Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201"

Transkript

1 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK

2 Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader på apparatet, som er opstået som følge af manglende kendskab til betjeningsvejledningen, er ikke dækket af et garantikrav. Copyright HORN GmbH & Co. KG. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, grafiske illustrationer og udformning er ophavsretbeskyttet. Eftertryk og kopiering af teksten samt uddrag heraf er kun tilladt med skriftlig tilladelse. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Service Hotline (0,14 /min. fra det tyske fastnet, mobiltelefon max. 0,42 /min.) Dokumenten-Nr.: E Stand: E TankQuick 100 F2

3 Indhold 1 Sikkerhedsanvisninger Produktbeskrivelse Bestemmelsesmæssig anvendelse Udstyr Tekniske data Opstilling Opstillingssted Trykluftforsyning Idrifttagning Valg af medium Indstilling af driftstryk Drift Sikkerhedsanvisninger Udsugning af brændstof via tankstuds Montering af slangearmatur Udsugning Udsugning af brændstof via brændstofslange Montering af slangearmatur Udsugning Tilbageføring af brændstof Ikke i brug Service og vedligeholdelse Rengøring Beholderc Smudsfangere og filtre Trykregulator Pumpe Understel Typeskilt og advarsler Fejlafhjælpning Bortskaffelse Funktionskema Overensstemmelseserklæring ring E TankQuick 100 F2 3

4 1 Sikkerhedsanvisninger Pistolen er bygget efter den nyeste teknik og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Der kan dog trods dette være en risiko forbundet ved brugen af pistolen eller for tredjemand, eller opstå skader på pistolen eller andre tingskader. Anvisningerne i denne betjeningsvejledning, herunder særligt sikkerhedsanvisningerne og afsnittene med advarsler, skal derfor ubetinget overholdes. Advarsler og symboler I betjeningsvejledningen benyttes følgende tegn ved særligt vigtige oplysninger. Særlige vigtige oplysninger omkring økonomisk brug af pistolen. Særlige oplysninger eller på- eller forbud i forbindelse med forebyggelse af skader. Oplysninger eller på- og forbud til forebyggelse af personskader eller omfattende tingskader. Bestemmelsesmæssig anvendelse Pistolen må kun anvendes i teknisk korrekt stand og til den bestemmelsesmæssige brug samt sikkerheds- og risikobevidst under overholdelse af betjeningsvejledningen. Særligt skal fejl, som kan påvirke sikkerheden, omgående afhjælpes. Pistolen og dens komponenter er udelukkende beregnet til brug med de angivne væsker og til den beskrevne anvendelse. Anden brug eller brug, der går herudover, gælder som ikke-bestemmelsesmæssig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som opstår som følge heraf. Dette er udelukkende brugerens eget ansvar. Organisatoriske foranstaltninger Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares, så den er let få fat i på brugsstedet! Enhver, som har med montering, ibrugtagning, vedligeholdelse, og driften af apparatet at gøre, skal have læst og forstået hele driftsvejledningen. Typeskiltet på pistolen og advarslerne på pistolen skal ubetinget overholdes og skal altid være tydeligt læsbare. Kvalificeret personale Det personale, som har med betjening, vedligeholdelse og montering at gøre, skal have de nødvendige kvalifikationer til disse opgaver. Overvågning af personalet og personalets ansvarsområde og kompetencer skal fastsættes præcist af ejeren. Hvis personalet ikke har det fornødne faglige kendskab, skal personalet oplæres og instrueres i brugen. Derudover skal ejeren sikre sig, at personalet har forstået indholdet i betjeningsvejledningen. Vandbeskyttelse Apparatet er dimensioneret til brug med vandskadelige stoffer. Bestemmelserne for de gældende regler på anvendelsesstedet skal overholdes (f.eks. vandmiljølov, forordning vedr. vandskadelige stoffer) E TankQuick 100 F2

5 Hydraulisk system Arbejde på hydrauliske dele og anordninger må kun udføres af personer med speciel viden om og erfaring med hydraulik. Alle ledninger, slanger og forskruninger skal regelmæssigt kontrolleres med hensyn til utætheder og udvendigt synlige beskadigelser, og fejl skal omgående afhjælpes. Olie, der sprøjter ud, kan forårsage kvæstelser og brand. Ved håndtering af olie, fedt og andre kemiske stoffer skal sikkerhedsforskrifterne, der er gældende for produktet, overholdes! Service og vedligeholdelse Iht. de lovmæssige forskrifter er det udelukkende autoriserede virksomheder, som må foretage arbejde på anlæg til vandskadelige væsker. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, til- og ombygninger på anlægget, som kan påvirke sikkerheden, uden leverandørens samtykke! Reservedele skal opfylde de tekniske krav, som er fastlagt af producenten. Dette er altid tilfældet ved originale reservedele. Elektrisk energi Arbejde på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af instruerede personer under vejledning og opsyn af en elektriker i henhold til de elektrotekniske regler. Maskin- og anlægsdele, hvor der gennemføres inspektions-, service- og reparationsarbejde, skal adskilles fra nettet og være uden spænding. Eksplosionsbeskyttelse Apparatet er dimensioneret til brug med eksplosionsfarlige stoffer. Konstruktion og produktion er foregået under hensyntagen til de gældende bestemmelser, især direktiv ATEX 2014/34/EU og de tekniske regler for brændbare væsker. Ejeren skal overholde bestemmelserne med hensyn til driften af sådanne apparater, især direktiv ATEX 1999/92/EF og Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV - tysk forordning vedrørende driftssikkerhed) E TankQuick 100 F2 5

6 2 Produktbeskrivelse 2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse TankQuick 100 F2 er et apparat til omfyldning af brændstof fra biltanke i dertil egnede beholdere samt tilbagefyldning i den tømte tank. Apparatet er specielt blevet udviklet til brug på autoværksteder, tankstationer og lignende indretninger. Apparatet anvendes til tømning af brændstoftanke i forbindelse med reparationer samt tømning efter en fejltankning. Apparatet er godkendt til brug sammen med eksplosionsfarlig væske samt til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer. Godkendelsen er specificeret med Ex-mærkningen i konformitetserklæringen ormitetserklæringen samt på typeskiltet. Apparatet må kun fyldes med de væsker der er nævnt under de opførte væsker. Apparatet er i overensstemmelse med kravene i de gældende bestemmelser, især ATEX (RL 2014/34/EU). Dette dokumenteres med overensstemmelseserklæringen og med CE-mærket. Brændstoffet suges op med sugeslangen og over i beholderen ved hjælp af den pneumatiske dobbelt membranpumpe. Brændstoffet bliver i beholderen under arbejdsprocessen. Efter justering af styreventilerne afgives brændstoffet atter fra beholderen. Vakuumpumpen sørger for, at de fortrængte gasser ikke ledes ud i det fri, og at de føres tilbage i brændstoftanken, hvis beholderen overfyldes. 2.2 Udstyr Mobil 100 liters beholder med lukkeventil og niveauindikering Pumpeenhed med fødepumpe, brændstoffilter, trykluftregulator og styreventiler Slangesystem med tankstudsadapter, udsugnings-/tilbageførings- og vakuumslange Ekstraudstyr (optionelt): Adaptersæt til udsugning via brændstofslangen 2.3 Tekniske data Mål Højde ca mm Bredde ca. 600 mm Dybde ca. 610 mm Tomvægt ca. 56 kg Støjemission < 70 db(a) Beholder Volumen 100 l Maks. tilladt 90 l påfyldningsmængde Pumpeaggregat Kapacitet ca. 7,5 l/min Driftsmidler Trykluft uden olie, filtreret 25 min. 7 bar, maks. 10 bar µm Tilladt Drift og driftspauser 0-40 C omgivelsestemperatur Tilladt 0-40 C medietemperatur Transportmedie Benzin, Diesel, E85 (ethanol), andre på forespørgsel E TankQuick 100 F2

7 3 Opstilling 3.1 Opstillingssted TankQuick må kun anvendes i fagligt korrekt udstyrede virksomheder, som f.eks. tankstationer og værksteder. Opstillingsstedet skal vælges således, at der ingen som helst risiko er for at evt. personer udsættes for fare eller at miljøet forurenes. Følgende punkter skal overholdes: Apparatet skal anvendes således, at evt. udløbende brændstof kan opsamles samt konstateres og fjernes. Apparatet må derfor udelukkende anvendes og opstilles på et væsketæt underlag. Spildte dråber skal straks fjernes. Iht. TRbF 40 skal apparatets omgivelser klassificeres som Ex-Zone 2 i en omkreds på ca. 0,2 m. Apparatet må derfor kun anvendes udendørs og i godt ventilerede rum. De nødvendige ex-beskyttende foranstaltninger skal træffes. Rygning og brug af åben ild er især forbudt i nærheden af apparatet. Uden for driftstiden må apparatet kun opstilles i rum, hvor ingen personer opholder sig. Sørg for god ventilation og undgå opvarmning. For at aflede statisk elektricitet, må apparatet ikke opstilles på isolerende flader. Opstillingsstedet bør give tilstrækkelig beskyttelse mod uautoriseret brug. Apparatet skal opstilles, så det er beskyttet mod skader via tredjemand, f.eks. ikke i nærheden af køreveje eller arbejdsflader. Apparatet opstilles, så det er beskyttet mod opvarmning (f.eks. direkte sol). 3.2 Trykluftforsyning Anlægget kan kun køre uden fejl og med minimal vedligeholdelse, såfremt der ingen snavs, olie eller kondensvand er i den benyttede trykluft. Det kan kraftigt anbefales at montere et trykluftfilter med automatisk kondensdræn. TankQuick kræver et indgangstryk på mindst 7 bar. 4 Idrifttagning 4.1 Valg af medium Der vil også være rester tilbage af den aftappede væske i den tømte beholder. For at sikre sortsrenheden, fastlægges i forbindelse med idriftsættelsen, hvilket medium skal gælde for apparatet (diesel, benzin eller E85). 4.2 Indstilling af driftstryk Ved idrifttagning eller ændring af driftstrykket i trykluftforsyningen skal fødepumpens driftstryk kontrolleres og om nødvendigt justeres. Det interne driftstryk kan aflæses på manometeret, når trykluftforsyningen er tilsluttet. TankQuicks maks interne driftstryk må ikke overstige 7 bar. Et højere driftstryk kan ødelægge pumpen. Den maks. udsugningsydelse opnås ved 6,5 bar, et højere driftstryk giver ikke noget øget transportvolumen E TankQuick 100 F2 7

8 5 Drift Fremgangsmåde: Højre betjeningsarm sættes på off. Slut TankQuick til trykluftforsyningen (min. 7 bar - maks. 10 bar). Klap TankQuicks hus op. Skru de to øverste skruer (1) af og løsn de to nederste skruer (2). Træk trykregulatorens knap opad og indstil driftstrykket til maks. 6,5 bar ved at dreje på knappen (se Illustration 1). Tryk trykregulatorens knap nedad igen og luk huset. Nu er apparatet klar til brug. 5.1 Sikkerhedsanvisninger Illustration 1 Anlægget må kun benyttes af instrueret personale. Følgende punkter skal overholdes: Brændbare brændstoffer må udelukkende fyldes over i dertil egnede beholdere. Under driften skal køretøjets motor og kabinevarmer slukkes Under brugen skal der være egnede brandslukningsmidler i nærheden (f.eks. brandslukker) 5.2 Udsugning af brændstof via tankstuds Udsugningen foregår via udsugningsslangen, som er ført ned i tanken gennem tankstudsen. Under udsugningen virker vakuumslangen også som overfyldningssikring for beholderen. Hvis der fyldes for meget på, føres det overskydende brændstof tilbage i bilens brændstoftank Montering af slangearmatur På køretøjer, hvor brændstoffet suges op via tankstudsen, skal udsugningsslangens armatur monteres på følgende måde (se Fig. 2 Pos. 3 og 4 er en del af det adaptersæt, der kan fås som tilbehør, til udsugning ved hjælp af benzinslangen) : Skru proppen (4) af gribestykket (1) og træk slangen gennem gribestykket. Bøsningen (5) skrues sammen med gribestykket (med hånden). Gribestykkets gevind (1) skal passe til køretøjets tankstuds. Hvis gevindet passer, kan adapteret (2) skubbes ind i gribestykket via sugeslangen. Sørg for, at O-ringen sidder rigtigt. Udsugning og tilbageføring via tankstuds Gribestykke 2 Adapter til tankstuds 3 Slangeadapter 4 Lukkeprop 5 Bøsning 6 Vakuumslange 7 Suge- / returslange 8 Kuglespids Illustration E TankQuick 100 F2 4

9 5.2.2 Udsugning Kør TankQuick hen til bilen. Sæt potentialudligningskablets klemme på bilen. Før udsugnings- /tilbageføringsslangen ind i bilens tank og lås gribestykket i tankstudsen ved at dreje det til højre eller sæt adapteret i. Hold fast i gribestykket i tankstudsen under tilbageføringen! Vakuumslangen skal rage ind i tankstudsen! Etabler trykluftforbindelse. Sæt venstre og midterste betjeningsarm på udsugning. Tænd for anlægget på højre betjeningsarm (on-off). Tryk på stangen (se Illustration 4) på beholderens spærreventil tankens indhold suges ud. Udsugningen kan kontrolleres på lukkeventilens skueglas. Det kan tænkes, at mediet ikke er synligt gennem skueglasset, selvom tanken endnu ikke er fuldstændig tom. Hvis det er tilfældet, skal udsugningsslangen enten skubbes længere ned i eller ud af tanken gennem håndtaget på tankstudsen. Dette bør ske langsomt og i korte etapper, da udsugningsslangen først skal fyldes med væske igen. Først herefter kan der atter gennemføres kontrol via skueglasset. Under udsugningen skal beholderens niveau kontrolleres, så den ikke overfyldes. Lad pumpen køre videre et kort stykke tid endnu, når udsugningen er afsluttet, så slangerne kan blive tømt. Herefter slukkes for apparatet via betjeningshåndtaget (On-Off), og trykluftforsyningen kobles fra. 5.3 Udsugning af brændstof via brændstofslange Udsugningen foregår via sugeslange, der er sluttet til køretøjets brændstofslange. Til dette benyttes adaptersættet, som fås som ekstraudstyr. Udsugningen via brændstofslangen må kun ske med den respektive bilproducents tilladelse! Montering af slangearmatur På køretøjer, hvor brændstoffet suges op via brændstofslangen, skal udsugningsslangens armatur monteres på følgende måde: Skru bøsningen (5) af gribestykket (1) og træk udsugningsslangen ud af gribestykket. Skru proppen (4) i gribestykkets gevind (med hånden). Skru slangeadapteret (3) i kuglespidsen (8) E TankQuick 100 F2 9

10 Udsugning via brændstofslange Gribestykke 2 Adapter til tankstuds 3 Slangeadapter 4 Lukkeprop 5 Bøsning 6 Vakuumslange 7 Suge- / returslange Illustration Udsugning Kør TankQuick hen til bilen.. Fastgør potentialudligningskablets klemme på køretøjet. Monter gribestykket med vakuumslangen i køretøjets tanksstuds. Vakuumslangen skal rage ind i tankstudsen. Slut slangeadapter med udsugningsledning til brændstofledningen. Tilslut tryklufttilslutning. Sæt venstre og midterste betjeningsarm på udsugning. Tænd for anlægget på højre betjeningsarm (on-off). Tryk på armen (se Illustration 4) på beholderens lukkeventil tankens indhold suges ud. Udsugningen kan kontrolleres på lukkeventilens skueglas. Kontroller beholderens niveau under udsugningen, så der ikke fyldes for meget i. Hvis man ikke længere kan se, at der løber brændstof gennem skueglasset, kan udsugningen afsluttes: Sluk for apparatet på betjeningsarmen (on-off) og afbryd trykluftforsyningen. 5.4 Tilbageføring af brændstof Brændstoffet i beholderen må kun føres tilbage i bilens brændstoftank via tankens påfyldningsstuds. Brændstoffet må ikke føres tilbage via brændstofslangen! Slangearmaturet monteres som beskrevet under For ikke at fylde for meget på, bør man kun føre det brændstof tilbage, som er blevet suget ud af det respektive køretøj. Kør TankQuick hen til det køretøj, der skal fyldes op E TankQuick 100 F2

11 Sæt klemmen fra potentialudligningskablet fast på køretøjet. Før udsugnings- /og tilbageføringsslangen ind i brændstoftanken (ca. 20 cm) og lås gribestykket i påfyldningsstudsen ved at dreje det til højre. Hold fast i gribestykket i tankstudsen under tilbageføringen!! Vakuumslangen skal rage ind i tankstudsen! Etabler trykluftforbindelse Sæt venstre og midterste betjeningsarm på tilbageførsel Tænd for apparatet på betjeningsarmen (on,off). Tryk på betjeningsarmen på lukkeventilen (se Illustration 4) beholderens indhold føres tilbage. Når tilbageføringen er afsluttet, slukkes apparatet på betjeningsarmen (on-off) og trykluftforsyningens afbrydes. Abbildung 4 Illustration Ikke i brug Når TankQuick ikke er i brug, skal den opbevares i specielle rum, se kap. Opstillingssted. Beholderen er uegnet til opbevaring. Må kun benyttes til brændstoffer, der befinder sig i en arbejdsgang, og skal tømmes igen efter max. 1 dag. For på lang sigt at sikre upåklagelig drift af apparatet, skal det så vidt muligt tømmes, når det ikke er i brug. Tømning foretages som beskrevet i kap. Tilbageføring af brændstof, indtil der kun kommer luft ud af slangen. Omgivelsestemperaturen, der oplyses i kap. Tekniske data, gælder også for driftspauserne. 6 Service og vedligeholdelse 6.1 Rengøring Apparatet må kun rengøres udvendigt med koldt eller lunkent vand. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller sæbe. Hvis der anvendes en vandslange, må strålen ikke rettes mod komponenterne med fuldt tryk. Der må ikke anvendes damp- eller højtryksrensere E TankQuick 100 F2 11

12 6.2 Beholderc Beholderen er eksplosionssikker iht. TRbF 40 og må kun fyldes med brændbare væsker, hvis den er intakt. Den skal derfor regelmæssigt kontrolleres for skader og korrosion. En beholder, som er skadet eller ikke helt i orden, må under ingen omstændigheder fortsat benyttes! 6.3 Smudsfangere og filtre Smudsfangerne og filtrene skal rengøres med regelmæssige intervaller og det skal kontrolleres at de virker, som de skal: Filtre/vandudskillere i kundens trykluftnet Filtre/vandudskillere i apparatets tryklufttilslutning Brændstoffilter i pumpeaggregatet 6.4 Trykregulator Det skal kontrolleres regelmæssigt at trykregulatoren virker, som den skal, og at den er indstillet korrekt. Indstillingen foretages iht. kap Pumpe Trykluftpumpen har en RESET-knap, som sætter pumpekammerets membraner i startstilling igen. Den er tilgængelig udefra med f.eks. en skruetrækker (max. Ø4 mm) (se Illustration 5) Brændstoffilter Tryk på pumpens RESETknap med en skruetrækker eller lign. (Ø 4 mm maks.). Trykregulator Illustration Understel Understellets fødder sørger for jordings- og potentialudligning. Understellets fødder skal regelmæssigt rengøres og kontrolleres for skader. TankQuick må ikke betjenes, hvis der ikke er mulighed for at skabe jordforbindelse E TankQuick 100 F2

13 6.7 Typeskilt og advarsler De på apparatet anbragte advarsler samt typeskiltet skal være let læselige. Snavsede skilte skal rengøres og om nødvendigt udskiftes. 6.8 Fejlafhjælpning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Pumpen starter ikke eller stopper under driften Lav eller ingen udsugningseller tilbageføringsydelse Pumpemembran står i midterstilling Brændstoffilter snavset Armen på lukkeventilen er ikke trykket ned For lavt driftstryk Udsugningsledning bøjet eller defekt Betjeningsarmen står forkert Pumpemembranens levetid er overskredet Trykregulatoren er snavset Tryk på RESET-knappen på pumpen (se Illustration 5) Afmonter sien fra brændstoffilteret og rengør den Aktiver armen under udsugningen eller tilbageføringen (se Illustration 4) Indstil indvendigt driftstryk iht. kap. 4.2 Udsugnings-/tilbageføringsslange kontrolleres for evt. skader Foretag udsugnings- eller tilbageføringsproces iht. kap. 5 Send pumpen til reparation Rengør/skift filterelement 7 Bortskaffelse Pistolen skal tømmes fuldstændigt, når den ikke mere skal anvendes, og væskerne bortskaffes fagligt korrekt. Når HORNET W 85 H skal kasseres, skal pistolen også bortskaffes på en miljøvenlig måde. - Gammelt metal skal afleveres til genbrug. - Plastdele skal afleveres til genbrug. - El-skrot skal afleveres til genbrug. De vandmiljøretlige forskrifter skal overholdes E TankQuick 100 F2 13

14 8 14 Funktionskema E TankQuick 100 F2

15 9 Overensstemmelseserklæring E TankQuick 100 F2 15

16 HORN GmbH & Co. KG Munketoft Flensburg Deutschland T F E TankQuick 100 F2

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Rensebar. BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle

Rensebar. BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle Rensebar BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle Indholdsoversigt 1. Generelle oplysninger... 2 2. Grundlæggende sikkerhedsanvisning... 3 3. Tekniske data... 3 4. Produktbeskrivelse...

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung Toplock Indoor Aquasoft D GB F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere