Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, på grundlag af centralstyrelsesloven, jf. lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (dansk), som ændret ved lov nr. 391 af 7. juni 1989 og lov nr. 369 af 6. juni 1991 varetaget behandlingen af grønlandske patientklager over bestemte sundhedspersoners faglige virksomhed, jf. kapitel 3 i centralstyrelsesloven. Det er i grønlandsk lovgivning på sundhedsområdet forudsat, at grønlandske patientklager behandles i det danske klagesystem tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og siden Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Ved lov nr. 706 af 25. juni 2010 (dansk) om ændring af bl.a. lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven) (dansk) blev Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn oprettet med virkning fra den 1. januar Samtidig blev Sundhedsvæsenets Patientklagenævn nedlagt. Det fremgår forudsætningsvis af klage- og erstatningsloven (dansk), at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnet kan tillægges kompetence til at træffe afgørelse i grønlandske patientklagesager. Klage- og erstatningsloven (dansk) gælder ikke for Grønland. Grønlands Selvstyre, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er enige om, at det tillige kræver hjemmel i den for Grønland gældende lovgivning at tillægge Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kompetence til at træffe afgørelse i grønlandske patientklagesager. Dette spørgsmål har været genstand for drøftelser og korrespondance på såvel politisk som administrativt niveau. Det er Grønlands Selvstyres vurdering, at der er fornøden hjemmel i den for Grønland gældende lovgivning. Det er tilsvarende Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det i grønlandsk lovgivning og forarbejder med tilstrækkelig klarhed fremgår, at Inatsisartut har truffet beslutning om, at grønlandske patientklager skal behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Imidlertid har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn fundet, at hjemmelsgrundlaget i grønlandsk lovgivning og forarbejder ikke er tilstrækkeligt klart. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har derfor vurderet, at nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse i grønlandske patientklagesager. 1.2 Nærværende forslag til ændring af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer (styrelsesloven) er udarbejdet på FM2012/xx 1 XXXX j. nr.

2 grundlag af Grønlands Selvstyres politiske og administrative drøftelser og korrespondance med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovgrundlaget for afgørelse af grønlandske patientklager i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Forslaget er udarbejdet af Departementet for Sundhed. Som led i det lovforberedende arbejde har forslaget været drøftet med Landslægeembedet i Grønland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 2. Hovedpunkter i forslaget Nærværende forslag til ændring af styrelsesloven bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler om behandling af klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte regler om afgørelse af grønlandske patientklager ved Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om behandling og afgørelse af grønlandske patientklager ved Landslægeembedet. Forslaget er udformet generelt og indebærer, at Naalakkersuitsut kan fastsætte regler om, hvilke grønlandske patientklager, der behandles i dansk regi og hvilke, der behandles i grønlandsk regi. Naalakkersuiut kan fastsætte regler om, hvilke sundhedspersoner, der omfattes af regler om klage. Sundhedspersoner kan afgrænses fagligt, organisatorisk og geografisk. Forslaget indebærer endvidere, at Naalakkersuiut kan udforme regler om behandling af grønlandske patientklager i dansk regi indenfor rammerne af den gældende ordning for det danske klageorgan. Forslag til Inatsisartutlov sammenholdt med gældende lovgivning Gældende formulering Forslag til Inatsisartutlov 9, stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at Landslægen træffer afgørelse i sager om patientklager over de i 3, stk. 1 og stk. 2, nævnte personer, der ikke er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed, og over andre ansatte i sundhedsvæsenet, som medvirker i det 2 1 I Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer foretages følgende ændringer: 1. 9, stk. 4 ophæves

3 kliniske behandlingsforløb. Vejledning om klageadgang 2. Overskriften til 11 Vejledning om klageadgang ændres til: Klageadgang på sundhedsområdet 3 3. Efter 11 indsættes som 11a 11c: 11a. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, behandles af det klageorgan, som i Danmark behandler klage over sundhedsfaglig virksomhed. Klage behandles og afgøres efter de for klageorganet gældende regler. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter supplerende regler om vejledning, klagefrister, sagernes oplysning og indbringelse, offentliggørelse m.v. Sager omfattet af regler om klage, jf. stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed i Danmark eller Grønland. 11b. Naalakkersusiut kan fastsætte regler om, at klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland og som ikke omfattes af regler fastsat i medfør af 11a, indbringes for og behandles af Landslægeembedet. Stk. 2. Naalakkersuisut kan ikke meddele Landslægeembedet konkrete instrukser for behandling og afgørelse af sager omfattet af regler om klage, jf. stk. 1. Landslægeembedet kan som klageinstans afgive udtalelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel eller søge iværksat sanktioner. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter regler om vejledning, klagefrister, sagernes oplysning, behandling og afgørelse, offentliggørelse m.v. Sager omfattet af regler om klage, jf. stk. 1. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11c. Tilsynsmyndighederne på sundhedsområdet kan indbringe sager om sundhedsfaglig virksomhed, hvis

4 tilsynsmyndighederne finder, at der kan være grundlag for kritik eller anden sanktion. Sager indbringes for det kompetente klageorgan efter regler fastsat i medfør af 11a, stk. 1 eller 11b, stk I forskrifter, der udstedes i medfør af denne Inatsisartutlovs 3 og 4, kan det fastsættes, at der kan pålægges kriminalretlig foranstaltning i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 2. Hvor forskrifter, udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs 3 og 4, hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven. Stk. 3. Bøder, idømt efter forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlovs 3 og 4, tilfalder Landskassen. Kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. 12. Klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenets, jr. 15, skal indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Dette gælder dog ikke for klager, for hvilke der i øvrigt i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang. Stk. 2. Herudover skal Sundhedsstyrelsen til Patientklagenævnet indbringe sager, som Styrelsen finder vil kunne give grundlag for kritik eller anden sanktion over for personer inden for sundhedsvæsenet. 4. I 12 stk. 1 3 ændres 3 og 4, til: 3, 4, 11a og 11b 2 Stk. 1. Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. som ændret ved lov nr. 391 af 7. juni 1989 og lov nr. 369 af 6. juni Patientklagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Stk. 2. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 14. Patientklagenævnet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen, herunder eventuelt fremsætte kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller søge iværksat andre sanktioner. 15. Patientklagenævnet behandler klager 4

5 over de ved særlig lovgivning autoriserede personer inden for sundhedsvæsenet, jfr. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke persongrupper inden for sundhedsvæsenet, som ikke har autorisation efter særlig lovgivning, der i øvrigt er omfattet af reglerne i dette kapitel. Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Nævnet fastsætte regler om, at Patientklagenævnets virksomhed ikke skal omfatte dele af den faglige virksomhed, der udøves af persongrupper, som er autoriseret efter særlig lovgivning. Særlige hensyn skal dog tale herfor Patientklagenævnets sammensætning mv. 19. Nævnet skal indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, før Nævnet træffer afgørelse i en sag. Nævnet skal, inden der træffes afgørelse i en klagesag vedrørende sundhedsvæsenet i Grønland, tillige indhente en udtalelse herom fra sundhedsmyndighederne i Grønland. Til brug for sin vurdering kan Sundhedsstyrelsen forelægge sagen for Retslægerådet. Stk. 2. Personer, omfattet af dette kapitel, skal efter anmodning meddele Sundhedsstyrelsen enhver oplysning til brug for behandling af sagen Forretningsorden og årlig redegørelse. 22. Klage skal være indgivet inden 2 år efter et tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Nævnet kan dog se bort fra overskridelse af fristen, hvis særlige grunde taler derfor. 23. Kommunal information og klagevejledning. 5

6 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det er vurderingen, at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Det forventes, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vil afgøre grønlandske patientklager årligt. I lov om klage- og erstatningsadgang (dansk) indenfor sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven) er det om finansieringen af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn anført, at Staten, efter aftale med Grønlands Selvstyre, afholder udgifterne ved sager vedrørende behandling ved sundhedsvæsenet i Grønland. Udgifter ved grønlandske patientklager, efter den hidtil gældende ordning for klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, har været afholdt af Staten. Udgifter ved grønlandske patientklager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn forventes uændret afholdt af Staten. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det er vurderingen, at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Det er vurderingen, at forslaget kan medvirke til, at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen af klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, herunder indenfor sundhedsvæsenet. Behandling af klagesager indgår i arbejdet med at fastholde standarden i den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, herunder i sundhedsvæsenet. Det er vurderingen at forslaget ikke har konsekvenser for miljø eller natur. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget skaber hjemmel til at fastsætte regler om klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, herunder indenfor sundhedsvæsenet. Naalakkersuisut agter at fastsætte regler om, at grønlandske patientklager skal afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Regler forventes udformet, således at den hidtil gældende ordning for klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan videreføres med klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er et uafhængigt klageorgan, der besidder specialviden om sundhedsfaglig virksomhed og som kan sikre såvel borgerne, de berørte sundhedspersoner og sundhedsområdet som sådan, fagligt velfunderede afgørelser om kravene til almindelig sundhedsfaglig standard. 6

7 Det er på denne baggrund vurderingen, at forslaget ikke indebærer konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Efter bestemmelserne i kapitel 3 i den for Grønland gældende lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., som ændret ved lov nr. 391 af 7. juni 1989 og lov nr. 369 af 6. juni 1991 kunne klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, herunder indenfor sundhedsvæsenet, indringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Efter praksis kunne klage over privatpraktiserende tandlæger i Grønland tillige indgives og behandles ved Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er nu erstattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland, kan efter det i Danmark gældende regelgrundlag fortsat behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Nærværende forslag til Inatsisartutlov skaber hjemmelsgrundlag i Inatsisartutlov for at videreføre hidtidig praksis for behandling og afgørelse af klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Der er ikke med nærværende forslag til Inatsisartutlov taget stilling til eller tilsigtet nogen ændringer i ansvars- og kompetencefordelingen mellem Grønlands Selvstyre og de danske myndigheder på sundhedsområdet. 8. Høring af myndigheder og organisationer Der er gennemført høring af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Landslægeembedet i Grønland. Begge myndigheder har været inddraget i forarbejdet til udarbejdelse af nærværende forslag. Som følge af sagens hastende karakter er der alene gennemført høring af de umiddelbart berørte af forslaget. Det er efter Naalakkersuisuts vurdering forsvarligt med den begrænsede høring, da der alene skabes hjemmelsgrundlag i Inatsisartutlov for videreførelse af eksisterende klageordninger ligesom hjemmelsgrundlaget vil skulle udmøntes i Selvstyrets bekendtgørelse herom. Der er således mulighed for at foretage høring som led i udarbejdelse af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Landslægeembedet har afgivet følgende høringssvar: [indsættes senere] 7

8 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Konsekvensændring som følge af forslagets 11b, der giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte regler om klage til Landslægeembedet. Til nr. 2 Konsekvensændring som følge af, at det foreslås, at afsnittet generelt regulerer klageadgangen på sundhedsområdet og herunder foreskriver vejledningspligt. Til nr. 3 Ad 11a Til stk. 1. Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler, der kan videreføre den hidtil gældende ordning for klage til det klageorgan, der i Danmark behandler klage over personers sundhedsfaglige virksomhed tidligere Patientklagenævnet, nu Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Bemyndigelsen er udformet generelt og således at reglerne kan tilpasses senere ændringer i regelgrundlaget for behandling af klager i Danmark over personers sundhedsfaglige virksomhed. Regler vil blive affattet inden for rammerne af den gældende ordning for det danske klageorgan. Som sundhedsfaglig virksomhed anses i almindelighed virksomhed som led i patientbehandling, herunder undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje samt brug af medhjælp hertil samt udfærdigelse af instrukser for behandlingen. Naalakkersuisut bemyndiges til i reglerne at bestemme, hvilke personers sundhedsfaglige virksomhed, der skal kunne påklages til klageorganet. Der kan herunder skelnes mellem offentlige og privat sundhedsfaglig virksomhed. F.eks. kan det bestemmes, at sundhedsfaglig virksomhed som privatpraktiserende tandlæge eller psykolog skal omfattes. Det er forudsat at klage, der skal indgives til og behandles af det i Danmark etablerede klageorgan, som udgangspunkt omfatter personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed på grundlag af sundhedsfaglig uddannelse eller autorisation. 8

9 Som personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed på grundlag af sundhedsfaglig uddannelse eller autorisation, anses blandt andet: Læger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, kliniske tandteknikere, tandplejere ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, optikere, kliniske diætister, sundhedsmedhjælpere, fødselshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter radiografer, apotekere, apoteksansatte farmaceuter, apoteksmedhjælpere apoteksassistenter, bioanalytikere, og ambulancebehandlere. Psykologer, der udøver virksomhed inden for sundhedsvæsenet, anses generelt for at udøve sundhedsfaglig virksomhed. Psykologer, der udøver virksomhed med patientbehandling, jf. ovenfor, uden for sundhedsvæsenet, anses tillige for at udøve sundhedsfaglige virksomhed. Psykologer, der f.eks. udøver virksomhed som skolepsykologer og uden patientbehandling, jf. ovenfor, anses derimod ikke for at udøve sundhedsfaglig virksomhed. Der kan endvidere foretages en geografisk afgrænsning af reglernes anvendelsesområde, f.eks. således at reglerne ikke omfatter den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres indenfor forsvarsområdet ved Pituffik. Fastsætter Naalakkersuisut regler om, at klager skal indgives til og behandles af det klageorgan, der i Danmark behandler klage over personers sundhedsfaglige virksomhed, skal sagerne behandles efter de regler, der gælder for klageorganet i Danmark. Til stk. 2. Såfremt der fastsættes regler om klage efter stk. 1, vil der samtidig skulle fastsættes en række bestemmelser, der regulerer hvornår og hvordan klager behandles forinden fremsendelse til det danske klageorgan. Det forventes, at den hidtidige praksis for Landslægeembedets rolle videreføres. Der kan herved henvises til Vejledning i klager på sundhedsområdet udgivet af Departementet for Familie og Sundhed Landslægeembedet varetager praktiske opgaver med modtagelse og videresendelse af klager, versionering af grønlandske dokumenter til dansk, indhentelse af diverse oplysninger og udtalelser m.v. Det er vurderingen, at det danske klageorgan må have de relevante oplysninger om forholdene indenfor sundhedsområdet i Grønland, som på flere områder kan afvige fra forholdene på det danske sundhedsområde. Som led heri kan der fastsættes regler om, at Landslægeembedet eller anden offentlig myndighed med kendskab til sundhedsområdet afgiver udtalelse om grundlaget for sagens behandling i klageorganet. Klagefrister forventes fastsat i overensstemmelse med de klagefrister, der i øvrigt finder anvendelse for klage til det i Danmark etablerede klageorgan. Der er i det danske regelgrundlag fastsat en relativ klagefrist på 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor klager var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Det er endvidere fastsat en absolut frist for klage på 5 år regnet fra den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. 9

10 Det er Landslægeembedets vurdering, at en tilsvarende absolut klagefrist på 5 år bør finde anvendelse ved klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Forslag til 11a omhandler alene klage over sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af personer. Regler om klagefrister knytter sig alene til mulighed for at indbringe en klage for et kompetent klageorgan. Sådanne regler vil ikke regulere en patients eller pårørendes mulighed for på andet grundlag at rejse krav, herunder erstatningskrav, overfor en sundhedsperson eller dennes arbejdsgiver. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om offentliggørelse af klageorganets afgørelse. Det er herved præciseret, at tilsvarende regler gældende for det danske klageorgan ikke finder anvendelse på afgørelse af en klage om sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Ad 11b Til stk. 1 For personer, hvis sundhedsfaglige virksomhed, ikke er eller vil kunne omfattes af regler om klage efter forslaget 11a, bemyndiges Naalakkersuisut til at etablere en ordning, hvorefter klage kan indgives til og behandles af Landslægeembedet. Om definitionen af personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed, henvises til bemærkningerne til forslagets 11a, stk. 1. Til stk. 2 Det præciseres for god ordens skyld, at Landslægeembedet i sin behandling af klagesager ikke kan gives tjenestebefalinger eller instrukser for behandling og afgørelse af konkrete sager. Naalakkersuisut kan inden for rammerne af 11b og bemyndigelserne heri generelt regulere behandling og afgørelse af klagesager. Landslægeembedet vil skulle vurdere, om den pågældende person har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, dvs. om den pågældende har levet op til almindelig faglig standard. Landslægeembedet kan afgive udtalelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Landslægeembedet kan søge iværksat andre sanktioner. Landslægeembedet kan, hvor der er udvist grovere eller gentagen skødesløshed f.eks. anmode anklagemyndigheden vurdere om der er grundlag for kriminalretlig forfølgning eller opfordre sundhedspersonens arbejdsgiver til at vurdere, om der er grundlag for ansættelsesretlige reaktioner. Til stk. 3 10

11 Såfremt der fastsættes regler om klage efter stk. 1, vil der samtidig skulle fastsættes en række bestemmelser, der regulerer, hvordan klager indgives, behandles og afgøres i Landslægeembedet. Klagefrister forventes fastsat i overensstemmelse med de klagefrister, der i øvrigt finder anvendelse for klage til det i Danmark etablerede klageorgan. Der er i det nu i Danmark gældende regelgrundlag fastsat en relativ klagefrist på 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor klager var eller burde være bekendt med det forhold der klages over. Det er endvidere fastsat en absolut frist for klage på 5 år regnet fra den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Det er Landslægeembedets vurdering, at en tilsvarende absolut klagefrist på 5 år bør finde anvendelse ved klage over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Forslag til 11b omhandler alene klage over sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af personer. Regler om klagefrister knytter sig alene til mulighed for at indbringe en klage for et kompetent klageorgan. Sådanne regler vil ikke regulere en patients eller pårørendes mulighed for på andet grundlag at rejse krav, herunder erstatningskrav, overfor en sundhedsperson eller dennes arbejdsgiver. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om offentliggørelse af klageorganets afgørelse. Det er herved præciseret, at tilsvarende regler gældende for det danske klageorgan, ikke finder anvendelse på afgørelse af en klage om sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af personer i Grønland. Ad 11c Landslægeembedet er efter gældende regler tilsynsmyndighed på sundhedsområdet i Grønland. Landslægeembedet kan i kraft af sin almindelige tilsynsvirksomhed blive bekendt med sundhedsfaglig virksomhed, der kan begrunde kritik eller sanktion overfor personer. Landslægeembedet kan af egen drift beslutte at indbringe sådanne sager for det kompetente klageorgan i regler fastsat i medfør af forslagets 11a og 11b. Det beror på Landslægeembedets konkrete væsentlighedsvurdering, om en sag skal indbringes. Der består ikke nogen pligt til at indbringe en sag for det kompetente klageorgan. Efter forslagets 11b kan der fastsættes regler om klage til Landslægeembedet. Fastsættes sådanne regler vil Landslægelægeembedet som almindelig tilsynsmyndighed kunne indbringe sager for embedet og til behandling som en klagesag. For personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed og som ikke måtte være omfattet af Landslægeembedets tilsynsforpligtelse, kan kompetencen efter forslagets 11c tillige udøves af vedkommende sundhedspersons arbejdsgiver. Til nr. 4 Bestemmelsen indebærer, at der også i regler fastsat i medfør af forslagets 11a og 11b kan fastsættes bestemmelser om kriminalretlig foranstaltning. 11

12 Til 2 Forslaget træder i kraft den 1. juni Bestemmelserne i kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. med senere ændringer foreslås ophævet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i notat af 11. maj 2011 om retsgrundlaget for behandling af grønlandske patientklagesager anført om kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. med senere ændringer at: Det grønlandske regelsæt om behandling af grønlandske patientklager, der hidtil har hvilet på forudsætningen om Patientklagenævnets eksistens, må således i sin nuværende udformning betegnes som uvirksomt. På denne baggrund er det Naalakkersuisuts opfattelse, at bestemmelserne ud fra et almindeligt ordensmæssigt synspunkt bør ophæves. De danske myndigheder har ikke haft indvendinger herimod. Der henvises i øvrigt til pkt. 7 og 8 i de almindelige bemærkninger. 12

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Kapitel 1 Patientkontorernes opgaver Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1. De af regionsrådene oprettede patientkontorer skal bistå patienter med

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 8. december 2015 FM 2016/xx Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

2015-37. overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger. Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om. 26. juni 2015

2015-37. overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger. Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om. 26. juni 2015 2015-37 Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om overtrædelse af 8, stk. 1, i lov om dyrlæger Folketingets Ombudsmand rejste en sag af egen drift over for Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 17. september 2010 EM 2010/20 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Lovforslaget vedrører regler om den centrale ledelse, bemyndigelse til Naalakkersuisut til

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2010 Udredning af det faglige individtilsyn 2009 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*)

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Afsnit I Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner Kapitel 1 Formålet med autorisationsordninger

Læs mere

Lovgivning Indrapporteringer Offentliggørelse

Lovgivning Indrapporteringer Offentliggørelse Lovgivning i Indrapporteringer Offentliggørelse Årskursus 7. marts 2009 Afdelingstandlæge Mette Halberstadt Sundhedsstyrelsen Folketinget vedtager lovgivningen Sundhedsstyrelsen administrerer den Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer Regionshuset Viborg Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til adgang til Region

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Baggrund Instrukser er et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

januar 2014

januar 2014 2014-1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 12. august 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven omfatter: 1) Fødevaresikkerhed. 2) Fødevarernes sammensætning. 3) Markedsføring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere