Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , , Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 J TAKSATIONSKOM M ISSION EN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE:,AALIEGADE " KØBENHAVN K ",h, 237 ( 13 l' \'- J", ~ \ l!j\ "" Sag nr Fredningssag vedrørende en parcel af matr.nr. 8 a Neder Fløjstrup by, Malling. Genoptagelse for så vidt angår erstatningsspørgsmålet. Kendelse: (Meddelt den 31. oktober 1985) Ved en afgørelse den 27. september 1984 afslog fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds at genoptage en sag om fredning af en del af matr.nr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling eller at rejse ny fredningssag. _. Afgørelsen blev af ejeren, 'tandlæge Bent Pontoppidan, ved hans advokat, landsretssagfører P. Leth'Espensen, Arhus, påklaget tiloverfredningsnævnet. Da ejerens interesse i sagen på nuværende tidspunkt alene vedrører erstatningsspørgsmålet, er der under sagens behandling truffet aftale mellem overfredningsnævnet og ejerens advokat om, at sagen umiddelbart forelægges for taksationskommissionen vedrørende naturfredning til afgørelse af dette spørgsmål.

4 Overfredningsnævnet har den 19. september 1985 oversendt sagen til taksationskommissionen med anmodning om at tage stilling til spørgsmålet om erstatning til tandlæge Pontoppidan. Taksationskommissionen har foretaget besigtigelse og forhandlet med ejeren og hans advokat den 27. september Sagens omstændigheder er følgende: En del af matr.nr. 8 ~ Neder Fløjstrup var omfattet af fredningsplan for Arhusegnens sydlige del. Denne plan blev godkendt af overfrednings~ævnet den 20. december Det nordøstlige hjørne af arealet var i begyndelsen af 1950'erne blever lejet ud, og der var blevet opført et sommerhus på parcellen. I 1956 blev der søgt om tilladelse til udstykning og bebyggelse af en parcel lige syd for det udlejede areal. Da fredningsplanen på daværende tidspunkt ikke var bekendtgjort og tinglyst, blev der rejst fredningssag vedrørende de to (ikke udstykkede) parceller, men fredningssagen blev udsat med henblik på, om den burde udvides til at omfatte et større område. Efter at fredningsplanen var trådt i kraft, søgte ejeren af sommerhuset på den lejede parcel om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus, og den 26. april 1957 gav overfredningsnævnet tilladelse hertil. Tilladelsen blev meddelt på vilkår blandt andet, at huset kun måtte forblive på parcellen i den daværende lejers og hans ægtefælles lejertid, hvo~efter det skulle fjernes, og at lejeren frafaldt erstatning i anledning af de fastsatte indskrænkninger i benyttelsen af det lejede. Det var endvidere en betingelse, at ejeren af parcellen for den daværende lejers og hans ægtefælles lejertid frafaldt sin ret til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men ejeren forbeholdt for sig og senere ejere af ejendommen adgang til efter lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst, såfremt overfredningsnævnet nægtede at give ham tilladelse til

5 3. at udnytte parcellen således, som han ønskede, jfr. den dagældende naturfredningslovs 31, stk. 5, som affattet ved lov nr. 129 af 13. april Disse vilkår blev tinglyst på ejendommen den 18. maj Den 24. august 1957 traf fredningsnævnet afgørelse om fredning af en del af matr.nr. 8 ~, i det væsentlige omfattende I den sydlige af de to parceller, hvis udstykning var blevet opgivet på grund af fredningssagen. Fredningsnævnet anførte i sin afgørelse, at sagen for den udlejede parcels vedkommende var stillet i bero indtillejemålets ophør i overensstemmelse med de ovenfor nævnte servitutbestemmelser. Den lo. marts 1959 stadfæstede overfredningsnævnet fredningsnævnets afgørelse med visse ændringer, der ikke berørte den udlejede parcel. Fredningserstatningen for det areal, der blev undergivet fredning, blev i overensstemmelse med ejerens påstand sat til 5.251,40 kr., svarende til 0,70 kr. pr. alen 2 I I 1972 solgte den daværende ejer, gårdejer Hans Eriksen, matr. nr. 8 a til tandlæge Bent Pontoppidan, og i oktober 1980 ophørte lejemålet vedrørende den nævnte parcel af matr.nr. 8 ~, hvorefter resterne af det i 1979 nedbrændte sommerhus blev fjernet. I 1982 søgte ejeren om tilladelse til at udstykke den tidligere udlejede parcel, der ligger i landzone, men tilladelse blev nægtet, først af Arhus amtsråd og siden af miljøankenævnet i medfør af loven om by- og landzoner. Herefter søgte ejeren fredningssagen genoptaget, hvilket fredningsnævnet som ovenfor nævnt afslog den 27. september 'Fredningsnævnets afgørelse er sket under henvisning til, at den i 1957 gældende fredningslovgivning er ændret, således at fredningsplanerne og den deraf følgende adgang for private til at begære fredningssag rejst er ophævet, hvorved den i overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1957 indeholdte forudsætning for ejerens adgang til at begære rejsning af fredningssag ikke længere foreligger.

6 4. For taksationskommissionen har landsretssagfører Leth Espensen gjort gældende, at behandlingen af den fredningssag, som blev stillet i bero i 1957, nu bør genoptages til fastsættelse af fredningserstatning. Overfredningsnævnets tilladelse af 26. april 1957 til at have et sommerhus stående på arealet er ikke længere virksom, og da tilladelse efter by- og landzoneloven til udstykning og bebyggelse ikke kan opnås, kan arealet nu kun udnyttes landbrugsrnæssigt. De servitutbestemmelser, som i 1957 blev tinglyst på ejendommen i" forbindelse med tilladelsen til sommerhuset, og hvorved den daværende ejer forbeholdt sig senere at kræve fredningssag rejst og herunder fremsætte krav om fredningserstatning, er udtryk for en aftale mellem ejeren og fredningsmyndighederne, og de sidstnævnte kan ikke med henvisning til senere lovgivning frigøre sig for den forpligtelse, man har påtaget sig ved aftalen. Der bør ydes erstatning for den uindskrænkede adgang, der i 1957 bestod for ejeren af ejendommen til at lade den omhandlede parcel udstykke og bebygge med et sommerhus. Erstatningspåstanden er kr., svarende til den nuværende værdi af en sommerhusgrund af tilsvarende beliggenhed, idet det i et tilfælde som det foreliggende ikke ville være rimeligt at vælge det prisniveau, der var gældende på for eksempel tidspunktet for fredningsnævnets kendelse af 24. august 1957 som afgørende for erstatningens størrelse. Hvis taksationskommissionen imidlertid vælger at lægge dette tidligere tidspunkts prisniveau til grund, bør erstatningsbeløbet forrentes fra 1957, og der bør herved tages hensyn til de nu gældende regler om forrentning af fredningserstatninger i naturfredningslovens 19, stk. 4, som har været gældende siden l. januar Der bør ikke ske afkortning i erstatningen for den tid, i hvilken parcellen har kunnet udlejes som sommerhusgrund. Den tidligere ejer fik ingen kontant leje, og i den nuværende ejers tid har årslejen været så beskeden som 250 kr.

7 5. Under forhandlingen har afdelingsleder, landinspektør P-H. Knuhtsen, amtsfredningskontoret, på Arhus amtskommunes vegne nedlagt påstand om, at der ikke tilkendes ejeren nogen erstatning. Subsidiært bør det fastslås, at ingen del af en eventuel erstatning skal udredes af amtsrådet. Landinspektør Knuhtsen har henvist til, at det erstatningskrav, som nu rejses, i virkeligheden er et krav i henhold til by- og landzoneloven. Kravet blev imidlertid ikke gjort gældende i forbindelse med det erstatningsopgør, som skete efter zoneloven, og der er nu forløbet så lang tid efter dennes ikrafttræden, at kravet ikke bør kunne rejses i skikkelse af et krav om fredningserstatning. Taksationskommissionens bemærkninger: Kommissionen må lægge til grund, at den daværende ejer af ejendommen havde kunnet foretage en (frastykning og) bebyggelse af det pågældende ca m 2 store areal, hvis ikke fredningsplanen og den fredningssag, der blev rejst, havde været til hinder herfor. Ejeren havde, hvis han ikke ønskede at gå ind på de vilkår, der blev tinglyst på ejendommen, kunnet kræve fredningssagen gennemført og ville herunder have fået tilkendt erstatning for de begrænsninger i ejendomsretten, der var blevet fastsat. Når ejeren tiltrådte vilkårene, men forbeholdt for sig og senere ejere af ejendommen at kræve fredningssag rejst, såfremt overfredningsnævnet nægtede ham. tilladelse til fortsat at udnytte parcellen således, som han ønskede, må det antages, at hans afkald på fredningserstatning kun var definitivt under den forudsætning, at parcellen kunne forblive bebygget med et sommerhus.

8 6. I I Under disse omstændigheder finder kommissionen, at der bør ydes den nuværende ejer af ejendommen, der ved købet er indtrådt i den tidligere ejers krav, en rimelig erstatning. Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan fastsættes på grundlag af den særlige prisudvikling, som har fundet sted for sommerhusbyggegrunde i løbet af den årrække, som er gået siden Herved bemærkes, at arealet i 1980, da lejemålet ophørte, som landzoneareal ikke havde nogen forventningsværdi begrundet i muligheden for sommerhusbyggeri. Kommissionen finder, at erstatningen i princippet bør udgøre det beløb, som i sin tid ville være blevet tilkendt i fredningserstatning, såfremt fredningen var blevet gennemført med forbud mod udstykning og bebyggelse, med tillæg af en passende forrentning, men med fradrag af den økonomiske fordel ved, at arealet har kunnet anvendes som sommerhusgrund i årene frem til Denne erstatning, som må fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i den takst, som blev anvendt af overfredningsnævnet i kendelsen af lo. marts 1959, finder kommissionen at kunne bestemme til kr., hvilket beløb inkluderer rente for tiden, indtil udbetaling kan forventes at finde sted. Det falder uden for kommissionens opgave at tage stilling til, hvorledes udgiften til betaling af den fastsatte erstatning skal fordeles mellem staten og amtskommunen. Herefter bestemmes: Der fastsættes en fredningserstatning på kr. til tandlæge Bent Pontoppidan som ejer af ejendommen matr.nr. 8 a Neder Fløjstrup by, Malling. I godtgørelse for sagsomkostninger under taksationssagen til-

9 lo' 7. lægges der tandlæge Pontoppidan kr. J. Lunøe Karl Nielsen Ehlers Allermann I

10 OVERFREDNINGSNÆVNET>

11 -. REG. NR /% ( r ;si ) ( U D ;]K R I F T u.f Qy~~!t~y~J~~ ~4YTI~~ _~~0~ ~ ~ rbq~q~q~~ År 1959, den 10. murts, afsagde overfrpdningonevnet på grundlag af mundtlig og skriftlig voterinc følgende k e 11 d e l G e i sngen nr. 1269/57 vudrørende fre:;dning [If et a:;..cal af me.tr. nr. 8a af Neder :F'løjstrup by, 1VI al line; FJ<'Jgn. I den Hf fredningsnævnet for' Århus amt den 24. uubust 195~ afsagte kendelse hedder d8t: "Den 20. docmnuer 1955 godkendte overfredningsnæv.r1 t i henhold til naturfredningslovens '31 en af Ao.Y'husegn8ns Fredninf,spLmsudvnlg udarbejdet fredningsplan for Aarhusegnens sydlige del, og den 6. deee~bej 1956 f~ndt tinglysning af planen stod for 8G vidt ElYleål' de i Beder-Malling kommune beliggende ejendomme. Bl::mdt di.sse er mc.tr. nr. 8a Neder l!iløjstl'up by, M:illing sogn, som tilhører g8rdejer H:ms Br-iksen, og som er såludes heliggcmdc, [lt en privat vej fra den offentlige bivej ecnnern Fløjstrup (offgntli~ bi ve j nr. l) fø I'er langs (-.; j endornme:ns nor"dlige skel ti l ':;jgndommen "Mari end~j,l", der er beliggend e ved kyst en, og af Århus l~omrnl1.ne er erhvervet i,-len hensigt med tiden at ~3.bnearealot for offentlie.,-heden. Fredningsplanen omfatter ah~ale:rne både nord og syd for nævnte matr. nr. Sa. Fra det østlig6 skel af ffiatr. nr. Gu falder teitænet - p::3 "MariendHl"s jorder - stærkt mod øst, G~ :lt dur fr;l matr. ny. 8a og fra den privdtu ve,i over" dette m:j,tr. ni'. hnvg's en vid udsigt imod havet og det omgivende stærkt kupcrpde terræn. I det nordøstligt~ hjørne uf matr. nr. Ba - umi<.1dalbrtrt VF.'d vejen - er dpr for nogle ~r siden OpfØlt et træsommerhus p? en til tr8.fikinspektør A. Frederiksen, Århus, udlejet grund. Ved Elluts(~ddel [j,f 27. cl,pril 1956 solgte g:3.i dejer Hans t;riksen

12 t e til civilingeniør Ron~ld Sivebæk, Viby J., en byggecrund lige syd for den udlejede parcel, langs hvis vestskel køberen skulle h&ve en 8 meter bred adgangsvej. Den aftalte købesum var 1,25 kr. pr. alen 2 (for ca (~len2) - og 0,80 kr. p:f'. nlen 2 for det 8 moter brede og ca. 50 meter lange vejareal - eller ialt ca kr. Omkostningerne ved udstykning og skødeudstedelsg skulle deles lige, grundværdistigningsskylden var sælggren uvedkommcmdg, og udei f ter til anlæg R,f ve j, kloak og Emdrf; udgi f t i.: I' til e"t gø re grunden byggemoden skulle br::;tales nf købenen alen0. Mod skrivcls(~ af 23. maj 1956 moc1tog nævnet derefter fra fl (;dningsplunlj.avcj-lce:t dels (~t gunnem BtJder- Malling kommuno modtaget andrlj,eendc om til- IndeIse til at udstykke parcellen og dels en gonnem overfredningsnævnet modtaget fores"pørgsol fra købe;ren, der.onskede o.t t'y2'>be en villa P:3 grundon. Du frr=;dningsplunen c:ndnu i.kke; VC1rbekcndtgj ort og tinglyst, S8 8 t kø borem måtte an t 'J.ge s :lt h:j,ve fuld dispositionsfrihed over grunden, rejste nævnet frodninsssng v~drørf:'ndo 'Jenn8. Nævnet holdt første gane; møde P;l stedet den 11. juni 1956 og forhl,ndlede derunder med g8rdejer Han8 1rikse'n. Mnn udsatte su,gen fol' :J.t fol'hu,nd.l(j dels med køberen og dels meel lr].jeren nf den tilstødende pr-n'c el, og endvidure for cl.t man - uf ter i'r'8unincsplanen~~ Godkcwdelse, bckendtgørelse og tinblyoning - nærmere h.-unno overveje botimglighcden [jf ut udvide frodningssagcn til et stølre omr~lde cmd de to omhqnd18d0 pnrcc:ller ved ø~jtskollet uf IT.c_tr. nr. SeJ.- og m8sk0 yderligere een parcel syd for djssc.. Civilingeniør Sivebæk meddelte den 23. juni 1956 nævnet, at han h;l,vdc) hcljvet h~mdelen om byge.;oc:rund en, dn frl.:dni.ngssagen vi 11e forsink8 udstykningen, S8. flt han ikke kunno p:}bgi:.,ynde by2'c:crie::t i ::Jammeren 19S6. Ef tor at fredningsplanen vur trådt i kraft, søgt~ trafikinspektør A. :Prf.Jderiksen sr;m lc:jer af p::...rct!llen ved vojen 0verfrtJdningsnævnets tilladelse til 'tt op f "H'E'; l;t nyt træsomm8rhu~j m. v., oe under 26. april 1957 meddelte overfredninganævn~t ham den øn8kedo till&delse pa følg~nde vilk8r: l. Det nye hus pluceres fj:ji l (;)des pil grunden, Il.t nets Vl:stside ligg8r mindst 10 ID fra parcell0ns vostligg ske;l. 2. Husot m8 kun forblive p8 parcellen i ~en nuværonde loj~rs og h8ns ægtefælles lejertid - i det længste ilejerens oe hans e ægte;fælle:'s levetid- og bygningerne Rkal fjornc,s Flf lujoren, hans æetefælle eller deres bo uden udgift for dot offontllga. 2.

13 : ~' I 3. Det levende hegn om parcellen m,g,ikke blive højere end 2,J m. 4. Lejeren fr;tfalrjer erstrtning i anlodning af 00 Imder 1-3 fast- S f:.!. tt o ind skrmnkninger i benyttgia en af dc:t l e j''::(.'il-). 5. Bj er en fraf'1ld er fot' den nuvæhmch~ le j br's 'Jg hans æc~te.;f æl18s lejertid ndg~ne til at rdjse fredningssae v~drør0nde ~Gn url- 10jedu parcel, men hun forbeholder for sig og senar8 ~jele af ejendommen adgclng til efter lejemslets u~nøb at kræve fredningssag rejst i overensstemt.else med naturfredningslovens almindelige bofltemmelsey, safremt overfn;dninlsnævnet nægt8y at give ham tilladelse til at udnytte p~rcellen, saludes som han ønsker, jfi'. naturfredningslovens 31, stykke 5. Derom har tinglysning fundet st8d den 10. mclj Den 20. juli 1957 holdt fredningsnævnet påny møde P8 ejendommen i nærværelse ~f ejeren. Til stede var endvidere fredningsplrmsudv8lget ved form~.(,nden,,),mtskont01'chef A. Bach, og medl emmerne, nmtsr8 d 8,edl('m Knud Thorup, vurderingsformnnc1 Justesen og museumsdire1\:tør dr. IJhil. II. M. Thamdrup, Århus byråd ved rådmand Chr. Nielsen og skovrider L~defoged samt stutsministeriets konsulent i naturfrednirlgssager, ci vilingeniø l' BI ixunci'one Mø 11 et. Ej uren oplys te, I ),t han foruden Cl en udi cjed e pilreel og e1et ti1 civilingeniør Sivebæk soletn Qreal, antagelig kunne have solgt endnu en grund ved siden uf disse to, ~eroom fredningosngen ikke var kommet. SflfY'Gmt nævnet fredede areal Gt, mente han sig berettiget til en 2ystatning. Under hensyn til den konstaterede salgopris ID(:::G passenc.d frudr8.g for værdien som landbl'ugsjord og,mdel i udstyknj.ngoornkostninggy' påstod hcin Gig tilkendt -jn 8Y'nt:.;tning for en 8ventuel fredning på 0,70 kr. pr. alun~. Med lhjnsyn til fredningcms omfang VEl,rdOl' i næ'ilnet 8nip2,hed om, at oelvom dgt i og for sig var ønskeligt o~ naturligt tt udvide s!-'i:~en til [l, t omfatte hole den del Cif me' tr. nr. du" som GY' und ere.:, ivat frl:jdningsplanen, ville det for tid Gn næppe være økonomisk gennemførligt, og da heljer ikke ejoren har stillet krav Cl arom, har nævnet derfor alene t8.t:setstilling til spør-gsmålet om frodning nf dg ved østskellet nf mqtr. nr. 80, beliggende "parceller", hvorved dog bemærkes, [Lt SD.(}jnfor den udlejede; p~rc8ls vedkommendo er stillet i bero indtil lejomålets ophør i ov8rensstemmelse med dgn foren citerede servitutbestemmeiso. Som i frednine;splanen forudsat finder nævnet det bc tydniyl 5 s-

14 7\ I, : fuldt at frede bakkekammen ved østskellet af mntr. nr. 8n mod bebyggelse, sa at den meget smukko u6sigt fr~ vej8n over b~kkeskr'åning-en imod havgt derved kan bevar(js. Ved afgrænsningen c.f det fred ede arge::,1h~:tr nævne t l~gt vægt pr, at den ø s tli::l; strimrr.e l af matr. nr. 81'1fnlder S8. stærkt imod syd, at en eventuel bebyg,ulso fjernest fra vejen n~ppe væsentligt vil hinure udsigten, hvortil kommer at udgiften ved at frc)c1e en ~3;ld~mstrimrr~cl i fuld dybde fra vejen vil være spildt, hvie] det lkk8 under eventuollo f'h::mti-- dic,e sa[;or' om disp,-:nsation til bobygf.:81se cef m:,tr. nr'. 8n længere imod vo flt lykkes a t gennemføre fredning i S'J,mmedybde fro. Vf.; j en. Idet t'mdelig nævl1('?tuf hensyn til størrelsen af erstatning0n ikke finder.-tt kum18 udstrække fredn1rlggn mere end strengt pskrævct for at bevare udsieten fra den eksisterende private vej OVGr b8.kkeskrånin~.::en mod havet, var man enige om at frede cll e~-.tlets:'3.1edes: Der fredes ct areal af matr. nr. 8a Neder Fløjstrup by, Malling sogn, hvilket 01'8&1 begrænses mod nord af den priv~to vej ved pjemdomu:sns nordlige skel, mod øst v(:;d (j,18ndommens østsk81, mod oyd vud en linie parallelt med don private vejs sydside i en afstand af 60 meter fra denne og mod vest ved en linie parallelt med dcn udlej13ch: pnl'cels v<:jst8kel i an nfst[l,nd uf (3 met~~r f H) dette - s8lve den u~lejede parcel do~ ungtaget. Det fred8de cireal sj:;:al kunnb anvendes i alminjeligt lnndbru;:;smæs8igt ø j 8mud so Ti] hid til, men m;~ ikke uden mevnets tilladulsu benyttes på anden måde, s&ledes navnlig ikke beby0l8s olier boplantes p8 en m'lde, con'. forrinc:8r udsigtsforholdene, li~;osom (~t;:)r ikke på 3realet m~ nnbrinb8s marter, boder olier nndro udsi~tshindrende eller l~tyldsk3.belicst skæm.r:ende indre tn i n{..-'; er DiAne bcstemmelser vil være 8t tinglysc som s8rvitutstiftende pf.i fornævnte m~:lty.nr. 8B. - tilhørende g:'~rdejel H(ln~)Er-ikRun - med frodni.n :f.'1yw3vnotf:~urnp;~tal\:;bgretti&;~t af:; med priori tet for ud for pcmtt)gæld. Erstatningen, hvis størrelse fastsættes pr.alen 2, blivur at udregne efter en af en landinspekt0j:' for-ctd{;en oprr.åling af det forem beskrevne areal. Med h8nsyn til stør-relsen af erstatningen bemærkes, at størotedelen af det nf frcdnin~en omfattede Qreal har været solet for.) en pris af 1,25 kr. (vej,~lroalet dot~ 0,80 kr.) pr. r,lcn c -, at priacn ved salg uf yderligere arealer m~ antages at blive p~virket af

15 : de ret b~tydclige udgifter ved vej~nltg, klo~kvandledning m.v., o[ at ejendomrr..en(p8 ialt ca. 26 tdr. land) er ans'lt i (o":j(mdomsskyld ttl 2.GOO k~pr.ha.d~ den ~f g81dejer Eriksen p8ståede erst itning hereften' i'indo:l vf)lmoti veret ol!.rim':.)lig,var der enighed om at fastsætte frudningserstqtnin~on til 0,70 kr. pr. Jlen 2. Idet Århus kommune o~ de bymæssigt bhby~gode forstadskommuner eftth' nævnets sk0n h~n' den o ver ve j ende fordel af fn.:!dyl ineen, man ~nice om at I8lægtu Århus komm~ng at udrede en andel ~f erstatningen, som i betractning uf, at foystqdskorn~unerne yder bidrag Gennem umtsfonden, passende vil kunne fastsættes til l/~. De rast~)y'ende 4/5 udredes mecl h<:..l vdclen af :Jt:J.tskl-i~3: :cm 0[', hal v- delen )j,1' [-ljtltsfondoni Århus ~J.mt." Konklusionen or s81ydende: "EjcmdomnJen matr. nr. 8~ Neder Fløjstr'up by, M:illin~; sogn, frgd(~s i det foran fas tsd tt e omfang. Der tillæt::';:!!-:s ejeren, gerda,ier H:ms.J.:;rikf~Em, i erotutnine; o 0,70 kr. pr. alen~, hvoraf 1/5 udrsdes af Arhus kommune, m~dens resten udredes med h3lvdelen nf statskas?en og hfllvdelen af amtsfonden i Århus amt." Kendolsen er i hunhold til naturfrodnincslov8ns 19, stk. 3, forelagt overfr8dninlsnævnet, flom J,(.n9. juli 1958 har besigtiget det p~gældende areal og forh8ndlet med ejeren o~ undre i sagen interesoered8. Der opnaedus helundor enighed om følgond~ formulering af fredningscervitutt~n: Det fn~d ed e ~uenl skal kunne und er Gi ves alminrjelig lnndbru[,smæsri~ og gsitn81imæs2ig dyrkning. Der Uld ikk(~ p,~ arealet opføres byen'intc..raf nogen urt ~llel' ::tn bring1, s T:H.1HtIJr,boder eli. GI' b.ndro ud sigtshindrende eller lc,nd- ::,kabeligt f3kæn2mtmd0: Arealet m~ ikke bgplant~s p8 en m~de, som hindrer udsi~tsfolholdene. j.ndretnin{~tn'. Ar68.1ets s tø r1:0;:;1 se er i henhold til stedfund on opm:31inr.; m = 7502 ~len Overfredniugsnævnet er enig i, at den del af erstatningen, Bom vil være at udrede af Århus købstadkommune, i det foreliggende tilfælde ansættes til 1/5, men finder, at resten bør udredes med 2/3 af statskassen oe 1/3 af amtsfonden. o Vu l 5.

16 Da oveyfrcdninr,snævnet iøvriet kan tiltræde det i kencelsen anførte, vil Qunne være at stadfæste med de af det fo~anst~ende føle:;e:mqe æne.ringer. Et kort nl'. År. 10c:S!: vige:mde grænserne for det fredede areal er vedhæftet nærværende kcmcie"lfil::. T h i b e s t e c m e s : Den af fredningsnævnot for ÅrhlH1 amt den 24. august lc)5'7 c..lfsde';tekendc'lse vedrøre'nde fredning af et cjy'n.tl ~lf m:ltr. nr. 8u af Neder Fløjstrup by, Malling sogn, stadfæstes med de af det t'ol'anst~~cnde følgende ændl'ingur. I erstu tnint:' ud betal es del' g.qy de)j er Hans Eriksen kr ,40 med l'en ter 4 1 /2/a p. 8.. fri d.en 24. ~mgus t l g 57 at rogne, ti l betaling skel' Af erstatningen med renter udreder Århus kobstndkommunc 1/5, mede:ms re sten udredes med 2/3 af statskq:ssen og 1/3 nf Århus amtsfond 6. : Udskriftens bekræft0f';. rigtie:hed <:-:\l:i~~, ~, 1/./ L,...,...,,"'I,/C F. i~,ge ovcrfrf~dningsnævnl3ts sekrutær'

17 ------_._ \ \ -Yr 'I, 1/ r "j - 6ti (JO m. jra og! vgcile sydsuie 'la F ---~ ~ ~ ~ '!:l ~ ~ ~,,~ij ~ "'), ~ 'l;) "- "l 'b ~ "o I., ~... 'U ~ ~ ~, ()(;) '\ l'~ ", r,. U~ l...del af) 7n{ztl~ TiP. 8f} NedeTJ FlV'stl)ltIJ Mattillg sogn. by, l1ndergivet naturj'redning e/ret' leen =.:!ezse 0/.?f CZli.gzl.Si /951 Cræll.bcnfor det fredede areal er/rem ~ hæt/et ved skrtlverz>l;!j N' Iturfrcdmnqskonsule.11 el tf.. kuljtm K øb.:>nhavn d. 2 t> g By: N EDER r-l ø J ST R lj p. SoRra: MAlU NG plan,lr. Måljr..r!<...'Z:l I: IOt}O -- - ~, I -I I, - I II 'v!i (/ 10 1:' {1 Øl} 71) m o AR. t 02 a.. enr. Anders T{., land.vtzsp--ktor, O~.

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 Udskrift a :f forhandlingsprotokollen f o r naturfredningsnævnet for Aarhus amt År 1957 den 24. august kl. lo afsagde nævnet på Aarhus nordre I, Herredsrets dommerkontor, østergade 9 3, Aarhus, i sag nr. 10/1956 om delvis fredning af matr. nr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling sålydende k e n d e l s e: sogn, tilhørende gårdejer Hans Eriksen, Den 20. december 1955 godkendte overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 31 en af Aarhusegnens Fredningsp1ansudvalg udarbejdet fredningsplan for Aarhusegnens sydlige del, og den 6. december 1956 fandt tinglysning af planen sted for så vidt angår de i Beder-Malling kommune beliggende ejendomme. Blandt disse er matr~ ttr. 8 ~ Neder Fløjstrup by, Malling sogn, som tilhører gårdejer Hans e, e CITERET FULDT UD I OFN K. AF 10/3 1959

20 Iii FREDNINGSNÆVNET>

21 (I I<øbenh~vn kvarte;) Flø' stru b eller (I de s.nderjydske lands- M l r. p y dele) bd. og bl. I tingbogen. a J.ng sogn. art. nr., ejerlav, Gaae og hus nr.: sogn. Stempel~0~~gebyrfr1, jfr. lov 140/ MAJ 1957~'.. ; ~. ---"'r-' lo... Købers } bo æl: Kreditors p Anmelder: NaturfredninGsnævnet i Aarhus amt. REG. NR. ~ j 7 / & - D e k l a r a t i o n. I anledning af, at overfredningsnævnet i skrivelse af 26.april 1957 på nedenanførte vilkår har tilladt at der opføres et sommerhus med I' en tilbygning på en til trafikinspektør A. Frederiksen, Assensc:ade 13,.. B.stllllng.. formular D Aarhus, udlejet parcel af ejendommen matr. nr. 8a af Neder Fløjstrup by Malling sogn tilhørende gårdejer Hans Eriksen, BomholtgRard pr. Beder skønt ejendommen er omfattet af fredningsplanen vedrørende Aarhus egnen, erklærer undertegnede lejer og ejer, at vi respekterer føleende vilkår for tilladelsen: 1& Det nye hus placeres således på grunden, at dets vestside lim:;er mindst lo m fra parcellens vestlige skel. 20 Huset må kun forblive på parcellen i den nuværende lejers og hans ægtefælles lejertid - i det længste i lejerens ae hans ægtefælles levetid - og bygningerne skal fjernes af lejeren, hans ægtefælle eller deres bo uden udgift for det offentlige. 3. Det levende hegn om parcellen må ikke blive højere end 2,5 m. 4. Lejeren frafalder erstatning i anledning af de Q~der 1-3 fastsatte indskrænkninger i benyttelsen af'det lejede. 5 o Ejeren frafalder for den nuværende le jers oe h8.l1sægtefælles le jertid adgang til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men han forbeholder for sig og senere ejere af ejendommen adc8nb til eftej lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst i overensstemmelse med naturfredningslovens almindelige bestemmelser, såfremt overfredningsnævnet nægter at give ham tilladelse til at udnytte parcellen, såled~ som han ønsker, jfr. naturfredningslovens 31, stykke 5. J.ns.n " Kleld.kov AfS, København

22 .' ,...,..., "- l.,,'':.." ti.. ~~.J. _.. " " '" o.... Som lejer: Hsn,s,'Eriksen.\ ( r.! J L, ".:ej \lrj IU'.. _..._._._.._.... ~..~... _...:::.:.....l:...:. ",.' ", '.~....:.- '<arhus t 'd.' is/" "1957,l': l\".:.:.. ;.d;'~i~i~~;~:,, 1i:3.,.f' (,( "" 1:.";, i~. l'~ed~''r1li~~i{;);';'::-;' :,;i- I :. I' h!','~:.:i ',-" ": ",.t,,, 'I r.,,):v "~"l.:. " 1" ",,"t'iof"ll _...- ~ " i. ~ ',,';" :I \_'.1..,, t,,,:0 ". r l.._ ; r,j,,~ '':f.;..~.:~, J ;..,.~ :':"....." ; ~ "Ol l f' -,... ~ -.'...;:;.~.~.,',:t.'i ~'\""1" t-:'}r( / t;: ~.':...~.. 't, :.

23 FREDNINGSNÆVNET>

24 Iii.. : ~'~TURFREDNINGSNÆVNET FOR.~('iOS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS ~dr.: Retten I Arhus. 1. afliteling, Tinghuset Århus C. Tlf lok. 046 Arhus, den 27. september 1984 Sag pr. 196/1983 " Den 20. december 1955 godkendte Overfredningsnævnet i henhold til den tlagældende naturfredningslovs 31 en af Arhus~ egnens Fredningsplanudvalg udarbejdet fredningsplan for Arhusegnens sydlige del og den 6. december 1956 tinglys'tes planen for så vidt angår de i Beder-Malling kommune berørte ejendomme, herunder matr. nr. 8 ~ Neder Fløjstrup Hy, Malling, tilhørende Hans Eriksen. På matr. nr. 8 ~ var der nogle år forinden opført et træsommerhus på en til trafikinspektør A. Frederiksen udlejet grund Den 27. april 1956 solgte Hans Eriksen en byggegrund 1ige syd for den udlejede grund, og da fredningsplanen endnu ikke var bekendtgjort og tinglyst rejste fredningsnævnet fredningssag vedrørende matr. nr. 8 a, hvorefter nævnte handel blev annulleret. Efter at fredningsplanen var trådt i kraft søgte trafikinspektør A. Frederiksen som lejer af ovennævnte grund 'tilladelse til at opføre et nyt træsommerhus på denne og den l nr 26. april 1957 meddelte Overfredningsnævnet ham den ønskede tilladelse på nærmere angivne'vilkår~landt' vilkårene er følgende: ". Ejeren frafalder." J., (, J:.,3 TI i,..,'r\, loqlr. ( t. I.J ~.,...11, for den nuværende lejers og hans ægte-

25 lo. - -fælles lejertid adgang til at rejse fredningssag vedrørende den udlejede parcel, men han forbeholder for sig og senere ejere af ejendommen adgang til efter lejemålets udløb at kræve fredningssag rejst i overensstemmelse med naturfredningslovens almindelige bestemmelser, såfremt overfredningsnævnet nægter at give ham tilladelse til at udnytte parcellen, således som han ønsker, jfr. naturfredningslovens 31, stykke 5." På et.nærmere angivet areal af matr. nr. B ~ pålagdes'derefter en række fredningsbestemmelser ved fredningsnævnets kendelse af 24. august Den til trafikinspektør A. Frederiksen udlejede grund holdtes uden:1>r fredningen. Fredningsnævnets kendelse er den - marts 1959 stadfæstet af Overfredningsnævnet solgte Hans Eriksen matr. nr. B ~ til tandlæge Bent Pontoppidan. I oktober 1980 udløb lejemå~et vedrørende ovennævnte parcel, og resterne af somme~huset blev fjernet... Den lo. august 1982 søgte ejeren om tillad~lse til at.udstykke den ovennævnte tidligere udlejede p~rce~, men Århus Amtskommune afslog. i medfør af lov om by- og landzoner den ansøgte udstykning, hvilket afslag blev stadfæstet ved Miljøankenævnets afgørelse af 14. juni ~dvokat Jørgen Kjærgaard har derefter over:!'or Frednings- ~\ styrelsen begæret den tidligere fredningssag genoptaget. Fredningsstyrelsen har ved skrivelse af.16. november 1983 videresendt begæringen til afgørelse af fredn~ngsnævnet. På tandlæge Pontoppidans anmodning har fredningsnævnet den 19. september 1984 en besigtigelse ~f ejendommen, under hvilken besigtigelse tandlæge Pontoppidan har haft lejlighed til nærmere ~t motivere sin be~ring. Fredningsnævnets afgørelse:,. tf Der er i fredningsnævnet enighed om, at den fremsate begæring om genoptagelse eller rejsning af en frednings-

26 1957 gældende fredningslovgivning senere er ændret, således at fredningsplanerne og den deraf følgende adgang for private til at begære fredningssag rejst er ophævet, hvorved den loverfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1957 indeholdte forudsætning for ejerens adgang til at begære rejsning af en fredningssag ikke længere foreligger. Fredningsnævnets foranstående afgørelse kan af ejeren påklages tiloverfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 26 eller dennes analogi. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt ejeren. L. Thorup. Ihn Sendt til: Tandlæge Børge Pontoppidan, Karlslundvej 14, Malling Advokat P. Let~ Espensen, Frue Kirkeplads 4, Århus C, og Amtsfredningskontoret..'..

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

OVER FREDNINGSNÆVNET>

OVER FREDNINGSNÆVNET> 05520.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05520.00 Fredningen vedrører: Buresø Syd (. Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-01-1973 Fredningsnævnet 09-03-1972 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere