Demenspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demenspolitik 2016-2019"

Transkript

1 Demenspolitik

2 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud af hukommelsen hos personer, som samtidig kan fortælle levende om minder fra barndommen. Ældre mennesker, der ikke kan holde sammen på hverdagen længere, forbinder de fleste med demens. Men demens er meget andet end glemsomhed, og demenssygdomme rammer desværre også yngre voksne. Mennesker, som rammes af demens, ændrer adfærd. Personlighed og vaner ændrer sig, og det menneske, man har kendt, er pludselig ikke sig selv længere. Det udfordrer omgivelserne nære pårørende, bekendte og også medarbejdere fra kommunen, som har med demente borgere at gøre. Det kræver en stor indsats, viden, tålmodighed og omsorg fra alle parter. Derfor er demens i høj grad også de pårørendes sygdom. Og derfor handler Greve Kommunes demenspolitik både om de mennesker, der rammes af demenssygdomme, og om deres pårørende, som til daglig gør et enestående arbejde ved at give deres kære omsorg og tryghed i en verden, som pludselig kan opleves som utryg, fremmed og uberegnelig for mennesker, der får diagnose demens. Greve Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune. Vi ønsker at hjælpe borgere med demens til at fastholde deres identitet og livskvalitet så længe som muligt. Med denne demenspolitik vil vi tydeliggøre de mål og indsatser, som vi arbejder efter de kommende år på demensområdet. Med venlig hilsen Pernille Beckmann Borgmester, Greve Kommune 2

3 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister gradvis og ofte tidligt i forløbet evnen til at tage vare på egne forhold og interesser. Når man ikke længere ved, hvem man selv er, hvor man er og hvem der er ens nærmeste pårørende, er der brug for hjælp fra familie, venner og fra kommunen. Med denne demenspolitik ønsker Greve Kommune at styrke indsatsen for, at mennesker med demens og deres pårørende kan få de bedste betingelser for et trygt og værdigt liv. Greve Kommune vil være en demensvenlig kommune. Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. I og med, at vores levealder er stigende, vil antallet af mennesker, der udvikler demens, stige tilsvarende. En prognose udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens forudsiger, at antallet af demente borgere i Greve Kommune vil stige med cirka 114% fra 2015 til 2040, jf. tabel 1. Tabel 1: Prognose for udviklingen i antal demente borgere i Greve Kommune Fremskrivning af ældrebefolkning (60+ årige) Mænd med demens Kvinder med demens Demente borgere i alt Kilde; Nationalt Videnscenter for Demens, Forekomst af demens hos ældre i Danmark, Region Sjælland og 17 kommuner Demens dækker over flere forskellige sygdomme, der afstedkommer forskellige plejebehov alt efter, hvordan sygdommen udvikler sig og hvilke adfærdsmæssige konsekvenser, sygdommen har for det enkelte menneske. Demens er en sygdom, som på nuværende tidspunkt ikke kan kureres. Gennem behandling, pleje og omsorg er der dog mulighed for at afhjælpe og lindre symptomerne på demens og udsætte sygdommens udvikling. I sammenligning med andre sygdomme indebærer demens særlige udfordringer for såvel den sygdomsramte som for de pårørende og de medarbejdere, som i det daglige drager omsorg for og plejer mennesker med demens. I Greve Kommune ønsker vi, at borgeren med demens skal opleve kontinuitet, tryghed og livskvalitet i hverdagen, herunder bred information og støtte til de pårørende. Greve Kommune sætter med demenspolitikken fokus på områder, der skal styrkes de kommende år for at kunne håndtere det stigende antal demente borgere i kommunen samt de særlige udfordringer, der er forbundet med at støtte, drage omsorg for og yde pleje til de demensramte og deres pårørende. Demensindsatsen skal samtidig sikre kvaliteten og effektiviteten i de tilbud, der bliver stillet til rådighed i Greve Kommune. 3

4 Indholdsfortegnelse Sundhed & Pleje i Greve Kommune 5 Målgrupper for demenspolitikken 5 Livskvalitet og demens 6 Demenspolitikkens indsatsområder 7 Tidlig opsporing og udredning 7 Tilbud til borgere med demens 9 Samarbejde og tilbud til pårørende 11 Høj kvalitet og faglighed i Greve Kommunes tilbud 13 Samarbejdspartnere og frivillige foreninger 15 Teknologiske hjælpemidler 17 Retssikkerhed 18 4

5 Sundhed & Pleje i Greve Kommune Greve Kommune ønsker at være i front på sundheds- og ældreområdet. Dette er bl.a. afspejlet i Vision 2020, Greve hvor livet er grønt i delvisionen Et godt sted at leve. Demenspolitikken beskriver mål og indsatser, der er nødvendige at gennemføre i de kommende år. Som beskrevet i Sunde borgere, nære tilbud - Greve Kommunes Sundhedspolitik er et af de overordnede mål på sundheds- og ældreområdet; At skabe de bedste rammer for, at borgere med kronisk sygdom lever godt med deres sygdom. Demens er en kronisk sygdom, der kommer til udtryk på mange forskellige måder hos de mennesker, der er ramt af sygdommen. For alle gælder dog, at evnen til at klare sig selv og bevare sin identitet forsvinder i takt med sygdommens udvikling. Sygdommen påvirker derfor ikke kun den sygdomsramte, men i høj grad også familien og det nære netværk. Vision for demensområdet Greve Kommune vil give den enkelte borger berørt af demens mulighed for at fastholde egen identitet og livskvalitet længst muligt. Målgrupper for demenspolitikken Målgrupperne for Greve Kommunes demenspolitik er; Alle borgere med demens eller demenslignende symptomer. Pårørende til borgere med demens eller demenslignende symptomer. Medarbejdere der yder støtte, omsorg og pleje til borgere med demens eller demenslignende symptomer. Borgeren med demens eller demenslignende symptomer kan enten være hjemmeboende eller bosat i plejebolig. Pårørende bliver i demenspolitikken defineret som personer, der tilhører den nærmeste familie eller på anden måde er nært knyttet til borgeren, der er syg. 5

6 Livskvalitet og demens Livskvalitet handler om, hvad det enkelte menneske definerer som et godt liv for sig selv. En række faktorer har betydning for oplevelsen af livskvalitet; Føle sig nyttig Være uafhængig Oplevelsen af frihed Have selvbestemmelse Støtte fra familie og netværk Føle sig stærk Være tryg Kunne mestre gøremål i dagligdagen Et godt helbred Være aktiv Når vi bliver ældre vil vores oplevelse af livskvalitet endvidere have sammenhæng til vores arbejdsmæssige liv, vores vaner og rutiner samt de oplevelser og erfaringer, vi i øvrigt har haft igennem livet. For mennesker, ramt af demens, vil en række af ovennævnte faktorer forsvinde i takt med, at demenssygdommen udvikler sig, og de får brug for hjælp, omsorg og pleje i dagligdagen. Et vigtigt element bliver derfor kendskab til det enkelte menneskes livshistorie, så vedkommende, i det omfang det er muligt, kan fastholde de rutiner, vaner og gøremål, der medvirker til at give livskvalitet. I plejen af borgeren med demens bruger vi derfor aktivt livshistorien, hvorfor det er vigtigt at få denne nedskrevet i det tidlige stadie med hjælp fra borgeren selv og de pårørende. Copyright: Lokalcentret Møllehøj 6

7 Demenspolitikkens indsatsområder For Greve Kommune er den centrale værdi, når det handler om mennesker med demens, respekten for det enkelte menneske, så vedkommende er sikret et trygt, aktivt og værdigt liv på egne præmisser. Det enkelte menneskes frihed og retten til selvbestemmelse skal bevares, så længe det er muligt. Såfremt et menneske ikke er i stand til at tage vare på sig selv, skal støtte, omsorg og pleje foregå med respekt for det levede liv, med empati og med opretholdelse af den enkeltes retssikkerhed. Samarbejdet med familien og med det nære netværk skal vægtes højt. Greve Kommune vil de kommende år have fokus på at styrke følgende indsatsområder rettet mod borgere berørt af demens samt deres familie; 1. Tidlig opsporing og udredning 2. Tilbud til borgere med demens 3. Samarbejde og tilbud til pårørende 4. Høj kvalitet og faglighed i Greve Kommunes tilbud 5. Samarbejdspartnere og frivillige 6. Velfærdsteknologi 7. Retssikkerhed Tidlig opsporing og udredning Når vi blive ældre, kan vi godt opleve, at vores hukommelse bliver dårligere. Måske kan vi ikke huske, hvor vi lagde nøglerne, eller hvad vi lavede i går. Det er en naturlig del af det at blive ældre og behøver ikke være tegn på, at demens er under udvikling. Hvis pårørende, netværk eller fagpersoner begynder at opleve forandringer i en borgers adfærd, som f.eks. at aftaler bliver glemt, ligegyldighed med hygiejne og påklædning, at der bliver spurgt om de samme ting gentagne gange, problemer med at finde de rigtige ord eller sætninger, ting der skal gøres bliver glemt, problemer med at huske ny information og ændringer i personlighed, kan det være tegn på, at der er noget galt. Vi ønsker at opspore borgere med demens tidligt for at; Borgeren kan modtage den rette støtte, pleje og behandling samt aktivitet og træning. Greve Kommune kan give tilbud om viden, vejledning og støtte til borgere og pårørende ved symptomer på demens og ved fastsat diagnose. Når borgere eller pårørende får rådgivning, vejledning og støtte tidligt i sygdomsforløbet er det lettere for dem at være på forkant og håndtere sygdommen og sygdommens udvikling. Kunne behandle eller lindre en del af de symptomer, som demens kan medføre. Det gælder f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger, angst og depression. Egen læge igangsætter udredning tidligt i sygdommen og henviser til regional demensudredning. Den regional udredningsenhed foretager endelig udredning og igangsætter behandling jf. Forløbsprogram for Demens. Den tidlige udredning og efterfølgende behandling kan medvirke til, at sygdommen udvikler sig langsommere og borgeren derved kan blive længere tid i eget hjem. 7

8 Greve Kommune i samarbejde med borgeren og de pårørende kan udarbejde en plan for håndtering af sygdommens forløb. Det kan være svært som pårørende at tage samtalen, fordi borgeren ofte vil have en anden opfattelse af egen situation. Som støtte for samtalen kan pårørende henvende sig til Greve Kommunes demenskoordinatorer for rådgivning og vejledning. Indsatser Et tydeligt tværfagligt samarbejde mellem egen læge, regionen og kommunen om tidlig opsporing og udredning bl.a. i regi af Sundhedsaftalen og Forløbsprogrammet for demens. Sikre tilgængelighed til Greve Kommune og ressourcepersoner på demensområdet; ved annoncering i lokale aviser om, hvor man, som berørt borger eller pårørende, kan få information, rådgivning og vejledning om demens i Greve Kommune. ved mulighed for telefonisk kontakt, hvor berørte borgere eller pårørende kan ringe og tale med Greve Kommunes demenskoordinatorer. ved halvårlige informationsmøder for borgere i Greve Kommune om vigtigheden af at opdage demens tidligt. Annonceres i lokale aviser og på hjemmesiden ved information og videndeling på hjemmeside på samt Greve Kommunes tilbud til borgere og pårørende berørte af demens. Uddanne relevante medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje til at opspore tidlige symptomer på demens, så de kan understøtte, at der bliver igangsat udredning af borgeren. 8

9 Tæt samarbejde mellem relevante medarbejdere og demenskoordinatorer, så borgeren ved mistanke om begyndende demens får tilbud om besøg af demenskoordinatoren. De pårørende vil ligeledes blive tilbudt videndeling/uddannelse inden for udviklingen af sygdommen demens. Tilbud til borgere med demens Det at få stillet diagnosen demens betyder, at borgeren eller pårørende bliver bevidst om, at borgeren langsomt mister evnen til at udføre de aktiviteter, der tidligere har udgjort borgerens hverdagsliv. I størstedelen af vores voksenliv beskæftiger vi os med aktiviteter i relation til arbejde, fritid, familie og venner samt egenomsorg som f.eks. motions- og kostvaner. De ting, vi foretager os, understøtter vores identitet og vores oplevelse af livskvalitet. Når sygdommen er konstateret, bliver det vigtigt for både borgeren med demens og for pårørende at tage stilling til, hvordan identitet og livskvalitet kan blive fastholdt længst muligt i sygdomsforløbet. Et vigtigt element er livshistorien. For at plejepersonale kan understøtte identitet og livskvalitet i hele sygdomsforløbet, er det væsentlig, at borgeren og de pårørende sammen beskriver ting, erfaringer, vaner og rutiner, der har eller har haft betydning for borgeren igennem livet. Det kan være beskrivelse af det arbejde, som borgeren har varetaget, rutiner om morgenen, rutiner om aften, sportsinteresser, yndlingsfarver, yndlingstøj, musikinteresser, familielivet mm. Et andet element er at tage stilling til behovet for hjælp til støtte og vejledning, til praktiske opgaver, til personlig pleje og/eller til aflastning. Hjælpen kan blive leveret fra enten Greve Kommune eller fra frivillige foreninger. Behovet for hjælp til borgeren og til pårørende vil være stigende i takt med, at sygdommen skrider frem og funktionsevnen falder. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan både den demensramte borger og de pårørende få behov for at kunne deltage i aktiviteter, der er målrettet borgere berørte af demens. Det kan dreje sig om at få dækket behovet for socialt samvær, for at være fysisk aktiv, for at dyrke tidligere interesser, at få drøftet sin situation med andre, der står i samme situation m.v. På et tidspunkt kan den demensramte borger blive så plejekrævende, at familien ikke længere kan klare plejen i eget hjem. Greve Kommune skal i de tilfælde kunne tilbyde borgeren en plejebolig på et plejecenter, der er indrettet, så der kan skabes trygge rammer samt et godt og værdigt liv, hvor identitet og livskvalitet søges fastholdt. Indsatser Greve Kommune vil gennem demenskoordinatorerne arbejde tæt sammen med borgerens egen praktiserende læge og den regionale demensenhed, når en borger får konstateret en sygdom, der medfører demens. Samarbejdet skal sikre, at der bliver udarbejdet et sammenhængende behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i borgerens og familiens behov og ressourcer. Forløbet skal sigte mod, at borgeren kan fastholde sin identitet og livskvalitet længst muligt. Endvidere skal forløbet understøtte, at familien kan håndtere det fysiske, psykiske og sociale pres, der kan være en følge af sygdommen. 9

10 Den hjælp og støtte, der bliver tilbudt borgere med demens og deres familie i eget hjem, skal være af faglig høj kvalitet og gives på en værdig og respektfuld måde. Der skal være tilstrækkeligt med tilbud om meningsfyldte aktiviteter til borgere med demens, der fastholder funktionsevner så længe som muligt samt understøtter fastholdelse af identitet og livskvalitet. Det kan være aktiviteter som motion, træning, huskekor, erindringsdans, musikterapi, visning af film der kan stimulere samtale, spille spil, ture ud i naturen mm. Aktiviteterne tilbydes både på daghjem og på plejecentre. Tilstrækkeligt med tilbud om støtte, vejledning og aflastning til demensramte familier. Der skal skabes mulighed for at have kontakt med husdyr og/eller børn på plejecentre. Plejecentre skal opleves som mit hjem også for borgere med demens, så hverdagen bliver så tryg som mulig (brug af lys, farver, inventar, materialer, nips, planter, egne ting, akvarier mm. samt personalets kultur og adfærd). Indretning på daghjem og plejecentre skal hjælpe borgere med demens til at finde rundt, klare daglige gøremål, huske mm. (farver, piktogrammer, gulvmarkeringer mm.). Der skal som forsøg etableres temarum, der kan stimulere hukommelsen og give mulighed for at udføre gøremål, der var en del af det tidligere liv. For eksempel håndværkernes rum, syslestuen for kvinder, maler- og musikrummet, tidsperioderum m.v. Der skal som forsøg etableres sansehaver og rekreative områder. 10

11 Samarbejde og tilbud til pårørende Er du pårørende til et menneske med en demenssygdom, får du en vigtig rolle i sygdomsforløbet. Dette gælder uanset, om borgeren bor hjemme eller i bolig på et plejecenter. Efterhånden som sygdommen skrider frem, må du overtage flere og flere af de opgaver, som den demensramte førhen kunne udføre. Jeres samvær vil ændre karakter i takt med, at hukommelse og sprog svigter, og der indtræder ændringer i den demensramtes væremåde og adfærd. At tage sig af et menneske med en demenssygdom giver både følelsesmæssige og praktiske udfordringer. Det kan være et 24 timers job, der er psykisk opslidende i længden. Derfor er det vigtigt at passe på sig selv både fysisk og psykisk undervejs i sygdomsforløbet og efterspørge hjælp efter behov. Hjælpen kan komme fra det nære netværk, frivillige foreninger eller fra Greve Kommune. Det nære netværk kan f.eks. træde til og hjælpe med mindre praktiske gøremål og med at være hos den demensramte nogle timer, så man som nær pårørende kan få et frirum til at gøre ting, der har betydning for én selv. De frivillige foreninger står ofte til rådighed med information, støtte og/eller aktiviteter. Det kan f.eks. være Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Menighedsplejen m. fl. Fra Greve Kommune kan den nære familie få information og vejledning om sygdommen samt tilbud om deltagelse i en støttegruppe, hjælp til praktiske gøremål, hjælp til pleje af den demensramte, hjælp til aflastning og på sigt, når familien ikke kan magte plejeopgaven længere, tilbud om en plejebolig. Mange familier, som i det daglige lever med en demenssygdom tæt på, oplever et stort behov for at være tilknyttet en støttegruppe, hvor de kan få hjælp til at bearbejde de mange følelser og svære situationer, som en demenssygdom kan medføre. Copyright: Lokalcentret Møllehøj 11

12 Indsatser Nem adgang for pårørende til information, rådgivning og vejledning om demens. Undervisning af pårørende i demenssygdommes udvikling og konsekvenser samt i metoder til at yde støtte og omsorg til den demensramte, der hjælper med at fastholde identitet og livskvalitet. Tilbud til den nære familie, der kan støtte og aflaste dem i kortere eller længere perioder. Tilbud til den nære familie om deltagelse i støttegrupper. Tilbud til pårørende om deltagelse i aktiviteter sammen med den demensramte borger. Demenscafé hver 2. uge, hvor berørte borgere eller pårørende kan komme og tale med Greve Kommunes demenskoordinatorer samt møde andre borgere og pårørende, der er berørt af demens. Pårørendes kendskab til den demensramtes tidligere liv er vigtige input til Greve Kommunes medarbejdere, når de skal lære den demensramte at kende. Indsigt i rutiner, vaner og job, hvad der var vigtigt for vedkommende, fritidsinteresser mv. har afgørende betydning for den omsorg og pleje, der skal tilbydes den demensramte, så identitet og livskvalitet kan blive fastholdt i eget hjem og i en plejebolig. 12

13 Høj kvalitet og faglighed i Greve Kommunes tilbud Greve Kommune ønsker at være i front, når det drejer sig om at tilbyde borgere med demens et værdigt liv i alle faser af sygdommen. Et godt helbred er vigtig for livskvaliteten, også hos borgere med demens. Det kan være svært for en borger med demens at udtrykke ubehag, smerter eller ændringer. I plejen af borgere med demens er det derfor vigtigt at skærpe opmærksomheden mod fysiske sygdomstegn som f.eks. urinvejsinfektion. Det stiller store krav til det faglige niveau hos de medarbejdere, der i det daglige rådgiver og vejleder om demens eller yder støtte, omsorg og pleje til borgere med demens og deres pårørende. På de enkelte afdelinger på plejecentrene og i hjemmeplejen er der uddannet demensspecialister, som er med til at sikre høj kvalitet i plejen af borgere med demens. Borgere med særlige udfordringer relateret til sygdommen demens ønsker vi at kunne tilbyde viden og kompetencer på et særligt højt niveau. For at kunne udvikle og fastholde et højt fagligt niveau vil Greve Kommune oprette et kompetencecenter for demens. I kompetencecentret samler Greve Kommune de ledelsesmæssige og faglige ressourcer indenfor demensområdet. Kompetencecenteret skal; understøtte den fælles retning på demensområdet i Greve Kommune, holde sig ajour med ny forskning og viden indenfor demens ved deltagelse i nationale, regionale og kommunale netværk og konferencer, understøtte en høj faglighed på demensområdet, fungere som ressourcecenter for medarbejdere, der har behov for kompetenceudvikling, støtte eller sparring på demensområdet, løbende udvikling og implementering af indsatser på demensområdet, gennemføre uddannelsesforløb på tværs af faggrænser i Greve Kommune, understøtte at ny forskning og evidensbaseret viden om demens bliver nyttiggjort i det daglige arbejde, være på forkant med den teknologiske udvikling på demensområdet, udbrede viden om demens til borgere og pårørende i Greve Kommune. Copyright: Lokalcentret Møllehøj 13

14 Indsatser Etablering af kompetencecenter for demens bestående af ledere og medarbejdere med særlige faglige kompetencer inden for området demens (demensspecialister). Ansættelse af faglige profiler som f.eks. demenskoordinatorer, pædagoger, demenspsykolog, sygeplejersker med speciale i demens, musikterapeut mm. Anvendelse af gennemprøvede socialpædagogiske værktøjer til at yde vejledning, støtte, omsorg og pleje i alle faser af en demenssygdoms forløb. Anvendelse af metode til at være på forkant og opspore somatiske sygdomme hos borgere med demens. Der arbejdes med at tilknytte et tværfagligt team til den enkelte borger med demens. Det tværfaglige samarbejde skal sikre, at den daglige støtte, omsorg og pleje omfatter og inddrager så mange aspekter i borgerens liv som muligt. Arbejdet tager afsæt i Region Sjællands Forløbsprogram for Demens. Greve Kommune er repræsenteret og bidrager aktivt i relevante netværk og tværfaglige samarbejder om udvikling af evidensbaseret viden på demensområdet. 14

15 Samarbejdspartnere og frivillige foreninger Det forudsætter et godt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler at sikre, at mennesker med demenssygdomme og deres familie kan fortsætte med at bevare det gode liv, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Greve Kommune har, sammen med de øvrige kommuner, de praktiserende læger, psykiatrien og hospitaler i Region Sjælland, medvirket til at udarbejde Forløbsprogram for patienter med demens. Et centralt element i forløbsprogrammet er at skabe rammer for kommunikation og gensidigt kendte aftaler. Det er en af de vigtigste faktorer, når der skal sikres god forankring af samarbejdet, gode overgange mellem sektorerne og at alle parter kender deres opgaver og roller. De frivillige foreninger som f.eks. Alzheimerforeningen, Ældre Sagen eller Samvirkende Menighedsplejer er vigtige aktører på demensområdet. Hos foreningerne kan mennesker med demens og deres familie bl.a. hente information og viden om demens, få hjælp til aflastning samt deltage i aktiviteter målrettet såvel den demensramte som familiemedlemmer. Det er væsentligt for Greve Kommune, at have et godt kendskab til og samspil med de frivillige foreninger således, at tilbuddene i Greve Kommune er dækkende for borgernes behov. Copyright: Lokalcentret Møllehøj 15

16 Indsatser Greve Kommune vil fremme samarbejdet og koordineringen med de frivillige foreninger og derigennem sikre tilstedeværelse af tilbud og aktiviteter til borgeren med demens og deres familie, der er meningsfyldte og dækker borgernes behov. Greve Kommune har fokus på løbende at forbedre samarbejdet mellem kommunen, praktiserende læger og hospitaler, så borgere med demens og de pårørende oplever sammenhæng i behandlingsforløbet. Demenskoordinatorerne er bindeled mellem de frivillige og aktiviteterne, samt stiller demensfaglig viden til rådighed i forhold til relevante oplæg, foredrag og vejledning af frivillige. 16

17 Teknologiske hjælpemidler Udviklingen af teknologiske hjælpemidler, der kan støtte mennesker med demens i at bevare deres selvstændighed, fortsætte med at være aktive samt bevare deres sociale kontakter, går stærkt. Hjælpemidlerne kan bidrage til at øge livskvaliteten og trygheden både for den demensramte og for de pårørende. Brug af teknologiske hjælpemidler kan endvidere medvirke til at udsætte det tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt at flytte til en plejebolig. Der er udviklet teknologiske hjælpemidler, som kan støtte hukommelse og kommunikation, skabe overblik i tid og rum samt hjælpe med at opretholde evnen til i en vis udstrækning at klare sig selv. Der er tale om hjælpemidler, som f.eks. gør det lettere: at bruge telefon huske telefonnumre, holde styr på dato og ugedag, at finde ud af fjernbetjeningen til fjernsyn, at finde rundt i skabe og skuffer, at klare indkøb, at huske at slukke for komfur, at huske aftaler, at huske at tage medicin på de rigtige tidspunkter, at blive hentet hjem, når man ikke kan finde hjem. Jo mere fremskreden demenssygdommen er, jo sværere er det at blive introduceret til og tilegne sig et nyt hjælpemiddel. Det er derfor vigtigt, at borgere med demens og deres familie bliver orienteret om og tager stilling til brug af teknologiske hjælpemidler tidligt i sygdommen. Demenskoordinatorerne kan bidrage med vejledning til brug af hjælpemidler. Indsatser Medarbejdere, der yder støtte, omsorg og pleje til borgere med demens og deres familie, skal have kendskab til den nyeste forskning og de teknologiske hjælpemidler, der retter sig mod at skabe bedre livsbetingelser for borgere med demens. Borgere med demens og deres familie skal så tidligt som muligt i sygdomsforløbet orienteres om, hvilke teknologiske hjælpemidler der findes samt vejledning i brugen heraf. Ligeledes skal borgerne vejledes i eventuelle muligheder for økonomisk støtte til indkøb af teknologiske hjælpemidler. På plejecentre skal teknologiske hjælpemidler benyttes i det omfang, de understøtter, at den enkelte borger med demens kan leve et aktivt, værdigt og trygt liv. Her kan nævnes særlige tøjdyr, sælen Paro, kælekatte, dukker, men også gyngestole og afslappende musik. Endvidere er der en række muligheder for IT-programmer/Apps til oprettelse af elektronisk livshistorie, kalendersystem og kommunikation med og mellem familie og plejepersonale. 17

18 Retssikkerhed Alle borgeres personlige frihed er fastsat i grundloven. Greve Kommune har som social myndighed pligt til yde omsorg til kommunens borgere ud fra individuelle hensyn samt til aktivt at undgå omsorgssvigt. Som hovedregel skal en borger give sit samtykke til, at kommunen kan yde hjælp. Et samtykke er en udtrykkelig eller stiltiende tilkendegivelse fra borgeren om, at en handling godt må foretages. Et gyldigt samtykke kan gives i form af; 1. Et udtrykkeligt samtykke Personen giver klart udtryk for, at handlingen må foretages. 2. Et stiltiende samtykke Personen signalerer og opfører sig på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, at der foreligger et samtykke. Et samtykke omfatter aldrig passivitet. Såfremt kommunens medarbejdere ikke kan opnå en borgers samtykke i situationer, hvor det er absolut påkrævet og hvor det vurderes, at borgeren er til fare for sig selv eller andre, må kommunens medarbejdere gribe ind for at modvirke, at personen gør skade på sig selv eller andre. Lov om social service For at beskytte borgeren er der med hjemmel i Lov om social service mulighed for at: anvende alarm og pejlesystemer (GPS), fastholde og føre borgeren til et andet opholdsrum, fastholde i hygiejnesituationer, tilbageholde borgeren i boligen, optage borgeren i særlige botilbud uden samtykke. For hvert af disse fysiske magtindgreb er der specifikke kriterier, som skal være opfyldt, for at indgrebet lovligt kan iværksættes. En værge eller et nærtstående familiemedlem kan aldrig på borgerens vegne give tilsagn til, at nogle af de ovenfor nævnte indgreb bliver gennemført uden borgerens samtykke. Eksempel: En borger, som ikke har evnen til at give informeret samtykke f.eks. på grund af en demenssygdom, kan ikke lovligt blive flyttet til en plejebolig, selvom borgeren er plejekrævende i en grad, der kun kan opfyldes i en plejebolig. For at kunne flytte borgeren skal de lovmæssigt fastsatte kriterier for flytning uden samtykke være opfyldt. Reglerne i serviceloven sikrer, at ethvert fysisk magtindgreb er omfattet af nogle retssikkerhedsgarantier: Ved alle beslutninger om at anvende magt uden borgerens samtykke skal der træffes en afgørelse med begrundelse; og alle beslutninger om at anvende magt skal registreres og indberettes til kommunen. Alle beslutninger om magtanvendelse skal være tidsbegrænsede, undtagen flytning uden samtykke efter 129 i serviceloven. Afgørelser om magtanvendelse kan påklages til en overordnet ankemyndighed. 18

19 Der skal udarbejdes en individuel plan for, hvordan kommunen fremover kan undgå magtanvendelse i omsorgen for den berørte borger. Kommunen skal sikre, at der er en pårørende eller værge, som kan varetage borgerens interesser. Sundhedsloven Borgernes retsstilling er endvidere reguleret i Sundhedsloven. Loven fastslår, at den enkelte borgers medinddragelse i beslutninger er centralt på hele sundhedsområdet og at behandling ikke må indledes uden borgerens samtykke. Pårørende vil kunne give samtykke til behandling i situationer, hvor hovedpersonen ikke selv kan give et informeret samtykke. Hvis der er udpeget en værge i medfør af værgemålslovens 5, vil det være denne, der kan give samtykke. Hvis en borger siger nej til en behandling, som f.eks. indtag af medicin eller rensning af sår, kan plejepersonalet ikke tvinge borgeren til at tage medicinen eller lad plejepersonalet komme til såret. Heller ikke i de situationer hvor de pårørende har givet samtykke til behandling. Jf. Sundhedsloven er det ikke muligt at behandle en borger mod dennes vilje. Hvis en borger, der midlertidigt eller varigt er ude af stand til at give informeret samtykke, befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for borgerens overlevelse eller for på længere sigt at forbedre borgerens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan pleje-/sundhedspersonen indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra borgeren, nærmeste pårørende eller værge. I en akut livstruende situation kan man, uanset protest fra borgeren mod behandlingen, således altid behandle. 19

20 Indsatser Der er udarbejdet procedurer for magtanvendelse i Greve Kommune, der følger den gældende lovgivning. Pårørende til borgeren med demens bliver tidligt i sygdomsforløbet informeret om betydningen af samtykke, under hvilke omstændigheder Greve Kommune må foretage indgreb i den personlige frihed, samt hvilke former for indgreb Greve Kommune må foretage. Greve Kommunes medarbejdere gør aktivt brug af Livshistorien til at få indsigt i vaner, rutiner, fritidsinteresser mm. for borgere med demens. Indsigt i borgerens liv giver medarbejderne bedre mulighed for at møde borgeren ud fra dennes forudsætninger og for at undgå konflikter i dagligdagens gøremål. I handleplanen for den enkelte borger med demens har Greve Kommunes medarbejdere beskrevet indsatser, der skal forebygge magtanvendelse og konflikter. 20

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Demenspolitik

Demenspolitik Greve Kommune Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 er udgivet af: Greve Kommune Center for Sundhed & Pleje Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Vedtaget af Greve Byråd i februar 2016 Greve Kommune

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger

Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger Kapitel 6. JuridisKe problemstillinger som udgangspunkt må pleje og omsorg af svage grupper som personer med demens aldrig ske ved fysisk magt eller anden tvang. i særlige tilfælde og under særlige betingelser

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Velkommen Her i folderen kan du læse om Ringsted Kommunes Hjemmeplejes mange forskellige tilbud både hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15 Indhold 1.1 Indledning side 3 1.2 Fremskrivning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere