Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus"

Transkript

1 Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Sport & Fritid Aarhus Kommune Juni 2015

2 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 16. marts 2011 at bygge en ny skole på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Skole). Samtidig besluttede Byrådet, at den eksisterende N.J. Fjordsgades Skole skal omdannes til et forenings- og fritidshus, når den nye skole er færdig. Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus. Nærværende rapport med forslag og anbefalinger er resultatet af dette arbejde. Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har det været afholdt et åbent dialogmøde på Fjordsgades Skole den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til forenings- og fritidshusets overordnede profil og værdigrundlag: Der skal både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. Forenings- og fritidshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Forenings- og fritidshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Arbejdsgruppen har desuden lavet forslag til overordnet disponering af husets kvm. Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ene side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Endelig har arbejdsgruppen nogle anbefalinger til husets drift, både i forhold til teknisk indretning og organisatorisk driftsmodel. I forhold til sidstnævnte anbefales, at Sport & Fritid har driftsansvaret og ansætter en daglig leder, samt at der nedsættes et brugerråd, der kan være rådgivende i forhold til husets indretning og drift. 2. Baggrund Byrådet vedtog i marts 2011 at bygge ny skole på arealerne, hvor Sct. Annagade Skole tidligere lå. Det betød, at mange fritidsbrugere ville miste deres tilhørssted, når Sct. Annagade Skole skulle lukke. Byrådet besluttede i den sammenhæng, at den nuværende Fjordsgades Skole skal omdannes til forenings- og fritidshus, når den nye Frederiksbjerg skole er klar til brug. Forenings- og fritidshuset skal rumme fritidsbrugere fra Sct. Annagade, men det fremgik også, at N.J. Fjordsgades Skole rummer gode muligheder for at blive et fremtidigt center for for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 2

3 enings- og fritidslivet, der kan være til gavn for hele byen og ikke blot Frederiksbjergområdet. Den nye skole på Frederiksbjerg forventer at åbne i august 2016, og Sport & Fritid er nu i gang med planlægningen af, hvad der skal ske med Forenings- og fritidshuset fra efteråret I 2012 gennemførte Sport & Fritid en indledende visionsproces, som blev tiltrådt af Byrådet 1. februar 2012 (Se evt. bilag 1). Den overordnede vision blev fastlagt til, at Forenings- og fritidshuset skal være stedet for forpligtigende foranderlige fællesskaber, der bygger videre på de stærke kvaliteter i fritids- og foreningslivet i Aarhus. Udgangspunktet er, at fritids- og foreningslivet udgør en hjørnesten i det danske samfund kulturelt, socialt, økonomisk og demokratisk. Her skabes sammenhæng, fællesskab og udvikling på tværs af forskelligheder. Samtidig er fritids- og foreningslivet udfordret. Øget mobilitet, krav om personlige oplevelser og udvikling, større kulturel forskellighed og sammensmeltning mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse sætter det traditionelle foreningslivs tanke om et stabilt langvarigt tilhørsforhold under pres. Det er derfor målet at skabe et sted, der udfordrer og gentænker fritids- og foreningslivet i en nutidig sammenhæng. Nærværende afrapportering fra arbejdsgruppen skal ses som en opfølgning og viderebearbejdelse af visionsrapporten fra 2012 mhp. at skabe et mere konkret og operationelt grundlag for realiseringen af forenings- og fritidshuset. Kommissorium Ultimo 2014 blev der af rådmanden for Kultur og Borgerservice nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra interesseorganisationer, brugere og relevante kommunale institutioner. Arbejdsgruppens medlemmer fremgår af bilag 2. Gruppens opgave har været at lave et forslag til indretning og brug af det fremtidige forenings- og fritidshus på Fjordsgades Skole bl.a. med udgangspunkt i den indledende visionsbeskrivelse fra Brobjergskolen er p.t. på Kommunens salgsliste. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til et forenings- og fritidshus skulle arbejdsgruppen indarbejde den mulighed, at nogle aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen skal kunne genhuses i det nye foreningshus. Arbejdsgruppen fik desuden til opgave at sikre, at det skulle være muligt for alle byens borgere at komme med input til den fremtidige brug af stedet. I borgerinddragelsen skulle forudsætninger for processen være tydeliggjorte herunder konsekvenser af genhusningsopgaverne. Se evt. bilag 2 for en uddybning af arbejdsgruppens kommissorium. Kort om arbejdet i arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden december 2014 til maj Derudover har der været afholdt et åbent dialogmøde den 9. april, hvor 85 borgere og foreningsrepræsentanter mødte op. Processen har været styret af en ekstern proceskonsulent. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 3

4 3. Forudsætninger På forhånd har der været nogle givne rammer omkring det kommende forenings- og fritidshus. Arbejdsgruppen har taget dem til efterretning i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Det har specielt betydning i forhold til genhusningsforpligtigelserne, da de begrænser hvor store arealer, der er i frit spil til nyudvikling m.v. Tidsplan. Frederiksbjerg Skole forventes færdig til skolestart i august Derefter skal der igangsættes diverse ombygninger og vedligeholdelsesarbejder for at klargøre bygningen til det nye forenings- og fritidshus. Byggeperioden er p.t. ukendt, men det forventes at en del af huset kan tages i brug ved årsskiftet Genhusningsforpligtigelser. Det er en politisk forudsætning for det kommende forenings- og fritidshus, at det bl.a. skal sikre genhusning af fritidsbrugere fra Sct. Annagade Skole og evt. Brobjergskolen. I praksis har det dog vist sig, at der for nogle brugergrupper er fundet genhusning andetsteds end i det kommende forenings- og fritidshus. Andre aktiviteter og funktioner skal derimod flytte med ind i det kommende forenings- og fritidshus. En del af de kvm. vil derfor blive brugt til denne genhusning, og det begrænser mulighederne for nye aktiviteter på skolen. Der vil dog blive plads til nogle nye aktiviteter og faciliteter på skolen enten fra start eller i løbet af årene. Det bemærkes dog, at man ikke kan genhuse alle eksisterende aktiviteter og funktioner fra Brobjergskolen i det kommende forneningshus. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt i en forventning om, at f.eks. studiescener, billede- og medieskole og Opgang 2 ikke skal flytte med til foreningshuset. Anlægs- og driftsøkonomi. Fjordsgades Skole fremstår i dag som et gammelt og meget spændende hus med ca kvm. Skolen Fjordsgades Skole er imidlertid ikke indflytningsklar, da ændret bygningsanvendelse ifølge myndighedsafdelingen giver anledning til nye krav til ventilation, brandsikring og tilgængelighed, inden bygningen kan bruges til forenings- og fritidshus. Derudover vil der være behov for en række bygningsændringer og justering af udenomsarealer, som kan sikre funktionsdygtighed i forhold til aktiviteter og vision for stedet. De nødvendige ombygninger, justeringer og genopretningsopgaver er estimeret til at koste 24 mio. kr. Der er p.t. ikke afsat budget til anlægsarbejdet. Der vil derimod ikke umiddelbart være forøgede driftsomkostninger ved omdannelse til forenings- og fritidshus, da Sport & Fritid flytter det eksisterende driftsbudget fra Sct. Annagade med til driften af det nye forenings- og fritidshus. Samspil med den nye Frederiksbjerg Skole. Med en placering overfor hinanden vil Frederiksbjerg Skole og det kommende forenings- og fritidshus kunne skabe en kobling henover Ingerslev Boulevard. I tilrettelæggelsen af forenings- og fritidshuset vil det derfor være oplagt at tænke i samspil. Det skal således både være muligt for forenings- og fritidsburgere at benytte faciliteter på den nye Frederiksbjerg skole, men også muligt for skole og daginstitutioners at bruge faciliteter i forenings- og fritidshuset. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 4

5 4. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til overordnet profil Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger i forhold til husets overordnede profil: I foreningshuset skal der både være plads til almindelige foreningers løbende aktiviteter, og iværksætteri, uorganiserede foreninger og projekter. En stor del af huset vil blive brugt til almindelige traditionelle folkeoplysnings- og foreningsaktiviteter. Foreningerne skal kunne sparre med hinanden på tværs, og netværksdannelsen skal styrkes. Huset skal understøtte fællesskaber, storcenterfordele og vidensdeling. En anden del af huset skal udgøre en base for uorganiserede aktiviteter og projekter. Her kan perioden bruges til at prøve principper af, lade det knopskyde og se hvad der sker. Herefter kan man evaluere og se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Huset skal understøtte mødet mellem foreninger og borgere mhp. at skabe synergi. Foreningshuset skal være præget af åbenhed og synlighed dels i forhold til aktiviteter og funktioner, men også i forhold til husets drift og beslutningsveje. Der skal være liv i huset hele tiden. Alle skal føle sig velkomne, og huset skal rumme tilbud for mange interesser og aldre. Det skal være let at orientere sig om, hvilke aktiviteter der er i huset. Meget gerne via info-tavler, hjemmeside og Facebook. Det skal være muligt at deltage i de mange forskellige aktiviteter på fast basis, men også muligt at droppe ind fra gaden og hænge ud eller deltage i aktiviteter på ad hoc basis. Foreningshuset skal have lang åbningstid med bemanding, f.eks. kl Det skal være let at se, hvordan beslutninger om husets drift træffes. Foreningshuset skal være foranderligt og have en høj grad af fleksibilitet. Rummene skal indrettes så fleksibelt som muligt, f.eks. foldedøre imellem klasselokalerne, så det nogle dage kan bruges til store foredrag, og andre tidspunkter som mange små aktivitets/møderum. Borde og stole skal være flytbare. Der skal være trådløs adgang til musikanlæg m.v. Det er vigtigt, at man både kan lave sæsonbookinger og ad hoc bookinger. Det skal være lige så let at booke lokaler som at købe biografbilletter via internettet. Der skal være åbne kontorer, og foreningerne skal have nem adgang til hjælp. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 5

6 5. Arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til indretning af huset 5.1 Aktiviteter og funktioner i huset Fjordsgades Skoles nuværende bygninger rummer ca kvm. Umiddelbart forekommer det meget stort, men arbejdsgruppen er gradvist blevet opmærksom på, at kvm. hurtigt kan blive fordelt i forhold til de ønsker til fremtidig brug, der p.t. kendes. Det vil derfor være nødvendigt med en prioritering af, hvilke aktiviteter og funktioner det kommende foreningshus skal rumme. På baggrund af bygningens indretning, genhusningsforpligtigelser og øvrige hensyn vil arbejdsgruppen i den forbindelse anbefale at følgende funktioner skal have plads i foreningshuset: Bemandet modtage-funktion (evt. i samarbejde med café) Undervisningslokaler Café, kantine/husets torv Kontorfællesskaber for foreninger Forvaltningen for Sport & Fritid Paraplyorganisationer (f.eks. FO-Samvirket, Idrætssamvirket, ÅUF, såfremt de måtte ønske at flytte med ind i huset) Projektkontorer Mødelokaler Sociale zoner med fri adgang for borgere og brugere Store og små multirum Bevægelses- og motorikrum (dans, teater, yoga m.v.) Idrætsaktiviteter i gymnastiksalene Styrketræning + omklædning Kor, musik og teater Overnatnings- og bespisningsfaciliteter for foreninger i forbindelse med stævner og store møder (bl.a. AGF Svømning) Organiseret ungdomsmiljø (FO-klub, klubtilbud for idrætsforeningers unge osv.). Lokale til spejdergruppe fra Brobjergskolen Rugekasse for foreninger i opstart og iværksættere Åbne lokaler til fri udvikling Selvstyrende aktivitetshus (base for bybørnehave, rå miniværksteder, lokale til brug for børnefødselsdage m.v.) Depot (Møbelpolstring, vævning og keramik) Den foreslåede prioritering bygger dels på kendte genhusningsbehov af aktiviteter og funktioner fra Sct. Annagades Skole og Brobjergskolen og dels på arbejdsgruppens ideudvikling og indkomne forslag i processen. Der er tilstræbt en balance mellem stabile, kendte forenings- og folkeoplysende aktiviteter på den ende side og nyudvikling, foranderlighed og iværksætteri på den anden side. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at begge dele er væsentlige dele af et velfungerende og spændende forenings- og fritidshus. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 6

7 5.2 Forslag til disponering og indretning af foreningshuset inkl. skitse På baggrund af de aktiviteter og funktioner der er identificeret ovenfor, har arbejdsgruppen udarbejdet ét forslag til disponering af husets kvm. Det bærende princip er, at hovedhusets kælder, stue og 1. etage gøres udadvendte og brugerrettede. Her skal der være tilbud og aktiviteter for alle brugere og borgere. Højere oppe i huset placeres mere lukkede funktioner som f.eks. Sport & Fritidsforvaltningen, kontorer for paraplyorganisationer på fritids- og idrætsområdet samt kontor- og mødelokaler, der kan anvendes af byens foreningsliv. Derudover anbefales det at indtænke sociale zoner flere steder i huset, så der skabes rammer om mødet mellem husets mange kommende brugere. Desuden vil der være brug for etablering af flere toiletter i hovedbygningen, da der f.eks. i dag ingen toiletter er på 2. sal, mens der på 3. sal kun er ét. I husene omkring hovedhuset skal der være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Den foreslåede disponering af husets lokaler er foreløbig, idet etablering af elevator og brandtrapper formentlig vil få betydning for den endelige indretning. Arbejdsgruppens forslag til disponering fremgår af bilag 4. I stikordsform kunne fordelingen være følgende: Kælderen på hovedhuset Gymnastiksalene bruges til idrætsaktiviteter med særligt fokus på boksning i den ene sal og kampsport i den anden. Adgang til depotrum. Omklædningsrum og evt. fælles styrketræning. Stueetagen Her etableres en bemandet modtage-funktion, hvor alle kan henvende sig og få hjælp. Caféområde etableres i nuværende kantine. Dette vil være husets hjerte/torv, hvor brugere og borgere mødes på tværs. Caféområdet er fritaget for aktivitetsbrug og skal være tilgængeligt i hele husets åbningstid. Det skal være muligt at få kaffe før og efter arrangementer/undervisning, spise mad, og alle i lokalområdet skal have lyst til at komme. Gerne en kommerciel driftsoperatør med forpligtigelse til at løse info- og velkomstfunktion for huset. Til venstre for hovedtrappen benyttes et rum til base for husets daglige leder, som skal være tilgængelig for husets brugere og borgere. Til venstre for hovedtrappen etableres der også møde- og aktivitetslokaler, der kan bruges på ad hoc basis til møder, arrangementer m.v. Kan ikke bookes på sæsonbasis. 1. Sal 1. salen er primært anvendt til undervisnings- og aktivitetslokaler. Det er vigtigt med mobile borde og stole, der er nemme at flytte rundt med, så lokalerne kan tilpasses for- Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 7

8 skellige behov. Lokalerne skal kunne bookes til sæsonbrug. På denne etage skal der være liv både dag og aften, så det er vigtigt at trække organiserede aktiviteter ind om aftenen. Motoriksale til bevægelse, dans, teater og yoga. De store undervisningslokaler benyttes som multirum om aftenen, som brugere og borgere kan leje til særlige arrangementer eller aktiviteter. Social minizone etableres i tidligere SFO-lokale, hvor deltagere på dag- og aftenskolehold kan få en kop kaffe før og efter undervisningen. 2. Sal Til højre for hovedtrappen etableres Sport & Fritids administration. Til venstre for hovedtrappen etableres kontorpladser til paraplyorganisationer med ekstra arbejdspladser til foreninger, der rykker ind på ad hoc basis med projekter. Vigtigt med fast tilknytning for nogle, der skaber og bærer kulturen. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport & fritid samt de paraplyorganisationer, der er flyttet med ind. 3. Sal Store multifunktionelle lokaler til møder, foredrag, generalforsamlinger, workshops m.v. Lokalerne skal også kunne bruges af foreninger i forbindelse med stævner og store møder. Kontorfællesskab etableres til brug af byens foreninger og aktører, der er en aktiv del af huset. Her kan alle foreninger få et skrivebord. Kontorfællesskabet skal understøtte samarbejdet og videndelingen mellem foreningerne i huset. Fælles mødelokaler der kan benyttes af byens foreninger, Sport og Fritid samt paraplyorganisationerne. Depotrum. Musikpavillon Bruges til musik og kor. SFO-bygning SFO-bygningen skal danne rammen for det organiserede ungdomsliv og være base for organiserede tilbud rettet mod unge. Der skal være plads til det, de unge vil have. Der skal være bemanding, men samtidig frirum til unge, hvor man kan hænge ud, være kreativ, lave lektier o.a. Der skal være multibane, basket, street basket. Det skal være muligt at komme fast i ungefaciliteten, men også et sted hvor man bare kan kigge forbi en gang imellem. FO-ungdomsklubfaciliteter evt. som et eksperimentarium for FO-klubberne i Aarhus. Evt. base for spejdergruppe fra Brobjergskolen. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 8

9 Inspektørbolig og Anneksbygningen mod Ingerslev Boulevard Arbejdsgruppen finder, at der i de to bygninger skal være plads til mere kreative og selvorganiserede aktiviteter og foreninger, hvor der kan eksperimenteres med lokalernes funktion og rammer. Det bemærkes, at der bør tænkes i midlertidige funktioner i Anneksbygningen, da Sport & Fritid oplyser, at bygningen evt. bliver nedrevet på sigt Rugekasse Der kan etableres en rugekasse for iværksættere, frie og vilde ældre unge med ideer inden for fritids- og idrætslivet. Dette skal være et samlingssted, hvor foreninger, uorganiserede og iværksættere kan låne kontorplads til projektudvikling m.v. Benyttelse skal være midlertidig, så der sikres udvikling og flow. Faciliteten er basic og åbent. Det skal ikke indrettes med møbler det må de midlertidige brugere tage med. Der må gerne være en egenbetaling i form af kontingent, hvor der samtidig gives indflydelse på, hvad de samlede kontingentbetalinger skal bruges til. Det kan f.eks. være til netværksarrangementer og fælles indkøb. Der skal kunne opstå krydsbestøvning, hvor nye former for aktiviteter bliver opfundet. Der må meget gerne være kobling til erhvervslivet. Sport & Fritid tilrettelægger en proces vedr. rugekassens første brugere derefter skal udskiftning og nyindflytning ske på selvstyrende basis. Selvstyrende aktivitetshus Der kan laves selvstyrende aktivitetsfaciliteter, hvor forskellige borger- og brugergrupper kan få midlertidig råderet over lokaler. Det skal bruges som et eksperimentarium for forskellige aktiviteter og funktioner og skal løbende tilpasses og ændres brugernes og borgernes behov. Præmissen er, at de skal lave nogle aktiviteter, som er relevante for dem selv og andre i lokalområdet. Dette kan f.eks. være rå miniværksteder, udstillingslokaler, lokale til brug for børnefødselsdage, borgermøder m.v. Der skal være mulighed for at lave madklub og afholde madlavningshold i skolekøkkenet. Evt. base for by-børnehave i lokaler ved sandkassen. Udearealer Udendørs haveområde/urban gardening. Højbede og gårdmiljø med pæn beplantning, udekøkken og dyreliv. Faciliteter til udendørs aktiviteter, f.eks. street faciliteter (skate og parkour), lille scene til små koncerter mv., mobilt dansegulv, faciliteter til gymnastik udenfor, legeredskaber, petanque, legemuligheder for mødre m. barnevogne. Åbne toiletter i forbindelse med udearealer. Parkering til biler og cykler. 6. Forslag til nyt navn Arbejdsgruppen har drøftet forskellige forslag til navn for forenings- og fritidshuset: Fjordsgade X for Fritid Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 9

10 Foreningen Fjord (fjolleri + orden) Fjords Trans4mator KISS (Kultur, Interesser, Sport, Samspil). Fritten Arbejdsgruppen peger p.t. på Fjordsgade som det navn af ovenstående, der med størst sandsynlig vil kunne rodfæste sig. 7. Øvrige anbefalinger For at skabe et velfungerende forenings- og fritidshus er der nogle organisatoriske og praktiske forhold, der kan medvirke til at skabe et spændende og velfungerende hus. Det gælder bl.a.: Sport & Fritid skal have det overordnede driftsansvar for forenings- og fritidshuset, hvilket i praksis bør køre via en lokalt placeret daglig leder med høj beslutningskompetence. Der kan være forskellige styreformer i husets faciliteter. Nogle arealer kan overdrages til høj grad af selvstyre, andre koordineres direkte af den daglige leder. Der skal være incitament til at arbejde for en høj udnyttelsesgrad. Der kan nedsættes et brugerråd for foreningshuset, der består af repræsentanter for husets brugere og foreninger samt andre interessenter. Brugerrådet kan have rådgivende opgaver i forhold til husets indretning og drift. Der skal tænkes i zoneopdeling i forhold til støjniveau. Der skal være områder, hvor der må spilles musik og holdes koncerter til sent uden at forstyrre de andre i bygningen. Samtidig er det også vigtigt, at der er stillezoner i huset. Der bør benyttes adgangskoder i stedet for nøgler. Det skaber mere åbenhed og fleksibilitet. Der skal være en ansat daglig leder af huset, som både kan facilitere og organisere samt administrere huset. Bookingen skal være stabil og pålidelig, og der skal være klare rammer og regler for ophold, oprydning mv. Lokalerne skal være i orden og klar til brug. Der skal være professionel rengøring mv. Bilag Visionsrapport fra 2012 Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Kommissorium Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 10

11 Referat fra åbent dialogmøde 9. april 2015 Skitse med forslag til disponering af bygningens arealer. Bilag 2: Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer Henrik Stampe: Idrætssamvirket Thea Frederiksen: Aarhus Ungdommens Fællesråd Søren Peter Hansen: Folkeoplysningssamvirket Erik Vigsø, Samvirket for amatørkulturen Jette Bjørn Hansen: Fjordsgades Skole Mikael Nielsen: Aarhus Karateklub Jes Busk: Frederiksberg Atletklub (FAK) Niklas Brix Laursen: AGF svømning Kim Bisgaard: Culture by Innovation Lab Mads Peter Lauridsen: Institut for X Lone Jensen: Kulturforvaltningen Rikke Winding: Teknik og Miljø Niels Rask: Sport og Fritid Per Dahl Pedersen, Sport & Fritid. Erik Vigsø har haft sæde i arbejdsgruppen, men har pga. sygdom ikke deltaget i udarbejdelse af rapporten. Mille Obel har været ekstern proceskonsulent på forløbet. Fjordsgades forenings- og fritidshus Side 11

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice

Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice Forslag til anlægsudmøntning 2018-2019 i Kultur og Borgerservice Baggrund I overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 21/1-2015 vedr. processen for budget 2016 fremsendes hermed anlægsforslag fra Magistratsafdelingen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Høringssvar til Ejendomsstrategien spor 10, 2015

Høringssvar til Ejendomsstrategien spor 10, 2015 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Familiehuset Familiehuset Familiehuset Høringssvar til Ejendomsstrategien spor 10, 2015 Dato: 15.04.2015 Medudvalget i Familiehuset ønsker at gøre opmærksom på

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Hotel & Restaurant Tak for jeres

Læs mere

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier:

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier: Oversigt over input til vision På visionsmødet d. 27. januar 2015 indkom 272 input til visionen for Kildegården. Disse input er med til at forme den vision, som skal politisk vedtages i marts måned. De

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere