Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29."

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige konsekvenser af L 80 om friplejeboliger, og ministeren bedes i denne forbindelse redegøre for de lejeretlige bestemmelser i lovforslaget og herunder angive, hvor lovforslagets bestemmelser afviger fra de af boligreguleringslovens og lejelovens bestemmelser, der gælder ved omkostningsbestemt leje, hvor almenboliglovens regler gælder, hvor ingen af de nævnte regelsæt gælder, og hvor ny lovgivning træder i stedet. Ministeren bedes desuden særligt redegøre for lovforslagets lejeretlige beskyttelsesbestemmelser og for de situationer, hvor lovforslaget yder lejeren en ringere beskyttelse end i den øvrige lejelovgivning. Svar: Indledning Jeg vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at understrege, at lovforslaget om friplejeboliger selvfølgelig er udformet i overensstemmelse med den gældende antidiskriminationslovgivning. Dette fremgår eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget. Lad mig derfor understrege, at en friplejeboligleverandør ligesom andre udlejere ikke må fravælge en lejer begrundet i den pågældendes race eller religion. Det vil være i strid med lovgivningen.

2 Det betyder imidlertid ikke, at friplejeboliger ikke må etableres, indrettes og drives på en måde, der tilgodeser nogle gruppers særlige interesser og værdier. Jeg skal beklage, hvis jeg har udtrykt mig på en måde, så det kunne misforstås. Lad mig herefter gå over til at besvare de spørgsmål, jeg er kaldt i samråd på. Lad mig først gøre opmærksom på, at der torsdag den 23. november 2006 var en teknisk gennemgang af lovforslaget i Socialudvalget. Her var der lejlighed til at stille spørgsmål også om den lejeretlige beskyttelse, uden at det dog gav anledning til så omfattende spørgsmål, som der her lægges op til. Jeg vil endvidere godt gøre opmærksom på, at forholdet mellem lejelovgivningen for privat udlejning og lejeforhold i friplejeboliger er beskrevet dels i lovforslagets almindelige bemærkninger under pkt dels i bemærkningerne til 34. Friplejeboliger er private udlejningsboliger, og det er derfor foreslået, at lejelovgivningen for privat udlejningsbyggeri skal gælde for forholdet mellem friplejeboligleverandøren og lejerne med visse tilpasninger. Nemlig de tilpasninger, der er nødvendige som følge af, at der er tale om en særlig boligtype og om beboere, der er pleje- og pasningskrævende, og derfor alt andet lige må antages at være svagere end gennemsnittet af lejere i andre boligtyper. 2

3 Tilpasningerne er foretaget ved, at nogle bestemmelser i lejeloven ikke skal gælde for friplejeboliger. Der er i vidt omfang på disse områder fastsat særlige regler i friplejeboligloven. Det skal jeg vende tilbage til. Ingen af boligreguleringslovens regler skal gælde i forholdet mellem friplejeboligleverandøren og lejerne. Det betyder, at regelsættet om fastsættelse og regulering af lejen, herunder ved forbedringer, samt regelsættet vedrørende afsætning til udvendig vedligeholdelse ikke gælder i friplejeboliger. Det skyldes, at det er foreslået, at friplejeboligleverandøren ikke må tjene på driften af friplejeboligerne, og at lejen derfor som i almene boliger skal fastsættes og reguleres efter balancelejeprincippet. Det skal jeg ligeledes vende tilbage til. De lejeretlige bestemmelser i forslaget bortset fra leje Generelt vil jeg pege på - som det fremgår af forslaget - at friplejeboligleverandør og lejer ikke skal kunne aftale at fravige lovens bestemmelser til skade for lejeren. Det gælder også for de bestemmelser i lejeloven, der foreslås at skulle gælde for leje af friplejeboliger. Endvidere er det præciseret i forslaget, at lejerens rettigheder efter friplejeboligloven er beskyttet mod enhver uden tinglysning, ligesom den samme lejers rettigheder, der udledes af lejeloven, er beskyttet på samme måde. Dette betyder bl.a., at lejeren altid har krav på tilbagebetaling af beboerindskud i forbindelse med fraflytning over for en evt. ny ejer. 3

4 For så vidt angår de mere specifikke lejeretlige konsekvenser af forslaget fremgår det, at følgende af lejelovens regler finder anvendelse på lejeforhold vedrørende friplejeboliger: Kapitlet om lejeaftalen gælder. Dog er der i forslaget en særlig hjemmel til at kræve, at friplejeboligleverandøren i forbindelse med lejeaftalens indgåelse stiller krav om, at lejeren forpligter sig til at aftage de pasnings- og plejeydelser, som lejeren er visiteret til. Kapitlet om mangler ved det lejede gælder i fuldt omfang for lejere af friplejeboliger. Kapitlet om lejerens brug af det lejede gælder ligeledes for lejere af friplejeboliger. Der er dog i friplejeboligloven indsat en hjemmel til, at udlejeren kan begrænse lejerens installationsret, hvis installationerne vil være til hinder for eller besværliggøre friplejeboligleverandørens muligheder for at yde den pleje og pasning, som lejeren er visiteret til. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis lejeren vil installere store hårde hvidevarer, der hindrer, at plejepersonalet kan benytte tekniske hjælpemidler til at yde pasning og pleje. Kapitlet om betaling af leje gælder med undtagelse af reglerne om, at lejen kan forlanges betalt for indtil 3 måneder ad gangen, og reglerne om opkrævning af forudbetalt leje og depositum. Der kan ikke opkræves forudbetalt leje i almene boliger, og derfor skal det heller ikke være muligt her. 4

5 Der er i forslaget indsat en særlig bestemmelse om, at lejen kun kan opkræves for én måned ad gangen i stedet for 3 måneder. Dette svarer til, hvad der gælder for ustøttede private plejeboliger. Der er i forslaget ligeledes fastsat regler om betaling af beboerindskud. Reglerne svarer til reglerne for almene boliger, idet friplejeboligerne skal finansieres på samme måde som almene boliger det vil sige bl.a. med et beboerindskud på 2 pct. af anskaffelsessummen. Beboerindskuddet indestår hos friplejeboligleverandøren til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Kapitlerne om varmebetaling m.v., om udgifter til vand m.v. samt om lejerens betaling for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester gælder tilsvarende for lejere af friplejeboliger, idet der dog er fastsat særlige bestemmelser om lejebetaling i forbindelse hermed som følge af, at lejefastsættelsen følger reglerne i de almene boliger i stedet for i boligreguleringsloven. Kapitlet om udlejerens adgang til det lejede gælder også. Det bemærkes, at reglerne herom i denne sammenhæng regulerer friplejeboligleverandørens adgang til det lejede i sin egenskab af udlejer af boligen. Friplejeboligleverandørens adgang til det lejede som leverandør af pasning og pleje reguleres ikke i lejelovgivningen. Kapitlet om beboerrepræsentation gælder også. Lejere i friplejeboliger har derfor mulighed for at vælge beboerrepræsentation i samme omfang som lejere, der er omfattet af lejeloven. Beboerrepræsentationen i friplejeboliger har stort set de samme beføjelser som 5

6 beboerrepræsentanter i øvrigt, dog med de tilpasninger, der skyldes balancelejeprincippet. Reglerne om fortsættelse af lejeforholdet ved lejerens død, skilsmisse m.v. i kapitlet om brugsrettens overgang til andre gælder tilsvarende for friplejeboliger. Der er dog i forslaget indsat en særlig bestemmelse om, at udlejer i forbindelse med lejerens død kan opsige lejeforholdet med en måneds varsel. Friplejeboliger sidestilles således i denne henseende med opsigelsesadgangen i andre plejeboliger. Kapitlet om behandling af sager ved huslejenævnene om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden gælder tilsvarende. Kapitlerne om opsigelse og ophævelse af lejeforhold omfatter også friplejeboliger. Der er i forslaget indsat en særlig bestemmelse om, at en lejer af en friplejebolig kun kan opsiges, når friplejeboligleverandøren samtidig anviser en anden passende bolig. Det gælder tilsvarende ved ophævelse af lejeaftalen. Friplejeboliger sidestilles således i denne henseende med andre plejeboliger. Ved ophævelse som følge af, at lejeren ikke vil aftage den pasning og pleje, som lejeren er visiteret til, skal kommunen underrettes inden ophævelsen. Kapitlet om lejerens fraflytning anvendes også i friplejeboliger. Der er i forslaget indsat en særlig bestemmelse om, at lejeren af en friplejebolig i forbindelse med fraflytning kun kan komme til at hæfte for misligholdelse af lejemålet. Det skyldes, at forslaget ligeledes indeholder bestemmelser om, at friplejeboligleverandøren har såvel den indvendige som den udvendige vedligeholdelsespligt. 6

7 Kapitlet om huslejenævn og boligret gælder tilsvarende for friplejeboliger, men der er dog i forslaget indsat en særlig bestemmelse om, hvilke tvister mellem friplejeboligleverandøren og lejeren, der kan behandles af huslejenævnet. Heraf følger bl.a., at alle de tvister, der udspringer af lejelovens regler, og som ikke kan indbringes for huslejenævnet eller i Københavns Kommune for Ankenævnet, kan indbringes for boligretten. Lejelovens regler om vedligeholdelse gælder ikke i friplejeboliger, da der i forslaget er indsat en bestemmelse om, at udlejeren har både den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtigelse, herunder også vedrørende låse og nøgler. Der er ingen konti, der begrænser omfanget af hverken den indvendige eller udvendige vedligeholdelsespligt. Lejelovens regler om beregning og varsling af forbedringsforhøjelser gælder ikke, da der i forslaget er indsat bestemmelser om varsling og gennemførelse af forbedringer, herunder forbedringsforhøjelser, hvor der tages hensyn til, at boligerne skal drives på non profit-basis. Selve beregningen af en forbedringsforhøjelse foretages ligesom for almene boliger med udgangspunkt i de udgifter, der medgår til at finansiere forbedringen, og lejeforhøjelsen bortfalder, når udgifterne falder væk altså når lånet er betalt tilbage (eller ville være betalt tilbage, hvis forbedringen ikke er lånefinansieret). Dette er en konsekvens af balancelejeprincippet. Forholdet adskiller sig fra lejeforhøjelser efter den private lejelov, hvor forbedringsforhøjelser er varige. 7

8 Efter forslaget har lejerne ikke råderet, dvs. adgang til mod godtgørelse ved fraflytning at foretage forbedringer af lejlighederne, da det må formodes, at ordningen under alle omstændigheder kun ville blive anvendt i meget begrænset omfang. Lejerne i friplejeboliger har ikke ret til hel eller delvis fremleje og bytte. Af hensyn til det økonomiske grundlag for udlejerens drift af friplejeboligerne, herunder ikke mindst levering af plejeydelserne, er det ikke hensigtsmæssigt hverken at lade reglerne om hel eller delvis fremleje eller bytteretten gælde for friplejeboliger. Lejelovens regler om tilbudspligt gælder heller ikke for friplejeboliger. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at ejendommen skal tilbydes beboerne i friplejeboligerne på andelsbasis, hvis ejendommen afhændes for eksempel i forbindelse med et genudbud. Efter hele denne generelle gennemgang skal jeg kommentere de tre lidt mere konkrete spørgsmål. Særligt om lovforslagets lejebestemmelser A. Afvigelser fra boligreguleringslovens og lejelovens regler, der gælder ved omkostningsbestemt leje Det er et grundlæggende princip i hele forslaget, at friplejeboligleverandøren ikke må opnå nogen fortjeneste ved driften af boligerne. Lejen er derfor fastsat efter balancelejeprincippet. Hvis en leverandør driver friplejeboligerne på et forretningsmæssigt grundlag, er han altså henvist til at 8

9 søge sin fortjeneste ved leverancen af pasning og pleje til lejerne. Dette sikrer samtidig, at friplejeboliger kan blive en valgmulighed som et alternativ til almene plejeboliger, herunder kommunale plejeboliger. Herved vil det ikke være lejebetalingen, der bliver afgørende for borgernes frie valg af plejeboligtype. Som følge heraf anvendes bestemmelserne i boligreguleringsloven om omkostningsbestemt leje ikke på friplejeboliger. Efter såvel boligreguleringsloven som forslaget kan der kun medtages nødvendige driftsudgifter i budgettet. Udgifter, der indgår i lejeberegningen, skal derfor både være rimelige og sædvanlige for driften. I begge regelsæt indgår skatter, afgifter, forsikringer, renholdelse, administration og henlæggelser til vedligeholdelse som nødvendige driftsudgifter, mens der i forslaget er udtrykkelig hjemmel til at medtage passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, hovedistandsættelse, tab ved lejeledighed og fraflytninger, for de to sidste kategorier dog højst med 2 pct. af driftsudgifterne. I forslaget er det reguleret, at der i lejen kan indgå kapitaludgifter på 3,4 pct. af anskaffelsessummen eller den maksimale anskaffelsessum for byggeriet. I den omkostningsbestemte leje kan der derimod medtages et kapitalafkast på 7 pct. af 15. almindelige vurdering, hvis byggeriet er ibrugtaget før Ellers kan der medtages et kapitalafkast på mellem 8 og 14 pct. til opførelsesudgifterne, afhængigt af opførelsesåret fra 9

10 1964 og frem til 1992, hvor der er mulighed for at aftale fri leje. Der gælder andre regler for varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser, end der gælder for lejeforhøjelser efter forslaget. Hovedforskellen er, at der efter boligreguleringslovens regler skal gives oplysninger om indestående på ejendommens vedligeholdelseskonti, og at det medfører ugyldighed af varslingen, hvis én eller flere af oplysningerne ikke er givet. Varslingen kan således ikke føre til en forhøjelse af lejen, hvis der mangler én eller flere af de oplysninger, der er krævet i loven. At der ikke er et ugyldighedskrav i forslaget, skyldes, at der gælder samme regler for varsling af lejeforhøjelser som i almene boliger, og at balancelejeprincippet under alle omstændigheder ville føre til, at lejerne kom til at betale alle omkostningerne ved en eventuel forsinkelse af lejeforhøjelsen. Til gengæld skal jeg henlede opmærksomheden på, at der i forslaget er medtaget regler om kommunalt tilsyn med boligerne. Efter tilsynsreglerne skal friplejeboligleverandøren bl.a. udarbejde et årsregnskab over driften af boligdelen af bebyggelsen. Regnskabet skal udover til kommunalbestyrelsen sendes til lejerne eller beboerrepræsentanterne, hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan give friplejeboligleverandøren påbud om at bringe forholdet i orden, hvis regnskabet viser, at driften ikke er i orden. Tilsidesættelsen af påbuddet kan i yderste konsekvens 10

11 føre til, at friplejeboligleverandøren mister sin certifikation og dermed ikke kan fortsætte med at være friplejeboligleverandør. Hvis friplejeboligleverandøren mister sin certifikation, kan lejerne hæve lejeaftalerne. På baggrund af at lejerne herudover kan indbringe varslinger af lejeforhøjelser for huslejenævnet, og at der er kommunalt tilsyn med driften, er det min opfattelse, at lejerne har en rimelig sikkerhed for, at de ikke betaler en højere leje end nødvendigt. B. Almenboliglovens område Som allerede nævnt, vil lejen i friplejeboliger blive fastsat efter almenboliglovens balancelejeprincip. Jeg har også allerede været inde på, hvilke udgifter, der kan medregnes i balancelejen. Jeg skal ikke gentage dette. Friplejeboliger, der får tilsagn om ydelsesstøtte efter friplejeboligloven, skal som udgangspunkt finansieres på samme måde som almene boliger, idet det kommunale grundkapitalindskud på 14 pct. af anskaffelsessummen dog erstattes af et indskud fra friplejeboligleverandøren selv. Beboerindskuddet dækker yderligere 2 pct., mens de resterende 84 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af et realkreditlån, Der ydes ydelsesstøtte til dette lån efter samme regler som for alment byggeri, således at beboerbetalingen også i friplejeboliger udgør 3,4 pct. (excl. bidrag) af anskaffelsessummen i startåret.. 11

12 Friplejeboligleverandøren kan vælge at bygge til en højere anskaffelsessum end den maksimale anskaffelsessum, der gælder for alment byggeri. Hvis han gør det, skal han imidlertid selv fuldt ud betale den overskydende del. Det kommer altså ikke til at gå ud over lejerne. For friplejeboliger, som ikke får tilsagn om ydelsesstøtte efter friplejeboligloven, herunder friplejeboliger, som friplejeboligleverandøren fuldt ud selv finansierer, er der foreslået tilsvarende regler om kapitaludgifterne. Lejen fastsættes efter boligernes indbyrdes brugsværdi. Dette svarer til princippet i den almene lejelov. Lejeforhøjelser skal gennemføres efter retningslinjer svarende til dem, der gælder for almene boliger. Dette indebærer, at lejeforhøjelser skal varsles med 3 måneders varsel, at lejeren hvis varslet er for kort først skal betale forhøjelsen fra det tidspunkt, hvor et tidsmæssigt korrekt afgivet varsel ville have haft virkning, og at fordelingen af forhøjelsen skal foretages på en sådan måde, at fordelingen af den samlede leje på de enkelte boliger opretholdes. Sidstnævnte princip sikrer, at lejefastsættelsen til stadighed afspejler boligernes indbyrdes brugsværdi. Lejeforhøjelser som følge af forbedringer skal ligesom for almene boliger også ske med 3 måneders varsel, og der gælder også det samme om udskudt ikrafttræden ved for kort varslingsfrist. Ligeledes gælder, at lejeforhøjelser skal fordeles således, at fordelingen af den samlede leje 12

13 opretholdes, hvis arbejderne medfører den samme relative forøgelse af brugsværdien. Jeg har tidligere redegjort for selve beregningen af forbedringsforhøjelser altså det særlige forhold, at lejeforhøjelsen bortfalder, når udgifterne falder væk hvilket jo er en konsekvens af balancelejeprincippet. For almene boliger skal kommunalbestyrelsen godkende forbedringsforhøjelser, hvis forhøjelsen overstiger 1 pct. af lejen. En sådan godkendelse er ikke foreslået i friplejeboligforslaget, da friplejeboligerne jo ikke kommer til at indgå i den kommunale boligforsyning. For både almindelige stigninger i driftsudgifterne og for forbedringsforhøjelser gælder, at krav om lejeforhøjelse skal varsles skriftligt over for den enkelte lejer, ligesom kravet skal indeholde oplysning om forhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kr. pr. måned. Dette svarer til, hvad der gælder for almene boliger i den almene lejelov. Herudover foreslås, at kravet om lejeforhøjelse skal indeholde oplysning om, at lejeren kan gøre indsigelse mod forhøjelsen. Et sådant krav gælder ikke for almene boliger, fordi almene lejere ikke på samme måde kan gøre indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse med den konsekvens, at boligorganisationen, kommunen eller den selvejende institution skal indbringe forhøjelsen for beboerklagenævnet. Dette forhold hænger sammen med det gældende beboerdemokrati i den almene sektor; det vender jeg tilbage til om lidt. 13

14 Hvis friplejeboligleverandøren bliver bekendt med, at varslingsskrivelsen ikke opfylder de formelle krav, skal friplejeboligleverandøren hurtigst muligt skriftligt orientere lejerne herom. Orienteringen skal indeholde de påkrævede oplysninger. Hvis forhøjelsen er sket med for kort varsel, skal lejerne oplyses om virkningen heraf altså at forhøjelsen får en senere ikrafttræden. Dette svarer til, hvad der gælder for almene boliger. Som jeg allerede har redegjort for, er konsekvensen af en formel fejl ikke ugyldighed. Det skyldes, at det i så fald ville være lejerne selv, der som en konsekvens af balancelejeprincippet ville komme til at betale for fejlen. For almene boliger gælder almenboliglovgivningens regler om beboerdemokrati. Reglerne sikrer lejerne indflydelse på driften af boligerne. De beboerdemokratiske regler er lidt forskellige alt efter, om der er tale om boliger tilhørende en almen boligorganisation, en selvejende institution eller en kommune. F.eks. er beboerdemokratiet i en boligorganisation bygget op omkring øverste myndighed, organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet. Lejerne har flertal på alle niveauer, og derfor kan man sige, at det er lejerne selv, der bestemmer. Der er hverken øverste myndighed eller organisationsbestyrelse, når vi taler om kommunale plejeboliger, som friplejeboligerne jo bliver et alternativ til. Her udøver kommunalbestyrelsen de beføjelser, som ellers ligger hos disse 2 organer. Lejerne i kommunale plejeboliger har imidlertid mulighed for at vælge afdelingsbestyrelse, og der skal 14

15 ligesom for andre almene lejere holdes et årligt afdelingsmøde, hvor lejerne tager stilling til driftsbudgettet. Lejerne får således mulighed for at få indflydelse på lejens størrelse, men det er kommunalbestyrelsen, der har den endelige afgørelse. Det er anderledes for lejerne i friplejeboliger. Her får lejerne ikke en tilsvarende indflydelse, idet der ikke kommer til at gælde sådanne beboerdemokratiske regler. Det budget, som friplejeboligleverandøren udarbejder, skal således ikke forelægges lejerne. Budgettet skal imidlertid som tidligere sagt udarbejdes på grundlag af balancelejeprincippet. Og der er kommunalt tilsyn, som sikrer, at balancelejeprincippet bliver overholdt. Lejerne har også mulighed for at indbringe sager om lejens størrelse for huslejenævnet. Ringere beskyttelse end den øvrige lejelovgivning Sammenfattende om denne gennemgang af reglerne i forslaget må jeg sige, at lejernes beskyttelse mod urimelige forhold ikke er ringere end den beskyttelse, der kan opnås efter reglerne i den øvrige lejelovgivning. Lejerne har på enkelte punkter ikke samme rettigheder som i den private eller almene lejelov. Det gælder med hensyn til adgangen til at fremleje lejligheden helt eller delvist og til at bytte lejlighed med en anden lejer. Lejerne i friplejeboliger har heller ikke råderet, og de skal ikke have tilbudt at overtage ejendommen på andelsbasis ved afhændelse af ejendommen. Endelig skal kommunalbestyrelsen ikke godkende forbedringsforhøjelser, der overstiger 1 pct. af lejen. 15

16 På den baggrund mener jeg, at lejerne er godt beskyttede, og at der i forslaget er taget hensyn til, at der er tale om lejere, der ikke råder over de samme ressourcer som gennemsnittet af lejere i andre typer lejligheder. 16

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialministeriet Handicapenheden J.nr. 222-1794 BILAG Rettigheder fra den almene lejelov, der meningsfuldt kan overføres til længerevarende

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen HØRINGSUDKAST 3. APRIL 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Generelle krav til varslingen - Fælles

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2007 Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås en

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Hvem gør hvad og hvorfor Selskabet Ansatte Bestyrelser Beboere Hvad regulere den almene sektor Lov om almene boliger Beboerdemokrati

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere