Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus"

Transkript

1 Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Sport & Fritid Aarhus Kommune Juni 2015

2 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 16. marts 2011 at bygge en ny skole på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Skole). Samtidig besluttede Byrådet, at den eksisterende N.J. Fjordsgades Skole skal omdannes til et forenings- og fritidshus, når den nye skole er færdig. Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus. Nærværende rapport med forslag og anbefalinger er resultatet af dette arbejde. Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har det været afholdt et åbent dialogmøde på Fjordsgades Skole den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til forenings- og fritidshusets overordnede profil og værdigrundlag: Der skal både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. Forenings- og fritidshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Forenings- og fritidshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Arbejdsgruppen har desuden lavet forslag til overordnet disponering af husets kvm. Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ene side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Endelig har arbejdsgruppen nogle anbefalinger til husets drift, både i forhold til teknisk indretning og organisatorisk driftsmodel. I forhold til sidstnævnte anbefales, at Sport & Fritid har driftsansvaret og ansætter en daglig leder, samt at der nedsættes et brugerråd, der kan være rådgivende i forhold til husets indretning og drift. 2. Baggrund Byrådet vedtog i marts 2011 at bygge ny skole på arealerne, hvor Sct. Annagade Skole tidligere lå. Det betød, at mange fritidsbrugere ville miste deres tilhørssted, når Sct. Annagade Skole skulle lukke. Byrådet besluttede i den sammenhæng, at den nuværende Fjordsgades Skole skal omdannes til forenings- og fritidshus, når den nye Frederiksbjerg skole er klar til brug. Forenings- og fritidshuset skal rumme fritidsbrugere fra Sct. Annagade, men det fremgik også, at N.J. Fjordsgades Skole rummer gode muligheder for at blive et fremtidigt center for for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 2

3 enings- og fritidslivet, der kan være til gavn for hele byen og ikke blot Frederiksbjergområdet. Den nye skole på Frederiksbjerg forventer at åbne i august 2016, og Sport & Fritid er nu i gang med planlægningen af, hvad der skal ske med Forenings- og fritidshuset fra efteråret I 2012 gennemførte Sport & Fritid en indledende visionsproces, som blev tiltrådt af Byrådet 1. februar 2012 (Se evt. bilag 1). Den overordnede vision blev fastlagt til, at Forenings- og fritidshuset skal være stedet for forpligtigende foranderlige fællesskaber, der bygger videre på de stærke kvaliteter i fritids- og foreningslivet i Aarhus. Udgangspunktet er, at fritids- og foreningslivet udgør en hjørnesten i det danske samfund kulturelt, socialt, økonomisk og demokratisk. Her skabes sammenhæng, fællesskab og udvikling på tværs af forskelligheder. Samtidig er fritids- og foreningslivet udfordret. Øget mobilitet, krav om personlige oplevelser og udvikling, større kulturel forskellighed og sammensmeltning mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse sætter det traditionelle foreningslivs tanke om et stabilt langvarigt tilhørsforhold under pres. Det er derfor målet at skabe et sted, der udfordrer og gentænker fritids- og foreningslivet i en nutidig sammenhæng. Nærværende afrapportering fra arbejdsgruppen skal ses som en opfølgning og viderebearbejdelse af visionsrapporten fra 2012 mhp. at skabe et mere konkret og operationelt grundlag for realiseringen af forenings- og fritidshuset. Kommissorium Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Arbejdsgruppens medlemmer fremgår af bilag 2. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole bl.a. med udgangspunkt i den indledende visionsbeskrivelse fra Brobjergskolen er p.t. på Kommunens salgsliste. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til et forenings- og fritidshus skulle arbejdsgruppen indarbejde den mulighed, at nogle aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen skal kunne genhuses i det nye foreningshus. Arbejdsgruppen fik desuden til opgave at sikre, at det skulle være muligt for alle byens borgere at komme med input til den fremtidige brug af stedet. I borgerinddragelsen skulle forudsætninger for processen være tydeliggjorte herunder konsekvenser af genhusningsopgaverne. Se evt. bilag 2 for en uddybning af arbejdsgruppens kommissorium. Kort om arbejdet i arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har der været afholdt et åbent dialogmøde den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Processen har været styret af en ekstern proceskonsulent. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 3

4 3. Forudsætninger På forhånd har der været nogle givne rammer omkring det kommende forenings- og fritidshus. Arbejdsgruppen har taget dem til efterretning i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Det har specielt betydning i forhold til genhusningsforpligtigelserne, da de begrænser hvor store arealer, der er i frit spil til nyudvikling m.v. Tidsplan. Frederiksbjerg Skole forventes færdig til skolestart i august Derefter skal der igangsættes diverse ombygninger og vedligeholdelsesarbejder for at klargøre bygningen til det nye forenings- og fritidshus. Byggeperioden er p.t. ukendt, men det forventes at en del af huset kan tages i brug ved årsskiftet Genhusningsforpligtigelser. Det er en politisk forudsætning for det kommende forenings- og fritidshus, at det bl.a. skal sikre genhusning af fritidsbrugere fra Sct. Annagade Skole og evt. Brobjergskolen. I praksis har det dog vist sig, at der for nogle brugergrupper er fundet genhusning andetsteds end i det kommende forenings- og fritidshus. Andre aktiviteter og funktioner skal derimod flytte med ind i det kommende forenings- og fritidshus. En del af de kvm. vil derfor blive brugt til denne genhusning, og det begrænser mulighederne for nye aktiviteter på skolen. Der vil dog blive plads til nogle nye aktiviteter og faciliteter på skolen enten fra start eller i løbet af årene. Det bemærkes dog, at man ikke kan genhuse alle eksisterende aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen i det kommende forneningshus. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt i en forventning om, at f.eks. studiescener, billede- og medieskole og Opgang 2 ikke skal flytte med til foreningshuset. Anlægs- og driftsøkonomi. Fjordsgades Skole fremstår i dag som et gammelt og meget spændende hus med ca kvm. Skolen Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar, da ændret bygningsanvendelse ifølge myndighedsafdelingen giver anledning til nye krav til ventilation, brandsikring og tilgængelighed, inden bygningen kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. De nødvendige ombygninger, justeringer og genopretningsopgaver er estimeret til at koste 24 mio. kr. Der er p.t. ikke afsat budget til anlægsarbejdet. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved omdannelse til forenings- og fritidshus, da Sport & Fritid flytter det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Samspil med den nye Frederiksbjerg Skole. Med en placering overfor hinanden vil Frederiksbjerg Skole og det kommende forenings- og fritidshus kunne skabe en kobling henover Ingerslev Boulevard. I tilrettelæggelsen af forenings- og fritidshuset vil det derfor være oplagt at tænke i samspil. Det skal således både være muligt for forenings- og fritidsburgere at benytte faciliteter på den nye Frederiksbjerg skole, men også muligt for skole og daginstitutioners at bruge faciliteter i forenings- og fritidshuset. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 4

5 4. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til overordnet profil Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til husets overordnede profil: I foreningshuset skal der både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. En stor del af huset vil blive brugt til almindelige traditionelle folkeoplysnings- og foreningsaktiviteter. Foreningerne skal kunne sparre med hinanden på tværs, og netværksdannelsen skal styrkes. Huset skal understøtte fællesskaber, storcenterfordele og vidensdeling. En anden del af huset skal udgøre en base for uorganiserede aktiviteter og projekter. Her kan perioden bruges til at prøve principper af, lade det knopskyde og se hvad der sker. Herefter kan man evaluere og se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Huset skal understøtte mødet mellem foreninger og borgere mhp. at skabe synergi. Foreningshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Der skal være liv i huset hele tiden. Alle skal føle sig velkomne, og huset skal rumme tilbud for mange interesser og aldre. Det skal være let at orientere sig om, hvilke aktiviteter der er i huset. Meget gerne via info-tavler, hjemmeside og Facebook. Det skal være muligt at deltage i de mange forskellige aktiviteter på fast basis, men også muligt at droppe ind fra gaden og hænge ud eller deltage i aktiviteter på ad hoc basis. Foreningshuset skal have lang åbningstid med bemanding, f.eks. kl Det skal være let at se, hvordan beslutninger om husets drift træffes. Foreningshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Rummene skal indrettes så fleksibelt som muligt, f.eks. foldedøre imellem klasselokalerne, så det nogle dage kan bruges til store foredrag, og andre tidspunkter som mange små aktivitets/møderum. Borde og stole skal være flytbare. Der skal være trådløs adgang til musikanlæg m.v. Det er vigtigt, at man både kan lave sæsonbookinger og ad hoc bookinger. Det skal være lige så let at booke lokaler som at købe biografbilletter via internettet. Der skal være åbne kontorer, og foreningerne skal have nem adgang til hjælp. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 5

6 5. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til indretning af huset 5.1 Aktiviteter og funktioner i huset Fjordsgades Skoles nuværende bygninger rummer ca kvm. Umiddelbart forekommer det meget stort, men arbejdsgruppen er gradvist blevet opmærksom på, at kvm. hurtigt kan blive fordelt i forhold til de ønsker til fremtidig brug, der p.t. kendes. Det vil derfor være nødvendigt med en prioritering af, hvilke aktiviteter og funktioner det kommende foreningshus skal rumme. På baggrund af bygningens indretning, genhusningsforpligtigelser og øvrige hensyn vil arbejdsgruppen i den forbindelse anbefale at følgende funktioner skal have plads i foreningshuset: Bemandet modtage-funktion (evt. i samarbejde med café) Undervisningslokaler Café, kantine/husets torv Kontorfællesskaber for foreninger Forvaltningen for Sport & Fritid Paraplyorganisationer (f.eks. FO-Samvirket, Idrætssamvirket, ÅUF, såfremt de måtte ønske at flytte med ind i huset) Projektkontorer Mødelokaler Sociale zoner med fri adgang for borgere og brugere Store og små multirum Bevægelses- og motorikrum (dans, teater, yoga m.v.) Idrætsaktiviteter i gymnastiksalene Styrketræning + omklædning Kor, musik og teater Overnatnings- og bespisningsfaciliteter for foreninger i forbindelse med stævner og store møder (bl.a. AGF Svømning) Organiseret ungdomsmiljø (FO-klub, klubtilbud for idrætsforeningers unge osv.). Lokale til spejdergruppe fra Brobjergskolen Rugekasse for foreninger i opstart og iværksættere Åbne lokaler til fri udvikling Selvstyrende aktivitetshus (base for bybørnehave, rå miniværksteder, lokale til brug for børnefødselsdage m.v.) Depot (Møbelpolstring, vævning og keramik) Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ende side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 6

7 5.2 Forslag til disponering og indretning af foreningshuset inkl. skitse På baggrund af de aktiviteter og funktioner der er identificeret ovenfor, har arbejdsgruppen udarbejdet ét forslag til disponering af husets kvm. Det bærende princip er, at hovedhusets kælder, stue og 1. etage gøres udadvendte og brugerrettede. Her skal der være tilbud og aktiviteter for alle brugere og borgere. Højere oppe i huset placeres mere lukkede funktioner som f.eks. Sport & Fritidsforvaltningen, kontorer for paraplyorganisationer på fritids- og idrætsområdet samt kontor- og mødelokaler, der kan anvendes af byens foreningsliv. Derudover anbefales det at indtænke sociale zoner flere steder i huset, så der skabes rammer om mødet mellem husets mange kommende brugere. Desuden vil der være brug for etablering af flere toiletter i hovedbygningen, da der f.eks. i dag ingen toiletter er på 2. sal, mens der på 3. sal kun er ét. I husene omkring hovedhuset skal der være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Den foreslåede disponering af husets lokaler er foreløbig, idet etablering af elevator og brandtrapper formentlig vil få betydning for den endelige indretning. Arbejdsgruppens forslag til disponering fremgår af bilag 4. I stikordsform kunne fordelingen være følgende: Kælderen på hovedhuset Gymnastiksalene bruges til idrætsaktiviteter med særligt fokus på boksning i den ene sal og kampsport i den anden. Adgang til depotrum. Omklædningsrum og evt. fælles styrketræning. Stueetagen Her etableres en bemandet modtage-funktion, hvor alle kan henvende sig og få hjælp. Caféområde etableres i nuværende kantine. Dette vil være husets hjerte/torv, hvor brugere og borgere mødes på tværs. Caféområdet er fritaget for aktivitetsbrug og skal være tilgængeligt i hele husets åbningstid. Det skal være muligt at få kaffe før og efter arrangementer/undervisning, spise mad, og alle i lokalområdet skal have lyst til at komme. Gerne en kommerciel driftsoperatør med forpligtigelse til at løse info- og velkomstfunktion for huset. Til venstre for hovedtrappen benyttes et rum til base for husets daglige leder, som skal være tilgængelig for husets brugere og borgere. Til venstre for hovedtrappen etableres der også møde- og aktivitetslokaler, der kan bruges på ad hoc basis til møder, arrangementer m.v. Kan ikke bookes på sæsonbasis. 1. Sal 1. salen er primært anvendt til undervisnings- og aktivitetslokaler. Det er vigtigt med mobile borde og stole, der er nemme at flytte rundt med, så lokalerne kan tilpasses for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 7

8 skellige behov. Lokalerne skal kunne bookes til sæsonbrug. På denne etage skal der være liv både dag og aften, så det er vigtigt at trække organiserede aktiviteter ind om aftenen. Motoriksale til bevægelse, dans, teater og yoga. De store undervisningslokaler benyttes som multirum om aftenen, som brugere og borgere kan leje til særlige arrangementer eller aktiviteter. Social minizone etableres i tidligere SFO-lokale, hvor deltagere på dag- og aftenskolehold kan få en kop kaffe før og efter undervisningen. 2. Sal Til højre for hovedtrappen etableres Sport & Fritids administration. Til venstre for hovedtrappen etableres kontorpladser til paraplyorganisationer med ekstra arbejdspladser til foreninger, der rykker ind på ad hoc basis med projekter. Vigtigt med fast tilknytning for nogle, der skaber og bærer kulturen. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport & fritid samt de paraplyorganisationer, der er flyttet med ind. 3. Sal Store multifunktionelle lokaler til møder, foredrag, generalforsamlinger, workshops m.v. Lokalerne skal også kunne bruges af foreninger i forbindelse med stævner og store møder. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport og Fritid samt paraplyorganisationerne. Depotrum. Musikpavillon Bruges til musik og kor. SFO-bygning SFO-bygningen skal danne rammen for det organiserede ungdomsliv og være base for organiserede tilbud rettet mod unge. Der skal være plads til det, de unge vil have. Der skal være bemanding, men samtidig frirum til unge, hvor man kan hænge ud, være kreativ, lave lektier o.a. Der skal være multibane, basket, street basket. Det skal være muligt at komme fast i ungefaciliteten, men også et sted hvor man bare kan kigge forbi en gang imellem. FO-ungdomsklubfaciliteter evt. som et eksperimentarium for FO-klubberne i Aarhus. Evt. base for spejdergruppe fra Brobjergskolen. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 8

9 Inspektørbolig og Anneksbygningen mod Ingerslev Boulevard Arbejdsgruppen finder, at der i de to bygninger skal være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Det bemærkes, at der bør tænkes i midlertidige funktioner i Anneksbygningen, da Sport & Fritid oplyser, at bygningen evt. bliver nedrevet på sigt Rugekasse Der kan etableres en rugekasse for iværksættere, frie og vilde ældre unge med ideer inden for fritids- og idrætslivet. Dette skal være et samlingssted, hvor foreninger, uorganiserede og iværksættere kan låne kontorplads til projektudvikling m.v. Benyttelse skal være midlertidig, så der sikres udvikling og flow. Faciliteten er basic og åbent. Det skal ikke indrettes med møbler det må de midlertidige brugere tage med. Der må gerne være en egenbetaling i form af kontingent, hvor der samtidig gives indflydelse på, hvad de samlede kontingentbetalinger skal bruges til. Det kan f.eks. være til netværksarrangementer og fælles indkøb. Der skal kunne opstå krydsbestøvning, hvor nye former for aktiviteter bliver opfundet. Der må meget gerne være kobling til erhvervslivet. Sport & Fritid tilrettelægger en proces vedr. rugekassens første brugere derefter skal udskiftning og nyindflytning ske på selvstyrende basis. Selvstyrende aktivitetshus Der kan laves selvstyrende aktivitetsfaciliteter, hvor forskellige borger- og brugergrupper kan få midlertidig råderet over lokaler. Det skal bruges som et eksperimentarium for forskellige aktiviteter og funktioner og skal løbende tilpasses og ændres brugernes og borgernes behov. Præmissen er, at de skal lave nogle aktiviteter, som er relevante for dem selv og andre i lokalområdet. Dette kan f.eks. være rå miniværksteder, udstillingslokaler, lokale til brug for børnefødselsdage, borgermøder m.v. Der skal være mulighed for at lave madklub og afholde madlavningshold i skolekøkkenet. Evt. base for by-børnehave i lokaler ved sandkassen. Udearealer Udendørs haveområde/urban gardening. Højbede og gårdmiljø med pæn beplantning, udekøkken og dyreliv. Faciliteter til udendørs aktiviteter, f.eks. street faciliteter (skate og parkour), lille scene til små koncerter mv., mobilt dansegulv, faciliteter til gymnastik udenfor, legeredskaber, petanque, legemuligheder for mødre m. barnevogne. Åbne toiletter i forbindelse med udearealer. Parkering til biler og cykler. 6. Forslag til nyt navn Arbejdsgruppen har drøftet forskellige forslag til navn for forenings- og fritidshuset: Fjordsgade X for Fritid Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 9

10 Foreningen Fjord (fjolleri + orden) Fjords Trans4mator KISS (Kultur, Interesser, Sport, Samspil). Fritten Arbejdsgruppen peger p.t. på Fjordsgade som det navn af ovenstående, der med størst sandsynlig vil kunne rodfæste sig. 7. Øvrige anbefalinger For at skabe et velfungerende forenings- og fritidshus er der nogle organisatoriske og praktiske forhold, der kan medvirke til at skabe et spændende og velfungerende hus. Det gælder bl.a.: Sport & Fritid skal have det overordnede driftsansvar for forenings- og fritidshuset, hvilket i praksis bør køre via en lokalt placeret daglig leder med høj beslutningskompetence. Der kan være forskellige styreformer i husets faciliteter. Nogle arealer kan overdrages til høj grad af selvstyre, andre koordineres direkte af den daglige leder. Der skal være incitament til at arbejde for en høj udnyttelsesgrad. Der kan nedsættes et brugerråd for foreningshuset, der består af repræsentanter for husets brugere og foreninger samt andre interessenter. Brugerrådet kan have rådgivende opgaver i forhold til husets indretning og drift. Der skal tænkes i zoneopdeling i forhold til støjniveau. Der skal være områder, hvor der må spilles musik og holdes koncerter til sent uden at forstyrre de andre i bygningen. Samtidig er det også vigtigt, at der er stillezoner i huset. Der bør benyttes adgangskoder i stedet for nøgler. Det skaber mere åbenhed og fleksibilitet. Der skal være en ansat daglig leder af huset, som både kan facilitere og organisere samt administrere huset. Bookingen skal være stabil og pålidelig, og der skal være klare rammer og regler for ophold, oprydning mv. Lokalerne skal være i orden og klar til brug. Der skal være professionel rengøring mv. Bilag Visionsrapport fra 2012 Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Kommissorium Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 10

11 Referat fra åbent dialogmøde 9. april 2015 Skitse med forslag til disponering af bygningens arealer. Bilag 2: Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Henrik Stampe: Idrætssamvirket Thea Frederiksen: Aarhus Ungdommens Fællesråd Søren Peter Hansen: Folkeoplysningssamvirket Erik Vigsø, Samvirket for amatørkulturen Jette Bjørn Hansen: Fjordsgades Skole Mikael Nielsen: Aarhus Karateklub Jes Busk: Frederiksberg Atletklub (FAK) Niklas Brix Laursen: AGF svømning Kim Bisgaard: Culture by Innovation Lab Mads Peter Lauridsen: Institut for X Lone Jensen: Kulturforvaltningen Rikke Winding: Teknik og Miljø Niels Rask: Sport og Fritid Per Dahl Pedersen, Sport & Fritid. Erik Vigsø har haft sæde i arbejdsgruppen, men har pga. sygdom ikke deltaget i udarbejdelse af rapporten. Mille Obel har været ekstern proceskonsulent på forløbet. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 11

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. oktober 2015 Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus I indstillingen fastlægges profilen for det kommende forenings-

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

FORENINGS- & FRITIDSHUSET FJORDSGADE

FORENINGS- & FRITIDSHUSET FJORDSGADE FORENINGS- & FRITIDSHUSET FJORDSGADE Indhold Baggrund 1 - Baggrund 2 - Vision / Stedets forskellighed forenes 3 - Svævende funktioner / Stedets værdier 4 - Oversigt over Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade

Læs mere

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011 Bilag 8 Emne Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Den 4. februar 2011 Byrådsindstillingen Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt har været i høring i perioden 22.

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25.

Indstilling. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. marts 2014 Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole Det er nødvendigt med yderligere kommunal finansiering

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Version 1.0 udarbejdet den 5. februar 2010 af Skødstrup Sportsforening Skødstrup Skole og Skødstrup Fællesråd Indholdsfortegnelse Forord... 3 Arbejdsgruppen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen organisationen aktiviteterne faciliteterne som tog sin begyndelse i 2008, hvor det blev

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Velkommen til Brugerforum. Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015

Velkommen til Brugerforum. Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015 Velkommen til Brugerforum Stenløse Kulturhus Tirsdag den 20. januar 2015 Aftenens program Klokken 17.00 17.05 18.00 20.20 20.50 21.00 Indhold Velkomst Åbning v. Borgmester Willy Eliasen og Jens Jørgen

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset

Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset Udtalelse Side 1 af 5 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kommunegaranti til DGI-Huset 1. Konklusion Indstillingen Kommunegaranti til DGI-Huset blev på byrådsmødet

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker skitse for borgermøder i foråret 2014 Til: Kulturudvalgsmødet d. 1. april 2014 Kopi til: Side 1 af 5 Proces for politik for Borgerservice

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Analyse af de brugerstyrede centre

Analyse af de brugerstyrede centre RAPPORT Analyse af de brugerstyrede centre August 2015 Foto: 2/11 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 4 Sammenfatning... 5 Samlet dataindsamling.. 8 3/11 Indledning På Velfærdsudvalgsmødet den

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Bilag 3 Referat fra Advisory Board Side 1 af 5 Emne: Advisory Board vedr. puljen til idrætsfaciliteter Dato: 28. marts 2017 Sted: N.J. Fjordsgade Deltagere: Klavs Madsen, Institut for folkesundhed og idræt

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere