plejehjem og i hjemmeplejen. Det kan somme tider være meget vanskeligt for plejepersonalet at få lov til at børste tænder på vore svage medborgere, specielt på demente. Det kan til tider være nødvendigt at gennemføre hygiejnen under en mild form for tvang. Lovgivning på dette område er gjort mere lempelig. Men den svære balance mellem omsorgssvigt og tvang er også på tandplejeområdet hårfin. 8

10 Kostens lødighed, holdninger og valg af drikkevarer, slik og andre søde sager er lige så vigtige elementer, som opretholdelse af en god mundhygiejne er, for at bevare en god mundog tandstatus. Dertil kommer, at mange af vore omsorgtandplejepatienter er i særlig risiko for udvikling af karies pga. et ofte stort medicinindtag, der har medført mundtørhed. Ved mundtørhed vil der altid være øget risiko for huller i tænderne. Således er sukkereliminerings-tiden op til 10 gange større ved reduceret spytmængde. Det er lige så vigtigt for ældre som for børn, at tørsten fortrinsvis slukkes med vand og ikke med saft til daglig. Det er vigtigt for livskvaliteten, at tandstatussen ikke forhindrer, at der kan indtages indbydende, ernæringsrigtige måltider. Det er tandplejens opgave at hjælpe til med, at patienterne så længe som muligt kan tygge almindelig tilberedt kost. I 2012/2013 var fordelingen af tandløse og patienter med egne tænder sammenlignet med fordelingen tidligere år således: Antal patienter 2007/08 Antal patienter 2011/12 Antal patienter 2012/13 Tandløse 70(42,4%) 53 (38,1%) 46 (33,8%) 1-9 tænder 38(23,0%) 26 (18,7%) 27 (19,9%) tænder 36(21,8%) 27 (19,4%) 25 (18,4%) Over 20 tænder 21(12,7%) 33 (23,7%) 38 (27,9%) Gennemsnitsfordelingen dækker over stor spredning mellem plejehjemmene. Således er 64 % tandløse på Solglimt, mens kun 19 % er tandløse på Bøgelund (Voldgade 65). Tendensen til, at flere og flere af vore omsorgstandplejemodtagere vil have egne tænder og færre være helprotesebærere, ses også i Vestjylland, men der er stadig ca 1/3 af patienterne der har helproteser. Det er langt vanskeligere og mere tidskrævende at foretage behandling af patienter med egne tænder end patienter med proteser. Tandsættene er ofte forsømte og desuden præget af mange og store restaureringer, der kan være vanskelige at reparere. Overgangsperioden fra at borgeren kun har egne tænder til de er protesebærere er desuden dyr i teknikudgifter. Det besværliggør ydermere behandlingen, når den skal gennemføres med patienten i kørestol eller liggende i egen seng. 9

11 Den største behandlingsopgave har været forebyggelse og protesearbejde i form af reparationer, korrektioner, udvidelser, underforinger og i nogle tilfælde nye proteser. Der lægges i protesebehandlingerne stor vægt på, at eventuelle problemer så vidt muligt løses med udgangspunkt i patientens gamle proteser. Det kan være meget vanskeligt for ældre patienter, at vænne sig til helt nye proteser. Der er dog også brugt en del tid på at lave fyldninger. Behandlingsopgaver, der kræver meget samarbejde fra patienten, kan til tider være svære eller umulige at gennemføre. Der kan være forskellige forventninger om behandlingsmuligheder hos patient og pårørende. Implantatbehandlinger udføres fx ikke i omsorgstandplejen. Patientens ret til at afstå fra behandling vil altid blive respekteret. For de beboere, der har egne tænder, gennemføres regelmæssig, professionel rengøring og regelmæssige fluorpenslinger. I 2012/13 havde vores tandpleje-teams tilsammen 400 konsultationer af tandlæger samt 40 af tandplejer.. Dette svarer til gennemsnitlig 3,2 konsultationer pr. omsorgstandplejemodtager. 26 af disse konsultationer var kommet i stand efter et akut nødhjælpsopkald. Der blev, i 2012/13, givet i alt 464 forebyggende ydelser i form af tandrensning, professionel rengøring af tænder eller proteser samt fluorprofylakse. På patienter med egne tænder blev der lavet 84 fyldninger og 13 tænder blev trukket ud. Der blev i år foretaget justering/reparation af 54 proteser/delproteser og endelig blev der fremstillet 16 helt nye proteser/delproteser. Vi har i år haft flere konsultationer med mange forebyggende tiltag i forhold til sidste år. Der er lavet lidt færre fyldninger og tandudtrækninger. Der er også lavet lidt færre protesereparationer og omkring samme antal helt nye proteser ift. sidste år. Samarbejde Omsorgstandplejen organiseres af Den kommunale tandpleje, men der samarbejdes på relevante områder med bl.a. Lars Olesen, Grethe Riksted - leder af plejeboliger og Mariann Mikkelsen - leder af hjemmepleje og sundhed. Vi samarbejder omkring udførelse af protesearbejde med tandteknikere, både lokal og udenbys. Der foregår også et vist samarbejde med patientens egen læge. 10

12 Hvis det er nødvendigt at behandle en omsorgspatient i narkose samarbejdes med Den regionale specialtandpleje i Viborg. Vi har haft lidt udfordringer omkring transport til sådanne behandlinger. Det er nu afklaret, at der er mulighed for at søge egen sagsbehandler om en enkeltbevilling, hvis borgeren ikke selv er i stand til selv at afholde udgiften til fx taxa-transport til og fra Viborg. I tilfælde af tvivl om visitationsafgørelser i omsorgstandpleje og specialtandpleje kan koordinationsudvalget for områderne indkaldes. Koordinationsudvalget består af: Lars Olesen Leder af handicap- og psykiatriafdelingen Lene Hornstrup Overtandlæge Diana Joel Koordinationsudvalget har ikke været indkaldt i 2012/13. Ved større ændringer på området bør overtandlægen deltage i ledermøde for område-, funktions- og institutionsledere. Det daglige samarbejde mellem plejehjem og omsorgstandpleje-teamene foregår på en uformel måde. Der er et stående tilbud om deltagelse i personalemøder, hvor tandplejepersonalet stiller sig til rådighed med information, vejledning og undervisning i tand-, mund og protesepleje. Dette har bl.a. Voldgade 65 og Solvang benyttet sig af. Uddannelse og udvikling Tandplejepersonalet deltager løbende i efteruddannelse på området. Vi arbejder hele tiden på at højne tand- og protesehygiejnen på omsorgspatienterne. I den anledning håber vi på, i samarbejde med flere plejecentre, at kunne deltage i det projekt De Offentlige Tandlæger og FOA starter i efteråret. Projektet hedder Hvorfor skal bedste há børstet tænder?. Projektets formål er at sætte fokus på de ældre medborgeres mundhygiejne eller mangel på samme. Projektet er afgrænset til alle beboere på plejehjem uanset deres tilknytning til omsorgstandplejen. Projektet sættes i gang med en event, som løber af stablen i de deltagende kommuner den 5. november Tandplejen er netop nu i gang med at finpudse Struer Kommunes egen version af en helt ny hjemmeside. Den hedder / - dette site henvender sig til omsorgstandplejepatienter og seniorer i det hele taget. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede. Der kan bl.a. findes generelle informationer omkring omsorgstandplejen samt gode råd omkring mundpleje. Den hårde fysiske belastning af personalet er et vigtigt område for arbejdsmiljøgruppen i tandplejen. Der arbejdes hen imod, at så mange patienter som muligt kan behandles på tandplejens centralklinik, hvor ergonomiske arbejdsforhold er meget bedre for personalet. Ved renovering af centralklinikken blev der taget handicapvenlige forholdsregler i indretningen. Der bliver flere og flere borgere med flere og flere egne tænder. Disse er svære at tilbyde en faglig god behandling i eget hjem, derfor overvejes i øjeblikket om der skal indrettes en klinik med loftlift på Centralklinikken. Her kan de borgere, der har mange egne tænder og stort behandlingsbehov blive behandlet i en tandlægestol. Det vil ved behov for liftning af borgerne være nødvendigt, at en fra plejepersonalet er med. 11

13 Tandplejen brugte indtil efteråret 2010 kun papirjournal i omsorgstandplejen, mens den øvrige kommunale tandpleje i en del år har benyttet elektronisk kalender og journal. Vi er nu gået over til elektronisk journal i omsorgstandplejen. Vi bruger en mobil 3Gløsning i vores bærbare PC. Dette er ikke velfungerende på alle plejecentre pga. begrænset dækning, men der bliver stadig arbejdet med at finde en bedre løsning. Vi har adgang til ældreområdets elektroniske patientadministrations-system ZealandCare. Dette bruges til at kunne lave så detaljeret en visitation som muligt, samt altid at være opdateret på omsorgspatienternes medicinforbrug og sygdomme. Dette er meget vigtigt, hvis der fx skal laves tandudtrækninger eller ordineres medicin. Økonomi Tandplejens regnskab for 2012 viste en samlet udgift til omsorgstandpleje på kr , heri indgår en egenbetaling på kr I 2011 var udgiften til omsorgstandpleje kr Egenbetalingen var kr Gennemsnitsudgiften pr. omsorgstandplejemodtager i 2012 blev kr I 2011 var gennemsnitsudgiften kr Gennemsnitsudgiften er eksklusiv brugerbetalingen.. Årsager til lidt færre udgifter i 2012 til omsorgstandplejen er generelt færre behandlingsydelser og især færre personaletimer i en periode. 12

14 Bilag 1 Retningslinjer for omsorgstandpleje for plejehjemsbeboere i Struer Omsorgstandpleje er i Struer Kommune tilrettelagt og administreret af Den Kommunale Tandpleje. Personkreds Jvf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra december 2003 skal tilbud om omsorgstandpleje gives til alle, der bor på plejehjem uden forudgående visitation Valg af omsorgstandpleje Ved indskrivning på plejehjem forestår funktionslederen orientering af beboer og pårørende om omsorgstandplejetilbuddet, og forestår beboerens indskrivning i ordningen. Skriftlig information til beboere om ordningen findes i plejehjemmets introduktionsmateriale, og/eller i tandplejens omsorgs-pjece. Den enkelte plejehjemsbeboer vil herefter kunne vælge: at sige nej tak og derefter bevare retten til det eksisterende sygesikringstilbud at modtage omsorgstandplejetilbuddet Ansvaret for tandpleje til de, som fravælger omsorgstandpleje, påhviler ikke Den Kommunale Tandpleje. Tandpleje for disse må gennemføres i samarbejde mellem beboer, plejehjemmet og den pågældende privatpraktiserende tandlæge/tekniker. Afregning sker direkte med patienten. Tilmelding til omsorgstandpleje, 1. besøg Når en beboer har valgt at modtage omsorgstandpleje indberettes dette til Struer Kommune i lighed med indberetning om anden service. På samme tid skal der ske tilmelding til omsorgstandpleje til Den Kommunale Tandpleje på den elektroniske tilmeldingsblanket, som er udsendt til alle plejehjem fra tandplejen. Tandplejeteamet vil besøge beboeren ved førstkommende besøg på vedkommendes plejehjem, med mindre der er et akut problem. Egenbetaling I Struer Kommune er der en egenbetaling på 470 kr. (i 2013 priser) om året for deltagelse i omsorgstandpleje. Kommunen betaler resten af udgiften. Betalingen foregår gennem Udbetaling Danmark, og ved at tilmelde sig PBS bliver der automatisk trukket 1/12 af den årlige egenbetaling hver måned. Omsorgstandplejetilbuddets indhold Kravene til omsorgstandplejens indhold er præciseret i Sundhedsloven af 24. juni 2005 og Bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni Kravene er de samme, hvad enten beboeren vælger kommunal eller privat udbyder. Tandplejetilbuddet indeholder: opsøgende forpligtelse forebyggelse/omsorg regelmæssige undersøgelser behandling Opsøgende forpligtelse Tandlægerne er forpligtede til at være opsøgende overfor patienten. Hvis patienten ikke kan komme på klinikken, forventes det, at tandlægen opsøger patienten på plejehjemmet. Forebyggelse Profylakseassistenter og i et vist omfang tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje tilbyder undervisning og instruktion i mund-, og protesepleje til plejepersonale. Profylakseassistenter fra Den Kommunale Tandpleje vil på plejehjemmene kunne tilbyde individuel profylakse i form af - regelmæssig instruktion i hygiejne- og protesepleje samt kostvejledning overfor beboer/ 13

15 plejepersonale - regelmæssig hygiejnekontrol, afpudsning af egne tænder - regelmæssig fluorbehandling Regelmæssige undersøgelser Omsorgstandplejemodtagere undersøges efter behov. Betandede undersøges efter behov, ofte flere gange årligt. Helprotesebærere undersøges mindst 1 x om året. Behandling Det er vigtigt, at enhver behandling er realistisk set i forhold til patientens almentilstand. For enhver behandling, der iværksættes, gælder det, at behandlingsgevinsten må være større end de gener gennemførelse af behandlingen påfører patienten. Ved tilrettelæggelse af et behandlingsforløb er tandplejeteamene afhængige af plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Information om undersøgelse/behandling Omsorgstandplejeteamene informerer og får samtykke til behandling af beboeren, hvor denne er i stand til selv at kommunikere med personalet. Hvis beboeren ikke selv kan tage stilling, sker behandling i samråd med pårørende og/eller plejepersonale. Pårørende kontaktes telefonisk. Orientering af pårørende om almindelige tiltag sker, hvor det kan lade sig gøre, i beboerens kontaktbog. Omsorgstandpleje-teams Der er 3 tandplejeteams, 1 team med tandplejer samt 1 profylakseteam tilknyttet omsorgstandplejen. Hvert team arbejder fast én formiddag om ugen/hver anden uge i omsorgstandplejen. De fleste opgaver løses ude på plejehjemmene med mobilt udstyr. Tilgængelighed Hvert plejehjem får besøg ca. hver uge af tandplejeteamet. Der etableres kontakt til pågældende plejehjems tandpleje-team ved henvendelse til Centralklinikken, Gimsinghovedvej 13, telefon For patienter med egne tænder er det somme tider nødvendigt, at få patienten transporteret til behandling på tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Der er i ordningen ingen befordringsgodtgørelse. Opstår der behov for akut nødhjælp på ikke-omsorgstandplejedage, men indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandplejeteamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjemsformiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , kan der etableres kontakt til plejehjemmets behandlerteam. I sommerferien er der åbent for nødhjælp flere onsdage kl på Centralklinikken, tlf Overtandlæge Diana Joel Juni

16 Bilag 2 Retningslinjer for omsorgstandpleje for beboere i plejeboliger/ ældreboliger og i eget hjem i Struer Omsorgstandpleje er i Struer Kommune tilrettelagt og administreret af Den Kommunale Tandpleje. Personkreds Ifølge Sundhedsloven af 24. juni 2005, bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni 2007 samt retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra juni 2006 skal forebyggende og behandlende tandpleje tilbydes personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen Jf. retningslinjerne skal omsorgstandpleje tilbydes personer i eget hjem, plejeboliger og ældreboliger, der med hensyn til hjælpeforanstaltninger og egenomsorg er at sidestille med plejehjemsbeboere. Tilbuddet gives efter en konkret vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau med baggrund i servicelovens 71 og 73. Visitationen sigter på, at der kan gives hjælp til borgere, der er ude af stand til at overkomme/ overskue og/eller tage initiativ til at klare egne fornødenheder. Andre må gøre/handle for borgeren, som har behov for fuldstændig hjælp eller guidning. Ifølge retningslinjerne kan omsorgstandpleje endvidere gives til udviklingshæmmede og sindslidende, hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang kan benytte det eksisterende sygesikringstandplejetilbud, overvejende på grund af ringe egenomsorg og vanskeligheder med at bevare kontinuiteten i tandplejen. Hvor det skønnes, at denne type patienter, hverken kan benytte sygesikringstandpleje eller kommunal omsorgstandpleje, kan der i samarbejde med Den Kommunale Tandpleje, visiteres til den regionale specialtandpleje. Terminale patienter, visse patienter med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. hårdt ramte sclerosepatienter vil også kunne være en del af målgruppen for visitation til et evt. tilbud om omsorgstandpleje. Visitation Funktionsledere, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, hjemmevejledere eller andet omsorgspersonale, der er opmærksomme på borgere, der opfylder betingelserne for en visitation til omsorgstandpleje tilbyder beboeren/borgeren, at der kan forgå en visitation til tilbud om omsorgstandpleje. Ved positiv interesse fra borgeren indsendes den elektroniske visitations- /tilmeldingsblanket til Den Kommunale Tandpleje. Overtandlægen forestår visitationsafgørelsen, og påtegner tilmeldingsblanketten med tilbud/henholdsvis afslag om tilbud. Resultatet meddeles den der har henvist beboeren/borgeren. Daglig kompetence til at visitere til et tilbud om omsorgstandpleje ligger hos Overtandlæge Diana Joel. I tvivlstilfælde kan koordinationsgruppen indkaldes. koordinationsgruppen består af: Lars Olesen Leder af handicap- psykiatriafdelingen Lene Hornstrup Overtandlæge Diana Joel Tilmelding efter visitationen Når en beboer/borger er visiteret til at kunne modtage tilbud om omsorgstandpleje, sender Overtandlægen den elektroniske tilmeldingsblanket tilbage til henviser med påtegningen: tilbud kan gives. Når den henvisende funktionsleder/hjemmesygeplejerske/hjemmehjælper/hjemmevejleder modtager besked om at en beboer/borger efter visitationen kan indstilles til omsorgstandpleje, meddeles dette til borgeren og/eller pårørende. Orienteringspjece udleveres. 15

17 Igangsætning af omsorgstandplejetilbud Omsorgsteamet der har opgaven får besked og første besøg i plejebolig, ældrebolig eller eget hjem kan aftales. Ved aftaler i eget hjem bør første besøg aftales på et tidspunkt, hvor borgeren har besøg af hjemmehjælper eller hjemmevejleder. I de tilfælde, hvor borgeren kan komme på tandklinikken, må det første besøg være ifølge med pårørende, en plejer, hjemmehjælper eller hjemmevejleder. De borgere, der tilhører gruppen af udviklingshæmmede, sindslidende m.fl. kan viderehenvises af Den Kommunale Tandpleje til den regionale specialtandpleje ved specielle problemer (f.eks. behov for tandbehandling foretaget i narkose). Omsorgstandpleje-teams Der er 3 tandplejeteams, 1 team med tandplejer samt 1 profylakseteam tilknyttet omsorgstandplejen. Hvert team arbejder fast én formiddag om ugen/hver anden uge i omsorgstandplejen. De fleste opgaver løses i plejeboligen, ældreboligen eller i hjemmet med mobilt udstyr. Omsorgstandplejetilbuddets indhold Kravene til omsorgstandplejens indhold er præciseret i Sundhedsloven af 24, juni 2005 og bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni Tandplejetilbuddet indeholder: opsøgende forpligtelse forebyggelse/omsorg regelmæssige undersøgelser behandling Opsøgende forpligtelse Tandlægerne er forpligtede til at være opsøgende overfor patienten. Hvis patienten ikke kan komme på klinikken, forventes det, at tandlægen opsøger patienten på plejehjem/ældrecenter/ i egen bolig. Forebyggelse Profylakseassistenter og i et vist omfang tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje tilbyder undervisning og instruktion i mund-, og protesepleje til plejepersonale. Profylakseassistenter fra Den Kommunale Tandpleje vil på plejehjem/ældrecentre og overfor beboere i eget hjem kunne tilbyde individuel profylakse i form af - regelmæssig instruktion i hygiejne- og protesepleje samt kostvejledning overfor beboer/ plejepersonale - regelmæssig hygiejnekontrol, afpudsning af egne tænder - regelmæssig fluorbehandling Regelmæssige undersøgelser Omsorgstandplejemodtagere undersøges efter behov. Betandede undersøges efter behov, ofte flere gange årligt. Helprotesebærere undersøges mindst 1 x om året. Behandling Det er vigtigt, at enhver behandling er realistisk set i forhold til patientens almentilstand. For enhver behandling, der iværksættes, gælder det, at behandlingsgevinsten må være større end de gener gennemførelse af behandlingen påfører patienten. Ved tilrettelæggelse af et behandlingsforløb er tandplejeteamene afhængige af pårørende og plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Information om undersøgelse/behandling Omsorgstandplejeteamene informerer og får samtykke til behandling af borgeren/beboeren, hvor denne er i stand til selv at kommunikere med personalet. Hvis borgeren/beboeren ikke selv kan tage stilling, sker behandling i samråd med pårørende og/eller plejepersonale. Orientering af pårørende til beboere i plejeboliger/ældreboliger om almindelige tiltag sker, hvor det kan lade sig gøre, i beboerens kontaktbog. 16

18 Tilgængelighed Kontakt til omsorgstandplejeteamene formidles ved henvendelse til Centralklinikken, Gimsinghovedvej 13, tlf , Omsorgtandplejepatienter undersøges og behandles med individuelt fastsatte intervaller. Tandplejeteamene giver besked om, hvornår de næste gang kommer på besøg. For patienter med egne tænder er det somme tider nødvendigt, at få patienten transporteret til behandling på tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Der er i ordningen ingen befordringsgodtgørelse. Opstår der behov for akut nødhjælp indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandplejeteamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjems-formiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , kan der etableres kontakt til borgerens behandlerteam. I sommerferien er der åbent for nødhjælp flere onsdage kl på Centralklinikken, tlf I tilfælde, hvor det har været nødvendigt for en tilmeldt omsorgstandplejepatient at søge akut nødhjælp hos privatpraktiserende tandlæge/teknikker, refunderes regningen af Den Kommunale Tandpleje. Betaling I Struer Kommune er der en egenbetaling på 470 kr. (i 2013 priser) om året for deltagelse i omsorgstandpleje. Kommunen betaler resten af udgiften. Betalingen foregår gennem Udbetaling Danmark, og ved at tilmelde sig PBS bliver der automatisk trukket 1/12 af den årlige egenbetaling hver måned. Overtandlæge Diana Joel Juni

19 Bilag 3 KVALITETSSTANDDARD: OMSORGSTANDPLEJE Struer Kommune Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven - lov nr. 546 af 24. juni 2005, 131 og 132. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Formål med ydelsen Yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgeren så vidt muligt sikres acceptable funktionelle og kosmetiske mund- og tandforhold, således at selvværd opretholdes og sundhed og trivsel fremmes. Behandlingsgevinsten for patienten skal til enhver tid være større end belastningen ved gennemførelse af behandlingen. Patienterne skal så vidt muligt sikres smertefrihed. Servicemål Efter indvisitering kontaktes plejehjemmet/borgeren/kontaktpersonen indenfor 14 dage for aftale om tid. For plejehjemsbeboere/beboere i plejeboliger eller ældreboliger aftales senest en tid ved førstkommende besøg på plejehjemmet/plejecentret. Ved akut behov for nødhjælp ydes denne om nødvendigt samme dag på skolehverdage. Sub-akutte problemer kan løses på omsorgstandplejeteamets førstkommende omsorgstandplejedag. Dette vil i de fleste tilfælde være indenfor 1 uge. I skolesommerferierne er der mulighed for nødbehandling flere onsdage. Ydelsens målgruppe Personer over 18 år, hvis funktion og egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller for egentlig pleje Personer på plejehjem, jf. Servicelovens 192 Visitation og henvisning Ved visitationen foretages en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Der indgår tillige en tandlægefaglig bedømmelse af patientens tandlægelige behov for eventuel specialbehandling. Børne- og ungdomstandplejen kan visitere unge, der 18

20 fylder 18 år direkte over i omsorgstandplejen. Fagperson indsender tilmeldingsblanket til overtandlægen i tandplejen, som forestår visitationen. Personer på plejehjem, efter 192 i Serviceloven tilbydes automatisk omsorgstandpleje. Den Kommunale Tandpleje kan visitere personer fra specialtandplejen til omsorgstandplejen efter en tandlægefaglig vurdering, såfremt det skønnes, at det er muligt at behandle på et mindre specialiseret niveau. Beskrivelse af ydelsen Generel og individuel forebyggelse i nært samarbejde med omsorgspersonale og/eller pårørende, herunder regelmæssig hjælp til mundhygiejne. Der tilbydes undervisning af plejepersonale. Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionen med intervaller fastsat på grundlag af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand. Helprotesebærere undersøges ca. 1 x årligt. Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger. Behandlingerne skal være realistiske, dvs. at fordelen ved behandlingen skal være større end ulempen ved behandlingen eller ved ikke at behandle. Behandlingerne vil ofte være af henholdende og palliativ karakter Transport Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter socialog pensionslovene. Rammer for ydelsen Tilbuddet gives oftest på plejehjemmet/i plejeboligen/ældreboligen eller i eget hjem. Der benyttes mobilt udstyr, som tandplejen medbringer. Ved behandlinger, der kræver særligt udstyr f.eks. ved behov for røntgenoptagelser, må patienten transporteres til en af den kommunale tandplejes klinikker. Ved behov for behandling i generel anæstesi fortages denne på regionshospitalet i Viborg Behandlinger på et højt teknologisk niveau som f.eks. kroner og broer tilbydes meget sjældent. Der tilbydes ikke implantater. Levering af ydelsen Struer Kommunale Tandpleje. Kommunen er forpligtet til at oplyse om tilbuddet. Hvis man ikke ønsker kommunal omsorgstandpleje bevares retten til sygesikringstandpleje efter reglerne i Sundhedslovens 65 19

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere