Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Analyse af kommuner med relativt stor indsats"

Transkript

1 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Analyse af kommuner med relativt stor indsats

2 Titel: Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø www. nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse: Må citeres med kildeangivelse. 2 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

3 Indhold Forord...4 Sammenfatning Ny status af antal ejendomme Kommunernes planlagte indsats Kortlægning af kommunernes prioritering Hjælpeforanstaltninger Eksisterende hjælpemuligheder Forslag til fremadrettede hjælpemuligheder...14 Bilag 1 Kommissorium for underarbejdsgruppen analyse af vandplanindsatsen for spildevandsrensning i den spredte bebyggelse for kommuner med relativt stor indsats. Bilag 2:Sammenlignende BBR - udtræk Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 3

4 Forord Med økonomiaftalen for 2013 har KL og regeringen aftalt, at der nedsættes en myndighedsgruppe, der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen samt drøfter prioriteterne for indsatsen i perioden efter Myndighedsgruppen består af Kommunernes Landsforening, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Miljøministeriet. Miljøministeriet varetager formandskabet. I Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL er endvidere angivet: Indsatsen på spildevandsområdet udgør en særlig udfordring for kommuner med relativt mange spredte bebyggelser i det åbne land. Der er derfor enighed om at analysere spildevandsindsatsen i disse kommuner nærmere, herunder indfasningsprofilen for indsatsen. Der blev derfor nedsat en underarbejdsgruppe bestående af medlemmer fra KL, Miljøministeriet og Finansministeriet. Gruppen har til opgave at gennemføre en analyse af spildevandindsatsen over for den spredte bebyggelse for de særligt udfordrede kommuner med relativt mange spredte bebyggelser og stort indsatsbehov. Kommissoriet for underarbejdsgruppen fremgår af Bilag 1. Denne rapport indeholder en rapportering af underarbejdsgruppens analyse af 23 kommuner med størst indsatsbehov i 1. planperiode. 4 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

5 Sammenfatning Med henblik på at underbygge vandplanernes opgørelse af behov for spildevandsrensning i det åbne land, (angivet i bilag 2 til vandplanerne) er der i juli 2012 foretaget et nyt udtræk fra Bygge- og Bolig Registret (BBR). Det samlede antal ejendomme med indsatsbehov er fra vandplanernes offentliggørelse (december 2011) til juli 2012 faldet med ejendomme, hvilket primært skyldes at kommunerne i perioden har gennemført indsatser, samt at der løbende sker en opdatering af spildevandsdata i BBR registret. Den samlede indsats over alle 3 vandplanperioder er dermed faldet fra ca ejendomme til ca ejendomme. Den samlede indsats i første planperiode, frem mod 2015, er ejendomme. Anlægsudgiften til gennemførelse af vandplanernes spildevandsindsats for første vandplanperiode overfor den spredte bebyggelse inkl. baseline kan med anvendelse af enhedstal fra vandplanerne beregnes til i alt ca. 2,3 mia. kr. Der er gennemført en analyse af indsatsen i 1. planperiode for de 23 kommuner, der ifølge vandplanerne har det største indsatsbehov i overfor ejendomme i den spredte bebyggelse både faktisk og relativt i forhold til kommunestørrelsen. Analysen viser, at indsatserne overfor den spredte bebyggelse angivet i forslag til vandhandleplaner, for alle 23 kommuners vedkommende er i overensstemmelse med vandplanernes krav til indsats. Underarbejdsgruppen konkluderer på den baggrund, at der ikke er behov for at revidere indfasningsprofilen for indsatsen i den spredte bebyggelse i 1. planperiode. Der er usikkerhed knyttet til ovennævnte opgørelser i BBR. Underarbejdsgruppen vurderer dog, at BBR fortsat er det bedste foreliggende registreringssystem til formålet og Naturstyrelsen planlægger derfor fortsat at anvende BBR i det fremtidige vandplanarbejde. Størrelsen af udgifter til forbedrede lokale spildevandsrenseløsninger eller kloakering afhænger af de lokale forhold og kan udgøre en betydelig engangsudgift for den enkelte husejer. Der eksisterer derfor allerede i dag visse muligheder for at få nedsat eller udskudt udgifter til lokal rensning og kloakering. Det drejer sig om vandselskabernes mulighed for at give grundejere henstand med betalingen af tilslutningsbidrag til offentlig kloak, om indefrysning af ejendomsskatter mv., herunder tilslutningsbidrag og anlægsudgifter til kloak, samt om BoligJob-ordningen, der giver fradrag for lønudgifter til bl.a. anlæg af kloak eller andre spildevandsrenseløsninger. I lyset af, at BoligJob-ordningen udløber ved årsskiftet, samt af de økonomiske konjunkturer og de seneste års ændringer i huspriserne vurderes det imidlertid at være nødvendigt at undersøge eksisterende og eventuelt supplerende hjælpemuligheder nærmere. Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har derfor igangsat en undersøgelse på spildevandsområdet af, hvorvidt hjælpemulighederne for husejerne kan forbedres. Undersøgelsen skal se på mulighederne for at gøre forsyningsselskabernes Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 5

6 mulighed for at yde henstand mere håndfast, ligesom mulighederne inden for de instrumenter, der ligger på andre ministerområder, skal undersøges. Når resultatet af de to ministeriers undersøgelse af hjælpemuligheder på spildevandsområdet foreligger i oktober 2012, vil det blive oversendt til Folketingets Miljøudvalg og KL til orientering En anden type af hjælpemuligheder, som retter sig mod såvel husejere som kommuner, kan være en adgang til at undtage enkelte ejendomme i et spildevandsområde fra krav om forbedret spildevandsrensning i tilfælde, hvor påbud herom ikke giver mening, f.eks. hvor der ikke er indlagt vand og afløb på ejendommen, eller hvor ejendommen fremstår nedrivningsmoden. Det er her afgørende, at muligheden for at undtage visse ejendomme fra forbedret spildevandsrensning ikke må tilsidesætte de overordnede krav om forbedring af vandmiljøet. Under iagttagelse af disse overordnede krav, er det Naturstyrelsens vurdering, at sådanne undtagelser er mulige i tilfælde, hvor dette kan ske inden for rammerne af den gældende spildevandsplan for området, eller hvor spildevandsplanen ændres, således at det klart fremgår, at de nævnte typer af ejendomme fremadrettet ikke er omfattet af kravet om forbedret spildevandsrensning, så længe der ikke udledes spildevand fra dem. Dette forudsætter dog, at spildevandsplanen er i overensstemmelse med de til grund liggende vandplaner for det pågældende spildevandsområde/vandopland. Det er Naturstyrelsens vurdering, at dette ikke umiddelbart er problematisk i forhold til ejendomme uden vandforsyning eller egen brønd, som dermed må formodes ikke at have nogen betydelig udledning af spildevand. For så vidt angår spørgsmålet om nedrivningsmodne ejendomme, kan kommunen undtage disse gennem en omprioritering inden for vandplanernes indsatsrammer. Får en undtagelse af nedrivningsmodne ejendomme derimod betydning for den samlede indsats, forudsætter det anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser, hvorefter indsatser kan udskydes på grund af tekniske eller økonomiske forhold, jf. direktivets art. 4. For det andet forudsætter en undtagelse, at en nedrivningsmoden ejendom defineres så præcist, at begrebet bliver praktisk anvendeligt for kommunen i sagsbehandlingen. En enkel afgrænsning kan f.eks. være udelukkende at undtage boliger, der er ubeboede, og at undtagelse efter nogle af de foreslåede mere komplekse parametre gøres tidsbegrænsede. Det er Naturstyrelsens vurdering, at i de tilfælde, hvor kommunerne finder en anvendelig definition eller afgrænsning af begrebet nedrivningsmodne ejendomme, og hvor spildevandsplanen om nødvendigt ændres inden for de ovenfor skitserede rammer, bortfalder allerede udstedte påbud fra en kommune om forbedret spildevandsrensning for ejendomme uden indlagt vand og nedrivningsmodne ejendomme, i de tilfælde, hvor påbuddet endnu ikke er efterkommet af grundejeren. Dette skyldes, at grundlaget for påbuddet er bortfaldet med ændringen af spildevandsplanen. 6 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

7 1. Ny status over antal ejendomme I juli 2012 blev der gennemført et nyt udtræk fra Bygge- og Boligregistret (BBR) af alle enkeltejendomme med behov for forbedret spildevandsrensning. I Bilag 2 sammenholdes det nye udtræk med det udtræk, der ligger til grund for vandplanerne. Heraf ses det, at der er foretaget opdateringer af registret siden vandplanens offentliggørelse i december Det samlede antal ejendomme med indsatsbehov er fra december 2011 til juli 2012 faldet med ejendomme. Baselineindsatsen (den indsats der fremgik af de tidligere regionplaner) er faldet med 2.177, mens den supplerende indsats i vandplanerne er steget med 391. Den samlede indsats over alle 3 vandplanperioder er dermed faldet fra ca ejendomme til ca ejendomme. Faldet i baselineindsatsen skyldes primært, at kommunerne siden december 2011 løbende har gennemført påbud. Stigningen for den supplerende indsats skyldes forbedrede registreringer af ejendommene. Det skal dog bemærkes, at der er usikkerhed knyttet til ovennævnte opgørelser, da BBR blandt andet er baseret på borgernes selvregistreringer. Der kan i opgørelserne desuden være medtaget ejendomme, der ligger indenfor kommunens kloakopland (dvs. ejendomme hvor der ikke skal gennemføres indsats). BBR bliver dog løbende forbedret i takt med at indsatsen i det åbne land gennemføres. Med hensyn til BBR er der enighed mellem parterne om, at BBR er det bedste foreliggende registreringssystem. Der må så vidt praktisk muligt tages højde for svaghed ved systemet i den kommende vandplanproces, herunder med inddragelse af kommunernes konkrete viden, hvor en sådan foreligger. NST forventer næste udtræk vil ske i forbindelse med revision af basisanalysen i Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 7

8 2. Kommunernes planlagte indsats I vandplanernes bilag 2 er kravet til antallet af ejendomme i den spredte bebyggelse, hvor der skal gennemføres spildevandsrensning, opgjort for alle landets kommuner. Indsatsen er fastlagt på baggrund af at kommunerne gennemfører påbud svarende til 5 påbud pr indbyggere pr år. Herved sikres, at kommuner med stor indsats og relativt lille indbyggergrundlag i kommunen får den længste udskydelse. De samlede anlægsudgifter til gennemførelse af vandplanernes spildevandsindsats overfor ejendomme i den spredte bebyggelse i 1. vandplanperiode er beregnet til ca. 2,3 mia. kr. Underarbejdsgruppen har vurderet indsatsen for de 23 kommuner, som j. f. vandplanernes bilag 2 har den største indsats i 1. planperiode. De analyserede kommuners indsats udgør ca. 55 % af den samlede indsats i 1. planperiode. I forbindelse med analysearbejdet er de 23 kommunernes forslag til vandhandleplan samt spildevandsplaner gennemgået.. Det skal understreges, at det kun er indsatser for den spredte bebyggelse, der er analyseret. En oversigt over resultatet fremgår desuden af tabel 1. For mange kommuner er der behov for en efterfølgende konkretisering af indsatsen i de kommunale spildevandsplaner. Det fremgår desuden for en del kommuner, at kommunernes opgørelse af den faktiske indsats afviger fra Naturstyrelsens BBR udtræk. Det er i denne rapport forudsat, at kommunernes opgørelse med mere detaljeret viden om de lokale spildevandsforhold, er de korrekte. For visse kommuner har der været tvivl om hvorvidt deres forslag til vandhandleplaner opfylder krav i vandplanerne for den spredte bebyggelse. Disse kommuner er derfor blevet kontaktet og har efterfølgende, præciseret deres indsatser i 1. planperioden, og vil indarbejde dette i den endelige vandhandleplan. Sammenfattende kan det på baggrund af analysearbejdet for de 23 kommuner konkluderes, at der er god overensstemmelse med indsatskravene i vandplanernes bilag 2 og kommunernes forslag til vandhandleplan. Dette gælder også for kommuner med de største indsatser. Tabel 1. Oversigt over indsatser i de 23 kommuner med størst indsats i vandplanerne i 1. planperiode 8 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

9 Kommune Indsatskrav i vandplanernes bilag 2 i 1. planperiode Kommunernes forslag til vandhandleplan (antal ejendomme) Opfyldes krav i vandplanerne Bemærkning (antal ejendomme) Næstved Ja Oplyser at baseline indsatser gennemført i 2012 samt planlagte baselineindsatser udmøntet i tillæg til spildevandsplan, ikke er medtaget i forslag til vandhandleplan. Indsatserne indarbejdes i den endelige vandhandleplan. Holbæk Ja Sønderborg Ja Henviser til spildevandsplan Guldborgsund Ja Kolding Ja Slagelse Ja Faaborg- Midtfyn Ja Kommunen anfører, at BBR ikke er retvisende. Kommunen er i besiddelse af nye og mere præcise oplysninger Vejle Ja Kommunen anfører, at BBR ikke er retvisende. Kommunen er i besiddelse af nye og mere præcise oplysninger Varde Ja Kalundborg Ja Kommunen anfører, at BBR ikke er retvisende. Kommunen er i besiddelse af nye og mere præcise oplysninger Lolland Ja Vordingborg Ja Hedensted 908 (898) Ja Mangler angivelse af antal ejendomme i forslag til vandhandleplan - opgjort på baggrund af spildevandsplan. Indsats gennemføres inden Assens Ja Vejen Ja Svendborg Ja Kommunen anfører, at BBR ikke er retvisende. Kommunen er i besiddelse af nye og mere præcise oplysninger Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 9

10 Århus Ja Århus Kommune har oplyst at BBR ikke er retvisende. Baseline er mindre end forudsat i vandplanerne Faxe Ja Faxe kommune har oplyst at det er en fejl at tidsplanen ikke opfylder vandplanernes krav. Vandplanens tidsplan vil blive overholdt i den endelige vandhandleplan Gribskov Ja Gribskov kommune har oplyst, at baselineindsatsen gennemføres inden udgangen af 2015, selvom dette ikke fremgår af forslag til vandhandleplan. Indsatserne indarbejdes i den endelige vandhandleplan. Odsherred Ja Langeland Ja Stevns Ja Odder Ja Sum af (55%) Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

11 3. Kortlægning af kommunernes prioritering Det generelle billede er at kommunerne med de største indsatsbehov har tilrettelagt planlægningen af indsatsens for den spredte bebyggelse i overensstemmelse med kravene i vandplanernes bilag 2. Kommunerne peger dog på en række udfordringer i forhold til at gennemføre indsatsen. Blandt andet påpeger kommunerne, at der er store usikkerheder ved BBR registreringen, der primært er baseret på grundejernes selvregistrering. En række kommuner anvender derfor spørgeskemaer til grundejerne for at få oplyst de konkrete afløbs-/renseforhold. Fejlregistreringer opdages først, når man går konkret i gang med at forbedre spildevandsrensningen. Kommunerne understreger, at de er optaget af opgaven med at sikre et godt vandmiljø i det åbne land og ønsker i den forbindelse, at staten i de næste vandplanperioder opstiller en mere overordnet ramme, som kommunerne kan planlægge indenfor. Naturstyrelsen henviser til, at det af regeringens og KL s Aftale om kommunernes økonomi for 2013 fremgår, at det er aftalt at nedsætte en myndighedsgruppe, der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen samt drøfter prioriteterne for indsatsen i perioden efter Naturstyrelsen skal desuden bemærke, at vandrammedirektivet stiller krav om at Danmark har konkrete indsatsprogrammer med henblik på at opfylde miljømålene for de enkelte vandområder. Der er i vandplanerne i et betydeligt omfang er anvendt undtagelsesbestemmelser, herunder er en betydelig del af den samlede spildevandsindsats udskudt til kommende vandplanperioder. Der vil derfor også fremadrettet for de enkelte vandområder være behov for at kunne dokumentere og sikre fremdriften i gennemførelsen af indsatser for at opfylde miljømålene for vandområderne. I forhold til kommunernes udfordringer med at gennemføre spildevandsindsatsen behandler denne rapport emnerne hjælpeforanstaltninger i forbindelse med betaling af udgifter for de enkelte husejere og kommunernes/spildevandsselskabernes mulighed for omprioritering af indsats for saneringsmodne ejendomme. Kommunerne har desuden påpeget en række andre emner, der ikke behandles nærmere i denne rapport, men vil indgå i overvejelserne om grundlaget for næste generations vandplaner. Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 11

12 4. Hjælpeforanstaltninger 4.1 Eksisterende hjælpemuligheder Størrelsen af udgifter til forbedrede lokale renseløsninger eller kloakering afhænger af de lokale forhold og kan udgøre en betydelig engangsudgift for den enkelte husejer. Udgiften for husejerne ligger på gennemsnitligt kr. ved valg af en lokal renseløsning som f.eks. nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg og noget mere for en kloakeringsløsning. Der eksisterer derfor allerede i dag visse muligheder for at få nedsat eller udskudt udgifter til lokal rensning og kloakering. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der i spildevandsplanen inden for miljøbeskyttelseslovens rammer beslutter, om indsatsen over for spildevandsudledningerne i det åbne land skal gennemføres ved kloakering ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg eller ved påbud til de enkelte grundejere om at etablere lokale renseløsninger. Hertil kommer muligheden for kontraktlig tilslutning til spildevandsforsyningen. Naturstyrelsen har kontaktet Guldborgsund Kommune for at få et indtryk af, hvor mange husejere i en typisk landdistriktskommune, der ikke er i stand til at betale for forbedret spildevandsrensning. Kommunen oplyser, at spildevandsforsyningen i kommunen har sendt opkrævning for tilslutningsbidrag til 600 ejendomme. Heraf er 48 opkrævninger (svarende til ca. 8 %) sendt til inddrivelse hos SKAT, fordi alle andre forsøg på inddrivelse har været forgæves. Herudover har nogle fået enten lån eller en afdragsordning hos vandselskabet. Guldborgsund Kommune oplyser endvidere, at der har vist sig geografiske forskelle i kommunen, således at der i ressourcesvage yderområder er op til ca. 10 % af grundejerne, der har vanskeligheder med betalingen for kloakering, mens der i oplande tættere på motorveje og byer er vanskeligheder med betaling hos ca. 5 % af grundejerne. På baggrund af tallene fra Guldborgsund Kommune er det Naturstyrelsens vurdering, at andelen af husejere med stærkt begrænset eller ingen betalingsevne på landsbasis er noget lavere, måske af størrelsesordenen 5 %. I så fald er udgangspunktet 5 % af ejendomme i 1. planperiode svarende til husejere eller 5 % af ejendomme i alt for alle tre planperioder svarende til husejere på landsplan. Afhjælpningsmuligheder i Miljøministeriets lovgivning Der kan være mulighed for at få henstand med betaling af tilslutningsbidraget til kloak, der i dag udgør ca kr. inkl. moms. Henstandsreglen i betalingsloven har siden 1987 været uforandret bortset fra, at kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende henstand i 2009 med vandsektorloven blev overført fra kommunerne til vandselskaberne. Den gældende henstandsbestemmelse findes i dag i 4 i lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2012 om betalingsregler for spildevandsselskaber: 4. Spildevandsforsyningsselskabet kan yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Ifølge pkt i vejledning nr af 1. januar 2001 til betalingsloven kan der forekomme situationer, hvor det uanset at tilslutningsmulighed foreligger vil være rimeligt, at kommunalbestyrelsen (i dag vandselskabet) yder henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Det fremgår videre, at vandselskabet selv kan definere vilkårene for afviklingsordningen, men at 12 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

13 den valgte afviklingsordning bør beskrives i betalingsvedtægten, og at henstandsordningen skal kunne benyttes af alle ejendomme, der ønsker at gøre brug af ordningen. Vilkårene, herunder betalingstidspunktet eller tidspunkterne, skal være nærmere defineret i den konkrete aftale om henstand. Det er Naturstyrelsens erfaring, at vandselskabernes praksis for henstand i dag kan variere. Nogle selskaber har en fast praksis med gældsaftaler over f.eks. fem år. På denne måde er der mulighed for at afdrage tilslutningsbidraget over tid. Nogle selskaber giver modsat kun et par måneder til at betale tilslutningsbidraget. Andre selskaber har en praksis om, at der ikke gives henstand som sådan. Afhjælpningsmuligheder i Økonomi- og Indenrigsministeriets lovgivning Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan, hvis de har friværdi i den ejendom, der skal kloakeres, få et kommunalt lån til betaling af tilslutningsbidraget. Det følger af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om såkaldt indefrysning af udgifter til blandt andet tilslutning til kloak, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter. Denne ordning omfatter lån i parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder, to- og flerfamiliershuse, stuehuse til landbrugsejendomme, beboelseslejligheder i erhvervsejendomme og fritidshuse, jf. 1, stk. 4, nr. 2. Det kommunale lån skal efter reglerne i lovens 4 sikres ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev på ejendommen. Det følger af lovens 4, stk. 5 og 6, at når tinglysning er sket, kan lånet ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 pct. af skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende. Når yderligere lån herefter ikke kan ydes, afkræves senere påløbne renter ejeren i forbindelse med opkrævningen af kommunale ejendomsskatter. Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer. Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution overtages af en ægtefælle, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lånet fortsat ydes. Det fremgår af 1, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at låneordningen ud over tilslutningsudgifter også omfatter vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler ejendommene. Det betyder som udgangspunkt, at bl.a. kloakbidrag og kloakafgifter (herunder renovationsudgift samt bidrag og afgifter til rensningsanlæg) er omfattet af ordningen. Udtrykket omfatter endvidere som udgangspunkt den enkelte ejers andel i anlægsudgifter til kloak og kommunal vand-, el- og varmeforsyning i tilfælde, hvor sådanne udgifter straks i deres helhed afkræves af ejerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser endvidere, at kommunalbestyrelsen dog i forbindelse med den ovennævnte beslutning har mulighed for at foretage en snævrere afgrænsning af, hvilke afgifter, bidrag og engangsudgifter der skal være omfattet af låneordningen i kommunen. Kommunalbestyrelsen er ligeledes berettiget til i forbindelse med beslutningen at fastsætte en nedre beløbsgrænse for lån, som kan ydes til enkelte ejere. Indefrysningsordningen gælder tillige tilslutning til spildevandsanlæg ved kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4, hvoraf det følger, at hvis en grundejer får påbud af kommunen om forbedret spildevandsrensning, kan han vælge at blive kontraktligt tilsluttet spildevandsforsyningen og lade forsyningen stå for etablering og drift af den lokale løsning mod at betale tilslutningsbidrag på ca kr. og løbende vandafledningsbidrag. Det forhold, at indefrysningsordningen omfatter kontraktligt medlemskab, følger af lov nr. 424 af 1. juni 1994 om ændring af lov om betaling af ejendomsskatter, hvormed der indførtes en pligt i 1, Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 13

14 stk. 1, nr. 2, for kommunerne til at yde lån til udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, hvortil der er tilslutningspligt. Efter lovens forarbejder kan det f.eks. være tilslutning til spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Afhjælpningsmuligheder i Skatteministeriets lovgivning Der kan være mulighed for at få en vis økonomisk hjælp til anlægget af kloakledningen fra grundgrænsen og ind til ejendommen på grunden via den såkaldte servicefradragsordning ( håndværkerfradraget eller BoligJob-planen ), der administreres af Skatteministeriet. Arbejdet skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012, da servicefradragsordningen ophører med udgangen af i år. 4.2 Forslag til fremadrettede hjælpemuligheder Som det fremgår af afsnit 4.1, eksisterer der for husejere visse muligheder for at få nedsat eller udskudt udgifter til lokal rensning og kloakering, men i lyset af de økonomiske konjunkturer og de seneste års ændringer i huspriserne undersøger Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter eksisterende og eventuelt supplerende hjælpemuligheder nærmere. Undersøgelsen skal afdække rækkevidden af og samspillet mellem de eksisterende økonomiske hjælpemuligheder samt mulige alternative finansieringskilder. Undersøgelsen skal endvidere afdække eksisterende alternativer til kloakering i det åbne land. Når resultatet af de to ministeriers undersøgelse af hjælpemuligheder på spildevandsområdet foreligger i oktober 2012, vil det blive oversendt til Folketingets Miljøudvalg og KL til orientering. En anden type af hjælpemuligheder, som retter sig mod såvel husejere som kommuner, kan være en adgang til at undtage enkelte ejendomme i et spildevandsområde fra krav om forbedret spildevandsrensning i tilfælde, hvor påbud herom ikke giver mening. Som eksempler herpå nævner KL tilfælde, hvor der f.eks. ikke er indlagt vand og afløb på ejendommen, eller hvor ejendommen efter kommunens opfattelse fremstår nedrivningsmoden. Det er her afgørende for Naturstyrelsen, at muligheden for at undtage visse ejendomme fra forbedret spildevandsrensning ikke må tilsidesætte de overordnede krav om forbedring af vandmiljøet. Under iagttagelse af disse overordnede krav, er det Naturstyrelsens vurdering, at sådanne undtagelser er mulige i tilfælde, hvor dette kan ske inden for rammerne af den gældende spildevandsplan for området, eller hvor spildevandsplanen ændres, således at det klart fremgår, at de nævnte typer af ejendomme fremadrettet ikke er omfattet af kravet om forbedret spildevandsrensning, så længe der ikke udledes spildevand fra dem. Dette forudsætter dog, at spildevandsplanen er i overensstemmelse med de til grund liggende vandplaner for det pågældende spildevandsområde/vandopland, jf. 5, stk. 1, nr. 1, i bkg. nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Det er Naturstyrelsens vurdering, at dette ikke umiddelbart er problematisk i forhold til ejendomme uden vandforsyning eller egen brønd, som dermed må formodes ikke at have nogen betydende udledning af spildevand. For så vidt angår spørgsmålet om nedrivningsmodne ejendomme, kan disse undtages gennem en omprioritering inden for vandplanernes indsatsrammer. Får en undtagelse af nedrivningsmodne 14 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

15 ejendomme derimod betydning for den samlede indsats, forudsætter det anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser, hvorefter indsatser kan udskydes på grund af tekniske eller økonomiske forhold, jf. direktivets art. 4. For det andet forudsætter en undtagelse, at en nedrivningsmoden ejendom defineres så præcist, at begrebet bliver praktisk anvendeligt for kommunen i sagsbehandlingen. Naturstyrelsen har ikke eksempler på en sådan afgrænsning fra styrelsens egen lovgivning, men I byggelovgivningen defineres kondemneringsmodne ejendomme som boliger eller opholdsrum, der er sundheds- eller brandfarlige. Af 75 i lbk. nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer følger det, at ved vurdering heraf indgår følgende mindstekrav: Stk. 3. Alle beboelses- og opholdsrum skal 1) yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj, 2) have fyldestgørende adgang for dagslys, 3) have forsvarlig adgang for luftfornyelse i almindelighed gennem et eller flere oplukkelige vinduer direkte til det fri, 4) have mulighed for tilstrækkelig opvarmning og 5) have et tilfredsstillende indeklima. Stk. 4. Enhver lejlighed skal ud over mindstekravene i stk. 3 1) have adgang til godt og tilstrækkeligt drikkevand, 2) have behørigt afløb for spildevand og 3) have tilfredsstillende adgang til wc. Stk. 5. Ved skønnet over, om personer, som opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen af de enkelte lejligheder og rum samt adgangsforholdene. Efter Naturstyrelsens vurdering er ikke alle af de ovennævnte krav relevante i forhold til en vurdering af boligens behov for spildevandsrensning, men Naturstyrelsen finder det væsentligt, at afgrænsningen af begrebet nedrivningsmodne ejendomme beror på en faktuelt funderet proportionalitetsvurdering, hvor kloakkens værdi vejes i forhold til værdien af den bygning, der påtænkes kloakeret, frem for f.eks. en konkret vurdering af betalingsevnen hos den enkelte grundejer. I en sådan faktuelt funderet vurdering kan ét eller flere af ovennævnte mindstekrav indgå. Sigtet hermed er, at undgå, at kommunens spildevandsindsats kommer til at hvile på en vurdering af socialpolitiske forhold. En simplere løsning og en måde at undgå stillingtagen til de enkelte bygningers tilstand eller til grundejernes øvrige forhold kunne være udelukkende at undtage nedrivningsmodne ejendomme, der er ubeboede. Når man udtager ejendomme af kloakoplande gælder der generelt, at der ved undtagelsen ikke sker en væsentlig forringelse af kloakforsyningens samlede økonomi, og at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt, jf. det lignende krav i spildevandsbekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 3-4, om udtræden af spildevandsforsyningen. Det vurderes dog ikke at være relevant ved undtagelse af enkelte saneringsmodne ejendomme i kloakoplande. Kommunen skal herudover være i stand til at følge op over for de undtagne ejendomme i tilfælde af ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. hvis ejendommen renoveres, ved ejerskifte eller anden ændring i beboerforholdene. En løsning herpå kunne eventuelt være at gøre undtagelsen tidsbegrænset. Med en tidsbegrænsning kan kommunen endvidere undgå uhensigtsmæssigheder i spildevandsplanlægningen på længere sigt som følge af, at der ved undtagelse af konkrete ejendomme fra spildevandsrensning kan opstå huller i det lokale kloakledningsnet. Det er Naturstyrelsens vurdering, at i de tilfælde, hvor kommunerne finder en anvendelig definition eller afgrænsning af begrebet nedrivningsmodne ejendomme, og hvor spildevandsplanen om nødvendigt ændres inden for de ovenfor skitserede rammer, bortfalder allerede udstedte påbud fra en kommune om forbedret spildevandsrensning for ejendomme uden indlagt vand og Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 15

16 nedrivningsmodne ejendomme, i de tilfælde, hvor påbuddet endnu ikke er efterkommet af grundejeren. Dette skyldes, at grundlaget for påbuddet er bortfaldet med ændringen af spildevandsplanen. 16 Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

17 Bilag 1 Kommissorium for underarbejdsgruppen analyse af vandplanindsatsen for spildevandsrensning i den spredte bebyggelse for kommuner med relativt stor indsats. Med økonomiaftalen for 2013 har KL og regeringen aftalt, at der nedsættes en myndighedsgruppe, der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen samt drøfter prioriteterne for indsatsen i perioden efter Myndighedsgruppen består af Kommunernes Landsforening, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Miljøministeriet. Miljøministeriet varetager formandskabet. Blandt myndighedsgruppens opgaver er inden 1. oktober 2012 at komme med konkrete forslag til forenkling og afbureaukratisering af den gældende regulering. Arbejdet sigter på at lette den kommunale administration bl.a. på vand- og naturområdet inden for en ramme på i alt 60 mio. kr. i perioden indtil I aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL er endvidere angivet: Indsatsen på spildevandsområdet udgør en særlig udfordring for kommuner med relativt mange spredte bebyggelser i det åbne land. Der er derfor enighed om at analysere spildevandsindsatsen i disse kommuner nærmere, herunder indfasningsprofilen for indsatsen. Der nedsættes derfor en underarbejdsgruppe mellem KL, Miljøministeriet og Finansministeriet, der inden 1. oktober skal gennemføre dette analysearbejde. Rapporten fra arbejdsgruppen skal forelægges myndighedsgruppen til godkendelse. Baggrund Med økonomiaftalen for 2013 har KL og regeringen indgået økonomisk aftale om gennemførelsen af spildevandsindsatsen i vandplanerne for perioden svarende til første vandplan periode. Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen har til opgave at gennemføre en analyse af vandplanindsatsen over for de spredte bebyggelser for de særligt udfordrede kommuner med relativt mange spredte bebyggelser For de 13 kommuner med størst indsatsbehov svarende til ca. 40 % af indsatsen gennemføres nedennævnte analyse: 1. Ny status (baseret på nyt BBR udtræk) af antal ejendomme i baseline og supplerende indsats 2. Vurdering af kommunernes forslag til indsats i forslag til vandhandleplanen i forhold til vandplaner 3. Hvor det er relevant vurdering af stade for kommunernes spildevandsplaner, forslag til strukturplaner mm. 4. Kortlægning af evt. konflikter mellem kommunernes prioriteringer og vandplanerne 5. Mulig revideret prioritering af indsatsen i første planperiode for de 13 kommuner 6. Juridisk vurdering af evt. ændrede indfasningsprofiler 7. Juridisk vurdering af kommunernes muligheder for prioritering indenfor rammerne af vandplanen Arbejdsgruppens deltagere Naturstyrelsen: Vicedirektør Helle Pilsgaard (formand) Kontorchef Ole Ejlskov Kontorchef Oluf Engberg Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 17

18 Funktionsleder Camilla Rosengaard Villumsen Specialkonsulent Mogens Kaasgaard Biolog Inge Thorsgaard Miljøministeriets departement: Kontorchef Mads Leth-Petersen Specialkonsulent Mette Justesen Finansministeriet: Kontorchef Kent Harnisch Fuldmægtig Brian Arreborg Hansen/Fuldmægtig Søren Beltofte KL: Afdelingschef Erling Friis Poulsen Kontorchef Eske Groes Konsulent Mette Sørensen Tidsplan Arbejdsgruppen startes ultimo juni og skal afsluttes 1. oktober Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

19 Bilag 2 Sammenlignende BBR - udtræk BBR udtræk pr 30. juli 2012 for alle ejendomme med indsats i den spredte bebyggelse baseline og supplerende sammenholdt med udtræk fra vandplaner december KOMMUNENAVN Baseline Supplerende indsats pr 30.juli 2012 Vandplan Difference pr 30.juli 2012 Vandplan Difference Københavns Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Frederiksværk-Hundested Roskilde Solrød Gribskov Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse 19

20 KOMMUNENAVN Baseline Supplerende indsats Guldborgsund Vordingborg Bornholm Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Bogense Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Horsens Kolding Vejle Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Morsø Skive Thisted Viborg Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Vandplanindsatsen for spildevandsrensning fra spredt bebyggelse

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere