Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser. for Minaltan.dk A/S Cvr-nr Marøgelhøj Lystrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser. for Minaltan.dk A/S Cvr-nr. 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup"

Transkript

1 Salgs-, leverings- og reklamionsbestemmelser for Minaltan.dk A/S Cvr-nr Marøgelhøj Lystrup (I det følgende benævnt Minaltan.dk )

2 1. Generelt 1.1 Nærværende betingelser gælder for alle ordrer og leverancer udført og formidlet af Minaltan.dk A/S, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Betingelserne er en del af aftalegrundlaget og tilsidesættes ikke af eventuelt ud- budsmeriale. 2. Salgsbetingelser 2.1 Tilbud fremsendt fra Minaltan.dk A/S, er gældende i 60 dage, men afgives med forbehold for mellemsalg. 2.2 Entreprisen omfter de i entrepriseaftalen/ordrebekræftelsen nævnte leverancer og evt. senere indgåede skriftlige aftaler om tillægsydelser. ABT 93 og Dansk byggeris standardforbehold for totalentreprise af maj 2008 vil være gældende for totalentreprisen. For ordren/leverancen gælder følgende dokumenter i nedenstående rangorden i det omfang der måtte være uoverensstemmelse mellem dokumenterne: 1. Totalentreprisekontrakten/ordrebekræftelsen. 2. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 3. Udbudsmerialet. 4. ABT 93. MinAltan.dk er berettiget til anvende underentreprenører. 2.3 Alle de i tilbuddet anførte priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdoen gældende valutakurser, toldsser og afgifter, men er eksklusive merværdiafgift (moms). Priserne er endvidere anført på basis af de gældende dagspriser. Minaltan.dk forbeholder sig ret til foretage sådanne re- guleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, og som indtræder inden leveringen. Minaltan.dk forbeholder sig endvidere ret til foretage regulering af de opgivne priser, såfremt ophængningsmetode må ændres som følge af de stistiske be- regninger og/eller andre særlige myndighedskrav. side 2

3 2.4 Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fasts i udbudsmerialet eller i tilbuddet, indeksreguleres tilbudssummen i overensstemmelse med principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid 2, stk. 3. Grundlaget for regulering er Danmarks Stistiks byggeomkostningsindeks for boliger. Er der i udbudsmerialet stillet krav om fast pris, indeksreguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. Er der i udbudsmerialet ikke stillet krav om fast pris, indeksreguleres tilbuds- summen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Udover den faste pris skal der ydes Minaltan.dk godtgørelse for udgiftsforøgelse, forsaget af pålæg fra sten og ekstraordinære prisstigninger, jfr. Bygge- og boligstyrelsens cirkulærer af den 10. oktober 1991 om priser og tid Betaling 3.1 Ved ordreafgivelse betaler Bygherre/køber et beløb svarende til udgiften forbun- det med eventuel myndighedsgodkendelse af projektet, samt 30 % af den resterestentreprisesummen. rende købssum. Ved færdig leverance betales 3.2 Ved ordrer over kr ekskl. moms stiller Bygherre/køber endvidere bankgapå anfordringsvilkår for restkøbesummens betaling, jf. pkt Bankgaranti- en skal stilles inden 8 arbejdsdage age fra aftaleindgåelsestidspunktet. ranti 3.3 For betaling gælder de på fakturaen anførte betingelser. Ved betaling efter forfald beregnes renten med 2 % pr. påbegyndt måned. 3.4 Minaltan.dk er berettiget til standse arbejde og leverancer, såfremt Bygherre/køber er i forsinkelse med betalingen. 3.5 Ordreangiveren kan ikke modregne eller gøre tilbageholdelsesret gældende over for Minaltan.dk s krav ifølge eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en ubestridt eller retslig fastslået modfordring. Dette gælder og- så ved reklamioner. side 3

4 4. Leveringsforbehold 4.1 I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på vor eller vor leve- randørs/-underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leverings- stedet, udsættes leveringen uden ansvar for Minaltan.dk, så længe den pågæl- dende hindring består. Minaltan.dk forbeholder sig ret til ved ind- og/eller udførselsforbud ansvarsfrit annullere ordren. 4.2 Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til Minaltan.dk s kundskab. Angivne leveringstider gælder kun tilnærmelsesvis, medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale om fast leveringstermin. For tab, som måtte følge af leve- ringsforsinkelse, påtager Minaltan.dk sig intet ansvar, og Bygherre/køber kan ik- ke gøre krav på skadeserstning på grundlag af forsinket levering, ligesom Bygannullere handelen. herre/køber re/køber heller ikke på dette grundlag kan MinAltan.dk er berettiget til tidsfristforlængelse i tilfælde af forsinkelse fra Minalleverandørers side, og har i øvrigt ret til tidsfristforlængelse i overens- stemmelse med reglerne i ABT 93 tan.dk s Sikkerhedsstillelse 5.1 Minaltan.dk stiller ikke sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor Byg- herre/køber re/køber iht. totalentrepriseaftalen/ordrebekræftelsen. 6. Afbestilling 6.1 Ved afbestilling forbeholder Minaltan.dk sig ret til fakturere indkøbte evt. memedgået arbejdsløn, dog minimum 10 % af entre- rialer og afholdte udlæg, samt prisesummen. side 4

5 7. Bygherreleverancer og forhold ved arbejdets udførelse 7.1 Såfremt tilbuddet tillige omfter Minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, her- under myndighedsgodkendelse, planlægning, projektering og koordinering, er Bygherre/køber bl.a. forpligtet til sørge for: levere kopi af eventuelle lokalplaner og servitutter til Minaltan.dk. stille el, vand og varme til rådighed for Minaltan.dk og dennes evender er tilstrækkelige adgangsforhold mv. til byggeplads og lejligheder. indkøbe og levere en række nærmere aftalte merialer mv. på byg- gepladsen. sikre der på byggepladsen er plads til skurvogn inkl. toilet og con- tainere til byggeaffald samt meriale og tuelle le underentreprenører. værktøj. Bygherre/køber bærer alene ansvaret for, projektet kan gennemføres som for- uds, herunder om der kan opnås myndighedsgodkendelse af projektet, de på ejendommen tinglyste servitutter og øvrige rådighedsindskrænkninger vedrørende ejendommen ikke forhindrer projektet, og altanerne kan monteres som for- uds af Minaltan.dk, ex. i relion til murværkets bæreevne. Enhver yderligere e udgift til gennemførelse af ordren i relion til ovennævnte for- hold, afholdes af Bygherre/køber. Minaltan.dk skal orientere Bygherre/køber skriftligt herom snarest muligt, der herefter skriftligt skal give meddelelse om, hvorvidt Bygherre/køber accepterer er afholde den yderligere udgift. Såfremt ordren ikke kan gennemføres som foruds, eller Bygherre/køber vælger ikke acceptere den yderligere udgift, bortfalder aftalen, uden parterne kan rette krav mod hinanden i den anledning. Minaltan.dk er dog er berettiget til for sit indledende arbejde, herunder udarbejdelse af stik og meriale til myndighedsberegne sig det beløb, som Bygherre/køber iht. totalentrepriseaf- behandling, talen/ordrebekræftelsen skal betale ved aftaleindgåelsen, samt eventuelle udlæg til myndighedsbehandling. Bygherres/købers forpligtelser kan være nærmere reguleret i totalentreprisekon- trakten/ordrebekræftelsen. 7.2 Såfremt ordren tillige omfter Minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, herunder myndighedsgodkendelse, planlægning, projektering og koordinering, er Byg- herre/køber re/køber endvidere forpligtet til foranledige Minaltan.dk og dennes underen- side 5

6 treprenører medtaget som sikrede på den af Bygherre/køber, i henhold til ABT 93 8, tegnede brand- og stormskade forsikring, idet det præciseres, forsikringen skal dække såvel skade på altanen samt på den eksisterende bygning hvorpå al- tanen monteres. Herudover er Bygherre/køber forpligtet til tegne all-risk forsikring for såvel altaeksisterende bygninger hvorpå altanen monteres, og foranlediger, nen som for MinAltan.dk og dennes underentreprenører tillige medtages som sikrede på denne forsikring. Forsikringen holdes i kraft indtil byggeriet er endeligt afleveret til Bygherre/køber. 7.3 Minaltan.dk kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installioner. 8. Ansvar og reklamion 8.1 Bygherre/køber bærer risikoen for hændelig skade på leverancer, der er leveret på Bygherres/købers plads. 8.2 Ansvar for leverancen reguleres efter købelovens bestemmelser. 8.3 Minaltan.dks ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor i leverancen indgår/aflevering af leverancen. Ved leverance til lager og videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køberen. 8.4 Bygherre/køber opfordres til straks ved levering foretage en nøje besigtigelse af leverancen. Eventuelle reklamioner skal være producenten i hænde senest 8 dage efter leveringstidspunktet. Efter denne frist kan bygherre/køber ikke påbedet være sig forkerte mål eller lignende. Køber er ligeledes forpligtet til inden for samme frist foretage evt. reklamioner over faktu- råbe sig synlige mangler, raen. 8.5 Minaltan.dk er ikke forpligtet til afhjælpe mangler, som skyldes mangler eller uhensigtsmæssigheder gheder ved de eksisterende bygninger mv. Minaltan.dk er ligeledes ikke forpligtet til afhjælpe mangler, der skyldes, andre håndværkere mv. har beskadiget minaltan.dks arbejde, eller som er opstået på grund af ekstraordi- nære klimiske påvirkninger. 8.6 Mangler ved det leverede berettiger ikke bygherren/køber til erstning for evt. tabt arbejdsfortjeneste, drifts- eller avancetab. side 6

7 8.7 Bygherren/køber er efter Minaltan.dk s meddelelse om, leveringen/og eller arbejderne er færdiggjort, berettiget til, såfremt der konsteres fejl/mangler ved Minaltan.dk s leverance/arbejder, tilbageholde et beløb af restkøbesummen, der modsvarer udgiften til udbedring heraf. Såfremt der ikke er enighed mellem parterne om berettigelsen af tilbageholdelsen, kan enhver af parterne rette henvendelse til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed med henblik på få udmeldt en sagkyndig til afgørelse af tvisten. 9. Produktansvar Minaltan.dk er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, skaden skyldes en fejl begået af Minaltan.dk. Minaldog aldrig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Minal- tan.dks ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr ,-. I øvrigt er tan.dk hæfter Minaltan.dk s produktansvar reguleret efter reglerne i produktansvarsloven. 9.1 Minaltan.dk forbeholder sig ret til mindre skrammer på galvaniserede overfla- der repareres med zinkspray. Minaltan.dk er ikke ansvarlig for evt. hvidrust eller syreudtræk i forbindelse med galvanisering. side 7

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere