Albertslunds kreative centrum fremtidsscenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslunds kreative centrum fremtidsscenarier"

Transkript

1 Albertslunds kreative centrum fremtidsscenarier 25. april 2016 Baggrund for analysen Musikteatret og Forbrændingen 3.2. Der udarbejdes et forslag til et samlet Kulturhus på de to institutioners område til politisk godkendelse i foråret Forslaget skal pege på en eller flere indholdsmæssige profiler for Kulturhuset med udgangspunkt i en samlet organisation. Muligheden for anvendelse af salene mv. belyses. Perspektiverne i at samle evt. yderligere institutioner med eksemplevis fokus på børn og unge på området analyseres. Med virkning fra reduceres Musikteatrets budget med 1,5 mio. kr. Budgetaftale Albertslund Kommune En budgetaftale, en bygningsanalyse og en vision..kan man koge det sammen til en velsmagende ret? Det er i hvert fald oplægget til analysen at se nærmere på, hvordan man kan nytænke sammenhængen mellem de to store kulturhuse i Albertslund og samtidig udmønte en besparelse fra Analysen lægger desuden op til en perspektivering i forhold til et udvidet område og nye profiler for kulturaktørerne i Albertslund. I analysen forsøger vi at holde ingredienserne fra hinanden til en start. At se på hvordan de hver især smager og dufter, hvad de kan bruges til, og hvordan de bedst muligt kan indgå i et samlet hele. Vi forsøger både at vise, hvor de forskellige ingredienser fungerer godt sammen og kan spille endnu bedre sammen end i dag, og hvor der er nogle grundlæggende forskelle, som man skal kende og være opmærksom på, før man blender dem sammen. Analysen stiller nogle scenarier op som optakt til en politisk drøftelse af retning for udmøntningen af budgetaftalen. Tanken er derfor, at denne analyse skal bruges som bagtæppe for en tematisk drøftelse af ambitioner, indholdsmæssige profiler, muligheder og rammer, som så efterfølgende kan dannes om til budgetter, arkitekttegninger og aftaler i en efterfølgende politisk mødesag. MusikTeatret Musikteatret Albertslund er et kommunalt kulturhus under By, Kultur & Fritid. Missionen for Musikteatret er at give et solidt lokalt kulturtilbud, der gør det muligt for borgerne at få oplevelser i nærmiljøet, som de ellers skulle til storbyen for at opsøge. I dag er stedet også kendt i regionen for sine begivenheder og arrangementer, som har høj kvalitet og god service. Musikteatret indeholder: Biografsal A store sal med 231 pladser. Salen kan bruges til filmforevisninger, møder, foredrag, konferencer mv. Her vil premierefilm typisk blive vist.

2 Biografsal lillebio med 96 pladser. Salen kan bruges til filmforevisninger, møder, foredrag, konferencer mv. Her vil der typisk være film, om trækker et mindre publikum. Teater- og koncertsalen med pladser. Salen kan bruges til egne opsætninger, teaterforestillinger, koncerter, events, fester, udstillinger, møder, konferencer, filmforevisninger, idrætsaktiviteter mv. og kan omdannes til mange forskellige formål. Teaterfoyeren, som kan bruges til festlige begivenheder, receptioner, billetsalg, møder, uformelle foredrag og arrangementer, events og cafedrift (også udendørs). Sidesceneareal, som kan bruges til møder, fester og arrangementer af mindre karakter. Alrummet ( sildelokalet ) med 50 pladser, som kan bruges til møder og arrangementer, mindre fester, børneteater mv. Kontorer, baglokaler, depoter, kældre, garderober mv. findes ovenpå og under Musikteatret og rummer de mange effekter, materialer, medarbejdere og kunstnere, der holder gang i huset og får levendegjort de mange sale og fylder dem med kulturelle oplevelser. Budget Musikteatret har et bruttobudget på 9 mio. kr., heraf 5 mio. kr. i indtægter og en nettoudgift på 4 mio. kr. på områdebevilling 4110 Kultur og Borgere. Det samlede lønbudget er på 4,7 mio. kr. og omfatter 3 heltidsansatte og 30 vikarer og deltidsansatte (teknikere, billetsælgere, barpersonale, piccoloer). Mange unge albertslundere har haft deres første job i Musikteatret, som stadig har en stor del studerende på lønningslisten. Derudover varetages en række opgaver ved ekstern personaleentreprise, fx tekniske opgaver inden for lyd, lys, sikkerhed o. lign. Mange af Musikteatrets aktiviteter er billetterede og har dermed et indtægtsgrundlag. Der er dog ofte forbundet yderligere udgifter til aflønning af husets egne ansatte for at holde der service, der gør det muligt at trække store begivenheder til og at trække publikum til. Udover løn og aktiviteter er budgettet til vedligeholdelse og inventar derfor en nødvendighed for at fastholde et hus som kan rumme mange forskellige begivenheder og leve op til krav om både kvalitet og kvantitet. Skønsmæssigt bruges der ca kr. til vedligeholdelse og inventar årligt i Musikteatret. Musikteatret modtager et årligt tilskud til internationale gæstespil. Tilskuddet fremgår direkte af eget aktstykke og tilskuddet er dermed bundet direkte til Musikteatret. Tilskuddet udgør godt 0,5 mio. kr. Derudover har Musikteatret mulighed for at søge om at blive eurocertificeret biograf, fordi der allerede nu er et stort europæisk og ikke-amerikansk filmrepertoire. Med en relativt enkelt udvidelse af filmrepertoiret kan man opnå et tilskud på 0,1 mio. kr. MusikTeatret er kendetegnet ved professionalisme, at være en kommunal institution og aktør i byen, at have et fast, lokalt teaterpublikum, indtægtsdækket virksomhed på arrangementer og indlejninger og en bred vifte af tilbud, som retter sig til det mere etablerede publikum og til hele familien. Det er her, der er plads og bemanding til at afvikle de store events, teaterstykker, operaer og stævner og samtidig de lokale børnekoncerter, bolsjelæsninger og Musikskolekoncerter. Forbrændingen Spillestedet Forbrændingen bliver drevet af Foreningen bag Forbrændingen og derudover lægger rammer til forskellige ungdomskulturelle aktiviteter, fx klatring, musikøvelokaler og en række andre forskelligartede aktiviteter og arrangementer for gæster og frivillige. Forbrændingen er hele Vestegnens spillested og præsenterer årligt 70 koncerter og arrangementer indenfor et bredt spektrum af genrer, rock, jazz, pop,

3 metal eller hip hop. Koncerterne på Forbrændingen henvender sig til en bred aldersgruppe men er fortrinsvis for unge mennesker. På Forbrændingen komme man helt tæt på kunstnerne og oplever en fornemmelsen af intimitet til de store produktioner, og en følelse af storhed til de mindre koncerter. Forbrændingen er, både akustisk og teknisk, et enormt vellydende spillested og drives af de frivillige kræfter flammerne, som slæber udstyr, serverer fadøl, laver mad, drejer på knapper og dokumenterer og af den fastansatte stab, som består af den kunstneriske leder, en souschef og PR-ansvarlig samt ansvarlige for teknik og for bar fordelt på ca. 2,5 årsværk. Det er bestyrelsen, der fastsætter de ansattes løn. Forbrændingen finansieres i høj grad af billetindtægter fra de mange koncerter og arrangementer, og modtager desuden tilskud fra Statens Kunstfond og Kulturstyrelsen i henhold ti aktstykke og spillestedsloven på 0,8 mio. kr. og 1 mio. kr. i tilskud fra Albertslund Kommune. Forbrændingen er kendetegnet ved omfattende frivillighed, en stærk kunstnerisk identitet og profil, et publikum fra både nærområdet, regionen og København og for at deltage aktivt i en bred palet af byens kultur. Det er ikke mindst de frivillige kræfter, der gør en forskel for Forbrændingen, og som adskiller stedet fra mange andre kulturhuse. De unge frivillige drives ikke af økonomiske behov men af motivation for at gøre en forskel, for at være i tæt kontakt med musikmiljøet og for at få Forbrændingen til at være et levende og et særligt sted i byen. De drives af interesse og af den identitet, det giver at være en del af Foreningen bag Forbrændingen. Det betyder også, at de frivillige kun er om bord, så længe deres motivation er i top, og at ledelsen af de frivillige kræver noget andet, end det gør at lede professionelle og lønnede medarbejdere. Det smitter af på stedet og sætter en dagsorden for, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre. Og det betyder, at man ikke kan regne med, at de frivillige ville følge med, hvis Forbrændingen blev ændret eller fusioneret med Musikteatret, fordi motivationen, frivilligheden og identiteten er så afgørende for flammer. Fusionens plusser og minusser Plusserne Der er et godt samarbejde mellem Musikteatret og Forbrændingen i dag, men der er potentiale for at styrke samarbejdet endnu mere. Det gælder fx inden for: - Materiel: Der foregår udveksling og lån af forskelligt materiale til konkrete arrangementer og events. En egentlig aftale om fælles indkøb, herunder etablering af fælles udstyrs- og materialebase kunne gøre investeringer og indkøb mere omkostningseffektive. - Kompetencer: Da begge institutioner har få ansatte, kan det være en udfordring at have tilstrækkeligt med kompetencer, og der har i konkrete tilfælde været udlån af medarbejdere til fx lyd/lys og sparring om kommunikation og PR. En mere systematisk udveksling af medarbejdere og oplæring på tværs af institutionerne, kan både gøre det mere attraktivt for de frivillige flammer og sikre samlet flere kompetencer at trække på i institutioner, som dermed ikke skal købe kompetencerne fra eksterne. Det kan styrke kvaliteten og på sigt også resultere i fælles

4 rekruttering. Også inden for ekstern fundraising vil det være oplagt at tænke i et mere forpligtende samarbejde. - Arrangementer og profil: Profilen for de to institutioner er forskellig, og lederne af de to institutioner har indbyrdes mulighed for at sparre med hinanden om programlægning, om publikum mv. Et nærmere samarbejde kan indebære forpligtende samarbejde om arrangementer og mere fleksibel brug af lokaliteter, hvis der er mere/mindre publikum end forventet, så arrangementer lettere kan tilpasses til den rette sal. Institutionerne henvender sig forskelligt publikum og kan være indgang for hinanden ved et mere systematisk samarbejde. - Kundeudveksling: Foregår ikke i særligt stort omfang nu, men der er potentiale i fælles markedsføring over for flere kundesegmenter, fx i form af fælles, postomdelte programmer eller udvikling af helt nye fælles ydelser, fx til større virksomheder som kan holde konference i Musikteatret og efterfølgende fest eller koncert i Forbrændingen e.lign. Værdien ved et større samarbejde vil især ligge i muligheden for at tage mere risikobetonede arrangementer ind, effektivisere investeringer og indkøb ved større deling mellem stederne samt udveksling af know-how og arbejdskraft i det omfang, det er muligt. En fusion, hvor institutionerne lægges sammen til et Kulturhus vil give mulighed for, at en leder kan arbejde på tværs af scener, genrer, ressourcer i form af medarbejdertimer, frivilligkorps og indkøb. Det kan give en mere effektiv styring af et samlet Kulturhus og et større navigationsrum, fordi der ikke skal koordineres på tværs af huse og kulturer. Minusserne Der er nogle helt afgørende forskelle mellem Forbrændingen og Musikteatret, som kan vanskeliggøre en fusion eller i hvert fald mindske den positive effekt af en fusion. Det drejer sig især om: - Identitet og faglig profil: Der er tale om to meget forskellige steder, som taler til hver sit publikum. Forbrændingen har arbejdet med og er kendt for sin stærke profil og identitet, mens Musikteatret har bredde og mangfoldighed som en vægtig faktor. En fusion kan gøre profilerne mere uklare og betyde, at et nyt Kulturhus i højere grader kommer til at ligne de steder, der findes inden for regionen i forvejen i stedet for som nu at kunne tegne sig for det anderledes. En fusion vil derfor også forudsætte overvejelser om en ny skarp profil og identitet, fx i forlængelse af nyt byggeri eller fysiske artefakter og vartegn, som larmer. - Organisering: Forbrændingen er en frivillig forening med en bestyrelse og en stor frivilliggruppe, som driver spillestedet, mens Musikteatret er en kommunal institution drevet af en leder, der ansættes af Kommunalbestyrelsen og med en professionel, lønnet stab. En fusion ville formentlig lande på et samlet kommunalt Kulturhus, men kunne dog også samlet set blive privatiseret organisatorisk set. Uanset hvad er det dog ikke en kommunal beslutning, om foreningen bag Forbrændingen skal fortsætte. Imidlertid er der et betragteligt kommunalt tilskud og låneaftale på bygningen fra Albertslund Kommune. Men det vil være et omfattende forandringsprojekt, ikke blot på det formelle plan, men også i de to steders kultur. Der er pt. 5,5 fuldtidsstillinger til sammen i de to huse samt en række time-ansatte i Musikteatret. - Økonomi: Musikteatret og Forbrændingen modtager udover det kommunale tilskud også støtte fra Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond, ligesom Forbrændingen pt. søger om at blive regionalt spillested. Det står ikke ganske klart, hvilken konsekvens en fusion vil have for de forskellige tilskud,

5 der dog i en vis grad er bundet op på aktivitet, som kan fortsætte. Hvis der bliver tale om en fusion, skal man undersøge muligheden for at fastholde de tilskud, der i dag oppebæres af de to institutioner. Samlet Der er faktorer som taler for og imod en fusion af de to kulturinstitutioner til et samlet Kulturhus. Det vil være et omfattende projekt at lægge husene sammen, både hvad angår indholdsmæssig profil, medarbejderstab og identitet. Det er muligt, og det kan give fordele som nævnt oven for, men på den korte bane vil det dog næppe give økonomiske, kunstneriske eller organisatoriske fordele, som man ikke kan indgå allerede med et mere forpligtende samarbejde og fortsat adskilte økonomier og profiler. Et stærkere samarbejde kan lægges ind som en forudsætning i resultataftalen med Forbrændingen og virksomhedsplanen for Musikteatret, ligesom det kan være relevant at genoptage overvejelser om, hvis man etablerer et nyt Kulturtorv, som omfatter flere forskellige organisationer og forandringsprocesser. Kulturtorvet Set i forhold til udviklingen af Albertslund Midtby taler meget for at arbejde endnu mere systematisk med en fortætning af Albertslund Centrum og ikke mindst en samling af flere kulturaktører. Det kan styrke centeret, at der kommer et større flow af mennesker, og det kan styrke den indbyrdes relation mellem kulturinstitutioner at være samlet. Effekten for borgerne er såvel en mere levende bymidte som flere kulturelle tilbud. Formålet med et samlet Kulturtorv med bibliotek, digital borgerservice, Musikskole, Billedskole, lokalhistorisk arkiv, Musikteater, Forbrænding og evt. muligheder for nye kulturelle funktioner er: - at bygge videre på de stærke kulturinstitutioner vi allerede har samlet i midtbyen og udvide feltet - at styrke Albertslund Centrum som et handelscentrum og et kulturelt centrum - at skabe et trækplaster for såvel byens borgere og Albertslund Centrum som for regionen - at skabe et nyt mødested med kobling af mennesker på nye måder, hvor nysgerrigheden bliver pirret af bredden i tilbud, og hvor samværet kan bidrage til stærkere fællesskaber i byen og dermed også til øget tryghed - At skabe et sted, som både rummer de eksisterende kulturtilbud og udvikler nye tværgående oplevelser og læringsrum, herunder også med potentiale for stærkt samspil med skoler og klubber Nøgleordene for et nyt Kulturtorv, der samler en række kulturinstitutioner og som også kan være input til en videre planlægningsproces i forhold til at få præcist overblik over den rumlige fordeling er: ÅBENHED Det skal for det første vise sig i rum, der kan bruges på mange måder og er tænkt til aktivitet. I stedet for gennemgange og stier, skal rummene være mødesteder og fx kunne bruges til både at vente, se udstillinger og holde arrangementer i mv. Åbenheden bør for det andet også kunne ses i form af gennemsigtighed, så man kan følge med i musikken, billedkunsten, billetsalget, bogudlånet på en måde, som udtrykker liv og samtidig respekterer muligheden for at kunne fordybe sig i læring og aktivitet. Åbenheden skal for det tredje kunne aflæses på åbningstider og på aktivitet i flest mulige timer. Det

6 betyder at nye rum skal indrettes, så de kan bruges til forskellige formål om morgenen, om eftermiddagen og om aftnen, alt efter behov. For det fjerde skal åbenheden opleves i adgangsforholdene, både til, fra og i huset eller torvet. Der skal være tænkt i et samlet flow, som bringer gæsterne let og godt rundt og gør det naturligt at mødes på torvet. Sidst med ikke mindst skal åbenheden gennemsyre den måde, medarbejdere i de forskellige institutioner modtager borgerne. Værtskabet skal kunne mærkes af gæster, forældre, flammer og bibliotekets frivillige, og det skal smitte af. PROFESSIONALISME Omgivelserne skal være velegnede til den aktivitet, der skal foregå der. Biblioteket, Musikteatret og Forbrændingen har alle gennemgået bygningsmæssige forbedringer over de sidste mange år. Samler man flere institutioner i et Kulturtorv, skal de nye steder ligeledes være dannet til fx musik, læring, oplevelse, billedkunst, læsning osv. Selvom et Kulturtorv er oplagt til inddragelse og frivillighed i vidt omfang, skal stedet stadig have en kulturel og kunstnerisk ambition, som afspejles i professionel og lønnet personale til at varetage de forskellige opgaver, der også varetages i institutionerne i dag. Det ville sikkert også kunne give et kvalitetsløft og en økonomisk gevinst på nogle fælles opgaver som fx administration, modtagelse, billethåndtering, booking, indkøb. KULTUR Kulturtorvet kan danne ramme om vidt forskellige kunstneriske genrer og være et torv med fire mentale rum, som også ses stedets rumlighed - et læringsrum, hvor borgerne går på opdagelse, et inspirationsrum hvor borgerne får oplevelser, et performativt rum hvor borgerne selv skaber og et møderum, hvor borgerne deltager i et fællesskab. Det skaber engagement, innovation, erkendelse og stærke kompetencer/empowerment. Et kulturtorv kan byde på en tværæstetisk ramme for samarbejdet mellem forskellige genrer og institutioner, og det kan som et moderne gadekær skabe helt nye publikumsønsker og deltagelsesmuligheder. Torvet skal derfor også være et fysisk sted og ikke blot et samarbejde, det skal være et sted, man slet ikke kan undgå at komme. Hvor man opdager en film i biografen, når man kommer for at få lavet sit pas, hvor man opdager et børneteaterstykke, når man sidder og venter på at hente sit barn fra Musikskolen osv. Et sted der knytter sig til og styrker byrummet ved Rådhussøen og får de rekreative muligheder i spil og forbinder Rådhussøen og boligområderne omkring med centeret på en ny og spændende måde. Betragtninger om økonomi I analysen af kultur- og fritidsområdet til budget 2016 beskrives forskellige scenarier i forhold til et Kulturtorv, ligesom det konkluderes, at det er en forudsætning for at opnå fuld synergi og effekt i et byudviklingsøjemed, at der afsættes midler til investering i anlæg. Analysen viste desuden, at der kan opnås varige driftsbesparelser på omkring 3,9 mio. kr., hvis man udfaser Kongsholmcenteret (minus bygning M) og Egelundsvej 7, og at driften ved et nyt Kulturtorv dermed formentlig vil være udgiftsneutral, hvis man kan genplacere de funktioner, der i dag er i Kongsholmcenteret. En anlægsinvestering vil give mulighed for at danne et kraftfuldt kulturcentrum med stor tiltrækningskraft, indflydelse på udviklingen af midtbyen og centeret, potentiale til at blive et samlingspunkt for borgere og et læringscentrum inden for kreative genrer for børn og unge. Og fortsætter man i det perspektiv, kan man reelt indtænke helt nye former for læringssteder; en kunstbørnehave om dagen, en kreativ fritidsordning om eftermiddagen og et ungdomskulturelt værested om aftenen, alt sammen en centrum for mødet mellem professionelle, kunstnere, børn, unge og voksne.

7 Der blev ikke i den oprindelige analyse givet et overslag på anlægsinvesteringer, og det vil naturligvis også afhænge af de konkrete forslag. Skal det for alvor kunne give en forretningsmæssig og byudviklingsmæssig gevinst, skal der dog investeres i mere end blot tilpasninger. Som eksempel på muligheder kan nævnes, at der i bygningsmassen under biblioteket og op til Musikteatret i dag er rundt regnet 1500 m 2, som kunne bringes i ny anvendelse, ligesom der er plads at bygge på i området mellem Musikteatret og Forbrændingen. Et groft skøn ville være, at ombygning til forhold svarende til de nøgleord, der er sat op om åbenhed, professionalisme og kultur, ville være kr/m 2 og kr/m 2 for egentlig nybyggeri. For så vidt angår den aktuelle budgetreduktion på 1,5 mio. kr. vil det dog kunne udfordre Kulturtorvets indhold og ambition, og man vil formentlig indirekte være nødt til at dreje profilen fra oplevelse til læringsperspektiv med fokus på børn og unge, hvis der skal gennemføres reduktion af det indholdsmæssige program, som kører i dag. Den konkrete besparelse på Musikteatrets budget kan udmøntes ved at fjerne budget til vedligeholdelse, inventar og indkøb og samtidig øremærke et beløb på kommunens vedligeholdelseskonto (0,8 mio. kr.), øgede indtægter på udleje, takster og udleje til konferencer (0,2) og eurocertificering (0,1 mio. kr.). De resterende 0,4 mio. kr. kan kun findes ved en gennemgang af aktiviteter og det foreslås, at lederen af Musikteatret foretager vurderingen af, hvad der kan reduceres på baggrund af retningslinjer fra Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i lighed med, hvad der er sket i forbindelse med udmøntningen af besparelsen på biblioteket.

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Knuds KINO Café & Scenekant Knuds KINO set fra toppen af skaterrampen på Mellemrummet. Strandvejen grænser op til det nye indgangsparti. Illustreret af J. Forsmann Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Indledning

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturmøllen!

Kære medlemmer af Kulturmøllen! Kære medlemmer af Kulturmøllen! 12/2 2012 Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmødet var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse Medlemmerne mødt. Afbud fra Sidika Yalin (V). Mødet hævet kl. 18.45. REFERAT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Events. Oplevelser, fællesskab og sjov

Events. Oplevelser, fællesskab og sjov Events Oplevelser, fællesskab og sjov RETRO Nørrebro nonprofit café I vores nonprofit café får du unikke, kreative oplevelser i lokaler som er evigt hyggelige og i konstant forandring. Du mødes af glade

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed med det varme måltid mad.

1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed med det varme måltid mad. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Madtilbuddet i plejeboligerne 1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere