Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september ) Byrådsmødet den 12. september ) Byrådsmødet den 6. februar 1936 Uddrag fra byrådsmødet den 5. september side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Sagen angaaende Opførelse af en Forsamlingsbygning ved Set. Knuds Torv. Fra Højesteretssagfører Andr. Christensen forelaa følgende Skrivelse: "I Fortsættelse af tidligere Korrespondance derunder Byraadets Skrivelse til mig af 15. November f. A. og min Skrivelse til det ærede Udvalg af 11. Maj d. A. samt med Henhold til de førte Forhandlinger tillader jeg mig herved at meddele, at jeg vil være indforstaaet med at søge det af mig repræsenterede Selskabs Tilslutning til Sagens Gennemførelse i Overensstemmelse med de med min nævnte Skrivelse af 11. Maj d. A. fremsendte Planer med den Ændring i Garderobeforholdene, som senere er foretaget og iøvrigt paa følgende Dette dokument er fra Side 1 af 13

2 nærmere Grundlag. 1. Købesummen for Grunden fastsættes til 100,000 Kr., og for dette Beløb faar Kommunen Aktier i Selskabet ligestillet med de øvrige Aktier, saaledes altsaa, at den samlede Aktiekapital bliver 400,000 Kr. Byraadet faar om ønskes Ret til at besætte 2 Pladser i Selskabets Bestyrelse, der forudsættes at bestaa af ialt 5 Medlemmer. 2. De forskellige Arbejder ved Kompleksets Opførelse og Montering kan udføres uden at udbydes i Licitation forudsat, at Tilbud, Overslag m. v. kontrolleres af Kommunens Embedsmænd og godkendes af Udvalget. 3. Naar Bygningen er opført, optager Selskabet størst mulig Laan mod 1. Prioritet i Komplekset i Kreditforening eller anden offentlig Institution, derunder Sparekasse, Livsforsikringsselskab el. lign., eller iøvrigt efter Aftale med Udvalget, og som 2. Prioritet anbringer eller garanterer Kommunen derefter et Beløb op til Kr en Million Kroner - til 5 % p. a. Rente, der amortiseres ved, at der erlægges en halvaarlig Ydelse paa 2 3/4 %", saaledes at det efter Forrentningen af Laanet eller dets Rest til enhver Tid tiloversblevne afdrages paa Laanet. Dog skal der kunne indrømmes Afdragsfrihed i 5 Aar. Det bemærkes udtrykkelig, at Kompleksets Anskaffelssessum er anslaaet til Kr , og at det jo er muligt, at der for at overholde denne Overslagssum kan blive Spørgsmaal om at opføre for Eks. et mindre Beboelseshus og foretage visse Besparelser med Hensyn til Kompleksets Udstyrelse og lignende, hvorom nærmere Forhandling vil blive ført med det ærede Udvalg. Ligeledes maa Sagens hele Gennemførelse naturligvis vedblivende forudsætte, at de under de gældende Restriktioner nødvendige Tilladelser til Indførsel af de paakrævede Materialer kan faas, i hvilken Henseende man jo regner med Bistand fra Kommunens Side." Borgmesteren henviste til Skrivelsen og de tidligere Forhandlinger om Sagen. Grundprisen var nu nedsat til Kr. eller ca. 25 Kr. pr. m2, og mere kunde man næppe regne med, men samtidig var det en Fordel for Kommunen, at Arealet langs Banegaardsgade ikke var med, men kunde sælges særskilt. Konsortiet havde fastholdt, at de enkelte Arbejder udføres uden Licitation, men saaledes, at Priserne skal godkendes af Kommunens Teknikere og Udvalget, og hvis der ikke kunde blive Enighed derom, skulde det gaa til Licitation. Taleren mente, at man dermed havde skabt tilstrækkelige Garantier, og hvis der var nogen som helst Interesse fra Borgernes og Erhvervslivets Side i at faa en stor Hal og derved trække store Møder o. lign. Dette dokument er fra Side 2 af 13

3 til Aarhus, maatte man kunne enes om dette Forslag. Fra Flertallets Side ønskede man, at Sagen skulde løses i Enighed, saa der ikke blev Divergenser til Skade for Udnyttelsen af Bygningen, og man havde jo ogsaa ved flere Lejligheder set, at Byraadet i Enighed kunde løfte store Opgaver. Talerens Gruppe havde tiltraadt det foreliggende Forslag med det Forbehold, at de endelige Planer og Tegninger skal godkendes af Byraadet først; men man ønskede ikke i Dag nogen Afstemning om Forslaget, men foreslog, at Sagen udsættes til 2. Behandling af Spørgsmaalet. Taleren vilde derfor henstille, at Sagen overgaar til 2. Behandling, og at der i Mellemtiden bliver en ny Forhandling mellem Grupperne, saa Byraadet eventuelt kan enes om et Forslag, hvorefter alle er med til at løse en Opgave, der vil blive til stor Gavn for Aarhus By. Sagen overgik til 2. Behandling. Uddrag fra byrådsmødet den 12. september side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Sagen angaaende Aarhushallen Behandling. Borgmesteren forelagde Sagen. Naar den blev behandlet i sidste Møde, var det under den Forudsætning, at der eventuelt kunde blive en Forhandling mellem Byraadsgrupperne inden 2. Behandling af Forslaget. Der var i Mellemtiden sket det, at der var fremkommet en hel ny Plan til en Hal ude ved Harald Jensens Plads, og ligeledes var der kommet en Skrivelse fra Murer- og Tømrermesterforeningen med Henstiliing om, at Arbejdet udbydes i Licitation. Efter det Røre, der saaledes var opstaaet om Sagen, ønskede Flertallet nu at faa en Afgørelse af Spørgsmaalet. Taleren henviste til Skrivelsen fra Højesteretssagfører Andr. Christensen; men det var Meningen, at der skulde forhandles videre med Konsortiet om Enkelthederne i hele Byggeforetagendet, og den endelige Plan skulde godkendes af Byraadet. Men i Hovedtrækkene maatte Spørgsmaalet afgøres nu; man kunde ikke vedblive at tærske Langhalm paa denne Sag. Taleren havde rettet Forespørgsel til den Arkitekt, som var fremkommet med Projektet til en Hal ved de Mezasvej, om, hvor stort et Areal han regnede med til en saadan Hal med de nødvendige Udenomsbekvemmeligheder og Restauration, og han mente, det vilde blive ca m2. Grundene derude var hidtil solgt for Kr. pr. m8, og Grundens Pris vilde da blive ca Kr.; han mente tillige, at Dette dokument er fra Side 3 af 13

4 Kommunen skulde indskyde Kr. i Foretagendet. Det vilde blive en meget dyr Ordning, og en Hal paa dette Sted vilde næppe give særlige Indtægter udover Udstillingerne. En Hal maatte ligge centralt i Byen for at skaffe Indtægter, saa det i nogen Grad kunde løbe rundt. Der var fra visse Sider ønsket en Hal, der kunde rumme 5000 Mennesker; efter Forslaget her vilde den kunne rumme 3000 eller 3 Gange saa meget som nogen af de nuværende Forsamlingslokaler i Byen, og den kunde indrettes saaledes, at der eventuelt kan skaffes Plads til 1000 mere. Der var udtalt nogen Frygt for, at Hallen vilde skade de nuværende Forsamlingsbygninger; men det var næppe sandsynligt, da der ikke var opført noget større Forsamlingslokale i Byen i de sidste 25 Aar, og Byen voksede jo stadig. Naar der var fremkommet Besværinger over, at Arbejdet ikke skal udbydes i Licitation, vilde Taleren minde om, at da der først var Tale om en saadan Hal, havde Haandværkerforeningens Formand udtalt Haabet om, at man ikke glemte Haandværkerforeningen, naar Handel, Haandværk og Industri skulde rejse en saadan Bygning. Men senere havde Foreningen taget et andet Standpunkt. Naar Haandværksmestrene var saa interesseret i at faa Licitation, vilde Taleren gøre opmærksom paa, at der udenom Kommunen blev bygget meget uden offentlig Licitation, og Bygherrerne her var sikkert indforstaaet med, at man var i Stand til at efterregne de fremkomne Tilbud, saa der ikke blev Tale om nogen Overpris. Skulde der ikke blive Enighed mellem Konsortiet og Udvalget, vilde Arbejdet jo blive udbudt; det maatte være Garanti nok mod for høj en Pris. Saafremt de Bygmestre, der nu krævede Licitation, samtidig havde meddelt, at de havde tegnet sig som Aktionærer i Foretagendet, kunde man have talt derom, men endnu havde Taleren ikke set saa meget som 25 Øre fra disse Mestres Side. Hvis de var lidt interesseret i Foretagendet, kunde de passende have fremskaffet et Beløb som Hjælp ti! Bygningen. Taleren vilde paa Flertalsgruppens Vegne anbefale at vedtage Forslaget, som det foreligger; men der kunde selvfølgelig forhandles om Enkelthederne ved Udformning af selve Bygningen. I. C. Sørensen kunde give Borgmesteren Ret i, at det var rart at faa en saadan Sag bragt til Afslutning. Den var dog paa en Maade afsluttet, idet Byraadet i November Maaned i Fjor vedtog et Projekt; men det blev foreløbig lagt hen, da man fra forskellige Sider vilde søge at finde et Grundlag, som var i Stand ti! at samle alle. Taleren havde ikke udtalt sig i Sagen ved forrige Møde, fordi der ikke var Grund til sindsoprivende Diskussioner, hvis man kunde faa en eller anden Løsning af Spørgsmaaiet. Siden sidste Byraadsmøde havde der ikke været noget Udvalgsmøde, men der var fremkommet et nyt Projekt om en Hal ude ved de Dette dokument er fra Side 4 af 13

5 Mezasvej. Taleren havde kun ganske løseligt set dette og syntes ikke om det, for der var næppe foreløbig Brug for en Hal til 7000 Mennesker, derimod nok en Hal til 4000, og en af Manglerne ved det foreliggende Projekt var, at Hallen kun kunde rumme I Stadionhallen var der Piads til 2500, og man burde derfor op paa de 4000, for en saadan havde man i Virkeligheden ofte savnet i Aarhus Der var imidlertid i Fjor et Projekt fra Firmaet Højgaard & Schultz, som Talerens Gruppe gerne havde set gennemført, og som man sidste Gang havde stemt for; det havde mange Fordele, navnden, at det ikke finansielt berørte Kommunen i samme Omfang som dette, og naar man fra Konsortiets Side ikke havde faaet mere ud af Forslaget efter 8 Maaneders Arbejde end det, som nu forelaa, burde man have genoptaget den tabte Traad med Firmaet Højgaard & Schultz og undersøgt, om ikke dette Forslag kunde danne den virkelige Basis for et Værk, som alle egentlig var interesseret i. Ved dette Projekt vilde man faa en Hal til 4000 Mennesker, og Kommunens Risiko blev bortset fra Grunden ganske minimal eller = 0; det maatte derfor baade kommunalt, erhvervsmæssigt og økonomisk være den bedste Løsning af denne Sag. Der var i det foreliggende Projekt, hvor Kommunen skulde paatage sig en Garanti paa op til 1 Mill. Kr., visse Ting, som maatte vække nogen Betænkelighed, specielt den foreslaaeue Storrestauration. Det, man trængte til i Aarhus, var en Hal, ikke en Restauration; den kom oprindelig med i Projektet efter Forslag fra københavnsk Side, hvor saadanne Restaurationer kunde drives, særlig paa Grund af det store Fremmedbesøg i Byen; men i den Retning kunde Aarhus slet ikke sammenlignes med København; en saadan Restauration kunde næppe forrente sig her og slet ikke blive den økonomiske Basis for Foretagendet, som var opstillet i Beregningerne. Angaaende Beliggenheden mente Taleren, at Pladsen var en af de bedste i Aarhus til en saadan Hal, men Rentabiliteten vilde ikke blive god, og Spørgsmaalet blev da, hvor meget Kommunen skulde spæde til for at faa det til at løbe rundt. Hvis man derfor som efter Projektet fra Højgaard & Schultz kunde faa en Hal, uden at Kommunen skal paatage sig Garanti, vilde det være en stor Fordel. Borgmesteren var inde paa nogle Betragtninger angaaende Licitation, og muligvis var der tidligere sket noget, som ikke var rigtigt. Men man havde i Øjeblikket den Hovedregel, at ved større kommunale Arbejder skal man altid have offentlig Licitation for at give Haandværkerne Lejlighed til at interessere sig derfor, og derfor var det vel ogsaa rigtigst her, hvor Kommunen er finansielt interesseret og skal paatage sig en stor Dette dokument er fra Side 5 af 13

6 Garanti, at man er fuldstændig sikker paa at faa de rette Priser frem, og det skete altid bedst ved Licitation. Det var vel heller ikke givet, at Ministeriet vil godkende, at Kommunen paatager sig denne Garanti, navnlig naar Arbejdet for to meget store Posters Vedkommende ikke udbydes i Licitation, Ministeriet havde i hvert Fald i en Skrivelse rørt ved dette Spørgsmaal, og Taleren vidste ikke, hvorledes man stillede sig dertil. Det havde været rarere, om man kunde have gaaet i Forhandling paa Grundlag af Muligheden af at genoptage Højgaard & Schultz Projekt, og Taleren vilde henstille til Flertalsgruppen, om den ikke kunde tænke sig dette. Hvis Flertallet vilde hævde, at Forslaget i Dag var den endelige Indstilling til Vedtagelse af Forslaget, kunde Mindretalsgruppen ikke stemme derfor. Borgmesteren gjorde opmærksom paa, at Projektet fra Højgaard & Schultz var en betydeligt nedskaaret Hal til 1,6 Mill. Kr., og Grunden til, at det blev billigere, var, at der ikke skulde være nogen Restauration; men naar den skulde udgaa, kunde de andre selvfølgelig ogsaa bygge billigere. Naar Højgaard & Schultz skulde udføre Arbejdet, vilde Firmaet sætte 2. Prioritet i Bygningen; men det var der ingen Risiko ved. Her skulde Kommunen garantere for indtil 70 % af Byggesummen eller ca. 1 Mill. Kr.; det blev i Renter og Afdrag ca Kr. aarlig, og efter Rentabilitetsberegningen var man paa den sikre Side; hele Aktiekapitalen paa Kr. skulde være tabt, før Kommunen fik nogen Risiko udover Grunden, som paa dette Sted altid vilde være vanskelig at sælge. Det var rigtigt, at store kommunale Arbejder plejede at udbydes i Licitation, men her var det ikke Kommunen, der byggede, men et Aktieselskab, der skal sætte Penge i Foretagendet, og saa var der vel ikke noget at sige til, at de faar Arbejdet fremfor Folk, som ikke vil ofre noget som helst dertil. I Odense byggede man for Tiden en Hal til Kr.; men her var efter Talerens Mening sparet saa meget paa Bygningen, at den næppe vilde kunne bruges baade Sommer og Vinter Kommunen skulde der garantere 87 ½ %, og Aktiekapitalen var kun Kr., altsaa en langt større Risiko end i Aarhus, hvor Projektet nu var nedskaaret fra 2 Mill. til 1,4 Mill. Kr., medens Aktiekapitalen stadig var Kr. Taleren havde selvfølgelig ikke noget imod, at man søger at faa det bedste, og hvorvidt der var Mulighed for et Samarbejde med Firmaet Højgaard & Schultz, vidste Taleren ikke, men hvis der skulde arbejdes videre med Sagen, var det nødvendigt at vedtage det foreliggende Forslag, saa kunde man senere se, om der var Mulighed for at ændre noget deri. Saafremt man fra borgerlig Side vilde være med til et Samarbejde paa dette Omraade, kunde der maaske findes en Løsning, men det maatte nu fastslaas, om man overhovedet vil have en Dette dokument er fra Side 6 af 13

7 saadan Hal. Hvorvidt Restaurationen o. lign. skulde skæres yderligere ned, kunde der forhandles om senere indenfor Udvalget, men selve Sagen maatte afgøres nu. Kai Blicher pegede paa, at man for en Tid siden fik forelagt et Forslag til 1,5 Mill. Kr.; siden den Tid var Byggeomkostningerne steget betydeligt, og for kort Tid siden blev Byggesummen alligevel nedsat til 1,4 Mill. Kr., idet Kommunen slog Kr. af paa Grunden, og Bygherrerne Kr. Der stod saa i Forslaget, at for at faa Overslagssummen til at holde, kunde der blive Tale om at opføre et mindre Beboelseshus og foretage visse Besparelser m. H. t. Udstyrelsen. Man vidste altsaa intet bestemt om, hvad man fik, blot at det skal opføres for 1,4 Mill. Kr. uden Licitation, og at Kommunen skal garantere for 1,1 Mill. Kr. I Rentabilitetsberegningen maatte de opførte Indtægter siges at være ganske problematiske. Parkering var opført til at give 5000 Kr., hvilket var ret tvivlsomt; de paatænkie Udstillinger vilde næppe give det opførte Beløb paa en Plads, som Taleren fandt meget uheldig, nærmest en Baggaard. 4 Sportsopvisninger var ansat til 4800 Kr., men enhver, som havde lidt Kendskab til Sporten, viide vide, at et Sportsstævne ikke kan betale en saadan Afgift. 4 Lejligheder var sat til 4800 Kr. i Leje; det maatte kaldes ret dristigt, naar der i Forslaget stod, at der kunde blive Tale om at bygge mindre og billigere. Overslaget for Restaurationen kunde sikkert heller ikke holde, hvad Landsretssagføreren havde paavist. Men selv om man regnede med den opstillede Beregning, kunde Foretagendet ikke løbe rundt; Resultatet vilde da blive, at i Løbet af 2-3 Aar kom Kommunen til at overtage det hele, og skulde Kommunen drive det, vilde der blive et stort aarligt Underskud. Borgmesteren svarede, at man ikke kunde garantere mod Prisstigning, men naar Overslaget var nedsat til 1,4 Mill., var det blot et Spørgsmaal om, hvor komfortabelt det skal være. Men hvad det end kom til at koste, kunde Kommunen ikke komme til at staa inde for mere end det fastsatte Beløb. Hvis Erhvervslivet i Aarhus mente, at man fremdeles ganske rolig kunde lade være med at lave noget og blot henvise Folk til andre Byer, saa burde de sige det rent ud, ogsaa fra borgerlig Side i Byraadet, men Taleren kunde da ikke se andet, end at de varetog Erhvervenes Interesser paa en daarlig Maade. Man havde paa mange andre Omraader ført Byen frem, og naar dette Arbejde blev rost, vilde man ogsaa fra borgerlig Side være med til at høste Æren derfor; men hvis man ikke vilde følge med paa det Omraade, som her forelaa, var det at gaa Krebsegang. Dersom man fra borgerlig Side i Byraadet vilde gøre noget for Erhvervslivet, havde man ogsaa en vis Pligt til at være med her i Stedet for blot at indtage en negativ Stilling og overlade Afgørelsen til Flertallet. Der havde i høj Grad været appelleret til den borgerlige Dette dokument er fra Side 7 af 13

8 Gruppe i denne Sag fra den første Begyndelse, da Projektet til 2 Mill. Kr. forelaa, og muligvis var det dette, som man skulde have haft; men da man fandt det for dyrt, blev det skaaret ned. Nu maatte der tages Stilling til Sagen, og hvis d Herrer havde noget tilovers for Erhvervslivet, saa laa her en Opgave, hvor de kunde vise det, og som man skulde synes de fra borgerlig Side maatte være særlig interesseret i. I. C. Sørensen gjorde opmærksom paa, at Borgmesteren flere Gange havde talt om Erhvervslivets Interesser i Sagen. Taleren vidste ikke, hvor meget der laa deri; det var blot kedeligt, at Erhvervenes Repræsentanter ikke var særlig stemt derfor. Forslaget fra Højgaard & Schultz laa i et bedre Plan, fordi det ikke gav Kommunen nogen Garantiforpligtelse, og da Firmaet vist stadig var villigt til at bygge, var det maaske Løsningen paa hele Spørgsmaalet. Der var ogsaa det tiltalende ved dette Projekt, at alt skulde udbydes i Licitation. Det var selvfølgelig rigtigt, at det ikke var et kommunalt Arbejde, men Kommunen var med som Garant og kunde stille Betingelser og Vilkaar, og Ministeriet havde jo ogsaa været ude paa den Tanke og havde i en Skrivelse forespurgt, hvorfor det ikke blev udbudt i Licitation. (Borgmesteren: Der foreligger ikke noget i den Retning!). Da Byraadet den 8. November vedtog Projektet, blev der sendt en Skrivelse tii Ministeriet med Forespørgsel om, hvorvidt det vilde godkende Garantien; Ministeriet sendte da en Skrivelse tii Byraadet, vistnok dateret 22. Dec. 1934, som indeholdt en Forespørgsel til Aarhus Byraad om, hvorfor Arbejdet ikke skulde udbydes i Licitation, eiler i hvert Fald noget i den Retning. Taleren havde ikke set Skrivelsen, men faaet det meddelt af Indenrigsministeren selv, og han var forbavset over, at han ikke havde faaet noget Svar. Men det viste altsaa, at Ministeriet var noget betænkelig ved, at Arbejdet ikke skulde udbydes; det skulde det derimod efter Projektet fra Højgaard & Schultz, og derfor var det muligvis en farbar Vej at tage dette Projekt op. Alle var sikkert enige om gerne at ville have en Aarhushal, og det var blot en høflig Forespørgsel fra Talerens Side, om Flertallet kunde tænke sig endnu engang at tage denne Sag op til Overvejelse. Borgmesteren skulde faa Spørgsmaalet om den omtalte Skrivelse undersøgt og erindrede i hvert Fald ikke noget om en saadan, men enhver kunde selvfølgelig huske fejl. Taleren havde konfereret med Indenrigsministeren om Sagen, og man blev enige om ikke at gøre mere ved den paa daværende Tidspunkt, fordi der maaske kunde fremkomme et andet Forslag. Insinuationer kunde man faa nok af, men Taleren havde ikke søgt at skjule noget som helst og havde i dette Spørgsmaal en lige saa god Samvittighed sorn Landsretssagføreren. I. C. Sørensen havde ikke fremsat Insinuationer, men kun sagt, at der var kommet en saadan Skrivelse til Aarhus Byraad, og naar Byraadet ikke var gjort bekendt Dette dokument er fra Side 8 af 13

9 med den, maatte man dog som Byraadsmedlern have Lov til at efterlyse den. Borgmesteren: Jeg har sagt, at det skal blive undersøgt! Kai Blicher vilde hævde, at den borgerlige Gruppes Kærlighed til Erhvervslivet var mindst lige saa stor som den anden Gruppes; men man havde ogsaa Pligt til at varetage Erhvervenes Interesser ved at paase, at der ikke paalægges Erhvervene større Byrder end nødvendigt. Men der maatte kunne findes en Løsning af denne Sag ved privat Initiativ; Aarhus Kommune kunde anvise en passende Plads til en Hal og eventuelt stille Grunden gratis til Raadighed for de Folk, som havde Mod og Kraft til at bygge Halien. Saa stod Byraadet smukkere, end hvis man nu forsøgte at tvinge det foreliggende Projekt igennem. Borgmesteren svarede, at enhver kunde tale om sin Varetagelse af Erhvervenes Interesser, men det kunde bedre bedømmes af andre end af en selv. Forslaget vedtoges med 11 Stemmer mod 6. Uddrag fra byrådsmødet den 6. februar side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Sagen angaaende Opførelse af Aarhus-Hallen. Fra Højesteretssagfører Andr. Christensen forelaa følgende Skrivelse: "Idet jeg hoslagt tillader mig at tilbagesende den fra det ærede Udvalg modtagne Skrivelse af 26. September 1935 til Indenrigsministeriet med dettes Paategning indeholdende Anmodning om forskellige Oplysninger, som Ministeriet ønsker, skal jeg tillade mig at fremsende diverse Planer og Tegninger samt Beskrivelse vedrørende den paatænkte Bygning. Jeg skal derhos oplyse, at den samlede Udgift i Overensstemmelse med de med Byraadet trufne Aftaler skal holdes indenfor Kr , som fordeler sig saaledes: Grund... Kr Entreprenørerne... " Arkitekthonorar... "45000 At overføre... Kr Overført... Kr Udgifter til Stiftelse, Stempel, Tinglysning etc., anslaaet til... "15000 Dette dokument er fra Side 9 af 13

10 Udgifter ved Byggelaan, eventuelt Kurstab og uforudsete Udgifter, anslaaet til.... " Kr hvorved bemærkes, at faste Tilbud fra Entreprenørerne endnu ikke foreligger. Jeg vedlægger en Kalkule over Kompleksets Indtægter og Udgifter og skal med Hensyn til Financieringsplan henvise til Punkterne 1 og 3 i Byraadets fornævnte Skrivelse af 26. f. M. til Indenrigsministeriet". Overslag over Indtægter og Udgifter. Aarlige Indtægter: Kælderen m. m. Der findes 22 Garager, hvoraf til Stadighed regnes udlejet 20 Stk. á 200 Kr... Kr Benzin, Oliesalg, Reparationsværksted og Bilvask samt Parkering paa den aabne Plads, anslaaet til..." Kr Restaurant og Selskabslokaler: Forpagtningsafgift excl. Lys og Varme... Kr Omsætningsafgift excl. Lys og Varme anslaaes til... " Kr Boliger: 4 Stk. 3 Vær. Lejligheder med Kammer å 1200 Kr. excl. Lys og Varme... Kr Hallen: Man regner med 8 aarlige Udstillinger (Gartnerudstilling, Boligudstilling, Husmoderudstilling, Automobiludstilling, Elektricitetsudstilling, Fødevarerudstilling, Maskinudstilling, Erhvervsudstilling m. m.). For hver Udstilling beregnes: Pladsleje 20 Kr. pr. m2 Gulvareal Udlejningsareal 1000 m2... Kr Entreindtægt 7000 Personer å 1 Kr... " Ialt pr. Udstilling Kr hvoraf Hallen faar 33x/s % eller Kr For 8 Udstillinger altsaa... Kr Koncerter eller Skuespil å 500 " Sportsstævner eller lign. å 1200 " Møder og lign. å 500 Kr.... " Garderobeindtægt... " Ialt... Kr, Honorar til Lederen Kr Portner... " Netto Kr Udstillere etc. betaler selv Lys og Varme. Udlejningssalen: Ved Udlejning til Danseskole, Gymnastik og Plastik, Kunstudstillinger og mindre Møder paaregnes en Indtægt paa... Kr Samlet Opstilling: Garager m. m... Kr Restauration og Selskabslokaler " Boliger... " Udstillingshallen... " Udlejningssalen... " Samlet aarlig Indtægt Kr Aarlige Udgifter: Kr. h 5 /o... Kr Skatter m. v... ca. " Vedligeholdelse... " Forsikringer m. m... " Administration (Udstillingsleder excl. Portner)..." Kr Aarlige Indtægter... Kr Udgifter..." Til Forrentning af Aktiekapital og til Afskrivning, Afdrag etc. Kr Borgmesteren meddelte, at Ministeriet havde ønsket Oplysninger om forskellige Ting, inden man tog Stilling til Projektet. Nu havde Konsortiet sendt den foreliggende Opgørelse over Ejendommens Opførelse samt en Beregning over, hvorledes man tænker sig den aarlige Drift. 1. Prioritet Dette dokument er fra Side 10 af 13

11 skulde optages i Kreditforeningen eller lignende Institution, hvorefter Kommunen sætter en 2. Prioritet paa indtil 1 Mill. Kr., og Resten, Kr., tegnes som Aktier, hvoraf Kommunen overtager for Kr. for Grunden. Efter den foreliggende Beregning blev der et Overskud paa Kr., og man kunde saa spørge, om der var Mulighed for, at de paaregnede Indtægter vil komme ind; men selv om de skulde svigte noget, maatte man dog paaregne, at de Kr., der svarer til Udgiften, er sikre, og Risikoen vilde da først falde paa Aktiebeløbet paa Kr. Naar Ministeriets Approbation forelaa, skulde der gives Tilbud paa Arbejdet; af dette skulde en Del udføres uden Licitation af de Folk, som var med i Konsortiet, medens Resten vilde blive udbudt i Licitation. For de førstes Vedkommende kommende vilde man foretage en meget nøje Beregning af Prisen, og kunde man ikke blive enige derom, skulde ogsaa disse Arbejder udbydes i Licitation. Der var sket nogle Forbedringer af Projektet, siden Sagen sidst var i Byraadet, saaledes en Indgang fra Banegaardsgade og en Forbedring af Garderobepladsen, saa der bliver 7 m Plads paa begge Sider af Hallen, og skulde der senere blive Trang dertil, kunde der bygges Balkon med 1000 Pladser foruden de 3000; i en mindre Sal, der ogsaa kunde anvendes som Scene, blev der 500 Siddepladser. Restaurationen vilde kunne rumme ca. 400 Mennesker, hvortil kom forskellige Lokaler, Køkkener o. lign. Ud mod Banegaardsgade blev der en disponibel Grund, hvor der kunde bygges en Beboelsesejendom, og den vilde vel til Dels kunne udlejes til den, der skal drive Restaurationen. Ud mod Banegaardsgade vilde der blive en mindre Mødesal med Plads til 400 Mennesker, og den kunde ogsaa anvendes til mindre Udstillinger. Man var gaaet bort fra at lægge Garager under hele Hallen, da man var bange for, at det vilde virke forstyrrende ved Koncerter o. lign.; nu vilde der blive 22 Garager ud mod Pladsen samt Reparationsværksted for Biler og Parkeringsplads til ca. 60 Biler med Indkørsel nede ved Statsbanernes Administrationsbygning. Der kunde maaske senere blive enkelte mindre Ændringer, men i Hovedtrækkene vilde det blive som skitseret, og Taleren vilde anbefale at tiltræde Forslaget og sende Planerne til Ministeriet. Vald. Kloster erklærede, at naar den konservative Gruppe stadig havde stemt imod Forslaget, skyldtes det ikke, at man ikke ønskede en Hal, for den var i Virkeligheden meget paakrævet, men man ønskede den ikke for enhver Pris og kunde ikke gaa med til at styrte Aarhus Kommune ud i en saa svimlende Risiko, særlig da det kunde være undgaaet, hvis man havde taget det tidligere foreliggende Tilbud om at opføre en Hal for egen Regning, blot Kommunen vilde give Grunden dertil og risikere højst Kr. Mindretallets Betænkeligheder var nærmest blevet større ved at se den sidste Rentabilitetsberegning, Dette dokument er fra Side 11 af 13

12 idet man mente, at den umuligt kunde holde Stik, bl. a. var den opstillede Indtægt af 8 aarlige Udstillinger ganske uholdbar. Der vilde sikkert ikke blive noget til Forrentning og Afdrag, og Følgen vilde da blive, at Kommunen selv kom til at overtage Hallen og drive den for egen Regning; det vilde blive det værste af alt, for kommunal Drift af Forretningsvirksomhed blev ikke til Skatteydernes Fordel. Derimod havde man ikke noget mod Bygningens Udformning; den blev sikkert nu saa god, som den kunde blive paa dette Sted. Borgmesteren var tilfreds med Hr. Klosters Bemærkning om, at Aarhus trængte til en saadan Hal. Hvis 2. Prioritet ikke skulde kunne forrentes af en Indtægt paa Kr., naar Indtægten var beregnet til Kr., vilde det blive en meget stor Risiko for de Mennesker, der skal sætte Penge i Foretagendet og have Kr. staaende bagefter Kommunens Penge, og Kommunen skulde nok have Raad til at garantere for Kr. og skaffe en saadan Bygning til Byens Borgere. Man maatte ogsaa regne med, at Byggeriet i Aarhus nu var ved at stagnere, hvorved der vilde blive megen overflødig Arbejdskraft; man maatte derfor være interesseret i at fremskaffe Arbejde, og det var næppe for meget sagt, at et Arbejde som det foreslaaede vilde aflaste Socialudvalget for ca Kr., hvilket Beløb Kommunen altsaa sparede. Samtidig fik Kommunen en Indtægt paa Levering af Lys og Varme, og selv om det skulde gaa allerværst, saaledes at Kommunen de første Aar kom til at yde en halv Snes Tusinde til Driften, var der næppe Grund til at opholde sig særlig derved. Men nu havde de Herrer engang forset sig paa dette Spørgsmaal, og det var beklageligt, at man ikke kunde enes om at gennemføre en saadan Sag. Ogsaa Avisskriverier havde bidraget til at gøre Folk bange for Foretagendet, og et af Byens Blade havde i høj Grad fremhævet Hallen i Odense fremfor den paatænkte Aarhushal; der var dog blevet mere stille derom, efter at Bladets Tal havde vist sig at være forkerte. Naar Odense havde Raad til at garantere op til 8772 /o imod 70 % i Aarhus, saa maatte man sige, at Aarhus i Sammenligning med Odense var paa den sikre Side, og saa fik man tilmed en langt bedre Hal her end i Odense. Men der var vel ikke Grund til yderligere at forlænge Diskussionen. Kai Blicher erindrede om, at der tidligere var en Klausul i Tilbudet, der sagde, at hvis Bygningen ikke kunde opføres for de Kr., skulde de have Ret til at reducere Beboelserne, Inventar o. lign. Taleren vilde derfor spørge, om det var Meningen, at Bygningen skal gennemføres efter Planen, selv om den bliver dyrere end de Kr., saa at Klausulen altsaa var bortfaldet. Ved en tidligere Driftsberegning var der regnet med 5 Udstillinger om Aaret, men det var nu blevet til 8. Taleren kunde ønske at vide, om man var kommet til dette Tal ved en nøje Prøvelse af Dette dokument er fra Side 12 af 13

13 Udstillingsmulighederne i Byen eller om det blot var Gætteri. Naar Bygningen engang var færdig, maatte man regne med, at de Kr. var opbrugt, men der skulde jo en ret stor Driftskapital til, hvis man vilde drive Forretning. En saadan Driftskapital maatte vel Bygherrerne garantere; det kunde være rart at vide, hvorledes det skulde ordnes, for det var forhaabentlig Kommunen uvedkommende. Borgmesteren svarede hertil, at Spørgsmaalet om en eventuel Reduktion af Byggeforetagendet var faldet væk, efter at man havde vedtaget ikke at lave Garager under Hallen, hvorved der jo sparedes en Del Penge. Bygningen vilde altsaa blive opført i den Udstrækning, som her var skitseret, saa den Klausul var faldet bort. Driftskapitalen blev vel fremskaffet af Aktionærerne, og der var vist ingen Tvivl om, at de var i Stand dertil. J. R. Fanger bemærkede, at Forhandlingerne i Dag jo ikke gjaldt Opførelsen af Aarhus-Hallen, som før var vedtaget af Flertallet, men kun nogle Oplysninger til Ministeriet, og Mindretallet kunde ikke have noget imod, at disse Oplysninger blev indsendt til Ministeriet. Man ansaa Hallen for bedre end efter det tidligere Forslag, men ønskede tilføjet, at man mener ikke, Driftsberegningen vil holde. Borgmesteren svarede, at det maatte jo Ministeriet tage Stilling til; maaske havde Flertallet ogsaa et og andet at kritisere. Indstillingen tiltraadtes, idet Sagen sendes til Ministeriet. Dette dokument er fra Side 13 af 13

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, offentlig Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3.

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Originalt emne Formue- og Lejlighedsskat Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Politivæsen Rets- og Politivæsen Skatter og Afgifter Skattevæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere