ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg 1 Den del af rådsprotokollen, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentlig tilgængeligt. 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 1

2 INDHOLD A-PUNKTER Side Punkt 3 Punkt 6. Punkt 9. Punkt 10. Punkt 12. Punkt 16. Punkt 17. Punkt 18. Punkt 21. Vedtagelse af Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse...3 Rådets forordning om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik...3 Rådets beslutning om Fællesskabets medfinansiering af udgifter, som medlemsstaterne afholder til indsamling af data, og finansiering af undersøgelser og pilotprojekter til støtte for den fælles fiskeripolitik...3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke...5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljø (Life)...5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 443/97 omforanstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika...6 Rådets beslutning om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige og Nordirland til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål...7 Rådets beslutning om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål...7 Rådets beslutning om ændring af beslutning 97/375/EF, 97/510/EF, 98/20/EF, 98/23/EF og 98/161/EF...7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande...8 o o o 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 2

3 Dagsordenspunkter vedrørende endelig vedtagelse af rådsakter, der gøres offentlig tilgængelige A-punkter: (liste: dok. 9725/00 PTS A 37 + ADD 1) I forbindelse med den endelige vedtagelse af A-punkterne vedrørende retsakter besluttede Rådet at optage følgende i mødeprotokollen: Punkt 3. Vedtagelse af Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse dok. 9339/00 SOC 221 JAI 67 + REV 1 (sv) + COR 1 (fi) + COR 2 (nl) + COR 3 (es) + COR 4 (fr) + COR 5 (fi) Rådet vedtog ovennævnte direktiv. (Retsgrundlag: artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 6. Rådets forordning om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik dok. 9215/00 PECHE 93 + COR 1 (fr) Rådets beslutning om Fællesskabets medfinansiering af udgifter, som medlemsstaterne afholder til indsamling af data, og finansiering af undersøgelser og pilotprojekter til støtte for den fælles fiskeripolitik dok. 9216/00 PECHE 94 Rådet vedtog ovennævnte forordning og beslutning. (Retsgrundlag: artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 1. Fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen "Rådet og Kommissionen er enige om, at hvis de midler, der er tildelt på fællesskabsplan, ikke gør det muligt at yde de planlagte maksimale støttesatser for medlemsstaternes støtteberettigede udgifter til såvel de minimale som de udvidede EF-programmer, skal tildelingen af de midler, der er til rådighed for de forskellige aktioner, ske således: 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 3

4 Data vedrørende de vigtigste former for fiskeri i økonomisk og social henseende skal have forrang under hensyntagen til de forskellige bestandes komparative biologiske sårbarhed og til hver type datas forbindelse med de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den fælles fiskeripolitik. Der skal sikres en geografisk ligevægt mellem de forskellige former for fiskeri og en ligevægt mellem de forskellige områder, især biologi, flådeovervågning og økonomi". 2. Erklæring fra Kommissionen "Da den fastlagte procedure ikke tager sigte på at øge EF-bevillingerne til støtte til indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige for den fælles fiskeripolitik, men på at rationalisere den tildelte bistand, finder Kommissionen det altafgørende, at medlemsstaterne fastholder de midler, der på nationalt plan tildeles til indsamling og forvaltning af de påkrævede data". 3. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen vil under udarbejdelsen af gennemførelsesforordningerne bestræbe sig på, at de fartøjsgrupper, der er nævnt i bilag I, er tilstrækkelig homogene til, at der kan foretages en relevant vurdering af de tilsvarende flåders økonomiske situation." 4. Erklæring fra Kommissionen "Henvisningen til indsamlingen af data for de enkelte år (artikel 4, stk. 4) indebærer ikke, at der skal gennemføres indsamlingsprogrammer af samme intensitet hvert år. En fremgangsmåde baseret på et intensivt indsamlingsprogram i et år efterfulgt af en mindre intensiv indsamling det følgende år for at ajourføre de oprindelige skøn, vil være acceptabel, så længe nøjagtigheden af hvert årligt skøn er angivet i mængder og er tilstrækkelig." 5. Erklæring fra Kommissionen "Selv om den fuldstændige gennemførelse af bestemmelserne om økonomiske data er blevet udskudt, opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at indsamle disse data med henblik på at bidrage til revisionen af den fælles fiskeripolitik i 2002." 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 4

5 6. Fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen "Kommissionen erklærer, at den i forbindelse med udarbejdelsen af den rapport, der omtales i artikel 10, stk. 2, vil have opmærksomheden særligt rettet mod indsamlingen af økonomiske data vedrørende forarbejdningsindustrien, herunder en costbenefitanalyse af denne indsamling. Rådet opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til ændring af forordningen, hvis der er behov derfor." Punkt 9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke dok. PE-CONS 3635/00 ENV 202 CODEC REV 1 (fi) Rådet godkendte Europa-Parlamentets ændringer til den fælles holdning. Ovennævnte forordning anses følgelig for vedtaget i form af det således ændrede forslag. (Retsgrundlag : artikel 175, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljø (Life) dok. PE-CONS 3625/00 ENV 156 FIN 164 CODEC 355 Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 175, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 7. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen tager til efterretning, at Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om anvendelse af forskriftsudvalgsproceduren ved udvælgelsen af projekter, mens Kommissionen i sit ændrede forslag efter Parlamentets andenbehandling havde foreslået forvaltningsproceduren. Kommissionen understreger, som den også gjorde i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning, vigtigheden af, at kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 468/99/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder anvendelse. Udvælgelsen af projekter bør efter Kommissionens opfattelse finde sted efter forvaltningsproceduren, da der er tale om en foranstaltning med store budgetmæssige konsekvenser. 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 5

6 At forbigå artikel 2 i Rådets afgørelse 468/99/EF i en sag så klar som denne, strider efter Kommissionens mening både mod den nævnte afgørelses ånd og bogstav. Kommissionen må derfor forbeholde sig sin stilling i dette spørgsmål, herunder sin ret til at indbringe sagen for Domstolen." 8. Erklæring fra Rådet "Rådet noterer sig Kommissionens erklæring om valget af udvalgsproceduren for Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesforanstaltningerne som led i Lifeforordningen. Rådet har med valget af forskriftsproceduren i artikel 5 i Rådets afgørelse 468/99/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, taget hensyn til de erfaringer, der er indhøstet med forskriftsproceduren som led i Life-instrumentet i første fase (siden 1992) og anden fase (siden 1996) samt til karakteren af dette instrument, som er af stor betydning for miljøbeskyttelsen i Fællesskabet og bidrager til iværksættelsen og udviklingen af Fællesskabets politik på dette område. Rådet erindrer om, at kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 468/99/EF ikke er juridisk bindende, men vejledende. Rådet finder, at anvendelsesområdet for gennemførelsesbeføjelserne i den pågældende forordning i fuldt omfang berettiger anvendelsen af forskriftsproceduren." 9. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen erklærer, at den inden den årlige fastsættelse af fristerne for indgivelse af forslag i samarbejde med de relevante udvalg vil undersøge, om fristerne er rimelige." Punkt 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 443/97 om foranstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika dok. PE-CONS 3630/00 AMLAT 33 DEVGEN 81 CODEC 425 Rådet godkendte Europa-Parlamentets ændringer. Ovennævnte forordning anses følgelig for vedtaget i form af det således ændrede forslag. (Retsgrundlag : artikel 179, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 6

7 10. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen forpligter sig til i løbet af de første måneder af år 2000 at forelægge den beretning, der er fastsat i artikel 12 i forordning (EF) 443/97, om de foranstaltning, der er finansieret i løbet af regnskabsårene 1997, 1998 og Kommissionen forpligter sig desuden til at forelægge forslag vedrørende en eventuel forlængelse af gyldighedsperioden for nævnte forordning ud over den 31. december 2000 på grundlag af en samlet evaluering af de foranstaltninger, der er truffet afgørelse om siden 1997, og af deres gennemførelse." Punkt 16. Rådets beslutning om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige og Nordirland til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål dok. 8589/00 FISC 62 + COR 1 (sv) + COR 2 (fi) Rådet vedtog ovennævnte beslutning. (Retsgrundlag: artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF). Punkt 17. Rådets beslutning om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål dok. 8588/00 FISC 61 Rådet vedtog ovennævnte beslutning. (Retsgrundlag: artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF). Punkt 18. Rådets beslutning om ændring af beslutning 97/375/EF, 97/510/EF, 98/20/EF, 98/23/EF og 98/161/EF dok. 9313/00 FISC 79 Rådet vedtog ovennævnte beslutning. (Retsgrundlag: artikel 27 i sjette direktiv (77/388/EØF)). 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 7

8 Punkt 21. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande dok. PE-CONS 3634/00 EF 44 ECOFIN 169 SURE 26 CODEC COR 1 (sv) Rådet vedtog ovennævnte direktiv. (Retsgrundlag: artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 9895/00 ADD 1 mh/hf/dep 8

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3480. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

10431/17 1 DG G LIMITE DA

10431/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3549. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

15565/17 1 DG G LIMITE DA

15565/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2017 (OR. en) 15565/17 LIMITE PV/CONS 71 ECOFIN 1107 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3582. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

15286/16 ADD 1 1 GIP 1B

15286/16 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) 15286/16 ADD 1 PV/CONS 65 ECOFIN 1166 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3506. samling i Rådet for den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 3554. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00149/2002 2002/0013(COD) DA 08/04/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2208. samling i Rådet (arbejds- og socialministre)

Læs mere

PUBLIC. 5711/17 bmc/tm/la/ikn 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE

PUBLIC. 5711/17 bmc/tm/la/ikn 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3515. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

PUBLIC 14134/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC 14134/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) PUBLIC 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3495. samling i Rådet for den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. februar 2016 (OR. en) 6109/16 ADD 1 PV/CONS 4 ECOFIN 96 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3445. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ØKONOMI OG FINANS) den

Læs mere

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10458/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 37 ENV 630 CLIMA 194 3550. samling i Rådet for Den Europæiske Union (miljø) den

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. november 2002 (OR. fr) 14623/02 OJ/CONS 66 AGRI 287 PECHE 205 FORELØBIG GSORDEN for: 2468. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri)

Læs mere

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9182/1/17 REV 1 OJ CRP2 18 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2628. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 17. maj 2017 Kl.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 FORELØBIG GSORDEN for: 2476. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. september 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2599. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 28. september 2016

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 9615/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

15921/17 ADD 1 1 DPG

15921/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 79 TRANS 574 TELECOM 375 ENER 525 3590. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2001 (07.02) (OR. fr) 13875/00 LIMITE PV/CONS 77 SOC 459 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2313. samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik)

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige

Læs mere

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 jn/top/hsm 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 jn/top/hsm 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 16 RELEX 230 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3379. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8.

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2605. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 16. og 18. november

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2644. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10375/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 3548. samling i Rådet for Den Europæiske Union (Beskæftigelse,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6489/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 6 EDUC 58 JEUN 27 CULT 18 AUDIO 17 SPORT 10 3518. samling i Rådet

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK, SUNDHED OG FORBRUGER- POLITIK)

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK, SUNDHED OG FORBRUGER- POLITIK) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2006 (OR. en) 15705/06 OJ/CONS 71 SOC 561 SAN 245 CONSOM 128 FORELØBIG GSORDEN for: 2767. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10.

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2006 (07.09) (OR. en) 12422/06 OJ/CRP1 29 FORELØBIG GSORDEN for: 2151. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 FORELØBIG GSORDEN for: 2694. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (KONKURRENCEEVNE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) torsdag den 21. september 2000 i Bruxelles

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) torsdag den 21. september 2000 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. september 2000 (20.09) (OR. fr) 11372/00 LIMITE OJ/CRP2 31 (2. afdeling) FORELØBIG GSORDEN for: 1888. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en) 11103/16 PTS A 64 LISTE OVER A-PUNKTER Vedr.: Dato: 18. juli 2016 Sted: 3481. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

PUBLIC 6811/16 1 DG E1 LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 6811/16 LIMITE PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23

PUBLIC 6811/16 1 DG E1 LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 6811/16 LIMITE PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 6811/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23 3452. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

8507/19 rhd/jb/ak 1 GIP.2

8507/19 rhd/jb/ak 1 GIP.2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0264(COD) 2017/0048(COD) 2017/0136(COD) 2017/0230(COD) 2017/0231(COD) 2017/0232(COD) 2017/0358(COD) 2017/0359(COD)

Læs mere

16886/1/13 REV 1 nd/nd/hm 1 DQPG

16886/1/13 REV 1 nd/nd/hm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2013 (OR. en) 16886/1/13 REV 1 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 3276. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2642. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 27. september 2017

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 FORSLAG fra: modtaget: 18. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

7235/19 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145

7235/19 1 JAI. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 JAI 251 COMIX 145 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2019 (OR. en) 7235/19 PV CONS 11 251 COMIX 145 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) 7. og 8. marts 2019

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (almindelige anliggender) 18. juni 2019 10429/19 1 INDHOLD Side

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 FORELØBIG GSORDEN for: 2695. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (TRANSPORT,

Læs mere

Torsdag den 8. december 2005 (kl ): BESKÆFTIGELSE OG SOCIALPOLITIK

Torsdag den 8. december 2005 (kl ): BESKÆFTIGELSE OG SOCIALPOLITIK RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. december 2005 (OR. en) 15270/05 OJ CONS 69 SOC 491 SAN 203 CONSOM 51 FORELØBIG GSORDEN for: 2699. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE,

Læs mere

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 3501. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197

10699/19 1 TREE.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juli 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (miljø) 26. juni 2019 10699/19 1 INDHOLD 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 36 endelig 2005/0005 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (25.11) (OR. en) 17270/11 OJ/CONS 72 EDUC 275 JEUN 75 CULT 107 SPORT 45 FORELØBIG GSORDEN til forelæggelse 3128. samling i RÅDET FOR DEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 5. december 2002 (14.01) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14815/02 LIMITE PV/CONS 64 MI 279 IND 93 RECH 185

PUBLIC. Bruxelles, den 5. december 2002 (14.01) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14815/02 LIMITE PV/CONS 64 MI 279 IND 93 RECH 185 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2002 (14.01) (OR. en) 14815/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 64 MI 279 IND 93 RECH 185 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2467. samling i Rådet for

Læs mere