Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Motorkøretøjsforsikring December 1992

2 Indhold m.v. Indhold Bornholms Brand etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede befinder sig på Bornholm. Ikke blot ved etablering af forsikringsdækningen, men også under policens løbetid, er det således en dækningsforudsætning, at ejeren/brugeren af det forsikrede køretøj bor og er tilmeldt et Folkeregister på Bornholm. Sker der ændring i ovennævnte forhold, skal dette straks anmeldes til Bornholms Brand. Foretages der ikke anmeldelse, er der risiko for, at retten til erstatning bortfalder. Vilkårene er opdelt i følgende hovedafsnit: Ansvarsforsikring...side 2 Brandforsikring...side 2 Kaskoforsikring...side 3 Campingvognsforsikring...side 6 Bilafsavnsforsikring...side 6 Personskadeforsikring...side 7 Fælles vilkår, herunder regler om bonus og selvrisiko...side 11 Det vil fremgå af policen, hvilke af ovennævnte dækninger, der er etableret. I policen vil det endvidere være angivet, for hvilket køretøj forsikringen er etableret. Endelig kan der i policen være indføjet særlige vilkår, og er dette tilfældet, vil det således være disse særlige vilkår, der er gældende forud for bestemmelserne i nærværende hæfte. Når skaden er sket Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til Bornholms Brand. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med Bornholms Brand. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri, røveri og hærværk skal desuden anmeldes til politiet. Skade under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S, se det røde SOS- Servicekort. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 1

3 Ansvar Hvad dækkes Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade forvoldt ved brug af køretøjet som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører køretøjet. Endelig dækkes ansvar for personskade overgået elev i motorkøretøj, anvendt til skolekørsel, under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet. Hvad dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for skade 1) På førerens person. 2) På ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse. 3) Der er omfattet af Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport. 4) På tilkoblet køretøj. Brand Hvilke genstande Forsikrede genstande er: 1) Køretøjet. 2) Fastmonteret tilbehør til køretøjet. 3) Fastmonteret bilradio, bil-tv, bånd- og pladespillere, højttalere og tilbehør hertil med indtil 7.000,00 kr. (indeksreguleres - basisår 1992) pr. forsikringsbegivenhed, medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for en højere værdi. 4) Op til 5 bånd eller plader til ovennævnte udstyr. 5) Standardværktøj og afmonteret tilbehør (men ikke reservedele), når det alene bruges til det forsikrede køretøj. 6) Mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriel dækkes kun, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for det. Hvad dækkes Skade som følge af: 1) Brand (ildsvåde) 2) Lynnedslag 3) Kortslutning 4) Eksplosion Medmindre andet er aftalt, jfr. policen, dækkes skaden uden beregning af selvrisiko. Erstatningsopgørelsen finder sted i overensstemmelse med kaskoforsikringens afsnit»hvordan erstattes skaderne«. 2 Vilkår for motorkøretøjsforsikring

4 Kasko Hvilke genstande Forsikrede genstande er: 1) Køretøjet. 2) Fastmonteret tilbehør til køretøjet. 3) Fastmonteret bilradio, bil-tv, bånd- og pladespillere, højttalere og tilbehør hertil med indtil 7.000,00 kr. (indeksreguleres - basisår 1992) pr. forsikringsbegivenhed, medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for en højere værdi. 4) Op til 5 bånd eller plader til ovennævnte udstyr. 5) Standardværktøj og afmonteret tilbehør (men ikke reservedele), når det alene bruges til det forsikrede køretøj. 6) Mobiltelefoner, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriel dækkes kun, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for det. Hvor dækkes Kaskoforsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, dog ikke: 1) Fabrikations- og konstruktionsfejl. 2) Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks.motor, transmission, styretøj m.v.), medmindre sådan skade er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. 3) Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. 4) Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak og ridser o.l.: 5) Skade på vare- og lastbiler samt traktorer og motorredskaber, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladssystemet, medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for det. 6) Skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland), eller skade, der står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. 7) Tab, der beror på toldkrav eller lignende fra udenlandske myndigheder. Forsæt, spiritus, førerbevis m.m. Kaskoforsikringen dækker ikke, når skaden er: 1) Forvoldt med forsæt eller ved grov uagsomhed, jfr. Forsikringsaftalelovens 18. 2) Forårsaget under selvforskyldt beruselse, jfr. Forsikringsaftalelovens 20. 3) Indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Det samme gælder, hvis traktor eller motorredskab føres af en person, der ikke opfylder lovens krav til føreren af det pågældende køretøj. Endvidere dækkes ikke: 4) Tab af køretøjet ved udenlandske myndigheders konfiskation efter anvendelse til ulovligt formål. For skade og tab efter punkterne 1-4 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger, vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har Bornholms Brand på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Bornholms Brand regres for de afholdte udgifter. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 3

5 Kasko Retshjælp Hvis De har kaskoforsikring for køretøjet (ikke brandforsikring alene), omfatter Deres forsikring også retshjælp, når De eller andre, der lovligt benytter køretøjet, bliver part i en sag, som ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostninger, som afholdes med rimelig grund, til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår uden forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse som selvstændig eller lønmodtager, og som kan indbringes for domstolene eller afgøres ved voldgift. Uanset bestemmelsen om erhvervsudøvelse dækker forsikringen alle uoverensstemmelser, der vedrører personskade forvoldt ved kørsel med det forsikrede køretøj. Det er en betingelse, at en advokat har påtaget sig sagen. Det er således ikke Dem, men advokaten, der skal foretage den skriftlige anmeldelse til Bornholms Brand. Føres sagen i udlandet, skal valget af udenlandsk advokat ske efter aftale med Bornholms Brand. Retshjælpsforsikringen, som dækker med indtil ,00 pr. forsikringsbegivenhed, er behæftet med en selvrisiko på 10 (minimum kr. 500,00) af de erstatningsberettigede omkostninger. Ved ankesagen forhøjes selvrisikoen til 20 (minimum kr ,00), uden at maksimumbeløbet for sagen i sin helhed, kr ,00, forhøjes. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos Bornholms Brand eller Forsikringsoplysningen. Redningsforsikring i udlandet Hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene) for person-, vare- og lastbil med totalvægt på højst 3 ton, påhængs- /campingvogn og motorcykel, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-Servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet. SOS-servicekortet kan rekvireres hos Bornholms Brand. 4 Vilkår for motorkøretøjsforsikring

6 Hvordan erstattes skaderne Brand og kasko Reparation Bornholms Brand betaler for reparation hos en anerkendt reparatør, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Bornholms Brand er berettiget til at anvise reparatør. Dekorations- eller speciallakering kan kun kræves erstattet i det omfang arbejdet kan udføres hos en anerkendt autolakerer på Bornholm. Ej heller erstattes forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. Er skaden opstået, efter at køretøjet var overladt eller solgt til reparatør, forhandler el. lign., jfr. afsnittet»hvem er sikret«, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer, som kan udbedres på pågældendes eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse indehaves af samme personkreds. Skader, som reparatør normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Bornholms Brands skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet eller Bornholms Brand, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. For udstyr, som f.eks. bilradio, kan Bornholms Brand i stedet for kontant erstatning vælge at yde erstatning i form af tilsvarende udstyr. For biler forsikret til privat personkørsel, herunder skolevogne, yder Bornholms Brand en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af, at 1) skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering 2) den skaderamte bil var fabriksny ved etablering af forsikringen 3) reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50 af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Det skaderamte køretøj tilfalder Bornholms Brand. Transportomkostninger i Danmark Bornholms Brand betaler nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted. Ligeledes betales nødvendige omkostninger til afhentning af køretøjet, efter at dette er komme til veje efter tyveri. Uden for Danmarks grænser gælder vilkårene i det røde SOS-Servicekort, jvfr. afsnittet»redningsforsikring i udlandet«. Transportomkostninger er dog ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement, forening eller lignende. Moms Moms i henhold til lovbekendtgørelse nr. 629 af med senere ændring betales af Bornholms Brand. For så vidt angår køretøjer tilhørende registrerede virksomheder og benyttet i disse, betales momsen af forsikringstageren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med Told og Skattestyrelsen. Bornholms Brand udlægger momsen og sender opgørelsen til forsikringstageren ved skadens afregning. Ved totalskade på de nævnte køretøjer trækkes momsen fra erstatningsbeløbet. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 5

7 Campingvogn Fortelt / Indbo Såfremt der er etableret kaskoforsikring for campingvognen, jfr. policen, er følgende bestemmelser tillige gældende for forsikringen. Udover selve campingvognen dækkes fortelt hertil, samt indbo, der udelukkende anvendes og permanent beror i campingvognen. Selvrisiko ved skade på fortelt udgør kr. 500,00 (indeksreguleres - basisår 1992). Erstatning for skade på indbo er maksimeret til kr ,00 og selvrisikoen udgør kr. 500,00. Disse beløb indeksreguleres ikke. Er der alene etableret brandforsikring, er såvel forteltet som indboet kun dækket mod brand. Særlige regler for indbo Fjernsyns- og videoapparater, radio- og stereoudstyr, bånd- og pladespillere samt højttalere er ikke dækket mod tyveri og hærværk i tidsrummet til Indboforsikringen dækker ikke penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger, fotoudstyr og pelsværk. Ej heller dækkes genstande, der er omfattet af familie- eller anden løsøreforsikring. Forsikringen dækker pludselig skade på indboet, herunder skade ved brand (ildsvåde), tyveri, hærværk, men ikke skade, der skyldes almindelig brug eller skade ved svidning, slitage og lignende. Endvidere undtages hærværk/tyveri fra uaflåset campingvogn, når denne er forladt eller ubeboet. Skadeopgørelse Skade på såvel fortelt som indbo opgøres således: For genstande, der er indkøbt som nye indenfor det sidste år før skadens indtræden, ydes nyværdierstatning. Ved nyværdi forstås den på skadetidspunktet gældende genanskaffelsespris for en tilsvarende ny genstand med rimeligt fradrag for mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For genstande, der på skadetidspunktet er mere end 1 år gamle, ydes dagsværdierstatning. Ved dagsværdi forstås den på skadetidspunktet gældende genanskaffelsespris for en tilsvarende ny genstand med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Bilafsavn Hvad dækkes Såfremt kaskoforsikringen er udvidet til at dække bilafsavn, jfr. policen, dækkes rimelige udgifter hertil mod dokumentation, dog max. med de følgende summer: Ved tyveri: Kr. 313,00 pr. dag, bilen er forsvundet, dog max. i 28 dage. Ingen selvrisiko. Ved kaskoskade: 12 af reparationsprisen - max. kr ,00 - selvrisiko pr. skade kr. 603,00. Ved totalskade: En gang kr ,00. Ingen selvrisiko. Summer og selvrisiko, der indeksreguleres, er gældende for skader sket i Vilkår for motorkøretøjsforsikring

8 Personskadeforsikring Hvad dækkes Som tillægsdækning kan der etableres forsikring for personskade, og det vil fremgå af policen, om dette er tilfældet. Dækningen kan etableres som en førerulykkesforsikring eller en autoulykkesforsikring, jfr. nedenfor. Der dækkes i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet»grøn-kort-ordningen«ophold i udlandet dækkes dog ikke, såfremt opholdet strækker sig udover 6 mdr. Det er en forudsætning, at der er tale om et ulykkestilfælde, som er en direkte følge af kørselsuheld med det i policen nævnte køretøj. Ved ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse, som rammer den sikrede ufrivilligt ved en pludselig udefra kommende hændelse. Hvad dækkes ikke 1) Følger af enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 2) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. 3) Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. 4) Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 5) Ulykkestilfælde, der indtræffer, medens køretøjet er udlejet med eller uden fører eller benyttes uden forsikringstagerens vidende eller vilje. 6) Ulykkestilfælde overgået personer, der i erhvervsøjemed har fået overladt køretøjet til forhandling, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende, eller ulykkestilfælde indtruffet efter køretøjet er overdraget til ny ejer. 7) Ulykkestilfælde indtruffet under motorløb af enhver art, herunder træning. Dog dækkes under orienterings-, præcisions-, økonomiløb og rallies, der lovligt afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. 8) Ulykkestilfælde, der indtræffer, når føreren af køretøjet ikke er i besiddelse af lovbefalet førerbevis medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 9) Ulykkestilfælde, der indtræffer, når føreren er i spirituspåvirket tilstand, eller ulykkestilfælde fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed. Førerulykkesforsikring Autoulykkesforsikring Sikret er føreren af det i policen nævnte køretøj. Der ydes erstatning i det omfang, der ikke opnås erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis erstatning opnås fra anden side, men med mindre beløb end dem, der er gældende for nærværende police, ydes der under denne police erstatning for differencen mellem de fra anden side udbetalte erstatningsbeløb og de Forsikringen kan omfatte føreren alene, eller føreren og indtil 5 passagerer. Dette vil fremgå af policen tilligemed angivelse af, i hvilket køretøj, der dækkes. Er der etableret dækning for fører og passagerer, og der i ulykkesøjeblikket har været mere end 6 personer (inkl. føreren) i køretøjet, ydes der forsikringssummer, der er gældende for denne police. Sikrede har således pligt til at fremsætte krav overfor en eventuel skadevolder, dennes ansvarsforsikring samt eventuel arbejdsskadeforsikring. Indgås der forlig om erstatningen med skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, har dette ikke retsvirkning for nærværende police, medmindre Bornholms Brand har fået forelagt forligsgrundlaget, inden bindende aftale indgås. kun erstatning i forholdet mellem 6 og det antal personer, der har befundet sig i køretøjet. For vare- og lastvogne med åbent lad dækkes dog kun personer i førerrummet, og for skolevogne kun elever. Der ydes erstatning uden hensyntagen til, om der opnås erstatning fra anden side. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 7

9 Erstatning ved invaliditet Personskadeerstatning Hvornår dækkes Såfremt ulykkestilfældet har medført en invaliditetsgrad (méngrad) på mindst 5, ydes der invaliditetserstatning, som fastsættes, når tilskadekomnes helbredstilstand efter en lægelig vurdering må anses for stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Ved fuldstændig invaliditet (méngrad 100 ) ydes der erstatning svarende til den på skadetidspunktet gældende forsikringssum for invaliditet. Ved delvis invaliditet ydes der erstatning med en til méngraden svarende procentdel af den på skadetidspunktet gældende forsikringssum. Forsikringssummer Førerulykkesforsikringen Kr ,00, når tilskadekomne var fører af automobil. Kr ,00, når tilskadekomne var fører af motorcykel. Autoulykkesforsikringen Kr ,00 ved form A. Kr ,00 ved form B. Kr ,00 ved form C. Det vil fremgå af policen, om der er etableret dækning i henhold til form A, B eller C. Samtlige beløb er fastsat i 1992 og indeksreguleres i overensstemmelse med afsnittet»indeksregulering«. Fastsættelse af méngrad Ansættelse af graden finder sted på grundlag af den af Arbejdsskadestyrelsens anvendte invaliditetstabel (procenttabel) for ménerstatning, dog højst 100. Nedenstående eksempler er et uddrag af tabellen. Tab af begge øjne eller synet på begge øjne Tab af øjeæble...25 Tab af synet på ét øje...20 Tab af hørelsen på begge ører Tab af hørelsen på ét øre...10 Tab af hele benet...65 Tab af benet i knæleddet...50 Tab af fod med god protesefunktion...30 Tab af alle tæer på en fod...10 Tab af storetå og mellemfodsben...8 Tab af storetå...5 Tab af langfinger...10 Tab af ringfinger...8 Tab af lillefinger...8 Traumatisk neurose...5 Tab af Højre Venstre hele armen Tab af hånden Tab af tommel- og mellemhåndsben Tab af tommel Tab af pegefinger Såfremt tilskadekomne er venstrehåndet, betragtes venstre hånd og arm som højre og omvendt. Ved skadetilfælde, hvor méngraden ikke kan ansættes efter den af Arbejdsskadestyrelsen benyttede tabel, ansættes méngraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde og således uden hensyntagen til tilskadekomnes specielle erhverv. Méngraden for tab eller beskadigelse af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100. Ansættelse af méngraden foretages ud fra den direkte skade, ulykkestilfældet har medført. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger derfor ikke til erstatning og kan således ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning for både invaliditet og død. Nedsættelse af erstatning Fra og med det fyldte 67. år nedsættes erstatningen med 10 for hvert år over 66 år, dog således, at nedsættelsen max. kan andrage Vilkår for motorkøretøjsforsikring

10 Erstatning ved invaliditet Personskadeerstatning Tillægserstatning Såfremt ulykkestilfældet har medført en invaliditetsgrad på over 25, ydes der en tillægserstatning. Nedsættelse/bortfald Tillægserstatningen ydes fuldt ud til og med det fyldte 56. år. Fra det fyldte 57. år nedsættes tillægserstatningen med 10 for hvert år over 56 år og tillægserstatningen bortfalder således fra og med det fyldte 66. år. Tabel for tillægserstatning Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Udbetaling Invaliditetserstatningen udbetales til den tilskadekomne, dog udbetales erstatning til umyndige efter reglerne om umyndiges midler. Helbredelsesudgifter I det omfang tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, eksempelvis arbejdsskadeforsikring, sygesikringen eller en sygeforsikring, ydes der erstatning for de af tilskadekomne afholdte udgifter til sygehusophold og lægebehandling, herunder plastiske operationer. Ligeledes ydes der erstatning for nødvendige udgifter afholdt i forbindelse med befordring fra ulykkesstedet. Det er en forudsætning, at samtlige udgifter, som dækkes med max. 2 af forsikringssummen for invaliditet, direkte er foranlediget af ulykkestilfældet. Udgift til tandbehandling I det omfang tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, eksempelvis arbejdsskadeforsikring, sygesikringen eller en sygeforsikring, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelser, og dette er dokumenteret ved lægeattest. Tandskader, herunder skader på proteser, opstået ved tygning, dækkes ikke. Inden behandlingen påbegyndes - bortset fra akut nødbehandling - skal behandlingen og prisen herfor godkendes af Bornholms Brand. Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotanden mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan ikke medføre større erstatning end svarende til udgiften til behandling af en sund tand. Var tanden/tænderne eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af genopbygning, rodbehandling eller slid, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 9

11 Erstatning ved dødsfald Personskadeerstatning Førerulykkesforsikring Når et ulykkestilfælde er den direkte dødsfaldsårsag, udbetales den på skadetidspunktet gældende forsikringssum efter følgende regler: Til ægtefællen udbetales kr ,00, hvis afdøde var fører af automobil, eller kr ,00, hvis afdøde var fører af motorcykel. Til hvert barn under 18 år udbetales kr ,00 for hvert år, barnet mangler i at være fyldt 18 år. Beløbet fordobles, såfremt barnet bliver forældreløs som følge af ulykkestilfældet. Efterlades hverken ægtefælle eller børn under 18 år, bortfalder erstatningen og der udbetales i stedet begravelseshjælp på kr ,00 Autoulykkesforsikring Når et ulykkestilfælde er den direkte dødsfaldsårsag, udbetales den på skadetidspunktet gældende forsikringssum, hvis størrelse bl.a. afhænger af, hvilken af følgende former, der er tegnet: Form A - Forsikringssum på kr ,00. Form B - Forsikringssum på kr ,00. Form C - Forsikringssum på kr ,00. Forsikringssummen udbetales til afdødes ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, til de af afdødes børn, der er under 18 år. Beløbet fordeles ligeligt mellem børnene. Efterlades ej heller børn under 18 år, bortfalder erstatningen og i stedet udbetales der begravelseshjælp på kr ,00. Fælles for fører- og autoulykkesforsikring Samtlige beløb er fastsat i 1992 og indeksreguleres i overensstemmelse med afsnittet»indeksregulering«. Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning for både død og invaliditet, hvorfor eventuel udbetalt invaliditetserstatning modregnes i de beløb, der kommer til udbetaling i tilfælde af dødsfald. Nedsættelse af erstatning Fra og med afdødes fyldte 67. år nedsættes erstatningen med 10 for hvert år afdøde var over 66 år, dog således, at nedsættelsen max. kan andrage 50. Der sker dog ingen nedsættelse ved: 1) Erstatning til børn. 2) Begravelseshjælp. 10 Vilkår for motorkøretøjsforsikring

12 Fælles vilkår Hvem er sikret Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service, transport, salg e.l. - dog ikke for skade påført køretøjet under arbejde på dette eller under kørsel, der ikke sker i forsikringstagerens interesse. Hvor dækkes 1) Personbiler, vare- og lastbiler til og med 4 tons totalvægt, påhængs- og campingvogne og motorcykler: Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet»grønt Kortordningen«- det er for tiden Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet - dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker ansvarsforsikringen subsidiært. Er skaden sket uden for Danmarks grænser, dækkes dog ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet»grønt Kortordningen«. 2) Vare- og lastbiler over 4 tons totalvægt og andre køretøjer end nævnt under 1. Såvel ansvars- som kaskoforsikringen dækker ikke kørsel i udlandet, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet aftale herom. Motorløb Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at 1) Den foregår her i landet. 2) Der ikke er tale om terrænkørsel. 3) Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. 4) De foreskrevne regler for løbet overholdes. 5) Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l.) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt i det foregående, er ikke dækket, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet aftale herom. Regres Regres betyder, at Bornholms Brand har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Under ansvarsforsikringen har Bornholms Brand regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Bornholms Brand kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. færdselslovens 108, stk. 2. For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har Bornholms Brand pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, medens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. Har Bornholms Brand på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Bornholms Brand regres for de afholdte udgifter. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 11

13 Fælles vilkår Selvrisiko Medmindre anden aftale er indgået, jfr. policen, er følgende bestemmelser om selvrisiko gældende: 1) Ingen selvrisiko under ansvars- og brandforsikringen. 2) Kaskoforsikringen for påhængs- og campingvogne er behæftet med en selvrisiko på kr. 500,00 (indeksreguleres - basisår 1992). 3) Kaskoforsikringen for øvrige køretøjer er behæftet med en selvrisiko på kr ,00 (indeksreguleres - basisår 1992). Selvrisikoen beregnes pr. skadebegivenhed, dog ikke ved de skadetilfælde, der er nævnt i afsnittet»friskadeordning«. Bornholms Brand udlægger selvrisikobeløbet overfor reparatøren og foretager derefter opkrævning hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres overfor en skadevolder. Præmietrin Præmien afhænger af skadeforløbet, medmindre anden aftale fremgår af policen. Der er følgende bonusklasser: bonusklasse bonusklasse 2 75 af 1 bonusklasse 3 55 af 1 bonusklasse 4 35 af 1 bonusklasse 5 20 af 1 Det vil fremgå af police og præmieoversigt, hvilken bonusklasse, der er gældende. Forsikringsåret starter ved hovedforfaldsdatoen. Ændring til højere eller lavere bonusklasse sker altid pr. hovedforfaldsdato. Når policen har forløbet skadefrit i 2 fulde forsikringsår, rykkes der pr. førstkommende hovedforfaldsdato til nærmeste lavere bonusklasse. Ved den 1. skade i hvert forsikringsår, rykkes der ikke tilbage. Ved den 2. og følgende skader indenfor hvert forsikringsår, rykkes der pr. førstkommende hovedforfaldsdato 1 bonusklasse tilbage for hver skade i forhold til den bonusklasse, der var gældende på skadetidspunktet. Når policen herefter har forløbet skadefrit i 2 år, begyndende fra hovedforfaldsdatoen, rykkes der til nærmeste lavere bonusklasse. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, enten under ansvars- eller kaskoforsikringen, der direkte, eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Bornholms Brand. Dog rykkes der ikke tilbage ved de skadetilfælde, der er nævnt i afsnittet»friskadeordning«. Friskadeordning Ved friskade forstås skadetilfælde, der erstattes uden præmiemæssige konsekvenser og hvor der ej heller beregnes selvrisiko, bortset fra retshjælpssager, hvor der beregnes en særlig selvrisiko. Følgende skadetilfælde henregnes som friskader: 1) Skade forvoldt, medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation og lignende. 2) Skade forvoldt efter at køretøjet er overdraget til ny ejer. Selvrisikoen opkræves dog hos den nye ejer. 3) Skade forvoldt af en skadevolder, der ikke er erstatningspligtig i medfør af bestemmelserne i 19 i Lov om Erstatningsansvar. 4) Skade forvoldt ved tyveri, når tændingsnøglen ikke beror i køretøjet. 5) Hærværksskade, hvor gerningsmanden er kendt, men ude af stand til at refundere Bornholms Brands udgift. 6) Skade forårsaget ved brand, lynnedslag, kortslutning, eksplosion eller nedstyrtning af genstande på køretøjet. 7) Skade forvoldt alene på det forsikrede køretøjs ruder. 8) Udgifter alene betalt i henhold til redningsforsikringen i udlandet og retshjælpsforsikringen. 12 Vilkår for motorkøretøjsforsikring

14 Fælles vilkår Præmie Hvordan fastsættes præmien Præmien fastsættes efter Bornholms Brands gældende tarif. Stempelafgift og portoudgifter Sammen med præmien opkræves tillige eventuel stempelafgift til staten m.v. Bornholms Brand kan opkræve portoudgifter i forbindelse med opkrævningen. Hvornår skal præmien betales Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Hvis præmien ikke betales rettidigt 1) Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Bornholms Brand rykker skriftligt. 2) Betales præmien ikke indenfor den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og hvis køretøjet er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. Endvidere foretages registrering i Fællesregisteret, jfr. afsnittet herom. Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den ny police sker helårsvis forud i mindst 2 år. Indeksregulering Hvad indeksreguleres Præmie, selvrisiko, forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i vilkår eller police, reguleres en gang om året på hovedforfaldsdagen. Forsikringssummerne under retshjælpsforsikringen samt campingvognsforsikringens indbodækning indeksreguleres dog ikke. Hvordan foretages indeksreguleringen Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør hvert efterår. Det er den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere og industri i hele landet. Opsigelse af forsikringen Forsikringen gælder i aftaleperioden, der fremgår af policen, og fortsætter herefter for 1 år ad gangen, hvis ikke De eller vi opsiger den skriftligt, mindst 3 måneder før forsikringens udløb. Fra den dag vi har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både De og vi opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brand - også med mindst 14 dages varsel - gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, f.eks. begrænsninger i dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. De kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skulle træde i kraft. I givet fald skal Bornholms Brand have skriftlig meddelelse inden den dato, hvor de ændrede vilkår træder i kraft. Ændring af præmie / vilkår Hvis Bornholms Brands tarifpræmie (udover indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, kan tilsvarede ændringer foretages på denne forsikring med 1 måneds varsel til førstkommende hovedforfald. Ved ændring af tarifpræmie udover indeksregulering eller ændring af vilkår til ugunst for forsikringstageren, kan forsikringen opsiges til førstkommende hovedforfald. Opsigelsen skal være Bornholms Brand i hænde senest pr. hovedforfaldsdagen. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 13

15 Fælles vilkår Flytning og risikoændring Af hensyn til præmieberegningen og hvorvidt forsikringen kan fortsætte, skal Bornholms Brand underrettes, hvis 1) Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. Bemærk, at Bornholms Brand udelukkende etablerer forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede beror på Bornholm, jfr. i øvrigt side 1. 2) Køretøjet skifter anvendelse. 3) Motorstørrelsen ændres. 4) Køretøjets vægt ændres. 5) Værdien af det forsikrede køretøj og tilbehør forøges. Hvis Bornholms Brand ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. Oplægning eller afmelding Indleveres nummerpladerne til et forsikret motorkøretøj til Bornholms Brand i mindst 1 måned, nedsættes præmien til stilstandspræmie. Ved skade i en periode, hvor der kun betales stilstandspræmie, flyttes forsikringen ikke i præmietrin, og selvrisiko bortfalder. Stilstandsperioden medregnes ikke ved placering på præmietrin. Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdagen. Afhændelse eller udskiftning af køretøjet Dækningen ophører ved ejerskifte, og forsikringen kan således ikke uden Bornholms Brands accept overføres til ny ejer. Ny ejer er dog dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, men alene i det omfang, ny ejer ikke selv har etableret forsikring for risikoen. Ny ejer er dog ikke dækket under personskade- eller bilafsavnsforsikring, såfremt disse tillægsdækninger skulle være etableret. Udskiftes køretøjet, kan forsikringstageren videreføre forsikringen med de bestående rettigheder. Fællesregister for motorkøretøjsforsikring Hvis selskabet, på grund af forsikringens forløb, f.eks. ved præmierestance eller gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobil Forsikringsselskabernes Fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i nævnte Fællesregister (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. Forsikringstagerens adgang til at lade forsikringen udgå i tilfælde af ekstraordinære prisforhøjelser eller ændring af forsikringsvilkårene er omtalt i afsnittet»ændring af præmie/vilkår«. Registerlovgivningen l henhold til bestemmelserne i registerlovgivningen skal det oplyses, at Bornholms Brands kunder registreres centralt i Bornholms Brand med navne-, adresse-, telefonnummer og personnummeroplysninger. 14 Vilkår for motorkøretøjsforsikring

16 Fælles vilkår Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun fordelingen mellem selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. Ankenævn Ankemulighed Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med Bornholms Brands afgørelse, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles kun, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra privat forsikringsforhold. Hvilke betingelser skal opfyldes? Ankenævnet kan kun behandle klager, hvis forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Bornholms Brand, eller Bornholms Brand ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren. Hvordan skal De forholde Dem De skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Telefon Forbrugerrådet Købmagergade København K Telefon De skal til Ankenævnet betale et gebyr, fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller delvist får medhold i klagen, hvis Ankenævnet afviser at behandle klagen, eller hvis De selv tilbagekalder klagen. Lovgivning Hvilke love gælder Foruden police og vilkår, og de heri nævnte love, gælder følgende love: Lov om forsikringsaftaler. Lov om forsikringsvirksomhed. Vilkår for motorkøretøjsforsikring 15

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Motorcykel standard

Vilkår for Motorcykel standard Vilkår for Motorcykel standard 6453-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

DF December vilkår for

DF December vilkår for DF20026-4 December 2013 vilkår for motorcykelforsikring standard Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykelforsikring standard DF20026-4 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere