Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2010R0605 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst) (EUT L 175 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 914/2011 af 13. september 2011 M2 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 957/2012 af 17. oktober 2012 M3 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2012 af 27. mars 2013 L L L

2 2010R0605 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum ( 1 ), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne ( 2 ), særlig artikel 12, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer ( 3 ), særlig artikel 9, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum ( 4 ), særlig artikel 11, stk. 1, artikel 14, stk. 4, og artikel 16 under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes ( 5 ), særlig artikel 48, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter ( 6 ) indeholder bestemmelser om, at der skal opstilles en liste over de tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af mælk eller mælkebaserede produkter, og at sådanne varer skal ledsages af et sundhedscertifikat og opfylde visse krav, herunder varmebehandlingskrav, og garantier. ( 1 ) EFT L 18 af , s. 11. ( 2 ) EUT L 139 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 139 af , s. 55. ( 4 ) EUT L 139 af , s ( 5 ) EUT L 165 af , s ( 6 ) EFT L 268 af , s. 1.

3 2010R0605 DA (2) Kommissionens beslutning 2004/438/EF af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet ( 1 ), blev derfor vedtaget. (3) Siden vedtagelsen af denne beslutning er der fastsat en række nye dyre- og folkesundhedsmæssige krav, der udgør en ny lovgivningsmæssig ramme på dette område, som bør tages i betragtning i denne forordning. Derudover blev direktiv 92/47/EF ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum ( 2 ). (4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 3 ) er der fastsat overordnede principper for fødevarer og foder i almindelighed og for fødevare- og fodersikkerheden i særdeleshed på EU-plan og på nationalt plan. (5) Ved Rådets direktiv 2002/99/EF er der fastsat bestemmelser for indførsel fra tredjelande af animalske produkter bestemt til konsum. Det er i direktivet fastsat, at sådanne produkter ikke må føres ind i Den Europæiske Union, medmindre de opfylder bestemmelserne for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled for sådanne produkter i Den Europæiske Union, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier. (6) Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer i alle led i fødevarekæden, herunder i primærproduktionen, gældende for ledere af fødevarevirksomheder. (7) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. I henhold til forordningen skal lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller rå mælk og mejeriprodukter til konsum, overholde de relevante bestemmelser i forordningens bilag III. (8) I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. ( 1 ) EUT L 154 af , s. 72. ( 2 ) EUT L 157 af , s. 33. ( 3 ) EFT L 31 af , s. 1.

4 2010R0605 DA (9) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer ( 1 ) er fastsat de mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og de gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det endvidere fastsat, at fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at fødevarerne opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier, der er fastsat i samme forordning. (10) I henhold til Rådets direktiv 92/46/EØF kan rå mælk og produkter heraf kun komme fra køer, får, geder eller bøfler. Definitionerne af rå mælk og mejeriprodukter i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 udvider imidlertid anvendelsesområdet for hygiejnebestemmelserne for mælk, således at de omfatter alle pattedyrarter, og definerer rå mælk som mælk, der er produceret ved sekretion fra husdyrs mælkekirtler, og som ikke er blevet opvarmet til over 40 C eller behandlet på anden måde, som har en ligestillet virkning. Desuden defineres mejeriprodukter som forarbejdede produkter, der fremkommer ved forarbejdning af rå mælk eller ved en videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter. (11) Det er på baggrund af anvendelsen af forordning (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 og gennemførelsesbestemmelserne til disse forordninger nødvendigt at ændre og opdatere Den Europæiske Unions folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende indførsel til Den Europæiske Union af rå mælk og mejeriprodukter til konsum. (12) Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør nærværende forordning også tage hensyn til reglerne i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 ( 2 ) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer ( 3 ), og Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF ( 4 ). ( 1 ) EUT L 338 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 152 af , s. 11. ( 3 ) EUT L 15 af , s. 1. ( 4 ) EFT L 125 af , s. 10.

5 2010R0605 DA (13) Ved Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter ( 1 ) er der fastsat bestemmelser, der skal overholdes ved udstedelse af de certifikater, som kræves i henhold til veterinærlovgivningen for at forhindre udstedelse af vildledende eller falske certifikater. Det bør sikres, at de kompetente myndigheder i de eksporterende tredjelande anvender krav for udstedelse af certifikater, der mindst svarer til de krav, der er fastsat i dette direktiv, (14) Endvidere er der ved Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet henblik på gennemførelse af det indre marked ( 2 ) fastsat bestemmelser om et edb-system for forbindelserne mellem veterinærmyndighederne, som er blevet udviklet i Den Europæiske Union. Formatet på alle standardcertifikater bør ændres for at sikre deres kompatibilitet med eventuelle elektroniske certifikater i Trade Control and Expert System (Traces), som fastsat i direktiv 90/425/EØF. Reglerne i nærværende forordning bør derfor tage hensyn til Traces. (15) Ved Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet ( 3 ), er der fastsat bestemmelser, herunder visse krav for udstedelse af certifikater, vedrørende veterinærkontrollen af animalske produkter, der føres ind i Den Europæiske Union fra tredjelande som import eller til transitforsendelse. Disse regler gælder for de varer, der er omfattet af nærværende forordning. (16) På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun berører Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Den Europæiske Union af sendinger til og fra Rusland. (17) Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør Kommissionens beslutning 2004/438/EØF ophæves og afløses af nærværende forordning. (18) For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode tillades at anvende sundhedscertifikater udstedt i henhold til beslutning 2004/438/EF. (19) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed VEDTAGET DENNE FORORDNING: ( 1 ) EFT L 13 af , s. 28. ( 2 ) EFT L 224 af , s. 29. ( 3 ) EFT L 24 af , s. 9.

6 2010R0605 DA Ved denne forordning fastsættes: Artikel 1 Emne og anvendelsesområde a) folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, der føres ind i Den Europæiske Union b) listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Den Europæiske Union af sådanne sendinger tillades. M1 Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører andre særlige certifikatudstedelseskrav fastsat i andre EU-retsakter eller i aftaler indgået af Unionen med tredjelande. Artikel 2 Import af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I Medlemsstaterne tillader import af sendinger af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I. Artikel 3 Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne B i bilag I Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der ikke er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne B i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en pasteurisering, der indebærer en enkelt varmebehandling: a) med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72 C i 15 sekunder b) som i givet fald er tilstrækkelig til at sikre en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen. Artikel 4 Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne C i bilag I M3 1. Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder, bøfler eller, hvor specifikt anført i bilag I, kameler af arten Camelus dromedarius fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en varmebehandling, der indebærer:

7 2010R0605 DA a) en sterilisering, hvorved der er opnået en F 0 -værdi på mindst tre b) en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 C i et passende tidsrum c) i) en HTST-behandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 C i 15 sekunder), der i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen) i to omgange af mælk med en ph-værdi på mindst 7,0 eller ii) en behandling med en pasteuriseringseffekt, der svarer til den i nr. i), og som i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen d) en HTST-behandling af mælk med en ph-værdi under 7,0 eller e) en HTST-behandling kombineret med en anden fysisk behandling, der består i: i) nedsættelse af ph-værdien til < 6 i en time eller ii) yderligere opvarmning til mindst 72 C kombineret med tørring. 2. Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 1, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mundog klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer: a) en sterilisering, hvorved der er opnået en F 0 -værdi på mindst tre eller b) en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 C i et passende tidsrum. Artikel 5 Certifikater Sendinger, der er godkendt til import i overensstemmelse med artikel 2, 3 og 4, skal ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende vare, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 2 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag. Kravene i denne artikel udelukker dog ikke, at der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på EU-plan.

8 2010R0605 DA Artikel 6 Transit- og oplagringsbetingelser Sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, som ikke er bestemt til import til Den Europæiske Union, men bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Den Europæiske Union i henhold til artikel 11, 12 eller 13 i Rådets direktiv 97/78/EF, tillades kun indført i Den Europæiske Union, hvis de opfylder følgende betingelser: a) De stammer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, og opfylder de relevante varmebehandlingskrav for sådanne sendinger, jf. artikel 2, 3 og 4. b) De overholder de særlige dyresundhedsbetingelser for import til Den Europæiske Union af den pågældende rå mælk eller de pågældende mejeriprodukter, der er fastsat i dyresundhedserklæringen i del II.1 i det relevante standardsundhedscertifikat i del 2 i bilag II. c) De ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende sending, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 3 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag. d) Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 ( 1 ), attesteret, at de kan godkendes til transit, herunder oplagring, hvis det er relevant. Artikel 7 Undtagelsesbestemmelser vedrørende transit- og oplagringsbetingelser 1. Uanset artikel 6 tillades transit ad landevej eller jernbane gennem Den Europæiske Union mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2009/821/EF ( 2 ), af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) Sendingen plomberes med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor varerne føres ind i Den Europæiske Union, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste. ( 1 ) EUT L 21 af , s. 11. ( 2 ) EUT L 296 af , s. 1.

9 2010R0605 DA b) De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, stemples på hver side med»kun TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EU«af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union. c) De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt. d) Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, attesterer i det fælles veterinærdokument til brug ved import, at sendingen kan godkendes til transit. 2. Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger på Den Europæiske Unions område, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF. 3. Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Den Europæiske Unions område, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind i Den Europæiske Union. Artikel 8 Særlig behandling Indførslen af sendinger af mejeriprodukter, som er godkendt til indførsel i Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der har været udbrud af eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for 12 måneder forud for datoen for udstedelse af sundhedscertifikatet, tillades kun, hvis produkterne har undergået en af de behandlinger, der er opført i artikel 4. Beslutning 2004/438/EF ophæves. Artikel 9 Ophævelse Henvisninger til beslutning 2004/438/EF betragtes som henvisninger til denne forordning. Artikel 10 Overgangsforanstaltninger I en overgangsperiode indtil den 30. november 2010 kan sendinger af rå mælk og mælkebaserede produkter, jf. definitionen i beslutning 2004/438/EF, for hvilke de relevante sundhedscertifikater er blevet udstedt i overensstemmelse med beslutning 2004/438/EF, fortsat føres ind i Den Europæiske Union.

10 2010R0605 DA Artikel 11 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. august Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

11 2010R0605 DA BILAG I Liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, med angivelse af, hvilken type varmebehandling der kræves for disse varer»+«: Tredjelandet er godkendt»0«: Tredjelandet er ikke godkendt»1«: bare melkeprodukter produsert fra melk fra kamel av arten Camelus dromedarius»2«: bare melkeprodukter produsert fra melk fra kamel fra arten Camelus dromedarius er tillatt. Tredjelandets ISO-kode Tredjeland eller del af tredjeland Kolonne A Kolonne B Kolonne C AD Andorra M3 AE Emiratet Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (1) AL Albanien AR Argentina AU Australien BR Brasilien BW Botswana BY Belarus BZ Belize BA Bosnien-Hercegovina CA Canada CH Schweiz (*) CL Chile CN Kina CO Colombia CR Costa Rica CU Cuba DZ Algeriet ET Etiopien GL Grønland GT Guatemala HK Hongkong HN Honduras HR Kroatien IL Israel IN Indien 0 0 +

12 2010R0605 DA Tredjelandets ISO-kode Tredjeland eller del af tredjeland Kolonne A Kolonne B Kolonne C KE Kenya MA Marokko MG Madagaskar MK (**) Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien MR Mauretanien MU Mauritius MX Mexico NA Namibia NI Nicaragua NZ New Zealand PA Panama PY Paraguay RS (***) Serbien RU Rusland SG Singapore SV El Salvador SZ Swaziland TH Thailand TN Tunesien TR Tyrkiet UA Ukraine US USA UY Uruguay ZA Sydafrika ZW Zimbabwe (*) Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af s. 132). (**) Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: den endelige nomenklatur for dette land vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom. (***) Ekskl. Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

13 2010R0605 DA BILAG II DEL 1 Standardsundhedscertifikater»Milk-RM«: Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum.»milk-rmp«: Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til import til Den Europæiske Union.»Milk-HTB«: Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til import til Den Europæiske Union.»Milk-HTC«: Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til import til Den Europæiske Union.»Milk-T/S«: Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til transit/oplagring i Den Europæiske Union. Forklarende bemærkninger a) De kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet udsteder sundhedscertifikater som vist i del 2 i dette bilag for den pågældende rå mælk og de pågældende mejeriprodukter. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for det pågældende eksporttredjeland. b) Originalen af sundhedscertifikatet skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes. c) Der skal forelægges ét særskilt sundhedscertifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et tred jeland, der er anført i kolonne 2 i skemaet i bilag I, og transporteres med samme jernbanevogn, vejkøretøj, fly eller skib. d) Det originale sundhedscertifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, skal være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at det udfærdiges på et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse. e) Hvis sundhedscertifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

14 2010R0605 DA f) Hvis sundhedscertifikatet består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (x (sidetal) af y (samlet sidetal) ) og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatreferencenummer. g) Originalen af sundhedscertifikatet skal være udfyldt og underskrevet af en repræsentant for de myndigheder, som skal kontrollere og bekræfte, at den rå mælk eller mejeriprodukterne er i overensstemmelse med de sundheds krav, der er fastsat i afsnit IX, kapitel I, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i direktiv 2002/99/EC. h) Myndighederne i det eksporterende tredjeland sørger for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF ( 1 ). i) Farven på embedsdyrlægens underskrift skal afvige fra de øvrige angivelser på sundhedscertifikatet. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker. j) Det originale certifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Den Europæiske Union. k) Hvis det i standardcertifikatet anføres, at det ikke gældende overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges og forsynes med certifikatudstederens initialer og stempel, alternativt kan erklæringerne helt fjernes fra certifikatet. ( 1 ) EFT L 13 af , s. 28.

15 2010R0605 DA M1 DEL 2 Standardcertifikat Milk-RM Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum

16 M1 2010R0605 DA

17 M1 2010R0605 DA

18 2010R0605 DA M1 Standardcertifikat Milk-RMP Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

19 M1 2010R0605 DA

20 M1 2010R0605 DA

21 2010R0605 DA M3 Standardcertifikat Milk-HTB Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

22 M3 2010R0605 DA

23 M3 2010R0605 DA

24 2010R0605 DA M3 Standardcertifikat Milk-HTC Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

25

26

27 2010R0605 DA M1 DEL 3 Standardcertifikat Milk-T/S Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til [transit]/[oplagring] ( 1 ) ( 2 ) i Den Europæiske Union

28 M3 2010R0605 DA

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.9.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 952/2014 af 4. september 2014 om ændring af bilag I til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0438 DA 01.05.2004 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008

L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008 L 340/22 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1291/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010 Tredjelandets eller områdets SO-kode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode BLG»DEL 1 Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende 23.4.2010

Den Europæiske Unions Tidende 23.4.2010 Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes således: Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode Beskrivelse af tredjelandet, området,

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 14.5.2016 L 126/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0798 DA 23.05.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 205/10 Den Europæiske Unions Tidende 7.8.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 719/2009 af 6. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår listen over tredjelande og områder,

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/109 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 161/22 26.6.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1009 af 24. juni 2015 om ændring af bilag I til beslutning 92/260/EØF og 93/195/EØF for så vidt angår oplysningerne om Israel, Libyen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) International ansøgning i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet den 13. juni 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 18.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 44/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 144/2011 af 17. februar 2011 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 243/16 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2010 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 810/2010 af 15. september 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0854 DA 01.07.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 854/2004 af 29. april

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere