Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus"

Transkript

1 Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Sport & Fritid Aarhus Kommune Juni 2015

2 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 16. marts 2011 at bygge en ny skole på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Skole). Samtidig besluttede Byrådet, at den eksisterende N.J. Fjordsgades Skole skal omdannes til et forenings- og fritidshus, når den nye skole er færdig. Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus. Nærværende rapport med forslag og anbefalinger er resultatet af dette arbejde. Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har det været afholdt et åbent dialogmøde på Fjordsgades Skole den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til forenings- og fritidshusets overordnede profil og værdigrundlag: Der skal både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. Forenings- og fritidshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Forenings- og fritidshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Arbejdsgruppen har desuden lavet forslag til overordnet disponering af husets kvm. Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ene side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Endelig har arbejdsgruppen nogle anbefalinger til husets drift, både i forhold til teknisk indretning og organisatorisk driftsmodel. I forhold til sidstnævnte anbefales, at Sport & Fritid har driftsansvaret og ansætter en daglig leder, samt at der nedsættes et brugerråd, der kan være rådgivende i forhold til husets indretning og drift. 2. Baggrund Byrådet vedtog i marts 2011 at bygge ny skole på arealerne, hvor Sct. Annagade Skole tidligere lå. Det betød, at mange fritidsbrugere ville miste deres tilhørssted, når Sct. Annagade Skole skulle lukke. Byrådet besluttede i den sammenhæng, at den nuværende Fjordsgades Skole skal omdannes til forenings- og fritidshus, når den nye Frederiksbjerg skole er klar til brug. Forenings- og fritidshuset skal rumme fritidsbrugere fra Sct. Annagade, men det fremgik også, at N.J. Fjordsgades Skole rummer gode muligheder for at blive et fremtidigt center for for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 2

3 enings- og fritidslivet, der kan være til gavn for hele byen og ikke blot Frederiksbjergområdet. Den nye skole på Frederiksbjerg forventer at åbne i august 2016, og Sport & Fritid er nu i gang med planlægningen af, hvad der skal ske med Forenings- og fritidshuset fra efteråret I 2012 gennemførte Sport & Fritid en indledende visionsproces, som blev tiltrådt af Byrådet 1. februar 2012 (Se evt. bilag 1). Den overordnede vision blev fastlagt til, at Forenings- og fritidshuset skal være stedet for forpligtigende foranderlige fællesskaber, der bygger videre på de stærke kvaliteter i fritids- og foreningslivet i Aarhus. Udgangspunktet er, at fritids- og foreningslivet udgør en hjørnesten i det danske samfund kulturelt, socialt, økonomisk og demokratisk. Her skabes sammenhæng, fællesskab og udvikling på tværs af forskelligheder. Samtidig er fritids- og foreningslivet udfordret. Øget mobilitet, krav om personlige oplevelser og udvikling, større kulturel forskellighed og sammensmeltning mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse sætter det traditionelle foreningslivs tanke om et stabilt langvarigt tilhørsforhold under pres. Det er derfor målet at skabe et sted, der udfordrer og gentænker fritids- og foreningslivet i en nutidig sammenhæng. Nærværende afrapportering fra arbejdsgruppen skal ses som en opfølgning og viderebearbejdelse af visionsrapporten fra 2012 mhp. at skabe et mere konkret og operationelt grundlag for realiseringen af forenings- og fritidshuset. Kommissorium Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Arbejdsgruppens medlemmer fremgår af bilag 2. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole bl.a. med udgangspunkt i den indledende visionsbeskrivelse fra Brobjergskolen er p.t. på Kommunens salgsliste. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til et forenings- og fritidshus skulle arbejdsgruppen indarbejde den mulighed, at nogle aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen skal kunne genhuses i det nye foreningshus. Arbejdsgruppen fik desuden til opgave at sikre, at det skulle være muligt for alle byens borgere at komme med input til den fremtidige brug af stedet. I borgerinddragelsen skulle forudsætninger for processen være tydeliggjorte herunder konsekvenser af genhusningsopgaverne. Se evt. bilag 2 for en uddybning af arbejdsgruppens kommissorium. Kort om arbejdet i arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har der været afholdt et åbent dialogmøde den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Processen har været styret af en ekstern proceskonsulent. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 3

4 3. Forudsætninger På forhånd har der været nogle givne rammer omkring det kommende forenings- og fritidshus. Arbejdsgruppen har taget dem til efterretning i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Det har specielt betydning i forhold til genhusningsforpligtigelserne, da de begrænser hvor store arealer, der er i frit spil til nyudvikling m.v. Tidsplan. Frederiksbjerg Skole forventes færdig til skolestart i august Derefter skal der igangsættes diverse ombygninger og vedligeholdelsesarbejder for at klargøre bygningen til det nye forenings- og fritidshus. Byggeperioden er p.t. ukendt, men det forventes at en del af huset kan tages i brug ved årsskiftet Genhusningsforpligtigelser. Det er en politisk forudsætning for det kommende forenings- og fritidshus, at det bl.a. skal sikre genhusning af fritidsbrugere fra Sct. Annagade Skole og evt. Brobjergskolen. I praksis har det dog vist sig, at der for nogle brugergrupper er fundet genhusning andetsteds end i det kommende forenings- og fritidshus. Andre aktiviteter og funktioner skal derimod flytte med ind i det kommende forenings- og fritidshus. En del af de kvm. vil derfor blive brugt til denne genhusning, og det begrænser mulighederne for nye aktiviteter på skolen. Der vil dog blive plads til nogle nye aktiviteter og faciliteter på skolen enten fra start eller i løbet af årene. Det bemærkes dog, at man ikke kan genhuse alle eksisterende aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen i det kommende forneningshus. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt i en forventning om, at f.eks. studiescener, billede- og medieskole og Opgang 2 ikke skal flytte med til foreningshuset. Anlægs- og driftsøkonomi. Fjordsgades Skole fremstår i dag som et gammelt og meget spændende hus med ca kvm. Skolen Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar, da ændret bygningsanvendelse ifølge myndighedsafdelingen giver anledning til nye krav til ventilation, brandsikring og tilgængelighed, inden bygningen kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. De nødvendige ombygninger, justeringer og genopretningsopgaver er estimeret til at koste 24 mio. kr. Der er p.t. ikke afsat budget til anlægsarbejdet. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved omdannelse til forenings- og fritidshus, da Sport & Fritid flytter det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Samspil med den nye Frederiksbjerg Skole. Med en placering overfor hinanden vil Frederiksbjerg Skole og det kommende forenings- og fritidshus kunne skabe en kobling henover Ingerslev Boulevard. I tilrettelæggelsen af forenings- og fritidshuset vil det derfor være oplagt at tænke i samspil. Det skal således både være muligt for forenings- og fritidsburgere at benytte faciliteter på den nye Frederiksbjerg skole, men også muligt for skole og daginstitutioners at bruge faciliteter i forenings- og fritidshuset. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 4

5 4. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til overordnet profil Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til husets overordnede profil: I foreningshuset skal der både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. En stor del af huset vil blive brugt til almindelige traditionelle folkeoplysnings- og foreningsaktiviteter. Foreningerne skal kunne sparre med hinanden på tværs, og netværksdannelsen skal styrkes. Huset skal understøtte fællesskaber, storcenterfordele og vidensdeling. En anden del af huset skal udgøre en base for uorganiserede aktiviteter og projekter. Her kan perioden bruges til at prøve principper af, lade det knopskyde og se hvad der sker. Herefter kan man evaluere og se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Huset skal understøtte mødet mellem foreninger og borgere mhp. at skabe synergi. Foreningshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Der skal være liv i huset hele tiden. Alle skal føle sig velkomne, og huset skal rumme tilbud for mange interesser og aldre. Det skal være let at orientere sig om, hvilke aktiviteter der er i huset. Meget gerne via info-tavler, hjemmeside og Facebook. Det skal være muligt at deltage i de mange forskellige aktiviteter på fast basis, men også muligt at droppe ind fra gaden og hænge ud eller deltage i aktiviteter på ad hoc basis. Foreningshuset skal have lang åbningstid med bemanding, f.eks. kl Det skal være let at se, hvordan beslutninger om husets drift træffes. Foreningshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Rummene skal indrettes så fleksibelt som muligt, f.eks. foldedøre imellem klasselokalerne, så det nogle dage kan bruges til store foredrag, og andre tidspunkter som mange små aktivitets/møderum. Borde og stole skal være flytbare. Der skal være trådløs adgang til musikanlæg m.v. Det er vigtigt, at man både kan lave sæsonbookinger og ad hoc bookinger. Det skal være lige så let at booke lokaler som at købe biografbilletter via internettet. Der skal være åbne kontorer, og foreningerne skal have nem adgang til hjælp. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 5

6 5. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til indretning af huset 5.1 Aktiviteter og funktioner i huset Fjordsgades Skoles nuværende bygninger rummer ca kvm. Umiddelbart forekommer det meget stort, men arbejdsgruppen er gradvist blevet opmærksom på, at kvm. hurtigt kan blive fordelt i forhold til de ønsker til fremtidig brug, der p.t. kendes. Det vil derfor være nødvendigt med en prioritering af, hvilke aktiviteter og funktioner det kommende foreningshus skal rumme. På baggrund af bygningens indretning, genhusningsforpligtigelser og øvrige hensyn vil arbejdsgruppen i den forbindelse anbefale at følgende funktioner skal have plads i foreningshuset: Bemandet modtage-funktion (evt. i samarbejde med café) Undervisningslokaler Café, kantine/husets torv Kontorfællesskaber for foreninger Forvaltningen for Sport & Fritid Paraplyorganisationer (f.eks. FO-Samvirket, Idrætssamvirket, ÅUF, såfremt de måtte ønske at flytte med ind i huset) Projektkontorer Mødelokaler Sociale zoner med fri adgang for borgere og brugere Store og små multirum Bevægelses- og motorikrum (dans, teater, yoga m.v.) Idrætsaktiviteter i gymnastiksalene Styrketræning + omklædning Kor, musik og teater Overnatnings- og bespisningsfaciliteter for foreninger i forbindelse med stævner og store møder (bl.a. AGF Svømning) Organiseret ungdomsmiljø (FO-klub, klubtilbud for idrætsforeningers unge osv.). Lokale til spejdergruppe fra Brobjergskolen Rugekasse for foreninger i opstart og iværksættere Åbne lokaler til fri udvikling Selvstyrende aktivitetshus (base for bybørnehave, rå miniværksteder, lokale til brug for børnefødselsdage m.v.) Depot (Møbelpolstring, vævning og keramik) Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ende side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 6

7 5.2 Forslag til disponering og indretning af foreningshuset inkl. skitse På baggrund af de aktiviteter og funktioner der er identificeret ovenfor, har arbejdsgruppen udarbejdet ét forslag til disponering af husets kvm. Det bærende princip er, at hovedhusets kælder, stue og 1. etage gøres udadvendte og brugerrettede. Her skal der være tilbud og aktiviteter for alle brugere og borgere. Højere oppe i huset placeres mere lukkede funktioner som f.eks. Sport & Fritidsforvaltningen, kontorer for paraplyorganisationer på fritids- og idrætsområdet samt kontor- og mødelokaler, der kan anvendes af byens foreningsliv. Derudover anbefales det at indtænke sociale zoner flere steder i huset, så der skabes rammer om mødet mellem husets mange kommende brugere. Desuden vil der være brug for etablering af flere toiletter i hovedbygningen, da der f.eks. i dag ingen toiletter er på 2. sal, mens der på 3. sal kun er ét. I husene omkring hovedhuset skal der være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Den foreslåede disponering af husets lokaler er foreløbig, idet etablering af elevator og brandtrapper formentlig vil få betydning for den endelige indretning. Arbejdsgruppens forslag til disponering fremgår af bilag 4. I stikordsform kunne fordelingen være følgende: Kælderen på hovedhuset Gymnastiksalene bruges til idrætsaktiviteter med særligt fokus på boksning i den ene sal og kampsport i den anden. Adgang til depotrum. Omklædningsrum og evt. fælles styrketræning. Stueetagen Her etableres en bemandet modtage-funktion, hvor alle kan henvende sig og få hjælp. Caféområde etableres i nuværende kantine. Dette vil være husets hjerte/torv, hvor brugere og borgere mødes på tværs. Caféområdet er fritaget for aktivitetsbrug og skal være tilgængeligt i hele husets åbningstid. Det skal være muligt at få kaffe før og efter arrangementer/undervisning, spise mad, og alle i lokalområdet skal have lyst til at komme. Gerne en kommerciel driftsoperatør med forpligtigelse til at løse info- og velkomstfunktion for huset. Til venstre for hovedtrappen benyttes et rum til base for husets daglige leder, som skal være tilgængelig for husets brugere og borgere. Til venstre for hovedtrappen etableres der også møde- og aktivitetslokaler, der kan bruges på ad hoc basis til møder, arrangementer m.v. Kan ikke bookes på sæsonbasis. 1. Sal 1. salen er primært anvendt til undervisnings- og aktivitetslokaler. Det er vigtigt med mobile borde og stole, der er nemme at flytte rundt med, så lokalerne kan tilpasses for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 7

8 skellige behov. Lokalerne skal kunne bookes til sæsonbrug. På denne etage skal der være liv både dag og aften, så det er vigtigt at trække organiserede aktiviteter ind om aftenen. Motoriksale til bevægelse, dans, teater og yoga. De store undervisningslokaler benyttes som multirum om aftenen, som brugere og borgere kan leje til særlige arrangementer eller aktiviteter. Social minizone etableres i tidligere SFO-lokale, hvor deltagere på dag- og aftenskolehold kan få en kop kaffe før og efter undervisningen. 2. Sal Til højre for hovedtrappen etableres Sport & Fritids administration. Til venstre for hovedtrappen etableres kontorpladser til paraplyorganisationer med ekstra arbejdspladser til foreninger, der rykker ind på ad hoc basis med projekter. Vigtigt med fast tilknytning for nogle, der skaber og bærer kulturen. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport & fritid samt de paraplyorganisationer, der er flyttet med ind. 3. Sal Store multifunktionelle lokaler til møder, foredrag, generalforsamlinger, workshops m.v. Lokalerne skal også kunne bruges af foreninger i forbindelse med stævner og store møder. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport og Fritid samt paraplyorganisationerne. Depotrum. Musikpavillon Bruges til musik og kor. SFO-bygning SFO-bygningen skal danne rammen for det organiserede ungdomsliv og være base for organiserede tilbud rettet mod unge. Der skal være plads til det, de unge vil have. Der skal være bemanding, men samtidig frirum til unge, hvor man kan hænge ud, være kreativ, lave lektier o.a. Der skal være multibane, basket, street basket. Det skal være muligt at komme fast i ungefaciliteten, men også et sted hvor man bare kan kigge forbi en gang imellem. FO-ungdomsklubfaciliteter evt. som et eksperimentarium for FO-klubberne i Aarhus. Evt. base for spejdergruppe fra Brobjergskolen. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 8

9 Inspektørbolig og Anneksbygningen mod Ingerslev Boulevard Arbejdsgruppen finder, at der i de to bygninger skal være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Det bemærkes, at der bør tænkes i midlertidige funktioner i Anneksbygningen, da Sport & Fritid oplyser, at bygningen evt. bliver nedrevet på sigt Rugekasse Der kan etableres en rugekasse for iværksættere, frie og vilde ældre unge med ideer inden for fritids- og idrætslivet. Dette skal være et samlingssted, hvor foreninger, uorganiserede og iværksættere kan låne kontorplads til projektudvikling m.v. Benyttelse skal være midlertidig, så der sikres udvikling og flow. Faciliteten er basic og åbent. Det skal ikke indrettes med møbler det må de midlertidige brugere tage med. Der må gerne være en egenbetaling i form af kontingent, hvor der samtidig gives indflydelse på, hvad de samlede kontingentbetalinger skal bruges til. Det kan f.eks. være til netværksarrangementer og fælles indkøb. Der skal kunne opstå krydsbestøvning, hvor nye former for aktiviteter bliver opfundet. Der må meget gerne være kobling til erhvervslivet. Sport & Fritid tilrettelægger en proces vedr. rugekassens første brugere derefter skal udskiftning og nyindflytning ske på selvstyrende basis. Selvstyrende aktivitetshus Der kan laves selvstyrende aktivitetsfaciliteter, hvor forskellige borger- og brugergrupper kan få midlertidig råderet over lokaler. Det skal bruges som et eksperimentarium for forskellige aktiviteter og funktioner og skal løbende tilpasses og ændres brugernes og borgernes behov. Præmissen er, at de skal lave nogle aktiviteter, som er relevante for dem selv og andre i lokalområdet. Dette kan f.eks. være rå miniværksteder, udstillingslokaler, lokale til brug for børnefødselsdage, borgermøder m.v. Der skal være mulighed for at lave madklub og afholde madlavningshold i skolekøkkenet. Evt. base for by-børnehave i lokaler ved sandkassen. Udearealer Udendørs haveområde/urban gardening. Højbede og gårdmiljø med pæn beplantning, udekøkken og dyreliv. Faciliteter til udendørs aktiviteter, f.eks. street faciliteter (skate og parkour), lille scene til små koncerter mv., mobilt dansegulv, faciliteter til gymnastik udenfor, legeredskaber, petanque, legemuligheder for mødre m. barnevogne. Åbne toiletter i forbindelse med udearealer. Parkering til biler og cykler. 6. Forslag til nyt navn Arbejdsgruppen har drøftet forskellige forslag til navn for forenings- og fritidshuset: Fjordsgade X for Fritid Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 9

10 Foreningen Fjord (fjolleri + orden) Fjords Trans4mator KISS (Kultur, Interesser, Sport, Samspil). Fritten Arbejdsgruppen peger p.t. på Fjordsgade som det navn af ovenstående, der med størst sandsynlig vil kunne rodfæste sig. 7. Øvrige anbefalinger For at skabe et velfungerende forenings- og fritidshus er der nogle organisatoriske og praktiske forhold, der kan medvirke til at skabe et spændende og velfungerende hus. Det gælder bl.a.: Sport & Fritid skal have det overordnede driftsansvar for forenings- og fritidshuset, hvilket i praksis bør køre via en lokalt placeret daglig leder med høj beslutningskompetence. Der kan være forskellige styreformer i husets faciliteter. Nogle arealer kan overdrages til høj grad af selvstyre, andre koordineres direkte af den daglige leder. Der skal være incitament til at arbejde for en høj udnyttelsesgrad. Der kan nedsættes et brugerråd for foreningshuset, der består af repræsentanter for husets brugere og foreninger samt andre interessenter. Brugerrådet kan have rådgivende opgaver i forhold til husets indretning og drift. Der skal tænkes i zoneopdeling i forhold til støjniveau. Der skal være områder, hvor der må spilles musik og holdes koncerter til sent uden at forstyrre de andre i bygningen. Samtidig er det også vigtigt, at der er stillezoner i huset. Der bør benyttes adgangskoder i stedet for nøgler. Det skaber mere åbenhed og fleksibilitet. Der skal være en ansat daglig leder af huset, som både kan facilitere og organisere samt administrere huset. Bookingen skal være stabil og pålidelig, og der skal være klare rammer og regler for ophold, oprydning mv. Lokalerne skal være i orden og klar til brug. Der skal være professionel rengøring mv. Bilag Visionsrapport fra 2012 Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Kommissorium Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 10

11 Referat fra åbent dialogmøde 9. april 2015 Skitse med forslag til disponering af bygningens arealer. Bilag 2: Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Henrik Stampe: Idrætssamvirket Thea Frederiksen: Aarhus Ungdommens Fællesråd Søren Peter Hansen: Folkeoplysningssamvirket Erik Vigsø, Samvirket for amatørkulturen Jette Bjørn Hansen: Fjordsgades Skole Mikael Nielsen: Aarhus Karateklub Jes Busk: Frederiksberg Atletklub (FAK) Niklas Brix Laursen: AGF svømning Kim Bisgaard: Culture by Innovation Lab Mads Peter Lauridsen: Institut for X Lone Jensen: Kulturforvaltningen Rikke Winding: Teknik og Miljø Niels Rask: Sport og Fritid Per Dahl Pedersen, Sport & Fritid. Erik Vigsø har haft sæde i arbejdsgruppen, men har pga. sygdom ikke deltaget i udarbejdelse af rapporten. Mille Obel har været ekstern proceskonsulent på forløbet. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 11

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere