Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING"

Transkript

1 FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr

2 Pkt. Tekst Side nr. A B C 4 D E F G Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring Svamp- og insektforsikring Udvidet rørskadeforsikring Skadedyrsforsikring Fællesvilkår for bygningsforsikring Indboforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Lejerskadeforsikring Skadeopgørelse ved indboforsikring Huslejetabsforsikring Husejeransvarsforsikring Retshjælp Fællesvilkår Hunde Forsikringens varighed Præmiens betaling Indeksregulering Ejerskifte Anmeldelse af skade Voldgift Risikoændring Ankenævn

3

4 A..... B. Hvem er sikret Bygningsforsikring Bygningsforsikringen sikrer forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Husejeransvarsforsikring Husejeransvarsforsikringen sikrer tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp. Indboforsikring Indboforsikringen sikrer forsikringstageren og dennes husstand, herunder fastboende medhjælp i husholdningen. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren samt personer, der under ægteskabslignende forhold lever sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Logerende: Forsikringen dækker ikke logerende. Ændringer: Ophører dækningen af en forsikret p.g.a. ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dog dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højest i indtil måneder Bygningsforsikring Hvad er omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af meter under jordlinie eller under kældergulv. Nedgravede anlæg er medforsikret i det omfang, de er beliggende under bygningen, eller maksimalt meter fra et lodret plan langs ydersiden af bygningens mure....4 Uden særlig tilkendegivelse i policen er følgende indbefattet under forsikringen, for såvidt de tilhører forsikringstageren. Faste elinstallationer, herunder: stikledninger og hovedtavler. kraftinstallationer, frem til styretavle, respektive motorværn. lysinstallationer herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. gas- og vandinstallationer. rumtemperatur- og rumventillationsanlæg. sanitets- og kloakanlæg. vaskeanlæg og hårde hvidevarer. fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og installationer. Følgende er undtaget fra forsikring:. Drivhuse.. Antenner af enhver art.. Flagstænger og vejrhaner. 4. Stakitter og raftehegn af enhver art. Forsikringen omfatter endvidere: gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel. grundvandspumper, hegn (dog ikke levende hegn eller markhegn), tårnog facadeure. vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi - dog maksimalt med indtil kr , indeksreguleret, basisår 000. På brandforsikringen dækkes tilligehaveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til retablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifterne til retablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan retablering godtgøres med indtil kr , indeksreguleret,

5 basisår 000. Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. Disse anlæg er ligeledes dækket mod skader som følge af anden, på denne forsikring, dækningsberettiget skade. Hvilke skader erstattes.6. Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. Pludseligt opstået tilsodning fra anlæg af godkendt type Forsikringen dækker, såfremt de forsikrede genstande er tilbørligt vedligeholdt, tab eller beskadigelse påført det forsikrede ved Brandskade. brand, lynnedslag eller eksplosion. Ved eksplosion forstås en momentant fortløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræder en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Lynnedslag anses kun at foreligge, hvor der kan påvises ydre skade (f.eks. brandmærker) på det beskadigede. Kortslutning og eller andre rent elektriske fænomener på medforsikrede maskiner, apparater og faste elinstallationer. Forsikringen dækker ikke skade eller tab forvoldt som følge af, at installationerne eller deres anvendelse er i strid med stærkstrømsreglementet, fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk ødelæggelse, oversvømmelse, grundvandsopstigning, manglende vedligeholdelse, tæring, slid, skade eller tab der omfattes af garanti. Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler til rumopvarmning for så vidt angår kedler med max. 0 m hedeflade. Sprængning af dampkedler og autoklaver. Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning..8.9 Stormskade. Forsikringen dække den skade, der forvoldes ved storm eller skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst, meter pr. sek. Stormskade anses alene at foreligge, hvor der kan påvises ydre skade på bygningen. Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af stormflod eller højvande fremkaldt af storm. Vandskade. Forsikringen dækker skade, som forvoldes ved tilfældig udstrømning af vand/olie fra sædvanlige, synlige rørinstallationer, olietanke, fyr samt akvarier. Vandskade som følge af frostskade dækkes kun, såfremt det kan påvises, at skaden skyldes tilfældigt svigt i ejendommens varmeforsyning. Forsikringen dækker skader forvoldt af vand, der under voldsomt tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. Forsikringen dækker ikke:. Skade ved langsom udsivning af vand eller væske.. Skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender og nedløbsrør.. Skader ved opstigning af kloakvand, medmindre dette som følge af voldsomt tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb. 4. Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. 5. Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. 6. Skader opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle-

6 .0... og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner.. Skade som følge af tærede rørinstallationer, medmindre udvidet rørskadeforsikring er tegnet. - omkostninger til fejlfinding er ej heller dækket, medmindre der foreligger en dækningsberettiget skade eller omkostningerne er afholdt med godkendelse fra selskabet 8. Udgifter til optøning. Rørskade. Forsikringen dækker sprængningsskade på synlige rørinstallationer. Frostskader på skjulte rør dækkes alene, såfremt der er tegnet udvidet rørskadeforsikring, jf. pkt Dækningen for frostskader er begrænset på samme måde som angivet under vandskade som følge af frost. Forsikringen dækker ikke skade på rørinstallationer og radiatorer, der er skadet af rust og tæring. Udgifter til optøning dækkes ikke. Indbrud. Forsikringen dækker skade ved indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed. Hærværksskade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen er dog undtaget. Brud på glas eller kummer. Forsikringen dækker brud på glas eller kummer (vinduer, håndvask, toilet og bidet), der er anbragt på blivende plads som bygningsbestanddel. Forsikringen dækker ikke skade på punkterede ruder, skade ved ridsning eller afskalning, samt anden beskadigelse, der ikke er brud. Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger eller bygningsbestanddele er undtaget fra dækning. Anden pludselig skade. Forsikringen dækker anden pludselig, udefrakommende skade der ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand. Sætningsskader er ikke omfattet af forsikringen. Det er en betingelse, at både skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Skader,.4.5. der udvikler sig over et tidsrum, er således ikke omfattet af forsikringen. endvidere dækkes skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen. For skade under denne position bærer sikrede en selvrisiko på kr. 500 af enhver skade. Forsikringen dækker endvidere: skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder. forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en forsikringsbegivenhed. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Forsikringen dækker ikke: skade ved svidning, forkulning, overophedning, smeltning. påregnelige skader, hvorved forstås sådanne beskadigelser af en ejendom og dennes installationer, som fremkommer ved slid og almindelig brug, som f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og lign. Skadeopgørelse ved bygningsforsikring Medmindre andet fremgår af policen opgøres skaden til det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse. Indeholder policen flere positioner eller afsnit, behandles hver af disse som en selvstændig forsikring.

7 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de skaderamte bygninger, og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadestidspunktet. Såfremt det skaderamte p.g.a. slid og ælde er værdiforringet mere end 0% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan i såfald ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle, mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke. Anvendelige rester: Medmindre andet fremgår af policen ydes erstatning for anvendelige rester på følgende betingelser:....4 ovennævnte art - regnet efter priserne på skadestidspunktet. der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. at bygningens værdiforringelse p.g.a. slid og ælde ikke overstiger 0% i forholdt til nyværdien, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Dækningen omfatter ikke: Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden forsikringsbegivenheden Den skaderamte bygning skal være beskadiget med mindst 50% af nyværdien. Såvel skadeserstatning som restværdierstatning skal fuldt ud anvendes til ejendommens genopførelse, medmindre dette hindres af myndighedskrav, der er stillet før skadestidspunktet, og dispensation ikke har kunnet opnås. Det skaderamte må ikke være forringet med mere end 0% p.g.a. slid og ælde, jf. ovenfor pkt.... Resternes værdi til anden anvendelse fratrækkes erstatningen. Lovliggørelse: Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som påføres forsikringstageren til at opfylde krav, som stilles af bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningen i forbindelse med istandsættelse eller genopførelse. Erstatningen beregnes til de udgifter af Erstatning for lovliggørelse er for hver bygning begrænset til 0% af bygningens nyværdi, dog maksimalt kr , indeksreguleret, basisår 000. Erstatningen bortfalder, såfremt retableringen finder sted. Prisstigninger: Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor en normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftale om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode. Forladte bygninger: For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse p.g.a. slid og ælde, som for nedsat anvendelighed. 4

8 Bygninger bestemt til nedrivning: For bygninger som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter ovenstående bestemmelser. Teknisk bistand: Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes retablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede, og kan maksimalt udgøre 5% af erstatningssummen. Særligt om skade på hårde hvidevarer, forvoldt ved kortslutning mv. Sådanne skader erstattes efter nedenstående regler: Maskiner, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye maskiner (nyværdi), hvis skaden sker i de første år efter anskaffelsestidspunktet. For hvert følgende år nedsættes erstatningen med 0% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Maskiner, der er indkøbt som brugte, erstattes med købsprisen, såfremt skaden sker indenfor det første år efter købet. For hvert følgende år nedsættes erstatningen med 0% af købsprisen pr. påbegyndt år. Udgifterne til reparationer erstattes efter lignende regler. Skader, der omfattes af leverandør- og forhandlergaranti, dækkes ikke. Erstatningens udbetaling Erstatningen til genoprettelse: Erstatningen udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke fuldt ud anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse p.g.a. slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens dagsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Svamp- og insektforsikring Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter, såfremt angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil måneder efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. Forsikringen dækker ikke: a. Svampeskader på træpæle eller anden fundering af træ. b. Svampeskader på bygninger - herunder garager, carporte, skure, lysthuse mv. - der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. c. Svampeskade på verandaer, terrasser, altaner, svalegange, plankeværker, svømmebasinkanter og stakitter eller lign. af træ. d. Svampeskade på trægulve i kældre og træværk på kældervægge. e. Skader forårsaget af råd eller af tømmersvampen, borebiller/rådborebille. f. Angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende. g. Svampeskader på og i udragende remender som ikke er inddækket. Udvidet rørskadeforsikring Forsikringen omfatter de usynlige vand-, varme- og afløbsledninger, som 5

9 5. 5. findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved usynlige rør forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler, eller krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum. Stikledninger i vand-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning er omfattet, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Endvidere omfatter forsikringen varmtvandsbeholdere, uanset hvorledes disse er anbragt. Såfremt varmtvandsbeholderen er indbygget, f.eks. i en kedel, er alene varmtvandsbeholderen omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til et andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. Tillægsforsikringen dækker alle reparationer af utætheder i de under stk. 5.. nævnte rørsystemer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer. Forsikringen dækker ikke skader, som er opstået (konstateret) inden tillægsforsikringens tegning Ved varmtvandsbeholdere nedsættes erstatningen med 0% af genanskaffelsesprisen pr. år udover år eller beholderens anskaffelse som ny. Såfremt det beskadigede ikke retableres, foretages i erstatningen fradrag for slid og ælde. Erstatningen kan i sådanne tilfælde max. udgøre omkostningerne til etablering af en alternativ rørinstallation. Rørskade uden nygaranti Forsikringen dækker, såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet på samme vilkår som beskrevet under pkt. og 5, med undtagelse af pkt Selskabet er berettiget til at foretage fradrag i erstatningen efter de regler, der fremgår af pkt.... Dette gælder for såvel selve rørskaden som følgeskaden på bygningen. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. (Indeksreguleret basis. april 999. Stikledningsforsikring Såfremt det fremgår af policen at denne dækning er tegnet, dækker forsikringen alene stikledninger og varmtvandsbeholdere, som er angivet i pkt. 5. Forsikringen dækker efter samme princip som angivet i pkt. 5.5, medmindre andet fremgår af policen I ubeboede (uopvarmede) rum er det en betingelse for tillægsforsikringens dækning, at vandtilførslen er lukket, og at rør og anlæg er tømt for vand. Denne betingelse gælder dog alene i det omfang sikrede disponerer over disse rum. Erstatningen fastsættes på grundlag af nyværdien og udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede, eller på byggemateriale og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Skadedyrsforsikring Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen fysisk skade på det forsikrede forvoldt af skadedyr. Forsikringen omfatter ikke skade, der er eller kunne være dækket af svampeog insektfprsikringen (pkt. 4) eller den udvidede rørskadeforsikring (pkt. 5) samt skader, som er undtaget under disse punkter eller på forsikringen i øvrigt. Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi, som følge af skade. Dog dækkes tab i form af huslejetab m.v. på de samme vilkår som er beskrevet under pkt. D, hvis sikrede må flytte ud 6

10 af den forsikrede bygning, som følge af en skade, der dækkes på denne forsikring. Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede straks indgiver anmeldelse til selskabet og til offentlige myndigheder, hvor dette er foreskrevet. Det er videre en forudsætning, at sikrede giver selskabet adgang til hos offentlige selskaber at indhente alle oplysninger om nuværende og tidligere angreb af skadedyr på ejendommen. En skade, som skyldes skadedyr, opgøres i henhold til bestemmelserne i pkt erhverv) og der i kælder eller på loft indrettes sådanne rum. Over halvdelen af ejendommen fremtidig benyttes til erhverv. Hvis der på ejendommen foretages installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol-, jordvarme- og varmepumpeanlæg. Bygninger under opførelse: Bygninger er forsikret under opførelse, hvis dette fremgår af policen. Der gælder i såfald følgende særlige betingelser: Dog gælder for skader i taget og/eller tagetagen, at disse opgøres til dagsværdi uden lovliggørelsesdækning. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skadesbegivenhed..4. De forsikrede bygninger, under opførelse - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til umiddelbar indføjelse i bygningerne - er dækket for deres fulde værdi For skader, som er dækket af skadedyrsforsikringen gælder en selvrisiko på.500 kr. pr. skadesbegivenhed. Fællesvilkår for bygningsforsikring Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes:. Fejlkonstruktion.. Materialefejl ved anvendte bygningsdele.. Håndværksmæssige fejl, eller 4. Manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke omkostninger til konstatering af skader, medmindre der efterfølgende viser sig en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet C Bygningen er forsikret mod brandskade, stormskade, skade som følge af skypumpe og nedbørsskade i forbindelse hermed. Kummer og glas er ikke omfattet af forsikringen før disse er fastmonteret i bygningen. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningen er færdig til at blive taget i brug, hvorefter præmieregulering finder sted. Den særlige dækning under opførelse gælder, til opførelsen er afsluttet, dog max. måneder fra policens dato, medmindre anden aftale er truffet. Indboforsikringen Hvilke genstande er forsikret:..... Bygningsforandring Sikrede skal give selskabet meddelelse, hvis: Det bebyggede areal ved tilbygning overskrider, hvad der står i policen. Hidtil kun een etage har været anvendt til opholdsrum (enkelte rum måske til Forsikringen dækker det på forsikringsstedet værende indbo og andre private ejendele, som forsikrede ejer eller bærer risikoen for. Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil, medmindre andet er angivet. Dog dækkes robåde, kanoer, kajakker og dele hertil, såfremt de pågældende

11 både har en længde på højst m. Påhængsmotorer er kun medforsikret, hvis motorkraften ikke overstiger hk. Forsikringen dækker skader, forårsaget af vand, olie, kølervæske eller lign., der pludseligt strømmer ud fra installationer, eller akvarier Hvilke skader erstattes Forsikringen dækker tab eller beskadigelse ved: Brand, lynnedslag og eksplosion, Forsikringen dækker ikke skade, der alene består i svidning eller smeltning af småhuller, f.eks. fra gløder fra tobaksrygning eller pejs. Forsikringen dækker ej heller skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme (f.eks. ved kogning, strygning eller tørring) og derved kommer i brand eller beskadiges. Kortslutning Forsikringen dækker tab eller beskadigelse ved kortslutning i husholdningsapparater, hobbymaskiner, radio og tvudstyr, herunder bånd- og pladespillere, bånd, kassetter, plader og kompakt disks, forstærkere, højttaleranlæg, radioamatørudstyr, herunder Walkietalkies, radio, tv- og videoapparater med tilbehør. Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af slid, mangelfuld vedligeholdelse, mekaniske fejl, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Skade på maskiner og apparater, der er mere end år gamle. Skade på maskiner og apparater, der er dækket af bygningsbrandforsikringen. Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti. Tilsodning: Forsikringen dækker tab eller beskadigelse ved pludseligt opstået tilsodning fra oliefyr og oliekaminer, der er tilsluttet skorsten Forsikringen dækker ikke: skade som følge af frostsprængning i lokaler, som forsikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. Stormskade: Forsikringen dækker: Stormskade og oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande udenfor bygning. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør, som trænger ind gennem utætheder og revner, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Dybfrostskade: Forsikringen dækker: Skade på køle- og dybfrostvarer som følge af en tilfældig strømafbrydelse til anlægget. Der dækkes max. % af indboforsikringssummen. Forsikringen dækker endvidere skade på selve køle- og fryseanlægget, når skaden er en følge af en dækningsberettiget skade på køleog dybfrostvarerne Nedstyrtning af luftfartøj. Andre væsker, der strømmer ud:.. Forsikringen dækker ikke: Skade, der skyldes, at forsikrede selv har afbrudt strømmen. 8

12 Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Skade på køle- og fryseanlæg, der er mere end år gamle. Skade der omfattes af garanti. Tyveri: Som indbrudstyveri anses tyveri, begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning. Forsikringen dækker skade eller tab forvoldt ved tyveri og røveri. Røveri foreligger, når de forsikrede genstande fratages eller aftvinges ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Dækningen for tyveri er undergivet følgende særlige begrænsninger: For almindeligt privat indbo: Maksimalt 5% af indboforsikringssummen må bero i udhus eller garage. For så vidt angår særligt privat indbo, hvorved bl.a. forstås antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer, musikinstrumenter, forstærkere, højttalere, bånd- og pladespillere, bånd, kassetter, plader, radio- og tvapparater, pelsværk, skind, våben og spiritus, er der ikke dækning i udhuse og garager. Nedennævnte er undtaget fra dækning: Indbo, som er eller vil være dækket på en sædvanlig familieforsikring. Penge, værdipapirer, smykker, mønt- og frimærkesamlinger. Motordrevne køretøjer, campingvogne, sø-og luftfartøjer, (bortset fra de ovennævnte) eller dele hertil. Ved simpelt tyveri, hvorved forstås tyveri, der er begået, uden at voldeligt opbrud af bygning kan konstateres, eller tyveri begået udenfor bygning, gælder tillige følgende særlige begrænsninger: Glemte, tabte eller forlagte genstande Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp, logerende mv. Tyveri begået, mens ejendommen er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri begået under opmagasinering. Genstande af guld og sølv. Cykler. Søfartøjer, der i henhold til ovennævnte er medforsikret, dækkes alene i perioden. Hærværk Forsikringen dækker hærværk. Ved hærværk forstås beskadigelse forvoldt med forsæt i ondsindet hensigt. Forsikringen dækker ikke: Hærværk på indbo, der ikke befinder sig i umiddelbar forbindelse med den beskadigede bygning. Skade på forsikrede genstande, forvoldt af en sikret person, eller af en person med lovlig adgang til ejendommen. Hærværk på særligt indbo, der beror i udhuse eller garager. Lejerskadeforsikring Indboforsikringen er udvidet med dækning for andre skader, forvoldt af en lejer, når udlejning kan dokumenteres. For denne dækningsudvidelse gælder følgende betingelser: Der ydes alene dækning for skade, der i relation til den forsikrede sker pludseligt, uventet og utilsigtet. Skader som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt som f.eks. vandskade fra dryp eller udsivning og lignende skader regnes ikke for pludselige skader. Forsikringen dækker ikke skader, der sker under almindeligt brug f.eks. ridser, skrammer, svidning, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer eller af væsker og lignende. Dækningen ydes i øvrigt på de for indboforsikringen gældende betingelser. 9

13 For ovennævnte dækningsudvidelse for lejerskadeforsikring gælder en selvrisiko på kr. 500 pr. skade. Skadeopgørelse ved indboforsikring Ting, der er indkøbt som nye, og som er mindre end år gamle erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting... Erstatning ydes i indtil måned efter skadens udbedring, dog højst måneder efter skadens indtræden. Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden D.0 For andre ting, kan der foretages et rimeligt fradrag for alder og brud, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Elektriske husholdningsartikler og hårde hvidevarer, der før skaden var ubeskadigede erstattes med nedenstående procenter af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet: Alder 0 - år - år - 4 år ect. 8 - år Selskabet kan erstatte tabet ved at, sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, godtgøre værdiforringelsen fremskaffe tilsvarende ting, eller betale kontant erstatning. Huslejetabsforsikring Erstatning 00 % 90 % 80 % 0 % Såfremt forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en skade, der berettiger til erstatning efter denne police, dækkes sikredes dokumenterede rimelige merudgifter til ferie i et tilsvarende hus og i samme periode, såfremt sikredes ferie er påbegyndt eller forestående. Erstatningen ydes med indtil kr..500 pr. uge, dog højst med kr og/eller dokumenterede tab af lejeindtægter og nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo og rimelige udgifter til bevaring og redning af de forsikrede genstande.. E... Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forårsagede udgifter eller huslejetab. Husejeransvarsforsikring Forsikringen dækker indtil: 5 millioner for personskade og millioner for tingsskade ved en begivenhed. Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontraktsforhold, pådrager sig ved beskadigelse af person eller ting, når det til erstatningen forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen og dennes pasning. Forsikringen dækker ikke ansvar der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, dog dækkes et sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, 0

14 F.0 der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 hk, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle have været tegnet. Retshjælp Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger ved visse private retstvister. Specificerede vilkår vedrørende denne dækning hvor dækningsomfanget er ens i alle selskaber, kan rekvireres hos selskabet.. ringstager som selskabet indtil 4 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 4 dages varsel. For bygninger, der henligger forladt, kan forsikringen af selskabet ophæves med 4 dages skriftlig varsel. Præmiens betaling: Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. G Fællesvilkår Hunde. Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifter ved indbetaling/opkrævning af præmien... Forsikringen dækker ikke skader forvoldt af hunde. Forsikringens varighed: Forsikringen træder i kraft på det i policen angivne ikrafttrædelsestidspunkt. Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges men mindst en månedsvarsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringen kan ligeledes men månedsvarsel til den. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 50 kr. ( pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for første forsikringsår. Opsigelse af bygningsbrandforsikring kan kun finde sted, når det godtgøres at ejendommen er forsikret i et andet selskab med koncession til bygningsbrandforsikring uden forringelse af panthaverens retsstilling. Efter enhver anmeldt skade - bortset fra bygningsbrand - er såvel forsik Betales præmien ikke efter. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligt 4 dage efter udløbet af den i. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, det opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. Indeksregulering Indboforsikringen reguleres hvert år i takt med det offentliggjorte månedsprisindeks. Bygningsforsikringen reguleres hvert år i takt med det offentliggjorte byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse. Ejerskifte

15 Afhændes de forsikrede bygninger, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstageren straks at underrette selskabet om afhændelsen. Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets samtykke. Skader konstateret indenfor 4 dage efter ejerskiftet er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden forsikring er tegnet...4 Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor bygningen ligger. Voldgiftsmændene foretager opgørelse i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 6.. Anmeldelse af skade Når skaden indtræffer, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede straks anmelder skaden til selskabet og efter bedste evne bestræber sig på at begrænse skadens omfang og drager omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Rimelige udgifter til foranstaltninger, der foretages for at afværge umiddelbart truende skade eller begrænse en indtruffen skade, erstattes af selskabet. I øvrigt må udbedring af skade ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Tyveri- og hærværksskade skal desuden straks anmeldes til politiet. Ansvarsskader skal straks anmeldes til selskabet, såfremt der rejses erstatningskrav eller et sådant formodes at ville blive rejst. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt beslutning om sagens behandling. Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, af hvilken forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden. Voldgiftsmændene vælger, inden forretningen foretages en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelsen træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Hver af parterne betaler den af ham valgte voldgiftsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Risikoændring Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, hvorom oplysning er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles til selskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Forsikringstageren skal bl.a. straks til selskabet anmelde: flytning, ændring i risikoforhold og tegning af forsikring mod samme fare andetsteds. Forsikringen er tegnet på grundlag af oplysninger om de forsikrede bygningers bebyggede areal - herunder arealet af nedgravede svømmebassiner - og antal udnyttede etager samt anvendelse helt eller overvejende til beboelse. Nybygninger, tilbygninger eller indretning af opholdsrum i loft- eller kælderetagen samt forandring af bygningernes anvendelse skal omgående anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til, på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Ny- og tilbygninger er under opførelsen kun dækket, såfremt dette er meddelt selskabet. Selskabet har ret til at lade forsikringsstedet besigtige. Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om for-

16 sikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade 5 København V. Tlf Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: a.selskabets hovedkontor og dets assurandører. b. Forbrugerrådet c.ankenævnets sekretariat.

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING Almindelige forsikringsbestemmelser Nedlagt Landbrug forsikring. 1. Hvem dækkes af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Risikoforandring 4. Ejerskifte

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 FRITIDSHUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere