Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 29. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 29. marts 2012"

Transkript

1 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 29. marts 2012 Dagsorden Sager til behandling 1. Godkendelse af dagsorden 2. Oplæg om det nære sundhedsvæsen 3. Standardformulering til brug ved sager om opgaveoverdragelse 4. Konstituering af Sundhedsstrategisk Forum 5. Fødeplan - monitorering 6. Temadag for Sundhedsstrategisk Forum 7. Budget 2013 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 8. Udviklingsplan for ridefysioterapiområdet 9. Udkast til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde 10. Opfølgning på Fælles Sundhed 11. Fælles kortlægning af kronikerområdet 12. Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse til godkendelse inden høring 13. Revideret kommissorium for følgegruppen for genoptræning 14. Vederlagsfri fysioterapi praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser 15. Afrapportering fra arbejdsgruppe fremtidig håndtering af den administrative opgave i forbindelse med den vederlagsfri fysioterapi 16. Syddansk konference om det borgernære sundhedsvæsen - opfølgning 17. Samarbejdet om udvikling af psykiatriområdet 18. Punkter til næste møde 19. Eventuelt Tidspunkt Torsdag den 29. marts 2012 kl Sted DGI-huset Vejle Mødelokale 2, 1. sal. Willy Sørensens Plads Vejle Referent Bruno Langdahl Mødeplan 2012 TEMA torsdag den 26. april 2012, kl Tirsdag den 26. juni 2012, kl Onsdag den 12. sept. 2012, kl Torsdag den 8. nov. 2012, kl TEMA torsdag den 29. nov. 2012, kl Øvrige sager på Det Administrative Kontaktforums dagsorden Det nære sundhedsvæsen Afrapportering fra SOFerne Indsatser for systematik i medicingennemgang Dagsordenspunkter til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. maj 2012 Side 1 af 21

2 Deltagere Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Jim Staffensen, Assens Kommune Sundheds- og omsorgsdirektør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune (formand) Sundhedschef Thyra Pallesen, Fanø Kommune Direktør for pleje, sundhed og arbejdsmarked Karen Heebøll Fredericia Kommune Sundhedschef Steen Dokkedahl, Faaborg-Midtfyn Kommune Teamleder Trine Gisselmann, Kerteminde Kommune Sundhedschef Helle V. N. Rasmussen, Kolding Kommune Ældrechef Mie Pedersen, Langeland Kommune Socialdirektør Kate Bøgh, Middelfart Kommune Chef for Sundhed, Kultur og Fritid Bo Stærke Jensen, Nordfyns Kommune Sundhedschef Mette Bill Ladegaard, Nyborg Kommune Direktør for ældre og handicap Helene Bækmark, Odense Kommune Direktør Tim Hansen, Sønderborg Kommune AC-fuldmægtig Louise Weissenborn, Sønderborg Kommune Direktør for Social og Sundhed Erling S. Pedersen, Varde Kommune Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune Direktør for Sundhed og Omsorg Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune Formand for Fælleskommunal Økonomigruppe, Søren Lorenzen Leder af sundhedsstrategisk team Britta Boel, Esbjerg Kommune Konsulent Ditte Cramon, Odense Kommune Sundhedschef Marianne L. Hansen, Vejen Kommune Konsulent Bruno Langdahl, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Konsulent Gitte Duelund Jensen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Afbud: Social og Sundhedsdirektør Lars Møgeltoft Poulsen, Billund Kommune Direktør for voksen og sundhed, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune Direktør Carsten V. Lund, Vejen Kommune Socialdirektør Claus Sørensen, Svendborg Kommune Sundhedschef Knud Matzon, Tønder Kommune Sundhedschef Anne Heise, Ærø Kommune Chefkonsulent Morten Karlsbjerg, KKR Syddanmark Side 2 af 21

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. SAGER TIL BEHANDLING 2. Oplæg om det nære sundhedsvæsen Sundhedspolitisk chef i KL, Christian Harsløf, holder oplæg om KL-udspillet Det nære sundhedsvæsen med særligt fokus på den videre proces. Udspillet Det nære Sundhedsvæsen blev fremlagt på det kommunalpolitiske topmøde den 15. marts På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 29. marts 2012 præsenteres og drøftes KL-udspillet og Danske Regioners udspil: Det hele sundhedsvæsen. : - drøfter oplæg om det nære Sundhedsvæsen. KL-oplæg: Det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning Sundhedspolitisk chef i KL, Christian Harsløf, holdt oplæg om KL-udspillet Det nære Sundhedsvæsen, den respons, udspillet har modtaget, og den videre proces. Oplægget udsendes med referatet. Sundhedsstrategisk Forum udtrykte opbakning til KL-udspillet. Under den efterfølgende drøftelse fremkom følgende bemærkninger: - Sygehusenes henvisningsmønster til hhv, kommunal ambulant genoptræning og de privatpraktiserende fysioterapeuter har ændret sig. For mange ressourcestærke får en kommunal genoptræningsplan. - Dublerende ydelser på fysioterapiområdet bør ligeledes være et fokusområde. Faaborg-Midtfyn Kommune har erfaret, at der er borgere, som både modtager kommunal træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi. - Rekruttering af alment praktiserende læger: Der er en reel risiko for sorte pletter på landkortet. Det er regionens ansvar at sikre lægedækningen. - Initiativerne i udspillet vedr. almen praksis opgaver ift. kommunerne bør have højest prioritet. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler alle kommuner at sammenholde udmeldte tal for ventetiden på den kommunale genoptræning med egne registreringer og henvende sig til KL, hvis der er afvigelser. Henvendelse kan ske til konsulent Lone Vinhard, tlf Side 3 af 21

4 3. Standardformulering til brug ved sager om opgaveoverdragelse På Sundhedsstrategisk Forums møde den 11. januar 2012 behandlede forummet rapporten Kortlægning og fremtidsperspektiver for opgaveudvikling i den kommunale hjemmesygepleje. På den baggrund blev det besluttet, at Sundhedsstrategisk Forums formandskab og sekretariatet udarbejder et udspil til en samlet strategisk ramme for håndtering af situationer, hvor opgaver ønskes flyttet fra regionalt til kommunalt niveau. Som et første initiativ er der udarbejdet en juridisk kvalificeret standardformulering. Det er hensigten, at kommunerne benytter formuleringen i sager, hvor kommunerne anmodes om at udføre opgaver, som hidtil har været udført i regionalt regi. Formuleringen sikrer, at en kommunal varetagelse i enkelte tilfælde ikke betyder, at opgaver flyttes ufinansieret. Odense Kommune har udarbejdet formuleringen. : - drøfter Standardformulering til brug ved sager om opgaveglidning. - anbefaler at de 22 syddanske kommuner benytter formuleringen i sager, hvor man anmodes om at udføre opgaver, som hidtil har været udført i regionalt regi. Standardformulering til brug ved sager om opgaveglidning. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler alle syddanske kommuner at benytte Standardformulering til brug ved sager om opgaveglidning i alle de tilfælde, hvor en kommune anmodes om at udføre en opgave, som tidligere har været varetaget i regionalt regi. I Aabenraa Kommune er hjemmesygeplejen instrueret om, at forvaltningen orienteres, når sager om opgaveglidning opstår. Det kan anbefales, at der i den enkelte kommune iværksættes en tilsvarende praksis. Kommunerne orienterer løbende sekretariatet om sager om opgaveglidning, således at der skabes et fælles overblik (kataloget over opgaver i hjemmesygeplejen holdes opdateret) og KL holdes orienteret. De sønderjyske kommuner orienterede om, at man arbejder hen mod en proces, hvor der udarbejdes businesscases for flytning af opgaver, således at et evt. besparelsespotentiale synliggøres. 4. Konstituering af Sundhedsstrategisk Forum Af kommissoriet for Sundhedsstrategisk Forum fremgår det, at Sundhedsstrategisk Forum konstituerer sig med en formand og tre næstformænd for en periode på 2 år, hvorefter der foretages en ny konstituering. Formanden vælges blandt kredsen af kommunale medlemmer af Det Administrative Kontaktforum. Side 4 af 21

5 Sundhedsstrategisk Forum konstituerede sig senest på mødet den 6. april Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har følgende indstilling til konstitueringen: - at formandskabet fortsætter de næste 2 år, - at formandskabet suppleres med et medlem fra kommunerne i Sygehus Lillebælts optageområde, - at kommissoriet ændres således, at konstitueringsperioden forlænges fra 2 til 4 år. Kommissorium for Sundhedsstrategisk Forum Sundhedsstrategisk Forum genvalgte formandskabet for de næste 2 år, idet formandskabet suppleres med et medlem fra kommunerne i Sygehus Lillebælts optageområde. Medlemmet udpeges af kommunerne i Sygehus Lillebælts optageområde. Sundhedsstrategisk Forum traf beslutning om en ændring af kommissoriet, således at konstitueringsperioden ændres fra 2 til 4 år. Det er væsentligt, at der sikres kontinuitet mellem konstitueringsperioderne. 5. Fødeplan - monitorering På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk Forum en proces, hvor der halvårligt foretages monitorering af en række indikatorer for fødeplanens konsekvenser for kommunerne. Baggrunden herfor var særligt KKR Syddanmarks drøftelse af fødeplanens konsekvenser for kommunerne på mødet den 6. juni Sagen har desuden været behandlet i Kontaktudvalget (KKU) på mødet den 30. august 2011, og det er aftalt, at der skal ske en opfølgning i dette regi. En ad hoc gruppe bestående af de kommunale repræsentanter fra følgegruppen til fødeplanen og repræsentanter fra FKØ og sekretariatet har således udarbejdet og iværksat et monitoreringskoncept på svangreområdet. Den første afrapportering er nu tilgængelig. Monitoreringen følger to spor: Medfinansiering og ydelser i sundhedsplejen. I medfinansieringssporet er der foretaget en opgørelse for udviklingen af ydelser på svangreområdet generelt og for specifikke diagnosegrupper. Desuden er der indhentet data fra KL s udspil om kommunal overtagelse af dele af det regionale svangreområde. I sundhedsplejesporet indgår dels datatræk i sundhedsplejens fagsystemer dels manuelle registreringer af forældrekontakter i et afgrænset tidsinterval. Forslag til videre proces Efter behandling i Sundhedsstrategisk Forum den 29. marts 2012 forelægges afrapporteringen KKR Syddanmark på mødet den 14. juni På denne baggrund drøftes sagen med regionen i regi af KKU den 30. august Forud for behandlingen i KKU forelægges sagen til orientering i DAK (26. juni 2012) og på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 20. august Drøfter rapporten Monitorering af fødeplanens konsekvenser for kommunerne og anbefaler den til forelæggelse for KKR Syddanmark. - Drøfter KL s forslag til ny organisering af svangreområdet og en evt. anbefaling af forslaget til KKR Syddanmark. Side 5 af 21

6 Rapport: Monitorering af fødeplanens konsekvenser for kommunerne (eftersendes). KL: Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet. Under drøftelsen fremkom følgende bemærkninger: - Monitoreringsindsatsen er fortsat vigtig. Region Syddanmarks målsætning om andelen af ambulante fødselsforløb er endnu ikke realiseret. - Der bør monitoreres på udviklingen i de økonomiske omkostninger for kommunen for et samlet forløb. - Initiativerne i KL-udspillet på svangreområdet vil i nogle tilfælde nødvendiggøre fælleskommunale samarbejder om beredskab. - Svangreområdet kan være et område, hvor etablering af et kommunalt døgnberedskab bliver nødvendigt og dermed et vigtigt bidrag til realiseringen af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler, at Monitorering af fødeplanens konsekvenser for kommunerne forelægges KKR Syddanmark, og at monitoreringsindsatsen fortsættes. Det anbefales endvidere, at der arbejdes frem mod en realisering af initiativerne i KL s oplæg om større finansieret kommunal inddragelse på svangreområdet. 6. Temadag for Sundhedsstrategisk Forum Da Sundhedsstrategisk Forum godkendte sin mødeplan for 2012, besluttede forummet samtidig at fastsætte datoer for to temadage den 26. april og den 29. nov Forummet skal på dette møde drøfte, hvilke temaer der ønskes drøftet den 26. april 2012 kl Forslag til emner på temadagen: a) Fælleskommunal velfærdsteknologi. Kommunaldirektørerne har igangsat arbejdet med en fælleskommunal velfærdsteknologistrategi. b) Tværsektoriel IT-strategi. c) Vision for udvikling af almen praksis. Der er netop nedsat en arbejdsgruppe for udarbejdelse af praksisudviklingsplan for almen praksis. : - beslutter hvilke temaer forummet ønsker drøftet den 26. april Sundhedsstrategisk Forum besluttede at behandle temaerne - Fælleskommunal velfærdsteknologi - Vision for udvikling af almen praksis og - Det nære sundhedsvæsen Side 6 af 21

7 på temamødet den 26. april Til mødet inviteres Sundhedsstrategisk Forum og de kommunale sundhedschefer (2 deltagere fra hver kommune). 7. Budget 2013 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet udkast til Budget 2013 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Budgetforslaget er lig Budget 2012 inkl. PL-fremskrivning. Efter behandling i Sundhedsstrategisk Forum forelægges budgetforslaget Kommunaldirektørkredsen den 30. maj og KKR Syddanmark den 29. august 2012 til endelig godkendelse. : - godkender forslag til budget 2013 til behandling i Kommunaldirektørkredsen og KKR. Forslag til budget 2013 for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Sundhedsstrategisk Forums formandskab undersøger finansieringen af Fælleskommunalt Socialsekretariat. Formandskabet fremlægger herefter et forslag til budget 2013 til behandling i Kommunaldirektørkredsen og KKR Syddanmark. 8. Udviklingsplan for ridefysioterapiområdet Kommunerne og regionen skal i samarbejde udarbejde et forslag til udviklingsplan for ridefysioterapiområdet til behandling i Samarbejdsudvalget inden udgangen af Den 7. sept behandlede Sundhedsstrategisk Forum et første udkast til en udviklingsplan for området udarbejdet af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Processen blev stillet i bero indtil Tønder, Aabenraa og Odense kommuner havde analyseret området i hver af de tre kommuner nærmere. Der forelægger nu en tilbagemelding fra alle tre kommuner, som er vedlagt i tre bilag. Dette udkast til udviklingsplan (version 4) er revideret på denne baggrund. Revisionen består i: - en generel gennemskrivning, hvor bl.a. rækkefølgen på visse afsnit er ændret, - to passager er indføjet: udviklingsplanens rækkevidde (s. 1-2) og omfanget af ridefysioterapeutisk behandling (s. 4), - ny kapacitet og organisering: opjusteringen af kapaciteten på Fyn er væsentlig mindre end i tidligere udkast. Baggrunden for opjusteringen af kapaciteten på Fyn beror på samspillet mellem to forhold nemlig ventelister og kapacitet. I Jylland er der en væsentlig større kapacitet end på Fyn, og den er struktureret i over eller under 30 timer. Det betyder, at der samlet i Jylland er en kapacitet på 438 timer, hvoraf 209,5 time pt. anvendes. At det således kun er 48 % af den samlede jyske kapacitet, der anvendes, kan skyldes, at ridefysioterapeuterne ikke ønsker at arbejde mere og/eller at efterspørgslen ikke er større. Ventelisterne i Jylland er ikke større, end at de henviste borgere kan behandles indenfor den eksisterende kapacitet. Situationen er anderledes på Fyn. Her anvendes den tildelte kapacitet 100 %, og de henviste borgere på ventelisterne kan ikke behandles med mindre kapaciteten øges. Den foreslåede opjustering af kapaciteten svarer til det antal borgere, ridefysioterapeuterne har oplyst, de har stående på venteliste. Dette ud fra overenskomstens regler om, at en henvist borger har ret til 1 times behandling om ugen, og at der maksimalt må være fem ryttere på et hold. Samlet set foreslås en kapacitetsopjustering på Fyn på 12 timer. Side 7 af 21

8 Den 1. januar 2012 trådte en ny overenskomst for ridefysioterapeuterne i kraft. Den indeholder nogle få ændringer af retningslinjerne for en udviklingsplan ( 9 Den ridefysioterapeutiske kapacitet). Ud over få tekniske tilpasninger er det tilføjet, at planen skal indeholde en oversigt over kommunale ridefysioterapeutiske tilbud, samt at kommunerne løbende bør orienterer samarbejdsudvalget ved ændringer i den kommunale kapacitet. Dette er indføjet i det fremlagte udkast. Udviklingsplanen er den første samlede udviklingsplan for ridefysioterapiområdet siden opgave- og strukturreformen, hvilket er årsagen til at planen kan fremstå uambitiøs. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat foreslår, at kommunerne tilføjer et afsluttende perspektiverende afsnit i planen, hvori kommunerne anslår temaer, som kommunerne ønsker at arbejde videre med i planperioden, evt. i et samarbejde med ridefysioterapeuterne. Udviklingsplanen løber til udgangen af Processen Såfremt Sundhedsstrategisk Forum kan godkende udkastet (med evt. bemærkninger) vil den videre proces se således ud: 1. Forslaget sendes til behandling i Region Syddanmark 2. Et fælles kommunalt/regional forslag sendes i høring hos relevante parter 3. Forslaget rettes til og sendes til godkendelse i de 22 byråd og regionsrådet 4. Et fælles kommunalt/regionalt forslag sendes til godkendelse i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. - drøfter forslag om og temaer til et perspektiverende afsnit. - drøfter revideret udgave af udviklingsplan for ridefysioterapiområdet med henblik på udsendelse i høring. Notat fra Tønder om ridefysioterapi Notat fra Aabenraa om ridefysioterapi Notat fra Odense om ridefysioterapi Udviklingsplan for ridefysioterapiområdet, version 4 Sundhedsstrategisk Forum godkendte udkastet til udviklingsplan for ridefysioterapiområdet med den bemærkning, at kapaciteten skal holdes konstant. Flere kommuner fremhævede, at der ikke findes evidens for at ridefysioterapi virker bedre end fysioterapi uden hest. Sundhedsstrategisk Forum retter henvendelse til KL, hvori man beder KL sikre, at evidensen dokumenteres, og såfremt dette ikke er muligt, at KL arbejder for, at der udarbejdes evidens for behandlingsformen, alternativt at ridefysioterapi afskaffes som en sygesikringsgodkendt behandlingsform. Udviklingsplanens formål om at udviklingen på området monitoreres, sker konkret ved en henvendelse til Region Syddanmark om at regionen fører kontrol med henvisninger samt antallet af ydelser pr. patient. Side 8 af 21

9 9. Udkast til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde Med godkendelsen af sundhedsaftalerne besluttede Region Syddanmark og de syddanske kommuner at udarbejde og implementere en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Den fælles kvalitetsstrategi skal danne rammen om en fortsat udbygning af et tæt samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet et samarbejde, der er afgørende for kvaliteten for de borgere, der modtager tilbud på tværs af sektorerne. En tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat under Det administrative Kontaktforum har udarbejdet udkast til den tværsektorielle kvalitetsstrategi. Det sidst planlagte møde afholdes 23. marts Kvalitetsstrategien tager afsæt i sundhedsaftalerne Nærmere bestemt drejer det sig om visionen Fælles Sundhed, særligt initiativet På vej mod fælles kvalitetsmål og Grundaftale om kvalitet og opfølgning, særligt afsnit 4.1 Udarbejdelse af kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Afsættet i sundhedsaftalerne betoner særligt, at borgeren/patienten skal opleve, at indsatserne i overgangene mellem sektorerne er sammenhængende og af høj kvalitet. Det er ligeledes en høj prioritet, at der er tillid og respekt på tværs af sektorerne, fælles læring og en udstrakt videndeling. Kvalitetsstrategiens overordnede mål er kvalitetsudvikling. Det indebærer, at data giver anledning til læring og følges op med handling og justeret planlægning og/eller praksis i sektorerne og den fælles organisering. Tilvejebringelse af data er ikke slutpunktet. Kvalitetsstrategien udmøntes på fire fokusområder: Patientoplevet kvalitet, kronikerområdet, medicinområdet og den akutte/korttidsindlagte patient. - drøfter udkast til kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Udkast: Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde (eftersendes). Under drøftelse fremkom følgende bemærkninger: - Udkastet er en første version. Der er plads til forbedringer hvad angår kvalitetsstrategien som et politisk dokument og mere præcise og håndfaste indikatorer. - Kvalitetsstrategien bør adressere Fælles sprog III. - På kronikerområdet bør det ikke være antal gennemførte patientuddannelsesforløb men gennemførelsesgraden på baggrund af antal henviste, der måles på. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler udkast til kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde til den videre behandling i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget og efterfølgende høring. Side 9 af 21

10 10. Opfølgning på Fælles Sundhed Af sundhedsaftalerne fremgår følgende om implementeringen af den politiske vision, Fælles Sundhed: Inden udgangen af 2011 forestår Sundhedskoordinationsudvalget en proces, hvor visionens fælles initiativer konkretiseres og gøres målbare, blandt andet i samspil med udarbejdelsen af den fælles kvalitetsstrategi. I denne proces inddrages aftalens parter. Sundhedskoordinationsudvalget følger løbende op på indfrielsen af visionen parallelt med Sundhedskoordinationsudvalgets generelle opfølgning på sundhedsaftalerne. Processen er sidenhen udsat, således at inddragelsen af aftaleparterne foreslås at ske på en konference om opfølgning på Fælles Sundhed i efteråret 2012 (eventuelt den 2. oktober 2012 i forlængelse af Sundhedskoordinationsudvalgets møde). Forslag til koncept for opfølgning på Fælles Sundhed Der fremlægges forslag til koncept for operationalisering og opfølgning af Fælles Sundhed. Se bilag. Tidsplan Der foreslås følgende tidsplan: 29. marts 2012: Behandling i Det administrative Kontaktforum - Koncept for opfølgning på Fælles Sundhed 3. maj 2012: Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget - Koncept for opfølgning på Fælles Sundhed - Udpegning af temaer til indarbejdelse i den casebaserede afrapportering. 26. juni 2012: Behandling i Det administrative Kontaktforum - Forslag til casebaseret afrapportering. - Forslag til operationalisering af Fælles Sundheds vision og initiativer. 20. august 2012: Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget - Forslag til casebaseret afrapportering. - Forslag til operationalisering af Fælles Sundheds vision og initiativer. 2. oktober 2012: Konference om Fælles Sundhed - Præsentation af første opfølgning på Fælles Sundhed på baggrund af vedtaget koncept og operationalisering. - Drøftelse af status for Fælles Sundheds vision og initiativer. - godkender forslag til koncept for opfølgning på Fælles Sundhed med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Notat opfølgning på Fælles Sundhed Side 10 af 21

11 Sundhedsstrategisk Forum godkendte forslag til koncept for opfølgning på Fælles Sundhed med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum 11. Indsatsen for personer med kronisk sygdom Inden for rammen indsatsen for personer med kronisk sygdom er der igangsat en række tværsektorielle initiativer, som i et vist omfang overlapper hinanden, men dog rummer særskilte problemstillinger. Dagsordenspunktet rummer således tre selvstændige underpunkter, nemlig: a. Kortlægningen af patientuddannelsesområdet i Syddanmark b. Etablering af arbejdsgruppe vedrørende vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom c. Tværsektoriel kompetenceudvikling a. Kortlægningen af patientuddannelsesområdet i Syddanmark På mødet i Det administrative Kontaktforum den 28. oktober 2011 blev det besluttet at igangsætte en kortlægning af kronikerområdet, nærmere bestemt en kortlægning af patientuddannelsestilbud, der udbydes som led i gennemførelsen af patientforløbsprogrammer inden for diabetes type 2, hjerte, KOL samt rygområdet. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kortlægningen er sket i et samarbejde mellem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og regionens Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Kortlægningen er sket i form af en spørgeskemaundersøgelse til sygehuse og kommuner i løbet af januar og februar Fokus i kortlægningen har været på henvisning og overgange samt tilbuddenes kapacitet, holdstørrelser, frekvens, gennemførelsesrate, finansiering mv. Herudover er der bl.a. spurgt til kendskab til og brug af stratificering. Relevante data for den kommunale del vil blive anvendt i arbejdet med den kommende Praksisudviklingsplan. - drøfter kortlægningen med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Kortlægning af patientuddannelsesområdet i Syddanmark b. Etablering af arbejdsgruppe vedrørende vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom I grundaftalen om personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark anvendes begrebet egenomsorgsevne som et parameter i stratificeringsprocessen. En stratificeringsproces, der har til formål at sikre opgavefordeling og samarbejde mellem sygehus, almen praksis og kommune om personer med kronisk sygdom i Syddanmark. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke fastlagte indikatorer for anvendelse af egenomsorg som parameter i stratificering. For at sikre at stratificeringen sker ud fra et fælles grundlag, er der behov for at få fastlagt fælles indikatorer for vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom på tværs af sektorer. Det foreslås på den baggrund, at Det administrative Kontaktforum nedsætter en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har til formål at beskrive indikatorer for vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom. Rammerne for arbejdsgruppen opgave er beskrevet i vedlagte forslag til kommissorium. - godkender at der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Side 11 af 21

12 - godkender udkast til kommissorium for arbejdsgruppe med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Kommissorium arbejdsgruppe vedrørende stratificering ved egenomsorgevne c. Tværsektoriel kompetenceudvikling Projektet om tværsektoriel kompetenceudvikling løber fra og har udbudt kompetenceudvikling til sundhedspersonale i almen praksis, kommuner og sygehuse i Region Syddanmark, som del af kronikerprojekterne. Kompetenceudviklingen har til formål at understøtte kronikerindsatsen i regionen, kommunerne og almen praksis, herunder skal den understøtte implementeringen af de fire forløbsprogrammer for hhv. diabetes, KOL, hjerte og ryg. Kompetenceudviklingen består af temadage, kortere kurser og kompetencegivende uddannelse (diplom og mastermoduler). Projektets målsætning er uddannelse af medarbejdere i løbet af de tre år. Projektet har oplevet en meget stor tilslutning til kurserne. På nuværende tidspunkt to år inde i projektets treårige løbetid har mere end de målsatte medarbejdere (opgjort december 2011) deltaget fordelt med 424 fra almen praksis, fra sygehusene og fra kommunerne. Der er planlagt evaluering ultimo 2012 ved projektets afslutning. Derudover er der løbende sket evaluering af 1) kursisternes umiddelbare oplevelse af nytteværdien 2) kursisternes langsigtede vurdering af nytteværdien 3) ledernes vurdering af nytteværdien. Punkt 1 dækkes blandt 100 % af deltagerne, mens punkt 2 og 3 vil udgøre en stikprøve på 10 %. Samlet vil der således være en tung evaluering ved projektets afslutning. På nuværende tidspunkt kan der udledes følgende resultater ud fra deltagere og lederes vurdering: 1. Kompetencerne er øget efter deltagelse 2. Kompetencerne kan anvendes i det daglige arbejde 3. Det var væsentligt for læringen, at der var deltagere fra de andre sektorer 4. Det var væsentligt for deltagelse, at kurset var gratis 5. Det var væsentligt, at kurset var tæt på arbejdspladsen. Gennem projektet er der opnået gode erfaringer med at lave tværsektoriel kompetenceudvikling, som samtidig understøtter tværgående og strategiske indsatser. Denne erfaring kan anvendes efter 2012 til fortsat at understøtte implementeringen af indsatser på sundhedsområdet og sundhedsaftalerne. Tværsektoriel kompetenceudvikling efter 2012 vil bygge på deltagerbetaling. HR Personaleudvikling i Region Syddanmark har en kursusadministrativ infrastruktur, som har været anvendt i kronikerprojektet og som også kunne anvendes fremadrettet. Infrastrukturen er i dag udbygget med e-læring, og den samlede infrastruktur stilles til rådighed i den tværsektorielle kompetenceudvikling. Det er ikke tanken, at HR Personaleudvikling eller andre afdelinger i Region Syddanmark skal generere omsætning. Dog vil en konstruktion med at HR Personaleudvikling i Region Syddanmark fortsat stiller infrastruktur til rådighed tværsektorielt efter udgangen af 2012 indebære, at der stilles en fuldtidsstilling til rådighed for området. Denne kunne tænkes samfinansieret mellem kommuner, almen praksis og sundhedsområdet i regionen. Den konkrete fordeling vil indgå i eventuelle, efterfølgende drøftelser mellem parterne. Den fremadrettede organisering anbefales fortsat forankret i HR Personaleudvikling, RSD samt i en styregruppe med repræsentanter for kommuner, sygehuse og almen praksis. Dermed sikres input fra de respektive sektorer om praksisnærhed, relevans og balance mellem sektorerne og på tværs. - drøfter behovet for fortsat tværsektoriel kompetenceudvikling efter 2012 samt, hvorvidt det ønskes, at HR Personaleudvikling, Region Syddanmark igangsætter en proces til realisering af den skitserede model og eventuelt under hvilke præmisser med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum Side 12 af 21

13 Notat af Kronikerprojekt Kompetenceudvikling Sundhedsstrategisk Forum drøftede kortlægningen på patientuddannelsesområdet med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum. Under drøftelse fremkom følgende bemærkninger: - Den videre proces omkring koordinering af patientuddannelsestilbuddene bør forløbe i de lokale samordningsfora. - Det næste skridt bør være at undersøge patientuddannelsernes omkostninger og effekt. - Det bør overvejes at foretage en auditundersøgelse af tværgående patientuddannelsesforløb med henblik på at afdække omkostninger og optimeringsmuligheder. - Holdundervisning på regionens patientuddannelser kodes som individuelle forløb. Det har konsekvenser for kommunerne. En tilsvarende sag er bragt op over for KL, men der efterlyses konkrete casebeskrivelser. Sådanne kan sendes til Søren Lorenzen ( Sundhedsstrategisk Forum anbefaler, at etablering af en arbejdsgruppe vedrørende vurdering af egenomsorgsevne ved stratificering af personer med kronisk sygdom afventer det igangsatte arbejde i Sundhedsstyrelsen om udarbejdelsen af et nyt generisk forløbsprogram. Sundhedsstrategisk Forum ser et fortsat behov for tværsektoriel kompetenceudvikling, navnlig til kvalificering af nyt personale. Det anbefales, at rammen for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne anvendes til dette formål. 12. Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse til godkendelse inden høring Det administrative Kontaktforum nedsatte den 22. juni 2011 en arbejdsgruppen der med udgangspunkt i oplægget fra Sundhedsaftalens Grundaftale om indsatsen for mennesker med en sindslidelse, skulle udarbejde en strategi for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været, at mennesker med en sindslidelse har en overdødelighed på op til 20 år sammenlignet med den øvrige befolkning. 60 % af overdødeligheden skyldes fysiske sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord og ulykker mv. Arbejdsgruppen har haft to dagsmøder hvor grundlaget for strategien er udarbejdet. Arbejdsgruppen er sammensat af patient- og pårørenderepræsentanter fra Psykiatrisk dialogforum, kommunernes socialpsykiatriske område, kommunernes sundheds- og forebyggelsesområde, de praktiserende læger, de regionale somatiske sygehuse og den regionale psykiatri. Det indstilles, at Det administrative Kontaktforum godkender strategien inden den sendes i høring i april og maj måned. Såfremt indstillingen følges mødes arbejdsgruppen igen til et halv dags møde den 11. juni Her behandles og indarbejdes høringssvarene i strategien, inden den fremsendes til Det administrative Kontaktforum den 26. juni 2012 samt Sundhedskoordinationsudvalget til endelig godkendelse den 20. august Side 13 af 21

14 Strategi og udkast til en oversigt over høringsparter eftersendes. - godkender, at strategien sendes i høring med evt. bemærkninger med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum. Udkast til strategi (eftersendes). Sundhedsstrategisk Forum drøftede Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Under drøftelsen fremkom følgende bemærkninger: - Udrulningen af strategien er meget omfattende. Her sigtes bl.a. til omfanget af kick off-møder og kompetenceudviklingsindsatsen. - Afsnittene på side 9-10 fremstår meget konkrete for en strategi. Særligt indsatsen vedr. ledsagelse kan være problematisk. - Regionen bør have mere fokus på KRAM-faktorer for denne målgruppe under indlæggelse og ambulante besøg. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler, at udkastet sendes til en strategisk kvalificerende udtalelse i kommunerne, og at udkastet revideres på denne baggrund, inden det udsendes i egentlig høring. 13. Revideret kommissorium for følgegruppen for genoptræning Det administrative Kontaktforum besluttede på mødet 28. okt. 2011, at følgegruppen for genoptræning skal komme med oplæg til et revideret kommissorium for følgegruppen. Kommissoriet skal indeholde en præcisering af den organisatoriske sammenhæng mellem følgegruppen og de lokale samordningsfora. Følgegruppen for Genoptræning har på sit møde den 6. marts 2012 udarbejdet forslag til revideret kommissorium. Følgegruppen foreslår, at den præcisering af den organisatoriske sammenhæng mellem følgegruppen og de lokale samordningsfora, der ønskes, især sikres ved en klarere beskrivelse af repræsentationen i følgegruppen. Forslaget indebærer bl.a. at de lokale samordningsfora udpeger repræsentanter til følgegruppen. - godkender forslag til revideret kommissorium med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum. Udkast revideret kommissorium følgegruppe for genoptræning Sundhedsstrategisk Forum anbefaler, at kommissoriet ændres, således at: Side 14 af 21

15 - Følgende stregpunkterne udgår af formålslisten: o Understøtte tværsektoriel kompetenceudvikling f.eks. ved at afholde temadage o Medvirke til at viden og erfaring fra de lokale samordningsfora deles og formidles o Understøtte forskning inden for genoptræningsområdet, f.eks. ved at stille praksisfelter til rådighed for forskere, foreslå forskningstemaer og generelt medvirke til at styrke interessen for forskning inden for området o Inddrages i arbejdsgrupper og som høringspart vedr. implementering af forløbsprogrammer mv. hvor det skønnes relevant. - Afsnittet Følgegruppen for genoptræning kan også på egen hånd udarbejde forslag til initiativer udgår, således at det fremgår, at følgegruppen alene handler på DAK s initiativ. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler samtidig, at følgegruppen bemandes med personer fra de lokale samordningsforas underudvalg på genoptræningsområdet. 14. Vederlagsfri fysioterapi praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser Samarbejdsudvalget for almen praksis, som består af regionale og kommunale politikere samt repræsentanter for de praktiserende læger, behandlede på møde den 9. februar 2012 et notat ang. Vederlagsfri fysioterapi praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser fra Aabenraa kommune. Samarbejdsudvalget besluttede at oversende notatet til sundhedskoordinationsudvalget med en anbefaling af, at der udarbejdes en fælles regional vejledning (gerne med udgangspunkt i Aabenraa kommunes) og at kommunerne opfordres til at tage emnet op i de kommunalt-lægelige udvalg sammen med fysioterapeuterne. PLO Syddanmark (tidl. Praksisudvalget) tilkendegav at ville være behjælpelige med at formidle en sådan regional vejledning. Formålet med en fælles regional vejledning er at sikre ensartet forståelse og praksis mellem parterne privatpraktiserende fysioterapeuter, ridefysioterapeuter, praktiserende læger, fysioterapeuter og kommunen. Vejledningen kunne beskrive, hvilke patientgrupper, vederlagsfri kan tilbydes til, afgrænsning af grupperne samt brugen af undtagelsesredegørelser. Aabenraa kommunes udkast til beskrivelse vedlægges. Det bemærkes, at der i notatet står, at En statusredegørelse kan foretages én gang om året. Dette er ikke korrekt, idet der skal foretages en statusredegørelse én gang årligt. Samarbejdsudvalget vedr. Fysioterapi behandlede på møde den 5. marts 2012 Aabenraa Kommunes udarbejdede vejledning. Udvalget besluttede, at tilslutte sig samarbejdsudvalget for almen praksis beslutning om, at der udarbejdes en fælles regional vejledning. Endvidere havde fysioterapeuterne i udvalget følgende bemærkninger: overenskomsten er fra august 2008 og ikke januar 2008, idet kommunerne fik overdraget myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi den 1. august at der centralt arbejdes på, at der i lægernes IT-system, arbejdes på en kort støttetekst, således at patienterne placeres i de korrekte patientgrupper/diagnosegrupper. Det er dog endnu uklart, hvornår dette implementeres. Side 15 af 21

16 - drøfter behovet for en regional vejledning vedrørende vederlagsfri fysioterapi og praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser mhp. anbefaling overfor Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum. Notat angående "Vederlagsfri fysioterapi - praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser" Sundhedsstrategisk Forum anbefalede Vederlagsfri fysioterapi - praksis for henvisning og anvendelse af undtagelsesredegørelser med følgende bemærkning: Det bør fremgå, at det er den almen praktiserende læges opgave at have overblikket over borgerens trænings- og behandlingstilbud, således at det er afklaret, inden en ny henvisning / undtagelsesredegørelse til vederlagsfri fysioterapi sættes i værk, så dublerende ydelser undgås. Det anbefales at vejledningen danner grundlag for Region Syddanmarks monitorering og kontrol af området. Middelfart Kommune orienterede om svarskrivelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. almen praksis ansvar. Henvendelsen udsendes til Sundhedsstrategisk Forum og formidles til KL. Vejle Kommune orienterede om, at man har ansøgt om at overtage henvisningsretten i forbindelse med frikommuneordningen. Oplevelsen er, at de lokale læger ser perspektiver i forslaget, da henvisningen opfattes som vanskelig. KL orienteres om sagen. 15. Afrapportering fra arbejdsgruppe fremtidig håndtering af den administrative opgave i forbindelse med den vederlagsfri fysioterapi Det Administrative Kontaktforum igangsatte den 19. januar 2011 et arbejde omkring overdragelse af den administrative opgave i forbindelse med den vederlagsfri fysioterapi. Gruppen fik til opgave at udarbejde et notat omkring den administrative opgave forbundet med den vederlagsfri fysioterapi. Notatet skal indeholde informationer om: - Afregning - herunder kontrol af fejl- og advis regninger samt telefonisk kontakt med yderne - Yderregistret indberetning og opdatering af dette - Kontrolstatistikker gennemgang og opfølgning af disse - Anden statistik bl.a. udtræk af diagnosekoder, statistik ifm. økonomiprotokollatet mv. - Samarbejdsudvalget sekretariatsbetjening - Overenskomstadministration og fortolkning - Økonomiopfølgning - Opstilling af nuværende ressourceforbrug herunder personaleressourcer og it-systemer - Afklaring af hvilke opgaver, der med fordel kan løses fælleskommunalt, og hvilke, der bør løses kommunalt. Der er nu udarbejdet et notat, som skal danne grundlag for en kommunal drøftelse af fremtidig håndtering af den administrative opgave forbundet med den vederlagsfri fysioterapi. Baggrund Folketinget vedtog en ændring af sundhedsloven den 12. juni 2008, således at den vederlagsfri fysioterapi blev en kommunal myndighedsopgave, dog således at regionerne i en overgangsperiode fortsatte varetagelsen af den administrative opgave mod Side 16 af 21

17 betaling, jf. Kapitel 7 i Overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi. Overgangsperioden løb i udgangspunktet fra 1. august 2008 til 31. december 2009 men er forlænget af to omgange. Den seneste og tredje aftale mellem Danske Regioner og KL er indgået den 27. februar Aftalen er uden fastsat udløbsdato, men med et opsigelsesvarsel på 6 mdr. : - drøfter det fremtidige samarbejde med Region Syddanmark omkring afregning af vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Regional aftale om afregning af vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Sundhedsstrategisk Forum drøftede det fremtidige samarbejde med Region Syddanmark omkring afregning af vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. På grundlag af den nye aftale kan der stilles stærkere krav til regionens ydelser, særligt hvad angår controlling. Vejle Kommune indgår i et samarbejde med Region Syddanmark omkring udvikling af Region Syddanmarks controlling af afregning for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. 16. Syddansk konference om det borgernære sundhedsvæsen - opfølgning Den 1. marts 2012 blev den fælleskommunal konference Det borgernære Sundhedsvæsen Syddanske perspektiver afholdt. Konferencen var målrettet byrådspolitikere med interesse for det nære sundhedsvæsen og Sundhedsstrategisk Forums medlemskreds. Konferencens foks var spørgsmålene: - Hvordan udvikler vi de borgernære sundhedstilbud i Syddanmark? - Hvordan kommer vi fra et behandlings- til et forebyggelses- og rehabiliteringssamfund? - Hvordan får vi mere viden om effekt, og hvordan gør vi mere af det, der virker? På konferencen deltog 85 personer, heraf 49 politikere, og 20 af de 22 syddanske kommuner var repræsenteret. Evaluerer konferencen Det borgernære Sundhedsvæsen Syddanske perspektiver. Sundhedsstrategisk Forum drøftede konferencen Det borgernære Sundhedsvæsen Syddanske perspektiver. Under drøftelsen fremkom følgende bemærkninger: - Den første time, hvor oplægsholderne var fra egne rækker, var bedst. Det bør overvejes, om man fremover i større grad skal benytte egne ressourcer. - Deltagerbetaling bør overvejes. Side 17 af 21

18 17. Samarbejdet om udvikling af psykiatriområdet På Sundhedsstrategisk Forums møde den 11. januar 2012 orienterede Haderslev Kommune på vegne af Det Psykiatriske Samordningsforum Sønderjylland om forberedelsen af konference om udvikling og harmonisering af tilbud til den psykiatriske borger/ patient, der afvikles i samarbejde med psykiatrien i Region Syddanmark. Sundhedsstrategisk Forum gav sin opbakning til konferencen og besluttede at dagsordensætte en fælleskommunal drøftelse forud for konferencen. Konferencen finder sted i maj Fælleskommunal Økonomigruppe vil på konferencen fremlægge en rapport og præsentation af forhold vedr. den kommunale medfinansiering på psykiatriområdet. På mødet gives en kort orientering om den videre forberedelse. - drøfter konference om udvikling og harmonisering af tilbud til den psykiatriske borger/ patient Konferencen afvikles i efteråret Programmet vil følge to spor: 1) Modeller for det tværsektorielle samarbejde lokalt og 2) Økonomi og medfinansiering. 18. Punkter til næste møde - Sygehusenes håndtering af KRAM-faktorerne. 19. Eventuelt Sundhedskoordinationsudvalget skal behandle de lokale samordningsforas årsberetninger på mødet den 3. maj Ofte er beretningerne blevet til i en regional-kommunal konsensusproces. Ønsker nogle at supplere beretningerne med kommunale synspunkter, kan Helene Bækmark kontaktes mhp. orienteringen af de kommunale SKU-medlemmer. Side 18 af 21

19 ØVRIGE SAGER PÅ DET ADMINISTRATIVE KONTAKTFORUMS DAGSORDEN Det nære sundhedsvæsen Kommunerne orienterer om KL s Det borgernære sundhedsvæsen og regionen orienterer om Danske Regioners Vores sundhed helt og sammenhængende (der afsættes ½ time, 2x10 min til oplæg og 10 min til drøftelse) Afrapportering fra SOFerne De lokale samordningsfora inden for både somatikken og psykiatrien er, i lighed med de foregående år, anmodet om at indsende en beretning om samordningsforums virke i 2011 med fokus på vurdering af samarbejdet og af sundhedsaftalen fra I sundhedsaftalerne for er det aftalt, at de lokale samordningsfora og de psykiatriske samordningsfora afgiver en årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget, samt de respektive parter om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne samt om forhold der har været drøftet i det forgangne år. Der er udarbejdet en skabelon for statusindberetningerne, som efter godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalget, er udsendt til de lokale samordningsfora inden for somatikken og en samlet for de psykiatriske samordningsfora. Der vedlægges en samlet oversigt over indberetninger fra de somatiske og de psykiatriske samordningsfora, samt notat af 7. marts 2012 med en sammenfatning af afrapporteringerne med fokus på mulige opfølgningspunkter. Opfølgning på Sundhedsaftaler sammenskrivning alle SOFér Samlet status fra de lokale samordningsfora i Region Syddanmark 2011 Indsatser for systematik i medicingennemgang Aftale om systematik i medicingennemgang forlænget for 2012 I foråret 2011 indgik Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning en aftale om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. Aftalen er blevet forlænget for 2012 og er vedlagt som bilag. Der er taget højde for, at aftalen også understøtter den igangværende implementering af det fælles medicinkort (FMK) i praksissektoren. Forlængelsen er sket på baggrund af en positiv modtagelse og evaluering af de indsatser der er gennemført i 2011 i forbindelse med aftalen. Desuden lægger aftalen og de gennemførte indsatser op til en ændring af Side 19 af 21

20 arbejdsgangene i praksis med henblik på systematik i medicingennemgang. Det tager tid at få sat sådanne indsatser i drift i praksis. Evaluering af de gennemførte initiativer Med baggrund i aftalen om systematik i medicingennemgang blev der i samarbejde med PLO Syddanmark (tidl. Praksisudvalget) lavet en handlingsplan med en række konkrete indsatser der skal understøtte den praktiserende læge i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering. Kurser om medicingennemgang Der har været afholdt 6 kurser med fokus på systematik i medicingennemgang. Kurserne bestod af 2 eftermiddagssessioner med ca. en måneds mellemrum. I alt 54 praksis har været repræsenteret på kurserne. Evalueringen af kurserne er positiv. Kurserne som helhed er vurderet til 2,0 på en skala hvor 1 er "Meget godt" og 5 er "Meget dårligt". Relevans i forhold til praksis dagligdag blev vurderet til 1,6. Med baggrund i ovenstående erfaringer udbydes i foråret 2012 to kurser i regionen. Formidling af aftalen og udbredelse af kendskabet til de redskaber og ydelser der kan anvendes til medicingennemgang Aftalen om systematik i medicingennemgang har været formidlet bredt til praksis, kommune og apoteker. Selve aftalen, ydelser og redskaber til medicingennemgang og erfaringer med medicingennemgang har været formidlet via nyhedsbrevet om lægemidler der udsendes til praksis hvert kvartal. Desuden er emnet blevet formidlet til deltagerne på samtlige overenskomst- og værktøjsmøder i Patientlister med patienter på 75+ år i behandling med mindst 6 lægemidler I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet om lægemidler er praksis blevet tilbudt en liste med patienter tilknyttet deres praksis på 75+ år i behandling med mindst 6 lægemidler. 250 af regionens 400 praksis har bestilt en patientliste. Anbefalinger for samarbejde om systematik i medicingennemgang i primærsektoren På baggrund af en erfaringsindsamling i regionens kommuner og på regionens apoteker er der i en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet en folder med anbefalinger for samarbejde om systematik i medicinafstemning og medicingennemgang mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren. Medicingennemgang i praksis - nyt initiativ i 2012 Som led i indsatsen for systematik i medicingennemgang planlægges det at tilbyde 20 praksis et besøg hvor 5 udvalgte polyfarmacipatienters medicin gennemgås. Opgørelse af udviklingen i ydelsesmønster og antal polyfarmacipatienter Den vedlagte afrapportering beskriver opgørelser der kan indikere om indsatserne for systematik i medicingennemgang har effekt. Der findes ikke noget direkte mål der kan anvendes til at afdække om de forskellige Side 20 af 21

21 indsatser for systematik i medicingennemgang har effekt, da der ikke findes en specifik ydelse for medicingennemgang. Data dækker perioden til og med december Ydelser pr. estimeret polyfarmacipatient Det er beregnet, at der fra medicinaftalens indgåelse og 1 år frem (april 2011 marts 2012) vil blive gennemført en ydelse for ca. hver 4. ældre polyfarmacipatient. Det svarer til en fordobling i forhold til året før. Antallet af polyfarmacipatienter I den vedlagte opgørelse ses det, at der i 2. halvår 2011 var årige der har købt mindst 6 tilskudsberettigede lægemidler på apoteket i løbet af 6 måneder. Dette svarer til en stigning på 7 % fra 1. halvår I samme periode er antallet af 75+ årige borgere i regionen steget med 4 %. Til orientering. Aftale om systematik i medicingennemgang 2012 Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang Dagsordenspunkter til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. maj 2012 Det nære sundhedsvæsen Opfølgning på Fælles Sundhed Status fra lokale samordningsfora på arbejdet med sundhedsaftalerne 2011 Kortlægning af patientuddannelsesområdet i Syddanmark Indsats for systematik i medicingennemgang Kvalitetsstrategi Til orientering Side 21 af 21

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Jette Krøjgaard, Oversygeplejerske, Afdeling M, OUH

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 26. juni 2012

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 26. juni 2012 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 26. juni 2012 Dagsorden Sager til behandling 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse med Region Syddanmarks praksisafdeling: Muligheder for en aftale med PLO

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 24. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Sager til behandling 2. Samarbejdsaftale vedrørende P-dialyse i eget hjem 3. Samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009 Deltagere Direktør for sundhed og omsorg Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune Social- og sundhedsdirektør Lars Møgeltoft Poulsen, Billund Kommune Sundheds-

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden - Møde den 20. marts 2013

Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden - Møde den 20. marts 2013 Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden - Møde den 20. marts 2013 Dagsorden Sager til behandling 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opgaveoverdragelse og forlagt sygehusbehandling 3. Implementering af national

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden Møde den 11. januar 2012

Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden Møde den 11. januar 2012 Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden Møde den 11. januar 2012 Dagsorden Sager til behandling 1. Godkendelse af dagsorden 2. Oplæg om den regionale økonomi og styring v/ Per Busk 3. KL s projekt: det nære

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4 1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 ARBEJDSOPGAVER... 1 2.3 DELTAGERE I ARBEJDSGRUPPEN... 1 2.4 ARBEJDSGRUPPENS MØDER... 2 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 4.1 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere