Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen. I fremtidens skole får eleverne både fælles oplevelser og individuelle udfordringer, og der er rum og rammer til såvel formidling som fordybelse, til såvel fysisk aktivitet som eksperimenter og til glidende overgange mellem forskellige udviklingstrin. Fremtidens skole udfordrer nutidens organisering af skoledagen, og derfor kræver fremtidens skole nye fysiske rammer. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Planlægning Grøndalsvej Viby J Fremtidens skole åbner sig mod sine omgivelser både ved at være tilgængelig de fleste af døgnets 24 timer og ved i sin opbygning at signalere åbenhed og imødekommenhed overfor nærmiljøet på Skt. Annagade. Børn og Unge indstiller at bygge en ny folkeskole for N.J. Fjordsgades skoledistrikt til 850 elever. I tilknytning til skolen etableres Frederiksbjerg Fritidsklub og dagtilbudsafdelinger. Indstillingen er udarbejdet i forlængelse af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen og med inddragelse af medarbejdere og borgere. Indstillingen er desuden udarbejdet som udmøntning af den politiske aftale, der blev indgået den 15. december 2010 af partier, der repræsenterer et flertal i byrådet. Forligspartierne ser alene mulighed for at realisere visionen om en ny og moderne folkeskole med et nyt skolebyggeri på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Sagsnummer M5/2011/ Sagsbehandler Kirsten Brusgård Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Skolen skal erstatte N.J. Fjordsgades Skole. Den nuværende skolebygning er arealmæssigt for lille til at rumme skolens elever, og desuden er der et stort behov for brandsikring og modernisering. Endelig er det svært at ændre ved bygningens grundlæggende struktur. Den kan således teknisk, men ikke i nødvendigt omfang pædagogisk moderniseres. Derfor er der behov for nyt byggeri.

2 Skolemarken bevares med det nuværende tilbuds indhold som en del af børne- og ungemiljøet. Skolen skal også rumme Frederiksbjerg Fritidsklub, der i dag har til huse på Skt. Annagades Skole. Fritidsklubben vil ligesom de øvrige brugere af Skt. Annagades Skole blive genhuset på baggrund af dialog med brugerne om ønsker og behov, mens den nye skole bliver bygget. Herefter vil fritidsklubben flytte ind i den nye skole. De øvrige brugere vil få tilbud om at flytte ind i skolebygningen på N.J. Fjordsgade, der overgår til forenings- og fritidshus. Mange af de eksisterende foreningsaktiviteter fra Skt. Annagades Skole vil flytte til det nye forenings- og fritidshus, hvor der også vil blive plads til nye aktiviteter. Den nuværende N.J. Fjordsgades Skole rummer gode muligheder for at blive et fremtidigt center for forenings- og fritidslivet, der kan være til gavn for hele byen og ikke blot Frederiksbjergområdet. Forenings- og fritidsbrugerne vil samtidig få glæde og gavn af de nye faciliteter på den nye skole, idet der vil være et samspil mellem de to enheder om at sikre borgernes muligheder for at gøre brug af de samlede lokale ressourcer. Hele miljøet omkring den nye skole og forenings- og fritidshuset rummer et stort potentiale som mødested for borgerne. I forbindelse med den videre proces vil det blive vurderet, hvordan Børn og Unge-byrådets forslag om et multihus, der kan rumme organiserede aktiviteter, plads til spontane initiativer samt rum og rammer til blot at hænge ud, kan realiseres helt eller delvist som en del af det samlede miljø omkring Skt. Annagade og N.J. Fjordsgade. Der skal desuden være en børnehave i børne- og ungemiljøet på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Børnehaven skal erstatte dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50, der bor sammen med SFO-afdelingen Marselis Boulevard 52. SFOafdelingen flytter til den nye skole. Det indstilles, at børnehaven også flytter og etableres i tilknytning til skolen. Børnehaven i tilknytning til skolen vil understøtte og videreudvikle det igangværende arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole. Grunden kan rumme både skolebyggeri og børnehave og samtidig have friareal til udearealer. Side 2 af 28

3 Endelig bliver dagtilbudsafdelingerne i Ole Rømersgade en del af miljøet med deres placering på nabogrunden. De midlertidige pavilloner på Ole Rømersgade 36A erstattes af nybyggeri i tilknytning til dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36. Børn og Unge indstiller til beslutning at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Kernen i miljøet er en ny skole til 850 elever. Det samlede budget er 305,6 millioner kroner, hvoraf skolebyggeriet udgør 274 millioner kroner. Her indstilles projekteringsbevilling på 6,33 millioner kroner til en ny midtbyskole og dagtilbudsafdeling til erstatning for Marselis Boulevard 50. Desuden indstilles samlet anlægsbevilling inklusiv projektering på 10,8 millioner kroner til en dagtilbudsafdeling til erstatning for Ole Rømersgade 36A. 2. Beslutningspunkter At 1) der træffes beslutning om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Miljøet skal rumme en ny folkeskole for N.J. Fjordsgades skoledistrikt til 850 elever, Frederiksbjerg Fritidsklub og dagtilbudsafdelinger. At 2) der træffes beslutning om at Skolemarken bevares med det nuværende tilbuds indhold som en del af børne- og ungemiljøet. Som en del af byggeriet indtænkes nye indendørsfaciliteter til Skolemarken. At 3) der træffes principiel beslutning om, at N.J. Fjordsgades Skole efterfølgende benyttes til forenings- og fritidshus. I den mellemliggende periode sikres de nuværende brugere af Skt. Annagades Skole alternative lokaler efter dialog om ønsker og behov. At 4) der træffes beslutning om at flytte børnehaven Marselis Boulevard 50 til børne- og ungemiljøet, og efterfølgende sælge bygningen Marselis Boulevard 50/52. Det er tidligere besluttet at flytte SFO-afdelingen Marselis Boulevard 52 til den nye skole. At 5) der gives projekteringsbevilling på 6,33 millioner kroner. For det første 6 millioner kroner til udarbejdelse af byggeprogram, valg af bygherrerådgiver, gennemførsel af projektkonkurrence, projektering, Side 3 af 28

4 byggetilladelse og byggesagsbehandling til en ny midtbyskole inklusiv Frederiksbjerg Fritidsklub. For det andet 0,33 millioner kroner til byggeherrerådgivning til udarbejdelse af konkurrencegrundlag og konkurrenceomkostninger i forbindelse med etablering af dagtilbudsafdeling til erstatning for Marselis Boulevard 50. At 6) projekteringsbevillingerne finansieres ved frigivelse af 6,33 millioner kroner af rådighedsbeløbet afsat til RULL, heraf frigives 3,0 millioner kroner i 2011 og 3,33 millioner kroner i At 7) der gives anlægsbevilling inklusiv projektering på 10,8 millioner kroner til udvidelse af dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A med en ekstra børnegruppe og sammenbygning med afdelingen Ole Rømersgade 36. Anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,7 millioner kroner gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten og ved frigivelse af 8,1 millioner kroner af rådighedsbeløbet afsat til RULL. 3. Baggrund Alle partier i Byrådet indgik den 28. maj 2009 aftale om at opføre en ny midtbyskole. I aftalen tilslutter partierne sig at placere den nye midtbyskole på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Aftalen blev sendt i høring som en del af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, der var i høring i perioden 29.maj - 9. oktober Efter høringsprocessen blev indstillingen revideret og herefter fremsendt til Byrådet. Indstillingen indeholdt forslag om at opføre en ny skole til erstatning for N.J. Fjordsgades og Læssøesgades Skoler på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades skole ligger i dag. I høringssvarene og den efterfølgende politiske behandling med bl.a. foretræder for Børn- og Ungeudvalget blev der givet udtryk for bekymring i forhold til: Konsekvenser for Skolemarken og skatermiljøet ved Skt. Annagades Skole. Elevtallet på en ny fælles skole for de to nuværende distrikter. Forsinkelser af processen på grund af tidsforbruget med en idékonkurrence. Fjernelse af bevaringsværdige bygninger ved nybygning i stedet for ombygning. Side 4 af 28

5 Konsekvenserne for fritidsbrugerne, der i dag har til huse på Skt. Annagades Skole. Tabet af det unikke læringsmiljø på Læssøesgades Skole i sammenhæng med Langenæs ved flytning. Byrådet tilsluttede sig ved dets behandling af indstillingen den 28. april 2010 Børn- og Ungeudvalgets erklæring, hvori det bl.a. hedder: Udvalget ønsker fortsat, at der opføres en ny midtbyskole med udgangspunkt i aftalen fra maj En ny midtbyskole vil blive centrum i et attraktivt børne- og ungemiljø i midtbyen med en indretning efter de nyeste principper for børnebyggeri og pædagogisk visionære læringsmiljøer. Udvalget er meget opmærksomt på, at den nye midtbyskole indpasses hensigtsmæssigt i det omgivende miljø. Der skal fastlægges nogle principper for skolens placering og afgrænsning i forhold til de rekreative arealer, der skal være til rådighed for områdets børn og voksne. Byrådet besluttede desuden den 28. april 2010: At Børn og Unge udskriver en idékonkurrence, der som minimum skal belyse 1. principperne for de grønne omgivelser for børn og voksne omkring en ny midtbyskole. 2. hvordan man kan skabe et attraktivt fritidsmiljø i området samtidig med, at der etableres en ny midtbyskole. 3. hvordan børn og unge-byrådets forslag om et multihus eventuelt kan indtænkes i de omlægninger, der er på vej på N.J. Fjordsgade og Skt. Annagade. Samtidig besluttede Byrådet, at en alternativ løsning i forhold til Læssøesgades skole skulle belyses. Det sker i en selvstændig indstilling, der er til politisk behandling sideløbende med denne indstilling. I den indstilling belyses de samlede økonomiske konsekvenser ved den alternative løsning også. Idékonkurrencen blev gennemført i perioden 6. august-1. oktober Der kom 30 forslag i konkurrencen, og de blev vurderet af fagpersoner indenfor pædagogik, arkitektur, byplanlægning og fritidsliv og af repræsentanter fra 6. klasserne på N.J. Fjordsgades Skole. På baggrund heraf udpegede Børn- og Ungeudvalget de tre bedste idéer. De blev offentliggjort den 15. oktober. Se bilag 3. Den 15. december 2010 indgik et flertal af Byrådets partier en aftale om en ny folkeskole i Århus Midtby. Se bilag 4. Side 5 af 28

6 Af aftalen fremgår, at skolen skal være: en ny og moderne folkeskole med fremtidssikrede pædagogiske og teknologiske løsninger et byggeri med et lavt energiforbrug, godt indeklima og minimal CO2-belastning åben og invitere det omgivende samfund indenfor til gavn for læringen og for områdets beboere og brugere. Forligspartierne ser alene mulighed for at realisere det gennem nybyggeri på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghgades Skole ligger i dag. Af aftalen fremgår desuden, at i den videre proces er det afgørende at Skolemarken bevares, så området fortsat kan være et grønt åndehul og mødested at der bliver et godt samspil mellem den nye skole og de fremtidige aktiviteter på N.J. Fjordsgades Skole for forenings- og fritidslivet. Det er målet, at den synergieffekt, som samspillet skaber, støtter Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 at borgere og brugere inddrages og får medindflydelse på den videre udvikling af de to projekter og samspillet mellem dem at det i forbindelse med den kommende konkurrence om udformning og placering af en ny skole på Skt. Annagade vurderes, hvorvidt samspillet mellem aktiviteterne i området kan indarbejdes som en særskilt del af konkurrencen. Bygningsmæssige forhold N.J. Fjordsgades Skole har i en årrække haft kapacitetsproblemer, som kun har været løst midlertidigt med lån af lokaler udenfor skolens matrikel. Hertil kommer et brandsikringsbehov på skolen. Desuden har skolen en SFO-afdeling, der har til huse udenfor skolen på Marselis Boulevard 52. Frederiksbjerg Fritidsklub ligger nær skolen, da de har til huse på Skt. Annagades Skole i lokaler med behov for modernisering. Der er således behov for investering i såvel skole som fritidsklub. Nybyggeri vil give fleksibilitet og robusthed overfor den fremtidige pædagogiske udvikling i langt højere grad end modernisering af eksisterende bygninger. Side 6 af 28

7 Partier, der repræsenterer et flertal af byrådets medlemmer, indgik den 15. december 2010 aftale om at placere en ny skole på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 og Frederiksbjerg Fritidsklub bliver begge en del af det nye byggeri. Ved behandlingen af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen den 28. april 2010 besluttede Byrådet principielt: At erstatte dagtilbudsafdelingen i de midlertidige pavilloner Ole Rømersgade 36A med nybyggeri på Ole Rømersgade. At flytte SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 til den nye midtbyskole. Ved byrådsbehandlingen den 28. april 2010 blev forslaget om at etablere Frederiksbjerg Fritidsklub på den nye midtbyskole tilbagesendt til Magistraten sammen med forslaget om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø ved Skt. Annagade med en ny folkeskole. Med denne indstilling genfremsættes det element af forslaget: at Frederiksbjerg Fritidsklub etableres på den nye midtbyskole ( At 10 fra Principindstilling om rum til og læring i midtbyen. Dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A (Adamgrunden) er placeret i midlertidige pavillon-bygninger. Det er i indstillingen foreslået, at nybyggeriet til erstatning for dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A skal rumme fire grupper for de ½-2 årige, hvilket er en udvidelse med en gruppe i forhold til i dag. Marselis Boulevard 50/52 rummer en SFO-afdeling og en børnehave. I den tidligere indstilling er det foreslået, at dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50 kan ændres til en integreret institution ved at inddrage lokalerne Marselis Boulevard 52, når SFO en flytter. Alternativt er det foreslået, at bygningen Marselis Boulevard 50/52 kan sælges. I denne indstilling foreslås, at bygningen sælges, og børnehaven flytter til børne- og ungemiljøet i tilknytning til den nye skole for at skabe et sammenhængende børne- og ungemiljø. Børnehaven i tilknytning til skolen vil understøtte og videreudvikle det igangværende arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole. Grunden kan rumme både skolebyggeri og børnehave og samtidig have friareal til udearealer. Side 7 af 28

8 4. Den forventede effekt Afsættet til RULL-processen er Tænketanken, Børn- og ungepolitikken og de overordnede effektmål for Børn og Unge. De planlagte ydelser, der er beskrevet under punkt 6, vil således bidrage til at implementere disse. RULL-visionen i midtbyen er Bæredygtige børne- og ungdomsliv i byens puls med kerneordene: mangfoldighed, dannelse og læring. Se bilag 5. Ledelse og medarbejdere på N.J. Fjordsgades Skole har omsat det til en vision for fremtidens skole: Bæredygtige børne- og ungdomsmiljøer i fremtidens skole. I fremtidens skole står det solide fællesskab centralt. Et fællesskab, hvor der både er plads til individuelle hensyn, udfordringer og forventninger, og hvor fælles oplevelser, læringssituationer og venskaber udtrykker mangfoldigheden i fællesskabet. Gennem vekslen mellem formidling og fordybelse, anvendelse af forskellige undervisningsteknologier og tid til eftertanke bevidstgøres børnene om deres læringskompetence. I fremtidens skole er der plads til alle. Der er fokus på trivsel og glæde, og at alle lærer at gøre sit bedste. Rummelighed og omsorg for hinanden bidrager til livsduelighed og demokratisk dannelse. Den nye skole vil give Aarhus Kommune mulighed for at være på forkant, at gå forrest i udviklingen af fremtidens folkeskole. Skolen etableres som forbillede for bæredygtigt byggeri, bæredygtigt i forhold til pædagogik, økologi, energi, lyd og samspil med omgivelserne. Fremtidens skole er ikke kun til glæde og gavn for elever og lærere, men for hele nærmiljøet. Nybyggeri giver mulighed for mærkbare forbedringer af det pædagogiske miljø, hvilket vil skabe øget trivsel og læring hos børnene og de unge. En nybygget skole og det sammenhængende miljø forbedrer vilkårene for det pædagogiske arbejde, hvilket forventes afspejlet i børnenes og de unges resultater. Børn og unge fra 0 til 18 år samt forenings- og fritidsbrugere vil få bedre rammer om deres aktiviteter. Endvidere vil et nyt undervisningsmiljø baseret på den nyeste viden om lyd, indeklima, støj og lys skabe optimale rammer for trivsel og læring. Nybyggeri giver mærkbart bedre muligheder for at skabe et Side 8 af 28

9 miljø, hvor ordentligt lysindfald, optimale lydforhold og god luft er hverdag. Børne- og ungemiljøet forventes at bidrage til, at 95 procent af en årgang får en ungdomsuddannelse. Dels ved at indretningen af miljøet vil ske i overensstemmelse med den nuværende viden om, at børn og unge lærer forskelligt. Øgede muligheder for fleksibilitet i undervisningssituationen vil betyde, at byggeriet kan imødekomme flere forskellige behov, og det vil give bedre rammer for at alle tilgodeses. Dels kan samlingen af skole- og FU-tilbud under samme tag også understøtte 0-18-års perspektivet og arbejdet med, at endnu flere vælger den rette ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Den rette ungdomsuddannelse forstået som en ungdomsuddannelse, de gennemfører. Et tættere samarbejde mellem de forskellige tilbud øger sandsynligheden for, at alle bliver guidet på rette vej. Der vil være synergieffekt mellem børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades og Kroghsgades Skoler ligger i dag, og forenings- og fritidshuset i den nuværende N.J. Fjordsgades Skole. Ikke kun børn og unge, men alle borgere på Frederiksbjerg vil have et mødested. Samspillet mellem kulturelle aktiviteter og undervisning, organiserede og uorganiserede, institutioner og foreninger vil bidrage til et læringsmiljø med øget trivsel og læring. Såvel midtbyskolen som forenings- og fritidshuset føjer sig til rækken af infrastrukturprojekter, der peger fremad og tager højde for ændrede krav til folkeskolen og til nye vaner og behov hos foreninger og fritidsbrugere. Fremtidens folkeskole og fremtidens forenings- og fritidshus vil således kunne indgå i ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 på linje med planerne om etablering af fremtidens bibliotek, fremtidens kulturproduktionscenter, fremtidens kulturhistoriske bymuseum, fremtidens boligarealer osv. De er alle centrale elementer i Kulturhovedstadssatsningen og skal bidrage til, at Aarhus i 2012 vælges til Europæisk Kulturhovedstad i En ny skole i et sådant miljø forventes desuden at bidrage til, at flere elever vælger distriktsskolen. Med nyt skolebyggeri og dermed bedre rammer for det pædagogiske arbejde bliver skolen et mere attraktivt valg for skoledistriktets forældre og børn. Samtidig vil det tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole gøre overgangen mere flyden- Side 9 af 28

10 de, hvilket også vil bidrage til, at flere af distriktets børn vælger skolen. Opfølgningen på effekten af børne- og ungemiljøet sker ved, at der i forbindelse med den tekniske gennemgang, der foretages et år efter byggeprojekters gennemførsel, foretages en pædagogisk gennemgang af byggeriet med fokus på, om de pædagogiske mål er indfriet. Dette bliver integreret i det øvrige kvalitetsarbejde. 5. De planlagte ydelser Den bærende kraft i børne- og ungemiljøet er et tæt og forpligtende samarbejde fra 0 til 18 år. Samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud ikke kun om overgange, men i den daglige praksis. Samarbejdet om overgange sikrer såvel den rette start som det rette afsæt til det videre forløb, og alle overgange fra 0 til 18 år sætter sit præg på, hvorvidt de unge står rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdet i den daglige praksis bidrager til, at overgangene bliver glidende, at de bliver naturlige trin i udviklingen. Afsættet til samarbejdet er allerede taget med camps, hvor medarbejderne fra skole og fritidsklub har arbejdet med fremtidens skole, og udviklingsprocessen vil fortsætte sammen med dagtilbud. Den fælles fremtid skabes i denne udviklingsproces. Medarbejdernes uddybende beskrivelse af Fremtidens skole er vedlagt som bilag 1. Her gengives hovedtrækkene. En ny midtbyskole i tæt tilknytning til Skolemarken vil give gode rammer for det pædagogiske arbejde, der er ambitionen for en ny midtbyskole. Skolemarken vil blive bevaret med det nuværende tilbuds indhold, som vil være tilgængeligt for alle. Her kan vuggestuebørn lege side om side med 2. klasses elever, der har natur og teknik, og her kan mødregruppen og bedstemødre mødes over madpakker. Skolemarkens kvaliteter som mødested på Frederiksbjerg vil blive bevaret som en del af børne- og ungemiljøet. I børne- og ungemiljøet skal der være rum og rammer til formidling og fordybelse, bevægelse og eksperimenter og meget mere. Byggeriet vil med andre ord blive opført, så det er i overensstemmelse med de seks kriterier for fremtidens børnebyggeri: Side 10 af 28

11 Børn på forskellige udviklingstrin har brug for forskellige aktiviteter, metoder, abstraktionsniveauer og pædagogiske rammer. Der veksles på alle udviklingstrin mellem formidling og fordybelse og mellem egenaktivitet og leg, hvor lærerens/pædagogens rolle er mere vejledende. Det nye byggeri vil skulle imødekomme dette. Byggeriet vil skabe engagement i inspirerende rum. Vekslen mellem forskellige rum, ude og inde, fremmer forståelsen af at kunne vælge og tilpasse situationen for både børn og voksne. Heri opstår muligheden for at være kreative, skabende og kunne fordybe sig i emner og aktiviteter. Engagement og glæde i hverdagen fremmer lyst og ansvarlighed i læringssituationen. Børnene introduceres til kreative arbejdsmetoder, hvor hypotese, afprøvning og konklusion kobles med generering af nye idéer. Fag og læreplansområder indgår i sammenhæng og viden fra forskellige faglige søjler anvendes og konsolideres. Skolen indrettes, så dette arbejde med innovation og tværfaglighed understøttes. Bevægelse i læringssituationen er fremmende for indlæringen. Skolens arbejde i dag med læringsstile, udeskole og faglige fordybelsesdage er eksempler på, at skolen tilrettelægger undervisningen med vægt på aktivitet og kropslighed. Skolen indrettes indendørs, så rummene understøtter dét arbejde, der bliver nem adgang til at flytte dele af aktiviteterne udenfor, og udearealerne bliver - med Skolemarken som kerne - indrettet til bevægelse. Der skal være bevægelse både i selve undervisningen og i indlagte pauser fra stille aktiviteter. Skolen arbejder målrettet med relationerne mellem børn og voksne, børn imellem og voksne imellem, så alle er del af bæredygtige fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Den nye skole bygges med forskelle i rummeligheder, så dét arbejde imødekommes. Skolen indrettes med ny teknologi. Teknologi, der måske ikke kendes i dag, men som vil være udviklet på byggetidspunktet. Det skal understøtte, at informations- og kommunikationsteknologi integreres i læringssituationerne. Den nuværende organisering af skolen vil blive udfordret. Lærerne og pædagogerne arbejder med at opprioritere årgangsfællesskabet, ligesom de gerne vil udfordre opdelingen mellem undervisning og SFO med et tættere samarbejde i forhold til at strukturere dagen. Det vil Side 11 af 28

12 betyde flere udeaktiviteter og fysiske aktiviteter i skoletiden og mere undervisningsprægede aktiviteter, lektiehjælp mv. i den traditionelle SFO-tid. Endelig er ambitionen at have glidende overgange mellem de forskellige udviklingstrin, så børnene får en glidende overgang fra børnehave til skole og fra SFO til klub og videre til ungdomsskole. Glidende overgange, der slutteligt bliver en overgang til en ungdomsuddannelse, de unge gennemfører. Skolen har gode erfaringer med glidende overgang ind i skolen, mens den konkrete form på glidende overgang ud af skolen endnu ikke er udarbejdet. Skolen vil arbejde på at finde en form, der kan håndtere de udfordringer, der vil være forbundet med det. Medarbejderne afprøver allerede nu nogle af de muligheder, de ser, så den nye skole kan indrettes på baggrund af de erfaringer, de får. Skolen indrettes med mange forskellige former for arbejdspladser. Elevernes arbejdspladser er i mange forskellige typer af rum med plenum-, gruppe- og individuelle arbejdspladser. Der skal være lokaler, hvor klassen kan samles, ligesom der skal være lokaler, hvor den enkelte elev kan fordybe sig i fred og ro. Arbejdspladserne i de forskellige kategorier afspejler forskellige ønsker og behov afhængig af elevernes læringsstil. En gruppearbejdsplads kan således være alt fra borde/bænke udenfor over caféborde på et gangareal til små lokaler, hvor døren kan lukkes, når der f.eks. skal øves skuespil. Tilsvarende skal der være arbejdspladser til lærere og pædagoger, så de kan forberede sig individuelt og i teams. Skolen skal være samlingssted for lokalområdet. Den skal kunne være ramme om såvel planlagte som spontane aktiviteter. Bogcafé, atelier, teater, aftenskole og mulighed for blot at komme forbi alt det er eksempler på, hvad den nye skole måske kan rumme i fremtiden. Ved at kombinere skolen med andre funktioner end undervisning, vil den hele dagen være mødested for alle aldre, som f.eks. pensionister og vuggestuebørn, der besøger bogcaféen onsdag formiddag. Mulighederne ved en ny skole Den ny skole bliver opført og indrettet på baggrund af den nyeste viden om de forhold, der skaber optimale betingelser for børn og unges læring. Side 12 af 28

13 Opførelse og indretning af en ny skole kan i langt højere grad end modernisering af en gammel bygning tage højde for: Det fysiske undervisningsmiljø i form af støjdæmpning, lydforhold, lyssætning, indeklima og ergonomi. Bæredygtighed i forhold til energiløsninger, der både sikrer lavt forbrug af vand, varme og el og bidrager til elevernes læring om bæredygtighed. Børn og unges forskellige læringsstile i form af rummelig differentiering. Ved at opføre og indrette rum og rammer varieret er der bedre muligheder for at variere undervisningen. Et nybyggeri gør det muligt at etablere fleksible lokaler, hvor det nuværende skolebyggeri er kendetegnet ved lokaler, der er meget ens og ufleksible. En ombygning og renovering af de eksisterende bygninger kan aldrig gøre dem tidssvarende og give rammen for at udleve en visionær beslutning om at lave en skole som et midtpunkt for Aarhus C, hvor skolen som bygning er åben og inviterer det omgivende samfund indenfor til gavn for læringen og for områdets beboere og brugere. Den nuværende bygning er etableret med meget plads anvendt til trapper, gange, etager og rum. Fremtidens skole vil derimod få mangfoldige funktioner og er foruden en skole også bibliotek, åbne værksteder og café for elever, medarbejdere, beboere og områdets virksomheder. En ny tidssvarende bygning vil med andre ord give muligheder for at drive skole i tæt forening med områdets mange interessegrupper, brugere og beboere tæt på Skolemarken og den på én gang by- og naturnære beliggenhed. En skolebygning, der kan blive et naturligt samlingssted for hele området, og som inviterer til at blive brugt i et omfang, hvor kun fantasien sætter grænser. Moderne undervisningsformer, hvor det traditionelle klasselokale med borde og stole på rad og række fylder stadigt mindre, forudsætter andre fysiske rammer og strukturer, end man byggede i Den pædagogiske indretning af fremtidens folkeskole skal kunne rumme og matche den store foranderlighed, der kendetegner den tid, den eksisterer i. Samtidig skal den også være en skole for de børn, der ikke trives i skolen i dag. Den form for pædagogik skal nødvendigvis Side 13 af 28

14 understøttes af fysiske rammer, der er banebrydende anderledes, end vi traditionelt har set. Forenings- og fritidsliv Den nye skole vil ikke blot være nye faciliteter til skole og fritidsklub, men også forenings- og fritidslivet vil få glæde og gavn af nye faciliteter som ramme om deres aktiviteter. Skolen som samlingspunkt for lokalområdet betyder, at den bygges og indrettes, så den ikke blot kan danne ramme for undervisning og fritid for børn og unge, men for en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Aftenskoleundervisning i alt fra madlavning til moderne litteratur, og foreningsaktiviteter fra gymnastik til gospelkor. Derudover vil Kultur og Borgerservice i nær fremtid tage initiativ til en visionsproces, der skal belyse mulighederne med et forenings- og fritidshus på N.J. Fjordsgades Skole. En proces, der vil forløbe med størst mulig sammenhæng med den videre proces med børne- og ungemiljøet, som Kultur og Borgerservice også vil blive inddraget i. Sammenhængen mellem børne- og ungemiljøet og et fremtidigt forenings- og fritidshus rummer stort potentiale, og der skabes bedst mulig sammenhæng mellem de parallelle processer, så potentialet realiseres. De parallelle processer giver mulighed for i udformning af byggeprogram at afklare, hvordan børn og unge-byrådets forslag om et multihus bedst kan indtænkes i henholdsvis forenings- og fritidshuset på N.J. Fjordsgade og børne- og ungemiljøet på Skt. Annagade. Et andet eksempel er skatermiljøet. Skal skaterne have skolens tag eller N.J. Fjordsgade som ramme om deres aktiviteter? Svaret kommer af en dialog med skaterne og af visionerne for såvel skole som forenings- og fritidshus. Ambitionen er at skabe rammen om et samspil mellem børne- og ungemiljøet og forenings- og fritidsmiljøet, der kan støtte byens kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad i Side 14 af 28

15 Skolens størrelse N.J. Fjordsgades Skole havde 745 elever pr. 5. september af de elever boede i skoledistriktet, hvilket svarer til en egenskoleandel på 63,1 pct. En ny skole vil være et mere attraktivt valg for distriktets forældre og børn. Derfor forventes egenskoleandelen at stige. Skoleprognosen viser et stort set uændret antal skolebørn i N.J. Fjordsgades skoledistrikt frem mod Hvis vurderingen af stigning i egenskoleandelen er 75 pct., vil der være 596 elever fra eget skoledistrikt på den nye skole. Der er pr. 5. september børn fra andre skoledistrikter på N.J. Fjordsgades Skole, heraf 63 fra Læssøesgades skoledistrikt. Parallelt med denne indstilling er fremsendt en indstilling om etablering af en indskolingsafdeling på Langenæs i tilknytning til Læssøesgades Skole. Det forventes, at dette byggeri vil få antallet af elever fra Læssøesgades skoledistrikt, der går på N.J. Fjordsgades Skole, til at falde. Omvendt forventes en ny skole i midtbyen at have et stort antal elever fra andre skoledistrikter. Skolens elevtal vurderes derfor at ville være cirka 850 elever, hvorfor det indstilles at bygge en skole af den størrelse. En skole til 850 elever inkl. fritidsklub vil være på cirka kvadratmeter, hvilket giver et bebygget areal på cirka kvadratmeter med et gennemsnit på cirka 2½ etager. Derefter er der et friareal på cirka kvadratmeter på grunden. Foruden disse kvadratmeter er der mulighed for at tage skolens tagflader i brug som udeareal. I dag er der kvadratmeter friareal på Skt. Annagadegrunden. På N.J. Fjordsgadesgrunden er der kvadratmeter. Vurderingen er, at der er plads til såvel udearealer som til dagtilbudsafdeling på de kvadratmeter. Ved anvendelse af tagfladerne kan der være et tilsvarende antal kvadratmeter til udearealer, som der er på Skt. Annagadegrunden i dag. Byrådet besluttede principielt med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, at alle legepladser ved skoler og institutioner i midtbyen skal være åbne for borgere udenfor åbningstid. I dagtilbudsafdelingen i Ole Rømersgade 36 er der allerede adgang. I dagtilbudsafdelingen i Skt. Annagade er legepladserne aflåst udenfor åbningstid, men dagtilbuddet har selv peget på, at der kan åbnes ud Side 15 af 28

16 mod Skolemarken. Det samlede udeareal i børne- og ungemiljøet kan således øges ved at inkludere dagtilbudsafdelingerne på nabogrundene. Børne- og ungemiljø med dagtilbudsafdelinger og fritidsklub i tilknytning til skolen Skolen er det største element i børne- og ungemiljøet, men miljøet skal indeholde rum og rammer til 0-18 årige. 0-6 års området Der var pr. 1. juli årige børn bosiddende i de tre skoledistrikter i midtbyen, hvilket er 63 flere end pr. 1. juli Den seneste befolkningsprognose fra 2009 forudsagde, at der i de tre skoledistrikter pr. 1. juli 2010 ville være årige, og der er således i flere 0-5 årige end forventet i 2009-prognosen. Befolkningsprognosen fra 2009 forudsiger, at der i 2014 kan forventes årige børn i de tre skoledistrikter i midtbyen, hvilket svarer til en stigning på 170 børn i forhold til det aktuelle antal. Den foreløbige prognose fra 2010 bekræfter en fortsat stigning i antallet af 0-5 årige. I N. J. Fjordsgades skoledistrikt var der pr. 1. juli 2010 i alt 975 børn i alderen fra 0 til 5 år. Der forventes på baggrund af 2009-prognosen, at være årige i 2014, hvilket svarer til et stort set uændret børnetal i forhold til i dag. Den foreløbige prognose fra 2010 viser i modsætning til 2009-prognosen, et stigende børnetal i N. J. Fjordsgades skoledistrikt på omkring 80 børn i perioden frem til 2015 i forhold til det aktuelle børnetal. Byrådet har besluttet, at der frem til og med 2011 opføres 5 grupper i midtbyen, og har truffet principbeslutning om at opføre yderligere 4 grupper i midtbyen. De tre beslutninger, der tilsammen giver de 9 grupper, gengives herunder. På baggrund af det stigende børnetal i midtbyen har Byrådet den 24. marts 2010 i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen vedtaget, at der i løbet af 2011 opføres 4 grupperum som tilbygninger ved eksisterende dagtilbudsafdelinger. Byrådet vedtog den 28. april 2010 i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, at der i løbet af opfø- Side 16 af 28

17 res yderligere 4 grupper i midtbyen. Pladsudvidelsen på en gruppe ved at erstatte de midlertidige pavilloner på Ole Rømersgade 36A med en permanent bygning er en del af beslutningen fra den 28. april Byrådet vedtog den 8. september, at der etableres en ekstra dagtilbudsgruppe i midtbyen eller i umiddelbar nærhed af midtbyen. Byrådet har således besluttet, at der frem til og med 2011 opføres 5 grupper i midtbyen, og har truffet principbeslutning om at opføre yderligere 4 grupper i midtbyen. De beslutninger imødekommer efterspørgslen efter pladser som følge af det stigende børnetal. Det er tidligere i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen besluttet, at SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 flyttes til den nye skole. I indstillingen er foreslået, enten at bygningen sælges, eller at dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50, der har til huse sammen med SFO-afdelingen, ændres til en integreret institution ved at inddrage SFO-lokalerne. Med denne indstilling foreslås det, at dagtilbudsafdelingen på Marselis Boulevard 50 flytter med til børne- og ungemiljøet ved den nye skole, hvorefter bygningen sælges. Dagtilbudsafdelingen fungerer i dag som en børnehaveafdeling med tre grupper. Det foreslås således, at der bygges en dagtilbudsafdeling med minimum tre børnehavegrupper i tilknytning til den nye skole. Flytning af børnehaven op til skolen vil understøtte arbejdet med overgangen fra dagtilbud til skole. Desuden forventes det, at etape 2 i etableringen af en ny vej- og tunnelforbindelse til havnen vil inddrage noget af udearealet ved Marselis Boulevard 50/52. Børnehaven indrettes fleksibelt, så den kan anvendes til både ½-2 årige og 3-6 årige afhængigt af det fremtidige behov. De 0-6 årige bliver også en del af miljøet med nybyggeri i tilknytning til Ole Rømersgade 36 til erstatning for de midlertidige pavilloner Ole Rømersgade 36A. Endelig ligger de eksisterende dagtilbudsafdelinger i Skt. Annagade 34, Kroghsgade 1 og Ole Rømersgade 36 i tæt tilknytning til børne- og ungemiljøet. De kan integreres yderligere i miljøet ved at åbne deres legepladser op ud mod Skolemarken. Side 17 af 28

18 Fritidsområdet Pr. 1. juli 2010 var der årige og årige bosiddende i midtbyen. I perioden frem til 2014 forventes antallet af årige stort set at være uændret. Den foreløbige prognose fra 2010 bekræfter fortsat stabilitet i antallet af årige. I N. J. Fjordsgades skoledistrikt var der pr. 1. juli 2010 i alt årige og i 2009-prognosen forventes antallet af årige stort set at være uændret i perioden frem til I modsætning hertil forudsiger den foreløbige prognose fra 2010 et fald i børnetallet på omkring årige frem til Fritidstilbuddet i midtbyen omfatter i dag afdelingerne på Nørre Alle 30B, Skt. Anna Gade 40, Langenæsstien 6C samt de pædagogisk ledede legepladser Skolemarken, Skansen, Børnenes Jord og Børnenes Hus. Der var pr. 1. oktober 2010 i alt indskrevet 369 børn i fritidstilbuddene i midtbyen. Hertil kommer brugerne af de pædagogisk ledede legepladser. De unge bliver også en del af miljøet. Som en del af skolen etableres Frederiksbjerg Fritidsklub, der således får nye rum og rammer. Fritidsklubben får lokaler fælles med skolen på tilsvarende vis som SFO en deler lokaler med skolen. I den videre proces med udarbejdelse af byggeprogram for det nye byggeri vil det endvidere blive vurderet, hvordan Børn og Ungebyrådets forslag om et multihus kan indtænkes i det nye børne- og ungemiljø. Side 18 af 28

19 Oversigt over berørte institutioner i etablering af børne- og ungemiljø FØR EFTER N.J. Fjordsgades Skole, N.J. Ny midtbyskole, Skt. Annagade Fjordsgade 2 SFO-afdeling, Marselis Boulevard Ny midtbyskole, Skt. Annagade 52 Frederiksbjerg Fritidsklub, Skt. Ny midtbyskole, Skt. Annagade Annagade 38B Dagtilbudsafdeling Ole Rømersgade 36A i midlertidige pavilloner tilknytning til Ole Rømersgade 36 Nybygget dagtilbudsafdeling i Dagtilbudsafdeling, Marselis Boulevard 50 den nye midtbyskole, Skt. Anna- Nybygget dagtilbudsafdeling ved gade Skolemarken, Skt. Annagade Skolemarken, Skt. Annagade Øvrige brugergrupper på Skt. N.J. Fjordsgades Skole eller anden aftalt placering efter Annagades Skole dialog 6. Organisering af indsatsen I foråret 2008 inviterede Børn og Unge til borgermøde for alle med interesse i midtbyens faciliteter til børn og unge, og i forlængelse heraf blev der etableret en række arbejdsgrupper, som afholdt en serie møder, hvor man drøftede idéer og muligheder for midtbyens læringsmiljøer for børn og unge. Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne var væsentlige input til Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen. Den 29. maj 2009 blev indstillingen sendt i høring indeholdende forslag om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø ved Skt. Anna Gade med en ny folkeskole for det nuværende Læssøesgades skoledistrikt og N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Høringsfristen var den 9. oktober Udfordringerne for N.J. Fjordsgades Skole er beskrevet i indstillingen fra den 29. maj 2009: Skolen har behov for investeringer i brandsikring og modernisering og har desuden i flere år haft kapacitetsproblemer, hvilket er løst med midlertidigt lånte lokaler på Skt. Annagades Skole for at rumme alle elever. Den politiske proces efter principindstillingens høringsproces har været, som beskrevet under Baggrund, med borgerinddragelse via foretræder og afholdelse af idékonkurrence. Side 19 af 28

20 Alle medarbejdere på N.J. Fjordsgades Skole og Frederiksbjerg Fritidsklub har i efteråret 2010 gennemført to camps, hvor de har drøftet fremtidens midtbyskole. Resultatet af deres drøftelser ligger til grund for beskrivelserne af effekt og ydelser. Se bilag 1. Det videre forløb i medarbejdergruppen er, at de afprøver de pædagogiske visioner, de har for fremtidens skole. Ved at eksperimentere høster de erfaringer, som de kan bygge fremtidens skole på. Allerede nu har skolen igangsat nogle projekter, som de høster erfaringer af. De har med RULL MINI-midler indrettet henholdsvis et indskolingslokale uden traditionelle skolemøbler og et klasselokale med tilhørende gangareal på mellemtrinnet, og erfaringerne herfra breder sig allerede på skolen. På tilsvarende vis vil skolen afprøve nogle af deres idéer, indtil de flytter ind i den nye skole. Processen med samarbejde med forenings- og fritidsliv er indledt med dialog med Sport og Fritid såvel centralt som decentralt. I den videre proces bliver elever, forældre, foreninger, dagtilbud og andre interesserede indbudt til at komme med deres input til ønsker og behov til det nye byggeri. Skolen som samlingssted for lokalsamfundet tager afsæt i en proces, hvor byggeprogrammet vil afspejle både den nyeste faglige viden om pædagogik og didaktik og foreningslivets ønsker og behov til byggeriets anvendelsesmuligheder. I processen indgår de elementer, som den politiske aftale pr. 15. december 2010 fremhæver som afgørende: at Skolemarken bevares, så området fortsat kan være et grønt åndehul og mødested at der bliver et godt samspil mellem den nye skole og de fremtidige aktiviteter på N.J. Fjordsgades Skole for forenings- og fritidslivet. Det er målet, at den synergieffekt, som samspillet skaber, støtter Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 at borgere og brugere inddrages og får medindflydelse på den videre udvikling af de to projekter og samspillet mellem dem at det i forbindelse med den kommende konkurrence om udformning og placering af en ny skole på Skt. Annagade vurderes, hvorvidt samspillet mellem aktiviteterne i området kan indarbejdes som en særskilt del af konkurrencen. Side 20 af 28

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011 Bilag 8 Emne Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Den 4. februar 2011 Byrådsindstillingen Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt har været i høring i perioden 22.

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk

Læs mere

Indstilling. Frederiksbjergbyggeriet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 5.

Indstilling. Frederiksbjergbyggeriet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 5. april 2013 Frederiksbjergbyggeriet 1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at bedømmelsesudvalgets indstilling godkendes, og

Læs mere

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen.

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. februar 2016 Anlægsbevilling til RULL-projekt på Rundhøjskolen Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. oktober 2015 Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus I indstillingen fastlægges profilen for det kommende forenings-

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. juni 2013 Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Børn og Unge har modtaget en indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Dagsordenpunkt. Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling. Beslutning. 1. og 2. at-punkt tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling. Beslutning. 1. og 2. at-punkt tiltrådt. Dagsordenpunkt Vadgård Skole, høring om ny skoleklub, projektering, anlægsbevilling Beslutning 1. og 2. at-punkt tiltrådt. 3. 5. at-punkt anbefales. Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget 05.05.2015

Læs mere

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige. Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere