FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Forsikringsvirksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side GRP (05.04) Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 Vejledning om forsikringsbetingelserne Ulykkesforsikring handler om at få dækket ekstraordinære udgifter ved ulykker med personskade til følge. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan du og din nærmeste familie er stillet, hvis en ulykke rammer et familiemedlem. Og herefter overveje, hvem der skal omfattes og hvilke dækninger og summer, der skal indgå i forsikringen. Ulykkesdefinition Ulykkesforsikringen dækker de fleste ulykker med den definition, som fremgår af betingelsernes punkt 2 på side 4. Men der er undtagelser. Visse ulykker dækkes ikke af forsikringen. Læs herom i punkt 3 på side 4. Forsikringsdækninger Ulykkesforsikringen omfatter en række forsikringsdækninger, der er gældende, hvis de fremgår af din police. På side 3 under punkt E er anført, hvilke dækninger du kan knytte til ulykkesforsikringen. Heltidsulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet. Fritidsulykkesforsikring Forsikringen dækker i fritiden. Udbetaling uanset andre ydelser Erstatning som følge af invaliditet og død udbetales, uanset om du får andre ydelser, fx fra det offentlige eller fra en anden forsikring. Der skal ikke betales indkomstskat af erstatningen. Ikke dækning for tab af erhvervsevne En del mennesker tror, at ulykkesforsikringen dækker tab af erhvervsevnen, som fx medfører lønnedgang. Det er ikke tilfældet. Der ydes erstatning for invaliditet, også kaldet méngrad, når denne er på mindst 5% eller 8% afhængig af hvad du har valgt. Begunstigelse ved død Voksne par, der ikke er gift, skal være opmærksom på arvereglerne ved dødsfald. Ønskes det, at dødsfaldserstatningen tilfalder samleveren, skal der udfyldes en begunstigelseserklæring med behørig underskrift. Krydsulykkesforsikring Voksne par, som ikke er gift, kan med fordel tegne en krydsulykkesforsikring, d.v.s. en almindelig dækning for invaliditet, og en dødsfaldsdækning for hinanden. Fordelen er, at der ikke skal svares boafgift på en krydsulykkesforsikring. Børneulykkesforsikring Der kan tegnes invaliditets- og tandskadedækning for familiens børn. Dødsfaldsdækning kan ikke tegnes, men der er til invaliditetsdækningen knyttet begravelseshjælp. Dækningen ophører ved førstkommende forfald efter barnet fylder 18 år. Husk at oplyse os om nye børn, som skal omfattes af forsikringen. Læs om børneulykkesforsikringen på side 4 punkt 1.2. og side 6 og 7 om invaliditetsdækning. Fører af motorcykel/scooter/45-knallert Der udbetales kun halv erstatning ved skader, der medfører invaliditet eller død, og som sker ved ulykke som fører af en motorcykel, scooter eller 45-knallert. Der kan tegnes en tillægsdækning, der giver fuld erstatning ved sådanne ulykker. Se punkt 12. Når forsikrede fylder 59 år Forsikringen fortsætter på uændrede betingelser til en forhøjet præmie. Ændring af præmien sker ved første forfald efter forsikrede er fyldt 59 år. Kontroller din police Forsikringsdækningerne er kun gældende i det omfang, de fremgår af policen. Kontroller, at du har fået de dækninger, som du har bedt om. Hvis ikke skal du kontakte os snarest efter du har modtaget policen. Ajourføring af forsikringen Selvom ulykkesforsikringens summer indeksreguleres hvert år, bør du være opmærksom på, at dine forsikringsbehov kan ændre sig. Brug lidt tid mindst én gang om året på at gennemgå dækningen. Meddelelsespligt Forsikringens fællesbestemmelser står på side 13 og 14. Her fremgår det, at du i en række situationer har meddelelsespligt. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i fællesbestemmelserne. Hvis skaden sker Du skal hurtigst muligt kontakte os. Læs mere herom i punkt 17 på side 12. Kontakt os, hvis du har spørgsmål Vi håber, at forsikringsbetingelserne sammen med policen giver dig klarhed over dækningernes omfang. Er der noget du er i tvivl om, kan du altid kontakte os. Venlig hilsen Tryg Gruppeforsikring 2

3 Sådan anvendes forsikringsbetingelserne A. Hvornår ydes erstatning? Følgende krav skal være opfyldt: Skaden skal være opstået som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Skadelidte skal være omfattet af forsikringen. Skaden skal være omfattet af en forsikringsdækning, der er anført på policen. Skaden skal være dækket i henhold til betingelserne for den pågældende forsikringsdækning. B. Hvad er et ulykkestilfælde? Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. En række skader er ikke dækket, selvom de opstår pludseligt. Personskader, som ulykkesforsikringen ikke dækker, er anført under punkt 3 på side 4. Læs bestemmelserne om hvem, hvad, hvor og hvornår på side 4 og 5. C. Hvem er forsikret? Det fremgår af policen, hvem der er forsikret. Er der tegnet børneulykkesforsikring, er alle børn i familien, der opfylder betingelserne i punkt 1.2. på side 4, forsikret. D. Hvilke forsikringsdækninger gælder? Det fremgår af policen, hvilke forsikringsdækninger, der er gældende. E. Oversigt over forsikringsdækninger. Dækningerne nedenfor er kun gældende, hvis de fremgår af policen. Side Invaliditetsdækning 6-7 Tandskadedækning 8 Dobbelterstatning 9 Behandlingsudgifter 9 Dødsfaldsdækning 10 Dækning som fører af motorcykel, scooter, 45-knallert 11 Farlig sport 11 Amputationsdækning 11 Speciel øje-/øredækning 12 Infektionsdækning 12 F. Anmeldelse af skade Kontakt os hurtigst muligt efter ulykken, oplys os om ulykken og om hvilken skade, der er sket og få udleveret eller sendt en blanket til brug for anmeldelsen. Læs punkt 17 på side 12 om anmeldelse, behandling og udbetaling. G. Hvordan behandles min sag? Læs om anmeldelse, behandling, udbetaling, forrentning og genoptagelse i punkt 17 på side 12. H. Voldgift og ankenævn Klagemuligheder, læs om voldgift og ankenævn på side 14. I. Fælles bestemmelser Side 13 og 14. 3

4 1. Hvem dækker forsikringen? 1.1. Forsikringen dækker de personer, der er nævnt i policen Hvis forsikringen dækker børn, jf. policen, vil følgende børn være dækket, indtil første forfald efter de fylder 18 år: Forsikringstagerens biologiske og adopterede børn. Plejebørn, der bor fast hos forsikringstageren, og som forsikringstageren har plejetilladelse til. Biologiske og adopterede børn af en ægtefælle, registreret partner eller samlever med hvem forsikringstageren på skadetidspunktet levede sammen med i et ægteskabslignende forhold. Børn, der bliver født eller optaget i familien efter forsikringens tegning, og som har et fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er kun omfattet af forsikringen efter aftale med selskabet. 2. Hvad dækker forsikringen? 2.1. Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 3. Hvad dækker forsikringen ikke? 3.1. Manglende årsagssammenhæng For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden Sygdom og nedslidning m.v Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. (Bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke er pludselig Følger af blodpropper, hjerneblødninger og lignende Skader, der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler eller medicin Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade Følger efter tandlæge- og lægebehandling og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Skader sket i forbindelse med fødsler Grov uagtsomhed, beruselse m.m Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede med vilje. ved grov uagtsomhed Følger af ulykkestilfælde, der skyldes: deltagelse i slagsmål. forsikredes strafbare handlinger. selvforskyldt beruselse. selvforskyldt påvirkning af narkotika. selvforskyldt påvirkning af andre giftstoffer. selvmordsforsøg Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet gælder de i stk og nævnte undtagelser Farlige sportsgrene Følger af ulykkestilfælde, der er sket under træning eller deltagelse i motorløb, knallertløb eller racerbådsløb af enhver art. boksning. andre selvforsvars- og kampsportsgrene. bjergbestigning rapelling på bjergvæg. faldskærmsudspring. drageflyvning. kunstflyvning. paragliding. ultralightflyvning. rafting Følger af ulykkestilfælde, der er sket under udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med de i stk nævnte. Se i øvrigt punkt 13. om tegning af tillægsdækning Krig og lignende Følger af ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi eller krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig. Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land uden for Danmark, hvori den forsikrede opholder sig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i krigshandlingerne Fører af motorcykel/scooter/45-knallert Der udbetales kun halv erstatning ved skader, der medfører invaliditet eller død, og som sker ved ulykke som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert. Se i øvrigt punkt 12. om tegning af tillægsdækning Rådgivning Udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning. 4

5 4. Hvor dækker forsikringen? 4.1. Forsikringen dækker i Norden, Grønland og i alle EU-medlemslande Forsikringen dækker også under rejser og ophold i resten af verden i indtil 12 måneder Ulykkestilfælde under rejser og ophold uden for Norden, Grønland og alle EU-medlemslande ud over 12 måneder dækkes kun, hvis det er aftalt med Tryg Til brug for vurdering af om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatningsstørrelse, kan selskabet kræve lægeundersøgelse i Danmark. Tryg betaler for undersøgelsen, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen Ved skader, hvor forsikringen dækker behandling ved læge, tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor kan selskabet kræve, at behandlingen finder sted i Danmark. Tryg betaler ikke for transport eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med behandlingen. 5. Hvornår dækker forsikringen? 5.1. Heltidsulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet Fritidsulykkesforsikring Forsikringen dækker i fritiden Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under arbejde for andre, det vil sige arbejde, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, Lov om Værnepligtige m.fl. eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Dog dækkes ulykkestilfælde som følge af forsøg på redning af menneskeliv, såfremt det sker i fritiden. 6. Hvis der sker ændringer i risikoen 6.1. Heltidsulykkesforsikring Tryg skal straks have meddelelse ved: Enhver ændring af arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse. Ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsagen til ophøret. Forsikringen og præmien vil så blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, Tryg får meddelelse om ændringen Hvis ændring i beskæftigelsen ikke er meddelt Tryg, og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie, der skulle være betalt. 6.2 Fritidsulykkesforsikring Tryg skal straks have meddelelse hvis: Forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring. Den ugentlige arbejdstid ændres til mindre end 25 timer. Forsikrede er ophørt med at arbejde i mere end 12 måneder. Forsikringen vil så blive ændret fra det tidspunkt, Tryg får meddelelsen Hvis ændringen ikke er meddelt Tryg, og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie, der skulle være betalt Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, hvis forsikrede har: Arbejde som selvstænding erhvervsdrivende. Deltidsarbejde under 25 timer om ugen Når forsikrede fylder 59 år Forsikringen fortsætter på uændrede betingelser efter forsikredes fyldte 59 år, men til forhøjet præmie. Ændringen af præmien sker ved første forfald efter forsikrede er fyldt 59 år Børneulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet. Forsikringen ophører ved første forfald, efter barnet er fyldt 18 år. 5

6 7. Invaliditetsdækning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen. Du kan få erstatning, hvis skaden skyldes et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Ud fra de lægelige oplysninger fastsætter vi en méngrad på grundlag af skadens medicinske omfang, men uden hensyn til dit erhverv eller sociale situation. Méngraden og forsikringssummens størrelse afgør erstatningen. Se uddrag af méntabel i punkt Er du uenig i vores afgørelse om méngradens størrelse, kan denne ankes til Arbejdsskadestyrelsen, se punkt 20. Forsikringen dækker Méngrader på 5% eller 8% og op til 100% som følge af det samme ulykkestilfælde. Se vilkår for dækning i punkt Se vilkår for udbetaling af erstatning i punkt og Erstatning ved invaliditet 7.1. Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, bevirker, at den forsikrede bliver varigt invalideret, betales en erstatning med udgangspunkt i forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Invaliditetens omfang, også kaldet méngraden, afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan bestemmes. Af policen fremgår det, om forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad på mindst 5% eller mindst 8%. Méngraden kan højst være 100% pr. ulykke Ved skader, der sker som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert udbetales der halv erstatning, medmindre der er tegnet forsikringsdækning som fører af motorcykel/scooter/45-knallert, se punkt 12 side En i forvejen eksisterende invaliditet eller lidelse giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet eller lidelse ikke eksisterede Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der gælder på tidspunktet for afgørelsen. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger om skadens medicinske omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation. Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel fremgår af punkt På børneulykkesforsikringen ydes der ud over erstatning ved invaliditet som følge af et ulykkestilfælde a. Erstatning for total blindhed uanset dennes årsag. Forsikringen dækker ikke Méngrader på under 5% eller 8% som følge af det samme ulykkestilfælde. Se vilkår for dækning i punkt 7.3. Ulykker som følge af sygdom, grov uagtsomhed, beruselse m.m., farlig sport, krig og lignende, jf. punkt 3. b. Erstatning for direkte følger af børnelammelse og meningitis. Sygdommens udbrud skal dog være sket mindst 30 dage efter forsikringens tegning 7.8. Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste skadestue eller lignende er dækket af forsikringen. Tab af erhvervsevne, jf. punkt Se hvad forsikringen i øvrigt ikke dækker i punkt

7 Det dækker forsikringen ikke 7.9. Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller en lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan dette forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller lidelse ikke eksisterede Tab af erhvervsevne, som fx medfører lønnedgang eller overgang til førtidspension Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende Udgifter til undersøgelser, konsultationer, lægeog hospitalsbehandling Mén som følge af overbelastning af andre legemesdele end de legemesdele, der er beskadiget ved ulykken Hvis der er tegnet ulykkesforsikring i flere selskaber med en samlet forsikringssum på mere end 10 mio. kr., sker erstatningsberegningen for den tegnede forsikring forholdsmæssigt, som hvis den samlede tegnede sum var på 10 mio. kr. En eventuel forholdsmæssig nedsættelse af erstatningen sker uden præmiereduktion. Udbetaling af erstatning Erstatning udbetales til forsikrede, medmindre andet skriftligt er aftalt med Tryg For børneulykkesforsikringen gælder, at medmindre andet skriftligt er meddelt Tryg, betales enhver erstatning vedrørende børn til forsikringstageren subsidiært dennes ægtefælle. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Er forsikrede fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen barnet Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel (1. januar 2004) % Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 Tab af et øje 20 Tab af synet på et øje 20 Totalt høretab på begge ører 75 Totalt høretab på et øre 10 Tab af et ben 65 Amputation i knæet eller på låret med god protesefunktion 50 Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion 60 Tab af fod med god protesefunktion 30 Tab af fod med dårlig protesefunktion 40 Tab af alle tæer på én fod 10 Tab af 1. tå (storetå) og noget af dens mellemfodsben 8 Tab af 1. tå (storetå) 5 Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed og let muskelsvind og/eller let bevægelsesindskrænkning 8 H V % % Tab af arm (hele armen) Tab af hånd Tab af alle fingre på en hånd Tab af tommel med mellemhåndsben Tab af tommelfinger Tab af tommelfingers yderstykke Tab af 2. finger Tab af 2. fingers yder- og midterstykke Tab af 2. eller 3. fingers yderstykke 5 5 Tab af 3. finger Tab af 3. fingers yder- og midterstykke 8 8 Tab af 4. eller 5. finger 8 8 Tab af 4. eller 5. fingers yder- og midterstykke 5 5 Stivhed af håndled i god arbejdsstilling Tab af 4. eller 5. fingers yderstykke, uanset om det er venstre eller højre finger, giver ikke erstatning, da méngraden i henhold til méntabellen er under 5%. Hvis forsikrede er venstrehåndet vurderes venstre som højre og omvendt. Det er altid den på afgørelsestidspunktet gældende vejledende méntabel fra Arbejdsskadestyrelsen, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. 7

8 8. Tandskadedækning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen. Du kan få erstatning for tandskader, hvis skaden skyldes et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Vi skal godkende tandbehandlingen inden den påbegyndes. Vi dækker akutte nødbehandlinger uden godkendelse. Dækningen tegnes kun sammen med invaliditetsdækning. Hvilken tandbehandling dækkes? 8.1. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Herunder dækkes tandskade opstået ved sammenbidning som følge af ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker i samme omfang skader på proteser, når disse bliver beskadiget, mens de er placeret i munden Behandlingen skal godkendes af selskabet inden den påbegyndes. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger. Det dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. Se vilkår for dækning i punkt , 8.8. og 8.9. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tænderne før ulykken var forringet, se punkt og Forsikringen dækker ikke Tandskader som følge af sygdom og som følge af ulykker forårsaget af grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse m.m., farlig sport, krig og lignende, jf. punkt 3. Se hvad forsikringen i øvrigt ikke dækker i punkt Tandskade opstået ved tygning. Dette gælder uanset årsagen til skaden Forsikringen omfatter ikke udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet erstattet af forsikringen Følgeudgifter efter skade, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler og hjælpemidler Udgifter, der kan betales ad anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. Hvor længe dækkes tandbehandling? 8.8. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet På børneulykkesforsikringen dækkes ikke udgifter til tandbehandling, der foretages fra barnets fyldte 25. år. Ulykken skal være sket inden første forfald efter barnet er fyldt 18 år. Nedsættelse af erstatningen Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet, fx som følge af: Sygdom Genopbygning Rodbehandling Slid Fæstetab Paradentose Anden sygdom i tænderne og omgivende knogler Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede som nævnt i 8.10., kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. 8

9 9. Dobbelterstatning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen. Du kan få dækning (dobbelterstatning) ved invaliditet på 30% eller derover. Dækningen tegnes kun sammen med invaliditetsdækning. Forsikringen dækker Dobbelterstatning 9.1. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde jf. afsnit 2, som medfører en méngrad på 30% eller derover. Det dækker forsikringen ikke 9.2. Der gælder de samme undtagelser, som er nævnt under dækningen for invaliditet, punkt 7. samt de generelle undtagelse i punkt 3. Udbetaling af dobbelterstatning. Se vilkår for dækning i punkt 9.1. Forsikringen dækker ikke Der gælder de samme undtagelser, som nævnt under dækningen for invaliditet, punkt 7. samt de generelle undtagelser nævnt i punkt Behandlingsudgifter Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen. Du kan få dækket udgifter til fysioterapeut- og kiropraktorbehandling, hvis skaden skyldes et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Dækningen tegnes kun sammen med invaliditetsdækning. Forsikringen dækker Udgifter til fysioterapeut- og kiropraktorbehandling i op til et år. Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og påbegyndt inden 12 måneder efter ulykken. Se vilkår for dækning i punkt Forsikringen dækker ikke Behandlingsudgifter I forbindelse med dækningsberettiget ulykkestilfælde jf. afsnit 2, dækker forsikringen udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Udgifterne er dækket indtil méngraden er fastsat, dog maksimalt i 12 måneder regnet fra skadedatoen. Det dækker forsikringen ikke Udgifter, der kan betales ad anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring Udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Der gælder i øvrigt de samme undtagelser, som er nævnt under dækningen for invaliditet, punkt 7. samt de generelle undtagelser nævnt i punkt 3. Andre behandlingsformer end fysioterapeuteller kiropraktorbehandling. Udgifter til behandling som følge af sygdom eller ulykker forårsaget af grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse m.m., farlig sport og krig og lignende, jf. punkt 3. Der gælder de samme undtagelser, som nævnt under dækningen for invaliditet, punkt 7. samt de generelle undtagelser nævnt i punkt 3. 9

10 11. Dødsfaldsdækning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen. Dine efterladte kan få erstatning, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til forsikredes død, udbetales erstatning, når dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet Erstatningen består af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum for dødsfald Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Tryg have meddelelse herom inden 48 timer. Ved dødsfald har Tryg ret til at kræve obduktion Forsikringssummen udbetales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til Forsikringsaftaleloven, medmindre andet er meddelt Tryg, og policen er påtegnet herom af Tryg. Nærmeste pårørende er ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, børn eller hvis sådanne ikke findes da arvinger. Forsikringen dækker Dødsfald som direkte følge af et ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet. Se vilkår for dækning i punkt På børneulykkesforsikring ydes en begravelseshjælp på kr. jf. punkt Det dækker forsikringen ikke Dødsfald som følge af sygdom Dødsfald hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for invaliditet, i dødsfaldserstatningen. Børn Børneulykkesforsikringen omfatter ikke dødsfaldserstatning. Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til barnets død, ydes en begravelseshjælp på kr. Beløbet indeksreguleres ikke. Forsikringen dækker ikke Dødsfald ved ulykker som følge af sygdom, grov uagtsomhed, beruselse m.m., farlig sport, krig og lignende, jf. punkt 3. Se hvad forsikringen ikke dækker i punkt

11 12. Dækning som fører af motorcykel/scooter/45-knallert Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen Der udbetales fuld erstatning ved skader, der medfører invaliditet eller død, og som sker som fører af motorcykel/scooter/45-knallert Hvis det ikke af policen fremgår, at dækning som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert er tegnet, udbetales der halv erstatning ved dækningsberettigede skader, der sker som fører af disse køretøjer Præmien reguleres i overensstemmelse med ændringen fra det tidspunkt, hvor Tryg får meddelelse om ændringen. 13. Farlig Sport Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forbindelse med enhver form for farlig sport: - Træning eller deltagelse i motorløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art - Boksning - Selvforsvar og kampsportgrene - Bjergbestigning - Rapelling på bjergvæg - Faldskærmsudspring - Drageflyvning - Kunstflyvning - Paragliding - Ultralightflyvning - Rafting Andre sportgrene, der kan sidestilles med ovenstående De nævnte farlige sportsgrene er dækket, for så vidt angår ménerstatning. Der ydes ikke erstatning ved dødsfald, selvom det af policen fremgår, at der er dækning ved dødsfald Tandskader er ikke dækket ved boksning, selvforsvar og kampsport, selvom det af policen fremgår, at der er dækning ved tandskader. 14. Amputationsdækning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen Efterfølgende tabel benyttes alene ved fuldstændig eller delvis tab/amputation af en legemsdel, der er nævnt i tabellen. Bevægeindskrænkninger, smertetilstande eller andet er således ikke omfattet. Ved andre skader vurderes méngraden efter den almindelige méntabel, der er nævnt i punkt Ved invaliditet efter tab/amputation fastsættes méngraden efter de forhøjede procenter i efterfølgende tabel Hvis dækning for dobbelterstatning er tegnet, ydes dobbelterstatning, hvis méngraden er 30% eller derover Méntabel ved amputation/tab % Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 Tab af øje (øjet fjernes) 40 Tab af synet på et øje 40 Tab af hørelsen på begge ører 80 Tab af hørelsen på et øre 30 Amputation af hele benet 80 Amputation af benet i eller over knæledet 65 Amputation af fod 40 Amputation af alle tæer på en fod 20 Amputation af en storetå med mellemfodsben 10 Amputation af storetå 8 Amputation af arm i skulderen 100 Amputation af hånd 100 Amputation af alle fingre på en hånd 100 Amputation af tommelfinger med mellemhåndsben 45 Amputation af tommelfinger 35 Amputation af tommelfingers yderstykke 25 Amputation af 2. finger 25 Amputation af 2. fingers yder- og midterstykke 20 Amputation af 2. fingers yderstykke 15 Amputation af 3. finger 20 Amputation af 3. fingers yder- og midterstykke 15 Amputation af 4. eller 5. finger 15 Amputation af 4. eller 5. fingers yder- og midterstykke 10 11

12 15. Speciel øje-/øredækning Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen Forudsætning for dækning Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede ved tegning af dækningen er enten blind på det ene øje, mangler det ene øje eller har så stærkt nedsat synsstyrke på det ene øje, at det for alle praktiske formål er svarende til et blindt øje, og at det andet øje er rask. døv på det ene øre, eller har så stærkt nedsat hørelse på det ene øre, at det for alle praktiske formål er svarende til at være døv på det ene øre, og at der er normal hørelse på det andet øre Hvad omfatter dækningen I forbindelse med en dækningsberettiget skade giver dækningen ret til en forhøjelse af erstatningen, så den samlede erstatning ved: Fuldstændig blindhed på det raske øje er 100%. Fuldstændig døvhed på det raske øre er 75%. Ved mindre syns- eller hørenedsættelse reguleres erstatning tilsvarende Hvad omfatter dækningen ikke Ménerstatning ved tab eller beskadigelse af det i forvejen dårlige øje/øre eller for yderligere synseller hørenedsættelse af samme Selvom dækning for Dobbelterstatning er tegnet, giver det ikke ret til fordobling af erstatning under denne dækning. 16. Infektionsdækning Dækningen er gældende, hvis den fremgår af policen Dækker alle former for infektioner, der opstår i forbindelse med den beskæftigelse, der er anført på policen. Det er en betingelse at smitstoffet kommer udefra eller indsprøjtes i øje, øre eller mund. 17. Hvis skaden sker Anmeldelse af skaden Ulykkestilfælde skal anmeldes skriftligt og hurtigst muligt til Tryg. Dette gælder også, selvom skaden umiddelbart efter ulykkestilfældet synes at være af et beskedent omfang. Tryg sender eller udleverer efter anmodning en blanket til brug for anmeldelsen Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Tryg have meddelelse herom inden 48 timer. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion. Behandling Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes foreskrifter Når et ulykkestilfælde anmeldes, gives der nærmere besked om hvilke oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen. Udgifter til attester, erklæringer og undersøgelser, som Tryg finder nødvendige for sagens behandling dækkes af forsikringen Tryg er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med samtykke på skadeanmeldelsen. Uvedkommende kan ikke få adgang til disse oplysninger For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i Lov om Forsikringsaftaler. Udbetaling Erstatning udbetales, når Tryg har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bedømme skadens blivende følger (méngraden) og dermed fastslå erstatningens størrelse. Forrentning Udbetaling af erstatning forrentes efter Forsikringsaftalelovens til enhver tid gældende regler. Genoptagelse Når en sag er afsluttet, kan den senere genoptages på forsikredes anmodning. Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at den helbredsmæssige tilstand på grund af ulykken er blevet forværret. Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af forsikrede. Hvis Tryg beslutter at genoptage sagen, betales udgifterne til den lægelige dokumentation af Tryg. 12

13 18. Fælles bestemmelser Præmiebetaling Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Udover præmien opkræves afgifter, fx stempel- og statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter at påmindelsen er modtaget. Inden forsikringens ophør sendes en ny påmindelse hvis præmien stadig ikke er betalt. Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger Indeksregulering Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Hvis intet andet fremgår, indeksreguleres forsikringssummerne hvert år den 1. januar Præmier og forsikringssummer reguleres i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indekstal Regulering af forsikringssummen ophører, når summen er kr Ændring af dækninger og præmier Tryg kan, med én måneds varsel til forfaldsdagen, ændre forsikringsdækning og/eller præmie. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringstageren betaler præmien for en ny forsikringsperiode Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af forsikringen. I forbindelse med skade, kan sådanne ændringer ske i henhold til punkt Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Tryg med mindst én måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb (hovedforfald). Børneulykkesforsikringen ophører ved første forfald efter barnet er fyldt 18 år Efter en skade Både forsikringstageren og Tryg er berettiget til at opsige forsikringen eller dele deraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade, og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden Kundens meddelelsespligt Tryg skal have meddelelse om alle ændringer af betydning for den indgåede aftale. Herunder skal Tryg oplyses om ændringer med betydning for risiko og præmie, fx enhver ændring af arten af forsikredes beskæftigelse samt ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsagen til ophøret. Undladelse om at give meddelelse straks om ovennævnte kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i henhold til Forsikringsaftalelovens regler herom. Se iøvrigt afsnit 6. 13

14 19. Hvor kan du klage? Bliver du uenig med Tryg om din ulykkesforsikring, og fører en fornyet henvendelse til Tryg ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn, hvor formanden er højesteretsdommer. I nævnet sidder desuden repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt skema, der fås ved henvendelse til Gruppeforsikring Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1526 København K Tlf mellem kl. 10 og 16. Ved klager til Ankenævnet må forsikrede betale et mindre gebyr. 20. Voldgift Hvis der er uenighed om den af Tryg fastsatte méngrad, kan både forsikrede og Tryg forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er bindende for begge parter. Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om méngraden forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Tryg fastsatte méngrad til fordel for forsikrede, betales omkostningerne altid af Tryg. 21. Forsikring i andet selskab Er der tegnet ulykkesforsikring i flere selskaber med en samlet forsikringssum på mere end 10 mio. kr., sker erstatningsberegningen for de tegnede forsikringer forholdsmæssigt, som hvis den samlede tegnede sum var på 10 mio. kr. En eventuel forholdsmæssig nedsættelse af erstatningen sker uden præmiereduktion. Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i Lov om visse Forbrugeraftaler jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved Lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du fx modtager forsikringsbetingelser mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Tryg Gruppeforsikring om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup 14

15 15

16 16

17

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere