OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel"

Transkript

1 Bilag 4 // Samarbejdsmodel

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7

3 1 Generelt Nærværende dokument beskriver de overordnede forventninger og retningslinjer til samarbejdet mellem Bygningsstyrelsen (Bestiller), dennes kunder og brugere samt OPPleverandøren i Bygge-, Ibrugtagnings- og Driftsfasen. Dokumentet har det hovedmål at beskrive en model, som for alle parter er effektiv, beslutningsdygtig og omkostningsbevidst. Samtidig skal der etableres en organisation, som sikrer kontinuitet og forståelse af krav, ønsker og intentioner fra Bygningsstyrelsen, dennes kunder og brugerne for at sikre en videreførelse af viden og information igennem hele Aftalens forløb. 2 Bygningsstyrelsens forventninger Med henblik på at sikre den bedst mulige opførelse og drift, skal det statslige kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge opføres i et samarbejde med respekt for Bygningsstyrelsens rolle som bestiller, OPP-leverandørens rolle som bygherre og Bygningsstyrelsens kunder. De repræsentanter fra OPP-leverandøren, som indgår i samarbejdet i de forskellige faser, skal have beslutningskompetence og være i stand til at kunne løse eventuelt opståede konflikter på en for samarbejdet smidig og hensigtsmæssig måde. Derudover forventes det, at kommunikationsvejene er så korte og hensigtsmæssige som mulige, og at medierne, der kommunikeres igennem, afspejler dette i en brugervenlig og effektiv struktur. Samarbejdsmodel 6. juni

4 3 Faserne Samarbejdet mellem Bygningsstyrelsen, dennes kunder og OPP-leverandøren vil gennem de forskellige faser ændre sig med hensyn til de krav, der stilles til de enkelte parters involvering samt den dokumentation, der skal udarbejdes. Samarbejdsmodellen skal derfor til enhver tid afspejle den fase, som samarbejdet befinder sig i. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdsmodellen underbygger en kontinuitet i samarbejdet, og at viden fastholdes, udvikles og nyttiggøres over de enkelte faseskift og så vidt muligt gennem hele kontraktperioden. Der vil i forløbet af de enkelte faser være behov for personer, der besidder forskellige kompetencer, både når det gælder faglige kompetencer og beslutningskompetencer. Byggefasen Ibrugtagning Driftsfasen Styregruppen Følgegruppen I det efterfølgende afsnit 4 er de enkelte faser beskrevet enkeltvis. Det er dog ikke Bygningsstyrelsens forventning, at de enkelte faser kan betragtes isoleret. Fasernes rækkefølge er illustreret i ovenstående figur. Samarbejdsmodel 6. juni

5 4 Organisation På baggrund af ovenstående skal der skabes en organisation, der på enkel vis kan håndtere projektets faser såvel som eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med disse. 4.1 Styregruppe Styregruppen skal nedsættes ved en passende lejlighed efter underskrivelse af OPPkontrakten og er det organ, der træffer beslutninger om alle væsentlige forhold, f.eks. ændringer af OPP-kontrakten, projektets økonomi og tidsplaner. Bygningsstyrelsen og dennes kunder udpeger hver et medlem til Styregruppen, mens OPPleverandøren kan udpege fire. Styregruppens medlemmer skal være personer på direktørniveau eller lignende med kompetence til at træffe bindende beslutninger. Bygningsstyrelsen har formandskabet i styregruppen, indkalder til konstitueringsmødet og står for udarbejdelse og udsendelse af referater. Det er tanken, at Styregruppen efter konstitueringsmødet kun mødes, hvis behovet opstår. Ved overgangen til Driftsfasen nedlægges Styregruppen som formelt organ. Eventuelle uoverensstemmelser skal også derefter søges løst mellem de involverede parter på et passende niveau. Såfremt der ikke kan opnås enighed om tvistens løsning, henvises der til de i OPP-kontraktens kapitel 14 beskrevne retningslinjer for løsning af tvister. 4.2 Følgegruppe Senest 15 dage efter underskrivelse af OPP-kontrakten nedsættes Følgegruppen bestående af repræsentanter fra Bygningsstyrelsen, dennes kunder og OPP-leverandøren. Følgegruppens repræsentanter vil fungere som kontaktpersoner både til og fra de involverede institutioner, så de rette kompetencer kan inddrages i samarbejdet på den rette tid. Følgegruppen vil bestå i alle projektets faser, men personsammensætningen kan ændres undervejs. Det anbefales dog, at hver deltagende institution stiller med 1-2 gennemgående deltagere for at sikre kontinuitet. Det er OPP-leverandøren, der står for udarbejdelse og udsendelse af mødeindkaldelser, dagsordener og referater. Følgegruppen kan ikke behandle ændringer af OPP-kontrakten. På et hensigtsmæssigt tidspunkt, dog inden ibrugtagningsfasen, har de enkelte parter mulighed for at udpege nye medlemmer til Følgegruppen med fokus på den egentlige drifts- og vedligeholdelsesproces. Samtidigt skal Følgegruppen i driftsfasen have en deltagerkreds, der kan behandle og godkende kvartalsrapporterne. En udskiftning af repræsentanter skal finde sted på en sådan måde, at viden og historik på betryggende vis kan overføres, så der sikres kontinuitet igennem hele forløbet. Følgegruppen mødes herefter generelt efter behov, men mindst én gang årligt bør der finde et egentlig følgegruppemøde sted. Samarbejdsmodel 6. juni

6 Alle konflikter eller uenigheder skal som hovedregel søges løst på lavest mulige niveau. Hvis eventuelle konflikter eller uenigheder ikke kan løses i Følgegruppen, skal de løftes op på et passende niveau i de involverede institutioner. 5 Samarbejdsform 5.1 Generelt Igennem hele Aftalens forløb ønskes en så smidig og operationel samarbejdsform som muligt. Det vil være OPP-leverandøren, der har initiativet i forbindelse med samarbejdet i Følgegruppen, hvorfor det er OPP-leverandøren, der indkalder til møder og udarbejder al nødvendig dokumentation både før og efter møderne mm. Dette fratager dog ikke Bygningsstyrelsens eller dennes kunder for at tage initiativet, hvis det skønnes nødvendigt. 5.2 Byggefasen I denne fase vil OPP-leverandøren opføre bygningen. Det er væsentligt, at alle de berørte parter allerede her inddrages og rammerne for den nødvendige erfaringsudveksling etableres. Bygningsstyrelsen og dennes kunder vil bidrage aktivt med viden og erfaring til Byggefasen. Der skal dog understreges, at dette ikke fratager OPP-leverandøren det fulde ansvar. Byggefasen afsluttes med en Fælles Gennemgang forud for Ibrugtagningen. I denne Fælles Gennemgang vil repræsentanter fra Bygningsstyrelsen og dennes kunder samt eventuelt en uvildig 3. part deltage. Senest fire uger inden Ibrugtagningstidspunktet skal OPP-leverandøren skriftligt meddele Bygningsstyrelsen et tidspunkt, hvor den Fælles Gennemgang af Arbejdet kan foretages, jf. OPP-kontraktens kapitel 4. Ved den Fælles Gennemgang udfærdiges et dokument (protokol), hvori anføres konstaterede fejl og mangler ved arbejdet OPP-leverandøren skal udbedre de fejl og mangler, der konstateres på den Fælles Gennemgang. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Bygningsstyrelsen. Sker dette ikke, skal Bygningsstyrelsen fastsætte en yderligere frist til udbedring af fejl og mangler. De fejl og mangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Bygningsstyrelsen lade udbedre for OPP-leverandørens regning, jf. OPP-aftalens Følgegruppen vil mod slutningen af Byggefasen kunne få en ny personsammensætning. I forbindelse med dette vil det være vigtigt, at der sker en koordinering og en vidensudveksling mellem de gamle og nye medlemmer af Følgegruppen, så forløbet bliver så sammenhængende som muligt. Ibrugtagningen skal forberedes i slutningen af Byggefasen. Det er Bygningsstyrelsens kunder, der har det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af indflytningen, men OPP- Samarbejdsmodel 6. juni

7 leverandøren skal til enhver tid give de nødvendige informationer til Bygningsstyrelsens kunder, så planlægningen kan foregå så optimalt som muligt. Eventuelle skader, som skyldes kundernes abnorme skridt i forbindelse med indflytningen, kan ikke medføre nedslag i driftsbetalingen. 5.3 Ibrugtagning OPP-leverandøren skal sikre, at repræsentanter fra Bygningsstyrelsens kunder oplæres i den praktiske anvendelse af kontorbygningen. Ibrugtagningen er en del af Driftsfasen, og det vil følgelig være Følgegruppen, der er det relevante samarbejdsforum. 5.4 Driftsfasen Driftsfasen starter efter Ibrugtagningstidspunktet. Efter afslutningen af indflytningen vil fasen være kendetegnet ved en normal langvarig driftsfase, hvor samarbejdsformen vil være præget af gentagne rutiner og en fastlagt struktur. OPP-leverandøren har ansvaret for monitorering, egenkontrol samt kvartalsvis rapportering som beskrevet under afsnit 6 Krav til dokumentation. Planlagt vedligehold og serviceeftersyn kan ikke medføre nedslag i Enhedsbetalingen, men skal meldes til kundernes repræsentant(er)og Bygningsstyrelsen senest tre måneder forud. Tidspunktet for planlagt vedligehold skal aftales med brugerne med henblik på at minimere eventuelle gener. Kundernes repræsentant(er) og/eller Bygningsstyrelsen rapporterer fejl i funktionalitet og service samt mangler ved renhold og vedligehold til OPP-leverandøren. Rapportering af fejl, som skønnes at berettige til nedslag i enhedsbetalingen, skal ske via til en af OPPleverandøren særskilt oprettet adresse med kopi til kundernes repræsentant(er)/bygningsstyrelsen. en skal beskrive, hvad fejlen er og hvilke(t) rum, der er tale om, jf. rum- og servicebeskrivelserne i bilag 3 Betalingsmekanismen, samt hvilke kriterier i definition af funktionsdygtighed, der ikke vurderes opfyldt, jf. bilag 3 Betalingsmekanismen. OPP-leverandøren skal efterfølgende via meddele kundernes repræsentant(er) og Bygningsstyrelsen tidspunktet for hhv. den midlertidige og permanente udbedring af fejlen/manglen i forhold til tidspunktet for fejlmeldingen. I en skal endvidere oplyses, hvorvidt OPP-leverandøren vurderer, at fejlen giver anledning til nedslag. Det vil være disse rapporteringer og OPP-leverandørens monitorering, egenkontrol mv., der vil blive brugt til dokumentation ved eventuelle nedslag i driftsbetalingen i henhold til bilag 3 Betalingsmekanismen. Kundernes henvendelser ang. den daglige løbende drift, der ikke vurderes at berøre betalingsmekanismen, sker direkte til den af OPP-leverandøren udpegede driftsperson eller tilsvarende. OPP-leverandøren skal udarbejde en kvartalsvis kontrol- og dokumentationsrapport under hensyntagen til både bilag 1 Funktionsbaserede krav og bilag 3 Betalingsmekanismen. Den Samarbejdsmodel 6. juni

8 kvartalsvise rapportering skal indeholde en redegørelse for, hvorledes driften er forløbet i det foregående kvartal. Herudover skal der være en oversigt over hvilke fejl og mangler, der er rapporteret i perioden, og hvilke arbejder, der er iværksat for at udbedre disse fejl og mangler. Endvidere skal rapporten vise, hvilke nedslag OPP-leverandøren vil foretage i enhedsbetalingen i efterfølgende kvartal på baggrund af fejl og mangler. Endelig skal rapporten give mulighed for, at Bygningsstyrelsen og dennes kunder kan påføre deres kommentarer. Nedslag i enhedsbetalingen skal ske senest to kvartaler efter fremsendelsen af den kvartalsvise rapportering, hvoraf fejlen fremgår. Rapportering af fejl fra kundernes repræsentant(er) Kundernes repræsentant(er) OPP-leverandøren Bygningsstyrelsen Rapportering af fejl fra Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen OPP-leverandøren Kundernes repræsentant(er) Rapportering ang. udbedring af fejl fra OPP-leverandøren OPP-leverandøren Bygningsstyrelsen Kundernes repræsentant(er) Samarbejdsmodel 6. juni

9 6 Krav til dokumentation For at kommunikationen kan foregå så smidigt som muligt, og for at kunne bevare historikken i denne, skal al kommunikation foregå elektronisk. OPP-leverandøren skal ligeledes etablere et elektronisk projektarkiv. 6.1 Byggefasen Bygningsstyrelsen og dennes kunder skal have hele myndighedsprojektet (forprojektet) til gennemsyn og kommentering, inden det indleveres til myndighederne. Ligeledes skal Bygningsstyrelsen og dennes kunder modtage hovedprojektet til gennemsyn og kommentering. Dette projektmateriale forventes som minimum at omfatte en dokumentfortegnelse, tegninger og tidsplaner. Alle dokumenter skal afleveres som pdf-filer, hvis ikke andet aftales på et senere tidspunkt. Endvidere skal OPP-leverandøren mod forlangende kunne fremsende en byggesagsbeskrivelse og en arbejdsbeskrivelse. Dette betragtes, som beskrevet i OPP-kontrakten, som en ret, men ikke en pligt til at kommentere fremsendt dokumentation. Bygningsstyrelsen og dennes kunder skal have mindst tre uger til at kommentere henholdsvis myndighedsprojekt og hovedprojekt. Inden Ibrugtagningen skal som minimum følgende materiale stilles til rådighed for Bygningsstyrelsen: Færdigmeldingsrapporter for anlæg, der kræver færdigmelding fra certificeret virksomhed. Brugermanualer herunder manualer for anlæg koblet op til ekstern alarmcentral. 6.2 Ibrugtagningen Da Bygningsstyrelsens kunder er ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af indflytningen, vil der ikke blive stillet specifikke dokumentationskrav til OPP-leverandøren. OPPleverandøren skal dog være behjælpelig med at fremskaffe de nødvendige informationer til Bygningsstyrelsens kunder i denne fase. 6.3 Driftsfasen Hvis Bygningsstyrelsen har behov herfor, forelægges den nødvendige dokumentation, der kan understøtte det udførte drifts- og vedligeholdsarbejde, hvilket indebærer, at der som minimum skal kunne forelægges: Lovpligtige servicerapporter samt dokumentation for opfølgning på evt. bemærkninger i rapporterne. Servicerapporter på samtlige tekniske anlæg samt dokumentation for opfølgning på evt. bemærkninger i rapporterne. Adgang til gennemsyn af OPP-leverandørens egenkontrolmateriale, herunder gennemgang af kvartalsvise kontrol- og dokumentationsrapporter. Ajourførte tegninger og diagrammer over hele bygningskomplekset. Ajourført IT-program til drift og vedligehold indeholdende aktiviteter, både udførte og planlagte, herunder ajourført rullende 10-årige drifts- og vedligeholdsplan samt opdateret rengøringsprogram. Samarbejdsmodel 6. juni

10 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere