RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 21. oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004"

Transkript

1 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark Radio- og tv-nævnet besluttede i henhold til 78, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 om radio og fjernsynsvirksomhed at tage en sag op vedrørende en eventuel overtrædelse af reglerne om skjult reklame og reklameafbrydelser i TV Danmarks programserie Forunderlig forandring. TV Danmark har med sit høringssvar tilsendt Nævnet en kopi af programmerne Forunderlig forandring sendt den 20. september TV Danmark sendte den pågældende aften tre afsnit i forlængelse af hinanden med reklameblokke indimellem. Programserien er en skandinavisk samproduktion og sendes parallelt i Danmark, Norge og Sverige. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax t.dk CVR nr I Forunderlig forandring hjælper plastikkirurger, tand-kirurger, optikere, personlige trænere, livsstilseksperter og stylister deltagerne til at forandre de fysiske svagheder, som deltagerne anser for at være årsag til deres problemer. De i alt 20 udvalgte bliver sendt på en plastikkirurgisk klinik i Stockholm. Under opholdet kommer deltagerne til at bo på et slot uden for byen, og når helingsperioden på 6-7 uger er ovre genforenes deltageren med sin familie og venner. I aftenens programmer følger man tre deltagere, Flemming, Lene og Linnea. Aftenens afsnit har overskrifterne Flemming, På klinikken og Afsløringen. J.nr.:

2 - 2 - I afsnittet Flemming præsenteres de tre deltagere. De forklarer, hvorfor de gerne vil deltage i Forunderlig forandring, og man ser Flemming og Lenes reaktioner, når de får at vide, at de skal medvirke i programmet. Derefter følger man deres besøg på den plastikkirurgiske klinik i Stockholm, som ikke nævnes ved navn, men som vises udefra fire gange, én af gangene på en sådan måde at seeren tydeligt kan se facadeskiltet med teksten Akademiklinikken. Navnene på kirurgerne, som deltagerne møder, oplyses på skærmen. Afsnittet slutter med klip fra næste afsnit, som sendes efter pausen, hvorefter der vises et skilt med angivelse af producenterne i de tre nordiske lande og logoet for produktionsselskabet STRIX. Herefter vises en reklameblok. Andet afsnit starter med en speak: Nu fortsætter forunderlig forandring. Man følger bl.a. Linnea, som modtager brev om, at hun skal medvirke i Forunderlig forandring, og man ser Flemming blive opereret. I forbindelse med deltagernes besøg på klinikken filmes den udefra tre gange, hvoraf der én af gangene zoomes ind på nogle flag, hvor Akademiklinikkens navn står med store bogstaver. Man ser tillige, at Lene forberedes til operationen. Afsnittet afsluttes med et skilt med angivelse af producenterne i de tre nordiske lande, og endelig vises logoet for produktionsselskabet STRIX. Herefter vises en reklameblok. Tredje afsnit starter på samme måde som andet afsnit. I dette afsnit følger man Flemming efter operationen, hvor han som led i sin forandring besøger en tandlæge, en kostvejleder, en personlig træner, en stylist og en frisør, før han endelig er parat til at blive afsløret for sin familie og venner. I lighed med de to første afsnit vises klinikken udefra tre gange. Akademiklinikkens facadeskilt vises særlig tydeligt én gang, idet klinikken filmes udefra, hvorefter der langsomt zoomes helt ind på facadeskiltet og dernæst zoomes ud igen. I forbindelse med Flemmings besøg hos frisøren Dennis Knudsen, zoomes helt ind på et facadeskilt med teksten Dennis Knudsen, Denmark. Afsnittet slutter med Flemmings afsløring og klip fra næste uges afsnit. Endelig afsluttes med end-credits indeholdende sponsorkrediteringer for La Redoute, Twenty Four Seven, Häringe Slot, Nobel Biocare, 3M Hälsovård og AKfonden samt skilt med teknisk personale og allersidst logoet for produktionsselskabet STRIX. TV Danmark har i høringssvar af 6. oktober 2004 oplyst følgende: Programserien består af 3 programmer som sendes i forlængelse af hinanden. Imellem programmerne er der udsendt en reklameblok samt programinformation om kommende programmer. Det første program hedder Flemming og er en primær præsentation af den danske deltager i programmerne. Andet afsnit hedder På klinikken og viser operationerne,

3 - 3 - grammerne. Andet afsnit hedder På klinikken og viser operationerne, mens tredje afsnit hedder Afsløringen, hvor deltageren bliver præsenteret for sine pårørende. Uanset at de tre afsnit bringes i forlængelse af hinanden, er der indholdsmæssigt tale om tre forskellige programmer med hver sin dramaturgi. TV Danmark er af den klare opfattelse, at produktionen og udsendelsen af programmerne er i overensstemmelse med de principper, som er fastlagt i bemærkningerne til radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. Der tillægges netop tv-stationen en stor grad af egen vurdering af indholdet af programmerne. Det skal supplerende bemærkes, at der kan nævnes adskillige eksempler på tilsvarende praksis om udsendelse af flere afsnit i samme programserie efter hinanden med en reklameblok imellem ikke alene på TV Danmark men også på øvrige danske kommercielle tv-stationer undergivet dansk lovgivning. Efter de to første afsnit af Forunderlig forandring udsendes skilt med producenterne i de tre nordiske lande, idet det bemærkes, at der er tale om en samproduktion mellem tv-stationerne i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Endelig vises produktionsselskabets STRIX s logo. Efter tredje afsnit vises de samme skilte, idet der dog hér tilføjes yderligere et skilt med sponsorkreditering samt skilt med teknisk personale. Skiltene med teknisk personale omfatter personale i de tre nordiske lande, og man har af tidsmæssige årsager valgt kun at vise disse efter tredje afsnit. Endelig vises et skilt med sponsorkrediteringer for La Redoute, Twenty Four Seven, Häringe Slot, Nobel Biocare, 3M Hälsovård og AKfonden. Der er efter det for TV Danmark oplyste ikke andre sponsorer til de tre programmer. På baggrund af de tidligere afgørelser afsagt af Radio- og tv-nævnet, er TV Danmark i gang med at ændre på sponsorkrediteringen, således at denne bringes efter hvert program. Teknisk betyder dette en omlægning af tidskoder på programmerne, som griber ind i hele programlægningen. Man forventer dog, at dette er sket ved udsendelse af programmerne i næste uge.

4 - 4 - Nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 om radio- og fjernsynsvirksomhed, behandlet sagen på sit møde den 18. oktober 2004 og skal udtale: Indledningsvis bemærkes, at Akademiklinikkens deltagelse i programmet er finansieret ved hjælp af AKfonden, som er en fond, der er etableret af Akademiklinikken. AKfonden er alene i det sidste afsnit krediteret i rulleteksterne i overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens 80, stk. 1. Ifølge 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, skal reklamer placeres i blokke mellem programmerne. Bestemmelsen er gentaget i reklamebekendtgørelsens 4. Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hedder det således: Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm elle en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang.

5 - 5 - Programmet Forunderlig forandring er en skandinavisk samproduktion, som TV Danmark er medproducent på, hvorfor TV Danmark har haft en redaktionel indflydelse på indholdet heraf. Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at der er tale om en kunstig opsplitning af programmerne. De tre afsnit, der udsendes i forlængelse af hinanden, hænger indholdsmæssigt tæt sammen, da man følger de samme mennesker i alle tre afsnit. Hverken anden eller tredje afsnit indeholder en indførelse for seeren i, hvad der er sket i det forrige afsnit. Det er derfor nødvendigt at se alle tre afsnit i sammenhæng for indholdsmæssigt fuldt ud at forstå programmerne. Programmerne er dog bygget op på en sådan måde, at seeren efterlades nysgerrig efter at se, hvad der sker den følgende uge, idet man kun ser afsløringen af Flemming, men ikke af de to andre deltagere. Nævnet går ud fra, at de efterfølgende afsnit indledes med et kort resumé af det forrige afsnit, så seeren får en mulighed for at følge med. Det faktum, at kun tredje afsnit afsluttes med fyldestgørende end-credits, bekræfter ydermere, at der er tale om en kunstige opsplitning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at TV Danmark i sit høringssvar oplyser, at man er i gang med at ændre på sponsorkrediteringen, således at denne bringes efter hvert program. Nævnet skal hertil gentage sin udtalelse i afgørelse af 30. september 2004 om en reklameafbrydelse i Fornemmelse for mord, hvorefter det, at man indsætter end-credits i egenproducerede programmer, der udsendes i forlængelse af hinanden, ikke i sig selv er tilstrækkelig til at loven overholdes. Det er ligeledes et krav, at der reelt er tale om uafhængige programmer. Radio- og tv-nævnet har endvidere drøftet, hvorvidt der i udsendelsen er tale om skjult reklame hovedsaglig for Akademiklinikken, idet der flere gange zoomes ind på navnet, i forbindelse med at klinikken filmes udefra. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer jf. 72 i radioog fjernsynsloven og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne, jf. reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, 1. pkt. og radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, 1. pkt. Tv-reklamer, der udsendes i strid med reglerne, er såkaldt skjult reklame.

6 - 6 - Ifølge direktiv 89/552 EØF (Fjernsyn uden grænser) artikel 1 d, er definitionen på skjult reklame: mundtlig eller visuel fremhævelse af varer eller tjenesteydelser eller af en vareproducents eller en tjenesteydelsesleverandørs navn, varemærke eller aktiviteter i programmer, når fremhævelsen er tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side i reklameøjemed og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. En fremhævelse anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller lignende betaling. Der er altså tre kumulative betingelser, der skal være opfyldt: Fremhævelsen skal være tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side, den skal være i reklame-øjemed og den vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. Da skjult reklame skal være tilsigtet, kan det i praksis være vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v. Kommissionen her derfor i sin fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om Fjernsyn uden grænser i forbindelse med tv-reklamer (2004/C 102/02) bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse af varer eller en virksomheds varemærke eller navn m.v. Det urimelige kan bl.a. ligge i, at den pågældende vare fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare fx fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, tyder det på, at der foreligger skjult reklame. Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at der ikke er tale om skjult reklame i de tilfælde, hvor klinikken filmes neutralt udefra for at understrege, at der sker et sceneskift. Nævnet finder imidlertid, at der er tale om skjult reklame i tredje afsnit, hvor klinikken blev filmet udefra, hvorefter der langsomt blev zoomet helt ind på facadeskiltet og dernæst zoomet ud igen, idet denne fremhævelse må anses for at være uberettiget i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold. Ligeledes finder Nævnet, at der er sket en uberettiget fremhævelse af facadeskiltet med teksten Dennis Knudsen Denmark.

7 - 7 - På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Programserien Forunderlig forandring sendt den 20. september 2004 er i strid med 72 og 73, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere