Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , , Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 J TAKSATIONSKOM M ISSION EN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE:,AALIEGADE " KØBENHAVN K ",h, 237 ( 13 l' \'- J", ~ \ l!j\ "" Sag nr Fredningssag vedrørende en parcel af matr.nr. 8 a Neder Fløjstrup by, Malling. Genoptagelse for så vidt angår erstatningsspørgsmålet. Kendelse: (Meddelt den 31. oktober 1985) Ved en afgørelse den 27. september 1984 afslog fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds at genoptage en sag om fredning af en del af matr.nr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling eller at rejse ny fredningssag. _. Afgørelsen blev af ejeren, 'tandlæge Bent Pontoppidan, ved hans advokat, landsretssagfører P. Leth'Espensen, Arhus, påklaget tiloverfredningsnævnet. Da ejerens interesse i sagen på nuværende tidspunkt alene vedrører erstatningsspørgsmålet, er der under sagens behandling truffet aftale mellem overfredningsnævnet og ejerens advokat om, at sagen umiddelbart forelægges for taksationskommissionen vedrørende naturfredning til afgørelse af dette spørgsmål.

4 Overfredningsnævnet har den 19. september 1985 oversendt sagen til taksationskommissionen med anmodning om at tage stilling til spørgsmålet om erstatning til tandlæge Pontoppidan. Taksationskommissionen har foretaget besigtigelse og forhandlet med ejeren og hans advokat den 27. september Sagens omstændigheder er følgende: En del af matr.nr. 8 ~ Neder Fløjstrup var omfattet af fredningsplan for Arhusegnens sydlige del. Denne plan blev godkendt af overfrednings~ævnet den 20. december Det nordøstlige hjørne af arealet var i begyndelsen af 1950'erne blever lejet ud, og der var blevet opført et sommerhus på parcellen. I 1956 blev der søgt om tilladelse til udstykning og bebyggelse af en parcel lige syd for det udlejede areal. Da fredningsplanen på daværende tidspunkt ikke var bekendtgjort og tinglyst, blev der rejst fredningssag vedrørende de to (ikke udstykkede) parceller, men fredningssagen blev udsat med henblik på, om den burde udvides til at omfatte et større område. Efter at fredningsplanen var trådt i kraft, søgte ejeren af sommerhuset på den lejede parcel om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus, og den 26. april 1957 gav overfredningsnævnet tilladelse hertil. Tilladelsen blev meddelt på vilkår blandt andet, at huset kun måtte forblive på parcellen i den daværende lejers og hans ægtefælles lejertid, hvo~efter det skulle fjernes, og at lejeren frafaldt erstatning i anledning af de fastsatte indskrænkninger i benyttelsen af det lejede. Det var endvidere en betingelse, at ejeren af parcellen for den daværende lejers og hans ægtefælles lejertid frafaldt sin ret til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men ejeren forbeholdt for sig og senere ejere af ejendommen adgang til efter lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst, såfremt overfredningsnævnet nægtede at give ham tilladelse til

5 3. at udnytte parcellen således, som han ønskede, jfr. den dagældende naturfredningslovs 31, stk. 5, som affattet ved lov nr. 129 af 13. april Disse vilkår blev tinglyst på ejendommen den 18. maj Den 24. august 1957 traf fredningsnævnet afgørelse om fredning af en del af matr.nr. 8 ~, i det væsentlige omfattende I den sydlige af de to parceller, hvis udstykning var blevet opgivet på grund af fredningssagen. Fredningsnævnet anførte i sin afgørelse, at sagen for den udlejede parcels vedkommende var stillet i bero indtillejemålets ophør i overensstemmelse med de ovenfor nævnte servitutbestemmelser. Den lo. marts 1959 stadfæstede overfredningsnævnet fredningsnævnets afgørelse med visse ændringer, der ikke berørte den udlejede parcel. Fredningserstatningen for det areal, der blev undergivet fredning, blev i overensstemmelse med ejerens påstand sat til 5.251,40 kr., svarende til 0,70 kr. pr. alen 2 I I 1972 solgte den daværende ejer, gårdejer Hans Eriksen, matr. nr. 8 a til tandlæge Bent Pontoppidan, og i oktober 1980 ophørte lejemålet vedrørende den nævnte parcel af matr.nr. 8 ~, hvorefter resterne af det i 1979 nedbrændte sommerhus blev fjernet. I 1982 søgte ejeren om tilladelse til at udstykke den tidligere udlejede parcel, der ligger i landzone, men tilladelse blev nægtet, først af Arhus amtsråd og siden af miljøankenævnet i medfør af loven om by- og landzoner. Herefter søgte ejeren fredningssagen genoptaget, hvilket fredningsnævnet som ovenfor nævnt afslog den 27. september 'Fredningsnævnets afgørelse er sket under henvisning til, at den i 1957 gældende fredningslovgivning er ændret, således at fredningsplanerne og den deraf følgende adgang for private til at begære fredningssag rejst er ophævet, hvorved den i overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1957 indeholdte forudsætning for ejerens adgang til at begære rejsning af fredningssag ikke længere foreligger.

6 4. For taksationskommissionen har landsretssagfører Leth Espensen gjort gældende, at behandlingen af den fredningssag, som blev stillet i bero i 1957, nu bør genoptages til fastsættelse af fredningserstatning. Overfredningsnævnets tilladelse af 26. april 1957 til at have et sommerhus stående på arealet er ikke længere virksom, og da tilladelse efter by- og landzoneloven til udstykning og bebyggelse ikke kan opnås, kan arealet nu kun udnyttes landbrugsrnæssigt. De servitutbestemmelser, som i 1957 blev tinglyst på ejendommen i" forbindelse med tilladelsen til sommerhuset, og hvorved den daværende ejer forbeholdt sig senere at kræve fredningssag rejst og herunder fremsætte krav om fredningserstatning, er udtryk for en aftale mellem ejeren og fredningsmyndighederne, og de sidstnævnte kan ikke med henvisning til senere lovgivning frigøre sig for den forpligtelse, man har påtaget sig ved aftalen. Der bør ydes erstatning for den uindskrænkede adgang, der i 1957 bestod for ejeren af ejendommen til at lade den omhandlede parcel udstykke og bebygge med et sommerhus. Erstatningspåstanden er kr., svarende til den nuværende værdi af en sommerhusgrund af tilsvarende beliggenhed, idet det i et tilfælde som det foreliggende ikke ville være rimeligt at vælge det prisniveau, der var gældende på for eksempel tidspunktet for fredningsnævnets kendelse af 24. august 1957 som afgørende for erstatningens størrelse. Hvis taksationskommissionen imidlertid vælger at lægge dette tidligere tidspunkts prisniveau til grund, bør erstatningsbeløbet forrentes fra 1957, og der bør herved tages hensyn til de nu gældende regler om forrentning af fredningserstatninger i naturfredningslovens 19, stk. 4, som har været gældende siden l. januar Der bør ikke ske afkortning i erstatningen for den tid, i hvilken parcellen har kunnet udlejes som sommerhusgrund. Den tidligere ejer fik ingen kontant leje, og i den nuværende ejers tid har årslejen været så beskeden som 250 kr.

7 5. Under forhandlingen har afdelingsleder, landinspektør P-H. Knuhtsen, amtsfredningskontoret, på Arhus amtskommunes vegne nedlagt påstand om, at der ikke tilkendes ejeren nogen erstatning. Subsidiært bør det fastslås, at ingen del af en eventuel erstatning skal udredes af amtsrådet. Landinspektør Knuhtsen har henvist til, at det erstatningskrav, som nu rejses, i virkeligheden er et krav i henhold til by- og landzoneloven. Kravet blev imidlertid ikke gjort gældende i forbindelse med det erstatningsopgør, som skete efter zoneloven, og der er nu forløbet så lang tid efter dennes ikrafttræden, at kravet ikke bør kunne rejses i skikkelse af et krav om fredningserstatning. Taksationskommissionens bemærkninger: Kommissionen må lægge til grund, at den daværende ejer af ejendommen havde kunnet foretage en (frastykning og) bebyggelse af det pågældende ca m 2 store areal, hvis ikke fredningsplanen og den fredningssag, der blev rejst, havde været til hinder herfor. Ejeren havde, hvis han ikke ønskede at gå ind på de vilkår, der blev tinglyst på ejendommen, kunnet kræve fredningssagen gennemført og ville herunder have fået tilkendt erstatning for de begrænsninger i ejendomsretten, der var blevet fastsat. Når ejeren tiltrådte vilkårene, men forbeholdt for sig og senere ejere af ejendommen at kræve fredningssag rejst, såfremt overfredningsnævnet nægtede ham. tilladelse til fortsat at udnytte parcellen således, som han ønskede, må det antages, at hans afkald på fredningserstatning kun var definitivt under den forudsætning, at parcellen kunne forblive bebygget med et sommerhus.

8 6. I I Under disse omstændigheder finder kommissionen, at der bør ydes den nuværende ejer af ejendommen, der ved købet er indtrådt i den tidligere ejers krav, en rimelig erstatning. Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan fastsættes på grundlag af den særlige prisudvikling, som har fundet sted for sommerhusbyggegrunde i løbet af den årrække, som er gået siden Herved bemærkes, at arealet i 1980, da lejemålet ophørte, som landzoneareal ikke havde nogen forventningsværdi begrundet i muligheden for sommerhusbyggeri. Kommissionen finder, at erstatningen i princippet bør udgøre det beløb, som i sin tid ville være blevet tilkendt i fredningserstatning, såfremt fredningen var blevet gennemført med forbud mod udstykning og bebyggelse, med tillæg af en passende forrentning, men med fradrag af den økonomiske fordel ved, at arealet har kunnet anvendes som sommerhusgrund i årene frem til Denne erstatning, som må fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i den takst, som blev anvendt af overfredningsnævnet i kendelsen af lo. marts 1959, finder kommissionen at kunne bestemme til kr., hvilket beløb inkluderer rente for tiden, indtil udbetaling kan forventes at finde sted. Det falder uden for kommissionens opgave at tage stilling til, hvorledes udgiften til betaling af den fastsatte erstatning skal fordeles mellem staten og amtskommunen. Herefter bestemmes: Der fastsættes en fredningserstatning på kr. til tandlæge Bent Pontoppidan som ejer af ejendommen matr.nr. 8 a Neder Fløjstrup by, Malling. I godtgørelse for sagsomkostninger under taksationssagen til-

9 lo' 7. lægges der tandlæge Pontoppidan kr. J. Lunøe Karl Nielsen Ehlers Allermann I

10 OVERFREDNINGSNÆVNET>

11 -. REG. NR /% ( r ;si ) ( U D ;]K R I F T u.f Qy~~!t~y~J~~ ~4YTI~~ _~~0~ ~ ~ rbq~q~q~~ År 1959, den 10. murts, afsagde overfrpdningonevnet på grundlag af mundtlig og skriftlig voterinc følgende k e 11 d e l G e i sngen nr. 1269/57 vudrørende fre:;dning [If et a:;..cal af me.tr. nr. 8a af Neder :F'løjstrup by, 1VI al line; FJ<'Jgn. I den Hf fredningsnævnet for' Århus amt den 24. uubust 195~ afsagte kendelse hedder d8t: "Den 20. docmnuer 1955 godkendte overfredningsnæv.r1 t i henhold til naturfredningslovens '31 en af Ao.Y'husegn8ns Fredninf,spLmsudvnlg udarbejdet fredningsplan for Aarhusegnens sydlige del, og den 6. deee~bej 1956 f~ndt tinglysning af planen stod for 8G vidt ElYleål' de i Beder-Malling kommune beliggende ejendomme. Bl::mdt di.sse er mc.tr. nr. 8a Neder l!iløjstl'up by, M:illing sogn, som tilhører g8rdejer H:ms Br-iksen, og som er såludes heliggcmdc, [lt en privat vej fra den offentlige bivej ecnnern Fløjstrup (offgntli~ bi ve j nr. l) fø I'er langs (-.; j endornme:ns nor"dlige skel ti l ':;jgndommen "Mari end~j,l", der er beliggend e ved kyst en, og af Århus l~omrnl1.ne er erhvervet i,-len hensigt med tiden at ~3.bnearealot for offentlie.,-heden. Fredningsplanen omfatter ah~ale:rne både nord og syd for nævnte matr. nr. Sa. Fra det østlig6 skel af ffiatr. nr. Gu falder teitænet - p::3 "MariendHl"s jorder - stærkt mod øst, G~ :lt dur fr;l matr. ny. 8a og fra den privdtu ve,i over" dette m:j,tr. ni'. hnvg's en vid udsigt imod havet og det omgivende stærkt kupcrpde terræn. I det nordøstligt~ hjørne uf matr. nr. Ba - umi<.1dalbrtrt VF.'d vejen - er dpr for nogle ~r siden OpfØlt et træsommerhus p? en til tr8.fikinspektør A. Frederiksen, Århus, udlejet grund. Ved Elluts(~ddel [j,f 27. cl,pril 1956 solgte g:3.i dejer Hans t;riksen

12 t e til civilingeniør Ron~ld Sivebæk, Viby J., en byggecrund lige syd for den udlejede parcel, langs hvis vestskel køberen skulle h&ve en 8 meter bred adgangsvej. Den aftalte købesum var 1,25 kr. pr. alen 2 (for ca (~len2) - og 0,80 kr. p:f'. nlen 2 for det 8 moter brede og ca. 50 meter lange vejareal - eller ialt ca kr. Omkostningerne ved udstykning og skødeudstedelsg skulle deles lige, grundværdistigningsskylden var sælggren uvedkommcmdg, og udei f ter til anlæg R,f ve j, kloak og Emdrf; udgi f t i.: I' til e"t gø re grunden byggemoden skulle br::;tales nf købenen alen0. Mod skrivcls(~ af 23. maj 1956 moc1tog nævnet derefter fra fl (;dningsplunlj.avcj-lce:t dels (~t gunnem BtJder- Malling kommuno modtaget andrlj,eendc om til- IndeIse til at udstykke parcellen og dels en gonnem overfredningsnævnet modtaget fores"pørgsol fra købe;ren, der.onskede o.t t'y2'>be en villa P:3 grundon. Du frr=;dningsplunen c:ndnu i.kke; VC1rbekcndtgj ort og tinglyst, S8 8 t kø borem måtte an t 'J.ge s :lt h:j,ve fuld dispositionsfrihed over grunden, rejste nævnet frodninsssng v~drørf:'ndo 'Jenn8. Nævnet holdt første gane; møde P;l stedet den 11. juni 1956 og forhl,ndlede derunder med g8rdejer Han8 1rikse'n. Mnn udsatte su,gen fol' :J.t fol'hu,nd.l(j dels med køberen og dels meel lr].jeren nf den tilstødende pr-n'c el, og endvidure for cl.t man - uf ter i'r'8unincsplanen~~ Godkcwdelse, bckendtgørelse og tinblyoning - nærmere h.-unno overveje botimglighcden [jf ut udvide frodningssagcn til et stølre omr~lde cmd de to omhqnd18d0 pnrcc:ller ved ø~jtskollet uf IT.c_tr. nr. SeJ.- og m8sk0 yderligere een parcel syd for djssc.. Civilingeniør Sivebæk meddelte den 23. juni 1956 nævnet, at han h;l,vdc) hcljvet h~mdelen om byge.;oc:rund en, dn frl.:dni.ngssagen vi 11e forsink8 udstykningen, S8. flt han ikke kunno p:}bgi:.,ynde by2'c:crie::t i ::Jammeren 19S6. Ef tor at fredningsplanen vur trådt i kraft, søgt~ trafikinspektør A. :Prf.Jderiksen sr;m lc:jer af p::...rct!llen ved vojen 0verfrtJdningsnævnets tilladelse til 'tt op f "H'E'; l;t nyt træsomm8rhu~j m. v., oe under 26. april 1957 meddelte overfredninganævn~t ham den øn8kedo till&delse pa følg~nde vilk8r: l. Det nye hus pluceres fj:ji l (;)des pil grunden, Il.t nets Vl:stside ligg8r mindst 10 ID fra parcell0ns vostligg ske;l. 2. Husot m8 kun forblive p8 parcellen i ~en nuværonde loj~rs og h8ns ægtefælles lejertid - i det længste ilejerens oe hans e ægte;fælle:'s levetid- og bygningerne Rkal fjornc,s Flf lujoren, hans æetefælle eller deres bo uden udgift for dot offontllga. 2.

13 : ~' I 3. Det levende hegn om parcellen m,g,ikke blive højere end 2,J m. 4. Lejeren fr;tfalrjer erstrtning i anlodning af 00 Imder 1-3 fast- S f:.!. tt o ind skrmnkninger i benyttgia en af dc:t l e j''::(.'il-). 5. Bj er en fraf'1ld er fot' den nuvæhmch~ le j br's 'Jg hans æc~te.;f æl18s lejertid ndg~ne til at rdjse fredningssae v~drør0nde ~Gn url- 10jedu parcel, men hun forbeholder for sig og senar8 ~jele af ejendommen adgclng til efter lejemslets u~nøb at kræve fredningssag rejst i overensstemt.else med naturfredningslovens almindelige bofltemmelsey, safremt overfn;dninlsnævnet nægt8y at give ham tilladelse til at udnytte p~rcellen, saludes som han ønsker, jfi'. naturfredningslovens 31, stykke 5. Derom har tinglysning fundet st8d den 10. mclj Den 20. juli 1957 holdt fredningsnævnet påny møde P8 ejendommen i nærværelse ~f ejeren. Til stede var endvidere fredningsplrmsudv8lget ved form~.(,nden,,),mtskont01'chef A. Bach, og medl emmerne, nmtsr8 d 8,edl('m Knud Thorup, vurderingsformnnc1 Justesen og museumsdire1\:tør dr. IJhil. II. M. Thamdrup, Århus byråd ved rådmand Chr. Nielsen og skovrider L~defoged samt stutsministeriets konsulent i naturfrednirlgssager, ci vilingeniø l' BI ixunci'one Mø 11 et. Ej uren oplys te, I ),t han foruden Cl en udi cjed e pilreel og e1et ti1 civilingeniør Sivebæk soletn Qreal, antagelig kunne have solgt endnu en grund ved siden uf disse to, ~eroom fredningosngen ikke var kommet. SflfY'Gmt nævnet fredede areal Gt, mente han sig berettiget til en 2ystatning. Under hensyn til den konstaterede salgopris ID(:::G passenc.d frudr8.g for værdien som landbl'ugsjord og,mdel i udstyknj.ngoornkostninggy' påstod hcin Gig tilkendt -jn 8Y'nt:.;tning for en 8ventuel fredning på 0,70 kr. pr. alun~. Med lhjnsyn til fredningcms omfang VEl,rdOl' i næ'ilnet 8nip2,hed om, at oelvom dgt i og for sig var ønskeligt o~ naturligt tt udvide s!-'i:~en til [l, t omfatte hole den del Cif me' tr. nr. du" som GY' und ere.:, ivat frl:jdningsplanen, ville det for tid Gn næppe være økonomisk gennemførligt, og da heljer ikke ejoren har stillet krav Cl arom, har nævnet derfor alene t8.t:setstilling til spør-gsmålet om frodning nf dg ved østskellet nf mqtr. nr. 80, beliggende "parceller", hvorved dog bemærkes, [Lt SD.(}jnfor den udlejede; p~rc8ls vedkommendo er stillet i bero indtil lejomålets ophør i ov8rensstemmelse med dgn foren citerede servitutbestemmeiso. Som i frednine;splanen forudsat finder nævnet det bc tydniyl 5 s-

14 7\ I, : fuldt at frede bakkekammen ved østskellet af mntr. nr. 8n mod bebyggelse, sa at den meget smukko u6sigt fr~ vej8n over b~kkeskr'åning-en imod havgt derved kan bevar(js. Ved afgrænsningen c.f det fred ede arge::,1h~:tr nævne t l~gt vægt pr, at den ø s tli::l; strimrr.e l af matr. nr. 81'1fnlder S8. stærkt imod syd, at en eventuel bebyg,ulso fjernest fra vejen n~ppe væsentligt vil hinure udsigten, hvortil kommer at udgiften ved at frc)c1e en ~3;ld~mstrimrr~cl i fuld dybde fra vejen vil være spildt, hvie] det lkk8 under eventuollo f'h::mti-- dic,e sa[;or' om disp,-:nsation til bobygf.:81se cef m:,tr. nr'. 8n længere imod vo flt lykkes a t gennemføre fredning i S'J,mmedybde fro. Vf.; j en. Idet t'mdelig nævl1('?tuf hensyn til størrelsen af erstatning0n ikke finder.-tt kum18 udstrække fredn1rlggn mere end strengt pskrævct for at bevare udsieten fra den eksisterende private vej OVGr b8.kkeskrånin~.::en mod havet, var man enige om at frede cll e~-.tlets:'3.1edes: Der fredes ct areal af matr. nr. 8a Neder Fløjstrup by, Malling sogn, hvilket 01'8&1 begrænses mod nord af den priv~to vej ved pjemdomu:sns nordlige skel, mod øst v(:;d (j,18ndommens østsk81, mod oyd vud en linie parallelt med don private vejs sydside i en afstand af 60 meter fra denne og mod vest ved en linie parallelt med dcn udlej13ch: pnl'cels v<:jst8kel i an nfst[l,nd uf (3 met~~r f H) dette - s8lve den u~lejede parcel do~ ungtaget. Det fred8de cireal sj:;:al kunnb anvendes i alminjeligt lnndbru;:;smæs8igt ø j 8mud so Ti] hid til, men m;~ ikke uden mevnets tilladulsu benyttes på anden måde, s&ledes navnlig ikke beby0l8s olier boplantes p8 en m'lde, con'. forrinc:8r udsigtsforholdene, li~;osom (~t;:)r ikke på 3realet m~ nnbrinb8s marter, boder olier nndro udsi~tshindrende eller l~tyldsk3.belicst skæm.r:ende indre tn i n{..-'; er DiAne bcstemmelser vil være 8t tinglysc som s8rvitutstiftende pf.i fornævnte m~:lty.nr. 8B. - tilhørende g:'~rdejel H(ln~)Er-ikRun - med frodni.n :f.'1yw3vnotf:~urnp;~tal\:;bgretti&;~t af:; med priori tet for ud for pcmtt)gæld. Erstatningen, hvis størrelse fastsættes pr.alen 2, blivur at udregne efter en af en landinspekt0j:' for-ctd{;en oprr.åling af det forem beskrevne areal. Med h8nsyn til stør-relsen af erstatningen bemærkes, at størotedelen af det nf frcdnin~en omfattede Qreal har været solet for.) en pris af 1,25 kr. (vej,~lroalet dot~ 0,80 kr.) pr. r,lcn c -, at priacn ved salg uf yderligere arealer m~ antages at blive p~virket af

15 : de ret b~tydclige udgifter ved vej~nltg, klo~kvandledning m.v., o[ at ejendomrr..en(p8 ialt ca. 26 tdr. land) er ans'lt i (o":j(mdomsskyld ttl 2.GOO k~pr.ha.d~ den ~f g81dejer Eriksen p8ståede erst itning hereften' i'indo:l vf)lmoti veret ol!.rim':.)lig,var der enighed om at fastsætte frudningserstqtnin~on til 0,70 kr. pr. Jlen 2. Idet Århus kommune o~ de bymæssigt bhby~gode forstadskommuner eftth' nævnets sk0n h~n' den o ver ve j ende fordel af fn.:!dyl ineen, man ~nice om at I8lægtu Århus komm~ng at udrede en andel ~f erstatningen, som i betractning uf, at foystqdskorn~unerne yder bidrag Gennem umtsfonden, passende vil kunne fastsættes til l/~. De rast~)y'ende 4/5 udredes mecl h<:..l vdclen af :Jt:J.tskl-i~3: :cm 0[', hal v- delen )j,1' [-ljtltsfondoni Århus ~J.mt." Konklusionen or s81ydende: "EjcmdomnJen matr. nr. 8~ Neder Fløjstr'up by, M:illin~; sogn, frgd(~s i det foran fas tsd tt e omfang. Der tillæt::';:!!-:s ejeren, gerda,ier H:ms.J.:;rikf~Em, i erotutnine; o 0,70 kr. pr. alen~, hvoraf 1/5 udrsdes af Arhus kommune, m~dens resten udredes med h3lvdelen nf statskas?en og hfllvdelen af amtsfonden i Århus amt." Kendolsen er i hunhold til naturfrodnincslov8ns 19, stk. 3, forelagt overfr8dninlsnævnet, flom J,(.n9. juli 1958 har besigtiget det p~gældende areal og forh8ndlet med ejeren o~ undre i sagen interesoered8. Der opnaedus helundor enighed om følgond~ formulering af fredningscervitutt~n: Det fn~d ed e ~uenl skal kunne und er Gi ves alminrjelig lnndbru[,smæsri~ og gsitn81imæs2ig dyrkning. Der Uld ikk(~ p,~ arealet opføres byen'intc..raf nogen urt ~llel' ::tn bring1, s T:H.1HtIJr,boder eli. GI' b.ndro ud sigtshindrende eller lc,nd- ::,kabeligt f3kæn2mtmd0: Arealet m~ ikke bgplant~s p8 en m~de, som hindrer udsi~tsfolholdene. j.ndretnin{~tn'. Ar68.1ets s tø r1:0;:;1 se er i henhold til stedfund on opm:31inr.; m = 7502 ~len Overfredniugsnævnet er enig i, at den del af erstatningen, Bom vil være at udrede af Århus købstadkommune, i det foreliggende tilfælde ansættes til 1/5, men finder, at resten bør udredes med 2/3 af statskassen oe 1/3 af amtsfonden. o Vu l 5.

16 Da oveyfrcdninr,snævnet iøvriet kan tiltræde det i kencelsen anførte, vil Qunne være at stadfæste med de af det fo~anst~ende føle:;e:mqe æne.ringer. Et kort nl'. År. 10c:S!: vige:mde grænserne for det fredede areal er vedhæftet nærværende kcmcie"lfil::. T h i b e s t e c m e s : Den af fredningsnævnot for ÅrhlH1 amt den 24. august lc)5'7 c..lfsde';tekendc'lse vedrøre'nde fredning af et cjy'n.tl ~lf m:ltr. nr. 8u af Neder Fløjstrup by, Malling sogn, stadfæstes med de af det t'ol'anst~~cnde følgende ændl'ingur. I erstu tnint:' ud betal es del' g.qy de)j er Hans Eriksen kr ,40 med l'en ter 4 1 /2/a p. 8.. fri d.en 24. ~mgus t l g 57 at rogne, ti l betaling skel' Af erstatningen med renter udreder Århus kobstndkommunc 1/5, mede:ms re sten udredes med 2/3 af statskq:ssen og 1/3 nf Århus amtsfond 6. : Udskriftens bekræft0f';. rigtie:hed <:-:\l:i~~, ~, 1/./ L,...,...,,"'I,/C F. i~,ge ovcrfrf~dningsnævnl3ts sekrutær'

17 ------_._ \ \ -Yr 'I, 1/ r "j - 6ti (JO m. jra og! vgcile sydsuie 'la F ---~ ~ ~ ~ '!:l ~ ~ ~,,~ij ~ "'), ~ 'l;) "- "l 'b ~ "o I., ~... 'U ~ ~ ~, ()(;) '\ l'~ ", r,. U~ l...del af) 7n{ztl~ TiP. 8f} NedeTJ FlV'stl)ltIJ Mattillg sogn. by, l1ndergivet naturj'redning e/ret' leen =.:!ezse 0/.?f CZli.gzl.Si /951 Cræll.bcnfor det fredede areal er/rem ~ hæt/et ved skrtlverz>l;!j N' Iturfrcdmnqskonsule.11 el tf.. kuljtm K øb.:>nhavn d. 2 t> g By: N EDER r-l ø J ST R lj p. SoRra: MAlU NG plan,lr. Måljr..r!<...'Z:l I: IOt}O -- - ~, I -I I, - I II 'v!i (/ 10 1:' {1 Øl} 71) m o AR. t 02 a.. enr. Anders T{., land.vtzsp--ktor, O~.

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 Udskrift a :f forhandlingsprotokollen f o r naturfredningsnævnet for Aarhus amt År 1957 den 24. august kl. lo afsagde nævnet på Aarhus nordre I, Herredsrets dommerkontor, østergade 9 3, Aarhus, i sag nr. 10/1956 om delvis fredning af matr. nr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling sålydende k e n d e l s e: sogn, tilhørende gårdejer Hans Eriksen, Den 20. december 1955 godkendte overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 31 en af Aarhusegnens Fredningsp1ansudvalg udarbejdet fredningsplan for Aarhusegnens sydlige del, og den 6. december 1956 fandt tinglysning af planen sted for så vidt angår de i Beder-Malling kommune beliggende ejendomme. Blandt disse er matr~ ttr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling sogn, som tilhører gårdejer Hans e, e CITERET FULDT UD I OFN K. AF 10/3 1959

20 Iii FREDNINGSNÆVNET>

21 (I I<øbenh~vn kvarte;) Flø' stru b eller (I de s.nderjydske lands- M l r. p y dele) bd. og bl. I tingbogen. a J.ng sogn. art. nr., ejerlav, Gaae og hus nr.: sogn. Stempel~0~~gebyrfr1, jfr. lov 140/ MAJ 1957~'.. ; ~. ---"'r-' lo... Købers } bo æl: Kreditors p Anmelder: NaturfredninGsnævnet i Aarhus amt. REG. NR. ~ j 7 / & - D e k l a r a t i o n. I anledning af, at overfredningsnævnet i skrivelse af 26.april 1957 på nedenanførte vilkår har tilladt at der opføres et sommerhus med I' en tilbygning på en til trafikinspektør A. Frederiksen, Assensc:ade 13,.. B.stllllng.. formular D Aarhus, udlejet parcel af ejendommen matr. nr. 8a af Neder Fløjstrup by Malling sogn tilhørende gårdejer Hans Eriksen, BomholtgRard pr. Beder skønt ejendommen er omfattet af fredningsplanen vedrørende Aarhus egnen, erklærer undertegnede lejer og ejer, at vi respekterer føleende vilkår for tilladelsen: 1& Det nye hus placeres således på grunden, at dets vestside lim:;er mindst lo m fra parcellens vestlige skel. 20 Huset må kun forblive på parcellen i den nuværende lejers og hans ægtefælles lejertid - i det længste i lejerens ae hans ægtefælles levetid - og bygningerne skal fjernes af lejeren, hans ægtefælle eller deres bo uden udgift for det offentlige. 3. Det levende hegn om parcellen må ikke blive højere end 2,5 m. 4. Lejeren frafalder erstatning i anledning af de Q~der 1-3 fastsatte indskrænkninger i benyttelsen af'det lejede. 5 o Ejeren frafalder for den nuværende le jers oe h8.l1sægtefælles le jertid adgang til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men han forbeholder for sig og senere ejere af ejendommen adc8nb til eftej lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst i overensstemmelse med naturfredningslovens almindelige bestemmelser, såfremt overfredningsnævnet nægter at give ham tilladelse til at udnytte parcellen, såled~ som han ønsker, jfr. naturfredningslovens 31, stykke 5. J.ns.n " Kleld.kov AfS, København

22 .' ,...,..., "- l.,,'':.." ti.. ~~.J. _.. " " '" o.... Som lejer: Hsn,s,'Eriksen.\ ( r.! J L, ".:ej \lrj IU'.. _..._._._.._.... ~..~... _...:::.:.....l:...:. ",.' ", '.~....:.- '<arhus t 'd.' is/" "1957,l': l\".:.:.. ;.d;'~i~i~~;~:,, 1i:3.,.f' (,( "" 1:.";, i~. l'~ed~''r1li~~i{;);';'::-;' :,;i- I :. I' h!','~:.:i ',-" ": ",.t,,, 'I r.,,):v "~"l.:. " 1" ",,"t'iof"ll _...- ~ " i. ~ ',,';" :I \_'.1..,, t,,,:0 ". r l.._ ; r,j,,~ '':f.;..~.:~, J ;..,.~ :':"....." ; ~ "Ol l f' -,... ~ -.'...;:;.~.~.,',:t.'i ~'\""1" t-:'}r( / t;: ~.':...~.. 't, :.

23 FREDNINGSNÆVNET>

24 Iii.. : ~'~TURFREDNINGSNÆVNET FOR.~('iOS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS ~dr.: Retten I Arhus. 1. afliteling, Tinghuset Århus C. Tlf lok. 046 Arhus, den 27. september 1984 Sag pr. 196/1983 " Den 20. december 1955 godkendte Overfredningsnævnet i henhold til den tlagældende naturfredningslovs 31 en af Arhus~ egnens Fredningsplanudvalg udarbejdet fredningsplan for Arhusegnens sydlige del og den 6. december 1956 tinglys'tes planen for så vidt angår de i Beder-Malling kommune berørte ejendomme, herunder matr. nr. 8 ~ Neder Fløjstrup Hy, Malling, tilhørende Hans Eriksen. På matr. nr. 8 ~ var der nogle år forinden opført et træsommerhus på en til trafikinspektør A. Frederiksen udlejet grund Den 27. april 1956 solgte Hans Eriksen en byggegrund 1ige syd for den udlejede grund, og da fredningsplanen endnu ikke var bekendtgjort og tinglyst rejste fredningsnævnet fredningssag vedrørende matr. nr. 8 a, hvorefter nævnte handel blev annulleret. Efter at fredningsplanen var trådt i kraft søgte trafikinspektør A. Frederiksen som lejer af ovennævnte grund 'tilladelse til at opføre et nyt træsommerhus på denne og den l nr 26. april 1957 meddelte Overfredningsnævnet ham den ønskede tilladelse på nærmere angivne'vilkår~landt' vilkårene er følgende: ". Ejeren frafalder." J., (, J:.,3 TI i,..,'r\, loqlr. ( t. I.J ~.,...11, for den nuværende lejers og hans ægte-

25 lo. - -fælles lejertid adgang til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men han forbeholder for sig og senere ejere af ejendommen adgang til efter lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst i overensstemmelse med naturfredningslovens almindelige bestemmelser, såfremt overfredningsnævnet nægter at give ham tilladelse til at udnytte parcellen, således som han ønsker, jfr. naturfredningslovens 31, stykke 5." På et.nærmere angivet areal af matr. nr. B ~ pålagdes'derefter en række fredningsbestemmelser ved fredningsnævnets kendelse af 24. august Den til trafikinspektør A. Frederiksen udlejede grund holdtes uden:1>r fredningen. Fredningsnævnets kendelse er den - marts 1959 stadfæstet af Overfredningsnævnet solgte Hans Eriksen matr. nr. B ~ til tandlæge Bent Pontoppidan. I oktober 1980 udløb lejemå~et vedrørende ovennævnte parcel, og resterne af somme~huset blev fjernet... Den lo. august 1982 søgte ejeren om tillad~lse til at.udstykke den ovennævnte tidligere udlejede p~rce~, men Århus Amtskommune afslog. i medfør af lov om by- og landzoner den ansøgte udstykning, hvilket afslag blev stadfæstet ved Miljøankenævnets afgørelse af 14. juni ~dvokat Jørgen Kjærgaard har derefter over:!'or Frednings- ~\ styrelsen begæret den tidligere fredningssag genoptaget. Fredningsstyrelsen har ved skrivelse af.16. november 1983 videresendt begæringen til afgørelse af fredn~ngsnævnet. På tandlæge Pontoppidans anmodning har fredningsnævnet den 19. september 1984 en besigtigelse ~f ejendommen, under hvilken besigtigelse tandlæge Pontoppidan har haft lejlighed til nærmere ~t motivere sin be~ring. Fredningsnævnets afgørelse:,. tf Der er i fredningsnævnet enighed om, at den fremsate begæring om genoptagelse eller rejsning af en frednings-

26 1957 gældende fredningslovgivning senere er ændret, således at fredningsplanerne og den deraf følgende adgang for private til at begære fredningssag rejst er ophævet, hvorved den loverfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1957 indeholdte forudsætning for ejerens adgang til at begære rejsning af en fredningssag ikke længere foreligger. Fredningsnævnets foranstående afgørelse kan af ejeren påklages tiloverfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 26 eller dennes analogi. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt ejeren. L. Thorup. Ihn Sendt til: Tandlæge Børge Pontoppidan, Karlslundvej 14, Malling Advokat P. Let~ Espensen, Frue Kirkeplads 4, Århus C, og Amtsfredningskontoret..'..

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen.

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen. 02100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00 Fredningen vedrører: Tårup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet..., 21-01-1954, 07-01-1954, 06-01-1954 Kendelser

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n.

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n. 01889.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01 Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde Domme la ksati onskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere